GenBronnen

maas

Venray municipaliteit huwelijken 1798


[4 huwelijken voor de municipaliteit van Venray,

deze staan achter in trouwboek van Venray]

 

Venray H1798-031   -   18/28-08-1798   -   blz. 51/52r

[ondertrouw inschrijving:]

op heden den eersten dag van den maand

fructidor sesde jaer der Fransche republijk

ten elf ueren voor noen hebbe ik ondergeschrevene

Peter Gijskens agent municipal der gemeente

Venraij voor de buijtenste en hoofd deure van 

het gemeents huijs alhier met luijde

stemmen gepubliceert dat Gradus Hasenakers

weduwenaer en hoefsmit zijner professie

oud circa drijenentwintig jaaren, wettigen zoone

van Antoin Hasenakers ende Hendrina

Jacobs gewesene ehelieden binnen dese

gemeente geboortig, als bruijdegom ten eenre

ende Anna Aerts oud tweeendertig

jaaren, woonagtig bij haere moeder Catharina

Vergeld oud sesenvijftig jaaren in houwelijk

geweest zijnde met Matijs Arts sal[iger] op de

Beek binnen Venraij als bruijd

ten anderen zijde van intentie zijn

den elfden dag van dese maand fructidor

ten negen ueren voor noen, voor mij

hun houwelijks acte te laaten

passeren conform aen de dispositie

der wette van den 20 september 1792

en hebbe ik ter uijtvoeringe van de

selve dese tegenwoordige publicatie

bij extract voor het gemeents huijs

alhier laaten opplakken gedaen

tot Venraij op dag maand en jaar

als vooren

[handtekening van:]

Peter Gijskens agent municipal

 

acte van houwelijk

op heden den elfden elfden [sic] dag van

maand fructidor sesde jaar der Fransche

republijk ten negen ueren voor noen zijn

voor mij Peter Gijskens agent municipal

der gemeente Venraij op het gemeents huijs

alhier gecompareert, Gradus Hasenakers

weduwenaar hoefsmit van professie oud

circa drijenentwintig jaaren woonagtig binnen

dese gemeente Venraij, zoone van Antoin

Hasenakers ende Hendrina Jacobs

gewesene ehelieden in dese gemeente

gewoont hebbende als bruijdegom ten

eenre ende Anna Arts oud tweeendertig

jaaren dochter en woonagtig bij haeren moeder Catharina

Vergeld oud sesenvijftig jaaren weduwe van

Matijs Arts en woonende alhier als bruijd

ten anderen zijde welke beijde toekomende

ehelieden vergesilschapt waaren van

Joannes Arts broeder van de Bruijd oud

sesentwintig jaaren akkerman van professie,

Henricus Arts insgelijks broeder van de

bruijd oud achtentwintig jaaren akkerman

van stijl, Joannes Arts op de Beek

neeve des bruijds akkerman oud

tweeentwintig jaaren voorts Reijnier

Miggels oud dertig jaaren akkerman

van professie en alle woonagtig binnen

dese gemeente. Ik Peter Gijskens

naer dat ik ter presentie der parthijen

ende de voornoemde getuijgens haar

voorgelesen hebbe eerthans het geboortsacte

van Gradus Hasenakers gedagteekent

den seventienden october eenduijsent

sevenhondert vijf en seventig /

 

waar door bewesen wordt dat hij den

seventienden october eenduijsent sevenhondert

vijf en seventig uijt een wettig houwelijk

van Antoin Hasenakers ende Hendrina

Jacobs voorseid tot Venraij geboren is

tweedens het geboorts acte van Anna

Aerts gedagteekent den negenden junii

eenduijsent sevenhondert sesensestig waar

door bewaarheid word dat de zelve uijt

een wettig houwelijk van Matijs Aerts ende

ende Catharina Vergeld den den negenden junii

eenduijsent sevenhondert sesensestig geboren

is en derdens de publicatie der trouwbeloften

der toekomende echtelieden vervardigt door

mij Peter Gijskens den eersten dag van

fructidor ende ten selven dag voor het

gemeents huijs alhier opgeplakt ook

naer dat Gradus Hasenackers, ende Anna

Aerts met luijden stemme verklaart hebbe

dat zij malkanderen tot echtelieden

willen nemen, hebbe ik in den naam

der wette de uijtspraake gedaan dat

Gradus Hasenackers ende Anna Aerts

wettig getrouwd zijn en hebbe dit

tegenwoordig acte vervaardigt het welk de

getuigen en parthijen beneffens mij

onderteekent hebben gedaan op het

gemeents huijs tot Venraij op dag

maand en jaar als vooren

[handtekeningen van:]

Gerardus Hasenakers

Anna Aerts  Joannes Aerts

Joannes Arts Beek

Renier Michiels

Peter Gijskens agent

municipal

 

Venray H1798-032   -   26-08/03-09-1798   -   blz. 52v/53r/53v

[ondertrouw inschrijving:]

op heden den negendag van den

maand fructidor sesde jaer der

Fransche republijk hebbe ik Peter

Gijskens agent municipal van de

gemeente Venraij voor de buijtenste

hoofdeur van het gemeents huijs

alhier naer elf ueren voor noen

met luijden stemme gepubliceert dat Peter

Hebben oud circa tweeendertig jaaren

schoenmaker van professie woonagtig tot

Venraij zoone van Willem Hebben

weduwnaer van Marij Verstraelen, linnenwever,

oud circa een en seventig jaaren in dese

gemeente woonagtig ende Petronella Peeters

oud circa drijendertig jaaren dochter van

Nicolaas Peeters weduwenaar van Helena

Rijbrocks, akkerman oud sevenensestig

jaaren insgelijk inwoonder deser gemeente,

van intentie zijn den seventienden dag

van maand voorgeschreven ten negen

ueren voor noen voor mij hun houwelijk

acte te laaten passeren conform aen de

dispositien der wette van den 20 september

1792 en hebbe ik ter uijtvoeringe van

de zelve wetten dese tegenwoordige

publicatie bij extract voor het gemeents

huijs alhier laeten opplakken gedaan

tot Venraij op dag, maand en jaar

als boven

[handtekening van:]

Peter Gijskens agent municipal

 

[trouw akte:]

op heden den seventienden dag van

maand fructidor sesde jaar der Fransche

republijk ten negen ueren voor noen zijn

voor mij Peter Gijskens agent municipal

der gemeente Venraij op het gemeents huijs

alhier gecompareert, Peter Hebben schoenmaker

oud circa twee endertig jaaren binnen dese

gemeente woonagtig zoone van Willem Hebben

weduwenaar van wijlen Marij Verstraelen,

akkerman oud eenenseventig jaaren,

inwoonder deser gemeent als bruijdegom

ten eenre, ende Petronella Peeters oud

circa drijendertig jaaren dochter van Nicolaas

Peeters akkerman oud sevenensestig jaaren

weduwenaar van Helena Rijbroeks, inwoonder

alhier als bruijd ten anderen zijde,

welke beijde toekomende ehelieden

vergeselschapt waaren van Jan Hebben

oud veertig jaaren linnenwever en broeder

van den bruijdegom binnen dese gemeente

woonagtig, Joannes van Well oud negen-

en dertig jaaren schoenmaker zijner professie,

inwoonder alhier, Simon Loonen oud achten-

dertig jaaren akkerman alhier en broeder

van de bruijd, voorts Peter Evers oud

sevenendertig jaaren broeder of swaager van

de bruijd linnenwever zijner professie

insgelijks woonagtig binnen dese gemeente.

ik Peter Gijskens naer dat ik ter

presentie der parthijen ende de voornoemde

getuijgens haer voorgelesen hebbe.

eerstens het geboorts acte van Peter Hebben

gedagteekent den vijfentwintigsten november

eenduijsendt sevenhondert sesensestig

waardoor beweesen word dat hij op dato

voorsschreven uijt een wettig houwelijk

van Willem Hebben ende Maria

Verstraelen tot Venraij geboren is /

 

tweedens het geboorts acte van Petronella

Peeters gedagteekent sen eenentwintigsten

november eenduijsendt sevenhondert vijf en

sestig waardoor bewaarheid word dat de

selve uijt een wettig houwelijk van

Nicolaas Peeters ende Helena Rijbroeks

op voorseiden datum alhier geboren is,

derdens de publicatie der trouwbeloften

der toekomende ehelieden vervaardigt

door mij Peter Gijskens den negenden dag

loopende maand en den selfden dag voor

het gemeents huijs alhier opgeplakt

ook naer dat Peter Hebben ende

Petronella Peeters met luijder stemme

verklaart hebben, dat zij malkanderen tot

echteliedens willen nemen hebbe ik in

den naam der wette de uijtspraek gedaan

dat Peter Hebben ende Petronella

Peeters wettig getrouwd zijn, en hebbe

dit tegenwoordig acte vervaardigt, het welk

de getuijgen en partijen beneffens mij

hebben onderteekent op het gemeents

huijs tot Venraij op dag maand en jaar

hier vooren

[handtekeningen van:]

Peeter Hebben  Petronella Peeters

Jan Hebben  Jo[ann]es van Wel

Simon Loonen verklaart in het

schrijven niet ervaren te zijn

Peeter Evers

Gijskens agent municipal

 

Venray H1798-033   -   01/10-09-1798   -   blz. 54r/54v/55r

[ondertrouw inschrijving:]

op heden den vijftiende dag van den

maand fructidor sesde jaar der

Fransche republijk hebbe ik Peter

Gijskens agent municipal van de gemeente

Venraij, voor de buijtenste hoofdeure

van het gemeents huijs alhier naer elf

ueren voor noen met luijder stemme

gepubliceert dat Antoin Willems oud

tweeentwintig jaaren akkerman, zoone

van Jan Willems oud tweeensestig jaaren

akkerman weduwenaar van [niets geschreven]

gebortig tot Overloon Lande van Cuijk als

bruijdegom ten eenre, ende Petronella

Billekens oud tweeentwintig jaaren

dochter van Derck Billekens akkerman

oud eenenvijftig jaaren ende Getruij

Loonen oud sesenvijftig jaaren ehel.

woonagtig binnen Venraij edog Derck

Billekens geboren in Zevenum canton

Horst als bruijd ten anderen zijde,

van intentie zijn den vierentwintig-

sten dag deses maands ten negen ueren

voor noen voor mij hun houwelijks acte

te laaten passeren conform aen de

dispositien der wetten van den 20

september 1792 en hebbe ik ter uijt-

voeringe van de zelve dese tegen-

woordige publicatie bij extract voor

het gemeents huijs alhier laeten

opplakken gedaan tot Venraij op

dag maand en jaar als vooren

[handtekening van:]

Peter Gijskens agent municipal

 

[trouw akte:]

op heden den vierentwinstigten van

den maand fructidor sesd. jaar der

Fransche republijk ten negen ueren voor

noen zijn voor mij Peter Gijskens agent

municipal der gemeente Venraij op het

gemeents huijs alhier gecompareert

Antoin Willems oud tweeentwintig jaaren

akkerman, zoone van Jan Willems oud

tweeensestig jaaren akkerman binnen dese

gemeente woonagtig weduwenaar van wijlen

Maria Groene Leijssen ten eenre als

bruijdegom, ende Petronella Billekens

oud tweeentwintig jaaren dochter van

Derck Billekens oud sevenenvijftig jaaren

akkerman ende Getruij Loonen oud sesenvijftig

jaaren beijde woonende binnen dese gemeente

als bruijd ten anderen zijde, welke

beijde toekomende ehelieden vergeselschapt

waaren van Derck Billekens oud sevenenvijf-

tig jaaren, vader van de bruijd, Martin

Willems oud tweeendertig jaaren broeder van

den bruijdegom en akkerman van professie

Maria Billekens suster van de bruijd

oud vierentwintig jaaren item Wilhelmina

Willems suster van den bruijdegom oud

negenentwintig jaaren alle woonagtig

binnen dese gemeente. ik Peter Gijskens

naer dat ik ter presentie van parthijen

en voornoemde getuijgens haer voorgelesen

hebbe, eersten het geboorts acte van Antoin

Willems gedagteekent den eersten september

eenduijsent sevenhondert sesenseventig

waardoor beweesen word dat hij op dato

voorschreeven uijt een wettig houwelijk

van Jan Willems ende Maria Groene

Leijssen tot Venraij geboren is/

 

tweedens het geboorts acte Petronella

Billikens gedagteekent den tweeden maart

eenduijsent sevenhondert sesenseventig

waardoor dat bewaarheid word dat de zelve

uijt een wettig houwelijk van Derck Billikens

en Getruij Loonen op geseiden datum alhier

geboren is, en derdens de publicatie der

trouwbeloftens der toekomende ehelieden

vervaardigt door mij Peter Gijskens den

vijftienden dag loopende maand ende den

selven dag voor het gemeents huijs alhier

opgeplakt, ook naer dat Antoin Willems

ende Petronella Billekens met luijder

stemme verklaart hebben, dat zij malkanderen

tot egtgenote willen nemen. hebbe ik

in den naam der wette de uijtspraeke

gedaan dat Antoin Willems ende Petronella

Billekens wettig getrouwd zijn en hebbe

dit tegenwoordig acte vervaardigt het welk

de getuijgen en partijen beneffens mij

hebben onderteekent op het gemeents huijs

op dag maand en jaar des vooren

[handtekeningen van:]

Antoin Willems verklaart schrijvens

onervaren te zijn gelijk ook

Petronella Billekens

Derc Bilkens  Marij Bilkens

Antoin Willems  Petronel Bilkens

Wijllesmijns Wijllems

Martin Willems verklaart schrijvens

onervaaren te zijn

Peter Gijskens agent municipal

 

Venray H1798-034   -   12/21-09-1798   -   blz. 55v/56r/56v

[ondertrouw inschrijving:]

op heden den sesentwintigsten dag van maand

fructidor sesde jaar der Fransche

republijk hebbe ik Peter Gijskens

agent municipal van de gemeente Venraij

voor de buijtenste hoofdeure van het

gemeents huijs alhier naer elf ueren

voor noen met luijder stemme gepubliceert

dat Peter Janssen oud vierentwintig jaaren

zoone van Thomas Janssen oud circa achten-

sestig jaaren timmerman van professie

ende Joanna Stermans oud vijfensestig

jaaren echlieden woonagtig tot Oostrum

geheugten onder Venraij gehoorende bruijdegom

ten eenre, ende Anna Mechtildis Stijnnen

oud tweeendertig jaaren dochter van

Gerrit Stinnen oud sesensestig jaaren

daglooner van professie in houwelijk

geweest zijnde met Elisabeth van Riet

als bruijd ten anderen zijde, van intentie

zijn den vijfden dag complementaire

van desen maand ten negen ueren voor

noen voor mij hun houwelijks acte te

laaten passeren conform aan de dispositien

der wette van den 20 september 1792

en hebbe ik ter uijtvoeringe van de

zelve dese tegenwoordige publicatie

bij extract voor het gemeents huijs

alhier laaten opplakken op dag

maand en jaar als boven

[handtekening van:]

Peter Gijskens agent municipal

 

[trouw akte:]

op heden den vijfden dag comple-

mentair sesde jaar der Fransche

republijk ten negen ueren voor

noen compareerde voor mij Peter Gijskens agent

municipal der gemeente Venraij

Peter Janssen oud vierentwintig jaaren

zoone van Thomas Janssen timmerman

oud achtensestig jaaren ende Joanna

Stermans oud vijfensestig jaaren

ehelieden beijde woonagtig in Oostrum

gehoorende onder dese gemeente als

bruijdegom ten eenre, ende

Mechtildis Stijnnen oud

tweeendertig jaaren dochter van Gerrit

Stijnnen oud sesenseventig jaaren

daglooner in houwelijk geweest zijnde

met Elisabeth van Riet als

bruijd ten anderen zijde, welke

beijde toekomende ehlieden

vergeselschapt waaren van Thomas

Janssen hier vooren vermeld vader van

den bruijdegom, Joannes Vervoort oud

tweeendertig jaaren timmerman van

professie ende neef van den bruijdegom

Gerrit Stijnnen vermeld ende vader

van de bruijd, Jan Janssen oud

drijendertig jaaren timmerman van professie

alle binnen dese gemeente en aengehoo-

rige hondschappen woonagtig. ik

Peter Gijskens, naer dat ik ter

presentie van parthijen en genoemde

getuijgens haer voorgelesen hebbe,

eerstens het geboorts acte van Peter

Janssen gedagteekent den eersten

februarius eenduijsent sevenhondert vierenseventig

waerdoor bewaarheid word den selven

uijt een wettig houwelijk van Tomas Janssen

ende Joanna Stermans wettig geboren is

tweedens de geboorts acte van Anna

Mechteldis Stijnnen waerdoor bewaarheid

word dat voorts. Anna Mechtildis

Stijnnen den 25 april 1764 uijt een

wettig houwelijk van Gerrit Stijnnen

en Elisabeth van Riet geboren is

 

tweedens het geboortsacte van

Mechteldis Stijnnen, gedagteekent

dat zij 25 april 1764

uijt een wettig houwelijk van

Gerrit Stijnnen en Elisabeth

van de Riet

geboren is, derdens de publicatie der

trouwbeloftens der toekomende ehelieden

vervaardigt door mij Peter Gijskens

den sesentwintigsten dag van maand

fructidor ende den selfden dag voor

het gemeents huijs alhier opgeplakt

ook naer dat Peter Janssen en Anna

Mechtildis Stijnnen verklaert hebben

dat zij malkanderen tot echtgenote

willen nemen, hebbe ik in den naam

der wette de uijtspraak gedaan

dat Peter Janssen en Anna Mechtildis

Stijnnen wettig getrouwd zijn en hebbe

dit tegenwoodig acte vervaardigt,

het welk de getuijgens en parthijen

beneffens mij op het gemeents huijs

alhier hebben onderteekent tot

Venraij op dag maand en jaar

als vooren

[handtekeningen van:]

Peeter Jansen

Anna Mechtildis Stijnnen verklaert

schrijvens onervaeren te zijn

Thomas Jansen  Johannes Vervoort

Gerrit Stijnnen verklaert schrijvens

onervaeren te zijn  Jan Janssen

Gijskens agent municipal