GenBronnen

maas

Bergen memoriale boek 16e eeuw en later


transcriptie door: Rien van den Brand

niet gekontroleerd

geplaatst met toestemming van Rien van den Brand anno sept. 2013

 

Bron: parochie archief St. Petrus, Bergen Lb., Nr. 5

 

Memoriale boek 16e eeuw en later parochie Bergen

Registrum memoriale ecclesiae parochialis de Bergen, diocesia Ruraemundensis (16e eeuw en later)

 

Eigen fol. 6 + 7:

Legerboeck off Register.

 

Van alsucke rentten van rogge, gerst, haver, ruijbsaet, wasch, olij, wijn, gelthrint (goltthins), jaerlix pensioenen als de kerk

tot Bergen incoemende heeft, mitsgaeders de gronden van Erven met hunne uijtgaende lasten off beswaer de voors.

kerke toebehoorende.

 

Geextraheert ende getenoveert in anno 1677 bij tijde van den eerw. Heer Petrus Claessens, pastoir uijt de oude kerken-

boecken, de oude ende nieuwe registers ende rekeninghe daer van der kerke voors. Tot den tegenwaerdigen jaere

volcoemen possessie van heeft.

 

Met oock de verclaeringhen van de onderpanden waer uijt deselve rentten tegenwaerdigh betaelt worden, mitsgaeders

de gebruijkers derselve.

 

Eigen fol. 8:

Jaerlixse incompsten aen rogh.

Den hoff op te Boedonck gildt aen de kercke tot Bergen alle jaers een malder roggen, Welsche maet, op Andreae te

betaelen vuijt de erven (?) tot den voors. Hoff gehoorende.

Ao. 1705 den 2e Januarij hefft Jan Heijlen, die deesen hoff aengewyftt (?) hefft, gewonnen ende daer aen laten

behandigen Peter en Maria Heijlen, synen soen en dochter.

Modo Hermanus Thissen ende …xtina Peters Eheluijde.

Modo Elbert Stoffels te Bergen ½ cent Wellsche maat, Engel Vermaiten 3 cent Wellsene maat in het overige 1½ cent

Wellsche maat, is door Leonard Thyssen op de Kouw uitgekocht an 15 dec. 1834.

N.B.: De drie vat Wellsche maat van Engel Vermaten is uitgekocht den 30 nov. 1867.

 

Dybel Heijllen, nu Henrick Dijbels, erffgenaemen gelden alle jaers een malder roggen pachtmaet vuijt de Boedonck van

Oswaldt Berndts aengecocht.

Dit erf is gelegen met de eene sijde opperwaerts Oswaldt Berndts erffgenaemen, met de andere sijde nederwaerts

Henrick Dijbels ander erff van Jan Dericx van Ceullen gecoomen ende tegens Gossen Peters gedeelt met den eenen

eijnde op Hendrick Dijbels pas, met den anderen op de passen van den Vorsthoff.

Van den selven onderpant gildt hij oock een kan olij, gelijck hiir naer te sijen is, fol. 20.

 

Ao. 1705, den 2 januarij hefft Derck Wilbers alias Dijbels deesen bovenstaenden post gewonnen en hem eigen selven

daeraen laten behandigen, modo de erfgenaamen van Henricus van Cuijck op de Holtsaagh, modo Engel Vermaaten

in de houtzaag.

Dit malder pachtmaat van Engel Vermaten is uitgekocht den 30 nov. 1867.

 

Eigen fol. 9:

Jaerlixse incompsten aen rogh.

Jan Gerardts aen den Aijerdijck ende Jan Gerardts hofts erffgenaemen gelden alle jaers dry schepel rogge pachtmaet

uijt Martens Hoendonck, gelegen aen Aijerdijck. Dese Hoendonck is gedeelt ende betimmert met twee huysen, gelegen

met de een sijde opwarts neffens Henrick van den Keldoncx erfgenaemen, met de andere sijde nederwarts het gemeijne

broeck ende Heijlen weijde met den eenen eynde opt Hollirbroeck, met den anderen op Henrick van den Keldonck erft.

Item gelde vuijt den voorscr. onderpant alle jaers een aldt moercken tot thins gelijck hiir nae breeder te sijen is onder

den thinssen, fol:…

Anno 1705 den 2 februarij hebben Gerart Janssen en Jan Lenders geswageren deesen bovenstaenden post, nü van

malckanderen verdeilt sijnde, gewonnen, en hebben daeraen laten behandigen Jan den soen vanb Jan Lenders en

Thinecken de suster van Gerardt Jans voorscr. en gelden daervan jaerlix jegelick anderhalf schepel rogh.

Modo Tineken de weduve Willem Janssen ende weduwe Thonis Linders.

 

Peter Lenssen gildt alle jaers vuijt Claes van Iperens Boedonck seven vat rogh pachtmaet, daer van compt den heer

pastoir een vat fol. 106

Dit erff is gelegen met de eene ende ander sijde neffens het erff, gehoorende onder Boedonxse hoff met den eenen

eijnde op de Bonsche straet met den anderen op Vidt Kessels pas.

Dit parceel is posterieur bij magenscheit en vercoop verdeilt in vier gelicke deelen, sijnde ijgelick deel groet eenen

mergen weiniger ses roeden, waer van het eerste deel is toebehoerende Peter Sijbers en gilt daer van voor sijne

quotâ jaerlix tweevath roggen, modo den …… (niet ingevuld)

Anno 1705, 3 januarij hefft Peter Sijbers dit parceel gewonnen ende daer aen doe behandigen sijne dogter Maria.

Geurt te Dijck hefft vant bovenstaende parceel aengecoft twee vierdendelen en gilt daer van jaerlix drij vath roggen.

Vide fol. 3.

 

Eigen fol. 10

Jaerlixse incompsten aen rogh.

Peter Lenssen gildt alle jaers een vat rogge pachtmaet vuijt sijnen hoff gelegen achter het kerckhoff met de eene sijde

opwardts het erff door de naburen van Bergen van Peter Berndts erffgen. aengecocht, daer de schoole en het huys

van den heer cappelaen opgetimmert is, met de ander sijde neffens sijn ander erff vant Rompen gecoomen ende dit

erff staet te gewinnen met dobbelen thins so dick wils sich rechtens geboert.

Dit erff is thijndt vrij.

Anno 1640, den 20e Juni heeft Peter Lenssen dit gewonnen ende is daeraen behandt.

Ao. 1705, den 3e Januarij hefft Geurt te Dijck, als Cooper vant bovenstaende goet, ’t selve met dobbelen thins

gewonnen ende hefft daeraen doen behandigen Jan sijnen soen.

Bovenstaande vat rogge pachtmaat is voor Gerard Hencken uitgekocht den 15. Maart 1833.

# Ao. 1705, 3 Januarij hefft Geurt te Dijck dit voorstaende parceel gewonnen ende daer aen doe behandigen sijnen

soen Jan. Vide fol. 10

 

Hendrick en Lins Jan Linssen kinderen hebben van het parceel hier voor fol. 2 staende het laesre vierdendeel en

gelden daer van jaerlix twe vath.

 

Ao. 1705 den 26 Januarij hefft Derck Wilbers als vollmacht hebbende, dit parceel gewonnen ende Hendrick en Lins

voorbenoemt daer aen doen behandigen.

Eigen fol. 11.

Extract uijt het Gemeents Meetboeck (pag. 22) van den Kercken erven tot Bergen.

(te) Bergen, Kerckenhoff offte erff, int Heuckelomse velt.

                                                                                                                 (Gulden)        (Stuver)

Het overstuck met het saelken van den heer tot Well gecommen                           2          61½

Achter de hoven neffens den Heer en Peter Jeurgens                                            2          31

De Pillendonck neffens Peter Lenssen en Adam Damen                                        1          95

Een stuck neffens Peter Lenssen en den Heer                                                       0          78

Een stuck neffens den Heer tot Wissens aent weghsken neffens

den tot Well                                                                                                              3          129

Een stuck voort Baeckenbroeck neffens den Heer tot Well                                     1          104

Een saelken op de Sleij neffens Peter Lenssen en den Heer                                  0          63

Een saelken gelegen tuschen Hendrick Rijcken hoff                                              0          142

Een stuck int Baeckenbroeck neffens de Gildt en den Heer                                   1          106

De weijde int Baeckenbroeck                                                                                 2          116

Een drijs tüsschen Moermans en den Heer                                                            1          10

 

Int velt tüschen Aeijen.

Een saell tüsschen Adam Damen en Henrich Dijbels                                              1          26

Een sael op den Bambergh tuschen Adam Damen ende Hubert Moermans           0          147

Een stuck in den Gillom neffens den Heer                                                              4          116

Een stuck neffens Adam Damen ende gilde                                                           0          139

De hoffstadt gelegen aent broeck bij den Wehmhoff                                              1          51

Het schaer                                                                                                              13        134

 

Eigen fol. 12.

Rekeningh voor mij Jan Schmijdt over het geene mij jaerlix als Cüster van de kerkc tot Bergen is competeerende

en sal diese dienen voor twee jaeren te weeten 1686 & 87 in Maij vervallen.

Ten ersten derdehalf malder rogh pachtmaet jaerlix compt voor de twee jaeren vijff malder, iten jaerlix twee malder

gersten pachtmaat compt in twee jaeren vier malder, welcken rogh heft ick in natuer van den kerckmester Adam

Jeurgens heb ontfangen.

Item jaerlix een paer schoen 3 gl 4 st. compt voor de twee jaeren                                           6 gld.   8 st.

Item voor de vroegmiss te bedienen jaerlix 6 gld, voor twee jaeren                                        12  “    9 “

Item voor elf jaergetijden te houden met den heer pastor 5½ gl compt voor de twee jaeren  11 gld. 0 st.

Item wegens Adam Daemen fondatie jaerlix enen gl. Compt                                                    2          “

Item in diese twee jaeren tot kerssen gemackt luijt rekening van Adam Jeurgens 56½ lb. wasch en van ’t pont

2½ st. compt                                                                                                                            7          1¼

Dat Adam Jeürgens als kerckmester aen den ondergeschr. Diese rekening heft voldaen, wordt hier mede

geattesteert. (getekend): Jan Schmijdtz, cüstos.

 

Eigen fol. 13.

Extract uijt het Gemeents maetboeck (fol. 22 & 23) van de Kerken Erven onder Bergen.

 

 

Eigen fol. 14.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(4) int oudt boeck folio 11 op Kersten Jan Lijnkens soon et folio 25 op Kersten Jans van Velden

Jan Rutten genaempt Basten erffgenamen gelden alle jaers een halff malder rogge pachtmaet vuijy de Hoendonck

van Jan Wilkens erffgenaemen aengericht, ende is gelegen met de eene sijde neffens Jan Ardts ende Dinnis op

den Wehrs Hoendonck met de ander sijde neffens Peter Remmen met beijden eijnden op dat gemeijne broeck.

Ao. 1705 den 3e Januarij hefft Jan Sweijen die dit voorstaende met sijne vrow hefft beerfft, gewonnen en daer aen

doen behanden Geurt sijnen soen, maar de kinderen van wylen Jan Swijen in den Hoendonck te Aijen.

 

Henrick Spijgel tot Gogh gildt alle jaers een halff malder rogge pachtmaet vuijt sijn goet tot Aijen gelegen, tusschen

Gaert Heijlen ende Thijs Willems erff.

(Int oudt boeck fol. 11 en 24 op Jan van Velden)

Ao. 1705, den 10 Martij hefft de heer Henricus Benninckhoven, Burgermeester der Stad Goch dit parceel gewonnen

ende daer aen doen behandigen synen soen Joannes Henricus Benninckhoven en Catharina Judith Hop.

Dit half malder rogge pagtmaet is geleegen op den Huijsacker, groot omtrent vier morgen, een sijdts d’erfgenaam

Geurts, andersijdts Benninchovins modo van achteren schietende met een eijndt op den gemeynen wegh en met

het ander tegens Benninchovins hof.

Ao. 1762 is de helfte van dit parceel te weeten twee morgen aengekocht door Jois Direchs tot Ayen, die daer van

betaelt een schepel. Modo Godefridus Dircks, smit te Aijen.

En d’ander twee morgen door Catharina Airdts, der daeraf oock betaelt een schepel. Modo Godefridus Dircks, smit te Aijen

 

Eigen fol. 15.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(5) int oudt boeck folio 33 op Peter Wolfs(?).

Lens van Heldens erffgenaeme gelden alle jaers een halff malder rogge pachtmaet vuijt een stuck gelegen op de

Boedonck met de eenen sijde den Boedonxsen hoffs erff met de andere sijde Henrick Dijbels erff met den eenen eijnde

op Gossen Peters pas van den Heer van Wel gecocht met de andere op Henrick Dijbels pas. Dese rogh betaelt nu

Gerardt Henssen ende Peter Lenssen vuijt huijs, hoff ende camp, gelegen aen de Aelshaege neffens het Gansbroick

ende den wegh met der eenen eijnde op de Verdijck, met den andere op Jan Teuws Smaelendonck, gelyck sij ’t selve

erff gedeijlt hebben.

Dit bovenstaende erff is gedeilt, waer van Guert ten Dijck aengecofft hefft het lande ende weijken schietende op Jan

Tews Smalendonck en betaelt daer van voor sijn deel een schepel.

Ao. 1705m den 3e Januarij hefft Geurt ten Dijck het selve gewonnen ende daer aen doen behadigen sijnen soen

Jan (vide fol. 10).

Deze twee vat rogge door Leonard Thyssen en Willem Driessen gezwagers van de kerck aengekocht den 15

december (?) 1734.

Het overige deel bestaende in Huijs, hoff en weijken is toebehoorende der erfgen. van Lucas Peters saliger en Marie

sijne huijsvrow, de welcke ’t selve in den jaer 1705 den 3e Januarij hefft gewonnen ende daer aen doe behandigen

haeren soon Peter. (modo: Geurt Ruil).

Modo: Michiel Ambrosius vide Houtzaag.

 

(Int oudt boeck folio 12 op Willem Paep, folio 5 et 16 op Jan Paep)

Jan Claes off Thonis erffgenaemen gelden alle jaers dry schepel roggen pachtmaet vuijt eenen pas van Gerart Rutten

erffgenaemen gecocht. Is gelegen met de eene sijde neffens Jan Henssen erffgenaemen, met de andere syde neffens

Gerairt Rutten erffgenaemen, met den enen eijnde op Jan Henssen voorscr. met den anderen op Drijs Dirricx pas.

Ao. 1705,den 2e Januarij hebben Weyenbergh Rutten als aencooper van dit voorscr. goet, het selve herwonnen en

hefft daer aen laten behandigen sijnen soen Gerardt.

Modo Jan Rutten Wyenbergh tot Aijen, modo de weduwe Hendrick Rutten Wyenberg te Aijen.

 

Eigen fol. 16.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(6) int oudt boeck folio 9 op Lem Heijnen et folio 22 op Lem Heijnen.

Derick Reynckens daer naer Henrick Bowmans erffgenaemen tot Heuckelom gilden alle jaers een schepel rogge

pachtmaet vuijt hun erff gelegen in Heuckelommer bosch, neffens die Gemeijnte ende Jan Bouwmans erffgenaemen.

Modo: den Heer van Douveren, modo Christiaen Linders te Heukelum.

30 November 1867 afgelost door Pieter Linders.

 

Ardt Gossens gildt alle jaers een schepel rogge pachtmaet vuijt sijne hoffstadt ende camp gelegen aen den

Hoendoncks berg, beneffens die Gemeijnte ende die gemeijne straete.

Item gildt alle jaers vant voorscr. drij alde vlemsch tot thijns, gelijck hier naer onder de thinssen te syen is.

 

Derck Coppis hefft deese voorstaende hoffstadt aengecofft en deselve int jaer 1705 den 26 Januarij gewonnen,en

hem daer aen doen behandigen. Modo Jan Diebels op den Sintelenbergh, die selve heeft aengecocht  weduwe

Hendrick Rutten Wyenberg te Ayen.

 

Eigen fol. 17.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(7) int oudt boeck folio 13 op Jan den … maecket folio …. op Gerart aen Haerdenbergh)

Jan Moermans ende de erffgenaemen van Peter Jeuriens gelden alle jaers een schepel rogge, ieder de helfft vuijt

den hoffstadt genaemt den Haerdenbergh, gelegen tot Aijen, neffens die gemeijne straeten ende neffens de

erffgenaemen van Jan Willem Smidts, …. tweeten pachtmaet.

Op den 20e Januarij 1705 heeft Lambert Langendonck als mede erfgen. van Jan Moermans ende Gerart Geurts als

aencooper van Peter Juriens dit voorstaende parceel gewonnen ende betaelen daer vanjeder de halfscheijt van den

pacht ende hebben hunne beijden selfs daer aan doen behandigen.

Modo Seger Geurts en Christiaen Heilen.Modo Gerit Mercus, modo Peter Mercus ende Hubert Vreeden (?) te Aijen.

 

(7) int oudt boeck folio 28 op Peter van Haijen)

Herman van den Kerckhoff gilt alle jaers drij vat rogge pachtmaet vuijt sijn huijs ende hoffstadt gelegen tot Bergen

met de eene sijde neffens den gemeijne wegh, met die andere neffens sijn ander erff van Derick Gossens aengecocht

met beijder eijnden op de gemeijne straet ofte wege.

(Modo: Mr. J.H. Swertz (?)

 

Eigen fol. 18.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(8) int oudt boeck folio 27 op Rut Roevers)

Derick Custers off Peters erffgenaemen gilden alle jaers een schepel rogge pachtmaet vuijt eenen pas geneompt

Nijftricx pas, van Henrick Rutten gecocht ende gelegen met de eenen sijde neffens hun erff de Bongh, met de andere

sijde den Leygraeff, met den een eijnde op den pas gehoorende in den Bonghse hoff, met den anderen opt gemeijne

broeck.

Item gelden vuijt honnen pas alle jaers een pont wasch, gelijck hier naer te sijen is in de incompsten aen wasch. Fol. 21.

Ao. 1705, den 3e Januarij hefft Wolter van der Borgh, uijt cracht van vollmacht van sijn swager Theodorus Smitz affte

Cox, den welcke beij magenscheijt den voorseijden pas ten deell gevallen is, den selven in dito sijn swagers naem

gewonnen ende daer aen doen behandigen sijnen soen Willem.

Modo: Michail Vervoort 1 vat ende Jacob Urselmans alias Huibers (?) 1 vat.

De erfgenamen Sabel (?) Urselmans ein vat rogge uit gekocht, het andere vat rogge als oock het pand waren door

Geertrui Vervoort uitgekocht, den 15 maart 1834.

 

(8) int oudt boeck folio 5 op Rut Roevers)

D’eerffgenaemen van Geurt Drijssen genoempt Swijen gelden alle jaers een vat rogge pachtmaet vuijt hunnen camp,

daer het huijs op staet ende gelegen tot Aijen beneffens Geurt Heijlen erff ende de Broeckstraet.

Ao. 1705, den 3e Januarij hefft Jan Sweijen dit gewonnen ende daer aen doe nebhandigen Geurt sijnen soen.

Modo Geurt Wyenbergh.

 

Eigen fol. 19.

Jaerlixse incompsten aen rogh.

(9) int oudt boeck folio 16 op Goerdt ….. aecker).

Geurdt Heijlen gildt alle jaers een vat rogge pachtmaet vuijt sijn erff van Peter Robben gecoemen te weeten vuijt sijn

huijs ende hoff gelegen tot Aijen aen de straet.

Modo: Jan Derix

Dit bovenstaande  vat roghe door Jakob van Douveren te Aijen uitgekocht den 1 maart 1834.

 

(9) int oudt boeck folio 25 op Peterken Hennekens)

D’erffgenaemen van Peter Weijmans gelde alle jaers een vat roggen pachtmaet vuijt Jenneken Rompen erff gelegen

aen Hubert Moermans hoff, beneffens den benedenste wegh ende Peter Lenssen hoff.

Modo: Jurie Poingnie, modo Johan Ponjie te Bergen.

 

Eigen fol. 20.

Jairlycksen inkompste aen Rogh.                            (10).

In den jaere 1775 hebben de erfgenaemen van Jan van Dijck de parceelen (fol. 3 en 5) verkoght sonder in de

Verkoopinghmentie te maecken van den erfpaght te saamen 2 schepel ende een vat pachtmaet. Vide foll. 3 et 5.

Dus is den selven door de voorscr. erfgenaame geleydt en een stuck bouwlandt, groot 3½ mergen genoempt den

Pillendonck.

½ morgen hiervan is geleegen eener sijdts ’t Landt van Catharina de Bruijn, weduwe Petrus de Maas, andersydts het

Land van de Gijlde tot Boxmeer.

½ morgen geleegen neffens ’t landt van Jurie Punin (=Ponjee)

2½ morgen eener sijdts den Heer van Makken, andersydts neffens den Heer Portmans.

Den 3½ morgen zyn aengekoght in het selve jaer door Dorethea Heiming, weduwe Gerit van Aersen, die daer

jairlijcks van aen de kerck den paght lievert, benoempt fol. 3 en 5) a twee schepel en een vat rogh paghtmaet.

Modo ten deel gevallen hoore soone den eerw. Heer Jacobus van Aerssen.

 

Eigen fol. 21.

Jaerlixse incompsten aen gerst.

(11) int oudt boeck folio 5 et 15 op Jan Moerman)

De erffgenaemen van Hubert Moermans gelden alle jaers seven malder gerstten pachtmaet vuijter pas, lant als

dat van last gelegen is, synde eene weijde gelegen neffens Adam Daemen Portmans, sijnde groet vier morgen

39½ rode. Item een stuck landts neffens den Heer van Well ende ’t Kercken landt, schijtende tegens de voorscr.

weijde van Adam Damen, welck sijnde groot 1 morgen 46 roden.

Itemde voorscr. erffgenamen hebben oock voor deesen betaelt vier malder gersten pachtmaet van der Kerckenlants,

wegens Maes van Staij gehadt heeft, gelegen aen den Baedebergh, omtrint twe morgen min een veerdel, noch drij

morgen gelegen beneden den Dranckwegh, met drij veerdel liggende aen Heuckelommer voormergen.

Deese drij bovengenoemde stucken hebben den heer pastoir Johannes Verbeten ende kerckmeesters op den

tweden Februarij 1668 ingetrocken, daer naer met de andere kercken erven verpacht alsoo dat de voorscr. vier

malder gersten als nu tenaensijen van de voorscr. erffgenaemen cesseeren .

Dit voorstaende erff hefft Michiel Vervoort met sijne vrow beerft en hefft het selve int jaer 1705, den 5 Januarij

gewonnen ende daer aen doe behandigen Hubert sijnen soen.

Modo This Vervoort en Michiel Vervoort, ieder de helfte.

Modo Frederic Swertz te Goch en Matthijs Vervoort, ieder de helfte.

Modo Michiel Vervoort.

 

Eigen fol. 22.

Jaerlixse incompsten aen gerst.

(12) int oudt boeck folio 25 op Peter van den Kraen, folio 30 op Derick van den Kraen)

D’erffgenaemenvan Gossen van Lottim modo Jan Gijsen tot Heuckelom gildt alle jaers twe malder gersten Heuckelomse

maet vuijt eenen pas, gelegen in de Heerlicheijt van Afferden met de eene sijde neffens Mathijs Jacobs met de andere

syde neffens Hubert Jaspers pas, met den eenen eijnde op het Berger velt met den anderen opt het straetgen aen

den Veltgraeff.

Item de voorscr. erffgenaemen gelden alle jaers vuijt een stuck haldende drij veerdel, geleegen int Baeckenbroeck,

dat sij halden van de kercke van Bergen voor eenen erffpacht, gelijck te sijen is uit oudt boeck ende aldaer het sijne

reijgenoeten vuijtgedruckt, een halff malder gersten.

Deese drij veerdel sijn begrepen in den bovengemelten pas, gelijck men vuijt het oudeboeck ende met de reijgenoeten

aldaer genoempt kan doceeren.

Vuijt den voors. Pas gelden sij oock een malder haever, gelijck hier naer onder de incompsten van de haever te sijen is.

Modo d’erffgenaame van den heer richter Lax tot Gogh.

Modo Michiel Heijligers te Heukelum als comparanten.

 

Eigen fol. 23.

Jaerlixse incompsten aen gerst.

(13) int oudt boeck folio 16 et 18 op Peter Derick Jans soen ende Johan van Macken daer naer Sander Verheijen).

Rochus Moermans gildt alle jaers elff vat gersten pachtmaet vuijt eenen werdt, die hij heeft beerft van heer Jan Moermans,

is geleegen beneffens de Maese ende t velt met den eenen eijnde op den heer tot Well, met den anderen op Alitgen

Moermans weidt hijer affgedeijlt.

Desen werdt heefft Peter Derick Jans soon van de kercken in eenen erffpacht ontfangen, gelyck op oudt boeck te sijen is.

Deesen werdt wort door Jan Rouffs en Willemken Dercks in tocht beseeten, en betalen daer van ijgelick de halffscheidt.

Modo de weduwe P.Dormans (?)

Modo Petrus Pöin en Catahrina Doremans te Broeckhuisenvorst.

 

(13) int oudt boeck folio 5 et 16 op Jan Paep.

Gerart Rutten tot Aijen gildt alle jaers vijff vat gersten pachtmaet vuijt een pas, die hij van Gerardt Rutten oft Thysen heeft

gecocht, is gelegen met die eene sijde neffens syn ander erff, genoempt den Nitteler pas, met de andere sijde neffens Jan

Claes pas met den eenen eynde op den Hexkens pas, met de andere op Jan Henssen Cempken.

Vuijt deesen voorscr. pas gildt hij oock alle jaers drij schepel haever pachtmaet, gelijck hier naer te sijen is onder de renten

in haever.

Ao. 1705, den 2e Januarij hefft Weijenbergh Rutten  deesen voorschreven post gewonnen en hefft daeraen alten behandigen

Gerardt Rutten sijnen soen, nu Jan Rutten Wyenbergh tot Aijen.

Modo: de wed. Hendrik Rutten Wijenbergh te Aijen.

 

Eigen fol. 24.

Jaerlixse incompsten aen gerst.

(14) int oudt boeck folio 9 et 22 op Chrisken Hennen (?) et folio 16 op Jan Gudden.

D’erffgenaemen van Peter Jeuriens tot Aijen gelden alle jaers een malder  gersten pachtmaet vuijt een stuck erffs gelegen

op die Aijerbeck neffens Geurt Heijlen erff met den eenen eijnde op die Broeckstraet met den anderen op Henrick Spijgels

ende Kerst Dijbels erff.

Item gelden van den selven onderpande eens alden vlemsch tot tijns, gelyck hier naer onder de thijnssen te sijen is.

Ao. 1705, den 2e Januarij hefft Jurien Peters dirt voorstaende erff gewonnen en hefft daeraen laten behandigen Peter sijnen

soon, modo den schepen Jan Rutten Wyenbergh.

Modo: weduwe Hendrik Rutten Wyenbergh te Aijen.

 

(14) int oudt boeck folio 6 et 18)

D’erffgenaemen van Henrick Dijbels gelden alle jaers negen vat gersten pachtmaet vuijt den Boedonck van Derick Gossens

aengecocht ende gelegen beneffens den Bergerdyck tuschen erffenis van Herman van den Kerckhoff ende Geurt Peters.

Modo: de weduwe P. Dormans, Catharina de Bruijn

Modo: de erfgenaemen Bernard van Aarssen.

Modo: Jacob van Airssen te Aijen.

 

Eigen fol. 25.

Jaerlixse incompsten aen gerst.

(15) int oudt boeck folio 7 et 20 op Claes Peelen.

Jan Ardts tot Maesees met sijne consorten gelden alle jaers een malder gersten pachtmaet vuijt eenen werdt, gelegen aen

de Maese, tuschen --Henrick van Langen nu Gaerardt Rutten werdt—Willems Smidts ende Henrick Franssen werdt, groot

omtrint vier mergen min een veerdel.

Van den voors. Pacht betaelen nu Jan Ardts twee schepel, Gerardt Lyeffkens een schepel en de erffgenaemen van Thijs

Franssen een schepel.

Hiervan geeft Henrik Wijenberg ein schepel volgens de halfscheijd van de wert met Jan Arts.

Modo d’erfffenaemen Van Aerssen 2 schepel, weist Stoffels en d’erffgenaeme Aerts tot Broeckhuysen ider 1 schepel.

N.B. van dese 2 schepel leveren de erfgenaeme Bernard van Aerssen een schepel en Schellen te Kevelaer het ander maen

van Margaretha op Wijs.

Schellen te Kevelaer en Straeten te Goch elk een vat aan de kerk uitgekocht, de overige twee vat blijven samlyck te betalen;

modo Peter Anthonis van Airsen te Goch.

 

(15) int 2de boeck door heer Jan Moermans pastor geschreven.

Henk van Nuijnim is met de kerckmeesters van Bergen veraccordeert dat hij over het kerckhoff vrij sal moegen vaeren om

sijn hoij te haelen ende in de naesoemer met peerden ende beesten te weyden het naegras uijt synen pas gelegen in de

herlicheijt van Afferden tuschen Peter Jeurgens ende den weled. Heer tot Blijenbeck erff ende sal daer vuijt alle jaers betaelen

een schepel gersten pacht.

Desen voors. Pas heeft Herman Jacobs gecocht ende betaelt in den voorscr. pacht.

Modo: Willem Hermens en Lisbeth Jeurgens Eluijden

Modo: Peter Zeelen en Lisbeth Jeurgens Eluiden

Modo: Mathijs Vervoort, modo Lambertus van den Bosch, modo Adolf Ebben te Goch.

 

Eigen fol. 26.

Jaerlixse incompsten aen haever.

(17) int oudt boeck folio 30 op Gaerdt ……. Daer van Derick Reijnkens.

De erffgenaemen van Mathijs Jacobs tot Afferden gelden alle jaers vijff schepel haever pacht maet vuijt eenpas, die hi van

Peter Thijssen heeft gecocht ende gelegen in de heerlicheijt Afferden met den eenen sijde neffens Hubert Jaspers; met met

de andere sijde neffens den richter Henrick van Heuckeloms pas met den eenen eijnde op het Straetjen aen de Veldtgraeff,

met den anderen op het Berger velt.

Modo: d’erfgenaame van den hr. Sijbers, pastor tot Vorst. Afgekocht door Hendrik ind Peter Kerstjens te Plees am 15 maart 1834.

 

(17) int oudt boeck folio 25 et 30 op Peter van den Kraen.)

D’erffgenaemen vanGossen van Lottum modo Jan Gyessen gilt alle jaers een malder haever Heuckelomsche maet vuijt den

selven pas daer hij twe malder gersten van gilt, fol. 12. ende gelegen met de eenen sijde neffens Mathijs Jacobs met de andere

sijde neffens Hubert Jaspers pas, gelijck hier voer onder de gerst renth te sijen is.

Modo d’erfgename van den hr. Richter Lax,

Modo Michiel Heyligers te Heukelum als aanpachter.

 

Eigen fol. 27.

Jaerlixse renten aen haever.

(18) int oudt boeck folio 5 et 16 op Jan Paep)

Gerardt Rutten tot Aijen gildt alle jaers drij schepel haever vuijt eenen pas, die hij heeft gecocht van Gerart Rutten off Thijsen,

is gelegen met de eene sijde neffens sijn ander erff, genoempt des Nittelen pas (brandnetelen), met den andere sijde Jan

Claes pas, met  den eenen eijnde op den Hexkens pas met den anderen op Jan Henssen kempken.

Item vuijt dit erff gildt hij oock alle jaers vyff vat gersten pachtmaet, gelijck hier voor onder de incompsten van den geerst te

syen is.

Ao. 1705, den 2e Januarij hefft Wyenbergh Rutten deesen voorstaende post herwonnen en hefft daer aen laten behandigen

Gerardt Rutten synen soen.

Modo den schepen Jan Rutten Wyenbergh tot Aijen.

 

(18) int oudt boeck folio 30 op Henrick Heijerman ende Maria van Boeckholt.

Hubert Jaspers tot Heuckelom gilt alle jaers een schepel haever Heuckelomse maet uyt eenen paas gelegen in de heerlicheijt

van Afferden, genoempt Heyermans pas ende gelegen met de eene sijde neffens Mathijs Jacobs, met de andere sijde Gossen

van Lottums erffgenaemen, mit den eene eijnde op het straetien aen der Veltgraef,met den anderen op het Bergerveldt.

Modo Hendrick Kerstjens tot Hommersom uitgekocht door Hendrik en Peter Kerstjens te Plees am 15 maart 1834.

 

Eigen fol. 28.

Jaerlixse incompsten aen ruijbsaet ende wijn.

(19) int oudt boeck folio 20 op Lysken van Oijen ende op Ambrosius Jeuriens.

Gerart van Elten genaemt Cloet modo sijne erffgenaemen gelden alle jaers een simmeren ruijbsaet vuijt het goet gecoemen

van Ambrosius Jeuriens, is gelegen op den Camp aen den Eenenbergh, te weeten huijs, hoff, camp ende de weyden daer

aen gelegen, groot te samen omtrint negen merghen.

Dit goet heeft This Willems tot Aijen sijne mede erffgenaemen gecocht ende dair naer wederom vercocht aen Geurdt Dijllen,

vuijtgenoomen eenen pas, groot twe en eenen halven morgen, die hi heeft behouden ende betaelt van den voorscr. ruibsaet,

een vierdendeel ende de andere dry vierdendeels betaelen de erffgenaemen van Gerardt Dyllen, modo Peter Deckers.

Anno 1705 den 4e April hefft Peter Deckers op den Eenenberg, diese boevnstaende drije vierdendeelen eerlijk vanGeurt

Dijlen kinderen bekomen helfft, deselve gewonnen ende daer aen doen behandigen, Peter sijnen soen

Modo: This Vervoort op den Eenen bergh, modo: Willems Haegens op den Eenenberg, de Kamp, onder Well, afgelost 30

maart 1867 door W.Haegens

 

Hendrik Henssen helfft desen pas door sijn vrow beerft vanThijs Willems saliger en hefft int jaer 1705, den 5e Januarij

denselven gewonnen en daer aendoen behandigen Gerritjes sijne dochter.

Modo: Jan van de Staij.

 

Wijn.

(19) int oudt boeck folio15 op Derick Paertmans (Portmans?).

Vuijt eenen pas gehoorende in den Boedonxsen hoef ende gelegen met die eene sijde het ander erff in den hoff gehoorende,

met de andere sijde neffens den Leijgraeff, met den eenen eynde op Fijt Kessels pas, met den anderen op Derick Custers pas,

heeft de kerck alle jaers een halff can wijn.

Ao 1705, den 2e Januarij hefft Jan Heijlen dit gewonnen ende daer aen laten behandigen Peter en Marie Heijlen synen soen

ende dochter.

Modo: Peter Peters op de Kouw, uitgekocht den 3 jan. 1829 (1929?)

 

Eigen fol. 29.

Jaerlixse incompsten aen olij.

(20) int oudt boeck folio 18 op Peter van den Wittenbergh.

D’erffgenaemen van Henrick Dijbels gelden alle jaers een kan olij vuijt het erff op die Boedonck ende van Ariaen Reynders

erffgenaemen als van Oswaldt Berndts aengecocht en gelegen neffens hun ander erff ende neffens Oswaldt Berndts

erffgenaemen, gelyck hier voor onder incompsten aen rogh naerdet te sijen is folio 1.

Ao. 1705, den 2e Januarij hefft Derck Dijbels alias Wilbers deesen post herwonnen en hefft hem eingen selven daeraen

laten behandigen.

Modo: d’erffgenaame van Hendricus van Kuijck, modo Engel van Cuik in de …. (?).

Die kan olie van Engel Vermaten is uitgekocht den 30 maart 1867.

 

(20) int oudt boeck folio 33 op Daem van Kijeken.

Adam Daemen gildt alle jaers een halff kan olij op halff Vastendagh te betaelen vuijt een stuxken erff van sijns hoff off

bongaerdt ende gelegen neffens Derick Custers erff, met den eenen eijnde op  des Kercken erff, met den andere op sijn

erff, dair de Schaeps koije op staet.

Modo: den hr Landtrentmeester Portmans int Gelder

Modo: Herman Gilta te Bergen

En uitgekocht 1866 door Gilta.

 

Eigen fol. 30.

Jaerlixse incompsten aen wash.

(21) int oudt boeck folio 7 op Gerart van den Spoelhoff, folio 19 op Michel van Aerssen.

Derick Peters Custers soen gildt alle jaers een pondt wasch vuijt eenen pas genoempt Hennen, gelegen bij den huyse,

eendersits Niftricx pas andersits sijne hoffstadt met den eenen eijnde op sijnen anderen pas, met des anderen op te

gemeijnen broeck.

Ao. 1705, den 3e Januarij hefft Wolter van der Borgh, die deesen pas beij Magenscheit aengedeilt is gewonnen en hefft

daer aen doe behandigen Willem sijnen soen.

Deesen pas heefft Maes Ardts  tot Aeijen aen sich gecofft.

Modo: d’erffgenaamen bam Hendrick Aerts ende Marie Heinen aen Gyske Vervoort een pondt wasch uijy sijn goet geven

moet en die daerom t selve aen de kerck geeft.

Dit pond wasch door Geertrui Vervoort uitgekocht, den 15 meert 1834. Zie folio 8.

 

(21) int oudt boeck folio 16 Jan Boll.

D”erffgenaemen van Dijbel Heijlen ende Gossen Peters gelden alle jaers een pont wasch vuijt een stuck bowlant gelegen

boven die Aijer steens brugge, met die eene sijde neffens Geurt Swijen erfgen. met die andere sijde neffens Peter Schreurs

erff, met den eenen eijnde op Geurt Heijlen met den andere op den gemeijnen wegh, groot omtrint vier morgen.

Modo: Geurt Heijlen ende Kerst Dijbels ieder de helfft.

Ao 1705, den 14e februarij heft Jan Heylen als bloetmomboir van Hendrick Heijlen saliger kinder deese voorstaende

halfscheit van Geurt Heijlen saliger hercomende, gewonnen en heft daer aen laten behandigen Peter den soen van Hendrick

Heijlen saliger en gelt daer van een halff pondt wasch.

Modo: d’erfffgenaeme volgt Gerit van Aerssen.

Ao. 1705 den 14e Februarij hefft Weijenbergh Rutten de andere halffscheit van Karyl (?) Dijbels hercommende gewonnen

in daer aen doen behandigen Gerardt sijnen soen en gelt daervan ins gelicken een halff pondt wasch jaerlix.

Modo: Jan Rutte Wyenbergh tot Aijen.

Uitgekocht door Hendrik Rutten Wyenberg den 13 Jan. 1829.

 

Eigen fol. 31.

Jaerlixse incompsten aen wash.

(22) int oudt boeck folio 28 op Derick van Heucklelom.

Derick van Heuckelom ende consorten gelden alle jaers een pondt wasch vuijt Schroeders hoff tot Heuckelom gelegen

ende van Henrick Rycken aengestorven.

Modo: Henrick van Heuckelom, richter tot Wissen, ende consorten, modo d’erffgenaame van den hr. Richter Lax tot

Gogh uitgekocht den 3 januarij 1829.

 

(22) int oudt boeck folio 17 op Severijn Peter Heijnckens soen.

Jan van den Kerckhoff gilt alle jaers een pont wasch vuijt sijnen weide ende kempken gelegen met de eene sijde neffens

de Heer van Well weide met de andere sijde Hubert Moermans werdt ende Adam Daemen Mueller Cloet met den eenen

eijnde op de Maese, met de andere op verscheijde stucken int Bergervelt.

Dit erff is der kercken erffthins goet ende so dickwils het gebeurt sal men het selve met dobbelen thins winnen, gelick Jan

van den Kerckhoff heeft gedaen in anno 1640, den 13e Juni.

Herman van den Kerckhoff heeft gewonnen met dobbelen thins Anno 1667, den 24 e Juni.

Modo: Peter Pauwels ½ pond en de weduwe Dormans ½ pond als besitterse van t kempke.

Modo: Henrina Doremans.

De wn. Doremans in Peter van Bunssum (?) ieder een half pond uitgekocht den 15 Januarij 1829.

 

Eigen fol. 32.

Jaerlixse incompsten aen wash.

(23) int oudt boeck folio 28 – op Sever(ins) Heijnckens.

Peter Derick Custers soen gildt alle jaers een pont wasch vuijt een stuck erffs gelegen tuschen den Heer van Wells hoff

ende Adam Daemen bongart ofte moeshoff met den eenen eijnde op Kerckenlant met den anderen eijnde op syn ander erff.

Dit is der kercken erffthins goet ende so duck als het versterft off vervalt, sal men dat selve winnen met dobbele thins,

gelijck Peter voorscr. heeft gewonnen in Anno 1640, den 12e maij.

Wilhelmus Reinnen en Helena Smitz Eluijden hebben t bovenstaende erff van de erffge. Van Jan Smitz Custer saliger,

te weeten van mons. Derck Klinckhamer en Gerdruijt Smitz Eluijden bij erffcoop op aengecocht ende hebben t selve naer

erffthins regten met dobbelen thijns opgewonnen ende daer aan doen behandigen Jannes Remmen haeren soen, den 7

januarij 1710.

Modo: Mathis Vervoort

Door Matthijs Vervoort uitgekocht den 3e jan. 1834.

 

Eigen fol. 33.                          (24)

De erffgen. van Jan Louffs saliger hebben van het hier tegenstaende erff ontrent vier mergen, met een einde schietende

op Jan van Oulers Erff, met het ander eindt Op Lins Peters erff, eenersitz neffens de Langhstraet naer den Heijkant neffens

Hendrick Hutten en Gerardt Janssen Erff en gelden daer van jaerlix vier gulden en acht stuijvers                       4          8

Ao 1705 dem 26e januarij hefft Kerst Jan Louffs saligers soon dit bovenstaende parceel gewonnen en hem selven daeraen

laten behandigen.

In den jaere 1723 sijn deese 4 mergens met het huijsken daer op staende bij Erffcoop gekomen aen Jan Loeijschelders en

Trijn Heijlen Eluijden.

Modo: Henrica Huibers.

 

Hendrick Benninckhovin, burgermeester tot Goch hefft hier van omtrent drij mergen gehoorende onde sijnen Hoff tot Aeijen

schietende met een einde op den Venwegh, met het ander eindt op Jan van Oulen erff, eener sitz neffens Jan Weren saligers

erff, andersitz neffens de erffgen van Jan aengen Dijck, en gilt daer van jaerlix eenen gulden.             1          0

Ao. 1705 den 10e Martij hefft de heer Henricus Benninckhoven, Burgermeester der Statt Goch dit voornstaende parceel

gewonnen ende daer aen doen behandigen synen soen Joannes Henricus en Catharina Judith Hop.

Modo: Francis van Aerssen en Bartholomeus Canoy, die den voorscr. hof in ’t gemein bezitten.

 

Eigen fol. 34.

Erff gelt rentten.

(25) int oudt boeck folio 24 op Jan Hennen ende Metgen ingen Broeck.

Dijbel Heylen ende Gossen Peters gelden alle jaers derdenhalven goldtgulden, swaer van gewicht vuijt Meth ingen Broexs erff,

twelck haer is aengestorven ende nu is verdeylt aen verscheyde persoonen die daer toe betaelen, als hier naer volght:

Peter Dijbels                                                 2 gld.   0 st.     0

Kerst Dijbels                                                 1          “”

Peter Louffs                                                  4          8 st.     0

Thijs Louffs                                                   1          12        0

Hendrick Spiegels                                         1          0          0

                                             Summa            10 gld.   0          0

Dit voorstaende erff is naar dato wederom verdeilt ende de eigenaers betalen daer van quoets gewijs als volgt:

Hendrick en Lins de soens van Jan Linssen hebben hiervan omtrint drij verdel, eenersits neffen Derck Wilbers erff,

andersits neffens Jan van Oulers erff, met een einde schietende op de Langhstraet, met het ander eindt schietende op

Bellichhovins erff, en delden daer van jaerlix twee gulden                                                                   2          0          0

Ao. 1705 den 26e Januarij hefft Derck Wilbers als vollmachtiger van de kinder dit parceel gewonnen ende de

voorschreevene Hendrick en Lins daer aen doen behandigen.

Modo: Bernardus van Aarsen.

Jan van Ouler hefft hier van omtrent seven verdels van kerst Dijbels saliger, eenersitz neffens de Langh straet,

ander sitz neffens Bellichovins met eenen einde schietende op Dijbels erff, met het ander endt op Weren erff, en gelt

daer van pro quota eenen gulden                                                                                                           1          0          0

Ao. 1705, den 26e januarij hefft Jan van Ouler dit parceel gewonnen en daer aen doen behandigen Thijs sijnen

soen, nu Michiel van Ouler.

Jan van Ouler hefft all noch vant voorseyde erff omtrent drye mergens met een eindt schietende op de Langh

straet, met het ander endt op Hendrick Rutten erff, eenersijts neffens Jan Louffs erffgenamen, ander neffens Derck

Wilbers erff, en gildt daer van jaerlix eenen gulden, twaleff stuijvers                                               1          12        0

Ao. 1705 den 26e januarij hefft Jan van Ouler dit parceel gewonnen en daer aen doen behandigen Thijs sijnen

soen. Modo: Michiel van Ouler.         Vide hier voor fol. 24.

 

Eigen fol. 35.

Jaerlixse incompsten aen erff thins.

(26) int oudt boeck folio 6 en 17 op Jan Cotenbrouwers (?).

Jan Ardt Kesselsoen tot Wanssum gilt alle jaers vier ende eenen halven alden vlemsch vuijt eenen pas, gelegen

met de eenen sijde neffens de landerijen, gehoorende in der Bongschen hoff met de ander sijde neffens den Bongsche

haeverenpas, met de beijder eijnden op de passen off weijden van den Bongsche hoff.

Anno 1614 op St. Anthonis dagh heeft Ardt Vijt Kessels soon naer boeck recht gewonnen.

Modo:  de erfgenaame van Antoon Hoecken (?) tot Well

Modo: Henricus Ambrosius op den Vlammert

 

Eigen fol. 36.

Jaerlixse incompsten aen erff thins.

(27) int oudt boeck folio 5 en 17 op Rutgen  Rovers.

Henrick Spygel ende consorten gelden alle jaers een oordt min als vier (?) alde vlemsch oeverthins vuijt een halve

hoeve lants, gelegen boven die Aijerbeck, de welcke Henrick van Langen ende Jan Boermans gecocht hebben van Rut

Roevers partyen staende te gewinnen met dobbele thins, soo duck als et versterf.

Dit voorscr. lant hefft Hubertien Jan Boermans dochter gewonnen Anno 1640, den 12e Martij.

Anno 1641, den 22e Julij hebben de kinderen van Jan Vennen (?) vercocht aen Peter Schreurs tot Aijen een stuck

bowlant, gelegen op den Even acker, met de eene sijde Geurt Sevijen (?) met die andere sijde Cathrin Dijbels, groot eenen

mergen en hondert ende negen roeden, met last vandaer uijt te betaelen eenen halven alde vlems tot thins.

Vide fol. Sequentie 28.

Alnoch hebben de voors. Partijen op dato vercocht aen de erffgenaemen van Gerit Sevijen een stuck bouwlant op

den Evenacker, gelegen met de een sijde Henrick Spijgels met de ander sijde neffens het ander erff, groot twe mergen

een hondert drij ende dertich roeden, met last van daer uyt te betaelen eenen halve alden vlemsch tot thins.

Vide fol. Sequenti 28.

Alsoo dat Henrick Spijgels erffgenaemen nu betaelen van de voorscr. thins twe a dry oordt alde vlemsch te

gewinnen als voorschreven.

Anno 1705, den 10e Martij hefft de Heer Henricus Benninckhoven, Burgermeister der statt Goch, sijn bovenstaende

parceel met dobbelen thijns naer den thijns rechten gewonnen en daer aen laten behandigen sijnen soen Johan Henrick

en Catharina Judith Hop.

Modo: Francis van Aerssen en Bertel (?) Canoy.

 

Eigen fol. 37.

Jaerlixse incompsten aen erff thins.                                                (28)

Peter Schreurs tot Aijen gilt alle jaers eenen halven alden vlemsch tot thins te winnen naer den thins rechten vuijt

het lant van Jan Vennen kinderen aengecocht, gelijck hiervoor aen de andere sijde te sijen is.

Seger Dennissen hefft dit voorstaende landt met sijne vrou saliger beerft en hefft het selve int jaer 1705, den 5e

Januarij met dobbelen thijns gewonnen en daerna doen behandigen Peter sijnen soen.

Modo: Gerit Rutten tot Aijen.

 

D’erffgenamen van Geurt Swijen oft Dryssen gelden alle jaers eenen halven alden vlemsch tot thins te winnen naer

den thinsrechten vuijt een stuck lants van Jan Vennen kinderen aengecocht gelijck het voor an de ander sijde te sijen is.

 

Eigen fol. 38.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(29) int oudt boeck folio 16 op Derick de Weind (?).

Peter Kerckhoff genam(p)t Henssen gildt alle jaers twaelff vlemsche plack vuijt een Campken, gelegen beneffens

die straet aen de weijde genoempt het Haeverlandts, gehoorende an der hoff vanm haere Genaede de Gravinne van Styrm.

Anno 1649 den 29 Maij heeft Peter Kerckhoffts gewonnen ende naer boeck rechten daer aen behandt naer sijne

doodt hefft Henneken sijne huijsvrouw met dobbelen thins gewonnen ende daer aen behandt met voors. Erff wert Peter

Deckers van de erffgenaemen gecocht ende hefft het selven int jaer 1705 den 5e april gewonnenmet dobbelen thijns naer

den thins rechten ende heft daer aen doen behandigen Peter sijnen soen.

Modo: Willem Haegens op den Eenenberg, op de Kamp onder Well.

Uitgekocht door .. Haegens 30 november 1867.

 

Eigen fol. 39.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(30) int oudt boeck folio 19 op Jan Campmans. Item int Gildenboeck, folio 5)

Jan van de Kerckhoff gildt alle jaers sesthijn alde butgen thins vuijt eenen pass gelegen in de heerlicheit van Afferden

ende van Jan Campmans gewonnen, schietende met den eenen eynde op de Leygraf met den anderen op Henrick Dijbels

Boedonck met de eene sijde neffens Hubert Moermans pas, met de andere sijde neffens sijn ander erf.

Anno 1640 den 13 Junij heeft Jan van de Kerckhoff desen pas gewonnen ende geworven ende is dair aen behandt.

Modo Mathis Vervoort

Anno 1667, den 24 Junij heeft Herman van den Kerckhof met dobbelen thins gewonnen ende is dair aen behandt.

 

Eigen fol. 40.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(31) int oudt boeck folio 20 op Blaijman, daer nae Thijs Nijmants

Ardt Gossens gildt alle jaers drij alde vlemsch vuijt sijn erff aen den Hoendonx berch gelegen, dat hi van Jan Derricx

ende consorten heeft gecocht.

Anno 1649 den 9e heeft Ardt Gossens gewonnen naer den thins rechten met dobbelen thins

Derck Coppis als aencooper van dit voorstaende erff, hefft het selve in den jaer 1705, den 26e januarij gewonnen en

hem selven daer aen doen behandigen, maer daer van betalende dobbelen thijns naer den thijns rechten

Modo tot leste Jan Diebels op den Sintelenbergh.

Modo: sijnen schoonzoon Hendricus Rutten Wyenbergh.

 

Eigen fol. 41.

Jaerlixse incompsten aen thijns.      

(32) int oudt boeck folio 12 op heer Jan  Boshuys, Peter Jan Willems, daer naee Geurt Peters.

Geurt Peters gildt alle jaers ses vlemsch thyns vuijt eenen pas gelegen aen Bergerdyck beneffens Hubert Moermans

pas, schietende van den Veldtgraeffop Henrick Dijbels Boedonck. Hier aen is behandt gewest Peter Jan Willems soen,

daer naer Geurt Peters.

Ao. 1667 den 27e Januarij is hier aen behandt Jan Geurt Peters soen

Deesen post staat tegenwoordigh tot  last van Herman …., nu tot last van de wed. P. Dormans.

 

Eigen fol. 42.

Jaerlixse incompsten aen thijns.                                           (33)

De erffgenaemen van Peter Jeuriens tot Aijen geldt alle jaers eenen alden vlemsch vuijt het erff gelegen aen de Aijer

beeck ende van Meuws Gudden aengestorven staende te gewinnen naer den thins rechten.

Ao 1705, den 2e Januarij hefft Jurien Peters deesen boovenstaenden post met dobbelen thins gewonnen naer thins

rechten en hefft daeraen laten behandigen Peter sijnen soen.

Ao. 1765 den 2e Junii is desen bovenstaende thins verleedt in de Heijsters, groot omtrent twee morgen, geleegen

eensiedts Banschovius modo van Arssen eenre, andersijts Mathis Vervoort, schietende voor aen op den gemeinen wegh,

aengekoght door Jan Diebels, tot welchen leste desen post staet.

N.B.: Desen thins is verleijdt om diswil dat men niet en conden aenwiesen de erven daer t van oudts inbgeleydt was.

 

Eigen fol. 43.

Jaerlixse incompsten aen thijns.      

(34) int oudt boeck folio 10 op Jan van Gulick, folio 21 op Jan Claes, folio 23 op Jan Godden.

Geurt Heylen gilt alle jaers twe alde moirkens tot erffthins, staende te gewinnen met dobbelen thins vuijt twe mergen

lants, gelegen op de Enyck (?) met de eene side neffens Dijbel Heijlen erffgenaemen met de ander sijde.

Ao. 1636, den 12e Maij heeft Geurt Heylen dat erff naer boecxs recht gewonnen.

Modo tot laste van Joes Derick Smit tot Aijen. 

 

Eigen fol. 44.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(35) int oudt boeck folio 17 op Beltken Hennekens.

D’erffgenaemen van Kerst Dijbels gelden alle jaers twe ende een half butgen vuijt huijs, hoff ende camp tot Aijen

beneffens die gemeijn straet gelegen ende beneffens Geurt Bom, met beijder eynden op de gemeijnen weghoff straet,

algelyck deselve valide erffgenaemen van Nael Geurts is gewonnen.

Ao. 1614 op St. Anthonis dagh heeft Nael Geurts hem van de voorscr. butgens te boeck laeten stellen.

Tot laste van Bernard van Aerssen.

 

Eigen fol. 45.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(36) int oudt boeck folio 12 et 26 op Jan Moirman.

D’erffgenaemen van Hubert Moermans gelden alle jaers vuijt drij veerdel lants een aldt moerken tot thins.

N.B.: Dit is de half scheijt van de Clein Sleij, sijnde deese halfscheijt thijnde vreij.

Ao. 1705, den 3e Januarij hefft Peter Jans, die dit voorstaende aengedeilt is, gewonnenen hefft daeraen doen

behandigen Willem sijnen soen, modo Gertruij Janssen.

 

Eigen fol. 46.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(37) int oudt boeck folio 19 op Gelidt van der Spoelhoff off Michel van Aerssen.

Peter Derick Custers soen modo sijns soen Derick Peters gildt alle jaers vuijt eenenmergen lants, die Heijn Gossens

was een kaols (=Keuls) moerken tot thins.

Ao. 1737, den 23e december is gerigtelick vercogt den bergen de 4 morgens land liggende an den berg en  het

pastorale huis en land alhier door de erfgenaemen van Jan Schmitz is dese bovengenoemde post gestelt op den morgen

land aen het broeck, cooper hier van is Henrik Diebels. Siet hierover de gericgtliken vercoop en opdraegt alwaer de post

is ingevoegt, is nu Gerit Wijenbergh, nu Bernardus Janssen, Johan Muskes uitgekochtdoor de weduwe Bernard Janssen

am 15 maart 1834.

 

Eigen fol. 47.

Jaerlixse incompsten aen thins.       

(38) int oudt boeck folio 22 op Geuws Thijssen.

Jan Gerardts aengen Dijck ende de erffgenaemen van Jan Gerardts heffts gelden alle jaers een alden moerken tot

thins vuijt de Hoendonck, gelegen aen Aijerdyck, daer van sij oock gelden alle jaer drij schepel rogge, gelick hier voor onder

de incompsten van rogh te sijen is.

De kercke is lanther van de voorscr. Hoendonck.

Ao. 1705 den 2e Februarij hebben Gerardt Janssen en Jan Lenders geswageren deesen bovenstaende post gewonnen

en gelden daer van tot thins jaerlix ijgelick de halfscheid van een alt moerken en hebben daeraen laten behandigen Jan den

soen van Jan Lenders en Trinneken de suster van Gerardt Jans, daerna de weduwe Trinneken Janssen en de weduwe Boot…..

 

Eigen fol. 48.

Kaerte Van de Landerijen toebehoorende aen de Kercke tot Bergen, gemaeckt in anno 1671.

door: Peter Jeurgens

 

Schala inhoudende 100 roeden Ruremuntse maete, d’ roede 16 voeten.

(Titel – opschrift)

Kaerte van de bow- ende weij landen der kercke tot Bergen naer de maete gedaen in d’ heerlicheijt Well in den jaere 1647

ende naer de maete gedaen in de heerlicheijt Afferden in den jaere 1657 ende nu wederom naer de voors. Maete

gerenoveert in anno 1671, door mij Peter Jeurgens, geswoere Lantmeter als wanneer de selve Landerijen ten overstaen van

den eerw. Heer Joannes Verbeten, pastoir, Herman van den Kerckhoff, kerckmester, Adam Daemen, Henrick Claes ende meer

andere naeburen onder Bergen ende ten overstaen van Giesbert Janssen ende Gerart Rutten, schepenen tot Afferden ende

meer andere naeburen van Heuckelom met steene paelen sijn gepaelt, gelick in dese kaerte verteijckent ende te sijen is.

Tot welc ker(ck) oorconde hebbe ick dese geteijckent in Maio 1671. (was ondertekend) Peter Jeurgens.

(Dan volgen 4 kopie-pagina’s van kaart-details 48 a t/m 48 d)

 

Eigen fol. 49                           (orig. pag. 47)

Bow ende weijlanden van de Kercke tot Bergen gehoorende ondert het goet gelegen tot Bergen ende tot Heuckelom met die

reijgenoeten voeren ende paelen, gelyck deselve in anno 1671 syn affgepaelt ende begrepen in eene Caerte hier neffens

gevoeght.

 

Landerijen gelegen in de heerlicheijt van Well ende Bergen:

A) Is een stuck bowlant gelegen aen den Baemberg tuschen den heer tot Well ende Hubert Moermans erffgenaemen,

die tselve erff voor desen int gebruijck hebben gehadt, groot                                                               1 morgen         112 roeden

B) Is een sael bowlant gelegen tuschen Adam Daemen ende Hubert Moermans erffgenaemen,

groot              0 morgen         147 roeden

C) Is een stuck bowlant gelegen in den Gillom, neffens der heer tot Well ende meer andere verscheijde stucken,

groet                                                  4 morgen         117¾ roeden

D) Is een stuck bowlant gelegen tuschen Adam Daemen ende de Gilde tot Boxmeer,

groot                                                                                                          0 morgen         130½ roeden

E) Is een stuck bowlant gelegen tuschen de erven van den Heer tot Well, groet. Dit erff gehoordt aen St. Peter ende

St. Anthonius gilde, die tselve oock gebruijcken.                                                                                  0 morgen         119 roeden.

F) Is een sael bouwlant gelegen tuschen Adam Daemen ende Henrick Dijbels, groet

                                                                                                            0 morgen         126 roeden.

Eigen fol. 50                           (orig. pag. 48)

(Vervolg) Kerck Landerijen

G) Is de hoffstadt, groet                                                         1 morgen         51 roeden.

Het huijs van de Kercke bewoont nu den heer pastoir ter oorsaecke

op der Wehm oft tegenwoordigh geene woeninghe is, ende schuijr

met den hoff blijeft aen de kercke ende wordt tot desselffs behoeff verpacht.

H) Is weijlant off drijs gelegen tuschen den Heer tot Well ende Hubert Moermans drijs,

groot                                                                                      1 morgen         10 roeden

J) Is een stuck bouwlant, gelegen tuschen den Heer tot Well ende Peter Jeurgens erff,

groot                                                                                                          2 morgen         31 roeden

K) Is een stuck bouwlant gelegen op d’ negen morgen tuschen Adam Daemen ende Hubert Moermans erffgenaemen,

die dit stuck voor desen in haer gebruyck hebben gehadt, groot                                                            3 morgen         0 roeden

L) Is een stuxke bowlant gelegen tuschen den Heer tot Well ende Peter Lenssen erff off het

Weghken                                                                             0 morgen         78¾ roeden.

M) Is een stuck bowlant, genoemt de Pillendonck, ende gelegen tusschen Adam Daemen ende de Gilde tot Boxmeer,

groot                                              1 morgen         95 roeden

N) Is een sael lants gelegen tuschen Adam Daemen ende Herman van den Kerckhoff, die Moermans partijen oeck

voor desen gebruyckt hebben, groot    0 morgen        120 roeden

O) Is een stuck bouwlant gelegen aent weghsken neffens den heer tot Well, Adam Daemen ende den heer tot Wissen,

groot                                            3 morgen         129 roeden

 

Eigen fol. 51                           (orig. pag. 49)

(Vervolg) Kerck Landerijen

P) Is een weijde aent voorscr. bowlant gelegen tuschen Adam Daemen ende den Heer tot Well,

groot                                                                                          2 morgen         106 roeden

Q) Is een stuck bouwlant gelegen beijder sijdts den Heer tot Well,

groot                                                                                                    1 morgen         104½ roeden

R) Is een stuck bouwkant gelegen tuschen den Heer tot Well ende het Gildelant,   

groot                                                                                                  1 morgen         106 roeden

S) Is eenstuck bouwlant, toebehoorende aen St. Peter ende St. Anthonis Gilde. Is gelegen tuschen kercken

ende Rijcken hoff, groet                                0 morgen         100 roeden

T) Is een saelken, gelegen op de Sleij, tuschen den Heer tot Well ende Peter Lenssen

groot                                                                                                           0 morgen         63 roeden

V) Is een stuck bouwlant, genoempt het Overstuck, gelegen tuschen Rijckenhoff ende den Heer tot Wissen,

groet                                                           2 morgen         61 roeden

W) Is een sael bouwlant, gelegen beidersijts Rijcker hoff,groet 0 morgen 142 roeden

Item een weijde genoemt het Schair, sijnde ten deel met holdtgewasch. Is gelegen tuschen Peter Weijmans

ende Berndt Thijssen, groet                        13 morgen       134 roeden

Somma aen Landerijen onder de heerlicheijt Well:    48 morgen       149 roeden

Anno 1713, den 9e decembris hefft onse kerck van de erffgenaemen van Ardt Cöppen tot Geisteren voor een

somme van 300 gulden  /: gelick hier naer fol. 54 et 59 te sien is:/  aengecofft eenen werth boven Aeijen tegen over

Maeshees, eenersitz nevens Maria Sweijen, andersitz de erffgenaemen van Peter van Arscen jaerlix aen de kerck

tot Well belast met 3 deuten, groet 133½ roede                                                                                      133½ roede

vermoogh opdrachts brieff de dato 9 decembris 1713.

 

Eigen fol. 52                           (orig. pag. 50)

Landerijen offte erven der kercke gelegen onder de heerlicheijt van Afferden volgens de voorgaende Caerte.

A.A) Is een stuck bouwlant so de kercke ten deel voor desen heft gehadt ende ten deel met Jan Bouwmans

heeft omgelacht. Is nu gelegen tuschen den Heer tot Wissen ende Henrick van Heuckelom, richter tot Wissen,

groet                                    2 morgen         17¾ roeden

ende eene werdt daertegens gelegen, groet                                        0 morgen         94 roeden

B.B.) Is eenstuck bouwlant tuschen die richter Henrick van Heuckelom ende Herman Jacobs,

groet                                                                                              0 morgen         113½ roeden

ende een werdtgen daer tegens gelegen, groet                                   0 morgen         30 roeden

C.C.) Is een stuck bouwlant gelegen tuschen Rijcken hoff met beijder syden,

groet                                                                                                    1 morgen         34½ roeden                                                        

D.D.) Is een sael bouwlant gelegen tuschen Rijcken hoff ende richter Henrick van Heuckelom,

groet                                                                                0 morgen         61¼ roeden

E.E.) Is een stuck bouwlant gelegen tuschen Hermans Jacobs ende Rijckenhoff,

groet                                                                                                    0 morgen         141¼ roeden

F.F.) Is een stuxken bouwlant, gelegen tuschen Hermans Jacobs ende Peter Weijmans,

groet                                                                                                         0 morgen         52¾ roeden

G.G.) Is een stucxken bowlant, gelegen beijdersits tuschen Rijckenhoff,                 

groet                                                                                                   0 morgen         43¾ roeden

H.H) Is een weijde off pas, gelegen tuschen Herman Jacobs ende Gossen van Lottums erffgenaemen,

groot                                                                                    2 morgen         69 roeden

J.J) Is een weijde, gelegen tuschen Cathrin Zeeltiens ende Gerardt Jaspers,             

groet                                                                                                   1 morgen         37¼ roeden.

 

Eigen fol. 53                           (orig. pag. 51)

Kercke Landerijen offte erven onder Heuckelom.

K.K.) Is een hoofstadt vant goet tot Heuckelom, die Helliger Geurts tegenwoerdigh int gebruyck heeft,

is gelegen tegen Gossen van Lottums erffgenaemenende Henrick Bouwmans erffgenaemen,

groet                                                                           2 morgen         93¾ roeden

Item een stuxken, gelegen aen de beeck, groet                                  0 morgen         12¾ roeden

L.L.) Is een stuck bouwlant, gelegen opt Engh tuschen Cathrin Zeeltiens ende Rijcken hoff,

groet                                                                                               0 morgen         61¾ roeden

M.M.) Is een stuck bouwlant, gelegen oock opt Engh tuschen Gossen van Lottum ende Mathijs Jacobs

erffgenaemen, groet                                        0 morgen         95½ roeden

N.N.) Is een stuck bouwlant, gelegen tuschen Jacob Willems ende Cathrijn Zeeltiens,

groet                                                                                                           1 morgen         56 roeden

O.O.) Is een stucxken bouwlant gelegen op de Hees neffens Hubert Jaspers,         

groot                                                                                                    0 morgen         63 roeden

P.P.) Is een stuck bouwlant gelegen in de Small tuschen Rijcken hoff ende Gossen van Lottums erfgenaemen,

groot                                                                 0 morgen         135¾ roeden

Q.Q.) Is een stuck bouwlant gelegen in de Small tuschen Herman Jacobs ende Gossen van Lottums

erffgenaemen, groot                                                    0 morgen         142½ roeden

R.R.) Is der kercken Vlammerdts, die Helliger Geurts tegenwoordich oock in gebruyck heeft,

groot                                                                               5 morgen         71 roeden.

Allsoo men deesen van eenige jaeren herwerts niet heeft können verpachten, so hifft men denselven in October

1727 laten besaeijen met 16 malders eickelen.

S.S.) Is zo Degerff (?), gelegen rontsomme in de Heijde off Gemeijnte,                     

groot                                                                                                          6 morgen         60 roeden

Te weeten dat aen deese Degees / Oeess (?) is gelegen een venneken beteeckent met eenen opgeworpen wall

ende gehoorde bij dese Degerff, dan is niet gemeten.

Somma onder de heerlicheyt Afferden                                              29 morgen       141 roeden

In mey 1779 is de een sijd schietende aen de Degen met walle opgesmeten ende mit …… graaf……….. van

de heg, deze zyn bepaat met …. En den wal naer de heij met ….. pack.

In den jaere 1778 (?) heeft onze kerck gekoght van de gemeynt van Aefferden 1 morgen 100 roeden gemeynts

lanse degees, zuid waarts\de kercke Degees, oostwaarts ende westwaarts de gemeynte      1 morgen         100 roeden.

 

Eigen fol. 54                           (orig. pag. 52)

Peter Hoen tot Well heft volgens ein vestbrief de dato 29 augusti 1729 opgenomen 250 gulden, dit capitaal heft

hij overgeweesen aen Willim Peeters en Maria Wolters eheluyden volgens den selven vestbrief en noch een andre de

dato den 1e Junii 1725.

Dit Capital is abgelo(st?) en uitgesatt an Gerit Ambrosius en Willemij Raemakers en is van de interesse so veel

afgenomen en dat het Capital nu is 200 gulden holl. 8 gulden holl. interesse.

Dit Capitaal doende met den agio of opgeldt á 12 st. op den Rixd. 360 gulden Cleefs heeft Antonette Ambrosius

afgeleijdt en is wederom uytgesat aen Peter Peters en Hermina Zeelen Ehelieden en betaald daer aen de kerck 3½

procent luijdt vestbrief de dato den 23 junii 1783.

Eodem dato hebben de voorg. Ehel(ieden) van de kerck ontfangen 80 gulden en 15 ste Cleefs zijnde gesteldt

voor een erfjaargetyd van Jan Raijmans zaliger op de Hol, sonder vigilie, wair by der kerckmeester A. Gilta heeft geteld

9 gulden en 5 st. Cleefs doende aldus te saeme 450 gulden Cleefs á 3½ pro cent luydt vestbrief als boven.

Modo Leonard Tissen, di het onderpand heeft aangekogt. Vide fol. 83 tio.

Uitgekocht door Leoneerd Thysssen den 15 dec. 1834.

 

Eigen fol. 55                           (orig. pag. 53)

Jaerlix incompsten van de geltrenten off pensioenen, die door de naervolgende persoene alle jaers betaelt worden voor

de sommeaen hunne getelt, sijnde ten allen tijden (los?)baer met gelijcke sommen.

Peter Jeurgens, custer, heeft van den kercke een somma van een honderd daller Venloeslopent gelt, hercomende van

Alexander Verheyen volgens de gerichtelicke obligatie gedateerd 8 fenr. 1624 ende betaelt dair van alle jaers tot pensioen

vijff dalder vervallendeop St. Andrijs, facit                                                                                    7 gulden            10 stuiver

Item hebben Peter Jeurgens ende Peterken van den Wienbergh sijne huijsvrouwe van den kerck ontfangen een somme

van drij hondert gulden, die voor desen aen Thys Willems hebben gestanden ende betaelt dair van alle jaers op St. Andrijs

tot pensioen vant hondert vier gulden, facit                                                                                       12 gulden 0 stuiver

Item Peter Jeurgens ende Peterken sijne huijsvrouwe hebben ontfangen van de kerckedrij ende fertich gulden, oock

loopent gelt ende hergecoemen ende gelegateert door heer Theodorus Dinnissen, gewesene pastoir deeser kercke, voor

sijn erffiaergetijdt ende betaelen daer van tot iaerlixse pensioen tegens vier gulden vijffthijn stu(ver) ten hondert,

facit                                                                                                     3 gulden          0 stuiver

Dese posten sijn weder gerestitueert door Bernard Jeurgens ende weder uijtgeseth aen Geurt Daemen op den Camp.

Geurt Daemen op den Camp hefft de voorstaande somme in sijn geheel weren aen de kerck gerestitueert, en is vergroet

tot vijff hondert vijfftigh guldens …..en is werom door de kerck uijtgeset aen de Gemeente van Geisteren en gilt daer van

jaerlix tot pensioen ad vier ten hondert 22 gulden – vermoegh vestbrieff de dato den 18 decembris 1702 22 gulden 0 stuiver.

Dit capital is uitgeset aen die gemeente van Well en Bergen. Vide fol. 108.

 

Eigen fol. 56                           (orig. pag. 54)

Incompsten aen jairlixse pensioenen.

Wercken Ardts ende Jenneken sijne huijsvrouwe hebben van de kercke ontfangen een somme van hondert guldens

Venloes gelt ende betaelen dair van alle jaers op St. Andrijs tot pensioen volgens hunne gegevene hantschrift gedateert

den 15 Januarj 1657 (deese 100 gulden blijven tot last van Marie Weren tot Venraij.

N.B.: Deesen post siet hier onder F) 5 gulden ) stuiver.

Item deselve noch ontfangen van de kercke de somme van twee hindert gulden en betaelen dair van tot pensioen

                                                                                    10 gulden        0 stuiver.

Van deese 200 gl. is naer die doode mombers van Jan Weren saligers kinders uijtgereicht eenen vestbrief de dato den

25 februarij 1702, waer van de pensioen is vermindert ad 4 ten hondert ad:                                   8 gulden          0 stuiver

Ao. 1713 den 3e decembris hefft Michiel Hoen in den naem van Lendert Huberts en Jenneken Wehren sijne huijsvrow

deese 200 gulden aen de kerck gerestitueert en sijn met de 100 gulden fol. 59 aengeleit tot aencoopinge van den weerth.

Vide fol. 59 & fol. 49, ergo hic cessat.

F) De bovenstaende hondert gulden tot laste van Marie Wehren sijn in den jaere 1719 door haeren schoensoen

Geurt Cremers tot Venraeij aen de kerck gerestitueert en wederom uijtgeset aen Lendert Huibers en Jenneken Wehren

Eluijden, en betalen daer van jaerlix de pensioen ad 4 gulden                                                         4 gulden          0 stuiver

N.B.: Deese 100 gulden sijn mede inbegrepen in den vestbrieff van 200 gulden de dato 23 decembris 1719.

Vide fol. 60.

 

Eigen fol. 57                           (orig. pag. 55)

Incomsten aen jaerlixse pensioenen

Henrick Claessen ende Jenneken sijne huisvrouwe hebben van de kercke ontfangen de somme van twe hondert vijfftigh

guldens en betaelen dair van tot jairlixse rente 11 gulden 5 stuiver.

Van deese somme is de kerck naer dato gevest vermoege vestbrief de dato den 24 octobris 1689.

Dese Capitael is bij naerder vestbrieff gecoemen tot laste van Hubert Claes den 3e July 1703 ende bij verminderinge

van pensioen tot op vier pro cent ad   10 gulden        0 stuiver.

Dit Capitael is weerom gegeven door Jacob van Kuick en uitgegeven an Matthis Vervoort volgens vestbrief de dato

20 septembris 1732.

Dit capital is werom gegeven en uitgestelt an die gemeente van Well en Bergen. Siet folio 108.

 

Eigen fol. 58                           (orig. pag. 56)

Jaerlixse incompsten aen pensioenen.

Thijes Janssen ende Jenneken sijne huijsvrouwe hebben van de kercke ontfangen twe hondert vijff en seventich guldens

Venloes gelt ende betaelen daer voor alle jaers up St. Andrijs volgens den rentbrijeff voor scoltis ende schepenen tot

Afferden op den 7e decembris 1658 tot rente                                                                        13 gulden            15 stuiver.

Dese is betaelt ende weder uijtgeseth aen Henrick Rutten ende Jan Werkens, als te sien folio 65 en 66.

 

Henrick Linders ende Marie sijne huijsvrouwe hebben van de kercke ontfangen twehondert vijfftich guldens Venloes gelt

en betaelen dair voor alle jaers op St. Andrijs tot rente volgens de brijeff op den 12e Januarij 1662 gepasseert

15 gulden        0 stuiver

Desen rentbrijeff hebben Berndt Thijsen ende Peterkens Gossens eluijden aengenoemen tot oorsaecke deselve de

onderpandt int gebruijck hebben en betaelen de voorscr. jaerlixse rente

Deesebovenstaende twee honderd vijfftigh guldens syn den 7 januarij 1693 werom aen de kerck restitueert door Peter

Sijbertz en sijn op denselven dato werom op rente uijtgeset aen Jan Wehren en Marie van den Kerckhoff Eluijden ad 5

pro cento, ad     12 gulden 10 stuiver.

N.B.: fol. 65 selffste gerest(itueert?) hic ergo cessat.

Allnoch heft Peter Sijbertz int jaer 1687 den 13 februarij aen de kerck restitueert hondert guldens, de welcke 100 gld.

Op denselven dato werom van de kerck op pensioen uijtgeset sijn aen Jan van den  Kerckhoff aen de Hollsaegh ende

Peterken aende Poet (?). N.B. Deese post is overgeset fol. 163: 13.

Met deese hondt en bovenstaende derdehalf hondert guldens hefft Peter Sijbertz sijne obligatie ad 350 gulden

volcomentlick betalt ende volldaen.

 

Eigen fol. 59                           (orig. pag. 57)

Jaerlixse incompsten aen pensioenen.

Drijs Derrix heeft van de kercke ontfangen volgens hantschrift van den 25e Aprilis 1659 de somme van achtentachtentich

gulden sestijn ende eenen halven stuijver Venloes gelt, alnoch heeft Thijs voorscr. ontfangen vuijt de Reckeninghe van

Herman van den Kerckhoff over de jaere 1674 en 1675 elff gulden ende eenen halve stuiver, tsaemen hondert guldem,

deese heeft Joachim Houbroeck aengenoemenende sal alle jaers dair van tot pensioen betaelen ende op St. Andrijs in

anno 1676 ierstmael vervallen                                              15 gulden        0 stuiver

Dese bovenstaende hondert guldensheeft Joachim Houbroeck op den 30e novembris 1697 weder aen de kercke

gerestitueert ende wederom getelt.

Deese hondet guldens sijn naer dato voor de kerck wederom uijtgeset aen Jan Jeurgens tot Gelder en Hester Bachuijs

Eluijden, en gelden daervanjaerlicks op St. Andrijs, volgens vestbrieff de dato 3 februarij 1701        4 gulden          0 stuiver

Deese 100 gulden sijn door Jan Jeurgens gerestitueert en wederom voor de kerck uijtgeset aenm Jurien Peters op Peterken

Peters lujijt vestbrief de dato den 29 januarij 1714 en gelden hier van jaerlix                                     4 gulden          0 stuiver

Dese 100 guldens sijn door Jan Roufs afgeleijdt en door de kerck uijtgeset aen This Honnen en Marie Jaspers Eluijden,

luijdt vestbrief den 8e jan. 1766. Vide fol. 82.

Modo Lendert Reynders op de Holsagh.

……. Gesessen (?) en sijne huijsvrouwe hebben van de kercke ontfangen drij en sestich guldens loopent gelt ende

betaelen daer voor alle jaers op St. Andrijs tot pensioen 3 gulden 3 stuiver.

Deese drij en sestigh guldens sijn door Maes Artz in den jaere 1711 op St. Andrijs gerestitueert ende in de Kercke

Comme eenigen tijde vruchteloes gelegen hebbende, sijn naer dato tot profijt van de kercke wederom uijtgeset aen Peter

Gossens en Marie Sijbers Eluijden, en gelden daer van jaerlix op Petri ad Cathedram twee guldens thien en eenen halven

stuijver, luijt vestbrieve de dato den 27 februarij 1713  2 gulden 10 Stuiver en 4 ….

Modo: Bastiaen Troost.

 

Eigen fol. 60                           (orig. pag. 58)

Jaerlixse incompsten aen pensioenen.

Geurt Bom heeft van de kercke ontfangen volgens sijne gegevene hantschrift van den 2e januarij 1662 vijfftigh guldens

ende betaelt daer voor alle jaers op St. Andrijs tot pensioen 2 gulden 10 stuiver.

Dese vyftigh guldens sijn posterieur aen de kercke wederom gestelt ende wederom aen Jan Sieberts uijtgeseth vermoegh

vestbrieff van den eersten Juni 1696.

Allnoch hefft Jan Sijbers van de kerck ontfangen vijff en seventigh gulden, due gefundeerd sijn voor een erffjaergetijt

door Herman van den Kerckhoff, gelick hier nae breder te sien is fol. 73 en allnoch andersins van de kercke middelen 25

gulden allsoo int geheel eene som van hondert vijfftigh gulden, volgens inhout des vestbrieffs, de dato als hier boven

vermeld staet en gilt daer van jaerlix                                                              6 gulden          0 stuiver

Vide folio 62 t selffste

Dit is ge(re)noveert anno 1747 om dat de capital alsdan so hyer op drij en een half par cent.

Peter Geurts ende Henrisken Gerardts hebben van de kercke ontfangen de somme van vijfftich guldens Venloes gelt

ende betaelen dair van alle jaers opt hoochtijt van Paschen volgens hunnen gegevene hantschrifft van den 28e septembris

1665 tot pensioen 2 gulden 5 stuivers.

Ao. 1703 int begin van de Maent Meij hefft Derrck Camps tot Wanssum deese bovenstaende vijfftigh gulden aen de kerk

gerestitueert ende de handtscrifft ingelost en sijn werom uijtgeset aen Derck Cox, den soen van Jan Smitz saliger geweesene

custer en sijn begrepen onder  soodanige 400 gulden de welcke dito DerckCox door sijn swagers Wolter van de Burgh en

Derck Klinckhaemer; als hier toe van hen gestelde vollmachters, respectivelick van de Cappelle tot Aeijen en armen tot Bergen

hefft ontfangen luijt vestbrieff de dato den 3e Julij 1703 en betaelendaer van jaerlix aen de kercke 2 gulden.

Modo: de weduwe P. Dormans.

 

Eigen fol. 61                           (orig. pag. 59)

Jaerlixse incompsten aen pensioenen.

Maria Claes weduwe van Jan Claes heeft van de kercke ontfangen de somme van hondert guldens Venloes gelt ende betaelt

daer voor alle jaers op St. Andrijs tot pensioen volgens de gegevene hantschrift van den 8 februarij 1668   5 gulden  0 stuivers

Item de erffgenaemen van Jan Goris ende Marie Claes heben van de kercke ontfangen de somme van vijffenseventich

guldens ende betaelen daer voor alle jaers op Halff Vasten dagh volgens de gegevene hantschrift van den 15e Mai 1676

             3 gulden          7½ stuiver

Dese twee posten sijn posterieur door vercoopinge op Wijenbergh Rutten gecomen ende wederom door assignatie op

Herman van den Kerckhoff ende daer naer het gelt door Kerckhoff weer overgetelt in handen van Derick Hendrickx ende

daer voor gerichtelijcke  verwaeringhe aen de kerck hebt (?) gedaen wegens vestbrieff van den negenden februarij 1700,

doet daer van den intrest alsnu                                                      7 gulden          17½ stuiver

Modo: Jacob Kuelen (?) aen de Langhstraet.

 

Mewes Lamers ende Anneken Claes hebben van de kercke ontfangen vijfftich guldens enbetaelen daer voor alle jaers op

St. Andrijs tot pensioen volgens de hantschrift van den 20e Januarij 1675                                                2 gulden          5 stuiver

Modo: Wijenbergh Rutten als aenkooper vant goets sese door assignatie gestelt tot laste van Herman van den Kerckhoff.

Modo: Peter Claes, die deselve vijfftigh gulden van kerckhoff hercomende hefft ontfangen, als noch daerenboven andersintz

vijfftigh gulden, aldus eene somme van hondert gulden int geheel, volgens vestbrieff van den 3e Julij 1703 en gelt daerna

jaerlix op St. Andris vier gulden                                                                                                      4 gulden          0 stuiver

Dese 100 gld. Sijn door Michiel Hoen den 3e decembris 1713 gerestitueert en door de kerck aengeleit tot aencoopinge van

den werth. Vide fol. 54 en fol.49. Ergo hic cessat.

 

Eigen fol. 62                           (orig. pag. 60)

Jaerlixse incompsten aen pensioenen.

Gerardt Henssen ende Derisken sijn huijsvrouwe hebben van de kercke ontfangen vijfftich guldens ende betaelt daer voor

alle jaers totpensioen                       2 gulden          5 stuiver.

88 N.B. Gossen Henssen als momboir van de onmöndige kinderen hefft deese 50 gulden gerestitueert en sijn door de kerck

wederom ad vier pro cent uijtgeset aen Feijken Rutten, de weduwe van Peter Wilbers zaliger en sijn mede inbegrepen in den

vestbrieff van drij hondert vijff en seventigh gl. De dato den 16e decembris 1711 en geld hier van jaerlix 2 gld.

ende dese voors. Eluijden hebben alnoch ontfangen de somme van hondert gulden door Herman van den Kerckhoff aen

hem gestelt en van Gerart Coenen gecoomen en betaeld daer voor tot pensioen alle jaers op St. Andrijs volgens hantschrift

van den 12 Maij 1675 4 gulden 0 stuivers.

Deese hondert gulden van den voornoemden 12 Meij 1675 sijn in den jaere 1719 gerestitueert door Peter Lucassen aen

de Holtsaegh en sijn wederom door de kerck uijtgeset aen Lendert Huijbers ende Jenneken Wehren Eluijden, en betalen daer

van jaerlix 4 gulden

Modo: Thijs Honnen

Nota: deese 100 gld sijn mede inbegrepen int capitael van 200 guldens vermogh vestbrieff de dato den 23 decembris 1719.

Vide fol. 54.

Dit Capitael tot laste van Bernardus van Aerssen tot Aijen, die onderpant heeft aengedocht(?) bet(aelt?) dair van jaerlixs

3 gl.                             3 gulden

Peter Claes en Maie van den Poell, Eluijden, gelden jaerlix aen de kerck, luijtvestbrieff de dato den 14e januarij 1705 van

hondert vijff en seventigh gulden capitael 7 gulden 0 stuiver.

Tot dit capitael hefft Peter Sijben uijt sijnen soen saligers reekeninge als gewisenen kerckmeester gecontribueert 10 gulden

en Jan Heijlen 115 gulden, gelick beijdersitz in haere reekeningen te sien is.

Ao. 1713 den 3e decembris hefft Michiel Hoen dese voorstaende 170 guldens in den naem van Peter Claes gerestitueert en

sijn door de kerck wederom uijtgeset aen Geurt Coppis en Jacomin sijne huijsvrow, luijt vestbrieff de dato 16 decembris 1713

en gelden daer van jaerlix op St. Andrijs                                                                                              7 gulden          0 stuivers.

Deesen post: siet overgeset fol. 81.

 

Eigen fol. 63                           (orig. pag. 61)

Jaerlixse incompste aen pensionen.

8 december 1682

Copie van fondatie van Adam Portman ende Percken Vermuelen.

Ick Adam Portman ende Percken Vermuelen verclaeren mets desen dat wij naer goet beraedt ende vrijen wille in goedt gebruijck

van ons verstant en bij levenen liven voor ons en voor onse naecommelingen legatieren en maecke een somme van hondert

gulden tot intresse vuijtgeseth aen Peter Linssen om nu en ten euwigen daghen te dienen tot behoef van de kerck tot Bergen

en besonderlijck om voor de pensioon vijff ten hondert waslicht te gebruijcken voor onsen liven vrouwen Altaer, tot eere en glorie

van Godt en sijne live moeder met dese expresse conditie nochtans soot geviel (dat Godt gehoede) dat het landt quam over te

gaen aen enige andere gesinten, dese pensioon sal vuijtgerecht worden aen de Armen vanBergen ofte Aien, voorders dat hiervan

naer discretie en oordeel des eerw. Heer pastoors aldaer, aen den Custer sal vuijtgerechtworden sijn verdienst voort maecken

der kersen en aenstecken, well tge verstaen dat dit legaet sijn effect eerst sal hebben en de capitael somme aen de kercke sal

worden getransporteert, naer de afflivicheijt van een van beijden, wie ’t dan Godt gelieft sal hebben eerst vuijt dit leven te haelen,

alsoo verclaeren wij dit waerachtich te sijn door eijgen onderteeckeningen int jaer ons Heeren twee en tachtentich den sesthien

hondert, den 8 decembris ende was onderteeckent: Adam Portman, Percken Vermuelen.

 

Accordeert met sijn origineel bij mij Joannes Claessens, secr.

 

Dese 100 gl. Sijn door Jan Smits ontfangen ende posterieur ge..acest volgens den brief de dato den 2e februarij 1702 en betaelt

daer van jaerlix aen de kerck 4 gulden.

Modo: Dirck Klinckhaemer.

Deese 100 gulden sijn gerestitueert door Willen Remmen en Helena Smitz en sijn wederom  tot profijt van de kerck, uijtgeset aen

Hermen Jacobs en Jenneken Coppis luijt den brieff de dato 8 januarij 1710 en gelden daer van jaerlix 4 gulden. Hier achter folio. 62.

 

Eigen fol. 64                           (orig. pag. 62)

Incompsten aen jaerlixse pensionen.

Jan Sieberts ende sijne erfgenaemen hebben van de kercke ontfangen eene summe van een hondert vijftigh gulden loopent

p..missie gelt vermoegens vestbrieff de dato den eersten Junij 16.. tegens vier pro cento, vervalt daer van den eersten intrest op

Paesschen 1697 ad 6 gulden ) stuiver.

N.B.: t selffde fol.. 58

Modo: Dit  …. Roeffs te gelden

Dit Capital is reduceert tegen dijen een half pro cent. V(ide) folio 58.

N.B.: Bovengenoden vestbrief is van de erffgenaemen Roeffs ingelost en het capitaal  geroijeert ter gelegenheid van aankoop

van de  pastorij van gezeijde familie in het jaar 1814, luijd verkoop-acte de dato 10 febr(?). 1814

 

De hier voor fol. 61 staende hondert gulden sijn naer de doodt van Herman Jacobs en Jenneken Coppis, gerestitueert door

Nicolas Bouwelingh en Nesken Coppis tot Wees en sijn wederom tot profijt van de kerck uijtgeset aen Rochus Sijbers en Alitgen

Bom en gelden daer van jaerlix luijt vestbrieff de dato 19 april 1717.

N.B. Dezen vestbrief is ingelost door de familie Roeffs ter zelver gelegenheid als boven, is vervolgens het capitaal geroijeert

in het jaar 1814 als boven.

 

Eigen fol. 65                           (orig. pag. 63)

Incompsten aen Jaerlixe pensionen.

Henrick Coppis bende Grietien Aerndts eluijden sijn aen de kerck schuldigh eene summe van een hondert vijftigh guldens loopent

gelt, soo de selve hebben aengenoemen te betaelen in voldoeninge vant sloth van reckeninge van Baltus Gros, gewesene

kerckmeester betalen alsnu daer van tot intrest seven gulden thijen st(uiver) loopent, vervalt daer van de rente op

Paesschen                                                                                              7 gulden          10 stuivers

Modo: Peter Brouwwers en Marie Coppis Eluijden.

Dit Capital is aen om gegeven en ingestelt an die gemeente van Well en Bergen. Siet folio 108.

Het voorgaende siet hier voor fol. 56

Voor de hondert guldens capetael hier voor fol. 56 staende etot last van Jan van den Kerckhoff en Peterken aen de Port hebben

Kerst Hendricks en Maria van den Kerckhoff Eluijden aen de kerck uijtgereikt eenen vestbrieff de dato den 20e Junij 1724 en

gelden daer van jaaerlicks op St. Andrijs                                                            4 gulden            0 stuivers        

Modo: Jan Lenssen, modo Jan Huibers.

 

Eigen fol. 66                           (orig. pag. 64)

(doorgehaald) Wijenbergh Rutten ende Joanna Smits Eluijden hebben ontfangen van de kercke een summe van ....

Peter Jacobs en Jan Hendricks gebroederen opt Hersselt hebben ontfangen uijt het legaet van Hernsken Heijnen saliger haer

moetjen (moeder?) vijfftigh gulden permissie gelt volgens vestbrieff de dato den 6e februarij 1702 en gelden daer van

jaerlix            2 gulden          0 stuivers

hier voor is de kerck gehouden jaerlix een erff jaergetijt te doen houden. Vide fol. 74.

Dit is afgelegd door de erfgename van Gerrit Basten. Siet folio. 108.

 

Eigen fol. 67                           (orig. pag. 63)

Incompsten aen Jaerlixse pensionen.

Jan Werckens ende Maria van den Kerckhoff hebben van de kercke ontfangen eine summe van twee hondert vijftigh guldens

loopent gelt vermoegens hantschrift van den 7e Januarij 1693 betaelen daer van tot rente alle jaers op Sinte Andries ad twalff

guldens thijen stuijvers 12 gulden – 10 stuijvers.                       N.B.: fol. 56 t selffste.

Jan Werkens ende Maria van den Kerckhoff hebben al noch ontfangen van de kercke penningen eene summe van een

hondert guldens loopent permissie gelt, dese penningen sijn gecoemen van Gijes Janssen ende door Bernard Bouwmans

getelt betaelende daer van alle jaers op sinte Andrijes tot rente van vier guldens thijen stuijvers          4 gulden 10 stuivers

Van deese twee bovenstaende posten is naer dato door de mombers van Jan Weren saligers kinder uijtgereickt eenen

vestbrieff de dato den 25 februarij 1702 en is de pension daer van vermindert ad vier pro cent tot op

jaerlix                                                14 gulden        0 stuivers

Modo: Thijs Honnen, modo Bernardus van Aertsen, die t onderpandt van dit capitaal heeft aengekoght. Bet. 3 p. (?)

 

Eigen fol. 68                           (orig. pag. 66)

Henrick Rutten ende Henrixken Heijlen hebben van de kerck ontfangen een summe van een hondert vijfenseventigh guldens

loopent permissie gelt hergecoemen ende gestelt uijtter den vestbrieff van Gijes Janssen, betaelende daer van alle jaers op

sinte Andries tot rente ad vier guldens permissie gelt luijt vestbrieff de dato den 21 Junij 1697        4 gulden

Dit gelt afgelegd van Jan Rutten ende ingestelt an Jan van Dyck tot Well ;uyd vestbrieff van den 25 octob. 1756

Dit gelt is afgelegdt door Jan van Dijck en uijtgeset aen This Honnen en Marie Jaspers Eluijden tot Heucklom, luydt vestbrief

van den 8e januarij 1766. Siet fol. 82

Modo: d’erfgenaam van Lendert Reijnders op de Holtsaegh.

 

Jan Moermans ende Wilmken Derickse hebben van de kercke ontfangen eene summe van een hondert vijftigh guldens

loopent permissie gelt volgens veestbrieff van den 9e februarij 1700, eersten Martij te rente ad ses gulden loopent permissie

gelt 6 gulden          0 stuivers

Dit capital is werom gegeven en uitgestelt an die Gemeente van Well en Bergen. Vide folio108 en doet van het hondert – drij -.

 

Wolter van der Burgh ende Gerritjen Smitz Eluijden hebben van de kerck ontfangen uijt het legaet vanberndt Oswalts saligers

jaergetijt vijfftigh gulden permissie gelt: vide hier naer folio 75 ende daer en boven noch vijfftigh gulden hercomende van Gerardt

Sijbers saliger als gewesene kerckmeester, op cortinge van desselfs restoor, gelick te sien is bij sloet van sijne rekeningh

nnis 1700 en 1701, allsoo te samen hondert gulden en gelt daer van jaerlix volgens vestbrief

de dato 14 februarij 1705                                       4 gulden          0 stuiver.

N.B.: gerestitueert en overgeset: fol. 68.

 

Eigen fol. 69                           (orig. pag. 67)

Marcel Linders en Marie Houbroecks Eluijdenhebben van de kerck ontfangen twee en sestigh guld permikssie gelt,

hercomende van Herman van den Kerckhoff, die t selve eenigen tijde van de kercke gehadt hefft tegens handschrifft, sijnde dit

gelt van hergecomen van restanten der oude kerckmeesters, eertijtz bijgedreven door den Heer Scholtis Boddinckhuijsen en

gelden daer van jaerlix, luijt handschrifft de dato den 22 Maij 1703     2 gulden – 10 stuivers - 0 duiten.

Ao. 1716 den 6 decembris heefft Siel Lenders de voorstaende 62 gulden geretsitueert ende de handtscrifft ingelost.          

N.B.: het gelt heeft men bij provisie geleit in de kercke comme tot voorvallende occasie van te mogen uijtsetten.

Post dato uijtgeset aen Jan van Ouler en Derrisken Eluijden luijt vestbrieve van de 16 januarij 1717 en gelden daer

van                                                          2 gulden          10 stuiver

 

Peter Remmen en Metjen Sweijen Eluijden hebben van de kercke ontfangen een somme van vijfftigh gulden loopent

permissie gelt en betalen daer van jaerlix tot pensioen 2 gulden luijt handscrifft de dato

den 23e januarij 1706                                    2 gulden          0 stuiver.

Deese penningen sijn hercomen en getelt door Hendrik Rutten gewesene kerckmeesterop cortinge van sijn restoor,

gelick te sien is naer ’t slot van desselff reekeningh deanno 1698 et 1699.

Deese vijfftigh gulden sijn naer dato door Peter Remmen aen de kerck gerestitueert en sijn tot desselffs profijt

wederom uijtgeset aen Feijken Rutten, de weduwe van Peter Wilbers zaliger luijt vestbrieff de dato den 16 decembris

1710 en gelt daer van jaerlix op St. Andrijs 2 gulden 0 stuiver.

Modo: Aldert Peters.

 

Eigen fol. 70                           (orig. pag. 68)

Incomsten en jaerlicksche pensionen.

Anno 1714 den 11 Maij hefft Jacob Hermens tot Heuckelom gefundeert een erffjaergetijt voor sijne süster Marie Hermens

salig(er) en hefft te dien einde aen onse kercke overgetelt ende betaelt vijfftigh gulden permikssie gelt.Vide fol. 76

N.B.: Deese voorstaende vijfftigh guldens sijn bij specialen octroeij van den Gerichte tot Well uijt geset aen Gerarda

Smitz alias Cox, weduwe van Wolter van der Burgh zaliger, vermoegh vestbrieve de dato den 4e July 1714 en gelt daer van

jaerlix 2 gulden.

Van deese 50 guldens syn afgelyd  20 gulden ende uijtgeset aen Peter Zeelen. Siet de vestbrief de anno 1713 den 9e

decembris.

De resteerende30 gulden permissie gelt tot laste van de wed. P Dormans.Modo: tot lasten van de erffgenaeme van Bernard

van Aarssen.

Den 20 gulden posten, doende in Cleefs met den agio 27 gulden 10 stuiver zijn uijtgesat aen Teunis Coppis en zyn

huijsvrow luijt vestbrief de dato den 12 novembris 1774,noch zijnin desen brief begrepen 87 gulden 10 st. Cleefs door Mathis

Vervoort getelt voor ’t jaergetijdt van zijne huijsvrouw Jacomin Basten. Siet fol. 77

De hiervoor fol. 66 staende hondert gulden tot last van Wolter van der Burgh en Gerritjen Smitz sijn op den 10 decembris

1721 wederom aen de kerck gerestitueert door Maes Artz, bezitter vant onderpant en sijn tot profijt van dito kerck wederom

uijtgeset aen Willem en Hendrick Janssen, gebroeders, luijt vestbrieff de dato den 10 decembris 1721 en gelden daer van

jaerlicks                                                                                           4 gulden          0 stuiver.

Deese 100 guldens zijn wederom uitgesat an Thomas van Bael, volgens vestbrief – modo: gemeijnte van Well.

 

Ao 1717 den 1e februarij hebben Jan Artz ende Henrina Boumans Eluijden tot Broeckhuijsen aen de kerck jaerlijx op St.

Andrijs toegeleijt in permissie gelt 2 gulden, sijnde deese de pensioen voor haer ooms saligers erffjairgetijt, gelijck hier

naer breeder te sien is fol.76

N.B.: Het vervolgh van vordere pensionen der kercke. Siet naer fol. 91.

 

Eigen fol. 71                           (orig. pag. 69)

Anniversaria offte erffiaergetijden de welcke de kercke moet doen houden voor de renten ofte gelden daervoor aen de

kercke betaelt.

In de oude registers der kercke worden gevonden eenighe anniversaria de welcke niet gehouden worden om redenen

dat de kercke tegenwoerdigh geene betalinge daer van heeft. Ende is verclaert van den hoochw(aardige) en doorl(uchtige)

heere Eugenius Alb. d’Allamont, bischop van Ruermunde, dat deselve niet behoeve te geschijden dan alleen dese twe

naervolgende grtrocken vuijt de oude registers, waer van de kercke tegenwoerdigh ontfanck het geene dat voor is gelegateert.

Elsken Claeskens heeft gelegateert aen de kercke tot een erfftestament en alle jaers een halff malder rogge ende haeren

soon een vat rogh, daer sullen die kerckmeesters haer iaergetijde voor doer doen. Is gestelt sonder tijt, dan wordt gehouden

op eene van quater temperdaegen in den Vasten off op eenen anderen bequaemen dagh.

Derick de Hoogh ende Griet sijne huysvrouwe hebben aen de kercke gegeven huijs, hoff, schuyr ende twe saelen lants,

gelegen op der Maese, daer voor sal de kercke doen houden een euwige Jaergetijde met vigilie ende singende misse en

commendatio voor haere sijelen ende haere beijder alders ende als dan te setten drij kerssen.

Wordt gehouden deswoensdaegh van de quateer temper voor Kersmisse.

 

Eigen fol. 72                           (orig. pag. 70)

Op goensdagh off vrijdaegh van de quater temper in den maent September wordt gehouden het anniversarium voor alle

weldoeners der kercke, die hunne leven offte doodt deselve gebenificeert oft bedaght hebben, gelijck bij de voorgaende

heeren pastoirs, schepenen ende kerckmeesters, bij voorgaende advijs, van den heere Landtdeeken Stalenius is gestelt

voor altijt onderhouden te worden, tot solaijs van der selver ende tot voldoeninghe van de obligaties, indijen de kercke daer

over noch eenighe mochte hebben.

Het jaergetijt van het gilt, het welk geschied vreijdags na Pinxten word volgens oude gewonte aen den Heer Pastoir betalt

met vier permissie schilling, salvis juribus custodis, die an hem besonder betaelt worden                                         4 schilling.

 

Eigen fol. 73                           (orig. pag. 71)

(Eerste bovenste helft is abusievelijk niet gekopieerd i.v.m. ingevoegde dekblad. De tweede helft van de bewuste pagina

luidt als volgt):

Adam Daemen ende Peterken Vermuelen sijne huijsvrouwe gegeven aen deese kercke vyfftich guldens Venloes gelt,

daer voor deselve sal doen houden alle jaers een erffiaergetijde met vigilie ende singende misse, te houden op den

begraffenis dagh van eene van hunne beijden ende so langh als  sij beyden int leven sijn voor haere ouders, in mart.

Anno 1664 den 31 Maij heeft den eerw.heere Theodorus Dinnesen pastoir deser kercke gegeven vijfftich guldens

Hollants gelt voor sijn erffiaergetyde met vigilie ende oplsen sijnes naems naer de predicatie, wordt alle jaers gehouden

op den 31 Maij als wanner den heer pastoir voorscr. is overleden.

 

Eigen fol. 74                           (orig. pag. 72)

Erf iaergetijden.

Anno 1665 den 15e October heeft den eerw. Heer Joannes Verbeten gegeven aen deese kercke de somme van vijfftich

guldens Venloes gelt, en sal daer voor doen houden een erffiaergetyde met vigilie ende singende misse, nu voor sijnes

gevers vrijnden ende naer synnen doodt op sijnnen sterffdagh ten euwigen daeghe.Vide fol. 254.

Wordt alle jaers gehouden op den 15e Martij als wanneer den fundateur is gestorven. Vide fol. 288.

Anno 1665 den 28 aprilis heeft Jan Rutten genaempt Basten gegeven aen de kercke eens vijfftich guldens Venloes off

loopent gelt, waer voor de kercke sal doen houden een erffiaergetyde met vigilie ende singende misse voor hem, sijne

huijsvrouwe ende kinderen.

Wordt gehouden alle jaers op den 28e Aprilis wanneer de fundateur is gestorven.

 

Anno 1665 den 19e Junij heeft Geurdt Drijssen genaempt Swijen gegeven aen de kerck eensvijfftich guldens loopent met

last van daer voor te doen houden een erffiaergetyde met vigilie en singende misse voor hem, sijne huijsvrouwe en kinderen.

Wordt alle jaers gehouden op sijnen sterffdagh, den 19 Junij.

 

Eigen fol. 75                           (orig. pag. 73)

Erff iaergetijden.

Anno 1666 den 15 september heefft den eerw. Heer Gerardus Fabri, vicarius van deese kercke aen deselve gelegateert

eens vyfftich guldens met last daer voor te doen houden een erffiaergetyde met vigilie ende singende misse.

Wordt gehouden alle jaers op sijne sterffdagh den 15e september.

 

Anno 1666 op den dagh van St Appollonia[9] heeft Catharina Moermans geestelicke dochter gelegateert aen dese kercke

eens vyfftich guldens loopent gelt met last van daer voor te doen houden een erffiaergetijde met vigilie ende singende misse

voor haer ende haere naaeste vrijnden. Wordt gehouden alle jaers op den negenden februarij.

Erffiaergetijt van Hendrick Weijenbergh, tot last van de Cappel. Vide fol. 330

 

anno 1696 hebben Herman van den Kerckhoff ende Gooswina Gerarts eluijden aen de kercke gegeven eene summe van

vyfenseventigh guldens loopent permissie gelt, welcke penningen syn op trest geseth aen Jan Sieberts (fol. 58) vermoegens

vestbrieff van den eersten Junij 1696 ende sal daer voor doen houden een erffiaergetyd met vigilie ende singende misse als

oock alle sondaegen naer de predicatie met afleesen beijder naemen, nu voor haer givers vrij ende naer haeren doodt op

haeren sterfdaag ten eewigen daege.

 

Wort gehouden bije lkeven van de gevers op den sesthiende Martij ende in plaetse vant afleesen der naeme sal alle jaers

door den heere pastoir gedaen worden twee leesende missen ende bij provisie daer voor profiteren ad twee schillingen naer

intentie van de gevers.

Dit Erffjaergetijt wort jaerlix gehouden den 18 Januarij op welcken dagh den voorgenoemde Herman van den kerckhoff int jaer

1705 is gestorven en wort jaerlix gespint van den Armen wegen vier vath roggen, gelick hier naer breder te sien is, fol. 257.

 

Eigen fol. 76                           (orig. pag. 74)

Erff jaergetijden

Anno 1794 den 3e april is gestorven Maria Heijlen, jonge dochter, en hefft voorgaents in haersieckbedde voor haer ende

haer voorouders gesticht een erffjaergetijt, hier voor soude haer broeder Hendrick Heijlen en Heiltjen Eluijden, uijt het

patrimonie, dat seij door haer versterff quam te genieten, aen de kerck uijtkeeren vijfftigh gulden, de welcke van de kercke

wegen uijt souden geset worden, om vuijt de pensioen de gewoonelicke gerectigheit te betalen aen den heer pastoor ende

Cüster.

Deese voorgaende vijfftigh gulden hefft de kerck niet antfangen,maer de erffgenamen betalen de gerechtigheit selven aen

pastoor en cüster.

Modo: tot laste van Peter Coppis op de Koning en betaald aen den Hr.pastor 24 st, ½ aen custer 12.

88 Thans, 1864, ten laste van Lambert Coppis (Koning) en wordt betaald met 36 st. te zamen = Fl. 0,79

 

Anno 1701 den 19e Junij is gestorven Hendersken Heijnen, Geestelicke dochter en hefft gelegateert aen de kerck vijfftigh

gulden, en sall daer van jaerlix op haer sterffdagh als boven doen houden een erffjaergetijt met vigilie en singende misse.

Vide hier voor Fol. 64

 

Eigen fol. 77                           (orig. pag. 75)

Erff jaergetijden

Anno 1702 den 15e September is gestorven Berndt Gossens Oswolts en hefft aen de kerck vermaecht vijfftigh guldens

loopent permissiegelt, waaer voor de kerck gehoiuden sall weesen jaerlix op sijnen voorseijden sterffdagh te laten houden een

erffjaergetijt met vigilie eb singende misse ende hier van te betalen de behoorlicke gerechtigheit aen den Heer pastoor ende

cüster. Vide hier voor Fol. 66

Den 30 augustus 1764 is gestorven den eerw.heer Petrus van Aken, pastoer deser parochie en heeft aen desen Aermen

by testament gelaaten alle zyne mobilaire goederen. Vde fol. 259 waer voor den aermen gehouden is alle jaare te laten houden

op den voorseyden sterfdagh een erfjaergetijd met vigilie en singende misse en hier van te betaalen de behoorlycke

gereghtigheydt aen den heer pastoor en custer.

Oock is goetgevonden uyt d’act the middelen op dat jaargetyd uyt te deelen een Welsch malder rogh tot broordt gebacken aen

de aermen, die tot laeffenisse zyne ziele coomen bidden.

 

Die 3e julius 1767 is gestorven Jan van Dijck en heeft aen de kerck vermacht twee hondert sestigh (?) gulden ses stuyver

Cleefs, waer voor de kerck gehouden zal wesen jaerlicks op sinen sterfdagh te houden een erfjaergetyd met vigilie en misse

die gesongen moet worden tot laffenis synes en syne Hengse (?) geestig dochter zielen noch moet de kerck betaelen uijt de

intrest des voornoemde somme jaerlycks aen den tydelycke Capplaen 3 gul 15 st. Cleefs voor eene (?) lesende misse den hy

aen de capellanie gemacht heeft en aen den hr. pastoor en custer hunne gerechttigheden te weten den hr. pastor 2 gl 8 st.

Cleefs en den Custer 2.. stuver Cleefs ende 10 st. Cleefs van t afleesen van Jan van Dijck.

Heer …. Hebben dese ….. geassigneert de helfte van twee obligatien tot laste deses gemeynte en van 150 deelen en …………

(5 regels: zeer slecht leesbaar!)

 

Eigen fol. 78                           (orig. pag. 76)

Erff jaergetijden

Anno 1708 den 11 Meij Maria Hermens tot Höeckelom hefft bij haeren versterven verordonneert, dat haeren broeder Jacob

uijt hare naerlatenschap voor haere siele funderen soude een erffjaergetijt met vigilie en singende misse; ten welcken effecte

Jacob Hermens voorschrven in den jaere 1714 den 11e Meij naer dien hij eenige jaere herwartz dito jaergetijt selffs becostigt

hadden /aen onse kercke getelt eens vijfftigh guldens permissie gelt en sijn tot profijt der kercke op interesse uijtgeset aen

Gerarda Smitz alias Cox, gelijck hier voor breeder te sien is, fol. 68.

 

Anno 1717 den 1 februarij hebben Jan Artz, scholtis tot Broeckhuijsen end Hendrin Boumans Eluijden gesticht een

erffjaergetijt voorhaeren Oom Berndt Boumans saliger voor twelcke sij Eluijden het gelt aen de kercke in natura niet

hebben getelt, maar hebben hier hier tot hünnen lasten behouden een capitaal van vijfftigh guld: permissie gelt, de welcke

50 gulden sij geleit hebben in een stück bowlandts, hun toebehoorende, groet eenen morgen 59¼ roeden, gelegen int

Hueckelomsche velt aldernaest de jurisdictie offte op de limijtsscheidinge van de Heerlickheit Well, voor dito hünnen oom

eertijts aengecofft van Jan van der Sande en Neesken Jeurgens Eluijden, uijt welcken stück erff hünnen bowhoff offte goet

tot Heuckelom belast ende gehouden sall weesen jaerlix op St. Andries aen de kerck te betalen /:om hier van aen den hr.

pastoor ende cüster te geven hünne gerechttigheit:/ twee gulden permissie: luijt hünne handtschrift geteekent tot

Broeckhuijsen op dagh en jaerals boven. Vide fol. 69

Modo: tot laste van Christiaan Linders te Heuckelom

Thans, 1864, van Victor Linders; waarschijnlijk afgelost.

N.B.: Dit jaergetijt wort jaerlix gehouden op den twaalaffden September, als wanneer dat aen den Armen, die den dienst

bijwoonend, gespeent wort, soo veull broet als men hebben kan voor 8 guldens. Vide hier naer onder d’Armen renten fol. 25.

 

Eigen fol. 79                           (orig. pag. 77)

Volgens vestbrief de dato den 11 julii 1713 heft den Erwerdige Heer Pastoir Diepram voor hem gemakt een erfjaergetyt

om daer voor jaerlijks te doen op synen sterfdag een singende misse, vigilie alsoeck dat sijne naem altyt nae de predicatie

door het jaer soude afgelesen worden, mits behoirlike betaling aen den Heer Pastoir en Cöster is het uitgestelt aen Henrick

Honnen en Jenneke Rutten volgens der selve vestbrief en heft denpastoir hiervoer jaerliks 7 … (?), den Cöster 2½ blaminster (?)

Modo: Joes Gelen en Marie Swijen Phili (?)

Den 20 juli 1769 heeft Mathis Vervoort aen den kerck geleidt 63 guld, 3 stuver, 6 denarii permissie voor eenen erfjaergetijd

zynes huijsvrow Jacomin Basten, met dit geldt te saamen met dat van den keimen (?), siet fol. 224 is ingelost eenen vestbrief

van 200 gulden per missie, die Joannes Pits ende syn huysvrouw hadde tot laste van Willem Jacobsen Lisbet Juriens. Naer

den doodt van Lisbet Juriens hebben d’erffgenaamen dit geldt afgelegdt en de 63 gul 3 st. 6 den ge…. Doende in Cleefs met

den agio 89 gld en 10 stuvers zyn uitgesat aen Teuws Coppis en Lena Beckers luydt vestbrief den 12 november 1774. Siet fol. 68.

 

Eigen fol. 80                           (orig. pag. 81)

Vervolgh der Erff jaerlickse Erffiaergetijden der kercke.

Het voorgaende: siet fol. 68

Gerardt Basten ende Elisabeth Heijnen Eluijden hebben van de kerck opgenomen hondert guldens permissie gelt uijt den

ontfanck van Gerardt Rütten, kerckmeester, voor de jaeren 1722 en 1723 en gelden daer van jaerlix op St. Andrijs luijt

vestbrieff de dato den 22e November 1724                                                                   4 gulden          0 stuiver

Ao. 1727 heefft Jan Browers tot Elsteren in den naem van Geurt Coppis ende Jacomin Heijnen aen de kerck gerestitueert

het cpitael van 175 gulden permissie, gelijck hier voor fol. 60 te sien is, ende is wederom tot voordeel van de kerck uijtgeset

aen Gerardt Basten en Elisabeth Heijnen Eluijden op de Vorsthoff en betalen daer van jaerlix op St. Andries luijt vestbrieff de

dato den 13 fabruarij 1727                          7 gulden          4 stuiver

Allnoch hebben den voornoemde Gerardt Basten ende Elisabeth Heijnen Elujijden van de kerck ontfangen eene separate

somme van hondert guldens cleeffs, hercomende ende getelt sijnde uijt den ontfanck van Gerardt Rutten, gewesenen

kerckmeester d’annis 1722 en 1723, en sullen daer van jaer;ix op St. Andrijs betalen luijt denselven voornoemden vestbrieff

de dato den 13e februarij 1727                                                        4 gulden Cleefs

Deze Capitalen sijn weerom gegeven en uitgestelt an die gemeinte vanWell, Bergen. Siet fol. 108

Ao1757 den 18 Meij heeft de gemeijnte van Aefferden van de kerck ontfangen 50 daelers Cleefs. Modo: tegens 3½ per cent.

 

Den 28e Meij heeft de gemeynte van Aefferden van de kerck ontfangen hondert guldens Cleefs tot betaeling der franse

contributie a vier op cent. Luijdtvestbrief

Modo: tegens 3½ par cent

Den 28 decembris 1792 heeft de Gemeynte van Afferden van onse kerck ontfangen hondert guldens Cleefs tot betaeling

der franse contributie á vier p. cent, luyyt vestbrief de dato als bevonden aen het slot des ander reekeningh van de jaren

1788/1789 gedaen door Peter Rutten.

 

Eigen fol. 81                           (orig. pag. 82)

Incomsten aen jaerlicsche pensiom.

Hendrick Coppis ende Jenneken Dinnissen Eluijden hebben van de kercke opgenomen een capitael van vijff en seventigh

guldens permissie en betalen daer van jaerlix op S. Andrijs 3 gulden.

Modo: Willem van Bommel tot Aijen

Modo: Grad(?) van Bommel

Moldo: Gerard van Haaf te Aijen.

 

This Honnen en Maria Coppis Eluijdenhebben van de kerck opgenoemen een capitael van dry hondert vijftien guldens

en drij stuver Hollands specie geldt en betaelen daer van jaerlijcks op St. Andrijs      Holl. specie     12 gulden        12 stuiver

luijdt vestbrieff de dato den 8 jan. 1766

Dit capitael bestaet uijt de hondert vijfenseventigh guldns loopent permissie geldt, gestaen hebbende tot laste van Jan van

Dijck tot Well. Siet fol. 66.

Alsmede uijt t capitael van een hondert guldens permissie, afgeleijdt door Jan Louf. Fol. 57

Noch sijn in dit capitael in begreepen een hondert negenthien guldens, dry stuver en vier duyten Holl. specie geteldt door

Geurdt van Rijswyck op Cortingh van t geene hij is schuldigh gebleven op syne gedaen kerck reekeningh de Anno 1752,

53, 54, 55, 56 en 57.

Modo: d’erffgenaamen van Hendricus van Cuyck op de Holsaagh, nu tegen 3½ parcent.

Modo: Engel Vermaaten in de Holtzaag.

 

Eigen fol. 82                           (orig. pag. 83)

Hilmons Horsten en Petronella Maesen hebben van de kerck opgenoemen een Capitael van drij hondert Cleefs eb betaelen

daer voer jaerlijks                  10 gulden 10 stuiver 0 duiten

luijdt vestbrief de dato den 24 Meij 1783, geregistreet op het gemeijnsprotocoll nr. 36.

Noch hebben voornoemde Ehelyde opgenoomen van onse kerck een Capitael van 300 guldens Cleefs en betaalen daer

voer jaarlijks                    10 gulden 10 stuiver 0 duiten

luydt vestbrief de dato den 25 april 1785, geschreven onder den voorgaende brief.

 

Peter Peters en Hermina Zeelen hebben 1783 23 junij van de kerck opgenomen vierhonderd vijftig gulden cleefs en betaelen

daer van jaarlijkx 3½ per cent luyd vestbrief van zelvden datum. Vide fol. 52                                   15 gulden 10 stuiver 0 duiten

Modo: Leonard Tissen, die het onderpand heeft aangekogt.

Door Leonard Thissen uitgekocht den 15 december 1834.

 

Jacobus Classens en Marie Costers Eheluyden hebben van den kerck opgenoemen een capitael van drij hondert guldens

cleefs, herkoomende van Venlaght (?) zeeker hondt (?) is t schaarden (?) 50 gld Cleefs, daer den secretaris Michels Herm.

Gylte daer by gedaen tegens vier van t hondert, maer zy 3 meede met den vervolsdagh comen te betalen met 3½ per cent,

luydt vestbrief de dato den 28 april 1784.

Modo: de Baron van Well.

 

Eigen fol. 83                           (orig. pag. 84)

Christiaen Dennissen en Lisbet Janssen, Eheluyden, hebben van de kerck opgenoemen een capitael van hondert guldens

Cleefs en betaelen daer van k=jaarlijks op St. Andris. Vide de kerckreekeningh de anno 1774/1775, luydt vestbrief de dato

den 21 Meij 1778.

Modo: Michiel Vervoort inde stoemine syn huijs Vre die dit erf hebbe aengemaght (?).

 

Van de kerck heeft van Lendert Reynders den 16 novembris 1700 seven en seventig gedeylt eenen gerightelycken

vestbrief van twee hondert guldens per missie geldt, die den selve hadt tot laste van Michiel Swemmers en sijnne huysvrouw

/:luydt vestbrief de dato den 29 november 1773:/ met een somme van twee hondert seven en dertigh guldens\en thien

stuiver Cleefs, en betaelt daer van jaerlijcks op St. Andris          9 gulden          11 stuivers

Vide: die gerightlycke vestbrief en de kercke rejeningh van de jaaren 1774 en 1775.

 

Eigen fol. 84                           (orig. pag. 85)

Hendrick Huebers en Lisbet Nissen Ehel. Hebben van de kerck opgenoemen hondert en ses guldens Cleefs, zynde

penningen geprovenieert van het verkoghte landt in de Hoendonck, dat W. Peters Drissen salyger aen de kerck alhier

gemacht hadt. Siet fol. 76. Hierbij syn gedaen dry en vertigh gulden en thien stuiver cleefs, gelyck te sie is in t’slot der

kercke reekeningen van de annis 1780 en 1781, muntende alsoo te saemen een somme van hondert en vyftigh cleefs.

Luydt vestbrief de dato den 9e dec. 1783 en betaelen jaarlijks op St. Andries     5 gulden          5 stuivers         0 duiten

Joannis Lenssen en Catharina vanDeurssen Ehel. Hebben van de kerck opgenoemen de somme van sevenhondert

twee en vyftigh guldens Cleefs tegen 3½ per cent, luydt gerightelycke vestbrief de dato Aefferden den 11 april 1787 en

geregistreet op ’t protocoll aldaer fol. 23. Hier van syn 310 gl cleefs genoomen uyt het Restandt des kerckereekeningh

de annis 1780, 1781 en de rest a 442 gl uyt de kercke middelen, soo als in de reekening van 1784 en 1785 in de

uytgaven te sien is.

Christiaan Ambrosius en Catharina Verhiesen (??) Ehel. Hebben van onse kerck opgenoomen deen 2 dec. 1800

de somme van acht hondert guldens cleefs tegens vier van het hondert, luyt vestbrief de dato Bergen als

boven   32 gulden 0 stuivers         0 duiten

Hier van zijn 600 guld, die Ludov. Swaeter hadt getel op cortingh (?) van sijn restandt die kerckreekening de annis

1792, 1793 en 200 gl. Cleefs die Joes Nissen heeft geteldt. Vide t slot des reekening van de jaaren 1796 en 1797.

Modo: de baron van Well.

 

Eigen fol. 85                           (orig. pag. 86)

Peter Nissen en Agnes Diles Ehelieden hebben van de kerck ontfangen de sooe van seshondert guldens cleefs den

14 junius 1801 tegens vier van het hondert. Luydt franse vestbrief le neuf pluviose

an 12 Rep.                                   24 guldens       0 stuiver          0 duiten.

Hier van dry hondert guldens Cleefs die Joes Nissen geteldt heeft op het restant der kercke reekeningh de annis 1796

en 1797.

En dry hondert genoomen uyt t geene Peter Wyenberg geteldt had op costing(corting??) sijnes Reekeningh de annis

1794 en 1795.

Dit bovenstaende kapitaal is voor Peter Nissen zoons van wijlen bovengemeld Peter Nissen afgelost den 3e Januarij 1829.

 

Eigen fol. 86                           (orig. pag. 91)

Hier naer volgende Lasten off beswaernissen, die de kercke jaerlix moet betaelen, off waer mede der selver goederen

geaffecteert sijn.

Irstelick de kercke heeft eene hoeve lants ter lyffgewins rechten aen den eerw. Capittel tot Zanxten ende betaelt daer

vuijt alle jaers acht schillingen Clevis (?) ende een malder weijdt.

 

D oude paelinghe van eyne hoeve lants, die Lietgen Raeyen plach te wesen, nu de kercke vanBergen toestendich,

geextraheert vuijtter des eerw. Capittels der kercken tho Xanten paelboeck.

1) In den eersten een stuck lants geheijten den Langen Eilsacker haldende VI mergen

2) Item noch een stuck lants liggende aen den Waijenborge haldende III mergen

3) Item twe stucken lants liggende op der Veltgaeve haldende VI mergen

4) Item noch twe stucken lants haldende vier mergen int Baeckenbroick IIII mergen

5) Item noch een stuck lants gelegen by den Vorsthof haldende IJ mergen

6) Item noch dry stucken lants gelegen aen den Hooger wegh haldende VIII mergen

 

Eigen fol. 87                           (orig. pag. 92)

Lasten van de kerck

7) Item noch een stuck lants gelegen op die Maes haldende III mergen

Somma           XXXIJ mergen.

 

Anno 1559 den 28 Februarij hebben Thomas van Oyen ende Thonis Michels kerckmesters te Bergen gelaeft van deeser

voorgem. Landes richtige paelongh over te seynden, und liggen in anderen der kercken goederen gheslaegen und daer

sij des niet doen wouden, sal een Capittel in der krcken guedere tasten moigen und nemen daer ute soo veel lants als een

hove landts, buyten iemants bekroon.

 

Extract vuijt dem Xantischen Legerboeck:

1) Item een huiff lants die Luijtgen Rachen tho wesen plege endt jaerlichs acht schllingh und ein mudt coent (?).

Hier aenbehandt Jan Huben Meuvertz Johan tot behoeff der kercken van Bergen.

Hier aen behandt Jan Thoenischen soon aengen Wittenbergh mit die erffe und Albert oin soen Thonis van Oyen met die

tweedste hant in undt tot behoeff der kercken van Bergen. Anno 1559 ahm 28 februarij

 

Eigen fol. 88                           (orig. pag. 93)

Lasten der kercke

De nieuwe paelinghe

 

Richtighe palinghe van de hove lants soo de kercke van Bergen in haer gebruyck off possessie heeft ende aen de eerw. Capittel

tot Xanxten gewynruyrich is, gelijck de selve by tyde van de eerw. Heer Johannes Moermans, pastor deser kercke overgegeven is.

1) Irstelick een stuck bowlant gelegen aen den Baemberg noortwarts suijtwarts den heer van Well, oostwaarts op den wegh

ende Moermans erff westwaarts op den gemeijnen wegh haldende                                                                      IJ mergen.

2) Noch twe stucken bowlant gelegen beneden den Baembergh suijtwarts Bernardt Daemen, noordtwarts Randenrays

erffgenaemen, oostwaarts op Den Graeff offt boxmerse gildt, westwarts op den gemeijnen wegh haldende            II mergen

3) Noch een stuck bowlant gelegen in den Gillom, oostwarts neffens Derick Custers ende met andere erven, westwarts den

Heer tot Well, suytwarts de erffgenaemen van Peter Jeuriens, noortwarts op den Bergh off Gemeijnt haldende     V mergen

4) Noch een stuck bowlant gelegen beneden den dranckwegh, oostwarts op Hubert Moermans weyde, westwarts op Adam

Daemen werdt, suytwarts neffens Adam Daemen, noortwarts Moermans erff haldende                                    III mergen

Eigen fol. 89                           (orig. pag. 94)

Lasten van de kercke

5) Item een stuck bow en weijlant gelegen achter die hoeven, oostwarts op den Veltgraeff, westwarts op Adam Daemen en

Jan Smidts hoff, suijtwarts neffens den Heer tot Well, noortwarts Peter Jeurgens haldende                                 IIII mergen

6) Item een stuck bow ende weijlant, oostwarts op den Veltgraeff, westwarts op Hubert Moermans camp off hoffstadt,

suytwarts neffens die Koijstraet, noortwarts Peter Louffe haldende                                                                        II mergen

7) Item een stuck bowlant aen den Hooge Wegh met een weyde daer aen gelegen, oostwarts op Jan Jaspers ende

Herman Jacobs pas, westwarts den gemeijnen wegh, suijtwarts neffens Adam Daemen ende den heer tot Wissen, noortwarts

neffens den heer tot Well ende het ander kercken erff, haldende              VIII mergen

8) Item twe stucken voor aen int Baeckenbroeck gelegen neffens den heer van Well ende Gilde lant, het een stuck

suijtwarts opt Kerckenerff hier voor vermelt, het ander stuck oostwarts op den wegh beneffens Henrick Rijcken pas, haldende

IIII mergen

9) Item een stuck lants gelegen aen den Hoogen Wegh ende genoemt het Overstuck, oostwartsop den gemeijnen wegh,

westwaarts op den Heer tot Well werdt, suijtwardts neffens Rijcken hoff, noordtwarts neffens een sael lants de kerck nu

toebehorende ende van den Her van Well gecoemen, haldende                                     II mergen

Somma                                                                                                XXXIJ mergen.

 

Eigen fol. 90                           (orig. pag. 95)

Extract vuijt des eerw. Capittels tot Xanthen Liebgewins boeck

 

Item de consensu Huberti Moermans praescriptie, secundam anum habet Rochus Moermans frater Huberti, et tertiam

Petrus van Groeningen, Godefridi et Kristina coniugum filius, anno 1643, die 20 Octobris

 

MEMORIA:

Dat deese hoeff landts ten tijde van den Heer Pastoer Joannes Verbeten saliger werom sijt opgewonnen in den jaere 1668

en den aen deselve behandt sijn geworden Jan Jeuriens den soen van Peter Jeuriens, geweesene Cüster, en Jan van den

Kerckhoff und soen van Herman van den Kerckhoff en Gosken sijn huijsvrow, waer van sich de gewins penningen bedragen

hebben tot hondert gulden, gelijck te sien is in de reekeningh van Peter Schreurs gewesen Kerckmeester de Anno 1668.

Anno 1727 den 8e april heefft men deese bovenstaende Hoeve lands wederom de novo opgewonnen, ende daer aen doen

behandigen Geurt en Gerardt gebroeders en soonen van Peter Cüsters laest gewesenen Kerckmeester ende Maria Heijlen

Eluijden op de Bongh; waer over men van der kercke wegen /: naer vele moeijelickheden, die men deshalven met het Capitel

gehatt heefft wegens haeren onbehoorlicken eisch ende augmentaie van de gewins penningen:/ eindelick door tüschenspraeck

van mijn Broeder Bernard Diepram veraccordeert ende betaelt heeft acht en vijfftigh rixdaelders, beneven dry rixdaelders pro

juribus Cancellariae, allsoo in tot één en sestigh Cleefsche rixdaelders, luijt den gewinsbrieff offte quitantie de dato als

boven                         Rixdaelders Cleefs      61

Tot deese gewins penningen heefft Vrow Hoen, modo de Bruijn op cortinge vant restant, t welcke haeren man zaliger Miechiel

Hoen, gewesen kerckmeester, bij sloth van sijne reekeninge de Annis 1718 en 1719 verschult bleeff, contribueert 90 Cleeffsche

daelders 2½ stuijver. Ende Gerardt Rutten gewesenen kerckmeester van de jaeren 1722 en 1723, 31 daelders 27½ st. cleeffs,

gelijck te sien is in beijdersijts reekeningen van hünne voorgenoemde jaeren allsoo te samen 122 daelders,

ad                      Rixdaelders cleeffs 61

N.B.: datter van den bovengenoemde Peter Cüsters twee soonen sijn, de welcke Geurt genoemd worden, maer uijt twee

verscheide houwelicken!

 

Eigen fol. 91                           (orig. pag. 96)

Naer afsterven van Geurt Custers heeft men in den jaere 1761 den 26 augusti dese hoeve lants wederom opgewonnen en

daer van doen behandigen Peter van de Water, soene van Hendrick van de Water, waer van sich de gewinspenningen bedragen

hebben 59 rixdaelders, 7½ stuiver luijdt quitantie.

 

1775, den 23 Junii heeft men dese hove landts nu de novo opgewonnen en daer aen doen behandigen pro 2de manu Jois

Baptista Gilta, pro 3tie manu Engel Vermaaten; waer voor men betaelt heeft met expeditions jura 153 rixd. 9½ st. cleefs, luijt quitantie.

N.B. Pro 1e manu staet Peter van de Water.

 

Eigen fol. 92                           (orig. pag. 97)

Lasten van de Kercke

Item de kercke gilt alle  jaers aen den huyse Blyenbeck vuijt de hoffstadt ende camp tot Heuckelom  gelegen met de eene

sijde neffens Gossen van Lottum, nu Jan Gijsen hoffstadt, met des andere neffens Jenneken Daemen, nu Hendrina Bouwmans

erff, met den eenen eynde op die Gemeijnte, met den anderen op die gemeijne straet.

Noch vuijt de Degers gelegen rontsomme in de Gemeijnte ende vuijt het broexken, gelegen aen die Heuckelomsche beeck

ses ende eenen halve groot tot thins, staende t gewinnen met dobbelen thins naer de thins rechten.

Item vuijt drij ende eenen halve mergen lants gelegen int Heuckelommer veldt tuschen Bergen drij ende eenen halven

thions groot, staende t gewinnen naer lyffgewins rechten, den mergen met eenen hollantsche gulden tot een handt ende

dobbelen thins binnen de maenstondt.

Item vuijt eenen pas gelegen tuschen Heuckelom ende Bergen sestijn ende eenen halven groet, staende te gewinnen

met dobbelen thins naer de thins rechten

Anno 1611 den 3e februarij hebben Derick Cocx ende Jeuren Peters als  ers dese bovenstaende parceelen in behoeff der

kercke gewonnen ende sijnn daeraen behandt volgens het Legerboeck des huys Blijenbeck. Fol. 13, 84 et 96.

Anno 1646 der 21 september syn Peter Kerckhoff ende Peter Bom als kerkcmeesters in behoeff van de kercke aen de

voors. Parceelen behandt ende hebben het gewin met dobbelen thins ende van die vierdenhalven mergen lyffgewin volgens

quitantie op dato voldaen ende betaelt. besijen int nieuw boeck des huys Blijenbeck, dolio 2do.

Ao. 1703 den 21e april hefft de kerck den tijde van Jan Heijlen als kerckmeester, dese samentlicke bovenstaende parceelen

opt Huis Blijenbeck gewonnen, en sijn daeraen behandigt Gaert Heijlen ende Gerardts Rutten volgens respective schijn en

quitancie de dato als boven.

 

Eigen fol. 93                           (orig. pag. 100)

Anno 1730 den 27e  May (?) heeft de kercke ten tyde van Gerrit van ….. als kerckmeester dese saementlike posten gewonnen

opt huis en syn daran behandigt Peter van Aerssen oudsten soone van … van Aerssen en Henrik Rutten, soone van Jan Rutten

volgens schijn en quitantie.

 

Eigen fol. 94                           (orig. pag. 102)

Lasten van de Kercke

Item dekercke gildt alle jaers aen Adam Daemen ende Peterken Vermuelen sijne huijs vrouwe tot pacht acht vat roggen,

Welscher maet, waer van de kercke wederom te goet comt de schattinge.

 

Eigen fol. 95                           (orig. pag. 103)

Lasten van de Kercke

Item de kerck gilt alle jaers aen den huyse Well tot thins seven ende eenen halven vlemsch.

 

Eigen fol. 96                           (orig. pag. 104)

Lasten van de Kercke

Item de kercke gilt alle jaers aen St. Anthonis Capelle tot Heuckelom een halff malder rogh vuijt Gudden hoffstadt, gelegen tot

Heuckelom, die Helliger Geurts tegenwoordigh gebruijcken voor de lasten, verblievende den eigendom aen de kercke.

 

Eigen fol. 97                           (orig. pag. 106)

Lasten van de Kercke

Item den heer pastoor geeft alle jaers van de kerck vuijt het legaet vanStijn Claeskens, gelijck int oudt kerckenboeck folio 19

te sijen is een vat roggen pachtmaet. Idem folio 2

 

Item de kerck geeft alle jaers aen den Huyse Blyenbeck uijt eenen morgen en 100 roeden in den jaere 1773 aengelaght van

de Gemeynte van Aefferden, soo als fol. 51 te sien is, 3 stuiver Cleefs thins per morgen, beginnende met t jaer 1791, de

boecksettinge is geschiedt door den kerckmeester J. Smitz en zijn daer aen behandight.

 

Eigen fol. 98                           (orig. pag. 108)

Dese navolgende afgeleyde Capitalen van de kerke sijn anno 1749 uijtgestelt, volgens obligaties an die gemeente vanWell

en Bergen doen jarlichs vant hondert drij --mits de interesse nu niet invage…itens (?) hondert en vyftig gulden permissie wegens

Johan Moermans capital – kerke boeck folio 66

Item dertig ende eenen gulden en tien stuver permissie wegens het restant van de kercke reekeningk de annis 1672 en 1673

2-dens wegens Gerrit Basten drij hondert en seventigh en vyf guld specie en hondert gulden cleefs: fol. 81

 

3-dens wegens de kinderen van Peter Browers hondert en vyff gulden permissie: folio 63

4-dens het capital van die gemeente van Geisteren vyf hondert en vyftig gulden: folio 53

5-dens van Hubert Vervoort twee hondert en vyftig gulden permissie: folio 55

facit in toto 1590 gulden 13 stuver a 3 per cent luydt vestbrief de dato 28 sept. 1751 en miss de obligatie van die gemeentenoch

twee hondert gulden boven dese genoemde capitalen, so heft deese twee hondert gulden van Lindert Reijnen, so lang

opgenomen tot dat de kercke … dit kan lossen. Siet op de andre syde.

Nota: het Capital van de kinder op het Hersel toebehoorende de kerck: folio 64

Item van de kinder op het Hersel 50 gulden toebehoorende an de armen: folio 298 is wederom afgeven door de erfgenamen van

Gerrit Basten en is begrepen in de aflegging

 

Eigen fol. 99                           (orig. pag. 109)

der Capitale van de voorgenoemde Gerrit Basten, so moet de kerckmeester an den armenmeester jarlicks hiervoor uitkeeren 1½.

N.B.: Dat de 200 gulden so lendert Reiners op dese obligatie verschooten heft om de selve van die gemeente ten heele

te hebben, en dat de kerck so veel te cort quem, syn an hem weergegeven. Siet syne kercke rekeningen, also heft de kercke het

heele Capitaal behalven dat de arme moet hieruit hebben jarliks 1½ gulden. Vide supra.

Noch heeft de kerck tot last van de Gemeynte van Well de helfte van een capitaal van hondert vyftigh dailers, noch de halfte

van een capitaal van twee hondert dry en dertig daeler en thien stuver cleefs, de kerck heeft bijgebraght 18 daelers 4 st. cleefs,

soo op folio 75 breeder te sien is, herkoomende van Jan van Dijck voor een eerfjaargetyde etc., d’ander helft genot den teijktenaer

Gerrit Wyenberg.

De 5e Juli 1795 heeft de kerck aen de gemeynte van Well en Bergen geschooten vyftigh franse croonen a ses gulden de croon

maekende een somma van dry hondert guldens cleefs om de Franse contributie te betaelen a 5 per cent, luyt gerightlycke

vestbrief de dato den 19 augusti 1795, dit geldt is geprovenieert uyt het restant der kercke reekening de annis 1790 et 1791.

 

Eigen fol. 100                         (orig. pag. 119 ?)

Copien van de documenten offte bescheyden raeckende de kercke goederen, fundaties ende andere.

 

Coie van den brieff wegens de saelen lants van den Heer tot Well gecoomen.

Wy Johan Heijlen, stadthouder, Johan Huijberts und Juerien Peters, schepenen ende vorts wij semptl(iche) schepenen deser frij

heerlicheijt Well ende Bergen, doen condt tuijgen ende bekennen overmits desen onsen oepenen brieff, dat voor ons in nahme

onsers Gen(adige) heeren und vrouwen too Well mit volcoemen volmacht de dato den twintichsten Martij anno XVI c drij en

twintich gegeven (20-3-1623) gegeven, alwecke volmacht ons in probanti forma ostendiert, gelesen ende voorlesen hebben

laeten, persohnlich erschenen ende compariert is, den ehrentfesten scholtus und rentmeester Gerardt van Sambeck, und heeft

in nahme als boven opgedragen, gecediert ende trasportiert aen den Stadthouders hant gestedicht ende gevesticht volgens

mit handt, halm ende monde daerop verteegen, ewelg und erffbr. Affstandt gedaen, wie sulx mit recht eijght und gebuert ende

over erfftael toe geschieden gebruickkelich is,seeckere naevolgende parceelen bouwlants:

irstlich een sael lants in Bergervelt tuschen Henrick Rijcken gelegen, groot sijnde eenen mergen zes roden,

noch een sael lants bouwlants int Baeckenbroick, neffens Henrick Rijcken und Kerckenlant, groot drij fen. (?) achtdenhalff

roedt,

noch een stucxken neffens den Heer tho Wissen und Kerckenlandt in Berger veldt, groet eenen halven morgen und

het saelken int Aefferdens tuschen den heer tot Wissen und Berger kercken erffenis gelegen, groot eenen halven mergen,

alwelckthalven morgen der voorscr. volmechtiger Sambeck voor Seger van Megen, richterboedt, Dries Janssen und Vincent

Geridts, schepenen der heerlicheijt Afferden op geleender eerden op huydt dato den achden febr. deses onderschr. Jaers in

eenen gestaltenis gecedirt ende opgedraegen heeft als voorscr. ende dat selinge allet tot erffel. Behoiff der kercken tot

Bergen, hercomende van wegen eenen Horns gulden als uijt de hoff tot Bergen, daer Jan van den kerckhoff zal. Gewoent

heeft und anderhalff malder rogge Aijense pachtmaet vuijt der Xantense thiendt, een halff malder rogge der selver maete vuijt

Lijffers Holl, daer Peter van Arssen

 

Eigen fol. 101                         (orig. pag. 120 ?)

Nu erffcoper van is ende een malder gersten Venlosche maet vuijter Scherlicx (?) werdt ons Gen. Heer und frow iaerl(ycx?)

der vurscr. kercken/: naer inhalt ihrer kercken boecken und alde registers gehalden waeren toe betaelen:/ daer uijt dan der

vurscr. heer und sijne naekomlinge van alsucke vurscr.  erffpachte mit octroij als der eerw. heer Johan Moerman, pastor in

Bergen adiunct Rut Rutten ende Neel Gaerts kerckmeester deser tijt van den hoochw. Heere Bischop Jacob à Castro de dato

den 29e novembris 1623 perpetriert hebben, ontlast und der kerck vurscr. aen alsulcke obengen. Erffenis geguit und geerff

werdeningen, hebben wij obengen. Stadtholder und schepenen wie insgeh. het vurscr. gericht tot Afferden op geleender eerde

hier over voor recht erkant ende gewesen, dat der Gen. Heer und frow tot Well ende ihre erven van alsulcke erffenis als boven

mentioniert vermogh der gegevener volmacht onterff, ontguet, ontrechticht sullen sijn en gerecht off  erff gerechticheijt mer

daer aen behalden sullen ende dat dir kerck tot Bergen aen het vurscr. erfffenis daer nu hin voertaen geerff, geguit ende

gerechticgt sullen sijn, vast stede ten euwigen dage toe, sonder ymants widdersprecken met recht.

Insgelijcken is onsen Gen. Heeren und vrouwen sampt ihre erven vurscr. erffpacht mit cotroij als vurscr. van pastor und

kerckenregierders reciproce opgedraegen und in hande gestellt nu ende ter euwigen daegen.

Voerder so geloffden obengen. Volmechteger in nahme zijnes Gen. Heeren und vrou die vurscr. parceelen bowlants toe

wehren ende toe befrijen kaer ende dach voor freij eijgen erff, uhtgenoemen die gewoonlich contributionen und thiendt op den

velde, doch mit desen is voorbehalden offt geviel eenige van de parceelen wegen der kercken verhocht, veralieniert ofte

omgeslacht wurde, dat alsdan onseren Gen. Heeren offte sijne nahkome(linge)n ihre gerechticheijt van eenen vlems ut den

mergen onvercordt gevolght sal werden, maer sunsten nijt allet sonder argelist. In oorkont der waerheijt /: dewijl der stadtholder

mit geenen insiegel versien :/

 

Eigen fol. 102                         (orig. pag. 121 ?)

heb ick Gerardt van Sambeck op begeren des stadtholders als scholtis in plaets mijnes gen. Heeren mynen siegel voor und

wij schepenen onsen gemeijns schepen ampts zigel daer nah hieronder aen desen oepenen brijeff gehangen.

Gegevan tot Well in den jaere onsers Heeren een duijsent ses hondert vierintwintich den achten dach des mantz februarij

ende was besegelt met twe vuijthangende segels, gedruckt in groen wasch.

 

Deese copie gecollationeert tegens den origineelen brijeff, geschreven op franchijn ende besegelt als voorscr., is daer mede

accorderende bevonden bij mij Peter Jeurgens, secret.

 

Eigen fol. 103                         (orig. pag. 122)

(Copie van den accordt wegen het Kercken goet tot Heuckelom gelegen).

(25 april 1654)

Alsoo Hoeb Janssen ende Drijs Willems voor deesen int gebruyck hebben gehadt seeckere goet tot Heuckelom gelegen,

toebehorende der kercken tot Bergen, mets dat sy iaerlix daer van betaelen seeckere erffpacht ende gelt welcke het goet

voorscr. partijen in anno 1635 hebben laeten liggen, dat de kerckmeijsters genootsaeckt syn gewest tselve goet aen to

vangen ende tot noch op dato in hunne gebruijck hebben. Ende also al nu Jacob Hoeben ende Arndt Dericx als man ende

momber sijnder huijsvrouw ende erffgenaemen van de voors. Hoeb Janssen ende Drijs Willems het voorscr. goet nu

wederom soecken aen te vangen mets betaelende den voorgaenden pacht ende het verloep van dijen, twelck bij den hr.

pastor ende regorder (?) der kercken niet gewoert toegestaen, sustenerende ter contrarie dat partijen hunne recht, so sij

eenich soude gehadt moegen hebbe, hedde verworcht vuijt redenen so bij der rechter soude moegen valideeren.

Ende oom deese questie ende groete oncosten so daer vuijt soude moegen ontstaen voor te bouwen, so is op dato

onderschr. Tuschen voorscr. partijen ende den hr. pastor Theodorus Dinnessen, kerckmeister ende aenwesende

naeburen deese questie in der guijde geslicht ende nedergeleijt in der vuijgen dat de voorscr. Jacob ende Arndt ontfangen

sullen twehondert guldens met eenb jaer intresse staende aen Lendert Schelbergh ende hoeg (?) coemen (?) sijnde van

de Timmeragie voor dese vant voorscr. goet vercocht ende daerbeneffens ieder een ducaton totte leffenis die sy wel ende 

to danck ontfange hebben, waeromme de voors. Jacob ende Arnt renuncieren (?) ende verthijn op alle sodanighe rechten

ende gerechtigheijt als sij oft hunne voorsaeten aent voorscr. goet soude gahdt moigen hebben, vuijtgenoemen het sij oock

vant Getaegens lant oft andersints, so die genoemt soude moegen worden, maer sal van nu voorders de kercke van Bergen

daer van volcoemen heer ende meester sijn ende blijven, sonder tegenseggen met recht. Sonder argelist. In orconde vant

geene voorscr. hebben respective partijen beneffens Adam Daemen ende Goert Drijssen

 

Eigen fol. 104                         (orig. pag. 123)

Schepenen tot Well dese onderschreven op den vijffentwintichsten dagh des maents aprilis anno XVIc vier ende vijfftich

ende was onderteeckent:

Jacob Hoeben  (4 merck), Arndt Derickx (wiel-merck), Theod. Denijssen, pastor in Bergen, Adaem Daemen, Geurt Drijessen,

Peter Custers (X-merck als kerckmeister), Hoebert Moermans (A+ merck), Geret Rutten, Pter Jeurgens, secret. tot Well.

Deese copie gecollationiert tegens den origineels accordt/: sijnde onderteeckent als boven:\ is daer mede accorderende

bevonden bij mij Peter Jeurgens, secr.

 

Eigen fol. 105                         (orig. pag. 124)

Copie van de overdracht wegen die Schoelplaetse.

(24 jan. 1646)

Wij Tilman Mom, scholtis, Adaem Daemen ende Geurt Drijssen respective schepenen ende vorts wij semptelick schenepen

der vrij heerlicheijt Well ende Bergen doen conde, tuijgen ende attesteren mits deesen onseren openen bryeff, dat voor ons

personelick is compariert Geradt Huygen als geconstitinerde volm(echtige)r van Mattheus Moll, burger der  Rijxstadt Collen,

Cunigunda Smidts, eluijden in de qualiteijt als naeste erffvolgers Peter Bernardts saliger, gewesene scholtis ende rentmeester

tot Well ende mede als cessionaris (?) van Margarit Crebs, gemelte Bernarts naergelatene weduwe allet volgens cessionis

documentum ende oftendurter volmacht voor scholtis ende schepenen deeses Gerichts gepassiert ende heft gemelte

volmachtiger also or(?)schinnende bekent in eenen vasten stediger erffcoop vercocht te hebben aen den eerw. heer pastoor

Joannes Moerman ende semptliche nabueren van Bergen ende Aijen seeckere halve hoffstadt, gelegen tot Bergen neffen

den kerckhoff, andersits Hubert Verberckt, waer van deese plaetse affgedeijlt is, schittende met den eene eynt op Peter

Weijmans, met den anderen op de gemeijne straet, welcke plaetse aengecocht is tot behoeff der schoele, tegenwoerdich

daer op gebowt sijnde, ende mets dese geijgentis dat die selve tot euwige daege tot die schoele sall verblijven. Renuncierende

hier omme comparant in naeme als boven met hant, halm ende monde op die beckondichster(?) maniere rechtens ende die

halve hoffstatt transporterende in erffelicker behoeff van de Coopers voorscr. in gebruyck der schoele hier toe geijgent, sijne

principaele door de scholtissen daer van onterhouden om hier nae gen gerechticheyt daer aen mar te behalden, mets

gelouende die selve jaer ende dagh te wehren voor vrij erff, vrij gefundert de contredictie ende thijndt, tegens alle die geenige

die des ten rechten souden willen coemen. Allet ende argelist in orcont der waerheijt hebbe ick obengen. Scholtis myns segel 

voor ende wij scepen nae onsen

 

Eigen fol. 106                         (orig. pag. 125)

gemeynen schepenampts segel hier onder doen hange, op ten vierentwintichsten dagh Januarius anno sestien hondert sees

ende vertich,

was besegelt met twe vuijthangende segels in groen was gedruckt ende onderteeckent Peter Jeurgens, secretarius.

Deese copie gecollationeert tegens den origineels brijeff geschreven op franscijn, besegelt ende onderteeckent, als boven.

Is dat mede accorderende bevonden bij mij: Peter Jeurgens, secretarius.

 

Eigen fol. 107                         (orig. pag. 126)

(copie van de ouerdraght van schaer (?))                    (20 jan. 1660)

Wij Tilman Mom, scholtis, Adam Daemen ende Geurt Drijssen schepenen ende vorts wij semptelicke schepenen der

vrijeherlicheijt Well ende Bergen doen conde ende hier mede te weeten, also seecker proces was ontstaen tussen Geurt Henricx

ende dessen volmechtige Arndt Janssen van Goggter eenre, ende de kerckenmeisters tot Bergen in naeme der kercken aldair

ter andere sijden ende dat ter cause van  seeckere stuck weijlant ende holtgewasch gelegen onder Bergen eendersits Jan

Peters andersits Lendert Ardts schair, schietende met den eenen eijndt op Adam Daemen heijvelt ende op die Schaer ofte erff

voorts de kerckmeesters voor eenige jaeren van Thunis Henrix huijsvrouwen vaeder Derick de Wael ende van Gertien de Wael

met haere kijnder hadden aengecocht waeromme Thunis Henrix als man ende momber sijnder huijsvrouwe Lisken de Wael als

naeste bloetverwant gerichtelick beschudt ende vervaerderinge (?) aent voorsc. Schaer int geheel heeft gedaen, waertegens de

voorscr. kerckmesters hunne ten rechten hebben becoepen vuijt redens in actis geroert waervoir partijen hinc inde in rechte

hebben geconcludeert ende recht versocht, alsoo dat het E. Gerichte van Well naer visitatie der acten ende artitaten (?) bij

interlocutoir hebben verclaert, dese saecke hunne verstant t boven te gaen, ordonneren dat het selve proces op partijen costen

aen hunnen wettich Overgericht solde worden overgebrocht op beleeninge, also dat den vuijtganck van dese saecke voor beijde

partijen als onseecker stont te verwachte, waer over deese questie om voor deze groote oncosten voortecoemen door tuschen

sprecken van vredtleivenden (?) luijden in der vrintscappe is nedergeleyt mit dese conditien dat de kercke voorscr. in hare volle

possessie gebruijck ende eygendom sall blijven nu ende ter euwige daegen, sonder dat Geurt Henrix, Lisken sijne huijsvrouwe

ende hunne erven eenige acte protinte est (?) gerechticheijt aent voorscr. schaer sullen hebben oft beholden maer deselve hier

neder vrijwillich vuijtgaen ende daerop renuncieren, mets daer voor ontfangen hebbende die

 

Eigen fol. 108                         (orig. pag. 127)

Somma van een hondert vijff ende seventich guldens Venloes gelt ende ten offerte vant geene voorscr. compareerden voor ons

Scholtis ende schepenen Henrick Ardtsen van Gogh ende Peter Jeurgens secretaris deser heerlicheijt in de qualiteijt als

volmechtigers van Thunis Henrix ende Lisken Dericxs eluijden allet speciale volmacht voor Raab Kistenmaecker, Hendrick Ebben

ende Jan van Heemel respective richter ende schepenen der vrij heerlichheijt Hornen in dato den 3 en 13 Januarij 1660,

gepasseert ende in probanti forma ons geestendeert (?), gelesen ende voorgelesen ende hebben alsoo erschinnende in der

beste dichster maniere rechtens gerenuncieert ende verthaeg opt voors. Schaer, transporterende het selve met hant, halm ende

monde tot erffelick behoeff van de kercke tot Berge om hier nae geen recht, actie offe pretensie daer aenb meer te behouden,

alsoo dat nu volgens de voors. kercke tot Bergen daer aen vast stede door des heeren hant en schepenen vonnisse geerft,

geguijt ende gerechticht is en sal blijven, sonder iemants wederseggen met recht, voorders gelaefden voorscr. volmachtiger an

den naeme als boven werschap ende guarand van jaren, daege ende so vorts ten euwigen daegen tegens allen den genigen die

daerop soude willen sprecken oft voorderen, allet sonder fraude ende argelist. Ter waerer orconde hebbe ick scholtis mijnen

segel voor ende wij schepenen na onsen gemeijnen schependoms zeegel hier aen doen hangen. Actum Well op den twintichsten

Jannuarij anno sestien hondert ende sestich.

Was besegelt met twe vuijthangende segels, gedruickt in groenen wasch ende onderteeckent: Peter Jeurgens, secretaris.

Dese copie gecollationeert tegens den origineelen bryeff, geschrven op francijn, besegelt ende onderteeckent als voorscr., is

daermede accorderende bevonden bij mij: Peter Jeurgens, secr.

 

Eigen fol. 109                         (orig. pag. 128)

[ Copie van de donatie gedaen door Adam Daemen ende Peterken sijne huijsvrouwe aen onse Li. Vrouwen altair ]. (12 okt. 1660)

Vant waschlicht. Siet fol. 61 & fol. 331, 33.

In den naeme ons Heeren, Amen. Bij teneur van deze tegenwoordige openbaere instrument sij conde ende kennelick eenen ieder

die dese sullen sijen, lesen ofte horen lesen, dat in den jaere ons Heeren sestien hondert ende sestich op den twaelften dagh des

maents October voor my onderscr. Secretaris der vrij heerlicheijt Well ende getuigen naegenoemt sijn gecompareert ende

erschenen Adam Daemen ende Petronella Vermuelen sijne huysvrouwe, gaende staende ende ter plaetsen dat het hair beyder

beliefden converserende, gesont van Lichaem ende staerck van verstant om te disponeren ende hebben alsoo erschinnende bij

donatie van eene eensgevende euwige gifte gelegateert ende gemaeck, legateeren ende maecken bij deese aen onslyve Vrouwe

authair in de kercke tot Bergen eens die somma van twe hondert guldens Venloes loopent gelt ende dat tot salicheijt van hunne

ende hunne beijder vrijnden sijlen, welcke somma den heer pastor ende kerckmeesters van Bergen sullen vuijtsetten op rentten

ende dat op vaste gronden daer die bewaert moegen blijven ende van deselve rente ofte jaerlixse pensioen betaeld dese hier

nae volgende lasten:

Item willen voorscr. Eluijden dat van nu aff (:so geringhe deselve penningen sullen getelt syn:) ende soo vorts ten euwigen

daghen en alle jaers den Cappellaen ofte Officiant sall doen ofte celebreeren op onse Lijve Vrouwen authaer ende ter eere van

de selve de vroeghmisse op de naestvolgende daegen, te weeten op onse lyve Vrouwe Lichtmis, Boitschappen, Visitatie,

Hemelvaert, Geboorte ende Ontfanckenisse ende noch boven dese voorscr. alle jaers op die vier quater temper daegen eene

misse, tweeten op den saterdagh te waere datter eenich wettich beletsel voor viel, in welcken gevalle den saterdagh in eende

van de andere quater temper daege sal moegen verandert worden, voor welcken dynst den Cappelaen sal ontfangen de rente

ofte jaerlixse pensioen van de voorscr. twe hondert

 

Eigen fol. 110                         (orig. pag. 129)

Guldens mets betaelende daer vuijt aen den Custer sijne moyten ende gerechticheijt van den voorscr. dynsten.

Ende oft gebueren mochte dat bij tocomende tydt tot Bergen geenen Cappelaen ofte Officiant gewaeren, sall in dijes deelen

den here pastor deselve dinsten versorgen ende selffs  moigen doen, mets veranderende de dinste die op onse Lyve Vrouwen

daeghen smorgens soude gedaen moeten worden in den voorgaenden dagh off vigilia van onse lijve Vrouwen, oock tselve

tydelick t voorens vercondigende.

Item maecken en legateeren voorscr. eluijden aen de kercke tot Bergen eens die somma van vyfftich guldens, Venloes gelt,

voor welcke rentte ofte pensioen de kerckmeesters sullen gehouden wesen, op den begraeffenis dagh van eene van beyde

eluijden iersten ende do vorts alle jaers tot den euwigen daeghe toe te doen houden een jaergetijde met vigilie ende singende

misse gelick nae de usantie ende gebruick van den heilige kercke behoort ende van de rente der voorscr. vijfftich guldens aen

den here pastoers ende custer betaelen hunne behoorlicke gerechticht ende de reste tot behoeff der kercke imploieren, welckje

erffiaergetijde alle jaers tydelick in de kercke sall gepubliceert moeten worden.

Item oft geblieven mochte dat de voorscr. articulen ende puncten miet punctuelick woerden ac\htervolght ofte dat door

veranderinghe van tijden deselve dinste niet wie voorscr. gedaen coste worden, sullen voorscr. eluijden ofte hun erven macht ende

gewalt hebben, die voorscr. somme van twe hondert vijfftich guldens tot hunne te neemen om deselve te beleggen tot behoeff van

de armen ofte andere godtsdinst ende anders niet.

Willende dat deese hunne donatie ende gifte vast sthede bundich ende onverbreckelick sall worden gehouden, sonder

eenige dissimilatie (?) al off schoen alle gewoenlicke solemniteijten van rechten daer inne niet geobserveert waerdt, oock dat

hierinne niet  efell moegen verandert

 

Eigen fol. 111                         (orig. pag. 130)

Vermindert ofte gedisponeert woordet, maer alles verblijven naer de onckele tenour ende inhoude van dese, tot welcke orconde

hebben eluijden comparanten beneffens my secretario ende getuige dese onderteckent gedaen tot Bergen in dato als boven ende

was onderteeckent Adam Daemen Perken Vermuelen, Peter Jeurgens, Peter Weymans, Herman van den Kerckhoff.

Onderstont

Praesens instrumentum cum pia fundatione decem missarum in eo contente approbamus et laudamus. Actum Ruremundae

19 octob. 1660 et erat subscriptum Eugenius Albertus Episcopus Ruramundensis et appositum sigillum rubrum charta tertium.

Waeronder stondt

Op huyden den 3-dach octobris 1660 hebben wij onderscr. uit handt van Adam Daemen ende Perken Vermuelen als

bovengemelte persoone tot dier eynde als voorscr. ontfangen die somma van derdehalff honderd guldens Venloes gelt, oirconde

onse eijge hande ende was onderteeckent Gherd Dinnyssen, pastor Bergensis, Herman van den Kerckhoff.

Dijt is Derck Custers  (soort hakenkruis) merckt, te saemen kerckmeesters.

Dese gecollationeert tegens  tegens des origineel, onderteckent ennde besegelt als bevonden bij mij, is daer mede

accorderende bevonden bij mij, Peter Jeurgens, secret.

 

Eigen fol. 112                         (orig. pag. 131)

29 maij 1654

Andreas Dei et Apostolice sedis gratia episcopus Ruremundensis dilectoe nobis in Christo filio Johanni Lonck, clerico diocesis

Coloniensis salutem in domino litterarum sciendia (??) vitae ac morum honestas, aliaqu (?) probitatis et virtutum incrita (??) etc. etc.

(Deze latijnse akte voorlopig even overgeslagen voor transcriptie!)

 

Eigen fol. 113                         (orig. pag. 132)

Copie van de resignatie over het officium vant St. Anthonis tot Aijen ende renten van de Gilde.

20 maij 1654

Alsoo sijn hoochwerdichste Biscop van Ruremunde op de requeste bij den hr. pastor ende nabueren van Bergen gepresenteert

heeft gelieft te ordinneeren dat de supplianten soude overseijnde declaratie van de toe gehoorende tot de broederscap van S.

Peter ende St. Anthonis, om twelckte effectueren, so ist dat volgens de oude registers deselve renten iaerlix bedraegende ??…

malder vruchten ende anderhalver morgen lants, maeckende voor de helft drij malder ende dreij vaet van eenen morgen, de

welcke mit consent van de Broederscap daer to worden gepresenteert, daerboven verclaeren wy onderscr., dat den hr. pastor van

de morgenpreck ende den schoelmester voor sijne dinst iaerlix van de kercke renthen hebben ontfangen ontrynt hondert guldens,

de welcke als nu tot de Capelanie ende schoele soude geimploiert worden ende dat nochtans de kercke van timmeragie ende

andere nootsaeckelicheijt van de resterende renten wel is behoorlick can onderhouden worden niet tegenstaende dat de vruchten

tegenwoerdich tot eenen geringhe prijs gecomen sijn, waer voor de semptelicke naburen hunne verobligeeren.

Aengaende de resignatie van de Capelle van St. Anthonis in Aijen deselve wordt door den hr. pastor ende nabueren bij desen

geeffectueert als tytelitic (?) daer op renuncieerde onder conditie nochtans biuj hunne requeste naerder vijtgedruckt. Ter orcont

hebben wy pastor, gildmeister ende Gildtbroeders dese onderscr., dynende voor de minute waer van de originale aen sijn

hoochwerdichste is gehouden, datum des 20 maij 1654

Jacob Janssen                                               Gerd Dinnyssen pastor in Bergen

Peter Bomen   A-merckt                                 Adam Daemen

Gerardt Rutten                                              Geurt Drijssen

Jacob Coppuens                                            Peter Jeuriens  A-merckt

                                                                        Hanrick Claes              L-merckt

                                                                        Drijs Touwens             X-merckt

                                                                        Arndt Dericx               O-merckt

                                                                        Peter Weijmans

                                                                        Geurt Lijnders

Onderstondt:  

Haec concordant cum copia authentica ita attestamur Arnoldus Versleijen, pastor in Afferden, Antonius Gielkens, pastor in Geysteren.

Accordeert mit de voirscr. Copie Peter Jeurgens, secret.

 

Letwel: orig. pag. 133 en 134 ontbreken!!!!!!!!!!!

 

Eigen fol. 114 + 115               (orig. pag. 135 + 136)

[Deze latijnse akte van de 18 november 1663 (vacat officium Sti Anthonij de Aijen) voorlopig even overgeslagen voor transcriptie!]

 

Eigen fol. 116                         (Orig. pag. 137)

Copie van de conditien van de schoell en t orgel.

10 november 1691

Allsoo bij sententie de naervolgde decreet respective van de 4e april ende 26 septembris des jaers 1691 aen ons onderschrevene

gecommuniceert door het Geestelicke Hoff van Ruremonde, uijt redenen ex actis bekent, de  gemeene schoel van Bergen en Äeijen

int toecomend van de Cappellanie gesepareert is en metzgaders allsulcke hondert guldens, als de Heere Cappellaen eenigen tijt

van jaeren buijten haere fundatie /:vervolgens welcke alleen sije met schoellhoudinge belast sijn:/ ten opsicht eeniger extraordinaire

nerstigheit genooten hebben, haer /:gelijck eertijts bij sententie de Ao. 1687, 10 decembris over t proces tüschen de eerw. Heeren

pastoer Petrus Claessen ende Joannes Cornelus saliger provisionelick uijtgeweesen was:/ werom opt niews affgekent en werom in

vrije handen van Pastoor, schepen en nabuiren gestelt sijn, om hier voor eenen tijdelicken schoellmeester met jaeren te mogen

besorgen, die de jeugd beeter insrueeert ende gade slaer; soo hebben wij onderschrevene bij sloth vant proces door deen

Geestelicken Hoven uijt gewesen ten overstaen van den Heer Lantdeeken hier toe van sijne Hooghweerden specialick gecommitteert,

voor onsen niewen tijdelicken schoellmeester en respective organier aengenomen Arnoldus Lindeman van Beeck onder deselve

conditien ende voorwaerde, onder de welcke eertijts den eersten tijdelicken Schoellmeester Joes Lonck int jaer 1654, den 14 Maij,

vermogh hier van overirgh sijnde naer richt, is aengenomen, en voorders gelijck hier door den Hr. pastoor, schepen en nabüiren

onderschreven eendrachtigh is bijgevoegt:

Namentlich

1)                 dat Meester Arnoldus voorbenoemt op son- en heiligh dagen den Gottsdienst, vesperen, oft daer t voorders tot

vermeerderinge vant loff Gotts raetsam moght weesen, sall slaen het orgel, en hier toe, om de blaesbalcken te heffen, besorgen

een van sijne Clercken. En soo wanneer hij Meester Arnoldus het orgel niet en slaet, als well int last van den Vasten, solemnele

missen van requiem door t jaar offte andersints, sall hij het Choor en singhbanck helpen verstercken; en hier toe de jeugt aenvoeren,

leerende deselve, soo vell hij kan, den Choorsanck ende het dienen van missen.

2)                 Soo sall Mr. Arnoldus de kinderen door malckanderen sonder verschill well leeren leesen en schrijven, daer oe hij sall

houden de wettelicke üijre, te weeten in den soemer smorgens van 6 tot 8 ühren, van negen tot elff, en des naermiddaeghs van een

tot drije en van 4 tot ses ühren. En ins gelijcken des winterdaeghs van half acht tot elff, en van een ühr naemiddaeghs tot vier ühren,

op welcke gestelde ühr en tijt heij de kinderen sall beijwonen, sonder mehr ale eene halfe ühr daer naer te mogen uijtblieven, oock

sall hij de kinderen alle dagen twe mahl de geschrifften voorschrieven ende corrigigeren; daerenboven soo sall Mr. Arnoldus aen de

kinderen in de weeck mogen geven twee reijsen spueldagh, te weeten des maendaegs en des donderdaegs naemiddaegs, als

wanneer hij sall mogen gaen, daer t hem beliefft, maer op andere tijden sall heij niet mogen uijtgaen, dan met voorweeten en believen

van den Hr. Pastoor.

 

Eigen fol. 117                         (Orig. pag. 138)

3)                 Soo sall de schoel niet mogen vaceren off ledigh staen, oock voor den ??.. offte dreister coeren bow, ten waer dan,

datter kinderen waren … hadden om scholen te gaen. Item soo sall Meester Arnoldus door den openhouden de avont schoell tot

gerieff van knechten en schepers offte die over dagh niet konnen komen, offte sich het schoelgaen onkomen, waer voor hij Mr.

Arnoldus a parte sall vorderen, behoorlicke betaelen.

4)                 Soo sall Mr. Arnoldus op alle son en heiligh dagen de Clercken (een?) en twee gepaert uijt de schoell, als daerse sich

sullen vergaderen om de kerck vuhren tot , ne het meeste gedrengh van het uijtgaende volck den hoogen dienst, en sall deselve,

naer dien den dienst geeindight en het meeste gedrengh van het uijtgaende volck vorbei sall sijn, werom gepaert tot ontrent de

schol uijtgeleiden op manier beij de kinderen naer middaeghs oock sall brengen tot den catechismus, vesperen, compleet, laudes,

litanien off anderen diensten der in de kerck mogten geschieden. Oock sall Mr. Arnoldus all dagen door t jaer op de voorseide

manier de kinderen ter misse ..gen, allwaer hij goede opsicht sall houden op de Clappers ende quaetdoenders, mitsgaeders

bemerckende wijeder sitten sonder roosenhoet offte bedeboecken, waerbij mede geobserveert sall worden, dat de denne(?)kens

en jongens tot allen tijde in goede ordre, à parte gestelt worden door de weecke onder in de kerck, op Son- en heilige dagen

booven op Choor; daerenboven soo sall den schoellmeester met sijne clercken bijwoonen alle en jede door ’t jaer voorvallende

processien, begraefenissen en beijhaelingen van lijken. Soo well vanArmen als van rycken ommers voor soo vehre, als den Hr.

pastoor en Cüster de lijcke tegemeoth comt, waer tegens de schoell-clercken werom sullen gerechtigt weesen, van elle Bruidegoms

te vorderen hunne om(?)risse gerechtigheit ad twee schellingen, jedoch onder behoorlick discretie met de onvermoogende, voor

de welcke den schoellmeester off andersints den Hr. pastoor sall mogen stellen eenen arbitraire tax. En soo wanneer t gebeurden,

dat hier in eenen Bruidegom van goede middelen sich weigerlick soude toonen, soo sullen hem oversulx de schoell-clercken, niet

in de kerck, maer aen de poerten off …ter van den kerckhoff mogen schütten en schatten.

5)                 Soo sall den Schoellmeester de schoell dagelicks beginnen ende eindigen met een gewoenelicke gebett, dat hem

hier toe van den Hr. Pastoor sall overleverden, alsmede de jeugt gewennen tot het Angelus, Domini offte Ave Maria bijt gehoor

van Clockenslagh; alle saturdaghs sall den schoellmeester bij sloth van schoell een halff uijrken bij manier van catechismus

houden ende geestelicke lesse offte vermaninge, ondervragende de jeugt vant geene den Hr.pastoor offte Cappellaen getracteerd

heeft in den laetsten catechismus ondersoeckende metz een die geenige, diede lessen sullen opseggen, voor den volgende dagh.

6)                 Soo sall den Magister de jeught onderwijsen in devotie, in geschickelickkeit ende goede manieren, principalick in alle

eerbiedigheit tegens geestelicke en gewijede persoonen, niet min in de letteren, hün hier in voorgaende met goede exempelen.

 

Eigen fol. 118                         (Orig. pag. 139)

7)                 Soo sall den schoellmeester aen sijn clercken verbieden het baden en ijs slibberen op de Maes, het voordoen woercx

üirze (?) op den kerckhoff, alle ble(?)kerijen en tuelalten op den  selven moghten geschieden, als mede alle opentlicke geschreeuw

op den straten ende ….. principalick gelaten avont, en voorders allt geene den hr.  pastoor voor offte naer aen de jeught mis...iende

off qualick te weesen soude bevinden, sulx sall den Heer Pastoor ten tijden noodigh verbieden ende den schoellmeester soecken te

verbeteren.

Onder vaste belofften van deese voorgestelde conditien werckstelligh te maecken en gelijck eenen eerlicken schoellmeester toestaet,

loffelick te willen vollstrecken, is Meester Arnoldus hier boven benoemt van ons onderschrevene aengenomen, en sall hier voor

hebben des maendts een blamüher (?) ad 4 lichte stuijvers van jeder kindt, en voor sijjn jaergehalt de bovengeraeckte hondert

güldens: well te weeten sestigh guldens van de kerck, thien guldens van de armen, waer voor hij om Gotts wille sall leeren alle armen,

off die sulcx om Gotts wille sullen begeren sonder maendtgelt, en dertigh gulden van de gemeente, allsoo collective hondert guldens

loopent ende de schoell voor sijn openhout, soose hem dient. En deese aenneminge sall weesen voor een jaer en niet langer,

beginnende met St. Andrijs 1691 en eidigen opt selve feest des naervolgende jaers. En sall Meester Arnoldus meergemelt tot eene

recognitie, dat het den Heer Pastoor, schepenen ende naer believen liber ende vrijstaet hem voort toecomende voorders aen te

neemen offte te casseren, alle jaers op kerremes-dagh naer denhoogen dienst aen den Hr. Pastoor praesenteren den sleutel van

de schoell, die dan naer gehoudenen beraeth van dien tijt aff bis tot St. Andrijs hem sall weeten te geven behoorlicke resolutie, en

sall sulx dienen, om alleen eenen toem hebben van de schoellmeesters te adstringeren, haere functie tot allen tijde loffelick en well

te bedienen: Alles donder argh offte list, soo hebben wij onderschrevene diesen beijdersitz ondertekent.

Actum Bergen, 10 november 1691.

Was onderteekent:

Arnoldus Lindeman

Henricus Diepram, past. de Bergen

Herman van den Kerckhoff    )

Gochien (?) Houbroeck           ) schepenen.

Dit is Peter Schreurs (drietand) als gemeensman eigenhandigh getrocken merckteicken.

Henderick Koepus kercmester

Adam Jeurgens

Br. Jeurgens

Syes Bom

Han Heijlen

Wijenberch Rutten

Peter Heinen

Jurien Peters

J. Rutthen

Jaen Swijen

Gooshen Hensen

Jan Sijbers (4-mert)

Tunis Hendrix

Jan van kerckhoff

Jacop Hofs (drietand)

Peters Siebers

Geurdt Heijlen

Jan Weeren (zandloper merkt)

Alef van Densen sijn eijgen (zwaardenmerckt)

 

Eigen fol. 119                         (Orig. pag. 140)

Op heden den 3 november 1755 heb ick tot organist genoomen Jan Schwartz van Well met consent … verhienen is presentie

van kerkmeester Geurt van …wick, Schepen Jan Rutten, Henrick Rutten Weijnberg … volgens de conditien hier gewoonlick, die

staen op den  ….

Also getuige propria manu Petrus van Aken.

 

Eigen fol. 120                         (Orig. pag. 141)

Copia sententiae

[ Betreffende de scheydinge van de heerlicheijt Well ende Afferden, geschreven vuijt deb origineele brijeff in de archijve tot

Blijenbeck berustende ].

Kaerle van Godts genade Romsch Keyser altijt vermarde Srijcs, Coninck van Germanien, van Castilien, van Loon, van Granade

 … Ertshertoge van Ostenrick, Hertoge van Bourgoinginien, van Brabant, van Gelre, … Grave van Vlaenderen, van Burgondien,

van Zutphen … allen den geenen die deses onsen brijeff sullen sien off hoiren lesen saluijt.

Alsoe langh tijt hier bevorens questien, irrongen und gebrecken sich enthalten hebben tüschen Adriaen van den Bijlandt, Heere

tot Well eijscher und Diederichs van de Lippe genant Hoen, Heere te Grubbenvorst und Afferden in onsen furstenthumb Gelre

gelegen, verworder, insunderheijt op ten puncten ende articulen hier naer to specificeeren, wellicke questien, yrrongen und

gebrecken die selve partijen ten lesten gecompromitteert und gestelt hebben aen onsen lieven ende getrouwen stadtholder,

cantzler ende raede in onsen furstendumb Gelre ende graeffschap Zutphen verordent, als daer toe erwelte richters und arbiters

vermogens des compromisse ende recess by oiren  eijgen handt onderteeckent in dato op Gudesdach nae den Sontage

Laetare Jherusalem in den Vasten, anno XV c und acht und vertich (1548) opgericht und gegeven achtervolgende welcken

beijde partijen oere schriftelick inlaege gedaen, oer schijn und bewijs daerbij gevueght und eyntelick in rechte geconcludeert

und recht begert hebben. Doen te weten dat bij onsen voorscr. stadtholder, cantzler ende raedt int (?) langhe gevisiteert den

vurscr. processe und alles soe beydes sijdes innegelaghen is woorden, gesijen oockt geene bij den commissarissen in der

selven saecke gehandelt und gehoirdt ind rapport dair aff gedaen und op alles rijpelick gelet ende aengemerckt id geene dair

op te letten und to mercken was, oick geweghen alle t geene eenighsints mocht off soude hebbe moegen bewehgen, is ende

wordt bij dese voors. stadholder, cantzler ende raedt verclaert voor recht und vuijtgesproecken als hier naer vollicht.

 

Eigen fol. 121                         (Orig. pag. 142)

1)      Eerstelick und op ten eersten eijsch opgerurtes eyschers, als daer hij sustineert dat de onderdaenen van Bergen

competeeren solde en aff gerechticheyt under Heyden van Afferden to heyden ende weyden, die Heer van Afferden

sustinerende ter contrarie ende dat hem t’allen tyden geoorloft is geweest t selve op te seggen, mits ontberende id weijkorn

dat hem daer van gegeven wordt, is verclaere ende wordt verclaert bij desen dat die onderdaenen van Bergen die Gemeijnte

ende heyde van Afferden sullen moeghen gebruijcken nae alde gewoente, mits betaelende die gewoenlicke erkentenisse

sonder dat de Heer van Afferden tselve in toecomende tijden sal moegen opseggen.

2)      Ten twede, aengaende den punct dat bij die vurscr. eijscher sustineert den Bergerdyck in de heerlicheyt van Well te

behooren, die verwarder sustineren ter contrarie is en wordt verclaert dat den selven Bergerdyck is ende blyven sal onder

die heerlicheijt van Well voorbehalden den Heere van Afferden sullicke grontgerechtigheijt ende thijnssen off dijckhoenders

als hij van rechts wegen ende na alder gewoente daer aen ende vuijt hebben mach.

3)      Ten derden beruerende die affscheydinge des Veens, die vurscr. eijscher sustinerende dat die paelen als in korts

verleden yaeren, nae dat vuijtspraecken van de vrinden tuschen desen partijen geschiedt, gesat sijn, niet t rechte gestelt syn,

concluderende daeromme dat die selve opgetoghen und verstalt sullen worden nae de designatie bij hem daer van gedaen

mit restitutie des ontgraven torffs, etc. die verwarder sustinerende ter contrarie: is ende wordt verclaert dat die voorseyde

eijscher niet ontfanckelick noch gefundeerd en is ende sijne eijsche absolverende daer van de verwerder ende verclarende

voirts dat die scheijdinge der twee heerlicheyden deses oirts sijn ende blijven sal daer die vijff paelen linirecht gestelt syn tot

op die Sandtluyck, linierecht op die selve paelenoick responderende ende van dair voirts oock linierecht op Bergerdyck.

4)      Aengaende den vierden punct bij de welcke, die

 

Eigen fol. 122                         (Orig. pag. 142)

Voorseijde eijscher sustineert die passen ende schaeren tuschen Bergerdyck und Zeedyck, gelegen in de vuurscr.

Heerlicheijt van Well te behoiren, concluderende tot restitutie des ontbeurden (?), die verwarder sustinerende ter contrarie, is

ende wordt verclaert, dat alle dese passen, schaeren ende ansders gelegen op die Welsche sijde van Bergerdyck sullen sijnen

blijven in ende onder die heerlicheijt van Well, voorbehalden doch des verwerder sullicke grontgerechticheijt und thijnssen, als

hij dair aen ende uijt hebben mach.

Belangende den vijften und sesten puncten, daer by die eyscher sustineert die vischerie in der Maese tot Hueckelommer beeck

toe totte heerlicheijt Well te behoiren, insgelicx dat van Bergerdyck aff lancks die Veltgrave in Heuckelummer beeck ende soo

voirts in de Maese, die selve heerlicheijt vanWel sich erstreckt, concluderende tot affstellonge der turbatie bij den verworder hier

 inne geschiet mit restitutie .., die verworder sustinerende ter contrarie, dat die vischerie in der Maese van Stutgens acker aff

nederwarts der heerlichheijt van Afferden toestendigh ende dat deselve heerlichheyt van Bergerdyck voirt voor Propperpas deur

den Veltgrave nae den Wittensteen, soo voirts nae Stutgens acker ende voirts neven ende lancx Stutgens acker tot midden in

gen Maese sich uitstrecken soll .., is ende wordt verclaert dat die eijscher van dese twe puncten ende eijscher niet ontfanckelick

ende is noch gefundeert, absolvelicht daer van den verworder ende dat aen desen ende dat twe heerlicheyden sich scheyden

sullen van Bergerdyck lancx die Veltgrave tot aen den Wittensteen, ende van den selven steen voirts tot aen Stutgens acker ende

so lanxn ende neffens den selven Stutgens acker in der Maese.

Verclarende voirts dat die verdrage tuschen dese partyen bij den vrunden opgericht in als van werden blyven ende gehalden

sullen woorden, ongekrenckt oock mit vuijtspraecken in andere puncten der partyen bouck ende registeren ter beyden syden,

absolverende den verworder van alle voorders eijsch ende conclusie tegen hem genoemen, ende die costen ter beyden syden

om oirsaecken daer toe inoverende compenserende, des

 

Eigen fol. 123                         (Orig. pag. 144)

to oirkont hebben wy onsen segel aen desen brijeff doen hangen, gegeven in onse Stadt Arnhem den achtteijnste dagh Januarij

in den Jaere ons Heer duijsent vijff honderd drie und vijfftich van onse keiserrijcke ter XXXIII ende van Ostenrijcke, van Castilien

ende andere ter XXXVII.

Onder stont: bij den keijser durgh ordonn. Van sijne Mats generael statholder, cantzler ende raeden in Gelderlant verordent in

affwese des Gryffiers ende was onderteeckent C. Roos ende besegelt met eenen vuijthangende in root was gedruckt.

 

Pro perpetua memoria (deese affpaelinghe is gedaen in Anno 1666).

Alsoo die vijff paelen tot affscheydinge vant Venne voor dato van de bovenstaende sententie linie recht gestecken waeren

vuijtgecoomen, vuijtgenoemen twe, den eenen staende aen den Leygraeff ende den andere opt Venne, soo sijn de paelen, ten

overstaen van de hooche edele vrouwe Agnes Catharina gebooren gravinne van Limborgh, Bronckhorst, Styrum, vrouwe der

heerlicheijt Well ende Bergen met de schepenen ende onderdaenen van Bergen ende Aijen ter eenre, ende heere Otto Wilhem

Schenck van Nydecken, Heer tot Blyenbeck, Afferden mit den scholtis, schepenen ende onderdaenen van Afferden ter andere

sijden vernieuwt ende op de oude affpaelinghe herstelt.

Te weeten, den iersten pael aen denLeijgraeff beneffens den ouden pael aldaer noch staende, den twede, derde ende vier linie

recht naer de Sandtluijck, den vijfte op den bergen buijten het Venne /: sijnde eenen steen :/ den seste in de Sandtluijck gelegen

bij de Aijer mehr, sijnde oick eenen steen, van daer gaende linie recht op Bergerdijck is den sevende pael wesende oock eenen

steen geleijdt op eenen bergh bij het Aeyvelt, den achtste ende leste houten pael is gesteckt bij Bergerdijck aen den hoeck naest

den Vlammert aen gelegen.

 

De maete ofte lenghte van de linie tüschen de voorscr. paelen nae den Ruremuntsche roede.

Van  der ierste pael staende aen den Leygraeff tot den twede is de lenghde: 79 roeden, 5 voet, van de twede tot den derden

85 roeden, 11 voet. Van den derde tot den vierde 70 roeden, 0 voet. Van den vierden tot den vijften op den bergh 83 roeden.

Van den vijfte tot des sesten pael, die geleijt is in de Sandtluijck 154 roeden, allet Ruremuntsche maet. Quod attestor: Peter

Jeurgens, secret. ende geswooren lantmeeter.

Eigen fol. 125                         (Orig. pag. 146)

Pro perpetua memoria.

Authentike Copie van die Presentatie van den Heer Hermannus van Dijck tot onse vacante Capellanie Ao 1735(?).

Aen den doorluchtigsten en hoogwerdigsten Heer Fransiscus Ludov. de Sanguessa beij de Gratie Gots enden den H.

Apostoliken Stoel, Bischop van Ruremonde, Primaet van Gelderland et.,

Also door afsterven van den eerwerdigen Heer Wilhelmus Holsait gewesene Capellaen desselfs Capellanie en officie van S.

Antonius tot Aeijen is comen te vaceeren, ende het jus patronatus of praesentaie vandien beij ons onderscr. Pastoir,

schepenen en gemeennabuiren van Bergen en Aaijen is staende, ende het nu dieneliken en noodig is darin weerom versien

te worden, soo ist dat wij voorgenoemde pastoir, schepenen en nabuiren hier toe den eirwerdigen heer Hermannus van Dyck

als synde een nabuiren kind vercosen hebben, versoekende hier toe met behoorlike eerbydigheid Uwe doorluchtigste

Hoogwde van den selven soo hier toe bequaem gevonden mogt worden, tot de voorgenoemde Capellanie en beneficie

servatis konvandis (?) te inveshren (?) in een verlegen corporele possessie vandien en desselfs incomsten doen admitteeren

en induceeren (?). Sulks doende in oirkonde derwarheid, soe hheb wij voorgenoemde desen eijgenshandig onderteekent.

Erat subscripto Pastoris, scabinorum en reliquorum parochianorum ex Bergen et Aeijen.

 

Eigen fol. 126 + 127 + 128                             (Orig. pag. 147 + 148 + 149)

(Nu volgden drie latijnse teksten over de aanstelling van kapelaan Herman van Dijck na het overlijden van Wilhelm Holsaet,

capellani curatie in Bergen, capellania curata  et officium S. Antonii in Aijen in Bergen) omstreeks juni 1736

 

Eigen fol. 129 + 130 + 131 + 132 + 133 [Orig. pag. 150 + 151 (2x) en herhaling in net schrift]

(Nu volgt latijnse tekst over het overlijden van Herman van Dijck, omstreeks december 1746 en voorstel van Petrus van

Aersen, tot opvolger).

 

Eigen fol. 134 + 135                                       (Orig. pag. 153 / 154)

(Voorstel / benoeming tot kapelaan Petrus van Aersen) 27 jan. 1747.

 

Eigen fol. 136                                                 (Orig. pag. ?)

8 april 1795

Copie authentique van de praesentatie van den heer J.W. Horleman tot enen vacante capellanie.

Aen den seer eerweerden Heer Vicaris generael van het bisdom van Ruremonde in absentie van den Hooghw. Heer Joes

Baptista … bisschop van Ruremunde, primaet van Gelderland, etc, etc.

Alsoo door het afsterven van den eerw. Heer Petrus van Aersen, canonick tot Wesel, gewese cappellaen, de capellanie en

officie van S. Antoni tot Aijen is comen te vaceren en het reght van presentatie bij ondergescr. Pastoor, schepenen en

gemeijn nabueren van Bergen en Ayen is staend, soo ist dat wij voorgenoemde hier toe den eerw. Heer J.W. Horleman

verkozen hebben, met den expresse conditie, dat hij de zelve in persoon sal bedienen en den tydelicken pastor narstigh in

t ……. sal assisteren, …. Met behoorlycke eerbiedigheijdt van den zelven, soo hier toe bequaem gevonden maght worden

tot voorscr. capellanie en beneficie servatis servandus te investeere. Salute (?) doende in orconde der waerheydt hebben

wij dat eijgenhandig onderteekent tot Bergen den 8 april 1795.

Erat subscriptio pastoris, scabinorum vel rectorum et reliquorum parochianorum in Brgen et Ayen.

 

Eigen fol. 137 + 138                                       (Orig. pag. 155 + 156)

Copia authentica

Vicaria curata de Bergen per mortem subitaneam Rdi admidum Patris Petri Mengels 29e Martii 1827, vacare capiti: sed 22e

aprilis ejusdem anni cessabit ut ex sequentivus patet Vicarii generalis apostl. Pro districtibus Batavis olim Diocaesis

Ruremundensis:Dilecto nobis in Christo Rdo Dno Francisci Dooremans distri. Nostri Cuijkenses …. Curato salute min dno

etc. Etc. Latijnse tekst. Niet verder getranscribeerd !!!!)

 

Genoemd wordt verder, na Dominus Franciscus Door(e)mans, Dominus Engelbertus van Haef uit Meerlo (30 sept. 1845).

 

Eigen fol. 139                                     (Orig. pag. 157)

Nota: volgens testament voor den notaris Roersch wordt gehouden jaargeteij voor Joannes Rutten Wijenberg en gegeven

aen de Armen een Welsch malder rogge /: od. 13e Mart 1833 :/. Jaarlijksche 19e Marte – sterfdag van genoemde Wijenberg.

Omtrent 1e Julii word gehouden jaargetij voor Hendrien Doorman ten laste van J.G. (?) van Aersen te Bergen.

 

Eigen fol. 141                                     (Orig. pag. 251 !! )

Renten der armen tot Bergen ende Aijen door de naerbeschreven persoenen aen deselve gemaeckt, die nu op rente off

intrest sijn gestelt om de armen daer mede te onderhoude ende te solaiseeren (?), volgens den register hier naevolgende:

Anno 1635, den 3 Maij is gestorven  Iffken van Meerlo ende heeft aen de armen gemaeckt eens vijfftich guldens.

Eodem anno, den 4e Junij is gestorven Jan van Dyck, die soone van Peter Stocxs, heeft aen de armen gemaeckt eens

vijftigh guldens.

Eodem anno den 26 november is gestorven Ardt Derick Maes soen, heeft aen de armen gemaeckt vijff en twintich dalders.

Hiervan heeft Handerickx betaelt sijns vierden quota.

Eodem anno den 28 november is gestorven Peter Rutten, heeft aen de armen gemaeckt eens twaelff gulden.

Anno 1636 den 7e Martij is gestorven Nesken Daemen, weduwe van Jan Jeurgens, custer, heeft aen de armen

gemaeckt eens hondert guldens.

Eodem anno den 25e aprilis is gestorven Gossen van Collen, heeft aen de armen gemaeckt eens hondert daelders.

Eodem anno, den 8 May is gestorven Metgen Derick Maes, naergelaetene weduwe ende haere soen Peter ende hebben

te saemen gemaeckt aen de armen eens hondert daelder.

 

Eigen fol. 142                                     (Orig. pag. 252 !! )

Armen rentten

Metien Rutten, weduwe van Andrijs Robben, heeft aen de armen gemaeckt eens vijfftich gulden.

Jan Rutten heeft voor hem ende sijne huijsvrouwe aen de armen gemaeckt eens hondert gulden.

Anno 1641 den 13 december is gestorven Berndt Daemen, heeft aen de armen gemaeckt eens vijfftich guldens

Maria van den Kerckhoff ende hair dochter Peterken hebben aen de armen gemaeckt eens vijfftich guldens.

Cathrijn Gossen Peters huijsvrouwe heeft aen de armen gemaeckt eens vijfftich guldens.

Gossen Peters heeft aen de armen gemaeckt een kleijn haefken, beplant met eijcken boemen, is gelegen aen den Seedijck,

aent hecken neffens den wegh ende Henrick Derricx erff.

Rut Roevers ende Metien syne huijsvrouwe hebben aen de armen gegeven eens hondert gulden, die aen het lant hier naer

volgende sijn geimploiert

Geurt Jan Heijel soon heeft aen de armen tot bergen ende aen de armen tot Well ieder voor de helft gemaeckt een stuck

bowlant, gelegen op den Enenacker tüschen Henrick Spijgels erff met den eenen eijnde op Spijgels weijde, m den andere over den

wegh op Willem Smidts weyde. Vide fol. 289.

Te gedencken dat den heer pastoor ende

 

Eigen fol. 143                                     (Orig. pag. 253 !! )

Penningen off renten van de armen

d’armenmeesters voor eenige jaeren hadden gecocht tot behoeff van de armen ende met die selve penningen betaelen een stuck

bouwlant, gelegen op den huijsacker tussen Geurt Heijlen ende Henrick Spijgels erff, daer toe geimploiert sijn gewest hondert

guldens, die Rut Roevers ende Metien sijne huijsvrouwe aen de armen hadden gemaeckt ende dertich gulden vuijt het legaet van

Jan van Dijck. Dan alsoo bij tijde is bevonden dat het selve erff niet profitabel en was voor de armen, wegen die groete loopende

lasten ende dat daer over moste verkregen worden octroij omt selve erff voor de armen erffelick te moegen behouden, is met raedt

en advijs van den heer pastoor, schepenen ende armenmeesters tselve lant verkocht aen Kerst Dijbels voor de somme van twee

hondert vier en twintich guldens, die deselve ten volle heeft betaelt.

Ende heeft Kerst voorscr. voor de helfte van een stuck bouwlant gelegen op den Enenacker, neffens Gossen Peters erff ende door

Daem Dijbels sijnen broeder aen de armen gelegateert, betaelt ende tselve erff geredimeert met een somme van een hondert vijff

en twintich guldens, ende hebben den heer pastoor Theodorus Dinnissen, den armenmeester ende schepenen daer over op den

11 Januarij 1655 aen Kerst Dijbels ende Cathrijn sijne huijsvrouwe gerichtlicke overdraght gedaen ende daer op vertheegen als

recht was.

Anno 1644 den 2e november hebben Adam Daemen ende Peterken Vermuelen sijne huisvrouwe bij levende lijffs gifte gegeven

aen de armen een somme van vijfftich guldens, die sij in gereede penningen hebben betaelt.

 

 

Eigen fol. 144                                     (Orig. pag. 254 !! )

Anno 1666 den 10e October hebben Drijs Teuwens ende Maria eluijden aen de armen gelageert een somme van vijfftich

guldens, van welcke somme sij eluijden geven de pensionen ad vier gulden ten hoindert en naer haeren doodt sullen deselve bij

hunne erffgenaemen betaelt tot behoeff van de armen om deselve door de armenmeester op rente getelt te worden. Vide fol. 280.

Anno 1667 op St. Appollonia dagh heeft Cathrijn Moermans, geestelicke dochter, gegeven aen de armen eens de somme van

vijftich guldens, loopent gelt. Vide fol. 291.

Anno 1673 op den eersten februarij heeft den eerw. heer Joannes Verbeten, pastoor deeser kercke bij sijn testament nawer

voldoeninge van de legaten gemaeckt aen de armen alle sijne mobilia, waer over executores testamenti sijn gestelt, den eerw. heer

Arnoldus Versleijen, pastor in Afferden ende Herman van den Kerckhoff ende hebben over hunnen ontfanck ende uijtgaeff op den

7e Maij 1674 ende wederom op den 16 September 1676 de reckeninge daer van gedaen ende boven de legata ende betalinghe van

de schulden in voorraedt behouden en op interesse voor de armen gestelt als volght:

Aen Jan Rutten ende Cordula Verberckt eluijde drij hondert vyfftich gulden capitael. Vide fol. 285

Aen Henrisken Gerardts genaempt Fijten een hondert gulden capitael. Werom geteld, vide in den register achter volgende, fol. 269.

 

Eigen fol. 145                                     (Orig. pag. 255 !! )

Armen rentten oft penningen

Aen Jan Peters ende Nael sijne huijsvrouwe twaelff gulden capitael. Vide fol. 286

Aen Jan Lenssen ende Maria Jaspers eluijden hercommende van gelent gelt, twaelff gulden seventhijn st. Vide fol. 286

Aen Geurt Bomende Maria sijne huijsvrouwe de somme van een hondert gulden capitael. Vide fol. 270

Aen Herman van den Kerckhoff de somme van een hondert guldens, gelijck hier naer op den register allet breeder te

sijen is. Fol. 287

Kerst Ebben heeft bij testament gemaeckt aen de armen alle jaers een halff malder roggen vuijt eens pas gelegen achter

de Bonge met de eene sijde neffens Hubert Moermans, met de andere neffens Geurt Swijen pas met den eenen eijnde op Oswalt

Berndts erffgenaemen, met des andere op die gemeijnte met last vant selve alle jaers op den Goeden Vrijdagh voor de armen, in de

kercke vuijt te deylen, posterieur tot last van Jan Smitz, cüster, modo tot last van Willem Jeurgens en Derisken Steencamps, eluijden.

Vide fol. 290 modo Herm. Giltaj.

Alsoo bij d’afsterven van Hoeb Linders ende Derike Fleuren gewesene ehelieden, aen de armen van Bergen ende Aeije

bij testamentaire dispositie hebben gelacht  seeckeren drij verdel lantz met een cleijn hutien daer op gestaende, gelegen neffens Jan

Sibers erff ende Martin Zienau, voor dese gecommen ofte aengecoft van Jacob Jansens, conform de Coopcedule daer van sijnde,

ende dat de armen alhier ofte den heere pastoir ende gemeine nabueren alhier neffens de armenmeester dienstiger hebben

geoordeelt het voors. hutien mette annexe landereijen te peghte (?) aen het selve tot hunne merckelijcke intresse referiens (?) ende

dijenvolgende niet contimeld (?) coste t selve andersendes, soo is dat tot voorcomminge van sommige inconvientis (?) ende tot

meerder profijt van de armen het voors. hutien mette annexe landerijen door den heere pastoir, schepenen, gemeins nabueren in

bijwesen van den heere scholtes met de daer inne liggende lasten, gelick bvan alts costumelijck hebben vercoft, gelijck sij lestelijck

… mits dese

 

Eigen fol. 146                                     (Orig. pag. 256 !! )

Aen ende tot erffelijcken behoeve van Henderick Linders ende Maria Gossens eheluijden ende haere erven ende naecommelingen

ende sulx voor eene somme van hondert guldens lopent, waer van de voors. aencopers ofte hunnen erven ofte naecommelingen

sullen gehandt sijn te betaelen des behoirlijcken interesse tegens vier gulden ende 10 stuivers pro cente, aenvanck nemende ende

eerstmael verschijnende op Paesen, als men schrivende sal 1686 onder expresso conditie ende stipulatie dat onder dese coop ende

 te niet sal wese op ten geremitteert sullen worden de twelf guldens soo de voorn. Eheluijden toecommende Paessen aen de Armen

van eenige achterstaende huer verschulkt en ten achter sullen sijn. Actum Bergen den 10 fabruarij 1685.

Getekend: Albert van Bodinckhuijsen, Herman van den Kerckhoff, Jochim Houbroeck, Jan Schmijdtz, Adam Damen, Juryen Bom,

D Jeurgens, Willem van …..?, Petrus op Graedt, Hendrick Ruttbers, Henderyck Linders, …. Gossen, Henrick Claes secr.

Nota:                                       **)       Eenige jaeren naer desen vercoop is gebeurt dat Jan Hoeben, den soen van voorgenoemden

Hoeb Lenders /: die men voor lenghe buijten lants vertrocken sijnde mede geacht heeft doet te weesen :/ onverwachts wederom

herwarts sij gecomen uijt het quartier van Antwerpen, praetenderende sijne aenpaert van de voorscr. 100 guldens Coopspenningen;

den welcken Jan Hoeben door Hendrick Lenders als Cooper met consent ende goetvinden van pastoir, armen ende schepenen

ende nabuiren is affgemaeckt met het vierdendeell van de coopspenningen ad 25 gulden, allsoo dart Henrick Lenders allnoch van

de coopspenningen resteerende bleef 75 gulden, daer van jaerlix ad 4½ per cent voor interesse betalende 3 gulden.

Anno 1722, den 16 februarij heeft Anneken van der Linden, de weduwe van Lenders Hendrick deese 75 guldens aen de armen

affgelagt en sijn door Michiel Hoen als armenmeester verhooght tot tachentigh guldens, en sijn wederom tot profijt van de armen

uijtgeset aen Willem Kersten en Geritjen Claes Eluijden tot Afferden, daer van sal den jaerlix ad vijff per cent, luijt vestbrieff de dato

als boven, betalende 4 gulden.

 

Eigen fol. 147                                     (Orig. pag. 257 !! )

Anno 1700 in september hefft Gossen Oswalts saliger in sijn sterff bedde aen de armen gemaeckt een legaet van vijfftigh

gulden, jedoch met deese restrictie; dat de armen hier voor sullen gehouden weesen jaerlix op den 22e september door den heer

pastoor naer sijn legateurs intentie te laten doen een leesmisse. Vide fol. 298.

Herman van den kerckhoff ende Gösken Gerartz eluijden hebben in haeren leven ingelost van Berndt Damen Portmans eene

obligatie van twee hondert guldens capitael, luijt quitansie van den 9 august 1704, gestaen hebbende tot last van Berndt Thijssen

ende Peterken Gossens saliger, eluijden, sijnde het selve pasterieur bij occasie van vercoop van haer huijs, hoff ende camp aen de

Holtsagh, gecomen tot last van haeren soen Jan van den Kerckhoff ende Peterken aen de Port, eluijden.

Deese twee hondert gulden hebben de bovengemelden Herman van den Kerckhoff ende Gösken Eluijden beset aen den armen,

met deesen bedingh off tegenlast, dat de armen hier voor gehouden sullen weesen jaerlix op den 18e Januarij offte daer omtrent, als

wanneer haer jaergetijt wort gehouden, gelick te sien hier voor fol. 73 te spenden en aen den armen, die den goddelicken dienst

bijgewoent sullen hebben, uijt te deilen broet van vier Wellsche vath roggen, waer van den tijndelijken armenmeester sall genieten,

voor nacken ende andere moijten, eenen gulden, gelick breeder te sien is bij haire testamentelicke dispersitie, eigenhandigh

geschreven de dato 18 decembris 1704.

Van deese 200 gld. betaelen de voorgemelde Jan van den Kerkchoff en Peterken aen de Port Eluijden jaerlix 8 gulden

pensioen onder verniewinge offte veranderinge van vestbrieff, gelick hier naer breeder te sien is fol. 299.

 

Eigen fol. 148                                     (Orig. pag. 258 !! )