GenBronnen

digitalisering

maas

deel VIII - Driessen archief - dokumenten overige landen


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


8-1a) Cuba:

      1) brief 16-5-1817 uit Havana door Juan Jose Diaz de Espada [bekend als bisschop Espada geb. Arroyabe Spanje 20-4-1756 overl. Ha-

           vana Cuba 12-8-1823] - die vaak werd bezocht door de gouverneur kapitein generaal van Cuba - met aan het einde handtekening

           van Jose Gonzalez de Cienfuegos Jovellanos [geb. 1-2-1763 Oviedo Spanje overl. 29-4-1825 Madrid Spanje - was Spaans officier en

           later kapitein generaal gouverneur van Cuba 1816-1819] waarin hij aangeeft wat op 29 januari dhr. Jose Puazzo van buro van genade

           en justitie hem zei en op 4 februari dhr. Elu secretaris van de staat dhr. Elu hem heeft medegedeeld, verwijzend naar een decreet van

           de [Spaanse] koning en in aanmerking nemende dat Espada hun bij verschillende gelegenheden had vertegenwoordigd. Het beter is

           om een persoon te benoemen met antwoordelijkheid van uw [Espada] kantoor met geen andere bezigheden, hij biedt zich aan om na-

           mens zijn ere-adviseur Juan Estevan Lorano de Torres daarvoor te dienen en hem gelijkertijd een "plara asecoica" [zilveren plaats] in

          Raad van State toe te kennen. Op bevel van de koning werd dit behandeld. Correspondentie met betekking tot departement van ge-

           nade en justitie van Yndias moeten naar hem en verzoekt instructies ervan naar alle autoriteiten onder zijn bevel. [Cuba-4a/c]   

      2) factuur 18-2-1855 door pharmacist winkel van dr. J. F. de Aernille in Havana, waarin hij heeft ontvangen van de donkere Jose Bernal

           "4 pesos 2 reales" voor medicijnen die naar dit establisment zijn gebracht, volgens dokters voorschrift voor Goventri. [Cuba-1]

      3) ontvangstbewijs 1-7-1863 door gezondheidshuis [ziekenhuis] "Carcini" te Havana van de artsen Antonio Diaz Albertini en Jose de

           Argumosa, waarin de zakenman Lorenzo Beltran Ramirez erkent $4 te hebben ontvangen van Manuel Isquierdo voor de inschrijving/

           abonnement van zijn dienaren/knechten en vraagt ingeval van verhuizing hun in te lichten. [Cuba-2]

      4) rekening 4-12-1877 uit Cienfuegos door kapitein Miguel Ortras van de schip "Matilde" voor $119.65 aan Joaq. Giuillemi voor gelever-

          de levensmiddelen zoals wijnen, koffie, olie, boter, aardappelen, uien, spek, vlees, bonen, erwten, sardientjes enz. [Cuba-3]  

 

8-1b) Haiti: dokument d.d. 2-7-1804 te Kaap St. Domingo als toestemming voor commandant Taggart van de schoener

         "Americaine Parriot" met een laadvermogen van 101 ton, om naar Philadelphia (USA) te gaan met zijn lading, nu

         aan kade "du Cap Francais, ile Saint-Domingue", handtekening luitenant Cocherel. [Haiti-1]

 

8-2) Jamaica: dokument d.d. 3-3-1975 waarbij Hugh Urquhart van St. Ann, geboren op 23 november 1913 te Inverness

         [Schotland] als zoon van George Urquhart en getrouwd met Elizabeth Sutherland Main, burgerschap van Jamaica

         werd verleend. [Jamaica-1]

 

8-3) Luxemburg:

     a) dokument 5 apr. 1811 uit Luxemburg [toen dept. Forets] van Jourdan [Andre Joseph 1757-1831 baron sinds 11 juni 1810] prefet

         dept. Forets aan prefet van dept. Ourthe [= Charles Emmanuel Micoud d'Umons] die hem akte terugstuurt van overlijden van Jean

         Adam Lingen dienstweigeraar van dept. Forets - overleden in Recht arrondissement Malmedy dept. Ourthy - omdat het niet was

         gelegaliseerd. Hij verzoekt dat formaliteit te vervullen en hem dat terug sturen t.b.v. de familie. [Luxemburg-1a/b]

    b) brief 28-3-1846 van A. Percatore & cie in liquidatie aan Scheurleer & zonen over rekeningen. [Luxemburg-2a/b] 

 

8-4) Nederlandse Antillen: brief d.d. 4-7-1842 van de weduwe de Larrey, aan Scheurleer en zonen te Den Haag (NL) over

         vereffening van 2 wissels van f 1500 aan F.R. Bosch. En dat een andere wissel van f 1500 betaalbaar is met 60 dagen

         ten bate van baron de Raders, gezaghebber van Curacao en vraagt hun, haar schoonbroer J.G. graaf de Larrey te

         Geneve (Zwitserland) ervan in kennis te stellen. [Nederlandse-Antillen-1a/b]

 

8-5) Noorwegen: dokument d.d. 22-7-1797 te Drontheim van Cs. Due - onder-Bataafse-commissaris in het grote rechts

         distrikt, aan de handelaren Hemert & Marchant in Amsterdam over betaling van 4682 guldens t.g.v. burger vertegen-

         woordigers van de Bataafse zeemacht in Den Haag, als saldo van de inbeslag genomen buit, door fregat Scipio ook

         wel genaamd de Neptune van Aberdeen van kapitein Everts. [Noorwegen-1a/b] 

 

8-6) Oostenrijk:

     a) brief d.d. 9-3-1800 uit Hoechst  van ridder Gramont, majoor en chef van bataljon Oostenrijkse grens troepen, aan de

         commandant van de Franse grens troepen te Rheineck (Zwitserland) over afbakening met palen van de Rijn oevers

         en verwijdering van boten bij die oevers vandaan, ter voorkoming van schade en overlast. [Oostenrijk-1a/b]

     b) dossier periode 1912-1960 over familie Skudnik-Kerschbaumer uit Villach (Karnten). [Oostenrijk-2a t/m 2l]

 

8-7) Portugal:

     a) brief d.d. 17-4-1691 van Henrico & Jacob van Zeller uit Lissabon aan Guilelmo Forchondt handelaar te Antwerpen (B) over een zending

         diamanten uit Goa ter waarde van 6000 pattacons. [Portugal-1a/b]

     b) dokument d.d. 14-4-1915 door Joacquim Augusto de Silva Carvalho secretaris bij 3e rechten kantoor van 4e burgelijke rechtbank te

         Lissabon waarbij hij verklaart gezien te hebben een 79 blz. dossier als bewijs aangaande wijlen Antonio Jose Gomes Netto [overl. in

         Lissabon 17-6-1914] met als erfgenamen zijn kinderen 1) zoon Antonio Jose Gomes Netto getrouwd en wonende te Cintra en 2) een

         dochter Belmira Netto Affonso of Belmira Gomes Netto Affonso of Belmira da Conceiçao Gomes Netto getrouwd met Libanio Augusto

         Affonso beide wonende te Lissabon; alsmede 9 kleinkinderen [met name genoemd]. [Portugal-2a/d]   

 

8-8) Rusland: dokument d.d. 14-11-1812 te Wilna (Vilnius) / Kowno door Andre Dominique baron van Chambarlhiac [geb.

         Arraye-sur-Seille [F] 17 mei 1754] direkteur generaal van genie troepen en versterkingen te Wilna [= Vilnius] en Kowno

         [= Kaunas beide nu in Litouwen], met naam lijst van officieren en wachters aldaar aanwezig. [Rusland-1]

 

8-9) Spanje:

    a) dokument d.d. 18-9-1777 door Anselmo Petite [geb. Villalpando 7 apr. 1744] abt van klooster te San Millán de la Cogolla orde van st.

         Benito etc. die goed heeft gevonden en vergunning afgeeft aan Bentua Pobes van parochie in dorp Tæviana [Spanje]. [Spanje-8]

     a) vrachtbrief d.d. 12-1-1803 uit Cadiz door Andre Ryk, meester van het schip genaamd "la Vigilance" geladen met 10

         leren zakken Indigo uit Catalonie voor aflading in Amsterdam aan Louvrex & van Lennep. [Spanje-1a/b]

     b) vrachtbrief d.d. 4-3-1803 uit Cadiz door Frederic Michielsen, meester op schip genaamd "de Joven Jacob" geladen

         met 176 tinnen staven voor aflading in Amsterdam voor Louvrex & van Lennep. [Spanje-3a/b] 

     c) vrachtbrief d.d. 16-3-1803 uit Cadiz door Jacob Folkerst, meester op schip genaamd "de Eensgezinde" geladen met

         13 leren zakken Indigo uit Guatemala en 5 halve zakken Indigo uit Maracaibo [Venezuala] voor aflading in Amsterdam

         voor Louvrex & van Lennep in opdracht van Michel Lopez & cie. Vrachtprijs 80 florijnen. [Spanje-2a/b]

     d) koninklijke paspoort nr. 403 d.d. 16-5-1804 te Aranjuez [Spanje] waarin Simon de Pereda kapitein van de fregat "San Pedro" mag

        navigeren en handel drijven in Europa tussen de havens Bordeaux [F] en Cadiz [Spanje]. [Spanje-9a/d] 

    e) brief d.d. 18-9-1804 uit Cadiz van Jacques A. Renette [ws. afkomstig uit Luik (B) aan Louvrex & van Lennep te Amster-

         dam, over bestellingen en bedragen van Vienne & Larue en weduwe R. Boom. [Spanje-4a/b]

     f) dossier 1804-1805 met 2 stukken van Michel Lopez & cie uit Cadiz over zendingen Indigo uit Caraques door de brigan-

         tijn "Espagnol" van N.D. de Reyter en "st. Antoine van kapitein Jh. Turbiano, alsmede 100 kisten suiker van Havanna

         door het Spaanse schip "la Victoire" van kapitein Saturnino uit Barrinage. De andere dokument noemt een bedrag

         van 76.60 frs. aangaande dhr. Jes. Cuylitz. [Spanje-5a t/m 5d]

     g) dokument d.d. 17-8-1805 uit Bilbao door Manuel Josef de Bringas, die verlof geeft aan Juan Jozef de Aguirre inwoner

         van San-Pelayo om vandaar te verzenden naar Bordeaux in het depot van Holagray 1800 staven ijzer met een gewicht

         van 61.5 ton met de Deense schip genaamd "Maria Ana" van kapitein Jens Hermansen. [Spanje-6]

     h) brief d.d. 26-1-1811 van hertog du Feltre, minister van oorlog te Parijs (F) aan mr. Rommart, chef de bataljon van 1e

         regiment Infanterie de Legere, die hem gelast om naar Pampluna (Spanje) te begeven om zich ter beschikking te

         stellen van generaal Reille, veldheer en gouverneur van Navarre, die hem zal plaatsen in een van de regimenten

         aldaar. [Spanje-7]

     i) dokument d.d. 1 apr. 1811 van militair ziekenhuis van st. Quentin (F) aangaande Joachim Martinez [geb. in Caravaca de la Cruz Spanje]

         korporaal van regiment de Murcia, hij werd op 1 febr. 1811 gewond met koorts binnengebracht, dus krijgsgevangene van de Fransen,

         kreeg op 1 apr. 1811 een uitrijkaart [billet de sortie] als bewijs van beterschap en transport naar het gevangenis. [Spanje-10a/b]

     j) dokument d.d. 22 mei 1812 van militair ziekenhuis van st. Quentin (F) aangaande Francois Forget [geb. in Tamarite de Litera Spanje]

         Spaans soldaat, hij werd op 18 mei 1812 gewond met koorts binnengebracht, dus krijgsgevangene van de Fransen, kreeg op 22 mei

         1812 een uitrijkaart [billet de sortie] als bewijs van beterschap en transport naar het gevangenis. [Spanje-11a/b]   

     k) dokument d.d. 2 nov. 1812 van militair ziekenhuis van st. Quentin (F) aangaande Juan Antonio Ximenez [geb. in Sarragossa Spanje]

         Spaans soldaat, hij werd op 12 okt. 1812 gewond met koorts binnengebracht, dus krijgsgevangene van de Fransen, kreeg op 2 nov.

         1812 een uitrijkaart [billet de sortie] als bewijs van beterschap en transport naar het gevangenis. [Spanje-12a/b]   

 

8-10) st. Kitts: vrachtbrief d.d. 14-4-1807 uit st. Kitts dat er wordt verscheept door John Robinson met een sloep genaamd

         "Revenue" onder bevel van kapitein James Noyes, nu aan de kade van Basseterre, 6 vaten rum en 4 vaten suiker

          voor "New London" voor rekening en risico van kapitein Daniel Trueman van "New Haven Connecticut". [st-Kitts-1a/b]

 

8-11) Turkije: dokument d.d. 23-6-1756 uit Lycia door Alphonsus Sozi Carafa, regulier geestelijke van de Somaschi Vaders,

          die verklaart dat er in 2 parochies afkondigingen zijn gedaan over Vitus Prino, vanaf zijn geboorte tot december 1748

          en tot december 1754 niet was getrouwd. [Turkije-1]

 

8-12) USA:

      a) dokument d.d. 1-8-1803 te Bordeaux (F) dat is binnen gevaren de brig "Betzij" uit Baltimore door kapitein Chatfield

         met 158 ton, waarin douane verklaart de rechten ervan te hebben ontvangen. [USA-1]

      b) drukwerk letter d.d. 16-5-1815 uit Philadelphia door Charles Vezin en George Wadsworth aan Gaden & Klipsch te Bordeaux [F] dat

        zij onder de naam Vezin & Wadsworth zaken willen bedrijven met hun en hun vrienden. [USA-5a/b] 

      c) brief d.d. 16-9-1816 te Amsterdam van John Carliss, aan zijn vader Ebenezer Corliss, koopman te Northyarmouth,

         dat hij is aangekomen na een 30 dagen overkomst uit Boston. Voordat hij vertrok kon hij zijn vader niet bezoeken,

         hij was toen slechts 4 dagen thuis met zijn vrouw en kinderen in Boston, maar hoopt hun te ontmoeten volgende

         winter in "Cape Ann". [USA-2a t/m 2c]

      d) dokument d.d. 24-5-1821 te Antwerpen (B) van H.J. Stier d'Aertselaer, die mededeelt dat zijn dochter Rosalie Eugenie

         Calvert, is overleden op 13 maart 1821, in haar landgoed te Riversdale, vlakbij de stad Washington, in de ouderdom

         van ruim 43 jaar voorzien van de heilige sacramenten. [USA-4a/b]

      e) dokument d.d. 25-12-1823 te Rockingham [New Hampshire staat] waarbij Enoch Clark of Greenland heeft verkocht

         voor $ 50 aan Simon J. Whitten te Parsonsfield, een vierde deel van een stuk land te Parsonsfield, nr. 45 de 11e in

         een rij van 100 aren meer of minder, die hij te voren had gekocht van Andrew Shan. [USA-3a/b] 

 

8-13) Zwitserland:  

      a) dokument d.d. 12-6-1794 van magistraat en raad van kanton Appenzell, die verklaren dat mede burger Frantz Joseph

         Graff, uit militaire dienst was ontslagen op 10 september 1792 en zich heeft terug getrokken in zijn vaderland Zwitser-

         land. [Zwitserland-4a/b] 

      b) dokument d.d. 4-10-1794 van schout en raad van stad en republiek Freiburg, die verklaren dat Nikolaas Metreaux,

         burger van deze stad, in dienst was als fusilier gedurende 8 jaar in compagnie Weck, dat was voorheen het Zwitsers

         regiment van Diesbach en daarvan was ontslagen en verblijvende in deze kanton. [Zwitserland-5]

      c) dokument d.d. 16-3-1796 te Maastricht (NL) waarin de raad van bestuur van 2e compagnie "artillerie de Sambre et

         Meuse" verklaren dat Jean Francois Fournier, geboren te Geneve, 30 jaar oud, in dienst trad ten tijde van de vorming,

         uit de voormalige kanonniers "de Reunion" van Parijs. Was sinds 2 augustus 1793 korporaal en werd op 3 november

         1794 door een granaatscherf gewond in zijn linker knie bij de beleg van Maastricht. [Zwitserland-6]   

      d) brief d.d. 25-3-1796 uit Kooh van Maillard, sergeant in 8e compagnie, 3e bataljon bij 162e demi-brigade, van 3e

         divisie van leger "Sambre et Meuse" met verzoek om duplicaat van zijn vroegere dienst bij Zwitserse regiment,

         compagnie van Louijs d'Affrij, hij was daar in dienst van 1 februari 1788 tot 10 augustus 1792. [Zwitserland-8a/b]

      e) dossier 1804-1805 met 14 stukken uit Locle van horlogemakers Philipe du Bois & zonen. [Zwitserland-1a t/m 1m]

      f) dossier 1805 met 2 stukken uit Basel van Malliard aan Brochant. [Zwitserland-2a/b] 

      g) dokument d.d. 15-12-1809 te Parijs van ministerie van oorlog, aan Victor Honore Julliard, leerling chirurg bij 8e regi-

         ment infanterie de legere te Geneve, dat hij door de keizer, werd benoemd als chirurg, onder hulp majoor, bij 10e

         regiment huzaren, die zich te Straatsburg in kazerne bevinden en verzoekt hem binnen korst mogelijke tijd daar naar

         toe te gaan om in die functie te treden. [Zwitserland-7a/b]      

      h) brief d.d. 6-3-1845 uit Aarau van Berger & co. aan Smits & Mertens te Amsterdam over vracht. [Zwitserland-3a/b]