GenBronnen

digitalisering

maas

Mulbracht (D) RK dopen 1628


1628

Mulbracht D1628-001   -   02-01-1628   -   KA afb. 8a nr. 13

2 jan(uarii) Trein Reipen filia Hencken Reipen Metgen uxor

patrini Toenus Herringen Treincken Terporten

 

Mulbracht D1628-002   -   10-02-1628   -   KA afb. 8a nr. 14

10 febr[uarii] Zeletg(en) Steppen filia Jan Steppen Barbara uxor

patrini Eincken Dæhmen [niets geschreven] Trincken Schutgens

 

Mulbracht D1628-003   -   19-02-1628   -   KA afb. 8a nr. 15

19 febr(uarii) Metgen Stæmbs filia Teisken Stæmbs, Trein uxor

patrini Wilken Koenen Nell Schommeckers.

 

Mulbracht D1628-004   -   12-03-1628   -   KA afb. 8a nr. 16

12 martii Jan Borsch 8va martii natus filius Martinus Borsch Gritgen uxor

patrini L(eo)nar[..] Jan Hilckens Linnert Borsch Trincken Wolters.

 

Mulbracht D1628-005   -   14-03-1628   -   KA afb. 8a nr. 17

14 martii Oelitgen Baeuten filia Geret Baeuten Metgen uxor

patrini Derich Beemans Eva Mauuen

 

Mulbracht D1628-006   -   18-03-1628   -   KA afb. 8a nr. 18

18 martii Gerhardt in g(en) Lins filius Jan in g(en) Lins Ummelg(en)

uxor patrini Jan Schutgens Henrich Munster Erutz Nesen.

 

1628

Mulbracht D1628-007   -   19-03-1628   -   KA afb. 8b nr. 1

19 martii Jan to Ophoven filius Christian Ophoven Ummel

uxor patrini [niets geschreven] Peter Compans Trincken [niets geschreven]

 

Mulbracht D1628-008   -   19-03-1628   -   KA afb. 8b nr. 2

19 martii Ölletg(en) Driesen filia Leis Driesen Petg(en) uxor

patrini Jan op den Platz, Trincken Schutgens

 

Mulbracht D1628-009   -   19-03-1628   -   KA afb. 8b nr. 3

19 martii Trein(gen) Trocken filia Wilhelm Trocken Eva uxor

patrini Reiner [niets geschreven] Trincken Nobis

 

Mulbracht D1628-010   -   27-03-1628   -   KA afb. 8b nr. 4

27 martii Dierich Lensen filius Jan Lensen Griet Lensen uxor

patrini Peter Beeckmans, Barbara [niets geschreven]

 

Mulbracht D1628-011   -   24-04-1628   -   KA afb. 8b nr. 5

24 april Maria Heggers filia Heinken Heggers Maria uxor

patrini Tillman [niets geschreven] Bel Dahmen

 

Mulbracht D1628-012   -   30-04-1628   -   KA afb. 8b nr. 6

30 aprilis Magdalena op gen Nist, Leinken uxor

patrini Wernerus Vinck, Neisken Anner Heis.

 

Mulbracht D1628-013   -   09-05-1628   -   KA afb. 8b nr. 7

9 maji Treincken Mauuen filia Goert Mauuen Eiffken uxor

patrini Jacop Dhamen Trein Hilkes.

 

Mulbracht D1628-014   -   10-05-1628   -   KA afb. 8b nr. 8

10 maji Geret Borsch filius Linnert Borsch Gebel uxor

patrini Geret Beemans Jacop Erkes Treincken Wolken.

 

Mulbracht D1628-015   -   15-06-1628   -   KA afb. 8b nr. 9

15 junii Leonardus Sangg(en) filius Henrich Bouten Trincken

uxor patrini Dierich l. Thur [niets geschreven] Entgen [niets geschreven]

 

Mulbracht D1628-016   -   16-07-1628   -   KA afb. 8b nr. 10

16 julii Jan Custers filius Goert Custers Teisken uxor

patrini Jan Custers Anna Custers.

 

Mulbracht D1628-017   -   23-07-1628   -   KA afb. 8b nr. 11

23 julii Johan Stambs filius Wilhelmus Stambs, Treutg(en)

uxor patrini Mathis Schmax Jan Lehnen.

 

Mulbracht D1628-018   -   25-07-1628   -   KA afb. 8b nr. 12

25 julii b[a]p[za]tus legitimus Petrus Schrors filius Reinerus Schroers

patrini Meste [niets geschreven] Gritgen [niets geschreven]

 

Mulbracht D1628-019   -   29-07-1628   -   KA afb. 8b nr. 13

29 julii Gertrudis Lircks filia Jan Lircks Merig(en) uxor

patrini Leonhard Sibkens Gierdg(en) Lircks.

 

Mulbracht D1628-020   -   13-08-1628   -   KA afb. 8b nr. 14

13 aug[ustii] Petrus Holtermans filius Peter Holtermans Be uxor

patrini Goerdt Reipen Teiss Dreuz Metgen Reipen

 

Mulbracht D1628-021   -   13-08-1628   -   KA afb. 8b nr. 15

13 aug[ustii] Peter Linendreker filius Class Linendreker Metg(en) uxor

patrini Jan op der Hoven Drutgen Neesen

 

Mulbracht D1628-022   -   03-09-1628   -   KA afb. 8b nr. 16

3 sept[embris] Arnoldus Wierz filius Henrich Wierz Dreutg(en) uxor

patrini Jan Wierz Jan Bisshopss Giertg(en) Hinsen.

 

Mulbracht D1628-023   -   06-09-1628   -   KA afb. 8b nr. 17

6 sept(ember) Leistgen filia Henrich Schaff Entgen uxor.

patrini Peter van enen Brucks, Sophia von g(en) Neijen

 

Mulbracht D1628-024   -   10-09-1628   -   KA afb. 8b nr. 18

10 sept(embris) Peterg(en) Stevens filius Peter Stevens Halffman uxor

patrini Henrich Stefens von Kaldenkirchen, Here

Tönesgens

 

1628

Mulbracht D1628-025   -   13-09-1628   -   KA afb. 9a nr. 1

13 sept(ember) Joanna Mess filia piæ memoria Jan Mess uxor

vidua Catharina patrini Peter Mess Entgen Rutten.

 

Mulbracht D1628-026   -   24-09-1628   -   KA afb. 9a nr. 2

24 sept(embris) Mettves Schoeffels filius Heincken Schefels Jennecken

uxor patrini Wilhelm Breumen Dierich Schieffels Nees Sprincker

[niets geschreven] Hosen

 

Mulbracht D1628-027   -   11-10-1628   -   KA afb. 9a nr. 3

11 oct(obris) Jacobus Heesen filius Henrich Heesen Nesgen uxor

patrini Luc [niets geschreven] Lehnardt, Trincken Hinsen

 

Mulbracht D1628-028   -   18-10-1628   -   KA afb. 9a nr. 4

18 oct(obris) Henricus Dersch filius Goerdt Dersch Trincken uxor

patrini Hencken Honint Drutgen Wielen Mentg(en) von Allichrath.

 

Mulbracht D1628-029   -   20-10-1628   -   KA afb. 9a nr. 5

20 oct(obris) Henricus Horrichs filius Johan Horrich Beint uxor

patrini Jan Wierz Metgen Hilckens.

 

Mulbracht D1628-030   -   21-10-1628   -   KA afb. 9a nr. 6

21 octob[ris] Olletz Hupen fil[ia] Jen vt Hupen Griet uxor

patrini Rutg(er) Egtens Petrag(en) [niets geschreven] Brenden Burgs.

 

Mulbracht D1628-031  -   29-10-1628   -   KA afb. 9a nr. 7

29 octob[ris] Willem Stæcken filius Jan Stecken Leisken uxor

patrini Jenken Coumes Nehsz æn gen Teur Juetten Peter

 

Mulbracht D1628-032   -   12-11-1628   -   KA afb. 9a nr. 8

12 nov(embris) Margaretha op g(en) Horst filia Sijb: op g(en) Horst Dutg(en) uxor

patrini Jan Borz Dutg(en) Neten Idg(en) Kreusen

 

Mulbracht D1628-033   -   15-11-1628   -   KA afb. 9a nr. 9

15 nov(embris) Conradus Pæper filius Haerman Pæper Leinnertgen

uxor patrini Geret Beemans Neul Stevens.

 

Mulbracht D1628-034   -   19-11-1628   -   KA afb. 9a nr. 10

19 nov(embris) Catharina Vincken filia Wernerus Vinck Anna uxor

patrini Linnert Schmax Dreutgen Beemans.

 

Mulbracht D1628-035   -   24-12-1628   -   KA afb. 9a nr. 11

24 xbris Joannes filius Peterken Scheutgen Oelitgen uxor

patrini Aernet Ghelen Peterken Bloemen.

 

Mulbracht D1628-036   -   26-12-1628   -   KA afb. 9a nr. 12

26 xbris Peterken Neillissen filius Derich Neillissen Dreutgen uxor

patrini Willemken Stambs Godefridus Quiten, Ummel