GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter E


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

e - est

eccl. - ecelesia

ecclia - ecclesia

e.o. - ex officio

eo. - eodem

eps. - episcopus

eq. - eques

etc. - etcetera


- - - - - - -


e - uit

e vivis abiit - overleed

e vivis discessit - overleed

e vivis excessit - overleed

e vivis migravit - overleed

e vivis obiit - overleed

eatenus - tot nu toe

ecclesia - kerk

ecclesiae denuntiatio - kerkelijke huwelijksaankondiging

ecclesiae sacramentis munita - voorzien van de kerkelijke sacramenten

edentarius - tandarts, tandentrekker

eius - zijn, van hem, van haar

eius loco - in diens plaats

eiusdem - van dezelfde maand, hetzelfde

elemosinarius - armenverzorger, aalmoezenier

elevare - grootbrengen

emancipatio - ontslag uit de vaderlijke macht

emisit spiritum - gaf de geest

emissio - pestepidemie

emissus - uitgezonden

emundator - zwaardveger, wapensmid

enim - immers, want, inderdaad

eo quod - te meer, omdat

eodem - idem, zelfde

eodem anno - in hetzelfde jaar

eodem die - dezelfde dag

eodem instanti - op hetzelfde ogenblik

eodem morbo - door dezelfde ziekte

eorundem - hetzelfde

eparchus - commandant, bevelhebber, bevelvoerder

ephorus - kerkopziener, schoolopziener, onderwijzer

epiphania - verschijning des Heren [= 6 januari]

episcopalis - van de bisschop, bisschoppelijk

episcopus - bisschop

episcopus electus - verkozen bisschop [door een kapittel verkozen, maar nog niet door de paus bevestigd]

epithalamium - huwelijkszang

equalis - gelijk

eques - ridder, ruiter, krijgsman te paard

eques aureivelleris - ridder in de orde van het gulden vlies

eques cataphractus - gepantserd ruiter, kurassier

eques Hungaricus - Hongaarse ruiter

eques loricatus - gepantserd ruiter, kurassier

equicida - paardenslager

equicius - paardenkoopman

equitis - van de ridder, ruiter

ergo - dus, dan, inderdaad, wegens

ergotismus - kriebelziekte, vergiftiging met moederkoorn [giftig schimmel op graan]

error juris - rechtsdwaling

eruginator - zwaardveger, wapensmid

esse - te zijn

est - hij/zij is

estimatio - zie aestimatio

et - en

et aliis - en andere

etcetera - enzovoort

etiam - ook

evictio - uitwinning, rechtsvordering waardoor een eigenaar zijn eigendom kan verliezen ten gunste van een ander

ex - uit

ex altera - anderszijds, langs de andere zijde, grenzende aan

ex commissione pastoris - in opdracht van de pastoor

ex debilitate senectus - uit seniliteit, wegens zijn ouderdom

ex dictis dicendis - uit hetgeen gezegd is en gezegd moest worden

ex eodem morbo - tengevolge van dezelfde ziekte

ex febri(s) - door koorts

ex fluxu sanguinis - door een bloeding

ex fornicatione conceptus [vrw.-a] - uit onwettige verhouding geboren

ex hac - van deze, van hier

ex hac misera vita decessit in domino - ging van dit droevig leven naar de Heer

ex hac vita ad aeternam transivit - van uit dit leven ging hij over naar het eeuwige

ex hac vita emigravit - nam afscheid van dit leven

ex hoc - van hier

ex ictu equi - getroffen door een paardenhoef

ex longa infirmitate - ten gevolge van een langdurige ziekte

ex maligna febri - ten gevolge van een kwaadaardige koorts

ex nobili officio - op grond van het edele ambt

ex officio - ambtswege, uit hoofde van zijn ambt

ex primo thoro - uit het eerste bed [huwelijk]

ex secundo thoro - uit het tweede bed [huwelijk]

ex tabe - door tering

ex testamento - op grond van een testament

ex thoro illegitimo - uit een onwettige verbintenis

ex una - enerzijds, langs de zijde, grenzende aan

ex variolis - wegens pokken

ex voto - ten gevolge van een gelofte

ex vulnere - door een wond

exactiones et tallia - schot en lot

exactor - belastinginner, belastingheffer, belastingontvanger

exaltatio crucis - kruisverheffing [= 14 september]

examinare - ondervragen

examinatio - ondervraging

exceptio - uitzondering; verweermiddel voor het gerecht

excindere - uit- of weghalen [bij een bevalling]

excipiens - degene die een uitzondering opwerpt

excissus - weggehaald [bijv. kind bevrijd uit de baarmoeder bij de geboorte]

excoriator - leerlooier, vilder

exculpator reorum - vrijpleiter van de verdachten

excusare - verontschuldigen

exsequor - een vonnis uitvoeren, een vordering gerechtelijk innen

ex(s)ecutor - uitvoerder, hoofd der politie van het gerecht

ex(s)ecutio - voltrekking van een vonnis [civiel of crimineel])

exemplum - [afschrikwekkend] voorbeeld

exequiae - uitvaart, rouwstoet

exercere - uitoefenen

exercitio - uitoefening

exercitor - die een beroep uitoefent, een zaak drijft, een werk uitvoert, een bezigheid verricht, een vak beoefent

exercitus - leger

exeuntium sacramentis munitus - voorzien van de sacramenten der stervenden

exhaustus - uitgeput

exhibere - vertonen

eximius ac doctissimus dominus - de hoogachtbare en geleerde heer

exire - eindigen, sterven

exitus - dood, het heengaan

exitus letalis - dodelijke afloop

exonerare - ontlasten, van een lastgeving ontheffen

expedire - afhandelen, afdoen, beslissen

expeditio - afhandeling, beslissing, uitvaardiging van een rechterlijke uitspraak

expensis - tegen kosten, met kosten

expirare - ten einde lopen

expiratio - afloop van een gerechtelijke termijn

expiravit - blies de laatste adem uit

expositus - vondeling

exscindere - zie excindere

exscissus - zie excissus

exsecutio - zie executio

ex(s)tinctus - overleden, uitgestorven

extensio - uitvoerige opsomming [van kosten], omvang, uitbreiding

extra - buiten

extra portam - buiten de [stads]poort

extra provinciam - buiten de provincie

extraclusus - niet aangrenzend, buitengesloten

extractum - uittreksel

extrahere - een uittreksel maken

extranei - vreemdeling, niet van hier

extraneus - vreemdeling, niet van hier

extraordinarius - buitengewoon

extrema unctio - laatste oliesel

extrema unctione uncta - met het laatste oliesel gezalfd

extremis momentis - in de laatste ogenblikken

extremis muniti - zij zijn voorzien van de laatste sacramenten

extremis munitus - voorzien van de laatste heilige sacramenten

extremis [sacramentis] munitus - van de laatste sacramenten voorzien

extremis praemunitus - voorzien van de laatste sacramenten

extremis rebus - in uiterste nood

extremis s.r.e. sacramentis refuctus - gesterkt door de laatste sacramenten van de heilige Rooms katholieke kerk