GenBronnen

digitalisering

maas

Walbeck (D) levering 1674 en andere betalingen


[gevonden bij Walbeck RK overlijdens 1674:]

 

Jan to Barts heeft den 11 maij

geleuert 2 pont waβ voor die

kercke -

 

[gevonden in Walbeck (D) BA2718 - overlijdensboek blz. 148-158:]

 

[blz. 148 - tekstblokken hadden kruizen als

doorhaling, leek ons zinvol om ze te vermelden:]

 

den 24 aprilis 1674 ter presentie

van Jacob. Holtappels & Jan te Barts

vuijtgereeckt aen den vrouwe die van

Nimwegen gesonden wass mit brieven raecken

de die franse contributie eenen haluen [= halven]

rijxdaler -

 

den 24 aprilis noch gedaen aen

Lins Kraeghs 325 pont hoeij te

restitueren post festum Joannis -

 

Willem Meusen heeft ses wecken

audt den 28 april eenen maent -

Willem heeft dit betaelt die praescripto -

 

op maij dagh 1674 gedaen aen

die kercke 3 vierdelpints wass cost

15 stuijuer -

 

den 27 aprilis ontrent ten 9 uren

vur middagh naer dat vuijt den

vorsten sael vertroecken wass die

seer edele joeffrouwe Wijenhorst

heeft den seer edele heere vicaris

generael ter praesentie van mensieur

meo in den achtersten sael mendelijck

mij versproecken dat staende

desen oorlogh durgh heer Halucx

sinde die vicarie dan iemant anders

laeten bedienen vader ende ich

die deserviteure bij pro...sus hebbe

gecommitteert aen heer Philips Konincks -

 

den 5 maij vuijtgereckt aen den

gheestelijcken boede brieuen bringenden

om biddagh te houden eenen schillingh

 

den 6 maij aen ingel kerssen

vuijtgereeckt 8 stuijuer -

 

den 7 maij vuijtgereeckt aen seep

om het kercken gereck te wassen

10 stuijuer -

 

Gerardt Neesen heeft geleueert

den 10 maij een pont & een

halff vierdel wass op rekeninghe

 

[blz. 149:]

 

den 8 maij betaelt aen Bartolomeuws

Schaffers voor 7 palassaden eenen

rijxdaler -

 

Jan te Barts heeft geleveert 2 pont wass -

waer bij noch gekrecht 1½ pont van Francis

Conincks cost eenen gulden 7 stuijuer -

 

den 19 aen den custers vuijtgereeckt voor

8 stuijuer olie om die kloecken te smeren

 

eodem ouer het jaergetijdt van den

eerw heer Euerardus Poeijn saliger

vuijtgereckt aen die gheestelijcheijt

vier gulden 6 stuijuers -

 

Gillis heeft gehaelt een spint

speuri saet den 19 maij 1674

["speuri" of spurri is een groengewas dat als

veevoer of als groenbemesting werd gebruikt]

 

noch heeft Lins Smaeghs op heden

den 21 maij gehaelt 327 pont

hoeij die selue geaddeert bij die

twe vorige livrancie maeckt te samen

die somma van 955 pont hier

in het geheel dess sijn voorgaende

posten mit ingerekent -

sints voor 10 stuijuer -

 

den 26 maij betaelt voor 4 palassaden

soe geleuert sijn naer Venlo eenen gulden

- 16 stuijuers -

 

eodem die hebbe ijch mit Jacob Neesen

afgerekent & heeft in rekeninghe betaelt

5 pont wass -

 

Herman Michaels soluit parcellum

per Petrum Kuenen 28 maij 1674 -

 

bij rekeninghe van Jan Buijss

verblieue quaet 7 gulden theijn

stuijuer - a(nn)o 1674 den 31 maij

 

nb. Maria Detsen jaergetijdt is in ontfangh

aengetroecken & niet bij vuijtgaeff somma

 

Peter Smermeis sal quitansie noch

geuen van een halue luchte settinghe

 

den 8 junij hebbe ijch eenig

pampiren van consideratie vervlucht

ter plaetse daer die meer reste

berust -

 

[blz. 150:]

 

[hier worden geldbedragen vermeld,

die aan de rechterzijde naast de tekst

geschreven zijn, maar vanwege de

leesbaarheid hier onder de tekst

zijn geplaatst, bedragen zijn in

gulden, stuiver en ort]

 

den 7 junij 1674 bij sloet

van rekeninghe verblieft mij

die kercke schuldigh -

gul(den) st(u)ij(ver) ort

525 - 4 - -

 

eodem die heeft den heere

deken ontfangen 5 schillinghen

van risitatie 10 schillinghen

van het aenhoeren der rekeninghen

den voor man van vracht 5 schillinghen

te samen -

7 - 15 - 0

 

op den seluen dagh hebben 14

persoonen die maeltijdt gedaen

stelle voor jegelijcke persoon vore

kost & dranck 8 stuijvers facit

voorst. post -

5 - 12 - 0

 

den voorman gedaen doen oock een

spint haveren ad -

0 - 5 - 0

 

bij Gerardt te Barts door den

custer 7 junij doen haelen een

halff kanne olie om te branden

in die lampe op den coor cist -

0 - 7- 0

 

den 16 junij gedaen een

pont ingel kerssen ad -

0 - 7 - 3

 

den 1 julij hebbe ijck

Paulus Leenen ten vollen

afbetaelt: behaluen het

sneijden van 25 voeten

plancken soe hij seijt -

 

Belken Keijsers heeft

geleuert een hoen -

 

Geriet Wegenarts heeft

geleuert 2 hoender

den 9 julij 1674 -

 

den ellefden julij ontfanghen

voor die kerck van Freijn Neesen

eenen pattacon 1674 -

 

den 15 julij 1674 betaelt

aen den smit van gen Pont

voer eenen nieuwen sleuten

van s. Lucia capellae -

0 - 5 - 0

 

den 22 julij betaelt

voer maeck loen van 3 ementuin

als mede van een ruckelyen voor

den custer ad -

0 - 8 - 0

 

[blz. 151:]

 

Goossen Wolter geleuert 1 hoen

Geriet Beelckens geleueert een hoen

Velmans van Twestede geleueert 2 hoender 9 aug.

 

7 7bris 1674 heeft joeffrauwe Halmale

ontfanghen 7 vat roggen tegens seuen

gulden het malder -

 

[blz. 152 blanco]

 

[blz. 153:]

 

[hier was trouw inschrijving van 1702 verplaatst naar secundair]

 

[blz. 154:]

 

speficatie van graen soe ijch geleuert

hebbe a[nn]o 1673 ipso die S: Michaelis

op den silder bij monsieur Beeck door

dese onderschreuene persoonen - eerstelijck

 

geleuert door Cornelis Clumpen         malder   vat       spint

aen hauer -                                          7 -        0-        0

Wijnandt Wegenarts - hauer                6 -        0-        0

Jan Keijsers hauer -                             5 -        0-        0

[..]: Vrencken rogh - x -                        7 -        0-        0

Steuen Tousen rogh -                          3 -        0-        0

..mmerman rogh -                                4 -        0-        0

 hauer -                                                6 -        0-        1

[Li]ns Kraegs rogh -                             4 -        0-        0

...: te Barts - rogh -                              2 -        0-        0

hauer -                                                 4 -        1-        ½

Gillis hauer -                                        5 -        0-        2  [de naam is doorgehaald]

 

dominica post festum praescriptum

geleuert op den voorp. silder wederin

Vendelose maete door onderschreuene

als volght -

 

der Baur rogh -                                    3 -        0-        0

.e.ardt Timmermans hauers -               6 -        0-        0

Lins Kraeghs hauer -                           6 -        0-        0

Winandt hauer -                                   6 -         0-        0

Paulus Leenen rogh -                          3 -        0-        0

Gerardt te Barts - rogh -                      2 -        0-        0  [de naam is doorgehaald]

Tijs Leenen rogh -                               8 -        0-        0

C: Klumpen rogh -                               3 -        0-        0

hauer -                                                 2 -        0-        0

Derijckman rogh -                                3 -        0-       

Gillis rogh -                                          3 -        2-        0

Gerardt te Barts - hauer -                    2 -        0-        0  [de naam is doorgehaald]

Tijs Leenen garst -                               3 -        0-        0

Tijs Leenen hauer -                              2 -        0-        0

Gillis hauer -                                         5 -        0-        0

Gerardt te Barts hauer -                       6 -        0-       

Gillis garst -                                          3 -        0-        0

Paul Leenen rogh -                              3 -        0-       

Vonlise Kaeres rogh -                          10 -    0-       

Gillis garst -                                          2 -        0-        0

[onleesbaar] -                                       1 -        0-        0

 

[blz. 154a blanco]

 

[blz. 155:]

 

verkoecht door Gerardt

te Barts rogh -                                     3 -        0-        0

hauer -                                                 2 -        0-        0

Gerardt te Barts hauer verkoecht        6 -        0-        0

 

van den silder door den

muller afgemeten - 4 malder roggen

door Gossen Mulders - 10 malder roggen

door den mulder

afgemeten aen hauer - 6 malder

 

I.

- - - - - - - - -

V I I I V I I I

 

[blz. 158 [sprong in pagina-nummering]

 

[op deze bladzijde een latijnse tekst, de

bovenkant en linkerkant nogal beschadigd]

 

... contur a viduo in....ns eus ducere nolit

.... ...nam simili et similis congrua parq(ue) pars

..l.  spondet viduus viduam tunc duxero quando

e cruce susponsus vir prior eius erit

ut mihi nupta virum nequeat laudare priorem,

est vir enim viduae semper in ore prior -

 

Martinus Widershouen

pastor in Walbeeck

altaris sanctae crucis

in Wilre et capellae

s: Luciae in Walbeeck rector