GenBronnen

digitalisering

maas

Mulbracht (D) overlijdens 1700-1704


1700

Mulbracht O1700-001   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 13 [dag niet vermeld]

feb[ruarius] Omelgen Schenbges

 

Mulbracht O1700-002   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 14 [dag niet vermeld]

Hubert Schmitz

 

Mulbracht O1700-003   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 15 [dag niet vermeld]

Entg(en) Tophoven

 

Mulbracht O1700-004   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 16 [dag niet vermeld]

Nees Davids

 

Mulbracht O1700-005   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 17 [dag niet vermeld]

Henrich Tirmans

 

Mulbracht O1700-006   -   00-02-1700   -   NRW afb. 143 nr. 18 [dag niet vermeld]

Peter Lensen

 

Mulbracht O1700-007   -   00-04-1700   -   NRW afb. 143 nr. 19 [dag niet vermeld]

april[is] Anna Könen

 

Mulbracht O1700-008   -   00-04-1700   -   NRW afb. 143 nr. 20 [dag niet vermeld]

Jan g(en) Neijen

 

Mulbracht O1700-009   -   00-04-1700   -   NRW afb. 143 nr. 21 [dag niet vermeld]

Giel Könen

 

Mulbracht O1700-010   -   00-04-1700   -   NRW afb. 143 nr. 22 [dag niet vermeld]

Jan Peters

 

Mulbracht O1700-011   -   00-05-1700   -   NRW afb. 143 nr. 23 [dag niet vermeld]

maji Theis Görts

 

Mulbracht O1700-012   -   00-05-1700   -   NRW afb. 143 nr. 24 [dag niet vermeld]

Gort Kamper

 

Mulbracht O1700-013   -   00-05-1700   -   NRW afb. 143 nr. 25 [dag niet vermeld]

Jan Simons

 

Mulbracht O1700-014   -   00-06-1700   -   NRW afb. 143 nr. 26 [dag niet vermeld]

jun[ius] Merrij Hauser

 

Mulbracht O1700-015   -   00-07-1700   -   NRW afb. 143 nr. 27 [dag niet vermeld]

jul[ius] Jan Tirman

 

Mulbracht O1700-016   -   00-07-1700   -   NRW afb. 143 nr. 28 [dag niet vermeld]

Ihtg(en) Tophoven

 

Mulbracht O1700-017   -   00-07-1700   -   NRW afb. 143 nr. 29 [dag niet vermeld]

Gritg(en) Dalffs

 

Mulbracht O1700-018   -   00-09-1700   -   NRW afb. 143 nr. 30 [dag niet vermeld]

7b[e]r Lensgen Tompen

 

Mulbracht O1700-019   -   00-09-1700   -   NRW afb. 143 nr. 31 [dag niet vermeld]

Catharin(a) Thör

 

Mulbracht O1700-020   -   00-09-1700   -   NRW afb. 143 nr. 32 [dag niet vermeld]

Rutg(en) Wassen

 

Mulbracht O1700-021   -   22-12-1700   -   NRW afb. 143 nr. 33

22 xbris h[ee]r Henricus

a Thor pastor

 

Mulbracht O1700-022   -   00-12-1700   -   NRW afb. 143 nr. 34 [dag niet vermeld]

Tringen g(en) Neijen

 

1701

Mulbracht O1701-001   -   00-02-1701   -   NRW afb. 143 nr. 35 [dag niet vermeld]

febr[uarius] Metgen Bolten

 

Mulbracht O1701-002   -   00-03-1701   -   NRW afb. 143 nr. 36 [dag niet vermeld]

mert[ius] Jan Sebenden

 

Mulbracht O1701-003   -   00-03-1701   -   NRW afb. 143 nr. 37 [dag niet vermeld]

Leonard Kappertz

 

Mulbracht O1701-004   -   00-04-1701   -   NRW afb. 143 nr. 38 [dag niet vermeld]

april[is] Reiner Compans

 

Mulbracht O1701-005   -   00-04-1701   -   NRW afb. 143 nr. 39 [dag niet vermeld]

Jan van Oosten

 

Mulbracht O1701-006   -   00-04-1701   -   NRW afb. 143 nr. 40 [dag niet vermeld]

Thones van Oosten

 

Mulbracht O1701-007   -   00-04-1701   -   NRW afb. 143 nr. 41 [dag niet vermeld]

Leonart Keitelers

 

Mulbracht O1701-008   -   00-05-1701   -   NRW afb. 143 nr. 42 [dag niet vermeld]

maji Jan Bosch.

 

1701

Mulbracht O1701-009   -   00-07-1701   -   NRW afb. 143 nr. 43 [dag niet vermeld]

jul[ius] Gebelen Heggers

 

Mulbracht O1701-010   -   00-07-1701   -   NRW afb. 143 nr. 44 [dag niet vermeld]

Jan im Konig

 

Mulbracht O1701-011   -   00-08-1701   -   NRW afb. 143 nr. 45 [dag niet vermeld]

aug(ustus) Peter Klaps

 

Mulbracht O1701-012   -   00-08-1701   -   NRW afb. 143 nr. 46 [dag niet vermeld]

Anna Dorsch

 

Mulbracht O1701-013   -   00-09-1701   -   NRW afb. 143 nr. 47 [dag niet vermeld]

7b[e]r Drutg(en) Ahrets

 

Mulbracht O1701-014   -   00-09-1701   -   NRW afb. 143 nr. 48 [dag niet vermeld]

Metg(en) Mertens

 

Mulbracht O1701-015   -   00-11-1701   -   NRW afb. 143 nr. 49 [dag niet vermeld]

9b[e]r Entg(en) Roosen

 

Mulbracht O1701-016   -   00-11-1701   -   NRW afb. 143 nr. 50 [dag niet vermeld]

Anna ahn der Stieg(en)

 

Mulbracht O1701-017   -   00-11-1701   -   NRW afb. 143 nr. 51 [dag niet vermeld]

Peter Tophoven

 

1702

Mulbracht O1702-001   -   00-01-1702   -   NRW afb. 143 nr. 52 [dag niet vermeld]

jan[uarius] Aret Roosen

 

Mulbracht O1702-002   -   00-02-1702   -   NRW afb. 143 nr. 53 [dag niet vermeld]

feb[ruarius] Hein Dorsch

 

Mulbracht O1702-003   -   00-02-1702   -   NRW afb. 143 nr. 54 [dag niet vermeld]

Catharina Fincken

 

Mulbracht O1702-004   -   00-02-1702   -   NRW afb. 143 nr. 55 [dag niet vermeld]

Tring(en) Simes

 

Mulbracht O1702-005   -   00-03-1702   -   NRW afb. 143 nr. 56 [dag niet vermeld]

mart[ius] Anna Schutgens

 

Mulbracht O1702-006   -   00-03-1702   -   NRW afb. 143 nr. 57 [dag niet vermeld]

Gretg(en) Rosen

 

Mulbracht O1702-007   -   00-03-1702   -   NRW afb. 143 nr. 58 [dag niet vermeld]

Wilhelm Platzen

 

Mulbracht O1702-008   -   20-04-1702   -   NRW afb. 143 nr. 59

20 april[is] Jen Bolten

 

Mulbracht O1702-009   -   03-05-1702   -   NRW afb. 143 nr. 60

3 maji Aret Lehnen

 

Mulbracht O1702-010   -   09-05-1702   -   NRW afb. 143 nr. 61

9 maji Gen Vogels

 

Mulbracht O1702-011   -   10-05-1702   -   NRW afb. 143 nr. 62

10 maji Ohltg(en) ahn der Stiegen

 

Mulbracht O1702-012   -   12-05-1702   -   NRW afb. 143 nr. 63

12 maji Gretg(en) Bongarts

 

Mulbracht O1702-013   -   01-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 64

1 jun[ius] Ommel Compans

 

Mulbracht O1702-014   -   01-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 65

1 jun[ius] Math Dings

 

Mulbracht O1702-015   -   01-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 66

1 jun[ius] Drutgen Hennen

 

Mulbracht O1702-016   -   04-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 67

4 Leonard Tusen

 

Mulbracht O1702-017   -   09-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 68

9 Gritgen Hennesges

 

Mulbracht O1702-018   -   10-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 69

10 Henrich Ungleich

 

Mulbracht O1702-019   -   19-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 70

19 Jo[ann]es Klassen

 

Mulbracht O1702-020   -   24-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 71

24 Jan Bischoff

 

Mulbracht O1702-021   -   28-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 72

28 Leonard Seben

 

Mulbracht O1702-022   -   29-06-1702   -   NRW afb. 143 nr. 73

29 Judtgen Tielen

 

jul[ius]

Mulbracht O1702-023   -   29-07-1702   -   NRW afb. 143 nr. 74

29 Thijsgen von gen Neijen

 

Mulbracht O1702-024   -   29-07-1702   -   NRW afb. 143 nr. 75

29 Jan Sebenden

 

Mulbracht O1702-025   -   29-07-1702   -   NRW afb. 143 nr. 76

29 Kuhn Goerdts

 

september

Mulbracht O1702-026   -   03-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 77

3 Oltgen Schmitz

 

Mulbracht O1702-027   -   12-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 78

12 Catharina Schmitz

 

Mulbracht O1702-028   -   14-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 79

14 Gritgen Goerdts

 

Mulbracht O1702-029   -   20-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 80

20 Merrij Klassen

 

Mulbracht O1702-030   -   22-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 81

22 Peter Heggers

 

Mulbracht O1702-031   -   27-09-1702   -   NRW afb. 143 nr. 82

27 Entg(en) Dorsch.

 

1702

october

Mulbracht O1702-032   -   06-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 1

6 Gritgen Box

 

Mulbracht O1702-033   -   09-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 2

9 Wilhelm Ploenes

 

Mulbracht O1702-034   -   10-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 3

10 Jan Platzen

 

Mulbracht O1702-035   -   12-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 4

12 Barbara Pes

 

Mulbracht O1702-036   -   13-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 5

13 Lisbeth Klassen

 

Mulbracht O1702-037   -   14-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 6

14 Henrich Box

 

Mulbracht O1702-038   -   15-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 7

15 Hees Laden

 

Mulbracht O1702-039   -   16-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 8

16 Leonard Zoltges

 

Mulbracht O1702-040   -   09-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 9

9 Thisken Wassen

 

Mulbracht O1702-041   -   27-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 10

27 Merrij Box

 

Mulbracht O1702-042   -   29-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 11

29 Jan Heines

 

Mulbracht O1702-043   -   30-10-1702   -   NRW afb. 144 nr. 12

30 Merrij Girretz

 

november

Mulbracht O1702-044   -   04-11-1702   -   NRW afb. 144 nr. 13

4 Tring(en) Lindemans

 

Mulbracht O1702-045   -   05-11-1702   -   NRW afb. 144 nr. 14

5 Entgen Tirmans

 

xber

Mulbracht O1702-046   -   23-12-1702   -   NRW afb. 144 nr. 15

23 Entgen Peters

 

1703

jan[uarius]

Mulbracht O1703-001   -   19-01-1703   -   NRW afb. 144 nr. 16

19 d: Jo[ann]es Hinsen sacellanus

 

Mulbracht O1703-002   -   06-02-1703   -   NRW afb. 144 nr. 17

febr(uarius) 6. Henrich Bosch

 

mar[tius]

Mulbracht O1703-003   -   02-03-1703   -   NRW afb. 144 nr. 18

2 Peter Laden

 

april

Mulbracht O1703-004   -   01-04-1703   -   NRW afb. 144 nr. 19

1 Zander

 

Mulbracht O1703-005   -   18-04-1703   -   NRW afb. 144 nr. 20

18 Hees Heggers

 

jun[ius]

Mulbracht O1703-006   -   08-06-1703   -   NRW afb. 144 nr. 21

8 Henrich Box

 

sept[ember]

Mulbracht O1703-007   -   17-09-1703   -   NRW afb. 144 nr. 22

17 Tring(en) Schutges

 

Mulbracht O1703-008   -   19-09-1703   -   NRW afb. 144 nr. 23

19 Henrich Schmax

 

9ber

Mulbracht O1703-009   -   01-10-1703   -   NRW afb. 144 nr. 24

1 Tring(en) Box

 

1704

jan[uarius]

Mulbracht O1704-010   -   14-01-1704   -   NRW afb. 144 nr. 25

14 Ercken Klaps

 

Mulbracht O1703-011   -   20-01-1704   -   NRW afb. 144 nr. 26

20 Gritgen Dütges

 

mart[ius]

Mulbracht O1703-012   -   01-03-1704   -   NRW afb. 144 nr. 27

1 Jan Compans

 

Mulbracht O1703-013   -   06-03-1704   -   NRW afb. 144 nr. 28

6 Jan Mennen

 

Mulbracht O1703-014   -   07-05-1704   -   NRW afb. 144 nr. 29

maji 7 Gritg(en) Heggers

 

Mulbracht O1703-015   -   10-05-1704   -   NRW afb. 144 nr. 30

10 Jen Wassen

 

Mulbracht O1703-016   -   06-07-1704   -   NRW afb. 144 nr. 31

julii 6 Sophia Schenpges

 

1704

Mulbracht O1704-001   -   09-07-1704   -   NRW afb. 144 nr. 32

9 julii Henrich Kappers

 

Mulbracht O1704-002   -   04-09-1704   -   NRW afb. 144 nr. 33

7ber 4 Tringen Schlepelen

 

Mulbracht O1704-003   -   08-09-1704   -   NRW afb. 144 nr. 34

8 Beell Joppen

 

Mulbracht O1704-004   -   05-11-1704   -   NRW afb. 144 nr. 35

9ber 5 Henrich Schutges

 

Mulbracht O1704-005   -   11-11-1704   -   NRW afb. 144 nr. 36

11 Lisbeth von Geneijen

 

Mulbracht O1704-006   -   10-12-1704   -   NRW afb. 144 nr. 37

xb[e]r 10 Gritgen Tophoven