GenBronnen

digitalisering

maas

Wachtendonck (D) overlijdens 1724


anno 1724 obierunt

Wachtendonk O1724-001   -   05-01-1724   -   PT afb. 21 nr. 1

5 jan. Jan Schaubroecker maritus

Agathæ Wymes

 

Wachtendonk O1724-002   -   15-01-1724   -   PT afb. 21 nr. 2

15 eiusd. Anna Straeten vidua Micha-

elis Valentin

 

Wachtendonk O1724-003   -   25-02-1724   -   PT afb. 21 nr. 3

25 febr. Henricus Valentin maritus

Euletschen Tendyck

 

Wachtendonk O1724-004   -   03-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 4

3 martij Lucas Schuylenborgh vi-

duus Jdæ Bemmels

 

Wachtendonk O1724-005   -   08-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 5

8 eiusd. Matthias Gierckes maritus

Gertrudis Kloeck

 

Wachtendonk O1724-006   -   15-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 6

15 marty Maria Heyer vidua van

Theis ten Dyck

 

Wachtendonk O1724-007   -   20-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 7

20 eiusd. br. Peter Keunen viduus

 

Wachtendonk O1724-008   -   24-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 8

24 marty Fycken Vierendonck vidua

Petri Vieren.

 

Wachtendonk O1724-009   -   26-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 9

26. eiusd. Mett Lorssen coelebs.

 

Wachtendonk O1724-010   -   26-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 10

eodem Druy Vinck vidua Gerardi

Beuskes.

 

Wachtendonk O1724-011   -   29-03-1724   -   PT afb. 21 nr. 11

29. eiusd. Peter Kaet coelebs.

 

Wachtendonk O1724-012   -   15-04-1724   -   PT afb. 21 nr. 12

15 apr. Hendrick Haecks maritus

Annæ Raer

 

Wachtendonk O1724-013   -   01-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 13

1 maij Jenneken Linssen vxor Joan-

nis Niershuijss

 

Wachtendonk O1724-014   -   03-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 14

3 eiusd. Aldeg. ter Bruggen coelebs.

 

Wachtendonk O1724-015   -   03-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 15

3 eiusd. Marij Roecks vxor Adami

Haecks

 

Wachtendonk O1724-016   -   19-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 16

19 may Neesken Hendricks

 

Wachtendonk O1724-017   -   21-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 17

21 eiusd. Wolter Herts coelebs

 

Wachtendonk O1724-018   -   26-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 18

26. eiusd. Peter Stickelbroeck ex Straelen

 

Wachtendonk O1724-019   -   27-05-1724   -   PT afb. 21 nr. 19

27. may Drue [niets geschreven] vxor Theodori Weer-

pasch.

 

Wachtendonk O1724-020   -   26-06-1724   -   PT afb. 21 nr. 20

26 juny Lijsbeth Roecks vxor Joannis

Blaumuijser

 

Wachtendonk O1724-021   -   09-07-1724   -   PT afb. 21 nr. 21

9. july Eva Bringenborghs vidua Pe-

tri Bring.

 

Wachtendonk O1724-022   -   14-08-1724   -   PT afb. 21 nr. 22

14 aug[us]ti Trincken Elberts vxor Jo(ann)is

Steuens

 

Wachtendonk O1724-023   -   06-09-1724   -   PT afb. 21 nr. 23

6. 7bris Agatha Bijlen vxor Jacobi

Geretsches

 

Wachtendonk O1724-024   -   15-09-1724   -   PT afb. 21 nr. 24

15 7bris Anna Steghmans vxor

Hermanni Bremes

 

Wachtendonk O1724-025   -   17-09-1724   -   PT afb. 21 nr. 25

17. 7bris Jenneken Lorssen coelebs

 

Wachtendonk O1724-026   -   03-10-1724   -   PT afb. 21 nr. 26

3 8bris Joannes Elsenis maritus

Margarethæ Roecks.

 

Wachtendonk O1724-027   -   07-10-1724   -   PT afb. 21 nr. 27

7 8bris Jacob Sitter maritus

Annæ Sitt.

 

anno 1724 obierunt

Wachtendonk O1724-028   -   09-11-1724   -   PT afb. 22 nr. 1

9 9bris Adam Holles viduus Sibillæ

Tumkes.

 

Wachtendonk O1724-029   -   27-11-1724   -   PT afb. 22 nr. 2

27 eiusd. Art Simes maritus Sibillæ

Sym.

 

Wachtendonk O1724-030   -   28-11-1724   -   PT afb. 22 nr. 3

28. 9bris Gertsen Jaepkes vxor Bernardi

Mierckes.

 

Wachtendonk O1724-031   -   07-12-1724   -   PT afb. 22 nr. 4

7 xbris Wilhelm Haester coelebs.