GenBronnen

maas

genealogie Libot


door: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


januari 2011 [aanvullingen juli 2020 - laatste voetnoot 11]


Dit geslacht komen hoogst waarschijnlijk uit Luik [B] begin 17e eeuw.

Midden van 17e eeuw vertrokken aantal naar Roermond, alswaar 4 generaties smeden waren.

Het smeden ambt was een van de oudste ambachten in de stad Roermond.

Om toegang te krijgen tot dit ambacht moest men entree geleden betalen, zonen van een meestersmid betaalden de helft. Men werd meestersmid

na het afleggen van een examen wat werd beoordeeld door 4 oude en 4 jonge meesters van het ambacht.

Kinderen van meesters behoefden het ambacht niet te verwerven zolang zij thuis woonden, zij werd beschouwd als leerlingen.


Dit geslacht Libot had op zijn minst 3 generaties smeden in hetzelfde huis - Swaemaeckerstraat dicht bij de Ursulinen - in Roermond.

Elke meester had een meesterteken, dat alleen de oudste zoon mocht overnemen, of een van de andere familieleden, maar dan wel met toestemming

van de gildemeester en na het afleggen van een meesterproef.


Zo aan het einde van de 18e eeuw raakt het smedegilde in Roermond door overheidsbepalingen achterop.

Ook het beroep van smid in de familie Libot loopt paralel met deze neergang.

 

Ook hier gaat onderzoek door en aanvullingen welkom...

 

Gevonden door Andreas juli 2020: Margriet Libot van Luik parochie st. Walburg gaat Boxmeer [nb] 20 april 1650 in ondertrouw met Johannes Croisunt

van Herstal met als getuigen Heri Holle Pirot Wallici van Luik. Heb deze Margriet nog niet kunnen plaatsen, maar goede aanwijzing van welke parochie.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Joannes Libot ook Jan Libotte

          geb. ca. 1640 ws. Luik [B] - meestersmid - kreeg als "Jan Libotte" op 21 okt. 1666 het burgerrecht van Roermond [1] - † na 7 juli 1700

          tr. ??? [niet in Roermond] met Joanna Cleinen ook Cleynen - dr. van ???


voetnoot:

[1] van Beurden, A.F. [1903] - De handelingen van den Magistraat der stad Roermond 1596-1696 - blz. 161 [in Driessen groot-archief].


Uit dit huwelijk:


1.    Petrus Libot - ged. Roermond 19 apr. 1668 [get. Petrus van Buel en Maria Bordels] - doopgetuige in 1707


2.    Maria Margarita Libot - ged. Roermond 13 nov. 1669 [get. Hendricus Houtappels en Catharina Boonen]


3.    Petrus Ludovicus Lebot - ged. Roermond 13 dec. 1671 [get. ???] - doopgetuige in 1707


4.    Lambertus Libot   -  volgt II


5.    Sijbertus Lijbots - ged. Roermond 3 mei 1676 [get. Casparus van Haef en Maria Margarita Fabritius]


6.    Michael Libot - ged. Roermond 29 sept. 1678 [get. Arnoldus Cnops en Catharina Coninx] - † jong


7.    Michael Libot - ged. Roermond 25 aug. 1680 [get. Matheus Wolters en Eva Janssen]


8.    Maria Catharina Libot - ged. Roermond 16 mrt. 1683 [get. Joannes van Dael en Maria van Kelst] - † Roermond 6 apr. 1761 - tr. Roermond

           25 okt. 1707 met Franciscus Gilaer - geb. ??? - † Roermond 19 mrt. 1756 - zn. van ??? - op 14 apr. 1749 kopen zij voor 240 pattacons

           een huis op de Swalmerstraat, in de buurt van Karthuizerklooster van schepen Cox die momboir was van de familie Libot

           hieruit:  ???


9.    Godefridus Libot - ged. Roermond 12 febr. 1686 [get. Joannes Hoffmans en Catharina Strijthagen]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II     Lambertus ook Libertus Libot

           ged. Roermond 20 jan. 1675 [get. Reinerus Crijns en Hermanna van Tongeren voor Elisabeth Craus] - meestersmid - woont op de Swal-

           merstraat - testament 1746 [2] - † Roermond 6 juli 1746 - begr. aldaar 8 juli 1746 -

           tr. [niet in Roermond] met Margaretha Engels - geb. ??? - † Roermond 15 nov. 1737 - begr. aldaar 17 nov. 1737 - dr. van ???


voetnoot:

[2] bron? op 24 apr. 1746 maakt "meester Liber Libot" die bedlegerig is, maar volledig bij zinnen zijn testament op ten overstaan van 2 leden

          van de Souvereine Raad van Gelderland, zetelend in Roermond. Hij vermaakt aan zijn oudste zoon Joannes 100 pattacons en alle ge-

          reedschappen, die bij zijn ambt horen, omdat Joannes "hem ende de geheele menagie hadde geholpen". De 5 andere kinderen krijgen

          elk 40 pattacons. De overige goederen worden onder alle kinderen verdeeld met dien verstand dat Petrus Ludovicus de goederen en

          penningen moet inbrengen, die hij als huwelijksgift al had ontvangen.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Libot - ged. Roermond 18 sept. 1701 [get. Joannes Baly en Johanna Peters] - † jong


2.    Joannes Libot - ged. Roermond 10 sept. 1702 [get. Petrus Andreas Libot en Joanna van Omegeesten?] - befaamd meestersmid - zijn

          meesterteken bestond uit JL - dit teken werd in de gaffel van het ambacht gildehuis te Roermond tentoongesteld - woont bij zijn ouders

          op de Swalmerstraat in de buurt van de Ursulinen - kreeg op 19 apr. 1749 van de magistratuur van Roermond opdracht om een stan-

          daard gewicht te maken voor gouden dukaten, op dit gewicht moest een lelie worden vermeld en het meesterteken van Joannes: JL -

          op 7 okt. 1756 levert Joannes aan stad Roermond een balans en een goudgewicht - testament [3] en † Roermond 9 juni 1759


voetnoot:

[3] bron? op 9 juni 1759 maakt "Joannes Lijbodt, smit ende borger alhier" zijn testament op. Daarin geeft hij allereerst te kennen, dat hij wenst

          te worden begraven op de "ouderlijke graffplaetsche op den beslooten kerkhof der parochiale alhier". Zijn tijdelijke goederen bestaan uit:

          1] het gereedschap, afkomstig van zijn ouders.

          2] het ouderlijk huis, wat hij samen met zijn zusters bewoont.

          3] een huisje, gelegen op den Dries.

          4] alles, wat hij en zijn zusters na de dood van hun ouders had verworven.

          5] alle schulden en credieten die uitstaan.

          Joannes vermaakt al deze zaken aan zijn zusters Anna Margaretha en Anna Barbara Libot, omdat ze hem trouw hebben geholpen en

          omdat zijn broers al uit de ouderlijke erfenis waren uitgekocht. Bij de opening van het testament waren zijn b.g. zusters, Petrus Ludovicus

          en Wilhelmus Libot aanwezig.


3.    Michael Libot - ged. Roermond 27 nov. 1703 [get. Henricus van Daen en Christina Esser] - † jong


4.    Anna Margaretha Lijbott - ged. Roermond 21 juni 1705 [get. Hubertus Balli en Sophia Engels] - † voor 9-2-1716


5.    Joanna Catharina Libot - ged. Roermond 19 jan. 1707 [get. Joannes Mathias Erix en Maria Catharina Libot] - † jong


6.    Maria Gertrudis Libot - ged. Roermond 29 apr. 1708 [get. Joannes Quiken en Maria Franssen] - † jong


7.    Laurentius Libot - ged. Roermond 9 aug. 1709 [get. ???] - † jong


8.    Petrus Ludovicus Libot   -  volgt IIIa


9.    Wilhelmus Libot   -  volgt IIIb


10.  Anna Margareta Libot - ged. Roermond 9 febr. 1716 [get. Antonius NN en Maria Margaeta Bartels] - † Roermond 21 nov. 1781 [4]


voetnoot:

[4] bron? Anna Margaretha en Anna Barbara Libot, die samen in de ouderlijke smidse wonen en alles van hun broer Joannes Libot hebben

          ge-erfd, vragen op 12 sept. 1760 [dus kort na overlijden van broer] of zij het bedrijf kunnen voortzetten, of dat het smeden ambacht

          al het ijzer over wilde nemen.


11.  Anna Barbara Libot  - ged. Roermond 29 mei 1718 [get. ???] - testament 14 apr. 1785 [5] - † Roermond 25 jan. 1790 [ongehuwd]

    

voetnoot:

[5] bron? "In naeme der alderheijliste drijvuldigheijd: Alsoo niet seekerder en is als de doot, ende niets onseekerder als de uijhre desselfs,

          soo is 't dat ik ondergess. Anna Barbara Libot, onderdenkende de broosheijd des menschen leven, ende niet geerne uijt dese weireldt

          willende scheijden, sonder alvorens over mijne tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Dijens volgens, alvorens recommandeeren-

          de mijne ziele, soo haest het den almogenden believen sal, de selve uijt dese wereldt te roepen, in de grondeloose bermhertigheijd

          van Godt almagtigh mijner schepper en saligmaeker, in de voorspraeke van de overgebenedijde maghet en moeder godts Maria,

          van mijne patronesse en van alle de lieve Heijligen, kiese mijne begrafenisse op den gesloten kerckhof der cathedrale en parochiale

          kercke alhier, ende wille ende begeire, dat om de lijcke vier kertsen gestelt worden ieder van drij ponden, ses kertsen ieder van een

          half pondt, wille verders, dat negen daghen geduijrende naer mijne begrafenisse tot mijner ziele laeffenisse vier messen met miserere

          et de profundis sullen gelesen worden. Daerenboven wille ende begeire, dat naer mijne doodt tot laeffenisse voors: sullen gelesen

          worden vijffhondert missen ieder misse ad thien stuijvers Ruremonts. Ende daer mede komende tot de dispositie van mijne tijdelijke

          goederen, noeme ende institueere mits desen voor mijne opregte erffgenaemen mijnen broeder Wilhelmus Libot, voorts alle mijne hier

          naer te noemene nichten en neven, te weeten Anna Barbara Libot, Jo[ann]es Mathijs Libot, beijde kinderen van mijnen broeder Wilhel-

          mus Lambertus Libot woonende op de Swaemaekers straete alhier, Margaretha Libot, wonende tot Helden, Joannes Libot tegenwoor-

          digh tot Nimwegen woonagtigh ende Anna Catharina Libot, actueelijk bij mij testatrice woonende, willende dat alle mijne ongereede en

          gereede goederen en effecten tusschen alle voorss. mijne erffgenaemen egaelijk en hoofts gewijse sullen worden gedeelt soo nochtans,

          dat het bedde met sijne hooftpulve en kussens en spreije met allen sijnen toebehoor gelijk het selve in de kaemer neffens de keucke op

          den rechten kant is staende, en waer op ick testatrice actueelijk ben rustende, wie mede meijne beste falie alleen sal hebben mijne

          voorss. nichte bij mij teghenwoordigh woonende Anna Catharina Libot, ende dat het bedde met allen sijnen toebehoor gelijk voorss. het

          welck mijne voorss. nichte Anna Catharina Libot daegelijckx is gebruijkende, insgelijckx alleen sal hebben mijne voorss. nichte Anna

          Barbara Libot, woonende bij haeren vaeder op den Steenwegh; wie mede mijne goude kruijs met het gouden slot, soo noghtans, dat

          Anna Barbara Libot daer tegehens sal gehouden sijn te geven aen mijner testatrice nichte Margaritha Libot haer goude kruijs, het welck

          sij tegenwoordigh is gebruijckende. Verders willen ende begeire, dat alle huijs lijnwaert, geen uijtgesondert, en alle de kleederen en lijfs-

          toebehoorten van mij testatrice, wie mede de kleederen van mijne suster saliger en lijfstoebehoorten egaelijk tusschen mijne twee

          voorss. nichten Anna Catharina Libot en Anna Barbara Libot ter exclusie van mijnen broeder, en alle mijne verder nichten en neven

          sullen worden gedeelt ende genooten, wie mede de twee mijne kercke bouken met silver beslaegen: geve ende legateere aen mijnen

          broeder Wilhelmus Libot mijne ronde silvere gespen ende aen mijnen neve Lambertus Libot geve en legateere mijne vierkantige

          silveren gespen. Willende ende begeirende verders dat het capitael van twee hondert en veertigh pattacons staende tot laste van

          Andries Linssen tot Leuwen ad drij en een half par cent egalijk tusschen mijnen voors. broeder, en alle mijne voorss. nichten en neeven

          sal worden gedeijlt soo noghtans, dat van den interesse daer van te provenieeren mijnen voorss. broeder en alle mijne voorss. nichten

          en neeven sullen gehouden sijn daer voor, buijten ende behalven de hier boven gespecificeerde vijffhondert messen, nogh weekelijkx

          eene misse tot mijner ziele laeffenisse drij jaeren lanck geduijrende te laten lesen, het welck oock sal moeten plaetse grijpen, in val het

          selve capitael binnen de voorss. drij jaeren soude worden gerestitueert. Wille ende begeire ick testatrice, dat mijn huijs tegenwoordigh

          bij mij bewoont, wie mede mijn huijs alhier op den Dries gelegen, naer mijne doodt, soo haest mogelijk publijckelijk aen den meest bie-

          denden sullen worden verkoght, welckers provenu[en] oock egaelijk tusschen voorss. mijnen broeder en mijne verdere nichten en neven

          hooftsgewijs sal worden gedeelt; ende terwijlen het huijs door mij bewoont belast is met eene capitaele somme van vijftigh pattacons ad

          4 parcent ten behoeven van den heere drossard Michiels cum sua, soo wille, dat het selve capitael uijt de eventueele coopspenningen

          van 't selve huijs promptelijk sal worden gerestitueert. Verders in consideratie neemende de geduijrende sorghe, continueele getrouwe

          oppassinghe, welcke van mijne nichte Anna Catharina Libot soo lange jaeren genoten hebbe, en uijt insigte, dat de selve noijt eenigen

          loon of huijre van mij testatrice ontfangen heeft, soo geve en legateere aen de selve mijne nichte Anna Catharina Libot vooruijt, daeren-

          boven mijn huijs alhier in de Steeghe gelegen, den heere chevalier de Winckel ter eenre, ende de behuijsinghe van Reijnier Ubbels ter

          andere zijde, waer omtrent in val den eenen of anderen van mijne hier boven geinstituuerde erffgenaemen teghens mijne nicht Anna

          Catharina eenighe moijelijkheijt soude maecken, van nu voor als dan, van allen 't geene aen alsulke of alsulken hier boven soo bij forme

          van substitutie of legaet gelaeten is, teenemael sal uijtgeslooten sijn en blijven. Daerenboven geve en legateere aen mijne nichte Anna

          Catharina twee silvere forchetten en eene silveren lepel, en mijn silveren Eau de la Reine doosken, wie mede een goude ringsken van

          den vingher. Verders geve aen mijne nichte Anna Barbara eenen silveren lepel, eenen silveren vingerhoedt en mijne snuijftoebackx

          doose met silver beschlaegen. Verders geve aen mijne nichte Anna Catharina alsnogh het bier in den kelder sijnde, koolen en houdt

          en etenswaer sigh tegenwoordigh in mijn huijs bevindende. Het capitael van hondert guldens Ruremonts staende tot laste van Gerar-

          dus Heijnen bij mij testatrice uitgeset geve en legateere aen het H. moeder Godts huijsken op den put staende. De kosten van begrae-

          fenisse ende de kosten van alle de tot mijner ziele laefenisse te lesene missen, wie mede alle mijne passive schulden sullen door alle

          mijne hier boven geinstitueerde erffgenaemen worden gedraaegen. Tot mijnen executair verkies en noeme hier mede den procureur en

          notaris E. Dionisij, authoriseerende den selven om desen mijnen uijtersten wille tot volkomen effect te brengen. Laetsytens wille ende

          begeire, dat deze mijne dispositie of uijtersten wille naer mijne doodt volkomen effect sal sorteeren, het zije bij weghen van testament,

          codicille of andersints soo als het selve ten besten in reghten al konnen bestaen, alwere het schoon, dat alle solemniteijten naer rechten

          verheijscht, niet en mogten wesen geobserveert, in waerheijts oirkonde hebbe dese mijne dispositie en laesten wille eigenhandigh

          onderteekent binnen Ruremonde den 14 april 1700 vijfentagentigh. Was geteekent Anna Barbara Liebodt


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Petrus Ludovicus Libot

            ged. Roermond 28 febr. 1711 [get. Wilhelmus van Vorst en Magdalena Tullenaatrs] - woont in de Swalmerstraat [6] - vaandrig van het

            Bourguignonskwartier - † Roermond 16 okt. 1777 [get. ???] - begr. aldaar 18 okt. 1777 [Roermond 11-5-1795?] -

            tr. 1e Roermond 20 mei 1742 [get. Wilhelmus Libot, Mathias Gilsaert, Catharina Libot en Ludovica Cremers] met Hendrina Clara

            Cremers - geb. ??? - † Roermond 22 sept. 1746 - begr. aldaar 24 sept. 1746 - dr. van ???

            tr. 2e Roermond 2 febr. 1747 [get. Franciscus Giliaert, Henricus van den Bosch, Gerardus Boumans, Anna Margarita Libot en Francisca

            Cremers] met Catharina Clemens - geb. Heinsberg [D] - † Roermond 8 mrt. 1775 - begr. aldaar 10 mrt. 1775 - dr. van ???


voetnoot:

[6] bron? Petrus Ludovicus Libot en de zijnen kopen op 15 apr. 1747 voor 55 pattacons een huis en moeshof omtrent het noenhof gelegen,

          waarbij de tuin grenst aan de "gemeijnen stadspoel". Petrus Ludovicus bezit behalve zijn woonhuis in de Swalmerstraat ook nog een huis

          gelegen in de Steeg. Vermoedelijk is dat het bovengenoemde huis. In 1779 is dit huis verhuurd aan de eerwaarde heer Toebaart. In

          1791 is het huis in het bezit van Helger Mathijs Klinkhamers en zijn vrouw Joanna Catharina Libot.


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria Margarita Libot - ged. Roermond 30 juni 1743 [get. Libertus Lambertus Libot en Maria Josephina Cremers] - † Helden 3 febr. 1817 -

           tr. Helden 6 mei 1778 met Theodorus Pubben - ged. Sevenum 11 sept. 1744 [get. ???] - † ??? - zn. van Joannes Pubben en Joanna Vervoort

           hieruit:

           1] Henrina - ged. Helden 22 febr. 1779 [get. Henricus Zelen en Mechtildis Smolders voor Joannis Pubben en Catharina Pas?  


2.    Joanna Catharina Libot - ged. Roermond 10 mei 1745 [get. Joannes Cremers en Joanna Catharina Libot] - † Roermond in de Swalmer-

           straat 5 febr. 1821 - tr. Roermond 3 mei 1791 met Hilgerus Mathias Klinckhamer - ged. Schinnen 5 juli 1766 [get. ???] - kuiper - † Roermond

           19 mei 1838 - zn. van Joachim Klinckhamer en Maria Gertrudis Donners

           hieruit:  ???  


3.    Libertus ook Lambertus Joannes Libot   -  volgt IVa


Uit 2e huwelijk:


4.    Joannes Libot   -  volgt IVb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Wilhelmus Libot

            ged. Roermond 12 apr. 1713 [get. ???] - meestersmid - woont op de Steenweg [7] - † Roermond 2 jan. 1791 - begr. aldaar 4 jan. 1791 -

            tr. Roermond 28 apr. 1748 [get. David Mathias Geliaer, Jacobus Porta, Anna Barbara Libot en Maria Joanna Gilaer] met Catharina Paes

            ook Pasch ook Pass - geb. ??? - † tussen 1781 en 1802 - dr. van ???


voetnoot:

[7] bron? op 3 jan. 1749 koopt meester Wilhelmus Libot en zijn huisvrouw Catharina Paes voor 156 pattacons van Sibertus van Aestenbergh,

          als gevolmachtigde door zijn broers en zusters en zijn oom Matthaeus van Aestenbergh, zijnde erfgenamen van de overleden merckschip-

          perse de weduwe Abry te Roermond, een huis op de Steenweg met als buren dhr. Daniel Griffin en oud burgemeester, nu raadt van

          Dunghen. Op het huis zit een hypotheek van 150 pattacons t.g.v. schout Jacobs, die zij ook overnemen. Op 17 okt. 1775 lenen Wilhelmus

          Libot en zijn vrouw een bedrag van 50 pattacons tegen 4% rente van zijn buurman de raedt van Dunghen, met als onderpand hun huis

          op de Steenweg.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Mathias Libot - ged. Roermond 24 febr. 1749 [get. ???] - smid - † aldaar 20 juni 1815


2.    Maria Catharina Lijbott - ged. Roermond 7 juni 1750 [get. ???] - † aldaar 3 aug. 1757


3.    Anna Margaretha Lijbodt - ged. Roermond 1 febr. 1753 [get. ???] - † jong


4.    Petrus Ludovicus Libot - ged. Roermond 1 okt. 1755 [get. ???] - † jong


5.    Anna Barbara Libot - ged. Roermond 21 juli 1758 [get. ???] - † aldaar 2 mei 1815 - tr. Roermond 14 febr. 1792 met Joannes Philipps Baltha-

           zar Thomassen - geb. Erkelenz [D] - smid - woont op de Steenweg - slotmaker 1792 - † Roermond 21 febr. 1812 - zn. van ???

           hieruit:

           1] Anna Catharina Thomassens - ged. Roermond 29 nov. 1792 [get. Laurentius Thomassen en Anna Catharina Libot in plaats van Catha-

               rina Pas]  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa    Lambertus Joannes Libot

             ged. Roermond 20 sept. 1746 [get. Joannes Libot en Maria Ludovica Cremers] - smid en "orgelblaeser" - later dagloner - woont op de

             Swalmerstraat - † Helden 26 juni 1828 -

             tr. 1e Roermond 11 apr. 1774 [get. Caspar Hermans, Joannes Libot, Anna Catharina Libot en Maria Elisabeth Luyten] met Anna Maria

             Hemmers - ged. Roermond 19 aug. 1743 [get. ???] - † aldaar 28 juni 1793 - dr. van Gerardus Hemmers en Joanna Meunsart

             tr. 2e Roermond 28 juli 1795 [get. Henricus Matthias Klinckhamers en Caecilia Laemers] met Cornelia Lammerts - ged. Roermond 20

             sept. 1740 [get. ???] - † aldaar 7 mrt. 1816 - dr. van Martinus Lammerts en Margaretha Lacluys


Uit 1e huwelijk:


1.    Petrus Ludovicus Libot - ged. Roermond 25 jan. 1775 [get. Petrus Ludovicus Libot en Maria Anna Hemmers]


2.    Arnoldus Augustinus Libot   -  volgt V


3.    Joannes Arnoldus Libot - ged. Roermond 1 febr. 1780 [get. Joannes Antonius Josephus du Bois man van Maria Sturbens en Anna Barbara

            dochter van Willem Libot] - † aldaar 23 juli 1781 als Joanna Josepha Libot


4.    Maria Elisabeth Libot - ged. Roermond 24 okt. 1782 [get. Joannes Libot en Maria Elisabeth Luyten]


5.    Franciscus Libot - ged. Roermond 24 apr. 1786 [get. Franciscus Luyten en Margaretha Libot] - † na 1801


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Joannes Libot

             ged. Roermond 25 juni 1750 [get. Joannes Gattiers en Anna Margaretha Libot] - woont jarenlang in Nijmegen - † Roermond 15 nov. 1796 -  

             tr. Roermond 26 juli 1778 [get. Joannes Libot, Antonius ter Vooren, Anna Catharina Libot en Anna Barbara Libot] met Maria Helena Ter-

             voren - geb. Asperden [D] bij Goch ca. 1751 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:  geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V      Arnoldus Augustinus Libot

            ged. Roermond 29 aug. 1777 [get. Arnoldus Henricus Luyten en Joanna Catharina Libot] - smid - † Helden 6 apr. 1847 -

            tr. Helden 20 febr. 1802 met Gertrudis Driessen - geb. Helden 17 sept. 1777 - † Helden 7 juli 1857 - dr. van Arnoldus Driessen en Maria

            Hendrix


Uit dit huwelijk:


1.    Franciscus Hubertus Libot - geb. Helden 3 nov. 1802 - † Helden 17 okt. 1811


2.    Henricus Libot   -  volgt VI


3.    Arnoldus Louis Libot - geb. Helden 4 juli 1810 - † Helden 18 juli 1831


4.    Franciscus Libot - geb. Helden 3 mrt. 1814 - † Helden 14 mrt. 1818


5.    Maria Liboth - geb. Helden 19 dec. 1815 - † Helden 15 jan. 1879 - tr. Helden 6 mei 1841 met Joannes Haenraets - geb. Maasbree 29 juli

           1812 - kuiper - † Helden 22 jan. 1892 - zn. van Joannes Haenraets en Wilhelmina Camps

           hieruit:

           1] Willemina Haenraets - geb. Panningen 4 febr. 1842 - † Meijel 14 nov. 1915

           2] Maria Gertrudis Haenraets - geb. Panningen 5 nov. 1843 - † Neerkant 2 jan. 1901

           3] Arnoldus Johannes Haenraets - geb. Panningen 27 sept. 1845 - † Venray 3 sept. 1936

           4] Arnoldus Hubertus Haenraets - geb. Panningen 18 juli 1848 - † Helden 17 juni 1934

           5] Christina Haenraets - geb. Panningen 1 nov. 1851 - † Reek 17 okt. 1932

           6] Henrica Haenraets - geb. Panningen 26 juni 1855

           7] Henricus Haenraets - geb. Panningen 22 jan. 1858 - † Helden 15 febr. 1910


6.    Francisca Liboth - geb. Helden 9 mrt. 1818 - † Helden 14 mrt. 1818


7.    Martinus Theodorus Libot - geb. Helden 25 apr. 1820 - ingetreden als broeder Arnoldus bij de Trappisten orde van abdij van Scourmont

            op 9 mrt. 1858 - gewoon professie op 5 mrt. 1860 - heilige professie 2 apr. 1863 - † op 29 aug. 1870 in het klooster van onze lieve

            vrouwen van La Trappe st. Jozef te Forges bij Chimay in Henegauwen [B]


8.    Lambertus Liboth - geb. Helden 14 nov. 1822 - † Helden 7 juli 1836


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VI     Henricus Libot

            geb. Helden 22 nov. 1807 - lichting 1826 - heeft bijna 5 jaar gediend bij 14e afdeling Infanterie Nationale Militie Hollandse leger [11] -

            heeft nog eens 5 jaar gediend bij 't Belgische leger - smid - later onderwijzer aan de lagere school in Helden - † Helden 4 nov. 1881 -

            tr. Meijel 17 apr. 1842 met Francisca Janssen - geb. Meijel 11 okt. 1812 - † Helden 2 mei 1892 - dr. van Henricus Janssen en Anna

            Maria Doensen

 

voetnoot:

[11] FS - Nederlands Army Service Records 14e afdeling Infanterie [stamboek:] nrs. 012790-013979 jaren 1825-1826 - was loteling met no.

         26 van de reserve provincie Limburg gemeente Tegelen - werd op 15 mei 1826 ingedeeld als "milicien" bij de 14e afdeling infanterie [met

         stamboek nr. 13633] voor een periode van 5 jaar - op 1 januari 1831 werd hij bij scheiding van zuid Nederland [= Belgie] geroyeerd.

  

Uit dit huwelijk:


1.    Arnoldus Hendricus Hubertus Libot   -  volgt VIIa


2.    Anna Maria Libot - geb. Helden 19 nov. 1844 - † Antwerpen [B] 29 aug. 1892 - tr. ??? met Ludovicus Josephus Neels


3.    Willemina Louisa Libot - geb. Helden 15 dec. 1846 - † Kessel 1914 - tr. Maasniel 10 okt. 1871 met Pieter Hubertus Beurskens - geb.

           Swalmen 27 jan. 1842 - † ??? - zn. van Cornelis Beurskens en Maria Christiaans

           hieruit:  ???


4.    Hubertina Maria Liboth - geb. Helden 13 juni 1849 - † Tegelen 31 juli 1895 - tr. Tegelen 8 apr. 1872 met Theodorus Driessen - geb.

           Belfeld 11 febr. 1848 - † Tegelen 19 dec. 1913 - zn. van Petrus Driessen en Anna Maria Aerts

           hieruit:

           1] Maria Anna Hendrica Driessen - geb. Tegelen 25 aug. 1873 - † Tegelen 4 jan. 1952 - tr. Tegelen 24 mei 1898 met Petrus Hubertus

                Linssen

           2] Francisca Antoinetta Driessen - geb. Tegelen 28 aug. 1874 - † Heerlerheide 2 febr. 1968 - tr. Tegelen 25 okt. 1904 met Joannes

                Hubertus Cremers

           3] Petrus Arnoldus Wilhelmus Driessen - geb. Tegelen 22 mei 1876 - † Tegelen 6 dec. 1863 - tr. Tegelen 17 juli 1906 met Maria Huber-

                tina Smeets

           4] Henricus Franciscus Josephus Driessen - geb. Tegelen 4 aug. 1878 - † Tegelen 22 juli 1955 - tr. Tegelen 6 okt. 1903 met Anna

                Maria Catharina Peeters hieruit o.m. Mila Janssen geboren Driessen - geb. Tegelen 9 maart 1921

           5] Arnoldus Johannes Driessen - geb. Tegelen 22 juni 1880 - † Tegelen 3 dec. 1957 - tr. ??? met Anna Helena Gertrudis Frenken

                ex Tegelen

           6] Johannes Godefridus Gerardus Driessen - geb. Tegelen 18 nov. 1882 - † Tegelen 18 juli 1964 - tr. Tegelen 20 apr. 1910 met Joanna

                Hubertina Driessen

           7] Francisca Jacoba Driessen - geb. Tegelen 29 nov. 1884 - † Tegelen 15 mei 1963 - tr. Tegelen 30 mei 1911 met Wynand Hubertus

                Huys hieruit o.m. een kleinkind Elly getrouwd met Jos Dirks

           8] Leonardus Antonius Driessen - geb. Tegelen 9 mei 1887 - † Tegelen 25 okt. 1951 - tr. ??? metr Elisabeth Maurers ex Grefrath

           9] Hubertus Johannes Driessen - geb. Tegelen 18 febr. 1890 - † Tegelen 31 mrt. 1968 - tr. ??? met Agnes Elisabeth Birker


5.    Johanna Gertrudis Libot - geb. Helden 5 aug. 1851 - † Helden 5 dec. 1931 - tr. Helden 5 apr. 1880 met Gerardus Dorssers - geb. Helden

           5 mrt. 1852 - † ??? - zn. Joannes Dorssers en Mathea Nijssen

           hieruit:  ???   


6.    Franciscus Joseph Libot   -  volgt VIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa      Arnoldus Hendricus Hubertus Libot

               geb. Helden 5 febr. 1843 - op 9 april 1866 melde hij zich aan in Brussel bij de pauselijk wervings zouaaf buro - werd op 14 april 1866

               ingelijfd in het pauselijk zouaven corps [nr.2796] - korporaal 14 mei 1867 - sergeant 21-11-1867 - werd op 26 apr. 1869 weer gewoon

               zouaaf op eigen verzoek - kreeg op 30 april 1869 eervol ontslag - heeft de campagne Mentana gedaan van 1867 - kreeg de Mentana

               1867 medaille - mocht niet meer terugkeren naar Nederland omdat hij in een vreemde krijgsdienst had gevochten - † Aken [D] 25 okt. 1877 -

               tr. Aken [D] 10 febr. 1870 met Gertrud Hubertina Bündgens - geb. Aken [D] 1 apr. 1848 - † ??? - dr. van Franciscus Bündgens en

               Clara Jennes


Uit dit huwelijk:


1.    Clara Francisca Libot - geb. Aken [D] nov. 1872?


2.    Henricus Franciscus Nicolaus  Libot - geb. Aken [D] mrt. 1874?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb      Franciscus Josephus Libot

                geb. Helden 30 apr. 1854 - vertrekt 1877 naar Antwerpen [B] - † Kapellen [B] 28 okt. 1941 -

                tr. Antwerpen [B] 17 mei 1883 met Clemencia van Praet - geb. Gent [B] Oost Vlaanderen 6 mrt. 1858 - † Borgerhout [B] 10 mrt. 1927 -

                dr. van Carolus Ludovicus van Praet en Amilia Hofman


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Francisca Amelia Libot - geb. Antwerpen [B] 29 mrt. 1887 - † na 18-2-1960 - tr. ??? met Franciscus Jacobus Maria de Moudt - geb.

           Antwerpen 8 sept. 1888 - † Antwerpen 18 febr. 1960 - zn. van ???

           hieruit:  ???


2.    Aloysius Henricus Carolus Libot - geb. Antwerpen [B] 17 dec. 1892


3.    Gerardus Jacobus Maria Libot   -  volgt VIII≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈VIII      Gerardus Jacobus Maria Libot

               geb. Antwerpen [B] 2 jan. 1897 - † Antwerpen 15 juli 1959 [8] -

               tr. ??? met Alice van Wouw - geb. Antwerpen [B] 29 mrt. 1898 - † Antwerpen [B] 11 juli 1987 [9] - dr. van ???

               hieruit:voetnoten:

[8-9] volgens pdf rouwbrieven - ontvangen met dank van Jan Peeters.    


Uit dit huwelijk:


1.    Christina Libot - geb. Antwerpen [B] 6 dec. 1922 - † Merksem [B] 25 nov. 2011 [10] - tr. ??? met Gustaaf Laureyssen - geb. Deurne [B]

           31 juli 1922 - † Merksem [B] 11 okt. 2004 - zn. van ???

           hieruit:  ???voetnoot:

[10] volgens pdf rouwbrief - ontvangen met dank van Jan Peeters.2.    Polydoor Libot - geb. Antwerpen [B] 27 feb. 1927 - † Deurne [B] 2 dec. 2011 [11] - tr. ??? met Philomena Quintens - geb. ??? - dr. van ???voetnoot:

[11] volgens pdf rouwbrief - ontvangen met dank van Jan Peeters.3.    Franciscus Libot - geb. ??? 8 jan. 1930 - tr. ??? met Maria Minnebo4.    Alexander Libot - geb. ??? - tr. ??? met Maria Ulrichts - geb. Antwerpen [B] 15 dec. 1936 - † Antwerpen [B] 30 jan. 2004 - dr. van ??? 5.    Maria Libot - geb. Deurne [B] 13 sept. 1931 - tr. Antwerpen [B] 30 jan. 1954 met Karel Leontina Jan Peeters - geb. Antwerpen [B] 30 jan.

           1932 - † Antwerpen [B] 25 apr. 1962 - zn. van ??? 

           hieruit:   ???6.    Cornelis Libot - geb. ??? - † ??? jong 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

mw. Janssen-Driessen †

Jan Peeters - Goes


aanvullingen welkom.