GenBronnen

maas

deel XVI - Driessen archief - dokumenten Leojac en Bellegarde Frankrijk


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


16-147) Leojac en Bellegarde [dept. Tarn-et-Garonne]:

          1) dossier Molinie[r]:

              te beginnen met Molinie genealogie - Jean Molinie die tr. met Marie Daubar beiden overl. 1807 uit hun:

              Robert Molinie geb. 14-9-1786 Valence [dept. Tarn en Garonne] tr. Lamagistere 21-7-1807 [dept. Tarn en Garonne] met Marguerite Lour-

             mede geb. 1787 uit hun zeker 4 kinderen:

             1) Jean Molinie geb. en overl. 1808 

             2) Jeanne Molinie geb. 1813

            4) Guillanmette Molinie geb. 1821 en

             3) Jean Gaston Molinie geb. 5-12-1815 Lamagistere [dept. Tarn en Garonne overl. 5-1-1889 Leojac [dept. Tarn en Garonne] hij tr. met Rose

              Adelaide alias Augustine Cochard geb. 23-11-1827 Rochefort [dept. Charente Inferieure] overl. st. Crespey Leojac 13-1-1879, uit hun:

              Jules Robert Molinie geb. 1859 woont Montauban, Leojac en later Toulouse hij tr. 6-11-1882 Negrepelisse [dept. Tarn en Garonne] met Me-

              lanie Brau geb. 1861, uit hun:

              Ivan Marie Robert Alexander Molinie geb. 6-9-1883 Negrepelisse woont 1903 in Muret [F] over. 18-5-1956 Mers-el-Kebir [Algerije] hij tr. 1908

              met Elizabeth Caroline Aimee Deloncle, uit hun Guy Molinie geb. 1910 overl. 1991.

          1a) 1879-1880 voogdijrekening door [Jean Gaston] Molinie aan zijn zoon [Jules Robert Molinie] sinds 13-1-1879 [dood van de moeder] tot 25

              mrt. 1880 [meerderjarigheid] met als uitgaven huispersoneel, timmerman, plankenzager en druivenplukkers alsmede voor verzekering tegen

             brand en hagel alsmede voor een varken, zeep, zout, suiker, koffie, zand, kalk enz. totaal fr. 4604.30. De inkomsten waren fr. 1331 dat was

              vanwege verkoop van koren, druiven, wijnen, ranken, enkele kippen en eieren. Verschil aldus fr. 3273.30. Daar de zoon maar een kwart

              erft van zijn moeder, is hij maar fr. 818.32 verschuldigd aan zijn vader, maar die heeft hem ook fr. 464 gegeven voor zijn tijd bij de 11e regi-

             ment dragonders, fr. 30 voor zijn reis naar Cahors, fr. 142 aan de herbergier in Montauban en andere bedragen. Door de zoon is totaal ver-

              schuldigd fr. 4498.82. [Leojac-23a/b]

          1b) dokument na 1-1-1880 voor of over een beroep van dhr. [Jules Robert] Molinie over fr. 1390 tegen dhr. Yton. [Leojac-24]

          1c) dokument 1-9-1880 waarin J. [Jules] Molinie een tegoedbon van fr. 300 had uitgegeven t.b.v. Costes restaurant houder in Montauban, voor

             ontvangen koopwaar met belofte te zullen betalen op 10-1-1881. Deze tegoedbon werd door Costes aan Jean Valade overgegeven nadat hij

             ervoor had betaald op 20-1-1881. Toen heeft Jean Valada geprobeerd om dit tegoedbon te innen van Jules Molinie die het weigerde te be-

             talen, waarop Jules Molinie via gerechtsbode Antoine Gayral werd gedagvaardigd om te verschijnen bij de rechtbank, omdat hij die fr. 300

             niet wilde betalen met de gerechtskosten. [Leojac-25a/d] 

          1d) dokument 20-10-1880 waarin J. Molinie een toegoedbon uitgeeft dit keer voor fr. 115 t.b.v. Costes voor geleverde koopwaar, waarvan hij

             belooft dit te zullen betalen op 15 febr. 1881. Opnieuw als begunstigde Jean Valade, die dit bedrag op 20 febr. 1881 opeist van J. Molinie die

             het weigert te betalen, hij heeft geen gelden, werd hij gedagvaardigd bij de civiele en handelsrechtbank van Montauban. [Leojac-26a/d]

         1e) dokument 1-12-1880 waarin Jules Molinie erkent fr. 300 schuldig te zijn aan Costes hotelmeester [herbergier] in Montauban [F] en belooft

             dit te zullen betalen einde febr. 1881. Deze schuldbrief werd 15-1-1881 overhandigd door A. Costes na betaling van Valade aan Jean Valade,

             die op 17-1-1881 hetzelfde doet aan Aristide Lasserre, aan Lasserre op 21-1-1881 idem dito aan "banque de France". Op 1-3-1881 pro-

             beerde de bank via deurwaarder Montaubery dat bedrag te innnen van Jules Molinie, die het weigert te betalen omdat hij geen order heeft

             en geen geld, waarop protest werd aangetekend. Met verklaring van Costes op 5-3-1881. [Leojac-27a/e]

         1f) dokument 4-1-1881 waarin Jules Molinie erkent fr. 190 schuldig te zijn aan Costes hotelmeester in Montauban [F] vanwege geleverde koop-

             waar met belofte dit te betalen einde febr. 1881. Op 1-3-1881 kwam "banque de France" via deurwaarder Montaubery bij Molinie en eiste

             betaling van fr. 190 die het wederom weigerde, waarop protest werd aangetekend. [Leojac-28a/e]

         1g) dokument uit Montauban [vanwege Costes] onbekend datum, waarin Costes via zijn advocaat heeft verklaard dat Molinie voor totaal fr. 4019

             aan orderbrieven/schuldbrieven had getekend. Alsmede lijst van namen en bedragen voor totaal fr. 13136.90 waaruit bedrog van Costes

             verder blijkt, want wanneer ze werden afbetaald, heeft Costes ze toch behouden en verder verhandeld, wel wetende dat ze onbehoorlijk

             waren d.w.z. gezuiverd van schuld. [Leojac-29]

          1h) dokument 19-2-1881 door rechtbank van 1e instantie te Montauban, op verzoek van Gaston Molinie eigenaar wonende te Leojac en Belle-

             garde met zijn advocaat Graues, waarin zij tot oordeel zijn gekomen en concluderende 1) Jules Molinie enig zoon van Gaston in 1877 in mili-

             taire dienst was getreden bij 11e regiment dragonders nu als brigadier gelegerd in Montauban; 2) dat Jules nauwelijks in dienst getreden begon

             met verkwistend leven en schulden maakte die door zijn vader Gaston werden betaald; 3) Jules moeder overleed op 13-1-1879 waardoor het

             domein st. Crespey wat gezamenlijk toebehoorde aan het echtpaar, toen overging naar Gaston Molinie en zijn zoon Jules; 4) Jules bleef schul-

             den maken en had beloofd zijn leven van verkwisting op te houden, maar daar is niets terecht van gekomen; 5) Gaston werd bedreigd met

             verdeling van het domein, zodat ze schulden van Jules konden betalen en 6) Gaston Molinie heeft rechtyswettelijke middelen gebruikt om dat

             tegen te gaan, met verzoek om familieraad en daarna om rechterlijke raad en oordeel. [Leojac-30a/p]

          1i) dokument 4-3-1881 uit Montauban door de voorzitter van het burgerlijk rechtbank, die feiten en arretsen heeft bestudeerd op verzoek van

             Gason Molinier wonende in Leojac en Bellegarde via zijn advocaat Alphonse de Graues, waarbij werd besloten om Jules Molinier sergeant in

             de 11e regiment dragonders in garnizoen te Montauban, op te roepen om te verschijnen bij voornoemde rechtbank op 7-3-1881 om te worden

             interviewt. [Leojac-31a/b]

          1j) dokument als uitreksel 7-3-1881 van de minuten van de griffie van vredes justitie canton west van Montauban, waaruit blijkt dat na verzoek

             van Gaston Molinie een rechterlijke raad werd benoemd van vrienden aan vaders en moederszijde [die met namen werd genoemd en zijn ver-

             schenen] omdat er geen familie woonachtig zijn binnen wettelijke afstand. Deze rechterlijke raad hebben verklaard dat zijn meerderjarige zoon

             Jules Molinie, nu brigadier bij 11e regiment dragonders in garnizoen te Montauban, inderdaad schuldig is aan de klacht en sinds 2 jaar dwaze

             uitgaven en buitensporige verkwistingen heeft gedaan, en dat wanneer hij zo door gaat dat van zijn toekomende fortuin uit o.a. erfenis van

             zijn moeder er niets van zal overblijven, als er geen belemmeringen ertegen wordt gedaan. De vredes rechter heeft op verzoek van de rechter-

             lijke raad via een akte bepaald, dat Jules Molinie in de toekomst niet meer kan lenen, kapitaal roerend goed ontvangen, danwel de goederen

             te vervreemden of te belasten met hypotheken. [Leojac-32a/j]

           1k) dokument 19-3-1881 uit Montauban door Michel Montaubery deurwaarder bij het burgerlijk gerechtshof aldaar, die namens en op eis van

             Gaston Molinie uit Leojac en Bellegarde met Alphonse Graues als advocaat, Jules Molinie brigadier bij het 11e regiment dragonders heeft ge-

             dagvaardigd om te verschijnen op 23-3-1881 voor verhoor en onderzoek. [Leojac-33a/b]

           1l) dokument als uitreksel 23-3-1881 van de minuten van de griffie van de rechtbank van 1e instantie arrondissiment Montauban [F dept. Tarn

             en Garonne] die eerst benoeming van rechterlijke raad [familie raad] noemt, de beraadslaging daaruit, de verordening tegen Jules Molinie,

             daarna exploot aan Jules Molinie om te verschijnen bij de rechtbank, die hem aantal vragen stelde zoals; 1) wie zijn zijn ouders: hij antwoordt

             zoon van Gaston Molinie en Rose Adelaide Cochard geboren 25-3-1854 in Leojac, dat zijn moeder was overleden 13-2-1879 en dat hij op

             dat moment minderjarig was, in zelfde jaar meerjarig werd [=25 jaar], hij ging op 27-3-1877 voor 5 jaar in militaire dienst bij 11e regiment dra-

             gonders, werd brigadier op 9-10-1877 en fourrier op 5-9-1880; 2) andere bijzonderheden: hij antwoord dat hij niet sterk genoeg is om de ver-

             moeienissen van militaire dienst te weerstaan zonder extra voedsel, vandaar dat hij intrek had genomen bij hotel/herberg "grand Soleil" die

             werd beheerd door Costes, hij zegt tevens dat hij daar 2 of 3000 franken had uitgegeven. Zijn vader geeft hem ook nog een muntstuk van 5

             franken [echter de militairen geven hem onderdak en voedsel!] zodat ze Jules niet kunnen berispen voor dwaze uitgaven en losbandigheid;

             3) vragen over fortuin nagelaten door zijn moeder: hij antwoord dat een deel van het landgoed [st. Crespey] aan zijn moeder toebehoorde,

             maar hij weet niet de waarde ervan; 4) vragen hoe hij de fr. 2000-3000 heeft betaald: Jules erkent schuldenaar te zijn, en daarvoor order-

             brieven [tegoed dokumenten t.g.v. Costes] heeft uigegeven, die zijn vader heeft betaald uit de lening die zij hebben aangegaan voor fr. 2000

             op 13-9-1880 bij notareis Fenie; 5) ze vragen of Jules andere schulden heeft: hij antwoordt met ja bij verschillende personen waaronder de

             vrouw van herberg "l'etoile d'or" oplopende tot fr. 150 die zijn vader heeft betaald en schulden die terug gaan tot 1778; 6) ze vragen of hij

             andere schulden was aangegaan sinds 13-9-1880: hij antwoord met nee, maar waarop de rechtbank bewijzen aantonen dat hij daarna wis-

             selbrieven had getekend t.b.v. Costes voor 5 of 600 franken, waarop hij antwoord dat bedragen wel klopt voor de consumpties die hij had

             genomen bij Costes maar dat die voor 13-9-1880 waren gedaan en tenslotte 7) vragen ze Jules Molinie of hij verder intentie heeft om zich

             te verdedigen, hij antwoord met ja en zal na diensttijd een baan hebben bij de telegrafie of spoorwegen. [Leojac-35a/l]

          1j) dokument 26-3-1881 waaruit blijkt dat Antonin Grayal deurwaarder van burgerlijk rechtbank op verzoek van Jules Brigadier in dienst bij de

             11e regiment dragonders in garnizoen te Montauban, Gaston Molinie uit st. Crespey gemeente Leojac en Bellegarde werd gedagvaardigd om

             te verschijnen bij devrede rechter van canton west van Montauban op 30-3-1881, met volgende overwegingen: 1) dat wijlen Rose Adelaide

             Cochard echtgebote van Gaston Molinie en moeder van de eiser was overleden op 30-1-1879 in st. Crepey; 2) dat Jules Molinie als meerder-

             jarig erfgenaam kan laten overgaan tot verdeling van de onroerende goederen die de echtelieden Molinie bezaten en 3) dat grond hierop een

             verzoening is gewenst tussen vader en zoon zodat ze de goederen kunnen verdelen. [Leojac-36a/b]

           1k) dokument 26-3-1881 door Rabastens advocaat in Montauban, waaruit blijkt dat na gedane dagvaardiging door Antonin Grayal deurwaarder

             bij burgerlijke rechtbank van Montauban op verzoek van Jules Molinie, dat zijn vader Gaston Molinie zich niet wilt verzoenen met zijn zoon Jules.

             Waarop de vredesrechter Nelzire Dergouge de zaak heeft verwezen naar de rechtbanken, waarop deurwaarder Grayal op verzoek van Jules

             Molinie op 9-4-1881 zijn vader Gaston heeft gedagvaardigd bij de rechtbank om te verschijnen op 17-4-1881, om Gaston Molinie te bevelen

             tot verdeling van de goederen over tegaan, waar zijn meerderjarigde zoon Jules Molinie recht op heeft na overlijden van zijn moeder Rose

             Adelaide Cochared. Ook worden 3 experts benoemd om de waarde te bepalen van de goederen, en benoeming van een notaris voor de li-

             quidatie en verkoop ervan. [Leojac-37a/f]

           1l) dokument 13-4-1881 waarin Michel Montaubery deurwaarder bij burgerlijk rechtbank op verzoek van Gaston Molinier met Alphonse de Gra-

             nes als advocaat, Jules Molinier brigadier bij 11e regiment dragonders te Montauban heeft gedagvaardigd om te verschijnen bij voornoemde

             rechtbank om instelling van rechtsbijstand voor zijn zoon in te stellen  danwel de vader Gaston Molinier wordt toegestaan e.e.a. te bewijzen

             die eerder naar voren waren gekomen. [Leojac-38a/d]

           1m) dokument 20-4-1881 door Michel Montaubery deurwaarder op verzoek van "banque de France" en "societe generale de Montauban" waar

             in zij betaling van fr. 590 eisen van [Jules] Molinie voor geleverde koopwaar gedaan bij Costes, waarvan de schuldbrief via anderen bij de

             eisers was gekomen. Molinie weigert dit te betalen waarop protest werd aangetekend. [Leojac-39a/b]

           1n) dokument 20-4-1881 door Rabastens advocaat bij gerechtshof van 1e instantie te Montauban, die verklaart dat hij door Jules Molinier bri-

             gadier fourrier bij 11e regiment dragonders in garnizoen te Montauban is aangesteld als zijn procureur, in zijn zaak tegen zijn vader Gaston

             Molinier wonende in Leojac en Bellegarde die de Graues als verdediger heeft. [Leojac-40a/b]

           1o) dokument 28-4-1881 door A. de Graues procureur van burgerlijke rechtbank in Montauban, die aan Rabastens procureur bij zelfde recht-

             bank mededeelt, dat hij procureur is voor Gaston Molinie grondeigenaar in sy. Crespey gemeente Leojac in de zaak tegen zijn zoon Jules

             Molinie via deurwaarders Montaubery en Gayral. [Leojac-41a/b]

           1p) klad dokument als overzicht van verschuldigde bedragen door Jules Molinie in nota's over de jaren 1880 en 1881, vanwege de vonnis wat

             tegen Jules werd uitgesproken op 30-5-1880. [Leojac-42]

          1q) dokument 6-10-1881 door A. Gayral deurwaarder in Montauban namens Carme meester kleermaker bij de 11e regiment dragonders in

             Montauban, om fr. 166 te eisen van [Jules] Molinier die dat schuldbrief/wissel van 1-3-1881 had ondertekent met belofte dat 6 maanden later

             te betalen wat later overging aan notaris Rouzaud in Realville, die dat eis weigerde waarop protest werd aangetekend. [Leojac-43a/b]

          1r) dokument 29-10-1881 waaruit blijkt dat J. Molinie een tegoedbon/schuldbrief had uitgegeven en ondertekent voor fr. 965 aan Costes re-

             staurant houder in Montauban voor geleverde koopwaar. Dit werd op 2-11-1881 via Boucy kleermaker in Montauban overgedragen aan Portal

             & zoon. Ook deze schuldbrief kwam bij de rechtbank terecht, vanwege non betaling door J. Molinie. [Leojac-44a/e]

          1s) dokument 31-12-1881 door Jules Molinie wonende te Leojac, die verklaart dat hij instemt met het vonnis tegen hem uitgesproken door de

             rechtbank van koophandel van Montauban op 7-11-1881 uitgesproken en waar hij werd veroordeelt tot betaling van fr. 166 aan Carme briga-

             dier kleermaker bij de 11e regiment drangonders. [Leojac-45a/b]

          1t) dokument 8-4-1882 als betekening door deurwaarder Antonin Gayral gerechtsdeurwaarder ten gunste van Carme kleermaker bij 11e regi-

             ment dragonders wonende te Montauban bij verstek aan Jules Molinie in zijn woning in Montauban, a;ls nasleep van het vonnis door de recht-

             bank van koophandel te Montauban van 7-11-1881 uitgesproken en op 31-12-1881 door onderhandse akte aangenomen. [Leojac-46a/b]

          1u) dokument 2-5-1882 door Michel Montaubey deurwaarder bij burgerlijke rechtbank van Montauban op verzoek van Jean Valade wijnhande-

             laar wonende in Montauban, aan Jules Molinie wonende in Leojac hebben geeist dat hij betaald fr. 290 wat een schuldbrief was t.g.v. Costes

             van 20-4-1881 en fr. 590 plus kosten idem dito een schuld brief. [Leojac-47a/b]

          1v) dokument 4-9-1882 waarin de rechtbank voor handel van het gerechtelijke arrondissiment van Montauban bij een openbare zitting bij ver-

             stek hebben gesproken in een zaak tussen Dufour als eiser en comparant handelaar in Castelsarrasin, Costes limonade fabrikant in Montau-

             ban en Jules Molinie uit Leopjac en Bellegard, waarin de laatste 2 werden gedagvaardigd. De zaak beslecht t.g.v. Dufour. Molinie had bij Cos-

             tes een orderbrief ingetekend voor fr. 1000, die deze had doorgegeven aan Dufour als betaling voor bestelde goederen bij Portal & zoon.

             Portal & zoon hebben protest aangetekend vanwege non betaling door Molinie, idem dito voor andere order/schuldbrief van fr. 250 wat ging

             op dezelfde manier. Dufour had zaak aangespannen tegen Costes en Molinie die werden veroordeeld tot betaling van fr. 1403.10 aan Dufour

             voor de fr. 1250 kapitaal plus gerechtskosten en renten. Molinie aanvaard de veroordeling. Alle deurwaarders krijgen volmacht om alle mid-

             delen aan te wenden om het bedrag van Molinie te innen. [Leojac-48a/e]

          1w) dokument 13-10-1882 als exploot betekent dan Jules Molinie om fr. 1403.10 te verhalen en een andere som van ca. fr. 1000 eventueel

             op de nagelaten goederen van wijlen [Rose] Adelaide Cochard echtgenote van Gaston Molinie. [Leojac-49a/b]

          1x) dokument 31-10-1882 als uitreksel van huwelijks contract tussen Jules Robert Molinie en Melanie Brau onderworpen aan het dotaal stelsel

             [= de goederen voor het huwelijk blijven separaat bij echtgenoten, maar de aanwinsten daarna als gemeenschap van elkaar worden gezien].

             Jules Robert Molinie vader Gaston Molinie en zijn moeder waren in gemeenschap van goederen getrouwd, en na overlijden van zijn moeder

             werd hij en zijn vader onverdeeld eigenaar van het domein Saint-Crespey [in Leojac en Bellegarde]. De zoon verpacht aan zijn vader voor 10

             jaar het deel van dat domein dat hem toebehoort voor jaarlijks fr. 1200. De a.s. echtgenoten zullen op het domein wonen op de 1e verdieping

             en de vader zal zijn zoon schenken een jaarlijks levenslang pensioen van fr. 200. Ingeval van scheiding zal de vader fr. 12000 per jaar betalen

             aan zijn zoon. De vader is de zoon verschuldigd fr. 6000 aan zijn zoon, die hij van de moeder van Brau had ontvangen. Ingeval van echtschei-

             ding zal hij die fr. 6000 aan zijn zoon betalen met 5% renten. [Leojac-50a/b]

           1y) dokument 21-11-1882 uit st. Crespey door Gaston Molinie eigenaar in Saint-Crespey gemeente Leojac, als voogdijrekening - toen als wet-

             telijke voogd van Jules Robert Molinie over periode 13-1-1879 [overlijden vrouw c.q. moeder] tot 25-3-1880 [meerderjarigheid van Jules]. De

             inkomsten zijn fr. 466 van het bedrag hem toekomende vanwege eiigenhandige testament van Rose Adelaide Cochard van 12-7-1878 en in

             jan. 1879 gedeponeerd bij notaris Berthumieu. De uitgaven waren fr. 1010.50 die bestaan uit 1) zijn deel van de begrafeniskosten en rouw-

             diensten fr. 100; 2) zijn deel van de successie rechten fr. 150; 3) zijn deel van de belastingen fr. 80; 4) geld aan hem uitgegeven tijdens zijn

             minderjarigheid in militaire dienst fr. 464; 5) bedrag betaald voor zoon reizen naar Cahors fr. 30; 6) bedrag betaald aan Breil herbergier in

             Montauban fr. 142; 7) betaald aan kleermaker Bes in Montauban fr. 19.50 en 8) betaald aan de zoon voor de grote regiment bewegingen

             fr. 25. Een som van fr. 544 blijft de zoon verschuldigd aan zijn vader Gaston Molinie. [Leojac-51a/b]

           1z) brief einde 1882 aan de procureur in Montauban, van Jules Molinie 24 [?] jaar voorheen brigadier-fourrieruit dienst teruggetrokken sinds an-

             derhalve jaar, gehuwd met Melanie Brau, waarin hij meldt dat hij op 19-3-1881 een vervalsing  had gevonden in een wissel/orderbrief van nov.

             1880 waar een genoemde Valade - gefailleerd [= onbekwaam verklaard] - aan Iches advocaat in Montauban had ingediend om betaald te wor-

             den. Jules ontkent die brief te hebben ondertekend. Valade bezit ook een andere wissel van fr. 590 waarvan Jules de handtekening niet erkent,

             alsmede blanke volmachten door Jules ondertekend afgegeven aan Costes, die hem die heeft laten ondertekenen om ze dan later te vervullen.

             Hij verzoekt procureur beslaglegging van die 2 wissels en om schrift expertise te laten maken. [Leojac-34a/c]

           1aa) dokument 23-11-1882 door Cayzac notaris in Montricoux [F] waarin de nalatenschap van Rose Adelaide Cochard werd behandeld en vast

             stelt, dat bij het huwelijk met Jean Gaston Molinie het goed Saint-Crespey gemeenschappelijk goed werd. Bij haar testament werden haar man

             en zoon erfgenamen. Vader en zoon zijn nu overeengekomen, dat de vader Jean Gaston Molinie zijn zoon Jules heeft  beleend met rechten

             op 5 ha wijngaard gelegen te Pisseporc gemeente Leojac kadaster sectie B nrs. 433, 434, 434bis, 435 en 436. Tevens zal zijn zoon genieten

             de 1e verdieping van het goed, maar niet de zolders. Rest van het goed blijft bij de vader plus het gebied van noorden naar het zuiden tot aan

             het bos van juffrouw Guirau. [Leojac-52a/c]

           1ab) dokument 26-11-1882 door NN waar de verdeling tussen vader en zoon Molinie waren overeengekomen, aan de zoon wordt toegewezen

             de 5 ha wijngaarden gelegen in Pisseporc gemeente Leojac kadaster sectie B nrs. 433, 434, 434bis, 435 en 436 alsmede gebruik van het 1e

             verdieping van het domein. [Leojac-53]

           1ac) dokument 26-11-1882 uit Montricoux door Jean Gaston Molinie wonende Saint-Crespey gemeente Leojac en Bellegarde, waarin hij verklaart

             dat een akte heeft laten passeren met zijn zoon die hem schuldig was nogal grote sommen, voor verdeling en liquidatie van gemeenschap. Hij

             verklaart dat zijn zoon vrij is van al die sommen en interesten, en dat hij noch aan zijn successie iets te eisen heeft. Bovendien schikt hij zich in

             de huwelijksvoorwaarden en verplichtingen van 31-10-1882 van zijn zoon en vrouw gedaan bij notaris Cayzac te Montricoux. [Leojac-54]

          1ad) dokument 14-12-1882 als bevoorrechte en wettelijke inschrijving vanwege 1) verdeling van wettelijke gemeenschap gedaan op 26-11-1882

             Cayzac notaris in Montricoux en 2) de voogdij verrekening van 21-11-1882 ten gunste van Gaston Molinie eigenaar wonende Saint-Crespey

             gemeente Leojac domicilie kiezende Paul Bonnet advocaat te Negrepelisse, tegen Jules Robert Molinie zoon, voor de verzekering van fr. 5544

             opeisbaar wanneer de vader dat wilt met rente dragende van genoemde data. Er wordt gevraagd om hypotheek inschrijving met als onder-

             pand de 5 ha wijngaard gelegen in Saint-Crespey wat ook gebeurde bij buro van hypotheken in Montauban. [Leojac-55a/b]

          1ae) dokument 30-1-1883 waarin Jules Molinie wonende in Saint Crespey gemeente Leojac en Bellegarde, via advocaat Alphonse de Graues

             zich richt tot president van burgerlijke rechtbank van Montauban, over dat toen hij nog in militaire dienst was hij geregeld in het hotel van An-

             toine Costes in Montauban vertoefde en onkosten maakte. Costes maakte gebruik van onervarenheid van Jules Molinie, door hem te vragen

             om handtekeningen te zetten onder dokumenten met een eindbedrag voor terugbetaling om hem op die manier krediet te verlenen. Costes

             beloofde Molinie bij dat termijn die terug te geven voor vernieuwing wat niet gebeurde. Zo kwam Molinie bij het zwaarte punt dat hij vele krediet

             briefjes [orderbrieven/wissels] had laten oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Nu blijkt dat Costes insolvant was [niet in staat om te betalen] en

             heeft Montauban verlaten, en wordt Molinie belaagd door derden, die blijkbaar nu onterecht die krediet briefjes hebben. Costes wordt opge-

             roepen om ter zitting te verschijnen op 5-2-1883 om op te geven hoeveel Molinie nog aan Costes moet betalen en teruggave van die order/

             kredietbriefjes. [Leojac-56a/b]

          1af) dokument 31-1-1883 heeft Barthelemy Antoine Poussonnene deurwaarder bij het burgerlijk rechtbank van Montauban, op verzoek van Jules

             Molinie wonende te st. Crespy gemeente Leojac en Bellegarde via Alphonse de Grayes als advocaat, een afschrift doen toekomen aan Antoine

             Costes limonade fabrikant in Montauban van de verordening van 30-1-1883 waarin Costes wordt gedaagd om te verschijnen bij de rechtbank,

             om e.e.a. te vereffenen en orderbriefjes terug te geven. Zoniet dan zal Molinie bedragen vereffenen met wat Molinie al had betaald aan Costes

             en/of aan derden. Molinie zal dan ook niets meer te duchten hebben van derden en zal Costes worden veroordeeld tot rechterlijke schade-

             loosstelling aan Jules Molinie met de kosten. [Leojac-57a/b]

          1ag) dokument 5-2-1883 heeft J. Lairoux dienstdoende deurwaarder op verzoek van Vidal advocaat bij het burgerlijke rechtbank die optreedt

             voor Antoine Costes hotelmeester en koffiehuishouder, betekent aan advocaat de Graues bij dezelfde rechtbank, die optreedt voor Jules Mo-

             linier zonder beroep wonende in Saint Crespey gemeente Leojac vanwege deurwaarders exploit van 31-1-1883. [Leojac-58a/b]

          1ah) dokument 19-2-1883 werd via rechtbank voor koophandel in Montauban een verzoek om hypotheek inschrijving t.g.v. Jean Boue kleer-

             maker in Montauban voor fr. 977.50 en t.l.v. A. Costes gewezen butler wonende in Montauban en Jules Molinie eigenaar wonende in Leojac

             met onderpand hun goederen, wat ook gebeurde. [Leojac-59a/b]

          1ai) dokument 24-3-1883 waarin Antoine Gayral gerechts deurwaarder bij burgelijke rechtbank van Montauban, op verzoek van Jean Bouey

             kleermaker wonende in Montauban, conform de uitspraak van 19-2-1883 door rechtbank voor koophandel, aan Jules Molinie eigenaar wo-

             nende in Leojac en Bellegarde en Antoine Costes gewezen butler in Montauban heeft betekend. Costes was afwezig incl. verwanten en/of

             dienaars zodat de deurwaarder de betekening heeft gedaan aan de burgemeester van Montauban. [Leojac-60a/b]

          1aj) dokument 14-4-1883 uit Montauban  als overeenkomst tussen de vader Molinie [Gaston] en Valade, waarin de laatste verplicht aan de va-

             der te overhandigen, tegen de som van fr. 700 betaalbaar op 28 april [1883], alle akten en vonnis die Valade bezit tegen zijn zoon Jules, die

             hem werden afgestaan door Costes herbergier. [Leojac-61a/b]

          1ak) dokument 21-4-1883 door Antoine Gayral gerechtsdeurwaarder bij burgerlijke rechtban van Montauban namens Antoine Costes limonade

             fabrikant vroeger wonende in Montauban nu in Parijs als domicilie kiezende voor deze zaak bij advocaat Vidal, waarin hij als eiser aan Gaston

             Molinie eigenaar in Leojac en Bellegarde had vernomen dat Valande had geschipperd met Molinie voor fr. 700 terwijl Costes hem slechts fr.

             400 schuldig was, dat hij zich verzet en eist dat hij zich ontdoet van het verschuldigde bedrag of zal zijn voor wat voor reden dan ook in bijzon-

             der voor de waarde zijn zoon Jules had ingetekend bij Costes, wat door Costes aan Valade was afgestaan. Totdat er een definitieve regeling

             tot stand gekomen tussen Costes en Valade. Bij verstek, zal hij verder procederen. [Leojac-62a/b]

          1al) dokument 28-4-1883 door Iches advocaat in Montauban, die aan advocaat de Graues stukken doet toekomen met verzoek die aan vader

             Gaston Molinie te geven, ze betreffen aangaande Valade een klant van Iches. [Leojac-63] 

          1am) dokument 7-8-1883 door B. A. Poussounence deurwaarder bij de burgelijke rechtbank in Montauban [F] waarin op verzoek van Jules Molinier

             zoon wonende in buitenhuis Saint-Crespey gemeente Leojac en Bellegarde [F] maar kantoor houdende bij zijn advocaat Alphonsus Graues

             waarin sommatie wordt gedaan aan Antoine Costes wonende in Montauban met copie ervan aan zijn advocaat Vidal om te verschijnen voor

             een arbitrerende commissaris op 11-8-1883 voor een verhoor. Als hij verstek laat gaan, dan zal worden doorgegaan met de zaken. Costes

             of zijn ouders waren aanwezig, er werd een oud buur gevonden maar die wilde niet tekenen voor ontvangst, daarop bracht de deurwaarder de

             sommatie bij de burgemeester van Montauban. [Leojac-2a/b]

         1an) dokument 7-8-1883 waarin A. de Graues advocaat bij burgerlijke rechtbank van Montauban heeft betekent de vonnis en dagvaarding om

            te verschijnen: Jules Molinier zonder beroep wonende in Saint-Crespey gemeente Leojac, advocaat Vidal van zelfde rechtbank en Antoine

             Costes hotel en cafe houder wonende in Montauban bij commissaris arbiter Gautie wonende in Montauban. [Leojac-64a/b] 

          1ao) dokument 2-7-1885 door Gaston Dusson deurwaarder bij de burgelijke rechtbank in Mautauban [F] die een verzoek namens Jean Dufour

             handelaar in Castelsarrasin tegen Jules Molinie met de start van opnieuw inbeslagneming van zijn goederen - eerder was dit al gedaan, waarna

             Jules de vernoemde bedragen had betaald. Nu gaat het om verhaling van fr. 1403.10 en kosten die naar Jules ging met 2 getuigen, om daar-

             mee ook een kwitantie te krijgen van die betaling. Zoniet, dan vraagt Dusson via de rechtbank om toestemming om in beslagname van zijn

             goederen. Molinie stelt zijn non betaling gebaseerd op dat hij niet alles is verschuldigd aan de eiser, omdat deel van de goederen aan zijn va-

             der toebehoren na overlijden van zijn vrouw Rose Adelaide Cochard. De vader Gaston Molinie protesteert tegen inbeslagname omdat het

             roerend goed exclusief aan hem toebehoort en niet aan zijn zoon. Dusson, maakt in bijzijn van 2 getuigen - inventaris van Jules Molinie, die

             bij opbod zullen worden verkocht op 18-7-1885 op de markt van Montauban. [Leojac-1a/g]

          1ap) dokument 24-7-1885 door Gaston Dusson deurwaarder bij de burgelijke rechtbank in Montauban [F] waarin volgens eerdere uitspraak, na-

             melijk op 4-9-1882 door gerechtshof in Montauban, Jules Molinie werd gedwongen om fr. 1403.10 te betalen, waarop 13-10-1882 Jules Molinie

             ermee heeft ingestemd. Aanleiding tot deze zaak waren 2 orders op 30-6-1880 en 31-3-1882 door Molinie ingetekend door Costes voor han-

             delswaren die geleverd waren door Portal & zoon, via Jean Duffour als tussenpersoon. Ondanks rechtelijke procedures hebben Costes en Mo-

             linie geen gehoor gegeven om te betalen, en hadden zelfs geen gehoor gegeven aan de dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen.

             Daarop beschouwt de rechtbank de eis van Duffour gerechtvaardigd, wat niet door Costes noch door Molinie werden betwist en werden beiden

             Molinie als intekenaar en Costes als overdrager veroordeeld alles te betalen inclusief kosten. [Leojac-3a/f]

         1aq) dokument 8-8-1885 waarin de uitspraak werd genoteerd, in de rechtzaak tussen Jules Molie in Leojac [F] en Antoine Costes nu hotelmees-

             ter in Parijs, wat op 30-7-1885 met nr. 63 bij een rechtelijke zitting werd gepleit door de advocaten Vergues en Foissac namens Molinie en

             Costes. Die erkennen de eerdere rapport van de arbriterende commissaris waarin Costes werd veroordeeld op alle 16 punten. Waaruit naar

             voren kwam dat Costes heeft gespeculeerd van een zwakke jonge man [Jules Molinie] en uit puur eigenbelang bezig was en dat zijn eis voor

             schadeloosstelling van fr. 749.20 niet was gerechtvaardigd. Bij de berekeningen over Costes t.a.v. Molinie over de bedrag van fr. 4410.20

             had Molinie fr. 3661 betaald, zodat er fr. 749.20 over blijft. Maar Costes was aan Molinie fr. 6104.90 verschuldigd, van dat bedrag kan dan

             fr. 749.20 worden afgehouden. Costes werd veroordeeld om Jules Molinie fr. 3104.90 te betalen voor schadeloosstelling. Tevens moet Costes

             de waarde papier die hij had overgelaten aan Picard, Desplats en Inand teruggeven aan Jules Molinie, zoniet dat moet Antoine Costes fr.

             3000 betalen aan Jules Molinie, tevens werd Costes veroordeeld tot betaling van de onkosten. [Leojac-4a/c]

          1ar) dokument 11-8-1885 door Barthelemy Antoine Poussounence deurwaarder bij de burgelijke rechtbank van Montauban [F] op verzoek van

             Jules Molinie zonder beroep wonende in Leojac en Bellegarde met als advocaat Alphonse de Graues bij genoemde rechtbank, die hebben

             aangezegd aan Jean Dufour handelaar wonende in Castelsarrasin die als kantoor kiest Gaston Dresson deurwaarder in Montauban en ver-

             klaard dat de bevelschrift met onkosten van 24-7-1885 door deurwaarder Dresson onjuist is, omdat Jules Molinie niets is verschuldigd aan

             Dufour en hem ook nooit heeft gezien noch geld van hem geleend. Dufour is slechts vertegenwoordiger van Costes, en Jules Molinie is hem

             niets verschuldigd volgens oordeel van de rechtbank. Costes had slechts fr. 500 ontvangen van Dufour, wat Jules Molinie kan bewijzen.

             Met deze dokument werd Dufour gedagvardigd om te verschijnen bij genoemde rechtbank, om zich te verklaren, om te horen en om vernie-

             tiging van bevelschrift van 24-7-1885. Als Dufour daar geen gevolg aan geeft dan wordt Dufour veroordeeld tot fr. 1000 voor schadeloos-

             stelling, rente en kosten vanwege fraude en andere oorzaken tegen het oordeel van handels rechtbank in Montauban. [Leojac-5a/b]

         1as) dokument 10-7-1886 met vermelding van 2 transacties inzake de onenigheid tussen Jules Robert Molinie kandidaat notaris wonende in

             Toulouse op "allees Saint-Etienne" nr. 16 en zijn vader Gaston Leojac grondeigenaar in Leojac [F]. De 1e was van 9-11-1885 in Montauban

             [F] waarin Jean Marie Lartigue gepensioneerd wachtmeester van gendarmerie fr. 3000 heeft geleend aan Jules Robert Molinier vertegenwoor-

             digd door Maurice Giezels kandidaat notaris in Montauban met 5% rente met als onderpand de helft van 20 ha van een landgoed bestaande

             uit een herenhuis [Saint-Crespey] in Leojac en Bellegard met gebouwen voor de pachters, kelders, schuren, park, landbouwgrond, wijngaar-

             den, weiland en bosgrond. De 2e van 13-11-1885 waarin de hypotheek werd ingeschreven bij buro van hypotheken in Montauban, gedaan

             op verzoek Jean Marie Lartigue. Blijkbaar heeft de vader Gaston Molinie zich gerechtelijk er tegen verzet omdat het zonder zijn akkoord was

             gebeurd, weliswaar heeft Jules rechten op de nalatenschap van wijlen zijn moeder Rose Adelaide Augustine Cochard. [Leojact-6a/d]

         1at) overeenkomst 15-11-1885 tussen Gaston Molinie vader wonende in Leojac [F] en zijn zoon Jules Molinie kandidaat notaris in Toulouse [F]

             waaruit blijkt dat bij de huwelijks overeenkomst van 31-10-1882 gedaan bij notaris Cayzac in Montricoux [F] dat de vader Molinie aan zijn zoon

             een jaarlijkse pensioen van fr. 500 moest betalen aan zijn zoon die het goed Saint-Crespey aan zijn vader had verpacht. Ook moest de in-

             komsten van dat goed de onderhoud van zijn zoon en vrouw voorzien, in geval van scheiding moet de betaling fr. 1200 worden. Nu werd er

             beslist dat in plaats daarvan de vader aan de zoon maandelijks fr. 500 moet betalen als alimentatie te beginnen op 1-1-1886 met daarbij

             jaarljjks 460 liter rode wijn, een half varken, enkele kippen, eieren en groenten. De vader zal het hele goed Saint-Crespey gebruiken, en aan

             zoon de gebruik van meubilair laten voor meubileren van de appartement van de zoon in Toulouse. [Leojac-7a/b]

         1au) dokument 21-11-1885 waarin C. Perie gerechtsdeurwaarder in Montauban, tegen betaling van fr. 250 heeft aanvaard van Jean Baptiste

             Carme vroeger brigadier kleermaker bij 11e regiment dragonders wonende in Montauban, zijn schuldvordering op Jules Molinie uit Leojac [F]

             met overhandiging van 5 dokumenten aan notaris Lemmens, die zijn 1) het protest van 6-10-1881; 2) afschrift van handelsvonns van 7-11-1881;

             3) betekening van vonnis 8-4-1882; 4) instemming van 21-12-1881 en 5) volmacht van Carme aan Perie van 15-11-1885. [Leojac-8a/b]

         1av) dokument 22-10-1886 door advocaat de Graues namens Jules Molinie als eiser met feiten van een hoorzitting, tegen Jean Duffour met als

             advocaat Goulard, als vervolg op exploot van 24-7-1886 door deurwaarder Dusson waarin volgens oordeel van de rechtbank van Montauban

             gedateerd 4-9-1886 Jules Molinie fr. 1403.10 moest betalen aan Jean Dufour met rente en recht tot inbeslag name. Echter Molinie heeft er te-

             gen verzet en Duffour gedaagd om bevelschrift te vernietigen. Bij geen gehoor eraan wordt Dufour veroordeeld tot fr. 1000 schadelosstelling.

             Met deze verhoring werd bevelschrift nietig verklaard en Dufour veroordeeld tot betaling van die fr. 1000 en onkosten. Verder werd de in be-

             slagname ten laste van Costes bevolen. Molinie daar tegenover werd bevolen verder te bewijzen de oordeel van 4-9-1882 op te houden, dan

             wel vermindering van de schuld. Nadien werd er verhoor over gedaan, en werd Molinie ontdaan van zijn verzet en door te gaan met vervol-

             gingen tegen Costes met veroordeling van de onkosten. [Leojac-9a/b]

         1aw) dokument 13-11-1886 door Albert Goulard procureur bij burgelijk rechtbank in Montauban [F] namens Jean Dufour handelaar in Castelsar-

             rasin, waarin Jules Molinie zoon via zijn procureur wordt aangemaand te verschijnen op 18-11-1886 bij de president van de rechtbank om tot

             een regeling te komen vanwege dienst verzet en afschriften van 22-10-1881 oordeel van de rechtbank. [Leojac-10a/b]

         1ax) dokument 20-12-1886 via notaris Marty uit Negrepelisse, waaruit blijkt dat Jules Robert Molinie aspirant notaris en Marie Melanie Biau zon-

             der beroep gehuwd samenwonende in Toulouse [F] voor fr. 5000 hebben verkocht aan Gaston Molinie de vader en eigenaar van het goed st.

             Crespey in gemeente Leojac en Bellegarde [F], een omheind bouwland nu akkerland groot 5 ha gelegen in Pissepore in gemeente Leojac en

             Bellegarde. Sinds kort was dit grond een wijngaard maar uitgerukt vanwege phylloxera. Dit grond behoorde volgens akte van verdeling toe

             aan Jules Molinie als gevolg van liquidatie van wettelijke gemeenschap tussen de vader en zoon opgemaakt 26-11-1882 door notaris Cayzac

             in Montricoux. Volgens dat zelfde dokument werd heel de rest van domein Saint Crespey toebedeeld aan de vader. De vader zal met deze

             overeenkomst, de schuldeisers op die 5 ha ten laste van zijn zoon Jules Molinie afbetalen, het gaat om: 1) 13-9-1880 voor fr. 2000 ten gunste

             van Antonius Roques boer in st. Petrus de Campredon in Montauban [F]; 2) 21-3-1881 voor fr. 1157.40 ten gunste van Francois Valade

             koopman in wijnen in Montauban [F]; 3) 7-2-1881 voor fr. 316 ten gunste van Antoine Costes restaurateur in Montrauban [F]; 4) 30-5-1881

             voor fr. 1025.20 ten gunste van Pierre Canitrot koopman in Saint-Porquier [F]; 5) 31-10-1881 voor fr. 200 ten gunste van Antoine Costes limo-

             nadier in Montauban [F]; 6) 7-11-1881 voor fr. 660 ten gunste van Carme brigadier kl;eermaker bij 11e regiment dragonders in Montauban

             [F]; 7) 4-9-1882 voor fr. 1403.06 ten gunste van Jean Dufour koopman in Castelsarrasin; 8) 7-8-1882 voor fr. 977.50 ten gunste van Jean

             Bouey koopman kleermaker in Montauban [F]; 9) 21 en 26-11-1882 voor fr. 5544 ten gunste van zijn vader Jean Gaston eigenaar van Saint

             Crespey gemeente Leojac en Bellegarde; 10) 18-2-1883 voor fr. 977.50 ten gunste van Jean Bouey koopman kleermaker in Montauban [F];

             11) 9-11-1885 voor fr. 3000 ten gunste van Jean Marie Lartigue gepensioneerd sergeant van gendarmerie in Montauban [F] en 12) 14 en

             21-11-1885 voor fr. 10000 ten gunste van Anne Meabroux, Jean Baptiste Hyaunet en Daran & zoon. [Leojac-11a/f]

         1ay) dokument 1887 [ongedateerd en onvolledig zonder handtekening] als exploot door niet genoemde gerechtsdeurwaarder, op verzoek van

             Gaston Molinie vader eigenaar wonende op Saint-Crespey gemeente van Leojac [F] via zijn advocaat Alphonse de Graues van burgelijk tri-

             bunaal van Montauban [F]] waarin hij heeft bekent aan 9 schuldeisers [die in 20-12-1886 dokument waren genoemd] die oorspronkelijk wa-

             ren aan zijn zoon Jules Molinie, maar die hij heeft overgenomen en aan die 9 schuldeisers doet toekomen uitreksel van verkoop akte van be-

             treffende 5 ha land alsmede de inschrijvingen van de schuldeisers op dat land en besluit van burgelijk tribunaal van Mautauban, en aan hun

             heeft aangezegd onmiddelijk de schulden en hypothecaire lasten te zullen betalen. [Leojac-12a/d]

         1az) dokument na 8-6-1888 als overzicht over gebeurtenissen over Jules Molinie met betrekking tot voornamelijk [Antoine] Costes [uit Montauban

             later in Parijs]. Molinie kwam als naieve jonge man pensionnaire bij Costes, toen hij in dienst was gegaan. In 17 maanden liet Costes hem op

             blanko effecten [waarden] intekenen voor meer dan fr. 15000 die Costes deed toekomen aan anderen met 60% erboven op. Hij deed 2 bil-

             jetten van fr. 500 over aan Canitrot, alhoewel Molinie nooit Canitrot heeft gekend en zijnde minderjarig. Molinie kreeg op 8-8-1885 oordeel

             tegen Costes, er is een rapport van experts over hoe Costes te werk ging. Vandaar werden voor gerecht gedaagd Costes en Canitrot, als-

             mede advocaat Yton hoeveel Molinie aan hem verschuldigd was. Er is de vraag, hoe kan een advocaat fr. 1500 lenen aan een persoon met

             schuld? Als Molinie slechts fr. 200-300 schuldig is aan Yton, hoe kan Yton dan vragen om fr. 1400? Gaat het bij Costes en Yton om fraude

             of diefstal ten laste van Molinie. De hof beslissing van 8-6-1888 is verworpen door hetzelfde hof, omdat de schuld aan Dufour verminderd

             was tot de schuld die Costes hem verschuldigd was en niet om wat hij vroeg. [Leojac-13]

         1ba) copie [gemaakt door Alphonse Rodiers van hof in Toulouse] van brief 28-11-1888 uit Carcassonne door Canitrot aan advocaat Yton waar

             in hij voorstelt aan Yton om de schuldvordering van fr. 1500 [op Molinie] over te nemen die blijkbaar rente dragend is. [Leojac-14a/b]

         1bb) copie [gemaakt door advocaat Goulard uit Montauban] van dokument 26-12-1888 waarin Antonis Yton advocaat bij handelsgerechtshof

             wonende in Castelsarrassin en Pierre Canitrot handelaar in veevoer uit Saint-Porquier een schikking hebben gemaakt. Canitrot was een be-

             drag schuldig aan Yton, Canitrot had op 30-5-1881 een proces gewonnen tegen Jules Robert Molinie wonende in Montauban [F] brigadier

             bij 11e regiment dragonders, waarin Molinie totaal fr. 1390 moest betalen aan Canitrot. Yton gaat met Canitrot akkoord dat Molinie hem scha-

             deloos stelt, maar als Molinie niet betaalt, dan moet Canitrot aan Yton betalen. Dit akkoord werd door deurwaarder Lacanegre namens Yton

             en Canitrot via advocaat Albert Goulard [uit Montauban] op 26-12-1888 geleverd aan Molinie via zijn vader. [Leojac-15a/d]

          1bc) dokument 1889 uit Toulouse als kladversie van een brief door Jules Molinier op "rue du Rempart Saint-Etienne" nr. 32 [met verbeteringen

             en aanvullingen door ander hand] aan de procureur generaal aan hof van appel in Toulouse, die klaagt over misbruik van vertrouwen en op-

             lichterij en herhaalt de processen die hij heeft gevoerd en nog voert tegen diverse personen [Costes uit Montauban voormalig hotel meester,

             Canitrot uit Saint-Porquier voormalig koopman, procureur Yton uit Castelsarrassin en Delfour] en vraagt om nader onderzoek. [Leojac-16a/b]

         1bd) dokument 29-6-1889 door ontvanger van registratie in Montauban [F] waarin hij aan Paul Bonnet advocaat in Toulouse [F] vertegenwoor-

             diger van [Jules] Robert Molinie notarisklerk in Toulouse, bewijs geeft dat Molinie fr. 316.50 heeft betaald voor successie rechten vanwege

             overlijden van zijn vader Gaston Molinie in Saint-Crespey gemeente Leojac en Bellegarde [F]. Die rechten waren bepaald op fr. 300 roerend

             en fr. 25000 onroerend bezit. [Leojac-17]

         1be) copie na 8-4-1889 van een dokument waarin Jules Robert Molinie eigenaar nu wonende op "rue du Rempart" in Toulouse [F] aan Paul Tho-

             mas Duban militair arts en zijn vrouw Celine Tourmie wonende op "rue Bessieres 7" in Montauban [F] hebben verkocht het hele domein st.

             Crespey in gemeente Leojac en Bellegarde [F] bestaande uit woonhuis, accomodatie voor arbeiders, grond, weide en wijngaard incl. alle

             meubilair voor fr. 34000 voor het domein en fr. 1000 voor het meubilair. Behoort verkoper toe als enig erfgenaam nagelaten door zijn vader

             Gaston Molinie [overleden 8-1-1889] en zijn moeder Augustine Cochard [overleden 13-1-1879]. Van het domein waren al diverse percelen

             door zijn vader verkocht zodat het aktuele domein was verminderd [vader deed dat om de grote schulden van zijn zoon Jules Robert Molinie

             af te betalen]. [Leojac-18a/g]

         1bf) afschrift 11-9-1889 door Albert Goulard advocaat in Montauban [F] van een vonnis uitgesproken op 4-7-1889 door tribunaal van 1e aanleg

             van Montauban [F] en beroep ertegen aangetekend, vanwege de zaak tussen Jules Robert Molinier vroeger brigadier bij 11e regiment dra-

             gonders wonende in Toulouse [F] vroeger in Montauban [F] vertegenwoordigd door afvocaat Rabastens en Antonio Yton advocaat bij burge-

             lijk tribunaal in Castelsarrasin [F] vertegenwoordigd door advocaat Goulard, het gaat over schuld van fr. 1390 en onkosten. [Leojac-19a/f]

          1bg) dokument 30-1-1903 door Molinie [Jules Robert] die verklaard dat hij zal voorzien in de uitgaven van zijn zoon boven de wettelijke waarde

             en borg voor hem zal zijn voor fr. 4000 wanneer hij zal worden benoemd tot ontvanger van de mijnen, de handtekening van Molinie werd gele-

             galiseerd door de burgemeester van Muret [F]. [Leojac-20]

          1bh) dokument 30-3-1903 door burgemeester van Muret [F dept. Haute Garonne] die verklaard dat Jean Marie Robert Alexander Molinie oud

             19 jaar een goed Frans burger is. [Leojac-21]

          1bi) dokument 1-2-1911 door Alexandrine Cazenave weduwe Bonnet uit Negrepelisse [F dept. Tarn-et-Garonne] waarin zij borg staat voor fr.

             3000 voor haar schoonzoon Jules Molinie in Muret [F] algemeen agent van het bedrijf "le Soleil" dat werd gegeven aan haar dochter Melanie

             Brau [hieruit blijkt dat mevr. Cazanave voor Bonnet was getrouwd met Brau] echtgenote van Molinie, door haar tante Justine Roques onge-

             huwd, met haar wonende in Negrepelisse [F] als compensatie wat zij deed voor haar zoon Jean Marie Brau ter gelegenheid van zijn huwelijk

             in geld, meubelen, juwelen wat meer dan fr. 1500 bedraagt wat meer is dan wat hij naar haar dood zou erven. [Leojac-22a/b]