GenBronnen

digitalisering

maas

Mulbracht (D) RK huwelijken 1630-1634


1630

Mulbracht H1630-001   -   03-02-1630   -   NRW afb. 7 nr. 17

3 febr(uarii) Peter Heinssen Teisken Schuepkes

testes Jan Heinssen Peter Schuepgens

 

Mulbracht H1630-002   -   07-02-1630   -   NRW afb. 7 nr. 18

7 febr(uarii) Henrich Greven Trincken Holtermans

testes Lenhart Deuidts [= Devidts] Wilh Camp(en)

 

Mulbracht H1630-003   -   10-02-1630   -   NRW afb. 7 nr. 19

10 febr(uarii) Dierich Pforten Trutg(en) Mertens

testes Renherdt Pforten Lenssg(en) Poeten

 

1630

Mulbracht H1630-004   -   30-06-1630   -   NRW afb. 8 nr. 1

30 junii Willemken Wasen Oemmelgen Coenen uxor

testes Linnert Koenen Harmen Wassen

 

Mulbracht H1630-005   -   22-07-1630   -   NRW afb. 8 nr. 2

22 julii Arret Beemans Leisken Ratmechers

testes Linnert Hijlkens Martinus Borsch

 

Mulbracht H1630-006   -   06-09-1630   -   NRW afb. 8 nr. 3

6 septembris Toenus Gheretz Boetz

testes Teisten Ophoven Gheret Dhæmen

 

Mulbracht H1630-007   -   14-09-1630   -   NRW afb. 8 nr. 4

14 septembris Toenes Dhoemen Maria Slæb uxor

testes Wilmken Stæbben Lensz an der Stegen

 

Mulbracht H1630-008   -   29-09-1630   -   NRW afb. 8 nr. 5

29 september Perterg(en) Dinghs Leisgen Heuuels

testes Lenhardt Hilken Martinus Borsch Gertrudis Hafften

 

Mulbracht H1630-009   -   13-10-1630   -   NRW afb. 8 nr. 6

13 octobris Jen Sax Trutgen Keitlers

testes Peter Keitlers Fredrich dat Hoen

 

Mulbracht H1630-010   -   10-11-1630   -   NRW afb. 8 nr. 7

10 novembris Gordt Hermens Grutg(en) Arrets

testes Hermen Hermen Lensg(en) Pforten

 

1631

Mulbracht H1631-001   -   08-02-1631   -   NRW afb. 8 nr. 8

8 febr(uarii) Lens auff Kuelen Hoff Jen auff Rutten Hoff

testes Jen Klomgens Peter Siemes Jen Hoeffer Teisg(en) Custers

 

1631

Mulbracht H1631-002   -   25-10-1631   -   NRW afb. 8 nr. 9

25 octobris Arret Moen Luck Hinsen

testes Belgen Hinsen Peter Goertz

 

Mulbracht H1631-003   -   21-09-1631   -   NRW afb. 8 nr. 10

21 septembris Teisgen to Ophoven Mercken Stratgen

testes Wilh Strotg(en) Merten Borsch

 

Mulbracht H1631-004   -   25-10-1631   -   NRW afb. 8 nr. 11

25 octobris Dirich Komelenrith Beel von Dale

testes Teisg(en) Liessels

 

Mulbracht H1631-005   -   07-09-1631   -   NRW afb. 8 nr. 12

7 septembris Jan Gerecht Trein von Luttel

testes pastor Custer.

 

Mulbracht H1631-006   -   10-11-1631   -   NRW afb. 8 nr. 13

10 novembris Gordt Gortz Entgen Dings

testes custos testes

 

1632

Mulbracht H1632-001   -   25-01-1632   -   NRW afb. 8 nr. 14

25 jan(uarii) Jan Enen Jen in den Camp

testes Peter Deutgen, custos

 

Mulbracht H1632-002   -   25-01-1632   -   NRW afb. 8 nr. 15

25 jan(uarii) Jan der Graff Maria Deckers

testes Graff Hermen, custos

 

Mulbracht H1632-003   -   22-02-1632   -   NRW afb. 8 nr. 16

22 febr(uarii) Willemken Feijen Treinken in gen Reit

testes Wilh: Dings Peter [meer niet vermeld]

 

Mulbracht H1632-004   -   22-02-1632   -   NRW afb. 8 nr. 17

22 febr(uarii) Reiner Pueten Entgen Linskens

testes Linnert Smax Linnert Hilkens

 

Mulbracht H1632-005   -   22-02-1632   -   NRW afb. 8 nr. 18

22 febr(uarii) Teiss ter Hege Trincken to Ophoven

testes Hermen Philipsen Ruth to Ophoven

 

1632

Mulbracht H1632-006   -   22-02-1632   -   NRW afb. 9 nr. 1

22 febr(uarii) Peter Dings Teisg(en) uxor

testes Gordt Maltin Gordt Hilkens

 

Mulbracht H1632-007   -   25-02-1632   -   NRW afb. 9 nr. 2

25 febr(uarii) Thones Schmitz Maria Rutgens

testes Jo[ann]es Rutgens Peter Keitlers

 

Mulbracht H1632-008   -   13-06-1632   -   NRW afb. 9 nr. 3

13 junii Wilhelm Spelten Jen Hijlkens

testes Gort Hilken Wilh: Mertens

 

Mulbracht H1632-009   -   25-08-1632   -   NRW afb. 9 nr. 4

25 aug(ustii) Gerhardt Dorsch Trincken uxor

testes Jan Dorsch Wilhelm Seimes

 

Mulbracht H1632-010   -   24-10-1632   -   NRW afb. 9 nr. 5

24 octobris Lambert Muren Gritg(en) Gritz

testes Godefridus Wüten Leonhart Hilkens

 

Mulbracht H1632-011   -   08-11-1632   -   NRW afb. 9 nr. 6

8 novembris Henrich Lochten Thonesgen Comens

testes Teis Phlipsen Jen Roos

 

Mulbracht H1632-012   -   12-11-1632   -   NRW afb. 9 nr. 7

12 novembris Willem Bischobs Grietg(en) von Obel

testes Jen Bischobs Derich Rosen

 

Mulbracht H1632-013   -   24-11-1632   -   NRW afb. 9 nr. 8

24 novembris Jan Lehnen Maria uxor

testes Graff Hermen Erich Stambs

 

1633

Mulbracht H1633-001   -   01-05-1633   -   NRW afb. 9 nr. 9

1 maji. Dahm Simes Trincken Hennesgens

testes Gordt Gorts Lenhardt ahn g(en) Thoer

 

Mulbracht H1633-002   -   17-05-1633   -   NRW afb. 9 nr. 10

17 maji Jan Sement Trutg(en) von Dulck(en)

testes Teiss Arretz Wilh Gerecht

 

Mulbracht H1633-003   -   18-05-1633   -   NRW afb. 9 nr. 11

18 maji Steven Geijsen Maria Schmitz

testes Merten Borsch custos

 

Mulbracht H1633-004   -   22-05-1633   -   NRW afb. 9 nr. 12

22 maji Jan Deuthen, Aemelie(n) in gen Hoff, alias Daemen

testes Peterken Deuthen Jacop Dahmen

 

Mulbracht H1633-005   -   01-07-1633   -   NRW afb. 9 nr. 13

1 julii Geil Dings Treinken Haermes

testes Martinus Borsch custos

 

Mulbracht H1633-006   -   04-09-1633   -   NRW afb. 9 nr. 14

4 septembris Lenhertgen Heines Gudula Vaesen

testes Mr Arretz Jan op g(en) Neien Theis Hermen Jen Reiten.

 

Mulbracht H1633-007   -   25-10-1633   -   NRW afb. 9 nr. 15

25 octobris Henrich to Ophoven Girtgen Timmers

testes custos Merten Borsch

 

Mulbracht H1633-008   -   25-11-1633   -   NRW afb. 9 nr. 16

25 novembris Teisgen Jenesges Teisg(en) Proners

testes Martinus Borsch

 

1634 sub pastore Godefridi Quiten

Mulbracht H1634-001   -   01-02-1634   -   NRW afb. 9 nr. 17

1 febr(uarii) Geirken Ophoven Teisken uxor

testes Henrich Jenges Peterken Ophoven

 

Mulbracht H1634-002   -   22-02-1634   -   NRW afb. 9 nr. 18

22 febr(uarii) Neilles Scheutgens Trein Stevens

testes Herman Scheutgens Goerdt Hijlkens

 

Mulbracht H1634-003   -   22-02-1634   -   NRW afb. 9 nr. 19

22 febr(uarii) Seipken en gene Baum Teisken Jungens

Teisken in gene Baum Jan Bæussep

 

1634

Mulbracht H1634-004   -   18-03-1634   -   NRW afb. 10 nr. 1

18 martii Neelis Fleckens, Luciæ von Eupen

testes Henrich Kessels Martin Borsch

 

Mulbracht H1634-005   -   01-05-1634   -   NRW afb. 10 nr. 2

1 maji Toenus Caumus Anna Schlæben

testes Jan Schlæben Willemken Schlæben

 

Mulbracht H1634-006   -   25-06-1634   -   NRW afb. 10 nr. 3

25 junii Wilhelmus tg(en) Neijen Alletgen von Kalden Kirch

testes Lenh Helfers Mert(en) Borsch

 

Mulbracht H1634-007   -   05-07-1634   -   NRW afb. 10 nr. 4

5 julii Henrich tg(en) Neijen Trincken Dings

testes Wilhelm Dings Gordt Dings

 

Mulbracht H1634-008   -   15-08-1634   -   NRW afb. 10 nr. 5

15 augusti Jan Hauben Berken Läen

testes Jan Laen Peter Hauben

 

Mulbracht H1634-009   -   17-09-1634   -   NRW afb. 10 nr. 6

17 septembris Jan Sangs Trincken Wassen

testes Lenh Hilkens Merten Borsch

 

Mulbracht H1634-010   -   15-10-1634   -   NRW afb. 10 nr. 7

15 octobris Reiner to Ophoven Gertgen Tribbels

testes Henrich to Ophoven Jan Pox

 

Mulbracht H1634-011   -   28-10-1634   -   NRW afb. 10 nr. 8

28 octobris Jan Mevessen Girtg(en) uxor

testes Lenhardt Mevessen Gordt Hilckens