GenBronnen

digitalisering

maas

Wachtendonck (D) overlijdens 1725


anno 1725 obierunt

Wachtendonk O1725-001   -   14-01-1725   -   PT afb. 22 nr. 5

14 jan. Hendersken Herts vidua

 

Wachtendonk O1725-002   -   02-02-1725   -   PT afb. 22 nr. 6

2 febr: br. Geredt Keunen viduus Joan-

næ Tendijck

 

Wachtendonk O1725-003   -   22-02-1725   -   PT afb. 22 nr. 7

22 febr: Hendrick Derpkes maritus

Margarethæ Francken.

 

Wachtendonk O1725-004   -   03-03-1725   -   PT afb. 22 nr. 8

3. marty Theis Kaet maritus Catha-

rinæ ex nova eccles.

 

Wachtendonk O1725-005   -   06-03-1725   -   PT afb. 22 nr. 9

6. eiusd. Paulus Steinen coelebs.

 

Wachtendonk O1725-006   -   08-03-1725   -   PT afb. 22 nr. 10

8. marty Caspar Coesaw maritus

Gertrudis Niewmans

 

Wachtendonk O1725-007   -   22-03-1725   -   PT afb. 22 nr. 11

22 eiusd. Maria Horx coelebs.

 

Wachtendonk O1725-008   -   10-04-1725   -   PT afb. 22 nr. 12

10. apr. Jacob Boesen coelebs.

 

Wachtendonk O1725-009   -   15-04-1725   -   PT afb. 22 nr. 13

15. apr. Gerdruij Kersten vxor

Jacobi Horstman

 

Wachtendonk O1725-010   -   26-04-1725   -   PT afb. 22 nr. 14

26 eiusd. Geredt Sitter viduus Ger-

trudis Sitt.

 

Wachtendonk O1725-011   -   26-04-1725   -   PT afb. 22 nr. 15

26. apr. Maria Eypasch vidua Mat-

thiæ Stoecks.

 

Wachtendonk O1725-012   -   09-05-1725   -   PT afb. 22 nr. 16

9. may Jan Niewhuys viduus Jo-

annæ Linssen

 

Wachtendonk O1725-013   -   05-06-1725   -   PT afb. 22 nr. 17

5 juny Jan Nythes maritus Mariæ

Franck

 

Wachtendonk O1725-014   -   02-07-1725   -   PT afb. 22 nr. 18

2. julij Alexandrina van Leijen

coelebs.

 

Wachtendonk O1725-015   -   16-08-1725   -   PT afb. 22 nr. 19

16 aug[us]ti Andries Goosens coelebs.

 

Wachtendonk O1725-016   -   20-08-1725   -   PT afb. 22 nr. 20

20 aug[us]ti Catharina Provan

vxor Martini toe Poel

 

Wachtendonk O1725-017   -   17-09-1725   -   PT afb. 22 nr. 21

17 7bris Joannes Verscheuren mari-

tus Mariæ

 

Wachtendonk O1725-018   -   27-09-1725   -   PT afb. 22 nr. 22

27 7bris Peter Voss viduus Mariæ

Dammers.

 

Wachtendonk O1725-019   -   12-10-1725   -   PT afb. 22 nr. 23

12 8bris Theis Nijthus oft Goerts

maritus Mariæ Cuypers.

 

Wachtendonk O1725-020   -   20-10-1725   -   PT afb. 22 nr. 24

20 8bris Grietsen Deumers

vidua [niets geschreven] Valck.

 

a[nn]o 1725 obierunt

Wachtendonk O1725-021   -   12-11-1725   -   PT afb. 23 nr. 1

12 9bris Sybert van Oydt viduus

Annæ Straeten

 

Wachtendonk O1725-022   -   20-12-1725   -   PT afb. 23 nr. 2

20 xbris Marry Byschops vidua

Petri Reutten.