GenBronnen

maas

Latijn on-line - letter O


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz

 

- - - - - - -

 

o. - obiit

ob. - obiit

o.b. - ordo benedictorum

ob.s.p. - obiit sine prole

o.d. - ordo dominicarum

oes - omnes

o.f.m. - ordo fratrum minorum

o.p. - ordo fratrum praedicatorum

o.s.b. - ordo sancti benedicti

o.t.e. - ordinis teutonici eques

 

- - - - - - -

 

ob defectum rationis et loquelae - vanwege het verlies van verstand en spraak

ob periculum mortis - vanwege het stervensgevaar

obdormivit - is ontslapen

obierunt - zijn overleden

obiit - is gestorven

obiit sine prole - stierf zonder nageslacht

obiit subito - plotseling overleden

obire - overlijden, sterven, intreden, begaan, plegen, bedrijven

obitus [vrw. -a] - dood, overleden

obrutus [vrw. -a] - begraven

obsequa - dienstmeid, dienstbode

observandis observatis - met inachtneming van de voorschriften

obstetricis - van de vroedvrouw

obstetrix - vroedvrouw

obstitrix - zie obstetrix

obtenta dispensatione - na het verkrijgen van de vrijstelling

obtentus [vrw. -a] - verkregen

obtinere - [vonnis] verkrijgen, verwerven, bekomen

occisus - gedood, vermoord

occisus ictu sclopeti - gedood door een geweerschot

occubuit - is gestorven, rust in het graf

octavus - achtste

octennis - acht jaar oud

octies - achtmaal

octingentesimus - achthonderdste

octingenti - achthonderd

octingenties - achthonderdmaal

octo - acht

october - oktober

octobris - in oktober

octogenarius - tachtiger, tachtigjarige

octogesimus - tachtigste

octogies - bisschoppelijk rechter

officinator - werkman in een muntenmakerij

officium - zie ministerium

olim - vroeger

omissus - weggelaten, vergeten

omnes - allen

omnes sancti - allerheiligen [= 1 november]

omnibus ecclesiae romanae sacramentis - met alle sacramenten van de Rooms katholieke kerk

omnibus exeuntium sacramentis - met alle sacramenten der stervenden

omnibus extremis sacramentis - met alle laatste sacramenten

omnibus sacrae romanae ecclesiae sacramentis [prae]munitus - voorzien van alle sacramenten van de heilige Rooms katholieke kerk

omnibus sacramentis - met alle sacramenten

omnibus sensibus destitutus - beroofd van al zijn zinnen

operarius - dagloner, [hand]arbeider, werkman, handwerksman, ambachtsman

operarius scriniarius - schrijnwerker [maker van fijne meubelen]

operatio caesarea - keizersnede

opidani - burgers, inwoners, van de burger

opifex - bouwmeester, handwerksman, beeldend kunstenaar, gezel, arbeider, dagloner

opificis - van de handwerksman, van de arbeider

opificium - beroep, werk

opilio - schaapherder

oppidanus - poorter, burger

oppidum - stad

ora et labora - bid en werk

ora pro nobis - bid voor ons

orator - aanvrager

oratrix - aanvraagster

orbatum - ouderloos, wees, beroofd [als lijdend voorwerp]

orbatus [vrw. -a] - ouderloos, wees, beroofd

orbus [vrw. -a] - blind, ouderloos, wees

ordinariis ecclesiae sacramentis - met de gebruikelijke sacramenten van de kerk

ordinariis moriturientium sacramentis - met de gebruikelijke sacramenten van de stervenden

ordinarius - gewone

ordinis teutonici eques - ridder van de Duitse orde, kruisridder

ordo benedictorum - orde van de benedictijnen

ordo dominicarum - orde van de dominicanen

ordo fratrum minorum - orde van de minderbroeders, franciscanen

ordo fratrum praedicatorum - orde van de predikheren, dominicanen

ordo sancti benedicti - orde van de benedictijnen

organista - organist

originali - in oorspronkelijke toestand

originalis - oorspronkelijk

oriundus [vrw. -a] - afkomstig van, afstammend van, kind van

orphanus [vrw. -a] - [halve] wees

ortus [vrw. -a] - afkomstig

ostiarius - deurwachter, portier, poortwachter

otium et pax - rust en vrede