GenBronnen

maas

genealogie Verheyden


samenstellers: Bert Berings en Andreas W.D. Driessen op den Bulten


november 2017 [aanvullingen september 2020 - laatste voetnoot 22]


Terwijl bezig met genealogie Driessen op Heijden kwamen we deze naam tegen en bij van der Heijden geslacht eerder gepubliceerd

door Verzijl maar die bleek fouten en verkeerde veronderstellingen te hebben.

Doordat meer en meer dingen online komen - door digitaal ontsluiting van archieven - konden we die uitgave verbeteren.

Ook deze genealogie zal doorlopend door ons onderzocht worden waarbij we gegevens zullen opladen op grond van bewijzen,

sommige dingen zullen echter altijd wel vraagtekens blijven.

 

We hebben e.e.a. gereconstrueerd gebaseerd op bewijzen, getuigen en naam vernoemingen.

 

Heeft u aanvullingen en/of andere interessante feiten, geef het ons door met bewijs c.q. bronvermelding.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Roelof Verheijden

         geb. ??? - brouwer - overl. voor 23-6-1558 [19] -

         tr. met ???

 

voetnoot:

[19] GA Nijmegen – archief nr. 280 Nederlands hervormde gemeente Nijmegen stad en land inventaris nr. 441 legerboek st. Stevens-

          kerk folio 26v regestnummer 29 - 1558 juni 23 [op st. Johans avont nativitatis) Hilleken, dochter van wijlen Johan vann Altforst,

          draagt het huis c.a. van de beide voorgaande nummers over aan de kerkmeesters mr. Peter Heust en Clais Scherrers als een

          schenking aan de kerkfabriek. Het geheel wordt thans beschreven als te bestaan uit een huis met hofstad en een ledige plaats

          met een aandeel in de poort en het recht van uitgang door de naastgelegen gang en die poort, zoals vanouds. De belendingen

          zijn thans aan de ene zijde de erfgenamen van Roloff Verheijden brouwer, aan de andere zijde en achter Gerit Buijs en voor de straat.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Willem Verheijden  -  volgt IIa

 

2.    Johan Verheijden  -  volgt IIb  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Willem Verheijden [15] [21]

            geb. ??? - overl. ???

            tr. met ???

 

voetnoten:

[15] ORA Nijmegen [ook in Zoeklicht Nijmegen] – Broed. 1077 [1571] schepen – inv. nr. 863 – zegel van Willem Verheyen anno 1571.

[20] GA Nijmegen – oud Nijmegen's straten markten pleinen open ruimten en wandelplaatsen, door H.D.J. van Schevichaven, uitgegeven

          door firma H. ten Hoet, 1896 blz. 398 - op 22 April 1579 verkoopen Hacfort en zijn vrouw aan Willem Verheijen hun huis, stal, plaets,

          spicker, schuir, stallongh ende hoff in de Boddenstraete, achter strekkende tot het erf der abdessen van den Nyhencloester.”

          Willem Verheijen verkocht dit pand 20 Juli 1586 aan zijn broeder den raadsvriend Johan Verheijen.

[21] GA Nijmegen – extracten uit de raadssignaten van Nijmegen – ANF 1900 blz. 140 – 11 april 1594 - mr. Jan Hollandt mit allen de gees-

          telicke maechden sich hebbende in d' exercitie heurder religie overtreden tegens mijnheeren publicatie sijn der stadt ulhgewesen

          als insgelicken terselver oirsacken oick uthgewesen sijn. Wilhem end Roelof Verheyen vader en zone. Jan Kanis, Diemer Fock,

          Geridt van Riswick Dericszn., Peter van Moldijck ende Roelof van Eijmeren.

[22] Limburgs jaar boek – Baerken - Aegidia(Jelis) Kanis de oldste dochter van Mr. Jakob Kanis is getrout aan Rolof Valkenborgh en

          hebben geprocreert Arnolda Valkenborgh, getrout an Frans Melen, Jordens Melens soen, die geprocreert heeft Grietgen Melen

          getrout aen Roloff Verheijden, Willems soen, die nagelaeten hebben eene dogter. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Roloff [21] - tr. met Grietgen Melen - dr. van Jorden Melen en Arnolda Valkenborgh

          hieruit: 1 dochter [22]

 

voetnoten:

[15] ORA Nijmegen [ook in Zoeklicht Nijmegen] – Broed. 1077 [1571] schepen – inv. nr. 863 – zegel van Willem Verheyen anno 1571.

[20] GA Nijmegen – oud Nijmegen's straten markten pleinen open ruimten en wandelplaatsen, door H.D.J. van Schevichaven, uitgegeven

          door firma H. ten Hoet, 1896 blz. 398 - op 22 April 1579 verkoopen Hacfort en zijn vrouw aan Willem Verheijen hun huis, stal, plaets,

          spicker, schuir, stallongh ende hoff in de Boddenstraete, achter strekkende tot het erf der abdessen van den Nyhencloester.”

          Willem Verheijen verkocht dit pand 20 Juli 1586 aan zijn broeder den raadsvriend Johan Verheijen.

[21] GA Nijmegen – extracten uit de raadssignaten van Nijmegen – ANF 1900 blz. 140 – 11 april 1594 - mr. Jan Hollandt mit allen de gees-

          telicke maechden sich hebbende in d' exercitie heurder religie overtreden tegens mijnheeren publicatie sijn der stadt ulhgewesen

          als insgelicken terselver oirsacken oick uthgewesen sijn. Wilhem end Roelof Verheyen vader en zone. Jan Kanis, Diemer Fock,

          Geridt van Riswick Dericszn., Peter van Moldijck ende Roelof van Eijmeren.

[22] Limburgs jaar boek – Baerken - Aegidia(Jelis) Kanis de oldste dochter van Mr. Jakob Kanis is getrout aan Rolof Valkenborgh en

          hebben geprocreert Arnolda Valkenborgh, getrout an Frans Melen, Jordens Melens soen, die geprocreert heeft Grietgen Melen

          getrout aen Roloff Verheijden, Willems soen, die nagelaeten hebben eene dogter. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Johan Verheyden

            geb. ??? - † na 1592 voor 6 sept. 1596 ws. Nijmegen -

            tr. ca. 1558/1560 met Lysbeth Kanis - geb. Nijmegen - † Nijmegen 1579 - dr. van Jakob Kanis en Wendel van den Bergh

            Lysbeth was eerder getrouwd Nijmegen 1549 met Laurens Owens - geb. na 1524 - † Nijmegen voor 1558

 

voetnoten:

[16] ORA Nijmegen [ook in Zoeklicht Nijmegen] – Broed. 1105 [1575], 1138 [1580] schepen; OBG Beuningen 3 [1574] schepen –

          inv. nr. 862 – zegel van Jan Verheyen.

[20] GA Nijmegen – oud Nijmegen's straten markten pleinen open ruimten en wandelplaatsen, door H.D.J. van Schevichaven, uitgegeven

          door firma H. ten Hoet, 1896 blz. 398 - op 22 April 1579 verkoopen Hacfort en zijn vrouw aan Willem Verheijen hun huis, stal, plaets,

          spicker, schuir, stallongh ende hoff in de Boddenstraete, achter strekkende tot het erf der abdessen van den Nyhencloester.”

          Willem Verheijen verkocht dit pand 20 Juli 1586 aan zijn broeder den raadsvriend Johan Verheijen. 

[1] Nijmegen stadsgerichten schepenprotocollen cessie / transport archief nr. 3 inv. nr. 1866 folio 31v - 6 september 1596 handelt voor Biesman,

          Buijs secretaris, Rudolphus Verheijen, Willem Verheijen, Dionis Stevens en Margareta Verheijen gehuwd en ook Dionis volmchtig namens

          Wijchman Verheijen en volmacht uit Sivilla [Spanje] d.d. 29 mei 1596 waarin zij hebben verkocht en getransporteert aan Hendrick van

          Zutphen rector tot Borcken een huis, hofstede, hof, stalling, putplaats en spijker met rechten en toebehoren oorspronkelijk toebehorend

          aan hun vader wijlen Jan Verheijen die dat had gekocht van wijlen Jan Hackfort gelegen in de Bottelstraat [Nijmegen] oost- en westwaarts

          de erfgenamen van wijlen Jan Verheijen voornoemd zuidwaarts Jacob Ouwens en Willem de bierkruier en westwaarts de straat van de

          vrije ketters? behalve Stas Dalers en Ott vande Panert. 

[-] Limburgs Jaarboek 14, 1908 - in de aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door

          Jacob Kanis [+ 30-7-1624] [betreft Jacob Kanis Ottozoon] uit Baerken, staat het volgende: Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth

          Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck gestorven sijn en waervan noch leven.

          1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

          2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

          3. Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

          4. Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

          [Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .] Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk dat is 2e huwelijk van Lysbeth: [blijkbaar 13 kinderen waarvan 9 jong overleden]

 

1.    Roelof [ook Rudolph] Verheyen / van der Heyden  -  volgt IIIa

 

2.    Wichman Verheijen / Verheiden  -  volgt IIIb

 

3.    Willem Verheijen / Verheijden  -  volgt IIIc

 

4.    Margareta Verheijen / Verheijden - geb. ??? - † ??? - tr. 1e Nijmegen 24 juli 1595 met Dionijs Stevens - geb. Rotterdam 1554 - † Nijme-

           gen voor 1601 - zn. van ??? - Dionijs was eerder getr. met Janneken Jorsid. - geb. ??? - † ???

           zij tr. 2e voor 8 juli 1612 met Jacob Wientgens / Wijntgis

           uit 1e huwelijk:

           1. doctor Dionijs Stevens - geb. ca. 1597 - † Nijmegen 29 aug. 1666 - tr. Nijmegen 29 okt. 1626 met Johanna van Rinckelsfort

           2. Jan Stevens - geb. ??? - † ws. in het buitenland    

 

voetnoten:

[-] 28-3-1588 door Dionijs Stevensz. 34 jaar, Anthonij Pcqolet 33 jaar, hoedemaeckers. Op verzoek van de gildebroeders van de hoedemaeckers

          van Dordrecht.

[-] ONA Aktenummer: 23 Bladzijden: 36 t/m 36 Inventarisnummer: 2 - 18_2 notaris Jacob Symonsz te Rotterdam, 23-Jan-1588 t/m 11-Mrt-1590

          toegangsnummer: 18 notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - betreft het feit dat alle hoedemaeckers van deze stad hun

          hoeden maken zoals deze worden gedragen, en deze particulier verkopen zonder inmenging van het cramersgilde.

[-] Zoeklist - huwelijken voor burgemeesters 1592-1694 - Dionijs Stevens huwt Grietjen Verheyden 24-7-1595.

[1] Nijmegen stadsgerichten schepenprotocollen cessie / transport archief nr. 3 inv. nr. 1866 folio 31v - 6 september 1596 handelt voor Biesman,

          Buijs secretaris, Rudolphus Verheijen, Willem Verheijen, Dionis Stevens en Margareta Verheijen gehuwd en ook Dionis volmchtig namens

          Wijchman Verheijen en volmacht uit Sivilla [Spanje] d.d. 29 mei 1596 waarin zij hebben verkocht en getransporteert aan Hendrick van

          Zutphen rector tot Borcken een huis, hofstede, hof, stalling, putplaats en spijker met rechten en toebehoren oorspronkelijk toebehorend

          aan hun vader wijlen Jan Verheijen die dat had gekocht van wijlen Jan Hackfort gelegen in de Bottelstraat [Nijmegen] oost- en westwaarts

          de erfgenamen van wijlen Jan Verheijen voornoemd zuidwaarts Jacob Ouwens en Willem de bierkruier en westwaarts de straat van de

          vrije ketters? behalve Stas Dalers en Ott vande Panert. 

[14] Nijmegen stadsgerichten archiefnummer: 3 inventarisnummer: 1867 folio: 32v - 13-4-1597 magescheid [conditione] handelt voor zich: Willem

          Verheijen Jansz handelt voor zich: Hendrick van Locchum gehuwd [echtpaar 1] Elisabeth van Waemel gehuwd [echtpaar 1] anderszins ver-

          meld: Wijchman Buijs, Beel Buijsen, Steven Greitiens?, Herman Roukens, Johan Heddingh anderszins vermeld: Denis Stevens gehuwd [echt-

          paar 2] en Margriet Verheijen gehuwd [echtpaar 2] Betreft onroerend goed [land] te Hees bij Neerbosch. Verwijzing naar 18-1-1597. 

[-] Limburgs Jaarboek 14, 1908 - in de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door

          Jacob Kanis [+ 30-7-1624] [betreft Jacob Kanis Ottozoon] uit Baerken,  staat het volgende: Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth

          Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck gestorven sijn en waervan noch leven.

          1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

          2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

          3. Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

          4. Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

          [Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .] Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

[-] [ONA Inventarisnummer: 29A - 8_29A Notaris Jacob Duyfhuysen te Rotterdam, 31-Jan-1601 t/m 31-Dec-1603 Aktenummer: 3 Bladzijden: 9

          t/m 10 Toeg.nr: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - 26-mrt-1601 attestatie of verklaring betreft uitkoop Margriete

          Verheeden weduwe van Denijs Stevensz weduwnaar van Janneken Jorisdr hoymaker Nimmaghen Gherrit Jacobsz 48jr scheepstimmerman

          Pieterken Bartents 22jr j.d. Huych Sebastiaensz Machtelt Wiggers dochter van Janneken Jorisdr Schiedam Frans Jansz Trijntge Wiggers,

          dochter van Janneken Jorisdr backer. 

[5] Archiefnr. 510 retroacta van de BS Nijmegen inv. nr. 1172 huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 - 1811 fol. 109 Mar-

          garetha trouwt later te Nijmegen 11-4-1604 met Jacob Hendricxzn. Wijntgens 11-4-1604 datum 1e afkondiging: 25-3-1604 bruidegom: Ja-

          cob Hendricxzn. Wijntgens Jonge man van Nijmegen. bruid: Margrietgen Verheijen weduwe van Dionisius Stevens. Getuigen: Rein van

          Reijswijck, moeder van de bruidegom Heijltgen Wijntgen

[-] Zoeklist - in "Huwelijken voor burgemeesters [1592-1694]" - op 29-10-1626 het huwelijk tussen Denijs Sluijs en Jenneken van Rinkelsfer [=

          Dionijs Stevens en Jenneken van Rinkelsfort - op grond van overeenkomsten heeft waarschijnlijk transcriptie fouten]. 

[3] Driessen groot-archief Genbronnen 6-62 [Druten-1a/b] - Druten (gld)] perkament als onderhandse akte d.d. 3-2-1651 waarin Diderick Belt-

          jens en Elisabeth Willems echtelieden, bekennen f 800 schuldig te zijn tegen 5½% rente aan Dionijs Stevens, beider rechten licentiaat, en

          zijn vrouw Johanna van Rinckelsfort, met onderpand a] de Crense weert groot 3½ morgen en b] een huis, hofstadt, boomgaard, bouw- en

          weilanden groot 25 morgen genaamd de gront Waeij, beiden te Druten gelegen in ampt tussen Maas en Waal. Getuigen: Hendrick van

          Zeller en Roeloff van der Heijden. Verso aantekening d.d. 19-2-1670 te Tiel dat bedrag werd voldaan door de Cock aan Peter Driessen.

          Transcriptie verso aantekening:  "een obligatie van acht hondert guldens neffens twee hondert end twintigh guldens dat…. gelijck als mijn

          uit het sterffhuijs van doctor Stevens is te deel gevallen. Tiel opden 19-2-1670. Peter Driessen. 

[4] Nijmegen stadsgerichten archiefnummer 3 inventarisnummer: 1882 Folio: 119 - 12-11-1656 Roeloff van der Heijden stelt zich tot borg en

          'principael' voor [zijn neef] [-] Dionijs Stevens der rechten licentiaet en bij akte van 25-3-1656 voor diens broer Jan Stevensz, die in het

          buitenland verblijft en waarvan niet bekend is of hij leeft dan wel dood is. Roeloff zal de administratie en de financiën [ontfanck] verzorgen.

          [bij testament 1666 van Dionijs noemt hij niet zijn broer Jan, waaruit conclusie dat Jan Stevens is overleden voor 18-8-1666]

[-] GA Zwolle inv. FA004 ch. coll. 666.07 [1166 familie Gansneb genaamd Tengnagel] testament 18 aug. 1666 van Dionys Stevens - licentiaat

          in de rechten en dijkgraaf van de Circul van de Ooij bepaalt het volgende: 1] Jacobus Verheyden de oudste zoon van Roeloff Verheyden

          krijgt zakhorloge en gouden en zilveren zegelring; 2] Margarita Verheyden [dochter van Wichman Verheiden] wonende in Sevilla [Spanje]

          krijgt een lijfrente van 50 guldens; 3] de 2 zonen van Willem van Dueren zijn neef, namelijk Adam van Dueren chirurgijn en Derrick van

          Dueren krijgen ider voor de helft zijn kleren; 4] jongste dochter van doctor Jacob Uwens zijn neef die hij ten doop heeft gehouden krijgt 60

          guldens; 5] de jongste zoon van Adam van Dueren die hij eveneens ten doop heeft gehouden krijgt 50 guldens; 6] Jennelen Goeden zijn

          meid afkomstig uit Gogh krijgt 150 guldens mits zij zijn vrouw [= Johanna van Rinckelsfort] blijft helpen; 7] inboedel van het huis blijft aan

          zijn vrouw ook al omdat meeste van haar afkomstig was en 8] de inkomsten van hun goederen en van de goederen, die hij van Roeloff

          Verheyden, [= zn. van Lysbeth Canis] zijn oom, heeft geerfd, dienen gelijkelijk verdeeld te worden tussen zijn vrouw [Johanna van Rinckels-

          fort] voor de helft enerzijds en de kinderen van Roeloff Verheyden [= Willemszoon] uit zijn beide huwelijken voor een kwart gedeelte, de

          kinderen van de dochter van Jan Verheyden zijn neef, [= Henrica Verheyden] en Peter Driessen voor een kwart gedeelte, de kinderen van

          de dochter van Arnoldt Verheyden, doctor, zijn neef, wonende te Aken, eveneens voor een kwart gedeelte en de kinderen van Everardt

          Uwens, apotheker, zijn neef, en Catharina van Zeller, zijn vrouw, voor het laatste kwart gedeelte.

[-] Uit De verloren gegane rekening van de kerkmeester van de St. Stevenskerk [1666-1668] de door wijlen H.A.M. Janssen, destijds verbonden

          aan het gemeentearchief van Nijmegen, gemaakte transcriptie van een sedert 1980 vermiste kerkrekeningboek zoeklicht - nr 26 Rekeningh

          van den kerckmeister Hendrick Heisen, beginnende met den eersten Junij 1666 tot den laesten Maij 1668 Aug. 1666 29+ [Dr] Denijs

          Stevens hooge baar voor Dr Dionijs Stevens

[2] Nijmegen stadsgerichten - 18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v - den 18 feb. 1695 - voor de heren

          schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal consent

          van die e[ersame] Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der Heijden

          drossart des ampts Montfoort als fidei comissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

          1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende

          Alette de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff” [fidei commis= een erfenis

          waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het

          in stand moet blijven]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Roelof [ook Rudolph] Verheyen / van der Heyden

              geb. ??? - † na 1626 -

              tr. 21-1-1607 met Lisbeth Jansdr. Verheiden weduwe van Thomas van de Wall - geb. ??? - † na 1626 - dr. van ???

 

voetnoten:

[1] Nijmegen stadsgerichten schepenprotocollen cessie / transport archief nr. 3 inv. nr. 1866 folio 31v - 6 september 1596 handelt voor Biesman,

          Buijs secretaris, Rudolphus Verheijen, Willem Verheijen, Dionis Stevens en Margareta Verheijen gehuwd en ook Dionis volmchtig namens

          Wijchman Verheijen en volmacht uit Sivilla [Spanje] d.d. 29 mei 1596 waarin zij hebben verkocht en getransporteert aan Hendrick van

          Zutphen rector tot Borcken een huis, hofstede, hof, stalling, putplaats en spijker met rechten en toebehoren oorspronkelijk toebehorend

          aan hun vader wijlen Jan Verheijen die dat had gekocht van wijlen Jan Hackfort gelegen in de Bottelstraat [Nijmegen] oost- en westwaarts

          de erfgenamen van wijlen Jan Verheijen voornoemd zuidwaarts Jacob Ouwens en Willem de bierkruier en westwaarts de straat van de

          vrije ketters? behalve Stas Dalers en Ott vande Panert. 

[-] Limburgs Jaarboek 14, 1908 - in de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door

          Jacob Kanis [+ 30-7-1624] [betreft Jacob Kanis Ottozoon] uit Baerken,  staat het volgende: Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth

          Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck gestorven sijn en waervan noch leven.

          1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

          2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

          3. Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

          4. Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

          [Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .] Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

[17] ORA Nijmegen [ook in Zoeklicht Nijmegen] – OBG Winssen 2 [1601] erfp. – inv. nr. 947 – zegel van Roeloff Verheyen anno 1601.

[18] ORA Nijmegen – 232 Oud Burgeren Gasthuis 1592-1811 – 1.2.1.3.2.3.7 [die nummering waanzinnig] kerspel Winssen inv. 299 – 1601 akte

          waarbij voor erfpachters in het Rijk het gasthuis aankoopt van Roeleff Verheijen Janss. een erfjaarrente van 3 Joachim daalders; hieraan

          getransfigeerd een akte van 1574 waarbij voor erfpachters in het Rijk Henrick die Haerdt en zijn vrouw Jaeckzken Delis verkopen aan Johan

          Verheijen Roeloffss. de erfjaarrente van 3 Joachim daalders op de laatste dag van mei uit een huis en 1 morgen land in het kerspel Winssen

          aan de "Beticksestraet". Periode 1601 - met getransfigeerd retroactum van 1574 mei 31 [op st. Petronella dach nementlich den lesten dach

          van den meij]. Bezegeld door Roeleff Verheijen Janss. en de erfpachters Jacob Bijell en Roleff van Onderen. 

[6] Retroacta van BS Nijmegen 4-1-1617 archiefnr. 510 inv. 1172 fol. 145 Nederduits-Gereformeerde gemeente, 1592-1811.

[4] Nijmegen stadsgerichten archiefnummer 3 inventarisnummer: 1882 Folio: 119 - 12-11-1656 Roeloff van der Heijden stelt zich tot borg en

          'principael' voor [zijn neef] [-] Dionijs Stevens der rechten licentiaet en bij akte van 25-3-1656 voor diens broer Jan Stevensz, die in het

          buitenland verblijft en waarvan niet bekend is of hij leeft dan wel dood is. Roeloff zal de administratie en de financiën [ontfanck] verzorgen.

          [bij testament 1666 van Dionijs noemt hij niet zijn broer Jan, waaruit conclusie dat Jan Stevens is overleden voor 18-8-1666]

 

Uit dit huwelijk: [geen kinderen]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Wichman Verheijen / Verheiden

              geb. ??? - † ??? -

              tr. ??? met ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoten:

[1] Nijmegen stadsgerichten schepenprotocollen cessie / transport archief nr. 3 inv. nr. 1866 folio 31v - 6 september 1596 handelt voor Biesman,

          Buijs secretaris, Rudolphus Verheijen, Willem Verheijen, Dionis Stevens en Margareta Verheijen gehuwd en ook Dionis volmchtig namens

          Wijchman Verheijen en volmacht uit Sivilla [Spanje] d.d. 29 mei 1596 waarin zij hebben verkocht en getransporteert aan Hendrick van

          Zutphen rector tot Borcken een huis, hofstede, hof, stalling, putplaats en spijker met rechten en toebehoren oorspronkelijk toebehorend

          aan hun vader wijlen Jan Verheijen die dat had gekocht van wijlen Jan Hackfort gelegen in de Bottelstraat [Nijmegen] oost- en westwaarts

          de erfgenamen van wijlen Jan Verheijen voornoemd zuidwaarts Jacob Ouwens en Willem de bierkruier en westwaarts de straat van de

          vrije ketters? behalve Stas Dalers en Ott vande Panert. 

[-] Limburgs Jaarboek 14, 1908 - in de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door

          Jacob Kanis [+ 30-7-1624] [betreft Jacob Kanis Ottozoon] uit Baerken,  staat het volgende: Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth

          Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck gestorven sijn en waervan noch leven.

          1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

          2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

          3. Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

          4. Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

          [Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .] Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk: [blijkbaar alleen 1 dochter]

 

1.    Margaretha - geb. ??? - woont 1666 in Sevilla [Spanje] - † na 18-8-1666

 

voetnoot:

[-] GA Zwolle inv. FA004 ch. coll. 666.07 [1166 familie Gansneb genaamd Tengnagel] testament 18 aug. 1666 van Dionys Stevens - licentiaat

          in de rechten en dijkgraaf van de Circul van de Ooij bepaalt het volgende: 1] Jacobus Verheyden de oudste zoon van Roeloff Verheyden

          krijgt zakhorloge en gouden en zilveren zegelring; 2] Margarita Verheyden [dochter van Wichman Verheiden] wonende in Sevilla [Spanje]

          krijgt een lijfrente van 50 guldens; 3] de 2 zonen van Willem van Dueren zijn neef, namelijk Adam van Dueren chirurgijn en Derrick van

          Dueren krijgen ider voor de helft zijn kleren; 4] jongste dochter van doctor Jacob Uwens zijn neef die hij ten doop heeft gehouden krijgt 60

          guldens; 5] de jongste zoon van Adam van Dueren die hij eveneens ten doop heeft gehouden krijgt 50 guldens; 6] Jennelen Goeden zijn

          meid afkomstig uit Gogh krijgt 150 guldens mits zij zijn vrouw [= Johanna van Rinckelsfort] blijft helpen; 7] inboedel van het huis blijft aan

          zijn vrouw ook al omdat meeste van haar afkomstig was en 8] de inkomsten van hun goederen en van de goederen, die hij van Roeloff

          Verheyden, [= zn. van Lysbeth Canis] zijn oom, heeft geerfd, dienen gelijkelijk verdeeld te worden tussen zijn vrouw [Johanna van Rinckels-

          fort] voor de helft enerzijds en de kinderen van Roeloff Verheyden [= Willemszoon] uit zijn beide huwelijken voor een kwart gedeelte, de

          kinderen van de dochter van Jan Verheyden zijn neef, [= Henrica Verheyden] en Peter Driessen voor een kwart gedeelte, de kinderen van

          de dochter van Arnoldt Verheyden, doctor, zijn neef, wonende te Aken, eveneens voor een kwart gedeelte en de kinderen van Everardt

          Uwens, apotheker, zijn neef, en Catharina van Zeller, zijn vrouw, voor het laatste kwart gedeelte.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc     Willem Verheijen / Verheijden

             geb. ??? - † ??? -

             tr. ??? met Henrica van Sande - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoten:

[1] Nijmegen stadsgerichten schepenprotocollen cessie / transport archief nr. 3 inv. nr. 1866 folio 31v - 6 september 1596 handelt voor Biesman,

          Buijs secretaris, Rudolphus Verheijen, Willem Verheijen, Dionis Stevens en Margareta Verheijen gehuwd en ook Dionis volmchtig namens

          Wijchman Verheijen en volmacht uit Sivilla [Spanje] d.d. 29 mei 1596 waarin zij hebben verkocht en getransporteert aan Hendrick van

          Zutphen rector tot Borcken een huis, hofstede, hof, stalling, putplaats en spijker met rechten en toebehoren oorspronkelijk toebehorend

          aan hun vader wijlen Jan Verheijen die dat had gekocht van wijlen Jan Hackfort gelegen in de Bottelstraat [Nijmegen] oost- en westwaarts

          de erfgenamen van wijlen Jan Verheijen voornoemd zuidwaarts Jacob Ouwens en Willem de bierkruier en westwaarts de straat van de

          vrije ketters? behalve Stas Dalers en Ott vande Panert. 

[14] Nijmegen stadsgerichten archiefnummer: 3 inventarisnummer: 1867 folio: 32v - 13-4-1597 magescheid [conditione] handelt voor zich: Willem

          Verheijen Jansz handelt voor zich: Hendrick van Locchum gehuwd [echtpaar 1] Elisabeth van Waemel gehuwd [echtpaar 1] anderszins ver-

          meld: Wijchman Buijs, Beel Buijsen, Steven Greitiens?, Herman Roukens, Johan Heddingh anderszins vermeld: Denis Stevens gehuwd [echt-

          paar 2] en Margriet Verheijen gehuwd [echtpaar 2] Betreft onroerend goed [land] te Hees bij Neerbosch. Verwijzing naar 18-1-1597. 

[-] Limburgs Jaarboek 14, 1908 - in de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door

          Jacob Kanis [+ 30-7-1624] [betreft Jacob Kanis Ottozoon] uit Baerken,  staat het volgende: Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth

          Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck gestorven sijn en waervan noch leven.

          1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

          2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

          3. Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

          4. Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

          [Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .] Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Roelof van der Heijden  -  volgt IVa

 

2.    Jan [Johan] van der Heijden  -  volgt IVb

 

voetnoot:

[-] ONA Inventarisnummer: 150 - 18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Akte-

          nummer: 823 Bladzijden: 1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten 01-okt-1636

          Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen, om diens zaken

          waar te nemen.

 

3.    ws. Arnoldt Verheyden - waarvan dochter's kinderen 1666 in Aken [D] wonen.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa     Roelof [Rudolf] van der Heijden

              geb. ??? - † voor 12 jan. 1683 -

              tr. 1e ??? met ??? 

              tr. 2e Nijmegen 29-10-1627 met Willemina van der Houve - geb. ??? - † ??? - dr. van ??? - 

              tr. 3e waar? 28-1-1655 met Henrina van Haeften - geb. ??? - † voor 12 jan. 1683 - dr. van Jacob van Haeften en ???

 

voetnoten:

[-] ONA Inventarisnummer: 150 - 18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Akte-

          nummer: 823 Bladzijden: 1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten 01-okt-1636

          Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen, om diens zaken

          waar te nemen.

[-] Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen [RBS] Arch.nr: 510 Inventarisnummer: 1173 Huwelijksregister Nederduits Gereformeerde Ge-

          meente, 1592 - 1811 Folio: 470 29-10-1637 Bruidegom: Roelof van der Heijden, Weduwnaar van Nijmegen Bruid: Willemina van der

          Houve, Jonge dochter te Delff Attestatie Delff

[7] 0124 Hof van Gelre en Zutphen 1601-1650 5166 Civiele procesdossiers, hoofdreeks, 16381638 Dijkgraaf en heemraden van de Circul van

          Ooy contra Roelof Verheijden, namens zijn schoonvader dr. Jacob van der Hoeven leggen van een krib in de Waal te Gendt.

[-] Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen [RBS] Archiefnummer: 510 Inventarisnummer: 1174 Folio: 192 Huwelijksregister Nederduits

          Gereformeerde Gemeente, 1592 – 1811 - 28-1-1655 Bruidegom: Roelof van der Heijden, Weduwnaar Bruid: Henrica van Haeften, jonge

          dochter van Nijmegen.

[-] GA Zwolle inv. FA004 ch. coll. 666.07 [1166 familie Gansneb genaamd Tengnagel] testament 18 aug. 1666 van Dionys Stevens - licentiaat

          in de rechten en dijkgraaf van de Circul van de Ooij bepaalt het volgende: 1] Jacobus Verheyden de oudste zoon van Roeloff Verheyden

          krijgt zakhorloge en gouden en zilveren zegelring; 2] Margarita Verheyden [dochter van Wichman Verheiden] wonende in Sevilla [Spanje]

          krijgt een lijfrente van 50 guldens; 3] de 2 zonen van Willem van Dueren zijn neef, namelijk Adam van Dueren chirurgijn en Derrick van

          Dueren krijgen ider voor de helft zijn kleren; 4] jongste dochter van doctor Jacob Uwens zijn neef die hij ten doop heeft gehouden krijgt 60

          guldens; 5] de jongste zoon van Adam van Dueren die hij eveneens ten doop heeft gehouden krijgt 50 guldens; 6] Jennelen Goeden zijn

          meid afkomstig uit Gogh krijgt 150 guldens mits zij zijn vrouw [= Johanna van Rinckelsfort] blijft helpen; 7] inboedel van het huis blijft aan

          zijn vrouw ook al omdat meeste van haar afkomstig was en 8] de inkomsten van hun goederen en van de goederen, die hij van Roeloff

          Verheyden, [= zn. van Lysbeth Canis] zijn oom, heeft geerfd, dienen gelijkelijk verdeeld te worden tussen zijn vrouw [Johanna van Rinckels-

          fort] voor de helft enerzijds en de kinderen van Roeloff Verheyden [= Willemszoon] uit zijn beide huwelijken voor een kwart gedeelte, de

          kinderen van de dochter van Jan Verheyden zijn neef, [= Henrica Verheyden] en Peter Driessen voor een kwart gedeelte, de kinderen van

          de dochter van Arnoldt Verheyden, doctor, zijn neef, wonende te Aken, eveneens voor een kwart gedeelte en de kinderen van Everardt

          Uwens, apotheker, zijn neef, en Catharina van Zeller, zijn vrouw, voor het laatste kwart gedeelte.

[8] Valburg, 3.2. Nieuw protocol, 1ste serie [1654-1759] Protocol van bezwaar van het schoutambt Valburg. 6 delen - 17-11-1674 Roelof van der

          Heijden en Peter Driessen Opheijden bekennen samen een som gelds schuldig te zijn. Geregistreerd jan. 1675

[-] Nijmegen stadsgerichten 1410 – 1811 Rubriek: 2.3.2 Bijlagen bij het Protocol van het Burgemeestersgericht, 497-965 Bijlagen bij het Protocol

          van het Burgemeestersgericht, bestaande uit processtukken aangaande zaken, die ter berechting van de Burgemeesters stonden, 1563-1811

          en z.j., 180 stuk; 288 omslag Inventarisnummer 512 - 1675 weduwe van Roeloff van der Heijden ca Naleken van den Broek.[

[9] Archief van bisschop Roermond RHCL inv. 2174-2175 - 12-1-1683 copia testament Henrina van Haeften testament nr. 54.

[10] archief van bisschop Roermond RHCL inv. 2174-2175 - 23-12-1683 benoemt Jacob van der Heijden zijn broer Jacob van der Heijden, drost

          van Montfort, tot zijn erfgenaam. [testament nr. 57] de oudere Jacob die zijn testament opmaakt, noemt geen andere broers of zusters. Dat

          doet veronderstellen dat zij de 2 enige nog levende kinderen zijn van Roelof. Erg opmerkelijk is dat zij ook nog eens allebei Jacob heten.

          De twee laatste schoonvaders van Roeloff heetten allebei Jacob

[-] Nijmeegse schepenprotocolle 1692 aantekeningen [1692-1699] blz. 117 4.2. [f 70v] ] [zie ook copia testament Henrina van Haeften nr. 54 uit

          het archief van de bisschop van Roermond, RHCL inv. 2174-2175] 12-1-1683 Jacob van der Heyden, drossaert van Montfort x Christina

          Bors verklaren dat hun moeder wijlen juffr. Henrina van Haeften wed. van Roedolph van der Heyden bij testament van 12.1.1683 heeft

          bepaald, dat tot profijt van de kinderen van Jacob van der Heyden x Christina Bors belegd zou worden een som van 36.000 gl…etc.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Jacobus van der Heyden [1]

 

2.    Jacobus van der Heyden  -  volgt V

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb     Jan [Johan] van der Heijden

              geb. ca. 1600 - koopman 1636 te Rotterdam noemt Rudolf zijn broer - † na 18 mrt. 1655 -

              tr. Nijmegen? ca. 1634 met Anna van Haeps - geb. ??? - † voor 1655 - dr. van Theodoricus van Haeps en Nael van Zeller -

              Anna was eerder getr. met Willem Jansz. van Camerlant - geb. ??? - † voor 25 aug. 1633 - zn. van ???

 

voetnoten:

[-] ONA Inventarisnummer: 150 - 18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Akte-

          nummer: 823 Bladzijden: 1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten 01-okt-1636

          Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen, om diens zaken

          waar te nemen.

[11] Regestnummer verwijst naar M.M.M. de Mol, Het Oud Archief van de gemeente Nijmegen. Regestenlijst 1592-1807 [Nijmegen 1996], bestuur-

          lijk archief der stad Nijmegen, inv.nr. 4247 Nummer: 39 - 14-7-1654 Johan Bors en Johan Verheyden, erfmagescheidslieden, bepalen in

          een magescheid tussen Anna Petronella van Camerlandt, dochter van Anna van Haeps en Willem Jansen van Camerlandt, en Petrus

          Canisius Driessens, als man en voogd van Henrica Verheyden, dochter van genoemde Anna van Haeps en Johan Verheyden, als erfge-

          namen van Neuleken van Zeller, weduwe van Derrick van Haeps, vader van genoemde Anna, dat Petronella van Camerlandt onder andere

          heeft verkregen een rente van 36 gulden op de stad Nijmegen, en dat Petrus Canisius Driessens heeft verkregen ten behoeve van Henrica

          Verheyden twee erfrenten van elk 30 gulden.

[-] ONA Inventarisnummer: 155 - 18_155 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 10-Jan-1651 t/m 30-Jun-1655 Notariële akte 506 verkoop 18-mrt-1655

          aktenummer: 506 bladzijden: 770 t/m 770 toegangsnummer: 18 notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - Johan Verheije

          die getrouwd is geweest met de weduwe van Willem Jansz van Camerlant heeft aan Lambrecht Erckelens verkocht zijn woonhuis, pakhuis

          en erf aan de Gelderse Cay, genaamd De Cabelliau voor 7.000 gulden en 1.000 gulden voor de inboedel. Het huis belent ten oosten Dirck

          Tonisz scheepmaker, uitkomend in de Coninginnestege en ten westen de gang van de mouterij van de weduwe van Abraham Jacobsz van

          Rijckenvoorsel, strekkende voor van de haven tot achter aan de mouterij. Vermeld wordt een oud gifteboek van 20/05/1628.

 

Uit 1e huwelijk van Anna:

 

1.    Anna Petronella van Camerlandt - geb. waar? 7 mei 1632

 

voetnoot:

[-] ONA Inventarisnummer 153 - 18_153 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 04-Jan-1644 t/m 31-Dec-1647 notariële akte 389 testament 16-apr-1646

          aktenummer: 389 bladzijden: 565 t/m 565 toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - Anna Petronella

          van Camerlant, op 7 mei a.s. 14 jaar oud, benoemt tot universeel erfgenaam haar zuster Hendrina Elisabeth van der Heyden en bij haar

          vooroverlijden haar kinderen. Indien zij kinderloos voor haar komt te overlijden benoemt zij tot erfgenamen haar vader Jan van der Heyden

          voor de ene helft en de erfgenamen van moederszijde die in deze stad wonen voor de andere helft, met een legaat voor de armen. 

 

Uit dit huwelijk dat is 2e huwelijk van Anna:

 

2.    Henrica [Hendrina] Elisabeth van der Heijden - geb. ca. 1635 ws. Rotterdam - † ??? - [Henrica vernoemt naar Henrica van Sande - Elisabeth

           vernoemt naar Lysbeth Kanis] - tr. Nijmegen 6 febr. 1653 [voor schepenen] met Peter Driessen Opheyden - geb ??? - burger 1656 van

           Nijmegen [23] - eigenaar van de bouwhoeve de "Roode Beek" onder Well [23] - † voor 11-8-1704

 

voetnoten:

[-] ONA Inventarisnummer 153 - 18_153 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 04-Jan-1644 t/m 31-Dec-1647 notariële akte 389 testament 16-apr-1646

          aktenummer: 389 bladzijden: 565 t/m 565 toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - Anna Petronella

          van Camerlant, op 7 mei a.s. 14 jaar oud, benoemt tot universeel erfgenaam haar zuster Hendrina Elisabeth van der Heyden en bij haar

          vooroverlijden haar kinderen. Indien zij kinderloos voor haar komt te overlijden benoemt zij tot erfgenamen haar vader Jan van der Heyden

          voor de ene helft en de erfgenamen van moederszijde die in deze stad wonen voor de andere helft, met een legaat voor de armen. 

[11] Regestnummer verwijst naar M.M.M. de Mol, Het Oud Archief van de gemeente Nijmegen. Regestenlijst 1592-1807 [Nijmegen 1996], bestuur-

          lijk archief der stad Nijmegen, inv.nr. 4247 Nummer: 39 - 14-7-1654 Johan Bors en Johan Verheyden, erfmagescheidslieden, bepalen in

          een magescheid tussen Anna Petronella van Camerlandt, dochter van Anna van Haeps en Willem Jansen van Camerlandt, en Petrus

          Canisius Driessens, als man en voogd van Henrica Verheyden, dochter van genoemde Anna van Haeps en Johan Verheyden, als erfge-

          namen van Neuleken van Zeller, weduwe van Derrick van Haeps, vader van genoemde Anna, dat Petronella van Camerlandt onder andere

          heeft verkregen een rente van 36 gulden op de stad Nijmegen, en dat Petrus Canisius Driessens heeft verkregen ten behoeve van Henrica

          Verheyden twee erfrenten van elk 30 gulden.

[-] ONA Inventarisnummer: 385 - 18_385 Jacobus Delphius te Rotterdam, 01-Jan-1656 t/m 31-Dec-1658 notariële akte 17 machtiging bladzijden:

          30 t/m 31 toegangsnummer: 18 notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten - 25-feb-1656 Petrus Canisius Driessen wonende

          te Nijmegen, man van Hendrietha van der Heyden en mede als gemachtigde van Anna Petronella van Camerlant, gepasseerd voor notaris

          te Nijmegen op 3 februari 1656, samen erfgenaam van hun grootmoeder Neeltgen Zelder, weduwe van Dirck van Hops, overleden te Nijme-

          gen, machtigt Cornelis Jansz Onderogge, om een huis te verkopen staande aan de noordzijde van de Leeuwenstraat genaamd den Oran-

          gientack.

[-] GA Zwolle inv. FA004 ch. coll. 666.07 [1166 familie Gansneb genaamd Tengnagel] testament 18 aug. 1666 van Dionys Stevens - licentiaat

          in de rechten en dijkgraaf van de Circul van de Ooij bepaalt het volgende: 1] Jacobus Verheyden de oudste zoon van Roeloff Verheyden

          krijgt zakhorloge en gouden en zilveren zegelring; 2] Margarita Verheyden [dochter van Wichman Verheiden] wonende in Sevilla [Spanje]

          krijgt een lijfrente van 50 guldens; 3] de 2 zonen van Willem van Dueren zijn neef, namelijk Adam van Dueren chirurgijn en Derrick van

          Dueren krijgen ider voor de helft zijn kleren; 4] jongste dochter van doctor Jacob Uwens zijn neef die hij ten doop heeft gehouden krijgt 60

          guldens; 5] de jongste zoon van Adam van Dueren die hij eveneens ten doop heeft gehouden krijgt 50 guldens; 6] Jennelen Goeden zijn

          meid afkomstig uit Gogh krijgt 150 guldens mits zij zijn vrouw [= Johanna van Rinckelsfort] blijft helpen; 7] inboedel van het huis blijft aan

          zijn vrouw ook al omdat meeste van haar afkomstig was en 8] de inkomsten van hun goederen en van de goederen, die hij van Roeloff

          Verheyden, [= zn. van Lysbeth Canis] zijn oom, heeft geerfd, dienen gelijkelijk verdeeld te worden tussen zijn vrouw [Johanna van Rinckels-

          fort] voor de helft enerzijds en de kinderen van Roeloff Verheyden [= Willemszoon] uit zijn beide huwelijken voor een kwart gedeelte, de

          kinderen van de dochter van Jan Verheyden zijn neef, [= Henrica Verheyden] en Peter Driessen voor een kwart gedeelte, de kinderen van

          de dochter van Arnoldt Verheyden, doctor, zijn neef, wonende te Aken, eveneens voor een kwart gedeelte en de kinderen van Everardt

          Uwens, apotheker, zijn neef, en Catharina van Zeller, zijn vrouw, voor het laatste kwart gedeelte.

[2] Nijmegen stadsgerichten - 18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v - den 18 feb. 1695 - voor de heren

          schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal consent

          van die e[ersame] Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der Heijden

          drossart des ampts Montfoort als fidei comissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

          1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende

          Alette de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff” [fidei commis= een erfenis

          waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het

          in stand moet blijven]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Jacobus van der Heyden

           geb. ??? - drossard ambt Montfort 1681-1716 aangesteld door prins van Oranje - † ??? -

           tr. Nijmegen 1679 met Christina [de] Bors - geb. Nijmegen 1648 - † ??? - dr. van Johan Bors en Hendrina de Roy

 

voetnoten:

[12] Valburg, Protocol van bezwaar van het schoutambt Valburg 1654-1759 deel 2 - 16 mei 1691 burghstellingh met verbant -  de Heer drost

          Jacobus van der Heijden stelt sich tot Burge voor mons.r. Peter Driessen met verbant van sijn persoon en goederen, als breder bij het

          2de prothocol van Elst fol.185 Quo fit relatio, Actum et reg.um den 16 meij 1691 16 mei 1691 Burghstellingh met verbant. Mons.r. Peter

          Driessen stelt sich op den 16 meij 1691 tot borg voor de heer drost Jacobus van der Heijden met verbant van sijn persoon en goederen,

          als breder bij het 2de prothocol van Elst fol.185 Quo fit relatio, reg.a ut supra. In de marge: de hr. Ignatius Driessen verbint op den 17

          sept 1713 seecker goet den Spijcker onder Ewijck voor de gelichte 1700 guldens, etc.

[13] Elst, Protocol van bezwaar van het schoutambt Elst 1654-1759 deel 2 - f. 185, 186 de verwijzing naar 2de prothocol van Elst fol.185 is

          ook van 16 mei 1691. Beiden stellen voor elkaar tot borg de erfpachters Ruth Hendrijcx en Michiel Franssen. Ook hier in de marge ver-

          melding van Ignatius Driessen en dat op 18 sept 1713 alles als afgedaan wordt beschouwd.

[-] Valburg, Protocol van bezwaar van het schoutambt Valburg 1654-1759 deel 3 - 18 sept 1713 De Hr. Ignatius Driessen verbint op 17 deses

          voor erfpachters seecker goet sijn toebehoren genant de Spijcker onder Slijck-Ewijck gelegen, en sal er in plaets van de borghtocht

          door de hr drost Jacobus van der Heijden op den 16 Meij 1691 ten behoeve van des heere comparants vaeder Peter Driessen gepas-

          seert en sulcx tot faciliteijt van den lantsdroste van alle namaningen eener somme van 1700 gld door gemelde hr Peter Driessen uijt de

          coop...... van 't vercofte goed te Reet [ligt onder Elst] gelicht, bevrijdt te sijn , versoeckende dienvolgens  den Heere ampt. dat de voorsz

          borghtocht van de heer drost Verheijen in de prothocollen van Elst en Valborgh moge gerojeert worden. 

[-] [1692 Aantekeningen uit de Nijmeegse schepenprotocollen [1692-1699] blz. 117 4.2. [f 70v] [Zie ook copia testament Henrina van Haeften

          nr. 54 uit het archief van de bisschop van Roermond, RHCL inv. 2174-2175] 12-1-1683 Jacob van der Heyden, drossaert van Montfort x

          Christina Bors verklaren dat hun moeder wijlen juffr. Henrina van Haeften wed. van Roedolph van der Heyden bij testament van 12.1.1683

          heeft bepaald, dat tot profijt van de kinderen van Jacob van der Heyden x Christina Bors belegd zou worden een som van 36.000 gl…etc.

[2] Nijmegen stadsgerichten - 18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v - den 18 feb. 1695 - voor de heren

          schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal consent

          van die e[ersame] Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der Heijden

          drossart des ampts Montfoort als fidei comissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

          1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende

          Alette de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff” [fidei commis= een erfenis

          waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan vererven, of dat het

          in stand moet blijven]

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Hendrina Maria van der Heyden - ged. Roermond 22 aug. 1682

 

2.    Jacobus Franciscus Xaverius van der Heyden - ged. Nijmegen [Jezuieten] 23 mei 1684

 

3.    Jacobus Ignatius van der Heyden  -  volgt VI

 

4.    Maria Cecilia van der Heyden - ged. Nijmegen 22 nov. 1686

 

5.    Joanna [Maria] van der Heyden - ged. Nijmegen 11 aug. 1688

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VI     Jacob van der Heyden

            ged. Nijmegen [Jezuieten] 25 sept. 1685 - drossaard ambt Montfort 1716-1743 - scholtis 1718-1728 - † Montfort 7 jan. 1743 -

            tr. 1730 met Rebecca Clasina van Esvelt - geb. ??? - maakte 8 nov. 1746 testament - † Roermond 25 nov. 1746 - dr. van Wilhelmus van

            Esvelt en Maria Elisabeth Heerman de Randenbroeck

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Wilhelmus Franciscus van der Heyden - ged. Montfort 9 juli 1731

 

2.    Maria Elisabeth van der Heyden - ged. Montfort 18 juni 1733 - † Montfort 26 juni 1733

 

3.    Anna Mechtildis van der Heyden - ged. Montfort 30 jan. 1735 - † Roermond 26 apr. 1770 - tr. Wessem 2 apr. 1766 met Henricus Gerardus

          Josephus Ridder [sinds 1785 als van der Renne] - scholtis van Roermond 1763-1790 - geb. Eindhoven 16 dec. 1739 - † Roermond 31 aug.

          1790 - zn. van Cornelis Ridder en Anna Isabella van Rijswijck   

 

4.    Rudolphus Eugenius Stephanus van der Heyden - ged. Montfort 7 aug. 1737

 

5.    Joannes Baptista van der Heyden - ged. Montfort 2 juni 1742 - † Roermond 16 febr. 1800