GenBronnen

digitalisering

maas

Goch (D) cijnsboek 1446


transcriptie door: Rien van den Brand

niet gekontroleerd

geplaatst met toestemming van Rien van den Brand anno okt. 2013

 

Bron: stadsarchief Goch

Codex pergamentus, gemerkt A 1

Aloys Schlüpers

 

Fol. 1 e.v.

Goch 1446

 

In den iersten der stat tyens

 

Fol. 1

Primo Jacop van Kalker van synen pas geheiten die voirt  III s

Item Johan van Zeller   IJ mergen  II d

Item Luydken inger Smitten IJ mergen  IX d

Item Geret Greyff   1 mergen VI d

Item Luydken Methennen  1 mergen VII d

Item Ide van Cappaens pas 1 mergen VII d

Item Aelbrecht van den Ryseren  1 merrgen  VII d

Item Ywan Hugen  III merrgen  II s

Item Heynrich van Nyfterich  II mergen  II s

Item Lambert van der Masen  II mergen    III s

Item Grietken Kuellen  1 mergen XVIII d.

 

Fol. 2

Item die Regulier  III mergen   IIIIs VI d

Item Luydken Hage, Deric upten Hage, Hen Bomer en Heynric Ywans IIII mergen IIII S VI d

Item Johan Knyp  III mergen III s III d

Item Johan van den Have III mergen IIII s VI d

Item here Ludolph, pastoir tot Aefferden  II mergen  XXVII d

Item idem  1 mergen XVIII d

Item idem 1 mergen XVIII d

Item Heynken Schaipken  IIII mergen VI s

Item Lambert van Udem  1 mergen XVIII d

Item jonge Johan die Wyt 1 mergen XVIII d

Item alde Johan die Wyt II mergen  III s.

 

Fol. 3

Item Johan Rode IIIJ mergen IIII s

Item Deric Nyweert  II mergen  II s

Item Heynric Sconne  II mergen  II s

Item Heynric Sconne idem III mergen ende een vierdel  II s V d

Item Johannes inger Smitten III mergen ende een vierdel  II s V d

Item Rutg myns Griet Knellen (?) ende Hoekel Kistemekers soen  IIII mergen IIII s

Item Heyn Grodidden  III mergen III s

Item Heynric meister Peters soen 1 mergen I s

Item Jorys Lengsken van der Pas up Hervorster gemeyn I s

 

Fol. 4

Item Willem Melen van synen pas  1 s

Item Deric Lynman ende Heyn Bomer van Putings pas  IIII s

Item Deric Spuelre II mergen II s

Item Deric Yordens  1 mergen I s

Item Jutt Bollen  III mergen III s

Ítem Mais Vryesen  III mergen III s

Item Jacob Lynman  IJ mergen  IJ s.

Item Deric Lynman IJ mergen  IJ s

Item Deric Stouwe  I mergen  I s

Item Heynric van Lantdorp  IJ mergen  IJ s.

Item Arnt Convent J mergen    VI d

 

Fol. 5

Item Johan Spaenrebuyck IJ mergen  IJ s

Item Deric Stouve 1 mergen I s

Item idem 1 mergen I s

Item Luydken Methennen  1 mergen I s

Item Geret Greyff IIJ mergen IIJ s

Item tGasthuys IJ mergen  IJ s

Item Arnt Convent J mergen  VI d

Item Heyn Bomer J mergen  VI d

Item Johan Wolters soen 1 mergen I s

Item Jutt Bollen  IJ mergen  IJ s

Item Deric Spuelre  1 mergen I s

 

Fol. 6

Item Ulentken Bairlangs 1 mergen 1 s

Item Mais Vryesen  1 mergen 1 s

Item Willem Copp  IJ mergen  IJ s

Item Johan Spaenrebuyck van 1 mergen XVIII d

Item idem van II mergen  XXVII d

Item idem van den weerde V d

Item Jacop van Kalker  IJ mergen  IJ s

Item Ulentken Bairlangs 1 mergen IJ s

Item Leenken Ryquyns II mergen  III s

Item Arnt Convent IJ mergen  XXVII d

Item Here Sander van Kodinchaven ende Joh. Van Berenbruyck VI mergen VIII s III d

 

Fol. 7

Item Hewyn Abels hoffstat  XXV d

Item Lysken Moissen  II d van enen weerde

Item Lambert van der Masen, Deric van Meer ende Johan van Bergen van Hennepmans hoffstat ende van der bleke  II s IX d

Item Gheen van Wese II mergen  IIII s.

 

Van den Coistal voirt up uter totten blancken hamer toe.

Item here Deric Hennepman II mergen  IIII s.

Item Clais van Kalker 1 mergen II s

Item Piecx kynder II mergen  III s

Item Griet Knellen  1 mergen II s

Item Gaidken Degen  1 mergen ende 1 stuck pas  III s

Item Aelbert Schoermouwe  IIII mergen IIII s.

 

Fol. 8

Item 

 

Item soe is te weten dat ons Stat nu in den Jair ons Heren M CCCC ende sessendeveirtich twe sylveren bussen heft doen maken,

die ons Stat toe hoeren, wilkoir bussen vurschr. dey een hevet Johan Keldonck ende die ander Gerit Smyt Katheryn ……… man,

der vurscr. Stat twee geswaren baden (??)

 

Fol. 27 v 

Dese punten hier nabescreven horen tot diense der Costeryen van Goch

 

In den yrsten so sal die coster gelaven in gueden trouwen by synen eet den pastoir van Goch getrouwe te wesen ende synen offer

trouwelich te wachten ende te boren

Item die coster dall trouwelich in manen ende boren praventgelt ende hoenre des pastoirs, also als die stat vanGoch oen die schuldich is

Item die coster sal trouwelich verwaren alle cleynnoit der kircken van Goch

Item die pastoir burgermeister schepen ende rait der stat van Goch en willen die Costerie nyemant geven tot synen lyff, mer altyt

warmen (?) die coster die Costerye quellick verdient, also dat den pastoir off den burgermeister

 

Fol. 28 r

schepen end rait der stat van Goch des dienst nyet en ghenoichden, als dan si mach die pastoir, borgermeister, schepen ende rait voirs.

den coster ontsetten ende geven die costerye enen anderen die sy bet ebde wail verdient buten becroen ende wederseggen des costers.

Item so sall die coster die costerye selver verdienen mitten lyne ende die nyet verhueren noch nyemant in syn stat setten

Item weert sake dat die coster buten Goch muest syn acht dage of vertennacht omme noitsaken wille alsdan sall die coster orloff bidden

van den pastoir van Goch ende setten enen anderen in syn stat die tyt dair die pastoir aen genoichden.

Item so sal die coster gelden die cleynostyen diemen behueff inder kircken van Goch altyt ende die kirchmeister die groten als gewoenlich

was van alders ende noch gewoenlich is

Item wanneer die coster den pastoir dient ter missen, so sall hi syn rochgelen aen trecken ende oick als men in der kircken die getide singet.

Item die coster sall den ketel mitten wywater dragen als die pastoir te grave geet.

Item so sal die coster die kirck van Goch alle wegen syren mit struefsell op Pinxdach ende alsmen ons liever vrouwen beelde dreecht ende

op dach Marie Magdalene ind dach Assumptionis Beate Marie virginis ende Kirmisdach.

Item so sal die Coster beyeren op die hoichtyden ende allen anderen dienst doen in der kircken ende buter der kircken, als dat van alders

gewoentlich is geweest

Item weert sake dat die coster die costerie over geven wolde, dat sall hy een half yair te voren seggen den pastoir, burgermeisteren,

schepen ende rait der stat van Goch opdat sy hoen versyen mogen omme enen anderen coster.

Item so sullen burgermeister, schepen ende rait der stat van helpen raden ende bestellen dat die praventbroede betailt werden als sy

voirtyts geraemt ende gesat hebben, dat is te verstaen so wie bouwet XV margen lants die sall gheven halff pravent, dat is yairlicx een

broet tot Kirsmisse ende een broet tot Paisschen ende so wie bouwet XXX mergen lants, die sall ghenen pravent, dat is twe broede tot

Kirsmisse ende twe broede tot Paisschen.

Item so sall een coster wesen waeckvry, scatvry ende dienstvry van der stat van Goch

Item so sall halden die coster al repen an allen clocken bynnen der kircken van Goch, uytgescheiden dat reep van der groter clocken

Item so sall die coster luiden wan dat hagelt of eenich onweder is.

Item dit syn alle misgeweet ende ornamenten die Maria Almis overgelevert heeft van Jacops oirs soens wegen die der kirck vanGoch

toehorende syn

In den yrsten VI mysgeweet ende oick een dat Vloedorp gegeven heeft

Item een misgeweet mit II cappen mit II dienrock ende 1 braessel van silver

Item 1 olyvaet, 1 cristall

Item so syn in der kirck van Goch VII kelcke, der hoert 1 op Sente Johans altair Baptiste, wilke kelc is die cop baven verguldt ende wat is

onverguldt, die voet is hallif verguldt ende onverguldt.

Item so eest te weten dat op ons Vrouwe altair oick een kalck sal wesen, wilke kelck is Inger Gaesdonck

Item II silveren pollen[1]

Item her Geret Poppenberch priester heeft gegeven 1 missael in der kircken mit gemeyne mallic in te lesen, mer wan Here Goissen of syn

navolger des behueffvende syn so soelen sie den gebruyken

Item 1 olyboeck, II sexternen, 1 vigiliebueck op Sente Clais altair een brevyer