GenBronnen

maas

genealogie Kiespenning groep Venlo


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten

 

anno 2014 [aanvullingen juli 2019 - laatste voetnoot 7]

 

Een lid van de familie Kiespenning getrouwd met een adellijke familie in Limburg bracht ons dichter bij hun en besloten we deze te onder-

zoeken, op dit moment hebben we drie takken:

1] regio Venlo

2] regio Nijmegen

3] verspreid naar Limburg uit Kleef [D].

 

Zou kunnen dat ze alle 3 tot hetzelfde geslacht behoren, maar dat weten we nog niet.

 

Aanvullingen en/of bronnen welkom...

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

I     Hendrik Kiespenning

        geb. ??? - eigenaar 1474/1475 van een huis in de Vleesstraat te Venlo - sinds 1480 lid van de lieve vrouwe broederschap te Venlo - 

        † voor 1515 -

        tr. Baitze ook Beatrix - geb. ??? -  sinds 1480 lid van de Lieve Vrouwe broederschap te Venlo - overl. voor 1515 - dr. van ???

 

voetnoten:

[-] BHIC - illustre Lieve Vrouwe Broederschap Venlo - register 1478-1485 - inv. nr. 121 p. 65r - Henrick Kyespenninck ende Beatrys uxor

      betaalden intrede geld anno 1480 in deze broederschap. [eigenlijk zou registers van deze broederschap overgebracht dienen te wor-

      den van BHIC naar GA Venlo]

[-] RHCL Maastricht 14.D061 - kruisheren klooster Venlo-  charter 155-1: perkament st. Remigius avond 1498 waarin Henrick Keespen-

      nynck en Baitz zijn wettelijke vrouw het recht van een grondrente van 2 Rijnse guldens ten laste van een kamp groot 3 morgen "inden

      mewen venne" naast het erf van de klooster aan een zijde en een andere zijde het erf van Peter Poll, hebben overgedragen aan

      Jacob van Ner gevolmachtigde van "senter Clais closter" [st. Klaas klooster de vroegere naam van kruisheren klooster]. Henrich had

      dit verkregen van Lenart van Beringen. Zij onterven de erfgenamen die zij op dat moment hadden.

[-] BHIC - illustre Lieve Vrouwe Broederschap Venlo - register 1515 - inv. nr. 126 p. 70r - door de broederschap werd betaald anno 1515

      hun rekening "doodschuld betaald tijdens het leven, de betaler is overleden".

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck - volgt IIa

 

2.   Herman Kyspenning - woont te Gelder [D] ongehuwd - medische dokter - lijfarts van hertog Karel van Gelder - kocht in 1523 een

        huis in Arnhem - kreeg voor 1533 van de hertog de pachthoeve Kiespenninckhof in Blerick wat totaal 40 morgen bouwgrond omvat,

        dit hof werd in 1533 geschonken aan de sint-Jacobs gasthuis te Venlo [1] en werd ook hof "aen gen Eynd" genoemd lag net buiten

        de Boekend naast de Wijen - † Venlo jan. 1538

 

voetnoten:

[-] Gelders archief - 2000 oud archief Arnhem - archief stukken 1321, 1324 en 1325 - waarin eerst voor schepenen van Arnhem, broe-

      der Derrick Momme convers in klooster Monickhuysen bij Arnhem namens de prior broeder Anthonis van den Grave, overdragen aan

      Reyner van Gelre heer tot Arssen drost van de Veluwen en zijn vrouw Alijt Schenck van Nydeggen, een huis c.a. te Arnhem in de

      straat die van "Conynckstraite voert naar het st. Agnietenklooster" met de 4 behorende schaarweiden "in het Arnhemerbroick in Doir-

      nyncks kempken, welke aan het klooster zullen blijven behoudens inlossing, evenals een rente van 2 pond en 1 hoen 's jaars".

      Daarna verkocht Aleyt Schenck van Nydeggen, vrouwe tot Arssen, weduwe van Reyner van Gelre, en haar zoon "Kaerle van Gelre"

      deze huis aan meester Herman Kyespennynck doctor, wat op 18 juli 1523 voor schepenen van Arnhem door de verkopers werd over-

      gedragen aan genoemde koper.

[1] Het gezicht van de Boekend - Historische werkgroep Blerick - p. 49-53.

 

3.   Lenart Kyspenning - volgt IIb

 

4.   Henrick Kyspenning - volgt IIc

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIa    Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck

          geb. ??? - peyburgemeester 1491 te Venlo - † ??? - eigenaar van huis in de Vleesstraat te Venlo - koopt in 1493 de hofacker te

          Baerlo van Martin Haveacker -

          tr. Mechtildis - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Mechtildis Kyspenning - geb. ??? - † ??? - tr. ca. 1533 met Peter van Vogelsanck - de echtelieden bezaten het hof de Hoffacker te

        Baerlo - geb. ??? - † ??? - zn. van Johan van Vogelsanck en Catharina van Beringen

 

2.   Anna Kiespenning - geb. ??? - † voor 1564 - tr. ca. 1550 met Joannes van Oeyen - geb. ??? - † ??? - zn. van Willem van Oeyen

        en Lysbeth

        hieruit:

        1] Elisabeth van Oeyen - tr. 1575 in Venlo

 

[degene hierna onzeker:]

 

3.   Johan Kyspenning - volgt III

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIb    Lenart Kyspenning

          geb. ??? - † ??? - peyburgemeester 1510 te Venlo -

          tr. NN - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Beatrix ook Baetsken Kiespenninck - geb. ??? - † ??? - tr. 1523 met Johan van Vogelsanck weduwenaar van Catharina Wegge -

        richter/scholtis Venlo 1515-1527 - geb. ??? - † na 1539 - zn. van Johan van Vogelsanck en Catharina van Beringen

        hieruit: geen kinderen. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIc    Henrick Kyspenning

          geb. ??? - † 1562/1563 - werd in 1532 door hertog Karel van Egmont vanwege zijn trouwe diensten het makelaardij geschon-

          ken te Venlo met bepaling dat na zijn dood de hertog of zijn nakomelingen dat ambt niet konden terugnemen alvorens aan de

          erven van Kiespenninck de som van 660 Overlandse rijnse goudguldens hebben terugbetaald, die Henrick aan de hertog had

          voorgeschoten [7] -

          tr. Elisabeth van Vogelsanck - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoten:

[5] gemeente archief - archief nr. 450 parochie st. Martinus - inv. 1868 - perkament 26-1-1532 waarin hertog Karel van Gelre en

      Gulick "ind Grint van Zutphen, here van Grueningen der omblanden to Coverden ind van der Drenth", aan Hendrik Kiespen-

      nijnck het makelaarsambt te Venlo levenslang heeft voorzien en begiftigt vanwege zijn trouwe diensten, dat de hertog na over-

      lijden van Hendrik dit terug zal kopen van de erfgenamen of nakomelingen voor 660 Rijnlandse guldens.

[7] De Maasgouw nr. 33 jaargang 1879 p. 126. [hierin staat ook dat Henrick broer is van Herman]

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Henricus Kyspenning - geb. Venlo - in 1562 door hertog van Cleef benoemd tot pastoor van Xanten en in 1571 tot kanunnik [2] -

        testament 15 mrt. 1588 [2] - † Xanten [D] 23 mrt. 1588

 

voetnoot:

[2] De Maasgouw LGOG 1930 - p. 56-57.

 

2.   Johan Kyspenning - tr. Maria NN

 

3.   Metgen Kyspenning - tr. Johan Beerman

 

4.   Truyken ook Catharina Kiespenning - tr. Johannes Heisters uit Dusseldorf - † voor 22-7-1566

 

voetnoot:

[6] gemeente archief - archief nr. 450 parochie st. Martinus - inv. 1439 - afschrift 22-7-1566 waaruit blijkt dat Catharina Kiespenning

      Wijland, weduwe van Johannes Heisters "gewesenen furstelichen Burggreven" uit Dusseldorf, haar goederen heeft nagelaten aan

      het weeshuis te Venlo waaronder haar aandeel in de makelaardij te Venlo.   

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

III     Johan Kyspenning

          geb. ??? - † ??? - tr. ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Johan Kyspenning - volgt IV

 

2.   Lysbeth Kyspennink - woont 1572 in de Peperstraat te Venlo

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IV     Johan Kyspenning

           geb. ??? - † ??? - rentmeester 1567 te Venlo - peyburgemeester 1568 te Venlo - burger 1571 te Venlo [4] -

           tr. ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.   Mechtelt Kyspenning - geb. ??? - weduwe en burgeresse 1606 van Venlo [3] - leeft 1611 [4] - tr. met Aert Vinck - geb. ??? -

        † voor 1607 [3] - zn. van Johan Vinck en NN van Bellinghoven - werd beleend met de oude Schei te Beesel [bron daarvan?]

 

2.   Willem Kyspenning - † voor 1612 [4] - tr. met ??? - heeft een zoon nog levend 1611 [4]

 

voetnoten:

[3] RHCL Maastricht 01.004 hof van Gelder Roermond inv. 791 - Roermond juli-september 1606 correspondentie aan en van de

      hof van Gelder, waarin Mechtelt Kiespenninck weduwe en burgeresse van Venlo aandringt op betaling van 1000 daalders

      door Walraven van Wijttenhorst heer van Horst, wat berust bij de landmeester Gramay en ene Mathijs van Litt. De hof van

      Gelder beveelt die gelden uit te keren.      

[4] RHCL Maastricht 01.004 hof van Gelder Roermond inv. 297 - Roermond 8 febr. 1611 waarin Mechtelt Kiespenninck aan-

      dringt op betaling door Johan van Wittenhorst heer van Horst, vanwege de lening van 280 rijders aan zijn nu overleden vader

      ook Johan van Wittenhorst heer van Horst, gedaan op 30-11-1571 door Johan Kiespenninck burger van Venlo, waarop jaar-

      lijkse rente. Mechtelt heeft samen met haar broer dit al jaren proberen te krijgen. Zij vraagt dit voor haar zelf alsmede voor de

      zoon van haar overleden broer.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Nog niet kunnen plaatsen:

 

1. Tryn Kiespenninck en haar man Henrick hebben anno 1541 een huis en erf te Venlo gelegen in de Vleesstraat. [zou kunnen

      dat Tryn moeder is van 1e generatie Henrick, of zuster van zijn vader]

 

voetnoot:

[-] GA Venlo - overige verzamelingen- OV nr. 2 Personbalia nr. 73 Kiespenninck: dokument als copie van een bezegelde brief d.d.

      5 febr. 1541 waarin Casper Hoeveler richter, Peter ingen Huijs en Joest Ronden schepenen van Venlo, getuigen dat voor hun

      kwam Tryn Kiespenninck als voogd van haar man Henrick ten eenre, en Sieger Goris aan de andere zijn, zijn overeengekomen,

      dat wanneer Tryn haar huis en erf gelegen in de Vleesstraat aan de zijde van Siegers huis wilt optimmeren, dat zij die steeg

      tussen hun beider huizen lijnrecht dient te houden en onbevuild.