GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter Q


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

q.q. - qualitate qua

 

- - - - - - -

 

quadragenarius - veertigjarige, veertiger

quadragesima - veertigdagentijd, vastentijd

quadragesimus [vrw. -a] - veertigste

quadragies - veertigmaal

quadraginta - veertig

quadrans - kwart, vierde deel

quadrante - met een kwart, op een kwart

quadriennis - vierjarig

quae nominavit patrem - die als vader noemde

quae patrem declaravit - die als vader noemde

quae patrem designare recusavit - die weigerde de vader te noemen

qualitate qua - in hoedanigheid van, gevolmachtigd als

qualiter - zoals, hoe

quamquam - ofschoon

quantum - hoe groot, hoeveel, zo, groot als, zo veel als

quantus [vrw. -a] - hoe groot, hoeveel, zo groot als, zo veel als

quarto - op de vierde, met een vierde, door een vierde

quartus - vierde

quartus decimus - veertiende

quasimodo - eerste zondag na pasen

quater - viermaal

quaterdecies - veertienmaal

quattuor - vier

quattuordecim - veertien

-que [achter een woord geplaatst] - en

qui - die

qui fuit ... annis - die ... jaar oud was

qui mecum - die met mij

quia - omdat

quidam - de een of andere

quidem - inderdaad, zeker

quietus - kalm, rustig

quindecies - vijftienmaal

quindecim - vijftien

quingenti - vijfhonderd

quingentesimus - vijfhonderdste

quingenties - vijfhonderdmaal

quinquagenarius - vijftiger, vijftigjarige

quinquagesimus - vijftigste

quinquagies - vijftigmaal

quinquaginta - vijftig

quinque - vijf

quinquennis - vijfjarig

quinquies - vijfmaal

quintam matutinam - vijf uur in de morgen

quinto - op de vijfde

quintus - vijfde

quintus decimus - vijftiende

quo - waarheen, waardoor, daarom

quod - dat [betrekkelijk]

quod attestor - hetgeen ik bevestig

quod bene notandum - wat goed opgemerkt moet worden

quod erat demonstrandum - wat bewezen moest worden

quod testor - hetgeen ik getuig

quondam - eertijds, vroeger

quoque - ook