GenBronnen

digitalisering

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Montfleur Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-173) Montfleur [canton st. Julien dept. Jura]:

        1) dossier Genevay [Antoine Francois Genevay geb. Montfleur [F dept. Jura] 30-12-1776 overl. Coligny [F dept. Ain] 27-4-1833 hij is zoon van Jean

            Francois Genevai meester chirurg en Claudine Charlotte Carron. Zij hebben nog een zoon die werkt in Antwerpen bij de douane. Antoine Francois

            tr. 1810 met Rita Vicenta Isidora Ramona de Recuero zij is geb. in Madrid Spanje. Zij kregen een zoon Antoine Joseph Genevay geb. Piedrahita

            Spanje 18-2-1811 overl. ca. 1904 die 1847 secretaris was van hertog Decares. Antoine Francois Genevay ging op 5-8-1792 in militaire dienst als

            vrijwilliger bij 10e bataillon de Jura, werd kapitein ervan op 12-8-1792, dat bataillon ging in 1794 in de 170e halve brigade, in 1796 ging dat briga-

            de bij 69e halve brigade infanterie de ligne, was 1796-1801 in Italie, werd op 5-8-1796 gewond bij Castiglione [I], was 1805 in Oostenrijk, Pruissen

            en Polen, werd 6-5-1807 majoor en chef de bataillon van 76e RIL, ging 1808 naar Spanje, werd op 18-10-1809 gewond bij Tamames [Spanje] 

            werd majoor 2e klasse op 26-1-1813, ging op 24-4-1813 over naar 7e RIL, werd op 29-6-1813 luitenant-kolonel van 140e RIL, werd op 30-8-1813

            kolonel van 139e RIL, werd op 16-10-1813 gewond bij Wachau [D], nam deel aan veldslag van Leipzig 16/19-10-1813, werd op 8-11-1814 geplaatst

            bij 24e RIL en werd benoemd tot kolonel ervan op 10-6-1815. Nam deel aan 1815 veldtocht in de Alpen. Op non-actief geplaatst op 10-11-1815,

            kreeg pensioen op 18-12-1822, teruggeroepen in actieve dienst op 31-8-1830 als kolpnel van 17e RIL]: 

        1a) onvolledige brief 19-2-1808 [van broer Gevenay] uit Antwerpen [B] [aan zijn broer Antoine] als antwoord op zijn brief van 29-9-1807 wat eerst

            naar Steinbach was gezonden. De schrijver werd door administratie van douane, tot controleur in Antwerpen benoemd, wat met fr. 8000 tot fr.

            10000 veel meer is dan zijn positie in Steinbach. Hij zou graag in de plaats werken waar zijn broer en zuster zijn, maar de plaats waar hij nu is, is

            te gunstig om die te verlaten. Hij heeft nu 12 jaar dienst en hoopt met 5-6 jaar als onder-inspekteur in Frankrijk vlakbij hun te kunnen werken.

            Hij zal minder verdienen maar met wat meer rust, want werken in dienst van directie is hard werk door de smokkelarij. Hij vraagt om adres van de

            zoon van zijn broer, zodat hij hem kan helpen met wellicht uitnodiging aan hem om bij hem 1 maand te komen. Hij vraagt ook over nieuws van ge-

            zondheid van zijn broer, en hoopt dat zijn oogziekte is verbeterd. [Montfleur-1a/b]

         1b) copie [van 1815] door leden administratie raad van 24e RIL waaronder Genevay als colonel ervan, van een brief 1-5-1810 door minister van

            oorlog hertog du Feltre als opgedragen door de keizer [Napoleon] waarmee Antoine Francois Genevay op dat moment bataillon chef van 76e

            RIL werd toegestaan dat hij trouwt met Rita de Recuero uit Madrid [Spanje]. [Montfleur-2]

         1c) afschrift van een huwelijk 22-5-1810 voltrokken in Madrid [Spanje] compareerden voor Jean Antoine Canneva 2e luitenant en betaal meester

            van 76e RIL, Antoine Francois Genevay 33 jaar geboren in Montfleur [F] zoon van Jean Francois Genevay meester chirurg 75 jaar en  Charlotte

            Carron 69 jaar beide wonende in Montfleur [F] enerzijds, en anderzijds donna Rita Hernandez Recuero 21 jaar geboren in Piedrahita [Spanje]

            dochter van don Emmanuel Hernandez Recuero 64 jaar advocaat in de raad van de koning van Spanje en donna Bernarda Garcia Monje 50

            jaar beide wonende in Madrid [Spanje] waarmee wordt verklaard dat Antoine Francois Genevay en Rita Hernandez Recuero in het echt zijn ver-

            bonden door huwelijk. Met als getuigen: baron Charles Chemineau 36 jaar kolonel van 76e RIL, Francois Foussenquy 40 jaar chef van 3e ba-

            taillon van 76e RIL, Andre Quoniam 32 jaar kapitein van 4e compagnie van 1e bataillon van 76e RIL en Pierre Lacourt luitenant adjudant ma-

            joor van 2e bataillon van 76e RIL. Zij hadden toestemming van hun ouders alsmede van de onder inspekteur. [Montfleur-6a/c] 

        1d) copie van 18-10-1812 brief uit Parijs [F] door Fontainier aan Genevay bataillon chef van 76e RIL, over dividends. Fontainier heeft 2e dividend

            van 1811 ontvangen [fr. 617.50] waarvan administratie van maatschappijen een kwart [fr. 154.50] heeft afgetrokken, in mindering voor het her-

            stel van het domein van Genevay wat fr. 699.30 beloopt, zodat hij slechts fr. 463 heeft ontvangen waarvan Fontainier nog fr. 10.96 aftrekt voor

            commissie en port van brieven zodat uiteindelijk fr. 452.04 overblijft. Daar tegenover na overdracht van dhr. de Castillon heeft Fontainier nog fr.

            2232.67 ter beschikking voor Genevay, waaruit Fontainier een wissel van fr. 1500 heeft betaald op Canneva. Er blijft daarvan over fr. 762.67

            met de eerder genoemde fr. 452.04 zodat er fr. 1184.71 ter beschikking taat van Genevay. [Montfleur-3a/b]

        1e) brief 30-8-1813 uit Dresden [D] door prins vice-deken der maarschalken en majoor generaal [= Berthier], aan Genevais majoor bij 140e RIL

            waarin hij werd benoemd tot kolonel van 139e RIL. [Montfleur-4]

        1f) afschrift 20-4-1820 door notarissen Antonio Martin Gonzales en Segundo de Bergon van een doop inschrijving van Antoine Joseph Genevay

            uit parochie van Piedrahita [Spanje provincie Avila] gedoopt op 18-2-1811 door Raphael Zobledo, als zoon van Antoine Francois Genevay ba-

            taillon chef van 76e RIL en Rita Vicenta Isidora Ramona de Recuero met als grootvaders Jean Francois Genevay en don Emmanuel Hernandes

            de Recuero en grootmoeders Charlotte Carron en Bernarda Garcia Monje. [Montfleur-5a/c]

        1g) dokument 14-9-1821 door Louet als uitreksel uit registers die in griffie liggen van het tribunaal van 1e aanleg in Lons-le-Saunier [F] waaruit

           blijkt dat Antoine wettelijke zoon van Jean Francois Genevai meester chirurg en Clauydine Charlotte Carron was gedoopt [in Montfleur] op

           30-12-1776 met als peter Antoine Cuenot fiscaal procureur van landerijen in Montfleur [F] en Chavannes [F] als meter Jeanne Philiberte Carron.

           [Montfleur-7]

        1h) onvolledige dokument na 1827 [door de militair Genevay] die opsomt zijn kwalen gedurende 1808-1827 waaraan hij leed voornamelijk door

           koud weer en verkeerde voedsel. [Montfleur-8a/b]

        1i) dokument 27-4-1833 door officier burgelijke stand Claude Joseph Gronier ondertekend door burgemeester Gronier iot Coligny [F dept. Ain]

           als uitreksel van registers van Coligny [F] waaruit blijkt dat Antoine Francois Genevay kolonel van 17e regiment lichte infanterie [d'infanterie le-

            gere] oud 57 jaar was overleden op die dag als echtgenoot van Ritta Decueros en zoon van wijlen Jean Francois Genevay en wijlen Claudine

            Charlotte Carron. Handtekening van Gronier als echt verklaard door Josserand rechter van het tribunaal. [Montfleur-9]

        1j) dokument 3-6-1833 door Purinel burgemeester van Montfleur [F] als uitreksel van registers van parochiale kerk van Montfleur [F] waaruit

           blijkt dat Antoine Francois als wettelijke zoon van Jean Francois Genevay meester chirurg en Claudine Charlotte Carron werd geboren en ge-

           doopt op 30-12-1776 in Montfleur [F]. Handtekening van Purinel als echt verklaard door Gobellot rechter van het tribunaal. [Montfleur-10]

        1k) dokument 13-6-1833 waarin Gronier de burgemeester van Colligny [F] en J. B. F. Favre vredesrechter en ridder van st. Louis, het verzoek

           van de weduwe van kolonel Genevay ondersteunen voor een weduwe pensioen. Zij [dat is Rita de Recuero] heeft haar man een grote fortuin

           aangebracht wat grotendeels werd vernietigd door de oorlog. Ze heeft alles opgeofferd voor haar 2e vaderland [Frankrijk] en haar echtgenoot

           verloren door zijn wonden en vermoeienissen van de oorlog in het leger. [Montfleur-11]

        1l) dokument 26-10-1836 uit Parijs [F] door directie van ingeschreven schuld aangaande pensioenen voor weduwen en wezen van militairen,

           waaruit blijkt volgens inschrijving nr. 28941 van boek 18 er een jaarlijkse som van fr. 750 werd bevestigd aan Rita Recuero weduwe van Gene-

           vay geboren op 4-4-1787. Met bewijs van betalingen op 22-6-1836, 22-10-1836 en 22-6-1837. [Montfleur-12a/b]

        1m) dokument 26-10-1836 uit Parijs [F] door directie van ingeschreven schuld aangaande pensioenen voor degenen van ontzette donatarissen

           waaruit blijkt volgens inschrijving nr. 3939 van boek 4 een jaarlijkse som van fr. 500 werd bevestigd aan Rita Recuero weduwe van Genevay

           geboren op 4-4-1787 en aan Antoine Joseph Genevay geboren op 11-2-1811. Met bewijs van betalingen op 22-6-1836, 22-10-1836 en

            22-6-1837. [Montfleur-13a/b]