GenBronnen

maas

Oirlo overlijdens 1635-1659


[FS afb. 172:]

 

Overlijdens 1635 in Oirlo meest ten gevolge van een epidemie.

Ook lag er een leger van de keizer [Spaans?]

 

groet Oerloo

 

affgestoruen in j[aer] 1635 in noue(m)b(ris)

decemb(ris) ende januario binnen Oerloo

aen roeden malezuyn, brandtsiecke [= huidaandoening], peste int

keisers armade hir to Oerloo liggend ende

daer: in die voerschen maenden [..] [..] Jo(ann)es

Moltoris wesende in den teit erf vicarius

to Oerloo.

Gisken Jan Lienaerts sooen coester to Oerlo

Tisken sein huisfrouw mit 3 kinderen

Griet Petzen Henrich, Metgen, Jennisken mit

3 kinderen

Jenneken Dries Gerits huijsfrouw mit ein kint

noch ein kint

Alitgen Tuenisse, Hill Sengers, Geritgen Mols,

Peter aengen Bruijck mit 3 kinderen

Peter Beckers of Schepers, Michiel den soon

Alart opgen Beten, Jenneken sein frouw, Tuenske

Peerken sein dochters, ende ein kint

Henrich der Schriuer met en kint

Peter Dienis, Seger ende Dienis sein frouw

Libben sein dochter met 4 kinderen

Lisbett Teukens Gertgen Jan dochter,

Hermen Celen Ennicken sein huisfrouw

mit 2 kinderen

Jan Mennens Alitgen sein huisfrouw mit

enen soen

Mericke Werckens, Marten Werckens Meth

die huisfrouw Derick Mericken Werkens soon

mit 2 van Martens kinderen

Meri op gen Natenbergh mit ein kint

Trine Mels mit ein kint

Henrich Claes sein sein [sic] huijsfrouw, Peter

die soon, Peerken die dochter, Teuken de soon

 

Simen Heck Jennicken die dochter mit 3 kinderen

Jacop Iapkens Meri sein huisfrouw Japken die

soon, Gertgen die dochter mit ein kint, Seger die soen

Henrich Jans genaempt den Prins mit Jan [...oes kint

Jan Kersgens Symens soon

Peter Hermcken angen Sants soen ende Gertgen dochter

Ardt angen Zandt Term die dochter Lisbeth sein huijsfrouw,

Gertgen die dochter Henrich sein soen Peerken

die dochter mit 4 kinderen

Derisken angen Holt mit 2 van Hermen

angen Holt kinderen

Wilhemcken op Teindehoeff, Barbaer Derick pastors

frouw mit en kint

Wilbert Wilhems Jennicken Peter Wilberts

huijsfrouw mit 3 kinderen

Wilhemcken Renier Coesters frouw mit 3 kinderen

Henrich Jans genaempt Cout Lisbeth sein frouw

Gertgen die dochter

Lens Couten mit 2 kinderen Lies Couten man

Jennicken Renier Schoets frouw Ann die dochter

Wilhem Mennens Mericke sein huijsfrouw

mit 2 kinderen

Meri Derick op den Wiens sein huijsfrouw mit

ein kint

Jan van Keckenhoef Deriske sein huijsfrouw

Jan Trin sein dochters soen

An Hebben dochter genaampt Grietgen

te[....] 3 brabenders van Dornen in mein huis

Jan, Ardt, Thomas genaampt

 

summa 126

 

[FS afb. 173:]

 

clein Oerloo

 

Ennecken Thies van Jssem frouw Gerit de soen

Belj Petzen Jan haer soen Tuensken die

dochter met ein kint.

Henrich den Graeff Henrich sein soen

mit ein kint

Thies op den Celen Henricken Meri sein

frouw mit ein kint, Wilbert Jen-

nicken die kinderen mit 4 kinderen

Meri Meickens Grietgen die dochter

Henrisken Gilken die dochter Floris die soen

Giske Sijmens Japcken sein

dochter mit 2 kinder noch ein knechten

Peter Gerits soen ende dochter

Jan Teuckens Meth sein huijsfrouw Gertgen

ende Ann sein dochteren Derick Teukens

frouw genaemt Stein mit 2 kinderen

Gossen Huiberts Jennicken sein huijsfrouw

Lambert sein soon mit noch Dries dein soen ein communicat

mit noch 4 kinderen

Coen Driessen Hilken sein huijsfrouw

Tuenis Coenen Meth sein huijsfrouw mit

2 kinderen Segerken Coen dochter, Jen-

nicken Theus noch 2 kinder ein knechken ende mecht

Peerken Beelken Jan Wilhemken op

Riebruijck kinderen

Peerken Jans Wilhems frou mit 2 kinderen

Gaerdt Wilhelms Jans Wilhelms vader

 

Nelis Theus Henriske sein frouw Mericke

Dries Theus huijsfrouw, Mericke Theus mit ein kint

Seger angen Bruijck Alitgen sein huijsfrouw

Trin Nolen mit 2 communicanten Seil ende Jacop

Tueniske opgen Houts mit 2 kinderen

commu[csnt] Els Groets genaempt Stein

Floris Meri Meikes soen

Seger Minten ein dochter eis gecommunicirt ende ein

kintgen

 

summo 74

 

somma summarum soo binnen: groot en kleijn Oerlo sijn gestoruen

[samengevat zo zijn binnen groot en klein Oirlo zijn gestorven]

aen t' root malesoen, brantsiekte, ende peste, in a(nn)o 1635 ad 205

[aan de rode loop [= dysenterie], brandziekte en pest in 1635 ad 205]

vijt het relaes

[uit het relaas]

van(de) eerw. h. Joannes

[van de eerwaarde heer Joannes]

Molitoris pastor afdoen

[Molenaar pastoor afdoende]

getrocken door Jo(ann)es

Rijckens vicarius in

Oerlo, 1717

 

in anno 1637, 1638 gestoruen

Meri Werkens

Wilhelm van Jssem

Jan Rutgens

Henrick Kerstgens alias Mennens

 

a(nn)o 1639

Derick op die Wiem kint

Peter Wilberts in den vastelauent

 

Oirlo O1649-001   -   00-00-1649   -   FS afb. 169 rechts nr. 1

1. anno 1649 obijt Gerardus Nelis

parens meus dilectissimus.

 

anno 1653. obiere

Oirlo O1653-001   -   16-01-1653   -   FS afb. 169 rechts nr. 2

1. Gertrudis Anthonij Gaertz filia 16. jan:

 

Oirlo O1653-002   -   10-05-1653   -   FS afb. 169 rechts nr. 3

2. Gertrudis Zegeri Simons filia 10 maij

 

a(nn)o 1659

sub me custode Joanne Gerarts obiere.

Oirlo O1659-001   -   30-03-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 4

1. Goort Willems festo palmarum s(acra)m(en)ta(li)ter

 

Oirlo O1659-002   -   17-05-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 5

2. Marij Hennekens. 17 maij s(acra)m(enta)lis n(ost)rijs refecta

 

Oirlo O1659-003   -   25-07-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 6

3. Hanrick Nelis. 25 julij confessus communicauit un[a] s[a]c[ramen]tus

 

Oirlo O1659-004   -   00-10-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 7

4. Lijsbet Maes. in october. sacramentaliter

 

Oirlo O1659-005   -   17-11-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 8

5. Willemken Celen. 17 nouember. s(acra)m(en)taliter

 

Oirlo O1659-006   -   19-12-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 9

6. Beatien Vergebben. 19 decemb: s(acra)m(en)ta(li)ter

 

Oirlo O1659-007   -   11-06-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 10

Elisabetha van Schægen g(ene)rosa d(omi)na &

matrona senior de Geisteren. 11 junij erusdem anni

 

Oirlo O1659-008   -   09-11-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 11

8. filius paruus [= parvus] militis. 9 nouemb:

 

Oirlo O1659-009   -   14-12-1659   -   FS afb. 169 rechts nr. 12

9. filius Anthonij Boogartz. 14. decemb: paruulus [= parvulus]

 

[verder op afbeelding 171 rechts kwamen we deze 1659 [herhaalde] overlijdens tegen:]

 

mortui a(nn)o 1659

[doden in 1659]

festo palmarum Goort Willems

Marij Hennekens 17 maij

Hanrick Nelis 25 julij

Lijsbet Maes in october

Willemken Celen 17 nouembris

Baetien V(er)grebben 19 decembris

 

eodem a(nn)o undecimo

[hetzelfde jaar 11]

junij pie obdormijt in d(omi)ni

[juni is vroom ingeslapen in de heer]

prænobilis matrona ac

[de edele moeder en]

d(omi)na senior de Geisteren

[oudere vrouwe van Geisteren]

Elisabetha van Schagen

[Elisabeth van Schagen]

r(e)q(ui)scat in pace

[zij ruste in vrede]

 

9. nouember filius

[9 november een kleine]

paruus militis

[jongen van een soldaat]

14. decembris filius

[14 december de kleine]

Anthonius Bongarts paruus

[jongen Anthonius Bongarts]