GenBronnen

maas

genealogie Schenck van Nijdeggen - deel IIb - 16e/ws. heden


auteur Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


anno 2006 [aanvullingen april 2023 - laatste voetnoot 22]


Als basis voor de genealogie was de Ferber boek van 1860 genomen, en vonden het belangrijk om het origineel aan te schaffen van de fa-

milie von der Reck uit Duitsland, wat nu is geplaatst in ons Driessen archief - deel III nr. 39.


De van Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013] plaatst Johan [tak Blerick]

en Diederich [tak Sevenum] als zonen van:

Martinus Schenck en Hester Maessen/Cluyten - staat bij ons als generatie Xa -  "Schenck I" genealogie.


Afgaande op vernoemingen krijgen we dan, de namen bij de kinderen van Diederich ook Theodorus Schenck [I]:

Joannes [vernoemd naar schoonvader?]

Martinus [vernoemd naar zijn eigen vader Martinus]

Henricus [vernoemd naar schoonmoeder?] en

Hester [vernoemd naar zijn eigen moeder Hester Maessen/Cluyten].

 

In juli 2013 hebben we de dtb van Sevenum grondig bestudeerd en aldaar gevonden gegevens verwerkt, deel hadden we bij de Blerickse

tak zitten, maar definitief behoren ze bij de Sevenumse tak.

Onderzoek gaat door en aanvullingen welkom met opgave van bronnen...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Diederich ook Theodorus Schenck

           geb. ca. 1530 - gerichtsbode 1563 Sevenum [22] - rentmeester van de Donck tot 1594 en landscholtis van ambt Kessel [s20] - † 1594 [20] -

           tr. 1e met Joanna? NN - dr. van NN

           tr. 2e voor 1589 met Henrica ook Henrisken van de Velden [20] - geb. Roermond - † na 1625 - dr. van Arndt van der Velde en Jutte

           Passert - Henrisken was al eerder getrouwd voor 1572 met Claes Camps - licentiaet uit Maaseik - † na 1579 - zn. van ??? - zij had

           herberg "in de Kyrch" op de Steenweg te Roermond, alsmede huis de Ster op hoek Koolstraat achter de Grauwe toren, huis de Rode

           Poort in de Munsterstraat, huis in Beggardenstraat te Maaseik.  

 

voetnoten:

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[22] RHCL Maastricht 01.046B inv. 7 Sevenum protocollen van schepenbank zittingen 1563-1607.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich Schenck van Nijdecken,

          landscholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van

          zijn vader zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587 f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de

          Swalmer- en Hoge Hegstraat [gekontroleerd november 2014]

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 6 maart 1596 [afb. 120-122] werd een zaak ingebracht door Alart van

          Dael die volmachtiger was van Henrisken vanden Veldt omdat zij 2 mannen van Neer [genaamd Wyllem vanden Frythoff en Anthoni

          NN] had laten arresteren. Die 2 mannen hadden Merten Schenck als gevolmachtigde en borg. Vanwege een brief waarvan zij 200

          rijders terug eist, echter was er een akkoord gemaakt voor 100 dalers door Merten Schenck's vader zaliger Derick Schenck drost en

          zijn huisvrouw, waardoor er reeds 100 goud guldens was betaalt. Merten ontkent de gehele klacht en blijkt dat Geerken Huben zegs-

          man was geweest. Merten brengt in attestatie van 13 mei 1596 gedaan voor schepenen van Helden en Kessel.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria Margaretha Schenck van

          Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt Schenck hun aandeel in het huis De Witte

          Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roermond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nico-

          laes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 11 Derick Scenck Hylliken

          syn huisfrou nu t[er] tit Marte[n] Derick Scencks son Elizabeth sijn huisfrou van het gueijt van Ordt erftyns gueijt haldende seuen

          verdel placks und v roijen gelegen indie nedenstrat an die gruyn cuijn schittende, iarlics 10 tijns iij vlems min ee[n] oudt vlems.

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 43 Dederick Scenck Johan

          syn son Hess Scenck nu t[er] tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck Johan Scenck ijr broder een halffen merge[n] lyffg[uet]

          guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 30 mei 1607 [afb. 193] werd Jan Alarts oud rond 65 jaar gedaagd

          voor de schepenbank om verklaring der waarheid te doen - voor Marten Schenck - dat hij eertijds getuige het weiland van Grijet van

          Oordt had gekregen na een beslaglegging omdat er een schuld op bestond. Vervolgens werd het te koop aangeboden na plaatselijk

          gebruik dat is met brandende kersen. Daarna was hij getuige dat wijlen Dyderich Schenck gewezen scholtis van land Kessel dat in

          zijn plaats gerechtelijk had gestelt. 


Uit 1e huwelijk:

 

1.    Joannes Schenck  -  volgt IIa

 

2.    Martinus ook Merten Schenck  -  volgt IIb


3.    Henricus Schenck van Nydeggen  -  volgt IIc

 

4.    Hester Schenck - tr. met Joannes Heyden van Ass ook gewoon Joannes Heide [20]

          hieruit:

          1] Mechtelt  

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 43 Dederick Scenck Johan

          syn son Hess Scenck nu t[er] tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck Johan Scenck ijr broder een halffen merge[n] lyffg[uet]

          guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre 

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

 

Uit 2e huwelijk: geen kinderen.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Joannes Schenck [20]

             geb. ca. 1555 - † na 25-8-1586 [was toen doopgetuige Sevenum] -        

             tr. voor 14-6-1578 met Elizabeth ab Oirdt/van Oordts - geb. ca. 1555 - † na 17-2-1580 - dr. van ???


voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 1577 [afb. 87] werd een zaak ingebracht door Jan Sceinck [= Schinck]

          als momber van Van Haren rentmeester van de graaf van Horn, nadat hij beslag [= kommer] had gelegd op de goederen in de klok-

          kenslag van Sevenum van Bestien Dericx/Muns, die geld schuldig was aan de rentmeester.

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 19 Johan Scenck Henrick

          Scenck scoltus des ampts Kessel nu t[er] tit van een halffen merge[n] erftijns guet gelegen opte[n] Stappaecker benenen Stinken

          Rueffen lant to tyns iarlics 1 denar[ius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 43 Dederick Scenck Johan

          syn son Hess Scenck nu t[er] tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck Johan Scenck ijr broder een halffen merge[n] lyffg[uet]

          guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 86 Clas Suewers Meth sijn

          huisfrou Johan Schenck Elizabeth sijn huisfrou twe mergen lyffg[uet] op 't Luttel gelegen 

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding van 31  mei 1606 [afb. 183-190] werd een zaak ingebracht, waarin Peter

          Roeskens als man en momboir van zijn vrouw Grietien Claessen tegen Marten Schenck hemzelf en als mede momboir van zijn broers

          en zuster onmondige kinderen, waarin zij van Marten 200 goud guldens eisen, omdat zijn overleden broer Jan Schenck 100 daalders

          als pensioen had uitstaan ten laste van de kerspel Sevenum, en Grietien denkt daar echt op te hebben. Grijtien verklaart dat ze een on-

          wettelijk kind had van wijlen Jan Schenck, die door erfgenamen van Jan Schenck van haar werd afgenomen maar dat ze het kind later

          weer tot zich had genomen en heeft onderhouden met goederen van haar oom wijlen Heijn Cuijpers. Inmiddels is dat kind overleden en

          hebben Peter en Grietien zelf een dochter verwekt die werd gedoopt in Sevenum op 6 mei 1597. Marten bestrijdt dat Grietien recht heeft

          op dat pensioen en op de aangedragen bewijsstukken omdat die zijn van Peter Roeskens, zijn broer en oom van Grytien. Peter Roeskens

          zegt dat Jan Schenck de gift heeft gedaan [zonder bewijs daarvan te hebben] toen hij nog niet getrouwd was met Grietien, en was dus

          geen partij daaraan. Wel blijkt hieruit dat e.e.a. moet zijn gebeurt voor 1593. Marten zegt dat ze helemaal geen kind had van Jan, en als

          dat toch het geval was dat had Jan er voorzieningen voor getroffen. Ook kon Grietien dit later oplossen door het kind met een erkenning,

          met haar andere kinderen met Peter Roeskens te verlossen van de predikaat bastaard, maar daar had Peter Roeskens niets van willen

          weten. Daarbij zegt Marten Schenck dat [onvoorziene] bastaard kinderen nooit kunnen erven van een door moeder eenzijdige verklaring

          dat een man de vader was zonder zijn erkenning. Peter Roeskens vindt [onterecht] dat moeders nooit bastaarden kunnen dragen, en

          dus altijd erven als het kind overlijdt. Tenslotten bepalen schepenen op 26 sept. 1607 dat partijen samen zullen proberen tot een verge-

          lijk te komen, zoniet dan zullen zij gerechtelijk uitspraak doen. [vervolg boek 1607-1619 is helaas verdwenen, dus onbekend resultaat]


Uit dit huwelijk:


1.    Martinus Schenck - ged. Sevenum 14 juni 1578 [vader: Ioannes Schenck, moeder: Elizabeth ab Oirdt, doopgetuigen: Gerardus ab

          Oirdt en Helena Schenck]

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 88 nu [ter tit] Marten IJan

          Scencks son nu t[er] tit Alid Marten Scencks dochter van vijf verdel lyffg[uet] lants gelegen op ten Luttel tot tyns iarlicx ij den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 89 nu t[er] tit Marten Johan

          Scencks son Alit Marte[n] Scencks dochter van vyff verdel lyffg[uet] lants die wlfmans ware[n] gewest nu Clas Suewers gueijt to

          tyns 1 den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 90 Marte Johan Scencks

          son Hylliken Marten Scencks dochter van twe merge[n] lyffg[uet] opt Luttel gelege[n] va[n] Clas Suewers erff ij dena[rius]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Martinus ook Merten ook Marten Schenck [20]

             geb. ca. 1570 - eigenaar 1639 van huis te Sevenum bewoond door Sijl Gijlen [s13] - † ??? -        

             tr. ca. 1593 met Elisabeth Aelbouts ook Lysbet Schenck [s13] - geb. ca. 1570 - † na 29-8-1612 [was toen doopgetuige in Sevenum

             als: Elizabeth Martinus Schenck uxor] - dr. van ???


voetnoten:

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 6 maart 1596 [afb. 120-122] werd een zaak ingebracht door Alart van

          Dael die volmachtiger was van Henrisken vanden Veldt omdat zij 2 mannen van Neer [genaamd Wyllem vanden Frythoff en Anthoni

          NN] had laten arresteren. Die 2 mannen hadden Merten Schenck als gevolmachtigde en borg. Vanwege een brief waarvan zij 200

          rijders terug eist, echter was er een akkoord gemaakt voor 100 dalers door Merten Schenck's vader zaliger Derick Schenck drost en

          zijn huisvrouw, waardoor er reeds 100 goud guldens was betaalt. Merten ontkent de gehele klacht en blijkt dat Geerken Huben zegs-

          man was geweest. Merten brengt in attestatie van 13 mei 1596 gedaan voor schepenen van Helden en Kessel.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 1598 [afb. 136] werd een zaak ingebracht, waarbij Henrich Schenck

          scholtis van ampt Kessel, Marten Schenck zijn broer noemt. 

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 11 Derick Scenck Hylliken

          syn huisfrou nu t[er] tit Marte[n] Derick Scencks son Elizabeth sijn huisfrou van het gueijt van Ordt erftyns gueijt haldende seuen

          verdel placks und v roijen gelegen indie nedenstrat an die gruyn cuijn schittende, iarlics 10 tijns iij vlems min ee[n] oudt vlems.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding van 31  mei 1606 [afb. 183-190] werd een zaak ingebracht, waarin Peter

          Roeskens als man en momboir van zijn vrouw Grietien Claessen tegen Marten Schenck hemzelf en als mede momboir van zijn broers

          en zuster onmondige kinderen, waarin zij van Marten 200 goud guldens eisen, omdat zijn overleden broer Jan Schenck 100 daalders

          als pensioen had uitstaan ten laste van de kerspel Sevenum, en Grietien denkt daar echt op te hebben. Grijtien verklaart dat ze een on-

          wettelijk kind had van wijlen Jan Schenck, die door erfgenamen van Jan Schenck van haar werd afgenomen maar dat ze het kind later

          weer tot zich had genomen en heeft onderhouden met goederen van haar oom wijlen Heijn Cuijpers. Inmiddels is dat kind overleden en

          hebben Peter en Grietien zelf een dochter verwekt die werd gedoopt in Sevenum op 6 mei 1597. Marten bestrijdt dat Grietien recht heeft

          op dat pensioen en op de aangedragen bewijsstukken omdat die zijn van Peter Roeskens, zijn broer en oom van Grytien. Peter Roeskens

          zegt dat Jan Schenck de gift heeft gedaan [zonder bewijs daarvan te hebben] toen hij nog niet getrouwd was met Grietien, en was dus

          geen partij daaraan. Wel blijkt hieruit dat e.e.a. moet zijn gebeurt voor 1593. Marten zegt dat ze helemaal geen kind had van Jan, en als

          dat toch het geval was dat had Jan er voorzieningen voor getroffen. Ook kon Grietien dit later oplossen door het kind met een erkenning,

          met haar andere kinderen met Peter Roeskens te verlossen van de predikaat bastaard, maar daar had Peter Roeskens niets van willen

          weten. Daarbij zegt Marten Schenck dat [onvoorziene] bastaard kinderen nooit kunnen erven van een door moeder eenzijdige verklaring

          dat een man de vader was zonder zijn erkenning. Peter Roeskens vindt [onterecht] dat moeders nooit bastaarden kunnen dragen, en

          dus altijd erven als het kind overlijdt. Tenslotten bepalen schepenen op 26 sept. 1607 dat partijen samen zullen proberen tot een verge-

          lijk te komen, zoniet dan zullen zij gerechtelijk uitspraak doen. [vervolg boek 1607-1619 is helaas verdwenen, dus onbekend resultaat]

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 30 mei 1607 [afb. 193] werd Jan Alarts oud rond 65 jaar gedaagd

          voor de schepenbank om verklaring der waarheid te doen - voor Marten Schenck - dat hij eertijds getuige het weiland van Grijet van

          Oordt had gekregen na een beslaglegging omdat er een schuld op bestond. Vervolgens werd het te koop aangeboden na plaatselijk

          gebruik dat is met brandende kersen. Daarna was hij getuige dat wijlen Dyderich Schenck gewezen scholtis van land Kessel dat in

          zijn plaats gerechtelijk had gestelt. 

[s13] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 - "ao 1639 bet.

          Sijl Gijlen van huijs gut dat gelegen is ii d[uit] Merten Schenck und Lijsbet Schenck sein heuisfrauwe Derick Schenck".


Uit dit huwelijk:

 

1.    Joannes Schenck - ged. Sevenum 17 sept. 1595 [vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeta ux., doopgetuigen: d. Henricus Ulbroeck

          in nomini Michaelis van Hergraeff, Adolphus Schenck nomine Balthazaris Caspari en vrouw van Adolphi Schenck]


2.    Theodorica Schenck - ged. Sevenum 21 mei 1597 [vader: Martinus Schenck, moeder: Elisabeth uxor, doopgetuigen: Henricus Schenck

          en Martinus Custodis] - † jong


3.    Theodorica Schenck - ged. Sevenum 5 apr. 1599 [vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeth uxor, doopgetuigen: d. Petrus Paludanus,

          Theodorica Schenck en Hester Gerardi uxor vande[n] Venn[en]]

 

voetnoot:

[-] hiaat in doopboek van Sevenum 1600-1604.


4.    Theodorus ook Dederich Schenck  -  volgt IIIa 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIc     Henricus ook Henrich Schenck van Nydeggen [s15]

             geb. ca. 1570 - praetor 1596-1610 Sevenum - scholtis van ampt Kessel 1594-1623 -  landscholtis 1605-1608 - eigenaar van "hoefstaet"

             in Sevenum [16] - eigenaar van hof Rouweel - † na 21-6-1623 -        

             tr. voor 1602 met Theodora ook Theodorica ook Derisken van Huls [s15] - † na 18-10-1622 [was toen doopgetuige te Sevenum] - dr.

             van Frederick van Huls [overl. 1585] en Anna van Eil -

             hij tr. 2e Sevenum 16 aug. 1628 met Aleidis Adriani [get. Jacobus Loefs en Henricus Krebbers]   


voetnoten:

[-] Ferber stelt op blz. 70/71 dat Henricus [IIc] zoon is van Diederich [I].

[-] hiaat in trouwboek Sevenum 1587-1623.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 1598 [afb. 136] werd een zaak ingebracht, waarbij Henrich Schenck

          scholtis van ampt Kessel, Marten Schenck zijn broer noemt.

[-] RHCL Maastricht 01.046B - inv. 7 Sevenum schepenbank geding 1605 [afb. 172-191] werd een zaak aanhangig gemaakt door Henrich

          Schenck tegen Jtgen Dericks, vanwege haar defamatie tegen familie van zijn schoonvader wijlen Frederich van Hulss die ongeveer 20

          jaar eerder was overleden. Zijn vrouw Derisken is de dochter van Frederich van Hulss. Jtgen Dericks heeft toen van Jan Reijnen ge-

          hoord dat er een ledige kist de kerk was in gedragen en begraven, dat de lichaam van Frederich van Hulss er niet inlag. Bij de sche-

          penbank van Sevenum waren 3 familie leden [zwagers] van Jtgen, waardoor volgens uitspraak op 23 jan. 1608 de schepenbank niet

          tot een oordeel kan komen, en werd voorgesteld de zaak te plaatsen bij de schepenbank van Swolgen en Broekhuizenvorst dan wel

          hoger overheid wat hogere kosten met zich mee zou brengen. Vervolgens zien we de zaak bij hoofdgerecht van Kessel met schepenen

          van Kessel en Helden waar een hoofd oordeel werd uitgesproken op 3 nov. 1608 [waar schepenbank Sevenum zich op 13 nov. 1608

          mee inschikt, helaas is schepenbank Sevenum 1607-1619 missende] en Jtgen Dericks werd toegestaan een man naar voren te brengen.  

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 19 Johan Scenck Henrick

          Scenck scoltus des ampts Kessel nu t[er] tit van een halffen merge[n] erftijns guet gelegen opte[n] Stappaecker benenen Stinken

          Rueffen lant to tyns iarlics 1 denar[ius] 

[15] GA Venlo - schepenbank-archief Blerick inv. 240 - Blerick 1615 cijnslijst.

[s24] RHCL Maastricht 01004 Hof van Gelder Roermond inv. 134 - Roermond 26 oktober 1615 - waarin J. van Kerckhove namens de

          aartshertogen, Henrick Schenck bevestigd als scholtis van Kessel wat hij al uitvoerde sinds 3 november 1594. 

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 -

          21 juni 1623 folio 23 - 23 verso. akte van bekendmaking door Hendrik Schenck, scholtis van het ambt Kessel, dat hij door aankoop

          verkregen heeft de hof Rouweel groot ongeveer 60 morgen en dat hem niet bekend is of de hof een leengoed van de hertog van

          Gelder is.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 -

          28 juli 1625 folio 85 - 86 verso. akte van toestemming waarin Cecilia van Wevorden, weduwe van Reyner van Vlatten, het huis ter

          Donck te Sevenum mag belasten met 7281 gulden voor 6 jaar, ten behoeve van Hendrik Schenck scholtis van het ambt Kessel.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1059 -

          10 mrt. 1632 folio 27-28. akte van bezwaring waarbij Cecilia van Wevorde zu Drove, weduwe Vlatten, het huis ter Donck te Seve-

          num met de som van 4300 guldens belast ten gunste van Hendrick Schenck, landscholtis van het ambt Kessel. 

[16] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 - "ao 1664 bet.

          Thijs Gommejans van Beckers hoefstaet bij der derper brug 1 vlems Henrich Schenck nu Andries Schenck landtscholtis".


Uit dit huwelijk:


1.    Fredericus Schenck [von Nydeggen] - geb. Sevenum 1601 [s15] - † Wanckum 23 sept. 1654 - begr. in klooster der reguliere kanun-

          niken van het Sand bij Stralen [s14] - veldkapelaan in dienst van baron van Virmond tot Nierssen die voor keizer van Oostenrijk [allen

          voor de paus] de 1e veldtocht voerde tegen Gustaaf Adolf [koning van Zweden] [s15] - na de oorlog kreeg hij van de koning van

          Spanje de pastorale zorg over Wanckum - "persona" in Sevenum [s16] - levensonderhoud regeling 19-4-1640 [s16] - pastoor

          Wanckum - inventaris nagelaten goederen door Frederick Schenck d.d. 28-9-1654 [s17]


voetnoten:

[-] hiaat in doopboek van Sevenum 1600-1604. 

[s14] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - inv. 88 - kopie tes-

          tament van Frederick Schenck d.d. 5-4-1654 te Wachtendonck waarin hij toe bedeeld:

          1] aan de kathedraal van Roermond 5 vlaamse ponden,

          2] aan seminarie van Roermond ook 5 vlaamse ponden,

          3] aan de kerk van Sevenum 1200 florijnen,

          4] aan de parochiekerk van Wanckum 300 florijnen plus belofte van 1000 florijnen kapitaal en daarbij de 30 florijnen ... akkers

               welke hij gekocht had in Heringen,

          5] aan de heilige maagd klooster in Arena nabij Straelen 1200 florijnen,

          6] aan de kerk van Wanckum nog eens 600 florijnen en akkers t.b.v. de jeugd,

          7] aan de klooster van Wachtendonck een tuin genaamd Hulssenbaelt,

          8] aan zijn zuster Cox 1000 florijnen evenzo

          9] 1000 florijnen aan zijn broer Schenk en

          10] de overige na betaling van schulden worden verdeeld onder de armen waarbij ook

          11] 125 florijnen aan de armen van Wanckum en

          12] 125 florijnen aan de armen van Sevenum.

          Tot executoren werden benoemd de heren Paulus Pottij en Joannes Huiskens, secretaris en schepen van Wachtendonck. Een en

          ander afkomstig van zijn vaders-deel. Testament goed gekeurd daar opvolgend door bisschop Andreas Crusen van Roermond.  

[s15] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - inv. 90 - korte levens-

          beschrijving priester Fredericus Schenck van Nijddegen.

[s16] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - inv. 86 - regeling on-

          derhoud Venray 19-4-1640 t.b.v. Fredericus Schenck

[s17] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - inv. 87 - inventaris

          28-9-1654 nagelaten goederen van Frederick Schenck


2.    Helena Schenck - geb. ca. 1603 [hiaat doopboek van Sevenum 1600-1604] - † ??? - tr. Sevenum 16 mei 1627 met Nicolaus Krebber

           [get. Joannis Krebber Cuicken[sis] en Joannes Bans] - geb. ??? -  † voor 20-7-1631 - zn. van ??? - zij tr. 2e Sevenum 20 juli 1631

           met Gerardus Kox Rurem. [get. Henricus en Andreas Schenck] - geb. Roermond ??? -  † ??? - zn. van ???- 

           hieruit: ??? 

 

3.    Maria Schenck - ged. Sevenum 24 april 1607 [vader: Henricus Schenck, moeder: Theodora vxor, doopgetuigen: Jacobus Aelboutz uit

           Beek en Elizabeth vrouw van Martinus Schenck] - † na 14-5-1634 [was toen doopgetuige te Sevenum] - tr. ???  met een Cox ???

           Roermond?


4.    Andreas Schenck  -  volgt IIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Theodorus [ook Dederich] Schenck ook Schinck

            ged. Sevenum 18 mei 1608 [vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeth vxor, doopgetuigen: Joannes ab Huisse[n] uit Venlo en Digna

            Schenck] - eigenaar van huis te Sevenum 1639 bewoond door Sijl Geijlen [s13] [s14] - ambtman van Lottum [s2f] - schepen van Venlo

            1640-1644 - kocht in 1645 de heerlijkheid Sevenum voor 45000 goudguldens van het echtpaar Johan Heinrich von Vlatten en Maria von

            Spies zu Motzenborn [s18] - † Sevenum 1659 -

            tr. 1e ca. 1631 [niet in Sevenum] met Anna Maria van Hückelhoven - geb. ??? - † ??? - dr. van Arnold van Hückelhoven en Elisabeth

            van Rheidt

            tr. 2e Venlo 30 apr. 1637 [get. Philippus Verstraeten en Wilhelmus de Groot] met Elisabetha van den Hergraeff ook Heiregraefs "ex

            Sevehem" - dr. van Michael van den Hergraeff en Elisabeth van Ruweeel genaamd Ingenhuys


voetnoten:

[s13] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 - "ao 1639 bet. Sijl

          Gijlen van huijs gut dat gelegen is ii d[uit] Merten Schenck und Lijsbet Schenck sein heuisfrauwe Derick Schenck".

[s14] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 188 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1639-1666 - Derijck Schenck

          betaalt tijns 1639 als eigenaar over huis te Sevenum bewoond door "Sijll Geijlen van huijs hoe dort gelegen".

[s2f] RHCL Maastricht - de Maasgouw 1905 p. 17 - in de Paterskerk van Venray zijn geschilderde glazen met wapens en onderschiften waar-

          onder gedeeld: rechts een veld van sabel met een gouden leeuw gekroond van goud, getongd en geklauwd van keel, links een veld van

          goud met drie zwemmende eendjes in een water van azuur. Helmteken: een hertenkop. Onderschift: Dederick Schenck amptman der

          baronnie Lothum ende Elisabeth van den Hergraeff eluyden. Ao 1653.

[s18] www.dilibri.de - Nachrichten uber Adelige Familien und Gunter von Joseph Strange - erstes heft - Coblenz 1879 - p.7.

[-] RHCL Maastricht - familie archief V687 [16.087 inv. 100] Hergraef Venlo - op 9 maart 1660 verpacht Elisabet vanden Hergraven weduwe van

          wijlen amptman Schenck voor 8 jaar het Crouwel goed binnen Sevenum aan Reyncken Wynen en Metgen Lemmen, echtelieden. Zij ver-

          pacht voor 8 jaar den goed den Sondart tot Sevenum aan Kerst Kersten en Jenneken Creupels echtelieden. [foto's V687 geplaatst bij

          Venlo secundair] 


Uit 1e huwelijk:


1.    Joannes Henricus Schenck - ged. Sevenum 8 aug. 1632 [vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria ux., doopgetuigen: Martinus

          Schenck en Aleidis Henricus Schenck uxor] - kanunnik te Wezel sinds 1-9-1655 - † na 20-1-1675 [doopgetuige Sevenum]


2.    Martinus Schenk van Nydeggen  -  volgt IVa


3.    Adolphus Schenck - ged. Sevenum 19 dec. 1635 [vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria uxor, doopgetuigen: Joannes Heide en

          Theodora Schenck]


Uit 2e huwelijk: geen kinderen. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Andreas/Andrijs Schenck ook Schinck ook Schenck van Nydeggen [s2g]

            ged. Sevenum 23 mrt. 1609 [vader: Henricus Schenck prætor, moeder: Theodorica uxor, doopgetuigen: d. Alardus Versondert pastor

            Sevenum en Gertrudis vrouw van Andreae Brouwers uit Horst] - prætor Kessel 1640 - prætor Sevenum 1645 - landscholtis van ambt

            Kessel [s2c] [s4d] 1650-1655 - eigenaar van "hoefstaet bij der derper brug" te Sevenum 1656-1664 bewoond door Thijs Gommejans

            van Beckers [16] [17] - † Sevenum 3 nov. 1682 -

            tr. 1e Venlo 20 nov. 1640 [get. Petrus de Cock en koster Wilhelm Nunes] met Elisabeth Ro[e]mers - ged. Venlo 25 okt. 1617 [get. ...] -

            † Sevenum 8 febr. 1672 als "Elizabetha Roomers uxor dni praetoris Andreas Schenck" - dr. van Caspar Romers en Anna Daemen

            van Lentholt -

            tr. 2e Broekhuizenvorst 26 sept. 1674 [get. Aegidius Asselt en Sibertus van Amstel] [s2d] met Elisabeth van Wede ook van Weet

            weduwe van jonker Jan Willem van Broeckhuysen [s2d] - geb. ??? - † Venray 24 aug. 1689 - dr. van Willem van Weedt en Anna Maria

            van Inhussen 


voetnoten:

[s2c] boven de ingang van de Paterskerk van Venray, een wapenschild gedeeld: rechts een veld van sabel met een gouden leeuw, links een

          gouden veld met een springend paard van sabel, met onderschrift: Schenk van Nydeggen landscholtis der amts Kessel en juffrouw

          Elisabeth Roemer ehelui 1665 - RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.10.

[s2d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.11.

[s2g] geschilderde glas met de wapens zoals boven ingang - RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.18.

[s4d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1910 p.60.

[16] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 - "ao 1664 bet. Thijs

          Gommejans van Beckers hoefstaet bij der derperbrug 1 vlems Henrich Schenck nu Andries Schenck landtscholtis".

[17] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 188 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1639-1666 - Andrijs Schenck

          betaalt tijns over jaren 1656-1664 als eigenaar van "hoefstaet bijder derper brug" te Sevenum bewoond door "Tijs Comerjans van Beckers".


Uit 1e huwelijk:


1.    Henricus Schenck - ged. Venlo 11 sept. 1641 [vader: Andreas Schenck, moeder: Elizabetha Roemers, doopgetuigen: r[everen]dus d. pastor

          in Wanckom Fredricus Schenck en Catharina uxor Petrus Roemers]  


2.    Joannes Adamus Schinck/Schenck - ged. Sevenum 3 apr. 1643 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Gerardus Coxn

          en Maria Pollers [= Pollart, haar meisjesnaam was Romers]] - doctor in de rechten - kapitein 1684-1688 - † Sevenum 28 nov. 1703 [ongehuwd]


3.    Theodorus Schinck  -  volgt IVb


4.    Anna Lucia Schenck - ged. Sevenum 27 sept. 1645 [vader: Andreas Schenck, moeder: Elisabeth Roemers, doopgetuigen: Leonardus Wilhelmi

          loco Hermannus Beckers en Elisabeth vanden Hergraven] - † ??? - tr. Sevenum 3 nov. 1674 [get. Martinus Schenck en Theodorus Schenck]

          met Christophorus Lintgiens - blijkbaar uit Roermond

          hieruit:

          1] NN [een meisje] Lintgens - ged. Roermond 1676 [get. Andreas Schenck van Nideggen en Sibilla Caspara Schenk van Nideggen]


5.    Fredericus Schinc - ged. Sevenum 7 mrt. 1647 [vader: Andreas Schinc pretoris, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Matthaeus ab Hiester qui

          suscepit loco kapitain Briaert en Mechtildis Bree] - kanunnik 1684 en deken 1708 in Heinsberg - persona in Velden 1701-1704 - † 19-6-1715 ?


6.    Dorothea Schinck - ged. Sevenum 7 juli 1649 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Petrus Boers en Cunnera Hermanni] -

          non in Augustinessen klooster te Oostrum - † 1740 ?


7.    Maria Catharina Schinck - ged. Sevenum 27 nov. 1650 [vader: Andreas Henrici Schinck, moeder: Elisabeth Gasparis Roemers, doopgetuigen:

          Christianus Goelt cuius loco suscepit Theodorus Schinck en Margareta Staelbergen cuius loco suscepit Elisabeth Schinck] 


8.    Franciscus Schinck - ged. Sevenum 18 mei 1652 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Joannes Cox en Maria Isabella

          Roemers]


9.    Sibilla Gaspara Schinck [bij huwelijk als Schenck de Nydeggen] - ged. Sevenum 13 mrt. 1654 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha

          Gasparis Romers, doopgetuigen: Theodorus Schinck qui suscepit loco Gasparus Eingelberten de Bree en Elisabeth Pontinus] - † na

          20-3-1683 [was toen doopgetuige in Sevenum] - tr. Sevenum 11 apr. 1679 [get. Theodorus Schenck en Aldegunda Schenck] met Jacobus

          Dominicus van Dorth - zn. van ???

          hieruit: ???


10.  Maria Schinck - ged. Sevenum 11 april 1655 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha Rumers, doopgetuigen: Joannes Rumers cuius

          loco suscepit Joannes Gulhelmus Pontinus et Maria Kispenning cuius loco suscepit Aleidis Huckelhoeven] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Martinus Schenck ook Schinck

           ged. Sevenum 10 juli 1633 [vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria uxor, doopgetuigen: Arnoldus Schenck en domicella Elizabeth

           Schenck] - amptman 14 juli 1666 [vermeld in gericht Bree prothocollen] - dokter in de rechten 1668 - vervangend-drossaard van ambt Kessel -

           † Sevenum 5 jan. 1704 "Martinus Schenck drossardus substitatus" -

           tr. ca. 1661 [niet in Sevenum] [Anna] Maria Margaretha de Boeckhorst - † Sevenum 12 apr. 1688 - dr. van Joannes Philippus Boechorst en ???


Uit dit huwelijk:


1.    Theodorus Arnoldus Schinck - ged. Sevenum 27 aug. 1662 [vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Jo[ann]is Philippi Boechoorst, doopgetuigen:

          dominus amtmannus Joannes Arnoldus de Boechoorst en Elisabetha Schinck] - advocaat raad Geldern [D] - † Sevenum 30 sept. 1708 [ongehuwd

          als Theodorus Schenck van Nijdeggen] om 8 uur 's morgens ten gevolge van langdurige trommelvlies ontsteking. 


2.    Philippus Franciscus Schinck - ged. Sevenum 19 okt. 1663 [vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Jo[ann]is Philippi Boeckhoorst, doopgetuigen:

          dominus canonicus Henricus Schinck in de plaats van Jacobi a Boechoorst en domicella Margareta Juwett]


3.    Jacobus Fridericus Schinck - ged. Sevenum 19 sept. 1665 [vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Joannis Philippi Boockhorst, doopgetuigen:

          dominus Godefridus Siberti in de plaats van Matthaei van Afferden en Elisabetha Schinck in de plaats van NN van Roosendael] 


4.    Anna Maria Schinck bij huwelijk als Schenck de Nieydeggen - ged. Sevenum 21 okt. 1666 [vader: Martini Schinck, moeder: Maria Margareta, doopge-

          tuigen: clarissimus dominus Joannes Schinck in de plaats van Andreas Schinck en Elisabetha Schinck in de plaats van Margareta van Roosendael] -

          † ??? - tr. Sevenum 10 nov. 1696 [huwelijks getuigen: Georgius Horstmans kapelaan en Woltherus Nabben vicarius] met Theodorus Schenk de

          Nydeggen - † Sevenum 16 juli 1720 - zn. van Andreas Schenk en Elisabeth Romer

          hieruit:

          1] Maria Margaretha Ursula Schenck de Nydecken - ged. Sevenum 10 nov. 1697 [get. Martinus Schenck de Nydecken, Aldegondis Schenck de

               Nydecken en Margaretha van den Eijnden]

          2] Maria Elisabetha Hester Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 31 aug. 1699 [get. Joannes Adamus Schenck de Nydeggen, Maria Francisca

               Schenck de Nydeggen en Maria Hester de Bockhorst]

          3] Anna Lucia Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 6 mrt. 1701 [get. Joannes Adamus Schenck de Nydeggen, Fredericus Schenck de Nydeg-

               gen en Aldegondis Schenck de Nydeggen]

          4] Joannes Martinus Adamus Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 25 jan. 1704 [get. Henricus Ignatius Schenck de Nydeggen, Fredericus

               Schenck de Nydeggen en Cornelia Francisca Schenck de Nydeggen]


5.    Jacobus Schinck - ged. Sevenum 15 jan. 1668 [vader: Martini Schinck, moeder: Margareta Bochorst, doopgetuigen: Theodorus Schinck in de plaats

          van Jacobi Bochorst en Elisabetha Roemers en Schinck vrouw van Andreas Schinck scoltis des ampts Kessels] - † Sevenum 10 juli 1714 [ongehuwd]


6.    Casparus Schenck - ged. Sevenum 12 jan. 1669 [vader: Martini Schenck, moeder: Margareta Bochorst, doopgetuigen: Jacobus Bierens regiae

          maiestatis in ducatu Gelriae graphiarius en domicella Catharinae de Rosendaal, weduwe van de advocaat Caspari Huet]


7.    Cornelia Schenck - ged. Sevenum 26 febr. 1670 [vader: Martini Schenck, moeder: Mariae Margaretae de Boeckhorst, doopgetuigen: Joannes

          Schenck in de plaats van Frederici Wilhelmi de Boeckhorst en Elisabetha Roomers in de plaats van Mariae Hester de Boeckhorst echtgenote

          do[min]i cancellarij Hildesheijmensis] - † Geldern 22 jan. 1761 - tr. Sevenum na 3 juni 1698 [21] 1699 [s22a-c] met Henricus van Darth - ged.

          Venlo 3 mei 1663 [get. Wilhelmus van Darth consiliarus en Henrica van Darth] - schepen van Venlo 1690-1714 - † Geldern 22 oct. 1742 - zn.

          van Henricus van Darth en Margaretha Golt - weduwnaar van Christina Maria Coebergh [getr. Grave 14-6-1687]

          hieruit: [8 kinderen]

          1) Maria Margaretha Theresia van Darth - ged. Venlo 9 feb. 1700 - † Venlo 20 apr. 1700

          2) Joannes Martinus van Darth - ged. Venlo 5 mei 1701 - † Venlo 15 apr. 1702

          3) Joannes Baptista Martinus van Darth - ged. Venlo 24 juni 1703 - † Venlo 2 mrt. 1711 

          4] Nicolaas Franciscus van Darth - ged. Venlo 2 apr. 1705 - † Venlo 7 aug. 1773 - 1e rector van het h. kruis altaar Kessel - sinds 1734 pastoor

               van Niel [bij Cranenburg]

          5] Maria Margaretha Theresia van Darth - ged. Venlo 20 apr. 1706 - † Gelder 16 juli 1746 - tr. Gelder 3 dec. 1730 met Petrus Franciscus Rasoir -

               medicinae doctor te Gelder - ged. Gelder 23 dec. 1702 - † Gelder 16 sept. 1748 - zn. van Petrus Franciscus Rasoir en Maria Catharina Kopgens

          6) Cornelia Francisca van Darth - ged. Venlo 20 febr. 1708 - † Venlo 17 mrt. 1711

          7) Petrus Franciscus van Darth - ged. Venlo 23 okt. 1709 - † Helder? [Gelder/Helden] 25 aug. 1715  

          8] Joannes Baptista Martinus van Darth - ged. Venlo 4 mei 1713 - schepen van Gelder 1752-1758 - † Venlo 21 okt. 1758 [ongehuwd]


voetnoten:

[21] volgens bisschop handelingen werd er op 3 juni 1698 een dispensatie afgegeven voor de 3 afkondigingen ten voordele van Henrici van Darth

     consulis Venlonensis en Cornelia Francisca Schenck de Nijdeggen ex Sevenum, op directie van kapelaan Vorstmans in Sevenum vanwege

     absentie van de pastoor. 

[s22a-c] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limburg a Maastricht - tome LXXI - 1935 - p.152.


8.     Philippus Henricus Franciscus Schenck - ged. Sevenum 13 juli 1671 [vader: Martini Schenck, moeder: Margaretae Bochorst, doopgetuigen:

           Andreas Schenck en Sijbilla Caspara Schenck voor resp. Fredericus de Boeckhorst en Petronella Huet]


9.     Henricus Ignatius Schenck  -  volgt Va


10.   Margaretha Elizabeth Sebastiana Schenck - ged. Sevenum 20 jan. 1675 [vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst, doop-

           getuigen: Theodorus Schenck in de plaats van Joannis Henrici Schenck kanunnik in Wezel en Sijbilla Schenck namens Margaretae Huet]


11.   Hijacinthus Gwilhelmus Schenck - ged. Sevenum 31 jan. 1676 [vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst, doopgetuigen:

           Joannes Adamus namens Matthiae van Aefferden consiliarij regij en Elizabetha van Weet]


12.   Gwilhelmus Schenck - ged. [sub conditione rebaptizatus] Sevenum 3 april 1677 [vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst,

           doopgetuigen: Theodorus Schenck in de plaats van Jacobus Huwet en Elizabetha van Weet] - † Sevenum 8 mei 1687


13.   Joanna Clementia Schenck - ged. [sub conditione rebaptizata] Sevenum 25 dec. 1678 [vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst,

           doopgetuigen: Theodorus Schenck namens Joannes Adamus Schenck en Sibilla Schenck namens Aleijdis Magdalena van Roosendall] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Theodorus Schinck [bij huwelijk als Schenck de Nydeggen]

             ged. Sevenum 25 mei 1644 [vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Petrus Pontinus en Maria Schinck] - in april 1687

             vaandrig - † Sevenum 16 juli 1720 -

             tr. Sevenum 10 nov. 1696 [huwelijks getuigen: Georgius Horstmans kapelaan en Woltherus Nabben vicarius] met Anna Maria Schenck de

             Nieydeggen - ged. Sevenum 21 okt. 1666 [get. clarissimus dominus Jo[ann]es Schinck in de plaats van Andreas Schinck en Elisabetha

             Schinck in de plaats van Margareta van Roosendael] - † Sevenum 14 dec. 1737 - dr. van Martinus Schinck ook Schenck van Nydeggen

             en Maria Margaretha van Bo[e]ckhorst


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Margaretha Ursula Schenck de Nijdecken - ged. Sevenum 10 nov. 1697 [get. Martinus Schenck de Nydecken en Aldegondis Schenck de

          Nydecken loco Margaretha van den Eijnden, de vrouw van stadhouder Venlo] - † Sevenum 26 mei 1771 - tr. voor 20-1-1740 [huwelijk niet

          gevonden in Sevenum of Grubbenvorst, waar wel?] met Johannes Theodorus Verberckt - scholtis in Grubbenvorst en secretaris in Sevenum -

          † Sevenum 12 dec. 1741 - zn. van ???

          hieruit: ???


2.    Maria Elisabetha [in leven als: Isabella volgens overlijden] Hester Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 31 aug. 1699 [get. Joannes Adamus

          Schenck de Nydeggen en Anna Cornelia Francisca Schenck de Nydeggen dicta a Darth loco Maria Hester de Bockhorst] - † Sevenum 20 jan.

          1765 [ongehuwd]


3.    Anna Lucia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 6 mrt. 1701 [get. Joannes Adamus Schenck de Nydeggen loco Fredericus Schenck de

          Nydeggen personae personatus in Velden en kanunnik in Hinsbergen en Aldegondis Schenck de Nijdeggen] 


4.    Maria Anna Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 30 juni 1702 [get. Theodorus Arnoldus Schenck de Nydeggen en Aldegundis

          Schenck de Nijdeggen loco Guliettae Romers] - † Sevenum 2 juli 1782 [ongehuwd]


5.    Joannes Martinus Adamus Schenck van Nydeggen  -  volgt Vb 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va    Henricus Ignatius Schenck [later Schenck de Nydeggen]

            ged. Sevenum 9 nov. 1672 [vader: Martini Schenck, moeder: Margaretae Bockhorst, doopgetuigen: Theodorus Schenck in de plaats van

            Jacobus Huiet en Anna Lucia Schenck] - licentiaat in beider rechten - ambtman land Kessel en substituut drossaard 1708-1709 - ambtman

            Lottum 1709 - later heer van Oyen [s3d] en Broekhuizenvorst [s3d] - † Sevenum 18 mrt. 1747 -

            tr. Sevenum 1 mei 1708 [get. erant aliquis reverendus pater recollecta et N. Smetts] en Roermond 1 mei 1708 [get. Maria Gertrudis Smidts

            en expertissimus do[min]us Gregor: Bruno van Dungen prothomaedicus] met Mechtildis Cnop ook Knops - geb. 16-2-1678 Roermond -

            † Sevenum 22 febr. 1737 - dr. van Jan Cnops en ???


voetnoot:

[s3d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1907 p.11 - kocht in 1719 het kasteel Oyen met hoeven, gronden en alle heerlijke rechten waarin be-

          grepen de benoeming van scholtis, secretaris en schepenen - kocht in 1727 de heerlijkheid Broekhuizenvorst van de weduwe Flemingh -

          werd op 29 juli 1727 door hof te Gelder ermee beleend - beiden bijgezet in grafkelder van Sevenum rouwschilden zijn in pastorie, eerste

          schild toont goudgekroonden leeuw op zwart veld, het twee een sprekend wapen, een veld van zilver beladen met een gewelfden keelen

          balk waarboven 2 en beneden 1 groene rozenstengel met roden knop.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Martinus Josephus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIa


2.    Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIb


3.    Franciscus Anthonius Henricus Schenk van Nydeggen - ged. Sevenum 15 sept. 1711 [get. Joannes Adrianus Romer dominus de Blerick

          loco Henricus a Darth advocati et consulis Venlonensis en Anna Maria Schenck de Nydeggen]


4.    Maria Theresia Gertrudis Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 2 mei 1713 [get. Philippus Ambrosius comes de Schellart praepositus

          praenobilis capituli Aquisgranensis loco praedicti generosi d[omi]ni suscepit praenobilis d[omi]n[u]s Jacobus Schenck de Nydeggen en

          Aldegundis Schenck de Nydeggen] - † Sevenum 1 juli  1793 - tr. Sevenum 25 juni 1758 [get. Gerardus Nabben en Anna weduwe kapitein

          of aanvoerder Lucas geboren Gree] met Theodorus Wijnants - schoolmeester 1758 in Sevenum - geb. ???  - woont 1802 op Schenken-

          borg te Sevenum - † na 30-12-1802 - zn. van ???

          hieruit: ???


5.    Clara Josepha Francisca Schenk van Nydeggen - ged. Sevenum 25 mrt. 1714 [get. Jacobus Schenck de Nydeggen loco Godefridus van

          Hingen en Joannes Smits en Maria Margareta Ursula Schenck de Nydeggen loco Cornelia Francisca a Darth uxoris consil: reg: mai: Prusia] -

          † Sevenum 7 febr. 1793 [ongehuwd]


6.    Antonius Franciscus Jacobus Schenck van Nydeggen  -  volgt VIc


7.    Caecilia Catharina Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 24 mrt. 1718 [get. Theodorus Schenck de Nydeggen en Elisabetha

          Hester Schenck de Nydeggen loco Caecilia Catharina de Bocholz weduwe de Honsbroeck d[omi]nae de Horst, Sevenum etc.]


8.    Aldegundis Maria Anna Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 6 sept. 1720 [get. Joannes Martinus Adamus Schenck de Nydeg-

          gen loco Servatius Hijacinthus Graeven j.u.l. etc. en Elisabeth de Dorth weduwe de Romer d[omi]ni de Blerick loco Mariae Annae van Kies-

          penningh getrouwd met d[omi]ni de Becker receptoris g[e]n[e]ralis patriae Montensis] - † 1799 - tr. Sevenum 22 juli 1755 [get. Antonius

          Franciscus Jacobus Schenck de Nydeggen, Joannes Martinus van Dart, Maria Theresia Gertrudis Schenck de Nydeggen, Clara Schenck

          de Nydeggen] met Joannes Arnoldus de Splinter de Udemii in patria Cleviensi - zn. van ???

          hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Joannes Martinus Adamus Schenck van Nydeggen

            ged. Sevenum 25 jan. 1704 [get. Henricus Ignatius Schenck de Nydeggen loco Fredericus Schenck de Nijdeggen kanunnik en Cornelia

            Francisca Schenck de Nydeggen] - in 1736 getuige bij doop in Swolgen als "vice capitaneus" - heer van Vlasrath - beleend door Johann

            Friedrich markies van Hoensbroek, domheer van Trier, met het hof de Wyhe en molenplaats in kerspel Wetten [bij Kevelaer] [44] -

            † waar? 12-10-1770 [s19] -

            tr. Venlo 31 jan. 1739 met met Joanna Adriana Sibella Roemer de Vlasraede [get. Maria Juliana Roemer en Joannes Lenaerts] met dis-

            pensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap - erfgename van Vlasrath - geb. 1716 - † ??? - dr. van Johan [Adam] Adriaan de Roomer

            en Johanna Maria van Dorth zu Varick


voetnoten:

[s19] RHCL Maastricht - Publications de la Societe d'Archeologie dans le duche de Limbourg - tome II - 1865 - p. 432.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 686. [regest 5109].


Uit dit huwelijk:

 

1.    Theodorus Adrianus Henricus Schenck de Nijdeggen - ged. Straelen [D] 1 nov. 1743 [vader: Joannes Martinus Adamus Schenck de Nijdeggen,

          moeder: Joanna Sibilla Adriana Romer, getuigen: de sacro fonte adm[dum] r[everen]dus Joannes Groethuijsen vicarius Stralensis, nomine

          nobilis domini Henrici Ignatij Schenck de Nijdeggen, domini de Oijen et Broeckhuijsenvoorst et domicella nobilis et illustris Maria Teresia de

          Varo nomine domicellae p[rae]nobilis Annae Julianae de Romer] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa   Joannes Martinus Josephus Schenck van Nydeggen

            drossaard van Kessel - ged. Sevenum 19 juni 1709 [getuigen: Jacobus Schenck de Nydeggen en Joanna Juliana Mareschal] - † voor

            1-2-1793 -

            tr. met Maria Elisabeth van Ravenstein - geb. ws. Middelaer ca. 1730 - † Sevenum 1 febr. 1793 - dr. van Lambert van Ravenstein en

            Catharina van Batenburg


Uit dit huwelijk:

 

1.    Carolus Franciscus Henricus Schenck - ged. RK Nijmegen 4 mrt. 1753 [getuigen: Joannes Sanders van Wel en Anna Maria van Ravesteijn] 


2.    Lambertus Gerardus Antonius Schenck van Nydeggen - ged. Middelaar 11 okt. 1754 [getuigen: Joannes Voss voor Antonius van Schenck

          de Nijdeggen en Catharina van Batenburgh] - tr. [Den Bosch?] met Isabella Helena Josephina van Balen - zij hertr. met Johannes Zeebis -

          gepensioneerd luitenant-kolonel

 

voetnoot:

[-] blijkbaar melding ervan van Sasse van Ysselt - de voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II [1910] p.85-93 - Wolvenhoek 8.


3.    Joannes Gulielmus van Schenck de Nijdeggen - ged. Middelaar 17 aug. 1756 [getuigen: Joannes Voss voor Gulielmi van Ravesteijn en

          Anna Maria van Ravesteijn]


4.    Fredericus Joannes Arnoldus van Schenck de Nydeggen - ged. Middelaar 17 okt. 1758 [s1b] [getuigen: Joannes van Beckum voor Joannes

          Arnoldus van Splinter en Maria Cromzeel voor Agnetis van Swaneburg] - † Sevenum 2 febr. 1825 [s1b]


voetnoot:

[s1b] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1900 p.46.

 

5.    Gerardus Martinus Petrus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 10 febr. 1760 [getuigen: F. J. Schenck van Nijdeggen i.p.v. Petrus

          van Eswilder en Agnes van Ravensteijn i.p.v. Joanna Christina Schenck van Nijdeggen] - † Helden 13 juni 1787 [ongehuwd]


6.    Maximilianus Josephus Ignatius Schenck de Nijdeggen  -  volgt VIIa


7.    Antonius Jacobus Ernestus van Schenck de Nijdeggen - ged. Middelaer 10 okt. 1762 [getuigen: Joannes Voss voor van Dungen en Maria

          van de Loo voor Catharina van Batenburg weduwe Sanders van Well] - † Middelaar 30 nov. 1763 [notitie ervan bij doop 1762]


8.    Johann Arnold Henrich Anton Schenk van Nydeggen - geb. 1765 Hs. Steen a.d. Niers [s13i]


9.    Heinrich Johann Jakob Schenk van Nydeggen - geb. 1767 [s13i]


voetnoot:

[s13i] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.82.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb   Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenck van Nydeggen

           ambtman en rentmeester der domeinen van Geldern [D] [s3d] - heer van Oyen en Broekhuizenvorst - ged. Sevenum 6 aug. 1710

           [get. Theodorus Schenck de Nydeggen loco Petrus Franciscus van Rijswijck en Aldegundis Schenck de Nydeggen loco Catharina

           Peus] [s3d] - † Geldern [D] 6 jan. 1763? -

           tr. Geldern [D] 21 juni 1737 [s3d] met Anna Maria Francisca Coninx - geb. Sevenum 6-8-1710? - † Geldern [D] 11-11-1783? - dr.

           van Simon Peter Coninx en Cunera Gertrudis Portmans - zij hertr. Geldern 1764 met Ludovicus Edmundus Gregorius l:b: de Blan-

           kart weduwenaar parochiaan van Issum [D] bisdom Keulen [D] [er is Geldern [D] 1764 dispensatie aanvraag]


voetnoot:

[s3d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1907 p.11.


Uit dit huwelijk:


1.    Peter Franz Schenk van Nydeggen - geb. 24-4-1738 - † 17-3-1746


2.    Maria Ludovica Mechtilda Schenk van Nydeggen - non - geb. 4-5-1739


3.    Johann Joseph Martin Schenk van Nydeggen - geb. 23-3-1740 - † 5-4-1740


4.    Maria Cunera Theresia Schenk van Nydeggen - geb. Geldern [D] 17 april 1741 - priorin van Augustinessenklooster Maria-Weide te Venlo 


5.    Antoon Jozef Bernard Schenk van Nydeggen - geb. Geldern [D] 30 juni 1742 - † Venlo 23 dec. 1794 - geprofest 9 febr. 1763 - kruisheer

          te Venlo - testament van 4-2-1763 leenhof Cuyck waarin hij de heerlijkheden van Oijen en Broekhuizenvorst vermaakt aan zijn moeder


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc   Antonius Franciscus Jacobus Schenck van Nydeggen

           ged. Sevenum 3 nov. 1716 [get. Theodorus Schenck de Nydeggen loco Henricus a Darth consiliarij maiestatis regiae Prusiae en

           Gualteri Rijswijck kanunnik en scholaster capituli de Hinsbergen en Maria M. Ursula Schenck de Nydeggen loco Mariae Christinae

           de Boeckhorst weduwe van Petrus Franciscus de Rijswijck caesariae maiestatis consiliarij privati etc.] - luitenant 1757 in dienst van

           de staat [vlgs. huwelijks inschrijving] - begraven Nijmegen 24-1-1776 -

           tr. RK Hees bij Nijmegen 6 jan. 1758 [getuigen: Guilielmus van Ravensteyn en Agnes van Swaenenborgh] met protestantse afkon-

           digingen in Venlo - ondertrouw Nijmegen protestants 18-12-1757 - met Johanna Christina van Ravensteijn - geb. ? - begraven Nij-

           megen [Nederduits Gereformeerde Stevenskerk] 24 mrt. 1810 - dr. van Willem van Ravensteijn en Agnes van Schwanenborg


Uit dit huwelijk:

 

1.    jonkheer later baron Hendricus Franciscus Josephus Schenck van Nydeggen  -  volgt VIIb

        

2.    Joannes Guilielmus Martinus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 7 juni 1760 [getuigen: Guilielmus van Ravensteijn en Clara

          Josepha Francisca Schenck van Nydeggen]

 

3.    Maximilianus Antonius Jacobus van Schenck de Nijdeggen - ged. RK Nijmegen 16 okt. 1761 [getuigen: Maximilianus Theodorus Arnol-

          dus van Schenck de Nijdeggen en Agnes van Swaenenborgh] 

 

4.    Timotheus Lambertus Antonius Schenck de Nideggen - ged. RK Nijmegen 2 sept. 1763 [ getuigen: Timotheus van Klinkenberg en Catha-

          rina van Baetenborg]

 

5.    Anna Megtildis Theresia van Schenck Nydecken - ged. RK Nijmegen 12 febr. 1766 [getuigen: Franciscus Dispa? en Aldegundis Theresia

          van Schenck Nydecken] - begr. Nijmegen [Nederduits Gereformeerde Stevenskerk] 27 okt. 1795     


6.    Theodorus Wilhelmus Martinus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 17 dec. 1773 [getuigen: Wilhelmus van Ravensteijn en NN

          van Schenck de Nijdeggen] - ingeschreven 27 okt. 1791 als student universiteit van Duisburg [D] - vredesrechter van Nijmegen -

          † Nijmegen 25 aug. 1853 [ongehuwd]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa    Maximilianus Josephus Ignatius Schenck de Nijdeggen

             ged. Middelaar 13 juni 1761 [getuigen: Angelus Voss voor Maximilianus Theodorus Arnuldus Schenck de Nijdeggen en Maria van de

             Loe voor Alegondis Maria Anna Schenck de Nijdeggen getrouwd met de Splinter] - doop 1785 zegt van hem "signiferi legionis de

             Hessen Darmstad graviae praesidiariae" - † voor 28-12-1839 -

             tr. voor 1785 den Bosch? met Joanna Maria Catharina Smits - ged. Den Bosch 2-2-1763 -  † Den Bosch 28-12-1839 - dr. van Gerar-

             dus Smits en Joanna Adriana Maria van de Keer


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Martinus Josephus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIII


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

VIIb    jonkheer later baron Hendricus Franciscus Josephus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 12 okt. 1758 [getuigen: Joannes

             Martinus Josephus Schenck van Nijdeggen en Agnes van Swaenenborgh] - cornet in lijfregiment cavallerie Orange Friesland [1789] -

             grietman van Aengwirden - lid der provinciale staten van Friesland - † Oranjewoud 15 febr. 1827 -

             tr. Nijmegen 20 dec. 1789 [ondertrouw 29-11-1789 met afkondigingen te Leeuwarden en Venraij] met Timonia Martha Andringa

             Lijklama a Nijeholt - geb. Andringastate te Oldeboorn 9 dec. 1763 - † Leeuwarden 12 apr. 1819 - dr. van Augustinus Andringa

             Lijklama a Nijeholt en Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 

voetnoot:

[-] Nederlands Adelsboek 1917 - p. 51-52 - hierin staat dat Hendricus Franciscus Josephus Schenk van Nijdeggen bij besluit van 22-10-1814

          nr. 101 werd benoemd onder de edelen en bij KB van 23-12-1825 nr. 122 in ridderschap Friesland.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.      Susanna Maria baroness Schenck van Nijdeggen - ged. Nijmegen [Nederduits Geref.] 24 febr. 1790 [getuige: Susanna barones thou

             Schwartzenberg en Hohenlansberg douarie van wijlen Augustinus Lijklama etc.] 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIII   Joannes Martinus Josephus Schenck van Nydeggen

           ged. Sevenum 1 nov. 1785 [get. Joannes Arnoldus Henricus Antonius Schenck de Nydeggen nomine Joannes Martinus Josephus

           Schenck de Nydeggen drossaard en Maria Elizabetha van Ravensteijn nomine Annae Elizabethae Smits] -† den Bosch 14-2-1843 -

           tr. ca. 1813 den Bosch? - met Maria Josepha Coppens - geb. ??? - † Hapert 20-12-1861 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.     Johann Joseph Schenk van Nydeggen - geb. den Bosch 9-10-1811 - priester bisdom Roermond - † Hapert 29-8-1865


2.     Antoine Francois Joseph Schenk van Nydeggen  -  volgt IX


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IX     jonkheer Antoine Francois Joseph Schenk van Nydeggen

           geb. 's-Hertogenbosch 15 mrt. 1813 - † St. Michiel Gestel 24 mrt. 1859 -

           tr. Uden 3 okt. 1853 met Roselina Antonia Huberta Venhorst - geb. Uden 20 mrt. 1825 - † Tilburg 14 apr. 1885 - dr. van Joannes

           Georgius Venhorst en Wilhelmina Kerssemakers -

           zij tr. 2e Sint-Michielsgestel 25 nov. 1862 met Joannes Vranken OESGM - geb. Weert 11 nov. 1827 - † na 14-4-1885 - zn. van

           Gerard Vranken en Anna Catharina Helena van Dijck


Uit dit huwelijk:


1.     jonkvrouw Joanna Maria Josepha Huberta Schenk van Nydeggen - geb. Nijmegen 19 juli 1854 - † na 14-4-1885 - tr. Tilburg 21 mei

           1883 met Bernardus Maria Josephus Kerstens - geb. Tilburg 7 juli  1856 - † ??? - zn. van Bernardus Adrianus Kerstens en Eleonora

           Maria Cornelia Verbunt

           hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Jos Dirks

Martin Peters - Marktheidenfeld [D]

Jan Bekxaanvullingen welkom.