GenBronnen

digitalisering

maas

deel V - Driessen archief - dokumenten Oirsbeek


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


5-20) Oirsbeek:

     a) dokument d.d. 3 mei 1802 waarin Lamberts Hendrix landbouwer gehuwd met Marie Joseph Boesten wonende te Opheffen onder de

        gemeente Oirsbeek voor 120 franken hebben verkocht aan Nicolas Ceulen landbouwer gehuwd met Maria Gertrude Pensens wo-

         nende te Oirsbeek, een stuk land "Coulhoff" te Oirsbeek aan 1 zijde begrensd aan Jan Heinigs, aan de andere kant aan Leonard

         Eijenmal en aan het einde aan Michael Ceeven groot 40 roeden Valkenburg maat of 8 aren en 26 ca. [Oirsbeek-2a/b]

     b) dossier 1826-1881 over familie Arets beginnende met Bernard Arets, als volgt:

       - dokument d.d. 23-4-1826 waarin J. Pieter Borsten landbouwer wonende te Gerlach onder Houtem in huwelijk met Maria Josepha

         Widdershoven voor 3 jaar hebben verpacht aan Bernard Arets landbouwer wonende te Oirsbeek beginnende 15 maart 1826 twee

         percelen in Oirbeek waarvan 1 genaamd de Losdal voor f 22.40 jaarlijks. [Oirsbeek-3a/b]

       - ontvangstbewijs d.d. 22-7-1828 dat botaris J. A. Lienarts bijna f 18 heeft ontvangen van Bernard Arets wegens verkoop van een

        erf van wijlen Marie Gertrude Peutens [ws. zelfde Pensens zie 1802]. [Oirsbeek-4]

       - dokument 23-7-1830 waarin Hermanus Weustenraad notaris residerende te Maastricht gehuwd met Maria Baré bij een openbare

         verkoping voor f 155 hebben verkocht aan Bernard Arets landbouwer te Oirsbeek gehuwd met Anna Maria Keulen, een stuk akker-

         land gelegen onder Oirsbeek achter den Kamp groot 20 roeden 8 ellen, aan 1 zijde aan weduwe Peter Hendrik Smeets en andere

         zijde aan Johan Josef Habets. Verkoper was eigenaar ervan sinds 9 mei 1818. [Oirsbeek-5a/g]

      - dokument d.d. 20-1-1831 waarin Lucas Nijpels grondeigenaar wonende te Maastricht, voor 6 jaar heeft verpacht aan Bernard

         Arets te Oirsbeek, 14 grote roeden land te Oirsbeek. [Oirsbeek-6a/b]

       - borderel d.d. 22-1-1844 waaruit blijkt dat Bernard Arets landbouwer te Oirsbeek in huwelijk met Maria Anna Keulen eigenaar was

         van 7 landerijen, in Schinnen sectie C nr. 139 en in Oirsbeek sectie B nrs. 520, 732, 734, 787, 933 en 986. [Oirsbeek-7a/c]

       - dokument d.d. 2 okt. 1844 waarin Bernard Arets landbouwer te Oirsbeek in huwelijk met Maria Anna Keulers erkent f 350 schuldig

         te zijn tegen jaarlijks 5% rente aan Jan Andreas Hamers, Maria Catharina Hamers en Maria Johanna Hamers alle 3 wonende te

         Maastricht met onderpand 3 percelen bouwland gelegen te Oirsbeek sectie B nrs. 442, 611 en 687. [Oirsbeek-8a/e]

       - borderel d.d. 18-10-1844 waaruit blijkt dat Bernard Arets landbouwer wonende in Oirsbeek in huwelijk met Maria Anna Keulers

         f 450 schuldig is aan Jan Andries Hamers, Maria Catharina Hamers en Maria Johanna Hamers alle 3 wonende te Maastricht op de

         Kaarsmarkt met onderpand 3 percelen te Oirsbeek sectie nrs. 442, 611 en 687. [Oirsbeek-9a/b]

       - dokument d.d. 1 mrt. 1846 waarin Bernard Arets belooft 150 franken te betalen op 1 mei 1847 aan Mathis Joseph Kribs genees-

         heer wonende te Sittard. [Oirsbeek-10a/b]

       - dokument d.d. 18-3-1846 waarin Bernard Arets landbouwer te Oirsbeek erkent 125.85 franken schuldig te zijn aan Jan Arnold Arets

         secretaris en landmeter in Oirsbeek tegen 5% rente. Met notitie dat het geheel was voldaan op 26-11-1856. [Oirsbeek-11a/b]

       - dokument d.d. 19-3-1851 waarin de bewaarder van hypotheken te Maastricht verklaart dat er op de percelen te Oirsbeek sectie B

         nrs. 198, 926, 979 en 1262 geen hypotheken op zijn gevestigd. [Oirsbeek-12]

       - dokument d.d. 25-1-1857 waarin K. H. Arets te Klimmen erkent 1300 franken te hebben ontvangen van notaris Bex te Klimmen

        vanwege verkoop vaste goederen en meubelen. [Oirsbeek-13]

      - dokument d.d. 24-5-1857 waarin M. C. Hamers te Maastricht verklaart 933.98 franken te hebben ontvangen van C. H. Arets van-

        wegen f 350 kapitaal incl. verlopen rente en landpacht tot 1856. [Oirsbeek-14]

      - dokument d.d. 4 nov. 1857 waarin de armbestuur van Oirsbeek erkent f 153 te hebben ontvangen van de kinderen van Bernard

         Arets te Oirsbeek voor rente en aflossing van kapitaal d.d. 8 mrt. 1833. [Oirsbeek-15]

       - dokument d.d. 24 nov. 1857 waarin de kerkfabriek van Oirsbeek erkent 391.24 franken te hebben ontvangen van de kinderen

         van Bernard Arets te Oirsbeek voor rente en aflossing van kapitaal d.d. 19 mrt. 1834. [Oirsbeek-16]

      - dokument d.d. 22-4-1860 via notaris Bex te Klimmen waarin Jan Lambert Doemen landbouwer wonende te Oirsbeek in huwelijk

         met Maria Ida Arent erkent f 423 schuldig te zijn tegen 5% rente jaarlijks aan Jan Jacob Eyck onderwijzer wonende te Voerendaal

         in huwelijk met Elisabeth Theresia Harst met onderpand huis gebouwen tuin en boomgaard tegenover de kerk te Oirsbeek sectie

         B nrs. 1396, 1397 en 1398 groot 14 roeden 40 ellen en een boomgaard "in de Peijlen" sectie B nr. 389 naast Mathijs Houben en

         Frans Arets. [Oirsbeek-17a/i]

      - dokument d.d. 22-11-1880 uit Maastricht van kantoor bewaring der hypotheken aangaande bezit-

         tingen van Jan Lambert Doemen, landbouwer te Oirsbeek en zijn vrouw Maria Ida Arets, ze hebben 13 percelen,

         wat werd afgegeven op verzoek van notaris Palmen. [Oirsbeek-1a/b]