GenBronnen

maas

genealogie de Groot uit Venlo e.o.


door: Andreas W.D. Driessen op den Bulten i.s.m. Jos Dirks


januari 2011 [aanvullingen september 2020 - laatste voetnoot dg30]


Als basis voor de genealogie hebben we "de Limburgse Leeuw" [dg1-5] gehanteerd van maart/april 1957 vijde jaargang nr. 4 bewerkt

door dhr. Jan Verzijl. Blijkbaar heeft dhr. Verzijl de familie archief van de Groot niet geweten, en heeft daardoor de huwelijks voorwaar-

den van anno 1597 te Venlo niet meegenomen in zijn bewerking, die uiterst belangrijk bleken te wezen.


Kwam ze tegen bij mijn eigen genealogie bewerking, wanneer zij cijns betaalde in Blerick.

De familie wapen van de Groot toont aan een st. Andreas kruis, dat is een opmerkelijke overeenkomst.


Wapen: een ouderwets St. Andrieskruis

Half aanziende open helm met helmteken: st. Andrieskruis [dg9] [dg18]

 

1650 zegel de Groot Venlo

 

1650 zegel van Johan de Groodt als schepen van Venlo [gen. VId]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Johan de Groot

         tr. met NN - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardt de Groot   -  volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II     Gerardt de Groot, Johans soen [dg9]

          schepen van Venlo 1472-1482 [dg9[ [dg18] - † voor 22-10-1510 [dg26] -

          tr. met Cathrijn [dg26] NN - dr. van ???

          zij is ws. hertrouwt voor 22-10-1510 met Gairt Bugell [dg26]


voetnoten:

[dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 - Venlose scholtissen - p.162.

          Zegelt: "een schild, waarin een schepenmerk, twee gekruiste lijnen met een rechterhaak aan 't boveneinde en de twee beneden

          doorsneden met een horizontale lijn" met omschrift: S. Gerit die Groet Johanssoen.

[dg18] Maasgouw 1926 p.21.


Uit dit huwelijk:


1.    Johan de Groot   -  volgt III


2.    Met[gen] ook Mechtildis de Groet [Groit] - geb ??? - † voor 1546 - relatie voor 1510 met Ott van Wailwicke [dg26] - tr. 1e waarschijn-

          lijk Venlo na 23-10-1510 [dg26]  met Gerard van Kessel genaamd Roffaert - zn. van Godart van Kessel en Baetse [Beatrix] van Holt-

          molen - hij tr. 2e ca. 1546 met zijn dienstmaagd Agnes of Neesken Bruuns - dr. van ???

          uit relatie: aantal van Wailwicke voorkinderen [dg26] 

          uit huwelijk:

          1] Gaert van Kessel genaamd Roffaert

          2] Thijs van Kessel genaamd Roffaert ook Teyss Roiffers - rentmeester van Venlo 1553 - tr. Agnes Boener

          3] Baetzken ook Beatrix van Kessel genaamd Roffaert - tr. ca. 1535 Lenaert de Laet - schepen van Venlo 1568-1577

          uit 2e huwelijk: [in concubinaat, natuurlijke kinderen gewettigd bij 1546 huwelijk]

          4] Cornelis

          5] Christina ook Stijcken

          6] Thoenis

          7] Peter

          8] Lysbeth

          9] Gerard

 

voetnoot:

[dg26] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 22 oktober 1510 - huwelijksvoorwaarden - "In den jare Onss Heren duysent vijff-

          hondert ind tyen op Sente Severijnsavent des heligen busschops" Ten overstaan van de familie worden huwelijkse voorwaarden op-

          gesteld tussen Gerart van Kessel gnant Roeffart en Metten de Groet. Gerart brent in twee hoven c.a. gelegen te Kessell toe Oeen,

          de Roeffairtzhoeff met de molen gelegen in het gericht Venle. Met brengt in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het land

          van Kessell to Raide [Venray], die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell. Gerart heeft een van de

          twee hoven te Kessel in leen van Broickhuysen [Broekhuizen] en hij mag met deze hof doen hetgeen hem beliefd tijdens of na dit

          huwelijk en hetzelfde mag Met doen met 1/3 deel van voornoemde hof te Venray. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de

          Groet, zal Met haar goederen delen met haar broer Jan de Groet. Jan en zijn echtgenote dienen dan wel weer het huis te Venle,

          waarin ze thans wonen, in te brengen, evenals vijf morgen land aldaar. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met

          Ott van Wailwicke. Zij zullen Jan de Groet betalen met goederen gelegen te Grave en met de hof To Mere gelegen te Raide en daar-

          mee Met en Gerard schadeloos houden. Uit dezelfde goederen zullen deze voorkinderen ook jaarlijks 19 malder rogge betalen aan

          Gairt Bugels. Zegelaars zijn Gerart en Met voornoemd, en namens Gerart: ... Vinck, Marsielis van Berongen, Gairt Roeffairt en Jan

          Leijendecker, en namens Met en Jan de Groet: Gairt Bugell en Gerart Bugell. Alle zegels zijn verloren.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


III    Johan de Groot ook de Groet

        schepen van Venlo 1524-1538 [dg9] - daartoe gekozen 24 nov. 1524 [dg9] -

        tr. voor 22-10-1510 [dg26] met Catharina ook Catheryn


voetnoten:

[dg6] RHCL Maastricht - Publications 71e jaargang 1935 p.162 door J. Verzijl. Verzijl had dit uit "Verslagen Rijksarchief Limburg 1921-1927"

          [RHCL Le860 aanwijzing p.97] [dg24-25] - den 23 aug. 1511 verklaarden burgemeesteren, schepenen en raad der stad Venlo te ver-

          kopen aan Johan die Groot, zijn vrouw Catharyn en hun erven een jaarlijkse erfrente van 30 gulden, te betalen op o. l. vrouw ten

          Hemelopneming [15 aug.] of binnen de maand daaraanvolgende en te leveren "in oer vry zeker behalt komerloeyss ind onbesweert

          van allen saecken" te Venlo of eenige andere stad of plaats ongeveer 3 mijlen van Venlo verwijderd.

 [dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 - Venlose scholtissen - p.162.

[dg26] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 22 oktober 1510 - huwelijksvoorwaarden - "In den jare Onss Heren duysent vijff-

          hondert ind tyen op Sente Severijnsavent des heligen busschops" Ten overstaan van de familie worden huwelijkse voorwaarden op-

          gesteld tussen Gerart van Kessel gnant Roeffart en Metten de Groet. Gerart brent in twee hoven c.a. gelegen te Kessell toe Oeen,

          de Roeffairtzhoeff met de molen gelegen in het gericht Venle. Met brengt in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het land

          van Kessell to Raide [Venray], die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell. Gerart heeft een van de

          twee hoven te Kessel in leen van Broickhuysen [Broekhuizen] en hij mag met deze hof doen hetgeen hem beliefd tijdens of na dit

          huwelijk en hetzelfde mag Met doen met 1/3 deel van voornoemde hof te Venray. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de

          Groet, zal Met haar goederen delen met haar broer Jan de Groet. Jan en zijn echtgenote dienen dan wel weer het huis te Venle,

          waarin ze thans wonen, in te brengen, evenals vijf morgen land aldaar. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met

          Ott van Wailwicke. Zij zullen Jan de Groet betalen met goederen gelegen te Grave en met de hof To Mere gelegen te Raide en daar-

          mee Met en Gerard schadeloos houden. Uit dezelfde goederen zullen deze voorkinderen ook jaarlijks 19 malder rogge betalen aan

          Gairt Bugels. Zegelaars zijn Gerart en Met voornoemd, en namens Gerart: ... Vinck, Marsielis van Berongen, Gairt Roeffairt en Jan

          Leijendecker, en namens Met en Jan de Groet: Gairt Bugell en Gerart Bugell. Alle zegels zijn verloren.


Vermoedelijk uit dit huwelijk:


1.    Gerard de Groot  -  volgt IVa


2.    Johan de Groot   -  volgt IVb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa    Gerard de Groot ook de Groet

             schepen van Venlo - goudsmid - leenman van de Schei te Reuver -

             tr. met Catharina ook Tryn ook Kattrijnen in gen Raedt [dg28] - zij was weduwe van Otto van Waillwick


voetnoten:

[dg7] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567 - sluit op 18 febr. 1567 een verdrag met zijn broer Johan de Groot.        

[dg8] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567 - Gerard de Groot ontving op 24 jan. 1567 van Lysbethgen Verfort een jaar

          rente van drie daalder uit haar half huis op de Jodenstraat, welke rente hij op 28 dec. 1567 overdraagt aan haar zoon Adolf ingen Rae.

 [dg28] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: ws. 1582 "Goert Geritz de Groets soen is behant in behoiff Mery vnd Bellike[n] inghen Ray aen de[n] hoiff

          vnd guet ther Heide[n] myt alle[n] syne[n] toebehoer. Vnd gilt ix alde groete[n] vnd eyn su[m]mere[n] eenen. Noch aen eene[n]

          halue[n] bonre landtz gelege[n] ind[en] Waesom vnd gilt eyn ded[er]. Oirkunt laete[n] Michiel va[n] Haeue Margriet Berchma[n]s. 

          Agnees vande[n] Poll iss oic behandt in behoiff ire kindere[n] aen dit voerβ guet vnd hoff ther Heiden an[n]o lxv. Oirkont laete[n] Peter

          Hoetz vnd Goert Huysken. [afb. 5496] [opmerking Andreas: Agnees heet feitelijk in gen Raedt of in ghen Ray was getrouwd met Wij-

          nand van den Pool. Hof "ther Heiden" of "van der Heijden" kwam dus bij de familie in gen Raedt/in ghen Ray vandaan] 

[dg29] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 1597 het hof van der Heijden en toebehoren werd erfelijk verdeeld tussen Herman Caetz en Maria van Pool

          zijn huisvrouw voor de helft, en de ander helft aan Jan de Groot en zijn zuster Gertruyt als erfgenamen zaliger Gerit de Groot en Catrina

          in gen Raedt. Dit hof en toebehoren hun aangekomen van Wijnandt van den Pool en zijn vrouw Angneeβ [afb. 5515]. 


Uit dit huwelijk:


1.    Godefridus de Groot  -  volgt Va


2.    Gerard de Groot  -  volgt Vb


3.    Jan ook Johan de Groot  -  volgt Vc

 

4.    Gertruyt de Groot [dg29] - had samen met haar broer Jan de Groot in 1597 de helft van hof "van der Heijden" en toebehoren, als erfge-

          namen van Gerit de Groot en Catrina in gen Raedt [dg29], dit werd helemaal hun eigendom [dg30]

 

voetnoten:

[dg29] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 1597 het hof van der Heijden en toebehoren werd erfelijk verdeeld tussen Herman Caetz en Maria van Pool

          zijn huisvrouw voor de helft, en de ander helft aan Jan de Groot en zijn zuster Gertruyt als erfgenamen zaliger Gerit de Groot en Catrina

          in gen Raedt. Dit hof en toebehoren hun aangekomen van Wijnandt van den Pool en zijn vrouw Angneeβ [afb. 5515]. 

[dg30] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 9 september 1602 kwam er een kwestie tussen Schinck tho Boorlo als lijfgewins heer en Herman Caetz

          waaruit blijkt dat Herman onjuist heeft gehandeld want het goed behoorde aan andere landheer, Herman moet "genuechsame ver-

          warung" doen, wat hij blijkbaar niet kon, ook al omdat er al een andere [1582] overeenkomst was. Resultaat dat ook die helft van

          goed en hof "van der Heijden" werd behand aan Jan de Groot Gerit zoon en zijn zuster Gertruyt, zodat zij die helemaal hebben.

          Hoe het zit met terug betaling van 200 gulden aan Joannes in gen Igelbos is nog onbekend. [afb. 5517 en 5518].   


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Johan de Groot

           geb. ??? - † na 10-3-1600 [dg27] -

           tr. met Aeletgen N. - † voor 10-3-1600 [dg27] - dr. van ???


voetnoot:

[dg7] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1567 - sluit op 18 febr. 1567 een verdrag met zijn broer Gerard de Groot.        


Uit dit huwelijk:

 

1.     Christina die Groet [dg27]

 

2.     Elyzabeth die Groet - tr. met Severin Deckens [dg27]

 

3.     Anna die Groet - tr. met Peter Boener [dg27]

 

4.     Catharine die Groet - tr. met NN Gley [dg27]

           hieruit:

           1] Johan Gley [dg27]

 

5.     Johan die Groet - † voor 10-3-1600 - tr. met Metta van Lom [dg27]

 

voetnoot:

[dg27] GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 10 maart 1600 - "Gegeven in den jaer Unses Heren duysent ind seßhun-

          dert den thienden dagh marty" Gordt Byll en Johann in gen Huyß, schepenen te Venlo, verklaren dat op verzoek van Johan die

          Groet, voor hen verschenen zijn de dochter Christina die Groet, Severin Deckens en zijn echtgenote Elyzabeth die Groet, Peter

          Boener en zijn echtgenote Anna die Groet, Catharina Robertz, volgens eigen zeggen 15 jaar oud, en Johan die Groet namens

          Johan Gley de zoon van Catharine die Groet, die zeggen dat hun schoonzuster Metta van Lom weduwe van Johan die Groet

          tijdens zijn leven aan hun vader Johan die Groet en wijlen hun moeder Aelethgen 912 gulden had geleend. De kinderen ver-

          klaren dat hun schoonzuster dit geld met de gebruikelijke jaarrente na de dood van voornoemde vader Johan die Groet voor de

          deling zal ontvangen en waarvan Mette van vader Johan de Groet alle brieven heeft ontvangen. Met het zegel van schepen In

          gen Huyß, het zegel van schepen Byll is verloren. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va   Godefridus de Groot

           geb. ??? - werd ws. 1582 "behant" voor Mey en Belliken inghen Ray met hof en goed "ther Heiden" met toebehoren en met een ½

           boender land in den Waesom, dat goed en hof "ther Heiden" werd later "behandt" aan Agnees vandenPoll ten behoeve van haar kin-

           deren [dg29] - † voor 16-12-1623 [dg22] -

           tr. ??? met Margaretha Sweyns - † voor 16-12-1623 - dr. van ???


voetnoten:

[dg28] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: ws. 1582 "Goert Geritz de Groets soen is behant in behoiff Mery vnd Bellike[n] inghen Ray aen de[n] hoiff

          vnd guet ther Heide[n] myt alle[n] syne[n] toebehoer. Vnd gilt ix alde groete[n] vnd eyn su[m]mere[n] eenen. Noch aen eene[n]

          halue[n] bonre landtz gelege[n] ind[en] Waesom vnd gilt eyn ded[er]. Oirkunt laete[n] Michiel va[n] Haeue Margriet Berchma[n]s. 

          Agnees vande[n] Poll iss oic behandt in behoiff ire kindere[n] aen dit voerβ guet vnd hoff ther Heiden an[n]o lxv. Oirkont laete[n] Peter

          Hoetz vnd Goert Huysken. [afb. 5496] [opmerking Andreas: Agnees heet feitelijk in gen Raedt of in ghen Ray was getrouwd met Wij-

          nand van den Pool. Hof "ther Heiden" of "van der Heijden" kwam dus bij de familie in gen Raedt/in ghen Ray vandaan] 

          "van der Heijden" kwam dus bij de familie in gen Raedt/in ghen Ray vandaan] 

[dg23] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 66 verso - op 24 apr. 1619 dragen Goert de Groot en Margaretha

          Sweyns echtelieden over aan Jan van Vogelsanck en Barbara Diether zijn huisvrouw een baand genaamd de Bloemencamp gelegen

          in het Ven, naast het erf van voorschreven Vogelsanck.        

[dg22] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 93 verso - op 16 dec. 1623 dragen Jan van de Leuwe en Met de

          Groot echtelieden, Wolter Hermans en Itjen de Groot zijn huisvrouw, Derick van Hambach en Maria de Groot, diens huisvrouw, welke

          drie vrouwspersonen dochters waren van Goert de Groot en Margaretha Sweyns zaliger, over aan Jan Engelborchs en Itgen zijn

          huisvrouw een huis en erf gelegen in de Gasthuisstraat.


Uit dit huwelijk:


1.    Mechtildis ook Mechges ook Mechtes de Groot - tr. ??? 31 jan. 1616 met Joannes van Leeuwen

          hieruit: ???


2.    Ida of Itjen de Groot - tr. met Wolter Hermans

          hieruit: ???


3.    Maria de Groot - tr. met Derick van Hambach [nb: van Maria zijn aantal brieven bewaard gebleven - zie de Groot familie archief]

          hieruit: ???


voetnoot:

[dg22] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 93 verso - op 16 dec. 1623 dragen Jan van de Leuwe en Met de

          Groot echtelieden, Wolter Hermans en Itjen de Groot zijn huisvrouw, Derick van Hambach en Maria de Groot, diens huisvrouw, welke

          drie vrouwspersonen dochters waren van Goert de Groot en Margaretha Sweyns zaliger, over aan Jan Engelborchs en Itgen zijn

          huisvrouw een huis en erf gelegen in de Gasthuisstraat.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Gerard de Groot

            woont 1603 [dg21] te Venlo als "Gerat den Groett der jonge" [dg21]

            tr. met Maria Ingenhuys - dr. van Johan en Catharina Puteanus

 

voetnoot:

[dg21] GA Venlo – Baarlo schepenbank archief – evac. nr. 3113 - aankoop 4 morgen land te Baarlo op 6 augustus 1603 met Claes ingen Huis:

         "Item Gerat den Groett der jonge end Claes ingen Huis beijde van Venlo hebben gewonnen end geworven een ider eijn hantt aen iiij

         morghen lantz tott lijffgewins rechtenn geleghen aender edeler erentfester heer Marcelis van Palantt sinen di[e]ck. Gelden hijr van

         jaerlicx anderhalffen alde groeten. Geschiet orcundtt laeten Ardtt Bolten custer und Jan Henrick Thies soen anno duisent sees hun-

         dertt und drij den vj aug." daaronder verkoop daarvan op 20 juli 1652: "Op huijden a[nn]o 1652 den 20 julij is kommen Geraert die

         Groot en[de] Wijers den gerechts schrijver inden vochdije Gelderlant mit hunne consorte en zijn hun handt uuijtgegaen den .. dien sij

         die vier morgen lants vercocht hebben waer aen nu behandicht sijn Willem Geurts en[de] Gerit Willems soon en heeft het gewin en[de]

         gewerft betaelt en gilt hiervan iaerlijcx anderhalffen alden groot. oircont laten Dirick Coopmans en[de] Jacob Hermans ende is geleghen

         met een eijnde beneve den huijsdijck mit die ander sijde beneve Willems voorss. erve"

       

Uit dit huwelijk:


1.    Theodorus de Groot  -  volgt VIa


2.    Gerardus de Groot  -  volgt VIb


3.    Jan de Groot  -  volgt VIc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc   Jan ook Johan de Groot

          had samen met zijn zuster Gertruyt in 1597 de helft van hof "van der Heijden" en toebehoren, als erfgenamen van Gerit de Groot en

          Catrina in gen Raedt [dg29] - rentmeester van Venlo 1613 - peyburgemeester van Venlo 1618 - burgemeester van Venlo 1621-1623 -

          handelaar in lakens [ook van hem correspondentie bewaard gebleven - zie de Groot familie archief] - woont aan de markt te Venlo

          [dg19] - † Venlo voor 13-8-1625 [dg16] -

          tr. 1e Venlo 31-12-1597 [dg20] met Maria ook Marija Vermas[s]en - dr. van Gossen Vermassen en Allijdtgen [dg20] -

          tr. 2e ws. Venlo voor 7-11-1615 met Margaretha Mareels - geb. ??? - † na 13-8-1625 [dg16] - dr. van ???


voetnoten:

[dg20] RHCL Maastricht - familie archief de Groot V694 - 16-094 - huwelijksvoorwaarden - Venlo 31 december 1597 tussen:

          Jan ook Jochann de Gro[e]dt - zoon van Gerardt de Grodt en Kattrijnen en

          Maria ook Marija Vermas[s]en - dochter van Gossen Vermassen en Allijdtgen

          waarin de bruidegom inbrengt: "hundere duckanen noch durde halft hundertt & op Wanthsum noch op Jan Lenen eijn thijnsken waer

          van hem dije helfft koumpt noch an dije helftt van den Haust ger Heijden besadtt mijdtt besten kompt heem ouck dije helfft noch eijnen

          Haust fur dije larpardtt" en de bruid inbrengt: "eijne huijs gelechen op dije steijdtstradt gelechen uijtt udtgeldende noc brijngdt Marija

          dije broudt seshundertt hulden...  und uijtt wijdere ijn tho brijngen noch brijngt Maij eijnen Haust gelechgen vur dije maspardtt".

          Handtekeningen wegens de bruidegom: "Jan de Groet, Gardt de Groedtt, Gerradt de Grodt, Jo[h]an Sweijns, Joechan Borman, Jan

          Borman, Henrici van Tijegellen en Jacop Conen". Wegens de bruid: "Henrijck Vermasen [broer van de bruid], Aert Vermasen, Henrick

          Bruur, Johan de Groet de old, Severein Deckers, Peter Bonnen en Klaes Baers.

 [dg29] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 1597 het hof van der Heijden en toebehoren werd erfelijk verdeeld tussen Herman Caetz en Maria van Pool

          zijn huisvrouw voor de helft, en de ander helft aan Jan de Groot en zijn zuster Gertruyt als erfgenamen zaliger Gerit de Groot en Catrina

          in gen Raedt. Dit hof en toebehoren hun aangekomen van Wijnandt van den Pool en zijn vrouw Angneeβ [afb. 5515].

[dg29] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 9 april 1597 Herman Caetz en Maria echtelieden lenen 200 gulden van Joannes ingen Igelbos [Driessen

          genealogie generatie IIIb] met als onderpand de helft van de hof "van der Heijden", als zij zich niet aan de voorwaarden houden, dan

          wordt Joannes ingen Igelbos ermee behandt [afb. 5516].

[dg30] GA Venlo [hernummerd en ergens in archief nr. 100] - was tot 2009 bij RHCL Maastricht als inv. nr. 3264 - cijns register 1582 Blerick

          door van Wylack/van Dript: 9 september 1602 kwam er een kwestie tussen Schinck tho Boorlo als lijfgewins heer en Herman Caetz

          waaruit blijkt dat Herman onjuist heeft gehandeld want het goed behoorde aan andere landheer, Herman moet "genuechsame ver-

          warung" doen, wat hij blijkbaar niet kon, ook al omdat er al een andere [1582] overeenkomst was. Resultaat dat ook die helft van

          goed en hof "van der Heijden" werd behand aan Jan de Groot Gerit zoon en zijn zuster Gertruyt, zodat zij die helemaal hebben.

          Hoe het zit met terug betaling van 200 gulden aan Joannes in gen Igelbos is nog onbekend. [afb. 5517 en 5518].   

[dg10] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 98 verso - den 15 febr. 1617 draagt Gossen Vermasen over aan Jan

          de Groot en Margarita Mareels echtelieden een rente van 6½ daalder uit een onderpand toekomende Adam van Stalbergen, liggende

          naast de baand van Hendrik Vermaesen zaliger.        

[dg11] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 56 verso - op 21 febr. 1619 dragen Adolphus Schultgenius en Helena

          van der Marck echtelieden en consorten over aan Jan de Groot en Margarita Mareels echtelieden, een rentebrief van 37 gulden en 10

          stuivers jaarlijks, rente gevestigd op huis genaamd de Wyer, gedateerd 9 mei 1609.        

]dg12] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 91 verso - op 5 dec. 1620 dragen Matthys Vermasen en Styn Fransen

          zijn huisvrouw over aan Jan de Groot en Margaretha Mareels echtelieden een stuk land groot ca. 4½ morgen gelegen op 't Molenveld,

          naast de Berendonck ter andere zijde naast het begijnenland.        

[dg13] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 93 verso - op 29 dec. 1620 dragen Coen van Dortmont genaamd

          Mols en Magdalena Vermaesen echtelieden over aan Jan de Groot en Margarita Mareels zijn huisvrouw een baand en erf groot 2 mor-

          gen gelegen bij de Melaten naast de erven van Jan Sweyns en Jan Hinssen. [via familie archief de Groot te weten gekomen dat Coen

          van Dortmont in Dordrecht namens Jan de Groot handelt in lakens 1620-1623]        

[dg14] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 98 verso - op 1 febr. 1622 bekent Elisabeth van Oeyen, weduwe van

          Derick Moeitz schuldig te zijn aan Jan de Groot en zijn kinderen bij Maria Vermasen zijn vorige huisvrouw verwekt een jaarrente van 24

          stuiver uit en van het 8e deel van hun molen buiten de Helpoort.        

[dg15] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 156 - op 28 juni 1623 dragen Gossen van Thoren en Margarita N.

          echtelieden over aan Jan de Groot en Margareta Mareels zijn huisvrouw een jaarlijkse erfpacht van 3 sester rogge uit hun aandeel van

          de Roffertsmolen.        

[dg19] RHCL Maastricht - familie archief de Groot V694 - 16-094 - Venlo 4 juli 1623 bekennen "Dijrick de Feer van Sanpten" en "Gerat ook

          Gerrijt Cornelijessen" 800 Hollandse guldens te hebben ontvangen van "Jan de Groot Gerartze" en beloven terug te betalen.        

[dg16] RHCL Maastricht - overdrachtsregister van Venlo 1617-1625 fol. 207 verso - op 13 aug. 1625 dragen Johan van Vogelsanck en Bar-

          bara Diether zijn huisvrouw over aan Margarita Mareels, weduwe van Johan de Groot, een baand en erf groot 3 morgen ½ vierdel en

          5½ roeden aan den nieuwen weg aan Einckelhof naast de erven van Hubert en Seger van Lom, zo hij van Winand van Oeyen en Maria

          Vogelsanck in 1615 als weduwman had gekocht.        


Uit 1e huwelijk:


1.    Joannes de Groot  -  volgt VId

 

2.    Apollonia de Groot -

          tr. voor 19-2-1617 met Paulus de Betuw

          hieruit:

          1] Margareta de Beetuw - ged. Venlo 19 febr. 1617 [get. Segerus de Lomme en Elisabeth inghen Huijss]

          2] Theodorus inghen Betuwe - ged. Venlo 26 aug. 1618 [get. Martinus Puteani en Helena Arnoldi]  


3.    Catharina de Groot -

          tr. 1e ca. 1616 met Joannes Adams -

          tr. 2e Venlo 4 febr. 1624 [get. Joannes de Groet en Jacobus Beltsen] met Fredericus a Litt - zn. van ??? -

          hieruit:

          1] Lucia Adami - ged. Venlo 12 mrt. 1617 [get. Adamus Henrici en Katerina de Betuw]


Uit 2e huwelijk:


4.    Antonius de Groot  -  ged. Venlo 7 nov. 1615 [get. Henricus Mareels en Wilhelmus Mols] - † jong


5.    Maria de Groot  -  ged. Venlo 8 sept. 1617 [get. Anna Boermans]


6.    Antonius de Groot  -  ged. Venlo 23 febr. 1619 [get. Joannes Sweens en Elisabetha de Laet alias Roesteren]


7.    Godefridus de Groot  -  ged. Venlo 29 sept. 1621 [get. Joannes ingen Roij en Elisabetha Mouts]


8.    Mathias de Groot  -  ged. Venlo 31 mrt. 1624 [get. Joannes Burmans en Elisabeta Moets]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa   Theodorus de Groot

            rentmeester in 1640 -

            tr. Venlo 24 juni 1620 met Catharina Ingenroespot


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina de Groot  -  ged. ??? 8 juli 1621 - begr. 19 jan. 1685


2.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 3 mei 1623


3.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 12 dec. 1624 - † jong


4.    Maria de Groot  -  ged. ??? 21 juni 1626


5.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 19 nov. 1628


6.    Tilmannus de Groot  -  ged. ??? 28 aug. 1631 - † jong


7.    Tilmannus de Groot  -  volgt VIIa


8.    Godefridus de Groot  -  ged. ??? 24 mrt. 1639


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb   Gerardus de Groot

            geb. ??? - † voor 4-8-1664 - accijnsmeester van Venlo 1637-1664 -

            tr. Venlo 15 febr. 1626 [get. Gosuino de Groot en Mathia ....] met Johanna de Wanssen - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus de Groot  -  volgt VIIb


2.    Elisabeth de Groot  -  ged. ??? 1 jan. 1629 - begr. 22 mrt. 1690


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc   Jan de Groot

            tr. Helena Corff


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VId    Jo[h]annes de Groot

             raad van Venlo 1647 - schepen 1650-1651 [dg9] - eed 4 mrt. 1650 [dg18] - peyburgemeester 1644 en 1650 - † Venlo 23 mei 1651 -

             tr. 1e ca. 1628 Aleidis de Veer ook de Vere [dg9] - dr. van ???

             tr. 2e ws. Venlo 28 aug. 1633 Catharina van Aerssen [dg9] - dr. van ???

             tr. 3e ca. 1643 Elisabeth Woestingh [dg9] - ged. Roermond 19 juli 1622 - dr. van Tilmannus en Elisabeth van der Donck

             tr. 4e ws. Venlo 8 febr. 1650 Elisabeth Moeitz [dg9] - ged. Roermond 23 juli 1609 - † Lottum 21 jan. 1662 - dr. van Wilhelmus en

             Maria van Meysenborgh


voetnoten:

[dg9] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeol. dans le Limburg tome LXXI 1935 - Venlose scholtissen - p.162.

          Zegelt: "een ouderwetsch St. Andrieskruis. Halfaanziende open helm met dekkleeden" omschrift: "Joan[nes] de Gro[odt].

[dg18] Maasgouw 1926 p.21.


Uit 1e huwelijk:


1.    Maria de Groot  -  ged. ??? 6 mei 1629


2.    Christina de Groot  -  ged. Venlo 29 mei 1631 [get. Johannes Petri en Elijsabeth Sanderi]


Uit 2e huwelijk:


3.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 10 juni 1634 - † jong


4.    Joannes de Groot  -  ged. ??? 17 febr. 1636


Uit 3e huwelijk:


5.    Margaretha de Groot  -  ged. Roermond 4 aug. 1642 - † jong


6.    Gertrudis Catharina de Groot  -  ged. ??? 1 juni 1644 - begr. 6 dec. 1707 -

           tr. 1663 met Petrus Moeitz - ged. ??? 17 apr. 1635 - begr. 20 nov. 1685 - munitiemeester - schepen sinds 4 apr. 1675 - regeren-

           de burgemeester 1678 en 1683 - afgevaardigde van de stad Roermond in 1676 - zn. van Gisbertus en Agnes van Bueren

           hieruit:

           1] Leonardus Joannes Moeitz - ged. 6-3-1664 - begr. 28-8-1712

           2] Elisabeth Aldegondis - ged. 1-11-1666 - begr. 25-2-1723 - zij 1e tr. ca. 1700 met kapitein Petrus Thibo [de Thibault] - zij tr. 2e

                6-9-1716 met kapitein Georgius Goossens


7.    Catharina de Groot  -  ged. Roermond 14 okt. 1646


8.    Margaretha de Groot  -  ged. ??? 8 juni 1649


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa   Tilmannus de Groot

            ged. 19 febr. 1634 - † voor 25-11-1669 -

            tr. met Mechtildis van Blitterswijk - ged. 1 aug. 1627 - dr. van Jacobus en Ida Straeten


voetnoot:

[dg17] RHCL Maastricht - voogdijboek van Venlo 1627-1795 - op 25 nov. 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitetrswijck aange-

          steld en vereed tot voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.        


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 23 aug. 1654 - † jong


2.    Ida de Groot  -  ged. ??? 10 febr. 1656


3.    Maria de Groot  -  ged. ??? 26 apr. 1657


4.    Gerardus de Groot  -  ged. ??? 15 dec. 1661


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb   Gerardus de Groot

            ged. 23 nov. 1626 - begr. 1 jan. 1689 - tot kerkmeester aangesteld 23-1-1665 - tot accijnsmeester aangesteld op 23-12-1668 -

            tr. 1e 10-11-1652 met Helena Clercx - dr. van ???

            tr. 2e ??? met Anna Christina Ingenraey - ged. 26-7-1632 - dr. van Ericius en Agnes Engelbergh - zij hertr. 25-4-1690 met Theo-

            dorus Degenhardus van Heucelum - licentiaat in de rechten


voetnoot:

[dg17] RHCL Maastricht - voogdijboek van Venlo 1627-1795 - op 25 nov. 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitetrswijck aange-

          steld en vereed tot voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.        

 

Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Huub Hermans - Maasbree

Jos Dirks

Jos Verkroost


aanvullingen welkom.