GenBronnen

digitalisering

maas

deel V - Driessen archief - dokumenten Limburg


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


5-1) Beesel:

     a) perkament d.d. 24-1-1752 door landschrijver Joannes van der Leeuw, voor Gerardt van den Broek president

         schepen namens de afwezige landscholtis Cox en alsmede Gerardt Janssen en Geurt Slousen [ook Sloesen]

         schepenen van gericht Besel en Belfeld, waarin Geurt Thijssen met consent van zijn echtgenote verklaart

         150 pattacons tegen 3½ rente jaarlijks te hebben geleend van Matthijs Mingels en zijn huisvrouw Elisabeth

         Heldens, met onderpand: 1) huis en hof gelegen te Besel "aen Reuver hercomende Jan Reuijvers zaliger"

         naast zijn "eijgen huijs, ter andere sijde met een hoofst den gemeenen wegh" - 2) een bempt "naast 't broek

         ter andere sijde Peter van(den) Bergh ende Lowis Borge" groot 3 morgen - 3) een perceel akkerland "in 't

         Maesvelt geleegen nefsens Lins Vosbeeck, ter andere sijde de weduwe Geurt Engels" groot ca. ½ morgen" -

         4) een perceel "int selve velt nefsens Jan Trijnes, ter andere sijde den schepen Guert Sloesen" ook ½ morgen -

         5) een perceel "aen Schelkensbeeck nefsens Gijsbert ingen Middelt ende Guert Janssen ter andere sijden"

         groot ca. 2 morgen - 6) een perceel "op de Wilden camp nefsens Caspar van Moeurs ende Peter Peters ter

         andere sijde" groot ca. 2½ morgen - 7) een perceel "item opt selve velt nefsens Lowis Borge ende Laurens

         Vosbeek ter andere sijde" groot ca. ¾ morgen en 8) een perceel "aldaer geleegen nefsens Jan Trijnes ter

         andere sijde den nabuijrwegh" groot "ontrent ¾ plaetse". Met aantekening Tegelen 31-12-1782 waarin Wilh.

         Mengels bekent die 150 pattacons te hebben ontvangen. Met zegel van gericht. [Beesel-1a/b]

     b) brief d.d. 16-11-1861 van F.W. Beelen gemeente ontvanger van Beesel, aan F. Milliard notaris te Roermond,

         waarin hij aan de notaris zond een rekening [ad f 450] van aangekocht gemeente grond. [Beesel-2a/b]

     c) brief d.d. 14-4-1862 van E. Ruijs [Buijs?] van Nieuwenberg aan de notaris Milliardt te Roermond, over een

         aankoop in 1853 gedaan door gemeente Beesel, waar de notaris meent dat er een achterstand in zou zijn.

         De schrijfster vraagt om nadere inlichtingen over die verplichting. Heeft rood lakzegel. [Beesel-3a/b]

 

5-2) Bingelrade:

      a) dokument d.d. 22-11-1880 door bewaarder van hypotheken waaruit blijkt dat Jan Lambert Doemen landbouwer te

        Oirsbeek eigenaar was van een perceel bouwland gelegen op den Vielderweg te Bingelrade sectie A nr. 143.

      b) dokument d.d. 7 apr. 1881 via notaris Palmen te Valkenburg waarin Jan Lambert Doemen landbouwer te Oirsbeek

         in huwelijk met Maria Ida Arets erkent f 108.67 met 5% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan het rk parochiaal kerk-

         bestuur van Broeksittard met onderpand een perceel bouwland op den Vielderveld te Bingelrade sectie A nr. 143

         groot 20 aren 8 ca en een perceel bouwland in het Schierderveld te Schinnen sectie C nr. 208. [Bingelrade-2a/e]  

 

5-3) Blerick:

     a) brief d.d. 20-11-1816 van P.H. Titulaer over verschepingen naar Schiedam. [Blerick-1a/b]

     b) brief d.d. 11-9-1854 van J.A. Linskens aan [zijn neef] baron A. van Lamsweerde te Arnhem, over bedrag

         Halberg [graaf Constantin van Halberg] te Bruggen via onderrentmeester dhr. Prinssen & opperrentmeester

         baron Ottengrave von Neuss. Erfgenamen blijken in Oostenrijk te zijn. En ze schrijven over dhr. Ruijs zijn

         vordering van 6000 franken via advocaat. [Blerick-2a t/m 2c]

     c) briefkaart d.d. 22-8-1882 van J. Hillen & Co. aan dhr. Kolkman ijzerhandel in Dordrecht, met bestelling

         ijzeren staven. [Blerick-3a/b]

     d) briefkaart d.d. 20-4-1883 van M. Ballings aan dhr. Arn. Terwindt aannemer in West-Pannerden, inzake een

         vordering van f 100.00. [Blerick-4a/b]

     e) briefkaart d.d. 15-10-1891 van Hendricus J. Clercx commissie van hulpbetoon aan burgemeester van Maas-

         bree waarin hij bevestigt een som geld t.b.v. hagelslag slachtoffers. [Blerick-5a/b]


5-4) Broek Sittard: dokument d.d. 12-10-1844 van R.D. Smeding secretaris Genootschap tot zedelijke verbete-

         ring der gevangenen te Leeuwarden, aan hoofdbestuur te Amsterdam, over Pierre Godfried Peeters oud

         47 jaar die bij vonnis van 21-7-1836 was veroordeeld tot 8 jaar gevangenis, vanwege diefstal door inbraak

         en herhaling ervan. Voor zijn gevangen neming was hij koopman, in het huis van "opsluiting en tuchtiging"

         was hij linnenwever. Zal worden vrijgelaten 22 oktober en zal zich gaan vestigen of gaan naar zijn laatste

         woonplaats Broek Sittard. [Broek Sittard-1a t/m 1c]

 

5-5) Dieteren:

    a) akte d.d. 14-11-1876 door Thomas Albertus Meuwissen notaris te Susteren, waarin Anna Catharina Beumers,

         bejaarde dochter dienstmeid wonende te Anrath gemeente Schiefbahn Pruissen, voor f 200 heeft verkocht

         aan haar zwager Johannes Hendrikx werkman wonende te Dieteren gemeente Susteren, gehuwd met Gertru-

         dis Beumers, de helft in een huis te Dieteren op de Selstraat kadaster sectie F nr. 490 en ¾ deel in een huis,

         erf en plaats te Dieteren aan het Eind kadaster sectie A nr. 1302, 1304 en 1305. Koper was al eigenaar van

         de andere helft en de vierde deel. Deels afkomstig van onlangs overleden broer Josef Beumers. [Dieteren-1a t/m 1d]

     b) akte d.d. 29-4-1897 door Lodewijk Jan Baptist van der Heijden notaris te Sittard, waarin Johannes Theodorus

         Hubertus Hendrix, landbouwer te Dieteren gemeente Susteren, zoon van wijlen Johannes Pieter Hendrix, weduw-

         naar uit 1e huwelijk met Anna Maria Jessen, thans gehuwd met Maria Gertrudis Jessen, f 1200 heeft geleend

         tegen 4½ % rente jaarlijks, van Arnoldus Matheus van der Voort, winkelier op de markt te Nieuwstadt, met onder-

         pand huis, erf met tuinen en landerijen te Dieteren onder gemeente Susteren kadaster sectie A nrs. 1305, 1286,

         862, 1278, 2026, 2068, 2069, 2025, 63, 852, 912, 913 en 2067, alsmede sectie C nr. 1720 en sectie F nrs. 490,

         1512, 1513, 2015, 2016 en 273. Afbetaald met rente 1 mei 1906. [Dieteren-2a t/m 2h]

 

5-6) Echt: correspondentie 1950 van "De Valk" dakpannen en kleiwaren industrie v/h J. Meuwissen aan de fa. Gustave Denoz & zonen

         over levering van 1100 zwarte dakpannen [elk 50 fr.] met nokpannen enz. [Echt-1/ac]       


5-7) Eijsden: brief d.d. 7-10-1879 van F. Jeukens-Straet aan Hustinx & zonen in de Wolfstraat in Maastricht inzake

         bestelling van 4 vaten olie. [Eijsden-1a/b]


5-8) Gennep: briefkaart d.d. 10-7-1887 van J. v.d. Bogaard stationchef aan gebr. Maussen in Veghel aangaande kist

         wollen voor hun uit Elberfeld. [Gennep-1a/b]

 

5-9) Grevenbicht:

     a) dokument d.d. 17-11-1809 uit Aken (D) van Ladoucette, prefect van departement van de Roer, aan Micoud

         d'Umons prefect van departement van de Ourthe te Luik (B) waarin hij verzoekt te arresteren Jean Pierre Hubens

         van Grevenbicht, zoon van Willem en Anne Elise Tholen, geboren 20 november 1786, loteling van 1806 aange-

         steld met nr. 106 in kanton Sittard departement van het Roer. De individu bevindt zich als bediende schipper bij

         dhr. Chenee te Hoei (Huy) (B) in departement van de Ourthe. [Grevenbicht-1]

     b) dokument d.d. 22-11-1809 uit Luik (B) van Micoud d'Umons, prefect van departement van de Ourthe, aan kapi-

         tein commandant van de gendarmen departement van de Ourthe, met verzoek Jean Pierre Hubens te arresteren

         en voor de prefect van department van de Roer te leiden. [Grevenbicht-2]    


5-10) Haelen: dossier met drie brieven van baron de Keverberg 1) van kasteel Aldengoor bij Haelen d.d. 15-2-1828, 2)

         uit Maastricht d.d. 4-1-1829 met rood lakstempel met een leeuw naar links. Beide gericht aan weduwe Bertrand in

         st. Truiden (B) en 3) van kasteel Aldengoor d.d. 2-2-1865 aan ridder de Borman burgemeester van Schalkhoven

         bij Bilzen (B) over zijn familie genealogie en functies. [Haelen-1a t/m 1j]


5-11) Heerlen:

     a) brief d.d. 21-4-1826 van J.W. Vrealg aan mr. Nieuwendorff advocaat voor graaf de Schaesberg op kasteel Kriekenbeck bij Hinsbeck over

         landbouwer Quix en zijn vrouw Marie Gertruide Mertens met haar broer Andre Mertens. [Heerlen-1a/b]

     b) rekening 1921 van NV Nederlandsche IJzerhandel briefplaten brievenbussen. [Heerlen-2] 


5-12) Helden: briefkaart d.d. 12-10-1881 van burgemeester J.H. Janssen aan de burgemeester van Maasbree aan-

         gaande milicien Karel Lemmen verlofganger lichting 1878. [Helden-1a/b]

 

5-13) Herkenbosch:

    a) brief d.d. 10-8-1851 van P.G. Biermans uit Herkenbosch aan Milliard notaris te Roermond in de steeg met de vraag

        of er nog wat uitstaat en ook over de verkopen in 1835/1836. [Herkenbosch-1a/b]

    b) dossier met 2 brieven uit 1863 van voogel H. Beenen aan Milliard notaris te Roermond, over blijkbaar certificaat

        van onvermogen van de minderjarige Beenen. [Herkenbosch-2a t/m 2d]

    c) brief d.d. 25-2-1863 van notaris Milliard te Roermond aan Mart. Joz. Frencken te Herckenbosch, met verzoek of hij

        met zijnvrouw naar zijn kantoor kan komen om de akte van obligatie te laten passeren. [Herkenbosch-3] 

 

5-14) Horn:

    a) perkament d.d. 16-4-1516 inzake geschil tussen huis van Ghoyr in Belen Bormans en haar erven en de huis van

        Horn in leenmannen, waarbij Jacob graaf tot Horn en Kortessem in aanwezigheid van Peter van Stralen stadhou-

        der der lenen van Horn, verklaarde dat Arnolt Bormans en zijn erven dat leen "altyt ophalden sullen wanneer

        Ber(en)velt voir eyn promidlich leen inde sullent altyt qwyten mit achtenhalve goldg.". [Horn-1a t/m 1c]

    b) brief d.d. 26-11-1862 van J.H. de Visser aan notaris Milliard te Roermond, waarin hij hem laat weten dat Barbara

        Knippenberg weduwe van Jan Ernest de Visser is gehuwd 24-1-1842 maar niet weet in welk jaar [1844 of 1845]

        de testament was opgemaakt door notaris Keuller. [Horn-2a/b] 


5-15) Horst:

     a) briefkaart d.d. 31-8-1882 van K. Esser aan Schaffers wijnhandelaar te Venlo over bestelling wijn om die aan

         voerman Allards mee te geven. [Horst-1a/b]

     b) briefkaart d.d. 19-11-1895 van kadaster kontroleur in Limburg te Maastricht aan de burgemeester van Horst

         met de vraag om opgave van opcenten van grondbelasting in 1896. [Horst-2a/b]

 

5-16) Maasbracht:

     a) brief d.d. 12-6-1847 van N. Geurt? aan Milliard notaris te Roermond, dat hij ten verzoek van P. Bachus uitstel

         vraagt van door hem gekocht half stuk land van Mestrum van Marum. [Maasbracht-1a/b]

     b) brief d.d. 20-4-1860 van J. B. Hermans aan notaris Milliard te Roermond, waarin hij hem vraagt om rekening

         courant zodat hij hem direkt kan betalen, antwoord dat het f 42.86 was. [Maasbracht-2a t/m 2c] 


5-17) Maastricht:  zie apart blad


5-18) Meerssen:

      a) brief d.d. 7-1-1824 van D. Wilhelmi aan zijn broer Wilhelmi Wilhelmi eigenaar van "Place Terre" in Guimpeg (F)

         met onder andere familie zaken. [Meerseen-1a t/m 1d]

      b) briefkaart d.d. 13-10-1894 van mej. Verweij over een partij. [Meerssen-2a/b]

 

5-19) Mook: kaart d.d. 20-12-1882 van Goedharen aan Kolman ijzerhandelaar te Dordrecht, met verzoek om aan

         dhr. F. Kleijn te Mook te zenden een staaf weerenstaal. [Mook-1a/b] 


5-20) Oirsbeek:  zie apart blad

 

5-21) Ool: briefje d.d. 21-7-1859 van N. Korsten aan notaris Milliard te Roermond over hun budget voor jaar 1859 en

        ze betwijfelen of ze batig kunnen afsluiten vanwege slechte betalingen van vorig jaar. [Ool-1a/b]  


5-22) Reuver: brief d.d. 26-11-1853 van T. Stoffels aan C. Bongers te Roermond, dat hij bij Messemakers was geweest

         om te vernemen of hij dit jaar kon leveren, wat ontkennend was en dus geen koop. [Reuver-1a/b]


5-23) Roermond:  zie apart blad


5-24) Schimmert: briefkaart d.d. 11-1-1889 van J. Lemmens dieren-arts. [Schimmert-1a/b]

 

5-25) Schinnen:

      a) dokument d.d. 22-11-1880 door bewaarder van hypotheken te Maastricht waaruit blijkt dat Jan Lambert Doemen land-

         bouwer te Oirsbeek eigenaar was van een perceel bouwland "Schierderveld" te Schinnen sectie C nr. 208. [Schinnen-1a/b]

      b) dokument d.d. 7 apr. 1881 via notaris Palmen te Valkenburg waarin Jan Lambert Doemen landbouwer te Oirsbeek

         in huwelijk met Maria Ida Arets erkent f 108.67 met 5% jaarlijkse rente schuldig te zijn aan het rk parochiaal kerk-

         bestuur van Broeksittard met onderpand een perceel bouwland op den Vielderveld te Bingelrade sectie A nr. 143

         groot 20 aren 8 ca en een perceel bouwland in het Schierderveld te Schinnen sectie C nr. 208. [Bingelrade-2a/e]  


5-26) Sittard:

      a) notaris-akte d.d. 14-10-1824 waarin Hendrik Joseph Schings, akkerman te Overhoven onder Sittard een stuk

          akkerland onder Sittard genaamd Baanveld voor 137 guldens verkoopt aan Karel Jetten, zonder beroep te

          Sittard, wat hij vervolgens doorverkoopt aan Jan Hendrik Willems. [Sittard-1a t/m 1e]

      b) notaris-akte d.d. 4-10-1830 waarin Jan Machiel Cremers, timmerman te Overhoven onder Sittard voor 177

          guldens koopt een huisje en tuintje te Overhoven van Ministerie, waarbij de hypotheek staande op Maria

          Sophia Hungens weduwe Jan Dols werd geroyeerd. [Sittard-2a/b]

      c) notaris-akte d.d. 14-5-1833 waarin Nicolaas Wemans, kapitein in dienst der Belgen, thans in Zottingen, voor

          1760 franken heeft gekocht een stuk akkerland gelegen aan het Stadbroek onder Sittard, van de erfgenamen

          wijlen Godefridus en Christiaan Lutscher. [Sittard-3a t/m 3l]

      d) notaris-akte d.d. 3-7-1834 waarin Adelaide van Mirbach Kempen geb. de Rubeld, gescheiden huisvrouw van

          Lodewijk de Mirbach Kempen, kamerheer van Koning der Pruissen, wonende te Heinsburg (D) voor 1763

          franken verkoopt twee stukken land in het Limburgerveld onder Sittard aan Martin Thissen. [Sittard-4a t/m 4k]

      e) notaris-akte d.d. 18-2-1837 waarin Marie Ida Janssen, ongehuwd dagloonster te Sittard, voor 273 franken

          verkoopt een behuizing in de Bagijnenhofstraat te Sittard, bestaande uit 2 kamers, aan Godfried Zelissen,

          schrijnwerker te Sittard. [Sittard-5a t/m 5e]

      f) brieven d.d. 24-3-1839 en 20-5-1839 van J. Schreij aan Brauwer secretaris provinciaal kerk-bestuur van

          Limburg in Venlo. [Sittard-6a t/m 6d]

      g) briefkaart d.d. 17-2-1896 van Henri Bloemgarten-Horn met offerte voor 5000 kg papier. [Sittard-7a/b] 


5-27) Spaubeek: brief d.d. 9-10-1827 van M: Josefine Henouiel aan burgemeester van Leuven (B) inzake verzoek

          extract doopregister voor huwelijk. [Spaubeek-1a/b]

 

5-28) Stevensweert: brief d.d. 6-7-1840 door notaris Miliard van Roermond als antwoord [op een brief die ervan was

          weggescheurd] aan mw. Isabeau de Walperaert op kasteel de Walburg te Stevensweert, waarin hij haar mede-

          deelt dat baron van Rueneberg volgens zijn laatste brief, dit jaar niet in het land zal komen, maar als zij een zaak

          wilt be-eindigen aangaande 100 frank lijfrente, dan is de notaris daartoe bemachtigd. Hij wacht op antwoord van

          mejuffer de Walperaert. [Stevensweert-1a/b] 

 

5-29) St. Odilienberg: briefje d.d. 16-7-1860 van notaris Milliard te Roermond aan Wiro Beenen akkerman en klompe-

          maker te St. Odilienberg, over zijn achterstand en daarom het land zal verpachten. [St. Odilienberg-1a/b]

 

5-30) Susteren: akte d.d. 3-4-1880 door Thomas Albertus Meeuwissen notaris te Susteren waarin Anna Catharina

          Beumers dienstmeid te Anrath en Johannes Pieter Hendriks landbouwer te Dieteren weduwnaar van Gertrudis

          Elisabeth Beumers, goederen verdelen hun nagelaten van hun (schoon)ouders Dirk Beumers en Helena Leijnen.

          Anna Catharina werd toebedeeld bouwgronden op Ubermeer en op de Neepberg en Johannes Pieter werd toe-

          bedoeld gronden op de Langeakkersweg, op Seesum, op Scheelberg, op Ubermeer en op de Neepberg, alsmede

          weiland in Leemkoulen en hakhout uit de Rieth, allen gelegen te Susteren. Waarde van elk toebedeling was 880

          gulden. [Susteren-1a t/m 1h]   


5-31) Swalmen:

      a) brief d.d. 18-2-1856 van notaris Milliard te Roermond, aan de leden van de RK kerk fabriek te Asselt gemeente

          Swalmen, over de erven Willem Sanders op de Boekkoel onder Swalmen over akte van rente door zelfde notaris

          op 2-9-1837 ten laste van Willem Sanders zodat hij de hypotheek kan doorhalen bij het buro. [Swalmen-1a/b]

      b) brief d.d. 12-4-1865 van notaris Milliard te Roermond, aan Jozef Janssen op Hellenraedt te Swalmen, waarin hij

          hem vraagt hoe de ouders van zijn vrouw hetzij bij koop of deling het perceel sectie C nr. 156 hebben verkregen

          en hoelang zij dat bezaten. [Swalmen-2a/b]

      c) briefkaart d.d. 6-2-1880 van C. Simons timmerman te Swalmen. [Swalmen-3a/b]


5-32) Tegelen:

      a) brief d.d. 21-12-1861 van Kamp & Soeten aan de weduwe F. Steegmans te Echt. [Tegelen-1a/b]

      b) briefkaart d.d. 29-3-1880 van Louis Laeten aan Gerl. Blanken in Leiden aan de Beestenmarkt inzake bestelling

          van 20 kilo tabak. [Tegelen-2a/b]


5-33) Urmond: akte d.d. 14-12-1835 door notaris Antoon Philip Pierssens waarin Elisabeth Neuleling, dienstmeid wo-

         nende op de Smeermaas onder Lanaken, voor 114 franken heeft verkocht, een stuk land gelegen op de Konings-

         berg onder gemeente Urmond, aan Antoon Meijers landbouwer te Berg gem. Urmond. [Urmond-1a t/m 1e]


5-34) Venlo:  zie apart blad


5-35) Venray: briefkaart d.d. 15-12-1886 van wed. Jac. Camps en Th.J.H. Camps aan W. Schaffers wijnhandel in Venlo

         aangaande oxhoofden/vaten. [Venray-1a/b]


5-36) Vlodrop:

      a) twee brieven 8 & 29-10-1856 van pastoor J.W. van Raij aan notaris Milliard te Roermond, over Leonard Janssen

         overleden te Vlodrop op den Elsberg op 22-7-1856 die een halve morgen aan de kerk heeft vermaakt volgens

         testament verleden voor notaris Cornelis te Roermond, voor een jaargetijde, de vruchtgebruik blijft aan de

         vrouw. [Vlodrop-1a t/m 1d]

      b) brief d.d. 7-12-1863 van notaris Milliard te Roermond, aan Pieter van der Beek wethouder te Vlodrop, met de

          vraag of hij naar zijn kantoor kan komen aangaande het passeren van een akte van deling. [Vlodrop-2a/b]

      c) brief d.d. 1-8-1864 van J. Maessen secretaris gemeente Vlodrop aan notaris Milliard te Roermond, dat zij geld

          willen ophalen van de hout verkoop van de Kleinmeinweg. [Vlodrop-3a/b]

      d) briefkaart d.d. 9-2-1882 van J. Wolters aan notaris Leclerq te Roermond om de verkoop bij herbergier Herman

          Smeets te houden. [Vlodrop-4a/b]

 

5-37) Wessem: briefje d.d. 19-6-1857 van notaris Milliard te Roermond, aan Hend. Cox te Wessem of hij op 24 juni

         naar zijn kantoor kan komen voor afhandeling van aantal zaken. [Wessem-1a/b]

 

5-38) Wittem: dokument d.d. 4-6-1830 als extract van BS waaruit blijkt dat Maria Anna Elisabetha Wilhelmina Josepha

         Hubertina Rompen op 2 juni 1830 is geboren te Wittem, als dochter van Hendrik Rompen en Maria Anna Duij-

         kaerts. [Wittem-1]