GenBronnen

digitalisering

maas

Straelen (D) RK huwelijken 1562


a(nn)o [15]62 circu(mcissio)ne

Straelen H1562-001   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 1

Thomaβ  Thyeβ Raema(n)β

Maria  Henrick Strate(n) en

 

Straelen H1562-002   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 2

Thyeβ  Thyβ t Loeβ

Nesken  Henrick Scheelke(n)β

 

Straelen H1562-003   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 3

Thyeβ  Thyeβ Backhus

Gryt  Gose(n) Teele(n)

 

Straelen H1562-004   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 4

Derick  Henrick Berbe(n)

Drytie  Aloff  Koeny(n)x

 

Straelen H1562-005   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 5

Jacop  Henrick opte(n) Kleyny(n)ck

Anna  Art opte(n) Hilbrantt

 

Straelen H1562-006   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 6

Geret  Keret Eskenβ

Try(n)  Derick Ghile(n)

 

Straelen H1562-007   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 7

Lutgen  Michel op Hochklef

Maria  Jan Lenertβ en

 

Straelen H1562-008   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 8

Thonyβ  Tonyβ aenge(n) Vynkβ

Beel  Geret Stratie(n)β en

 

Straelen H1562-009   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 9

Kerst  Harma(n) Lambrychββ

Gryet  Derick Mollerβ en

 

Straelen H1562-010   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 10

Adam  Peter opge(n) Cyllβ

Peter  Jan Brouwerβ en

 

Straelen H1562-011   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 11

Jan  Theyβ aen der Heyde(n)β

Leen  Peter Bosma(n)β en

 

Straelen H1562-012   -   00-00-1562   -   blz. 19r nr. 12

Geret  Henrick op Ghileberch

Aelet  Goese(n) ym Smele(n) en

 

Straelen H1562-013   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 1

Pet(er)  Ia(n) Roettenβ

Tryn  He(n)rick Buetze(n) en

 

Straelen H1562-014   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 2

Geret  Henrick Tille(n)β

Meeβ Jan Leupersβ en

 

Straelen H1562-015   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 3

Jan  Peter Gheerke)nβ

Gryet  Peter opte(n) Krutβ

 

Straelen H1562-016   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 4

Jan  Geret opte(n) Ray

Anna  Derck Metten en

 

Straelen H1562-017   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 5

Pet(er)  Peter Kuperββ

Maria  Lut Heytienβ en

 

Straelen H1562-018   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 6

Geret  Ia(n) opte(n) Berchβ

Aelet  Jan Tayendunckβ en

 

Straelen H1562-019   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 7

Huel  Jacop opte(n) Ray

Beel  Jan va(n) Boβ en

 

Straelen H1562-020   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 8

Jan  Teelma(n) inge(n) Haechβ

Sy  Henrick op Ghile(n)berchβ en

 

Straelen H1562-021   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 9

Peter  Art opte(n) Hilbra(n)tβ

Tryn  Ia(n) Ghylen en

 

Straelen H1562-022   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 10

He(n)rick  Ian Plonyββ

Try(n)  Ia(n) opte(n) Berghβ en

 

Straelen H1562-023   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 11

Goesen  Thyβ Backhusen

Gheeβ  Goese(n) Teele(n) en

 

Straelen H1562-024   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 12

Peter  Peter Steechma(n)

Beell  Derick opter Gaete(n) en

 

Straelen H1562-025   -   00-00-1562   -   blz. 19v nr. 13

Henrick  Harma(n) va(n) Tegel[en]

Maria  Wylhem Vyltma(n)β en

 

Straelen H1562-026   -   29-03-1562   -   blz. 20r nr. 1

pasche [15]62

Peter  Peter Stratie(n)ββ

Meeβ  Ia(n) Baetze(n) en

 

Straelen H1562-027   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 2

Peter  Harma(n) Gelle(n)β

Try(n)  He(n)rick ynge(n) Holt en

 

Straelen H1562-028   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 3

Jorye(n)  Ia(n) Gaertββ

Gryet  Deryck opte(n) Wy en

 

Straelen H1562-029   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 4

Seger  Geret Satββ

Tryn  Peter Ytge(n)β en

 

Straelen H1562-030   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 5

Thomaβ  Jan Reynke(n)ββ

Neeβ  Peter inge(n) Swaenβ en

 

Straelen H1562-031   -   17-05-1562   -   blz. 20r nr. 6

pentecost [15]62

Geret  Merte(n) Kaeterββ

Anna  Deryck Koenynx en

 

Straelen H1562-032   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 7

Kerst  Jacop Keyserββ

Aelet  Wylhe(m) Vylma(n)β en

 

Straelen H1562-033   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 8

Gose(n)  Lambert Kyentββ

Gert  Peter opte(n) Ray en

 

Straelen H1562-034   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 9

Derick  Ia(n) van Bentβ

Maria  Peter Schoepke(n)β en

 

Straelen H1562-035   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 10

He(n)rick  He(n)rick Mollerββ

Anna  Ia(n) Stechstie(n)β en

 

Straelen H1562-036   -   00-00-1562   -   blz. 20r nr. 11

Thomas  Tonyβ Ghyse(n)β

Try(n)  Ian Trytβ en

 

Straelen H1562-037   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 1

Thyeβ  Peter opte(n) Gatzelβ

Tryn  Peter opte(n) Boenhoffβ en

 

Straelen H1562-038   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 2

Jan  Wylhem Bolte(n)β

Maria  Peter Rydderβ en

 

Straelen H1562-039   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 3

Jacob  Henrick opte(n) Rayβ

Tryn  Peter Rytge(n)β en

 

Straelen H1562-040   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 4

Geryt  Jan Huben

Tryn  Jan Kempke(n)β en

 

Straelen H1562-041   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 5

Geret  Peter opte(n) Getzelβ

Gryet  Ian aenge(n) Tympβ en

 

Straelen H1562-042   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 6

Geret  Peter Bosma(n)ββ

Tryn  Teelma(n) te Brouweβ

 

Straelen H1562-043   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 7

Tomyβ  Heyn opge(n) Dutββ

Beel  Goese)n) Tu(n)berchβ en

 

Straelen H1562-044   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 8

Jacop  Engelbrecht va(n) Oerst

Neeβ  Wolter Herttychβ en

 

Straelen H1562-045   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 9

Jacop  Peter Thelerβ

Erm  Lambert Boese(n) en

 

Straelen H1562-046   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 10

Art  Art op Hastertβ

Tryn  Denyβ ynge(n) Berd(en)du[...]

 

Straelen H1562-047   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 11

Jan  Gerit Plonyββ

Styn  He(n)rick Gaye(n) en

 

Straelen H1562-048   -   00-00-1562   -   blz. 20v nr. 12

Geret  Gose(n) Wegenerββ

Dryet  Thyeβ Schoepβ en

 

Straelen H1562-049   -   00-00-1562   -   blz. 21r nr. 1

Harma(n)  Jan Heysterββ

Tryn  Merte(n) opte(n) Ray en

 

Straelen H1562-050   -   00-00-1562   -   blz. 21r nr. 2

Jan  Deryck Schoeppββ

Tryn  Peter Berghma(n)β en

 

Straelen H1562-051   -   00-00-1562   -   blz. 21r nr. 3

Jan  Klaeβ Druysenββ

Anna  Geryt inge(n) Clysackerβ en

 

Straelen H1562-052   -   00-00-1562   -   blz. 21r nr. 4

Jan  Thyeβ Brouwerββ

Anna  Jan opter Huuen en

 

Straelen H1562-053   -   00-00-1562   -   blz. 21r nr. 5

Jan  Peter Schumanββ

Mett  Noy Schuerke(n)β en