GenBronnen

digitalisering

maas

Borgharen huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Maastricht.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Maastricht.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Meerssen.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

 

Limmel - 5 juni 1690 - brief door G. Booms pastoor in Borgharen en Limmel als aanvraag voor dispensatie aan bisdom Roermond vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bartels en Maria Ronnen blijkbaar parochianen van Borgharen.

RHCL Maastricht (3-1690-31 - foto 5485a+b)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Borgharen (lb) – 1 augustus 1796 – brief van Joannes van Gelder pastoor in Borgharen in verband met afloop van zijn aanstelling en vraagt om vernieu-

wing van zijn bevoegdheid alsmede om apostolisch zegen toe te kennen voor district Nijmegen. Kennelijk werden in Franse tijd alleen tijdelijke bevoegd-

heden verleend aan priesters in tal van verschillende situaties.

RHCL Maastricht (32-1796-22 – foto 5909+TV)