GenBronnen

maas

Latijn on-line - letters J-K


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

nb: in het latijn wordt de i ook gebruikt voor de j klank


j.c. - juris consultis

J.H.S. - Jesus Hominum Salvator

j.u.b. - juris utriusque bacealaureus

j.u.d. - juris utriusque doctor

j.u.l. - juris utriusque licentiatus

juv. - juvenis

 

- - - - - - -

 

jacens in lecto - bedlegerig

jam - reeds, nu, al

janitor - deurwaarder

januarii - van januari

januarius - januari

joannis - van Jan

joculator - grappenmaker, schalk, goochelaar, kunstenmaker

judex - rechter

judicis - van de rechter

jugalis - gemaal, echtgenoot, man

julii - van juli

julius - juli

juncti sunt [matrimonio] - zijn verbonden [in het huwelijk]

junctum - verbonden

junctus - verbonden

jungere - verbinden, verenigen

junii - van juni

junior - de jongere

juniores - de jongeren, de jongere manschapppen

junioris - van de jongere

junius - van juni

junxi - ik heb verbonden [in het huwelijk]

jurator - gezworene, jurylid

jure concilii Tridentini - volgens de rechtsregels van het concilie van Trente

jure devoluto - na het verstrijken van de periode van het [benoemings]recht

juribus - met de rechten, voor de rechten, volgens het recht

juris - van het recht

juris consultus - rechtsgeleerde

juris utriusque baccalaureus - algemene [lagere] academische graad in de beide rechten [burgerlijk en kerkelijk] bezittend

juris utriusque doctor - doctor in de beide rechten [burgerlijk en kerkelijk]

juris utriusque licentiatus - academische graad in de beide rechten [burgerlijk en kerkelijk] bezittend

jus - recht, wet

jus canonicum - kerkelijk recht

jus civile - burgerlijk recht

jus controversum - betwist rechtspunt

jus divinum - goddelijk recht

jus gentium - volkerenrecht

jus humanum - menselijk recht

jus presentationis - recht een kandidaat ter benoeming voor te dragen

jus utendi - gebruiksrecht

justiciarius - baljuw

justitia - rechtvaardigheid, vrouwe gerechtigheid

justitiae satellis - gerechtsbode

juvencula - jong meisje

juvenculus - jonge jongen

juvenis - jongeman, jongeling, vrijgezel

juvenis innuptus - ongetrouwde jongeman

juventa - jeugd

juventus - jeugd

juventutis - van de jeugd

juxta - bij, behorende bij, naast

juxtaformam concilii Tridentini - volgens de voorschriften van het concilie van Trente


- - - - - - -


K - zie onder letter C