GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter U


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

u.a. - ut ante

u.i. - ut infra

u.s. - ut supra

ux. - uxor

 

- - - - - - -

 

ubi - waar

ulcere - door een zweer

ultimo die - op de laatste dag [van de maand]

ultimum diem vitae clausit - sloot zijn laatste levensdag af

ultimus - laatste

unde obligavit se et sua - dientengevolge verbond hij/zij zich zelve en zijn/haar bezit

undecies - elfmaal

undecim - elf

undecimus - elfde

undetricesimus - negenentwintigste

undetricies - negenentwintigmaal

undetriginta - negenentwintig

undevicesimus - negentiende

undevicies - negentienmaal

undeviginti - negentien

unetvicesimus - eenentwintigste

unetvicies - eenentwintigmaal

unigena - eniggeboren

unigenitus - eniggeboren

unius - van een

unum et idem - een en het zelfde

unus - een

unus et viginti - eenentwintig

urbe - in de stad

usu - gebruikelijk

usu rationis carens - beroofd van her gebruik van zijn/haar verstand

usu rationis privatus - beroofd van het gebruik van zijn/haar verstand

ususfructus - vruchtgebruik, zakelijk recht om andermans oogst te gebruiken

ut - zoals, evenals, als

ut aiebant - zoals ze verklaarden

ut ante - als tevoren, zoals vroeger

ut asserunt - naar hun zeggen, naar hun beweren

ut dicitur - zoals gezegd wordt

ut dicunt - zoals ze zeggen

ut fertur - naar men zegt

ut infra - zoals beneden [staat beschreven]

ut patet in registro - zoals blijkt uit het register

ut supra - als hierboven [staat beschreven]

uterinae sorores - halfzusters met dezelfde moeder

uterini fratres - halfbroers met dezelfde moeder

uterque - beiden

uterus - buik [van de moeder], baarmoeder

uti - zie ut

uti dicitur - zie ut dicitur

uti mater in partus doloribus coram obstetrice declaravit - zoals de moeder in barensweeen aan de vroedvrouw verklaarde

utriusque - zowel als

utriusque iuris doctor - doctor in de [beide] rechten [kerkelijk en burgerlijk recht]

uxor - echtgenote, vrouw

uxorari - uithuwelijken, trouwen

uxorata - getrouwde vrouw

uxoratus - getrouwde man

uxoris - van de echtgenote