GenBronnen

digitalisering

maas

over GenBronnen / über GenBronnen / about GenBronnen [Genealogy Resources]


Op dit blad / auf diesem Blatt / on this page:

* GenBronnen gebruiken geen "cookies" / GenBronnen does not use "cookies"

* GenBronnen missie en waarden / GenBronnen mission and values

* Historie en info over GenBronnen / History and information about GenBronnen

 

"Cookies":

Door browsers worden kleine files gemaakt om uw internet bewegingen te volgen voor advertentie doelen, vanwege EU regulaties

[GDPR] in 2018 moeten websites op hun websites aangeven [wanneer meeste van hun online bezoekers uit Europese landen komen]

of ze wel of niet hun bezoekers volgen door "cookies". GenBronnen gebruiken GEEN "cookies". Wij laten bezoekers doen wat ze

willen, wij zijn een "niet-voor-winst" [non-profit organisation - NPO] organisatie, wij willen perse geen advertentie op onze website.

 

GenBronnen missie / GenBronnen mission:

- "om als een team aan onderzoekers te presenteren nauwkeurige transcripties, zodat ze kunnen achterhalen wie hun voorouders waren" /

- "als Team Forschern mit genauen Transkripten zu präsentieren, damit sie herausfinden können, wer ihre Vorfahren waren" /

- "to present as a team to researchers with accurate transcripts, so they can advance in finding out who their ancestors were".

 

GenBronnen waarden / GenBronnen values:

- "betrouwbaar, eerlijk, toegewijd, standvastig, gefocust en uitmuntend in transcripties" /

- "zuverlässig, ehrlich, engagiert, standhaft, konzentriert und bieten hervorragende Transkripte" /

- "reliable, honest, dedicated, steadfast, focused and provide excellence in transcripts".

 

GenBronnen historie / GenBronnen history:

- "werd in 2006 opgericht door Andreas W.D. Driessen op ten Bulten - aanvankelijk met een ander website naam als proef maar op

     aandringen van o.a. LGOG hebben we dit einde 2011 veranderd in: GenBronnen" /

- "was founded in 2006 by Andreas W.D. Driessen op ten Bulten - initially with a different name as test, however on request of LGOG

     and others have we - at the end of 2011 - changed this into: GenBronnen".

 

GenBronnen onderzoekers organisatie / GenBronnen researchers organisation:

- "Andreas W.D. Driessen op ten Bulten oprichter en CEO - algemene leiding - met 3 kern helpers JD, JE en JV die ieder aparte taken

     hebben ter assistentie, samen met andere gewaardeerde onderzoekers vormen we een team, om transcripties online te brengen /

- "Andreas W.D. Driessen op ten Bulten founder and CEO - general management - with 3 core helpers JD, JE and JV who each have

     separate tasks for assistance, together with other valued researchers, we form a team to bring transcripts online".

 

Copyright GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content". 


GenBronnen

digitalisering van dopen-, trouw-, overlijdens- en secundaire bronnen uit kerkelijke en burgelijke authorities