GenBronnen

maas

Well dopen 1710 reconstructie


Alsoo naer doode van den eer(waar)de h(ee)re Wernerus

Maes pastoor deser parochie van Well

het doopboeck is mishandelt bevonden

sodaenighlijck dat de bladeren daer uijt ge-

scheurt ende de annotities der gedoopte kinder

sedert den jaere 1710 tot den jaere 1724 incluis

daer door is worden weggnomen. Voorwaer

eene saake horribel als zijnde sulcke boecken

van de meeste aengelegeheijt. Soo is 't

om soo veel moegelijck hier inne te redresseer

den heere pastoor ende cappellaen sampt

gemeinte naer voorgaende remonstranten

hier van aen sijne Con(incklijcke) Maij(estei)ts raeden van

commissie en daer op gevolgde ordontie

hebben goetgevonden de ingesetenen deser

Heerlikheijdt te laeten convenieeren om

wegens haere eijgene annotitie offte memorie

ten overstaen als voorn voor ons gerights per-

soenen te verklaeren wanneer hunne offte

hunnen vrijndens kinderen gedoopt ende

tot dien einde met assistentie van Piter in

Meter in dese parochiale kercke in de voorss.

jaeren gebraght zijn geworden, ende want

de ordre van de maenden en dagen nijet

lightelijck als door een ander konde gestelt

worden soo is sulx soo veel doenelijck

dogh nijet als de jaeren precis wanneer

de kinderen gedoopt zijn, geannoteert

als wij int einde van dese mit onse

eijigene handen en schependombs zegel

bevestigen.

 

Well D1710-030   -   00-04-1710   -   blz. 1710R nr. 1

aprilis bapt: Theodorus filius Wilhelmi Roosen et

Anna Drijssen, suscepere Andreas Drijssen et

Allegondis Beltjens

 

Well D1710-031   -   00-11-1710   -   blz. 1710R nr. 2

nov. bapt. Maria filia Jo(ann)is Nijckes et Magdalenae

Sobbe suscep. Joannes Loosen et Maria Wolffers

 

Well D1710-032   -   00-11-1710   -   blz. 1710R nr. 3

novembris baptisatus est Petrus filius legitimus

Henrici Ramakers et Mechtildis van den Bergh

parentum coniugum susceperunt Petrus van den

Bergh et Maria Ramakers uxor N Pinkeviet