GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) notities 1685


[notities, aangetroffen achterin doopboek 1 van Walbeck]

 

[blz. 169a:]

 

alde geldersche strickmaete den

malder is naer de tegenwoordighe nieuwe

strickmaete alleen 14 - spint

[dit is een recentere versie (overschrijving?) van de eerste notitie op blz. 170]

 

[linkerrand blad is beschadigd - blz. 170:]

 

notandum

alde geldersche strickmaete den

malder is naer de tegenwoordighe nieuwe

strickmaete alleen 14 - spint

 

een malder aude geldersche hooptmaete

maeckt nu niet meer als 15 - spint nieuwe

geldersche strickmaete -

 

een malder nieuwe geldersche strickmaete

maeckt 16 - spint -

 

een aldegroot maeckt 5 - st.

w

 

het schriefgelt is van die heffge-

winnen sie sient kleijn ofte groot -

..n een jegelijcke handt intschriuen

.. - st. soupens geldts -

 

..ge den 14 - feb(rua)rij a[nn]o 1667 -

..eff voor jegelijcke handt twe -

potten rinsen wijn - dit is vuijtgetroecks

vuijt aude registers -

 

die gift of presentatie van een

misse ter weken gefondeert in s:

Lucia capelle dependeert van den

h. pastoor & beijts die kerckmeijsteren

-

 

die 5 malder roggen gefondeert

om alle weken den misse te lesen -

op s: Anna autaer staeten oock te

vergeuen door den h. pastor & die

twe kerckmeijsteren - 

 

die pastorie staet te vergeuen bij

die hoghweerdighe abdisse van Neuss -

 

s. Antoni et Swertberti vicarie staet

te vergeuen bij den tijdelijcken heer

Bastie alleenlijck, mit den weet te

doen aen den seer edelen heeren

Willem Otto van Bonnichousen -

vide litteras fundationis -

 

[blz. 171:]

 

een aldegroot mackt    5    stuijuer

een denaris                 5    ortstuijuers - 

hellingh                       5    deuten

oblium                         5 ort stuijuers

haphen                         ¼  - stuijuers

maddagh                     5    stuijuer -

 

eenen haluen Rinschen guldens is 1 gulden ses

penningh 5 ort stuijuers - 

een altmurcken ¼  - stuijuers -

 

s. Anna vicarie staet te vergeuen

bij den seer edelen heer de Bonnichousen -

 

s. Petri et Pauli vicarie staet te

vergeuen bij den seer edelen heere

van Stepraedt -

 

vicaria s: Catharina staet te vergeuen

bij den heer pastoor -

 

s: Joannis vicarie staet te vergeuen

bij den heer pastoor & kerckmeijsteren

 

vicaria Beatae Mariae Virginis staet

ter presentatie van beijts die weledele

heeren waer van die acceptatie staet

bij den heer pastor - summa coniunctius

 

den orgel woirdt vergeuen door

den heer pastoor & kerckmeijsteren

 

die school woordt vergeuen door den

pastor adelijcke heeren & justitie -

 

die kerckmeijsters woorden gestelt door

den pastor [hier een doorgehaalde zin: & beijts die heeren

n.....] - ita judicatum e(t) in curia regia

 

arme meijsters & capellen meijsters

woorden gestelt door den pastor

gulde meijsters door den pastor &

justitie -

[opmerking van transcriptor: gulde = gilde = schutterij]

 

die custerie woordt vergeuen door

den - seer edelen heere van Bonnichousen

ofte bij het Huijs te Walbeeck -

 

[blz. 172:]

 

den misse ter weken gefondeert van

vierde halfe malder roggen staet te vergeuen

door eenen borger van Gelre -

 

[van de volgende notitie zijn de eerste 2 regels deels doorgehaald:]

 

die capellanie staet alleen te vergeuen

bij den heer pastor - quia ipsum sustinct -

[de volgende regel is de vervangende:]

 

naerdehandt is die capellanie gefundeert -

 

die kerck rekeninghen woorden gedaen

voor den heer landtdeken pastor vicarien

beijts den weledele heeren & jus(ti)tie -

 

die capellen rekeninghen woorden gedaen

voor den pastor & kerckmeijsteren -

 

die arme rekeninghen voor den pastor

kerckmeijsteren & justitie oick in bij wesen

der heeren sie het hun gelieft -

 

die gulde rekeninghen woorden gedaen

voor den pastoor kerckmeijsters & justitie -

oock voor die broeders die daer bij willen komen -

 

[bij de volgende inschrijving is er een recentere

versie in een ander handschrift tussengeschreven]

nb - bona vicariae S: Jo[ann]is Baptistae

een stuck landts beneffens Derijcks

huijsacker tusschen die weijen groot -

1½ morgen & 33 roeden

noch eenen haluen morgen beneffens

Maeghs landt andere sijde beneffens

Mattijs Leenen landt is groot die vicarie

contingent een vierdel & 13 roeden te

samen 2 morgen -

hier voor lese ijch jaerlijck twelleff

missen te weten op alle quatertemp daghen

 

vicaria s. Antoni et Switberti staet te

vergeuen bij den heer pastor alleen

mits den weet te doen aen den audsten

soon van het Huijs te Walbeck -

 

s. Lucia capelle wordt vergeuen door

den heer pastor & kerckmeijsteren

 

die vieff malder roggen voor den

wekelijcke misse te lesen op s: Anna

autaer worden vergeuen door den pastor

& kerckmeijsteren -

 

het officium van sestich gulden gefonde[e]rt

door Jacob onder Eijcken woordt vergeuen

door het naeste bloet van Eijckens

hooff aen gen Dam - verto -

 

[blz. 173:]

 

alser van die familie gequalificeerde

persoonen sijn anders sins woordt het

vergeuen door den heere collector van

s. Anna vicarie -

 

die capellaniae gefondeert door Marija

Langendonck woordt vergeuen luijt fondatie

door mijn heer Bonnichousen -

 

die pastorie heeft door die wecke

geenen dienst van missen maer die intentie

dess pastoors is liber oock dess sondaghs &

heijlighen daghs conform het visitatie

boeck doch helle alle sondaghs &

heijlich daghs gelesen ofte gesingen voor

mijne parochianen die mij vilghs mach doen

wat hem belieft -

 

ss. Antoni et Switberti vicarie heeft

ter wecken ses missen te weten drie

vroegh misse maar den heere vicarius

en heft niet meer als vier alleger ende

dusdanighe possessie geuonden te hebben

 

s. Petri en Pauli vicarie heeft

ter weken vier missen & een voor

Jan Stegmans in een van die vier

heeft sijn hooghweerde anno 1678

gedispenseert usq(ue) ad reuocationem -

me presente - vel usq(ue) ad obitum d(omi)ni Cleinincks

 

s. Catharinae vicarius heeft twe

missen maer heeft alleen een als

sulcke geuonden hellende in possessie

 

s. Anna vicarie is gehouden alle

sondaghs & heilichdaghs die vroegh

misse te leesen item dess donderdaghs

heiligh sacraments misse te singen sed

exolivit missa de venerabili

 

B. M. Virginis vicarie is alhier op

onse lieue vrouwe altaer gehouden ad

dreij missen ter weken & een in die

capelle tot Twistien woordt alhier alleen

een van die voorst. dreij gelesen mits

voorgeuen van den vicarius dat den

heere vicarius generael in twe missen

soude gedispenseert hebben doch hebbe

hier van noeijt eenich scriuens gesien

weshaluen dit niet en geloue

naer dato heeft sijn hooghweerden

geordonneert dreij missen ter weken te les[en]

 

[blz. 174:]

 

die goederen van s. Jans vicarie sijn

het meestendeel verkomen & verduijstert

woordt euenwel door laeste van den heere

vicarius generael den altanst beswaeert

alle quatertemp daghen misse te lesen -

 

die capellanie heeft annex ter

weke een misse

 

s: Lucia capelle heeft annex alle

dinsdaghs een misse

 

voor die 5 malder roggen heeft den

deseruitor ter weken een misse voor

s. Anna bildt te lesen conform fundatie -

 

die sestich gulden gefondeert door

Jacob onder Eijcken hebben annex

alle sgoensdaghs een lees misse op s: Anna

autaer -

 

die ses hondert pattacons gefondeert

door Jan op Steegh sollen ter weken

een misse annex & sijn geunieert bij ss:

Petri et Pauli vicarie

 

die vierdehalff malder roggen waer

als eenen borger van Gelre collator

is solle annex een misse ter

weken

 

alle vicarissen sijn gehouden sondaghs

& heijlich dags gecleedt mit een

ruckelien misse metten vesper te helpen

singen in dijes het officium van den

dagh sulck mit bringht van gelijcken

alle processien te helpen vercieren &

te verstercken in dijen datter geen beletsel is

 

[hieronder is de linkerkant van de tekst

deels weggevallen door een gesleten

bladrand]

den altarist ss. Antoni et Swiberti

is gehouden den pastoor te assisteren

met preken bicht hodoen te doepen &

die siecken te besoecken in dijen hij van

den heer pastor daer toe versoecht wordt

..ess moet den heer pastor seer eenichsins

[d]anckbaer wesen voor sijne

[g]edaenhe moeijten

 

den capellaen is gehouden den heere

pastoor & het gemeente te dienen

gelijck andere capellanen mit capellanien

begifticht verplicht sijn -

 

[blz. 175:]

 

den heere vicarius van onse L: Vro[ouwe]

autaer is gehouden ad curam anima[...]

gelijck te sien is die brieuen van

sijn hooghweerde geprotocolleert door

dess seluen secretaris binnen Gelde[r]

a(nn)o 1685 - den 11 8bris - waer

van die copie is gestelt in mijn

medecin boeck -

ita attestor N.Widershov[en]