GenBronnen

digitalisering

maas

deel VIIa - Driessen archief - dokumenten Luik


bron: Driessen archief - digitaal

archivaris: Andreas Driessen op ten Bulten 

scans verkrijgbaar, tegen geringe vergoeding


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Luik - algemeen:

7a-1) perkament 17-12-1557: voor meier en schepenenen van stad Luik vermindert Jean Salmon, mandenmaker en

         burger van Luik, door betaling van 200 Luikse florijnen aan schepen Onifri de Limbourg, de cijns van 50 florijnen

         met 10 die hij verschuldigd is op zijn huis in de wijk Outremeuse te Luik. [Luik-1a/b]

7a-2) dokument 26-5-1734: waarin voor schepenen van Luik, Francois Germain werd gedwongen tot betaling van

         ruim 23 florijnen vanwege pacht van landerijen, op verzoek van Jaque le Jaxhe, op straffe van verbanning.

         Op 12-2-1735 werd die verbanning bevestigd te Angleur. [Luik-2a/b]

7a-3) dokument 30-6-1736 als staat van onkosten door F. Froidcourt agent van Servais Bernimolin in zaak tegen

         Marguerite Grisart. [Servais tr. Luik 1704 Elizabeth Corbeau] [Luik-3a t/m 3c]

7a-4) dokument ca. 10-12-1736 als staat van prestaties en kosten van de heer Froidcourt, advocaat, die de heer

         Léonard Barbier en anderen tegen Marguerite Grisart verdedigde, tussen 26 juli 1736 en 10 december 1736.

         De natuur van de zaak is niet vermeld. [Luik-4a t/m 4d]

7a-5a) dokument 20-3-1743 waarin Laurent Boulenger Kockilhorn en Elisabeth Strouven vrouw van Mathias

         Kockilhorn bekennen 10 Brabantse florijnen te hebben ontvangen van Leonard Cornet, door handen van zijn

         zoon en Simon Bernimolin. [Luik-5]

7a-5b) dokument ca. 1745 door NN over ontvangsten in natura zoals 1 juli 1730 4½ "stiers" van Reguers Reguers, op 18 mei 1732 van

        de weduwe Danen 3 schepels spelt, op 18 mei 1732 van Paulus Lenart 6 schepels. [Luik-109a/e] 

7a-6) dokument 12-12-1760 van N. Sohet pastoor van st. Foy aan de vrome stichting voor de blinden, waarin hij

         zich sterk maakt voor Theodore Josselet, 23 jaar, zoon van Theodore Josselet, geboren in Thomas parochie,

         blind en arm, parochiaan van st. Foy om een plaats in hun gesticht. [Luik-6a/b] 

7a-7a) dokument 2-1-1787 waarin Marie Jeanne Verninck vanwege gelden schuldig, de halve rechten in een huis

         in de Pierreuse straat te Luik met uithangbord "de Gouden Schaar" aan haar zuster Marie Therese Verninck,

         echtgenote van Michel Sauveur, handelaarster in Luik, overdraagt via hun broer griffier en procureur Verninck.

         [Luik-7a t/m 7i]

7a-7b) dokument 9-6-1799 als lijst van vorderingen door wijlen Marie Jeanne Verninck, in haar leven wonende in de

         Pierreuse straat te Luik, aan Marie Therese Verninck, echtgenote van Michel Sauveur wonende Stenentafel nr.

         499 te Luik. [Luik-8a/b] 

7a-8a) brief 22-8-1792 van notaris Mathieu Bovye aan dhr Sauveur wonende "rue la table de Pierre" te Luik als

         verslag van zijn bezoek aan baron de Crassier die te Luik woont tegenover de collegiale kerk van het heilig kruis,

         maar de baron was niet thuis wel zijn vrouw en zoon Chanoine, over de schuldvordering die op hun stond ten

         gunste van Jean Martin Gillot, zij erkenden geen geld te hebben waarop de notaris ter plaatse protesteerde.

         Blijkbaar had de baron een klavecimbel gekocht zonder te betalen op afgesproken datum. [Luik-9a t/m 9d]  

7a-8b) schuldbewijs 22-8-1792 door baron de Crassier om dhr. Sauveur te betalen op 22-6-1793 de 11 Louis als

         prijs voor de "piano forte" die Sauveur aan de Crassier had geleverd. Blijkbaar was de leveraar Jean Martin

         Gilot omdat Sauveur hem betaalde op 22-4-1793 gevolgd door kwijting van notaris Bovye in 1-7-1793. [Luik-10a/b] 

7a-8c) brief 26-6-1793 van baron de Crassier aan dhr. Sauveur wonende aan de "rue table de Pierre" te Luik over

         uitstaande bedrag voor levering van een "piano forte" en vraagt om uitstel van betaling met rente. [Luik-11a/b] 

7a-9a) dokument 21-6-1796 door de rechtbank via deurwaarder Grisar waarin de burgers Craseur en Sauveur op

         19-7-1796 moeten verschijnen voor burgelijke rechtbank van department d'Ourthe te Luik, om tot definitieve

         schikking te komen, samenwerking tussen schuldeisers en te vereffenen alle vorderingen. [Luik-12a/b]

7b-9b) rekening d.d. 28 juli 1796 van dokter Bouchtaij over 13 bezoeken die hij heeft gebracht aan dhr. Sauveur tegen

         30 "sous" [= stuiver] per visite, totaal f 19 guldens en 10 stuivers. [Luik-091]

7a-10) dokument d.d. 6-8-1797 uit Luik door Lanenu & zonen over 2 kisten gemerkt 12 & 13 LLP komende van

         Bremen (D) die H.L. Louvrex uit Amsterdam aan L. Painsmai te Venlo zou belasten maar dat werd teruggedraaid

         met de waarde papieren en betaling van onkosten. [Luik-13a/b]

7a-10a) dokument 5 mrt. 1798 door M. D. Sauveur als lijst van meubelen die vallen onder zijn 7e deel van een boedelscheiding die hij heeft

        gedaan met zijn broers en zussen bij zijn moeder maar ook verdeling meubels nagelaten door zijn oom wijlen Francois Grandjean in

         st. Walburg. [Luik-106a/e]  

7a-11) dokument d.d. 7-11-1800 uit Douay (F) als bewijs van ontslag voor Gilles Pacaut geboren te Luik, 22 jaar,

         groot 1m 766mm die diende sinds 9 febr. 1799 bij 6e regiment artillerie-a-pied [artillerie te voet] namelijk bij 10e

         compagnie eerst als hulp-kracht later als kanonnier 2e klasse, op grond van verklaring dokters uit Turijn (I)

         dat zijn dij was gebroken met misvormheid van de beenknobbel. [Luik-14a/b] 

7a-12a) dokument 14-6-1801 door notaris Henri Catoir wonende st. Pietersplein te Luik, waarin Lambert Derouleau,

         echtgenoot van Marie Therese Goffinet wonende te Luik, dhr. Dessart echtgenoot van Marie Beatrix Goffinet

         wonende te Alleur, Pierre Goffinet hoefsmid te Crisnee, als erfgenamen van Jeanne Therese Goffinet, overle-

         den te Villers-aux-Noeuds bij Reims (Fr) dochter van Pierre Goffinet uit Villers-l'Eveque en Catherine Fechier

         uit Herve, Michel Dieudonne Sauveur handelaar wonende "rue table de Pierre" te Luik machtigen om voor hun

         de erfopvolging van genoemde Jeanne Therese Goffinet te regelen. [Luik-15a t/m 15d]

7a-12b) dokument 15-7-1801 door notaris Q. Denis standplaats Luik, waarin Pierre Goffinet hoefsmid te Crisnee en

         Henri Joseph Goffinet hoefsmid te Villers-l'Eveque, als enige kinderen van Jean Francois Goffinet en Agnes

         Pirlet [Jean Francois Goffinet was zoon uit 1e huwelijk van Pierre Goffinet met Elisabeth Jacques], via Michel

         Sauveur te Luik afstand doen van hun rechten op erfenis van Jeanne Therese Goffinet [overleden te Villers-aux-

         Noeuds Fr] ten bate van Marie Therese Goffinet en Maria Beatrix Goffinet die met de overleden Jeanne Therese

         Goffinet enige kinderen waren van Pierre Goffinet bij zijn 3e huwelijk met Catherine Fecher. [Luik-16a t/m 16c]

7a-12c) dokument van 1801 door Jean Baptiste Lorson executair testamentair voor de op 11 mei 1801 [21 floreal] overleden Jean Therese

        Goffinet in "Villers du Noeuds" [F] als rekening van fr. 90-1 begrafenis kosten. [Luik-103a/b]

7a-12d) staat van onkosten 1796-1801 voor totaal f 110.62 door ws. advocaat Gilon in de zaak van Michel Sauveur te [Luik [B] tegen dhr.

        Parent e.a. te Rocourt [B] over 2 stukken grond totaal 10 roeden nabij de woning van Sauveur. [Luik -108a/b]

7a-12e) dokument door advocaat Gilon over zaak 1796-1801 tussen Sauveur en Tasset. [Luik-110a/c]

7a-13a) dokument van 6 aug. 1802 [18 thermidor an. 9] door M. D. Sauveur mede ondertekend door De Lerbre als overzicht van rekeningen

         met betrekking tot afwikkelinkg nalatenschap van Jean Theresem Goffinet overleden 11 mei 1801 in "Villers du Noeuds". [Luik-104a/b]  

7a-13b) brief uit Luik d.d. 21-1-1802 door G. Du Bois aan Louvrex & co. te Amsterdam, over Francis Baring & cie te

         Londen dat zij niets van hun hebben vernomen voor 2 jaar alhoewel die handelshuis door Louvrex aan hun was

         aanbevolen, ze vragen om inlichtingen over stand van zaken. [Luik-17a t/m 17c] 

7a-14a) dokument 1-9-1803 door notaris Dieudonne Jean Nicolas Dejardin te Luik, waarin Jean Martin Joseph Ancion,

         bakkerszoon wonende in de "reu Piereuse" te Luik, zijn vader Jean Ancion wonende te Hermee machtigt om te

         verkopen een huis met bijbehorigheden en alle andere zaken. [Luik-18a/b]

7a-14b) dokument 2-9-1803 door notaris Quirin Denis te Luik, bevestigt Jean Ancion gewezen bakker wonende in

         Hermee de ontvangen machtiging van zijn zoon om te verkopen een huis en bijgebouwen in de Pierreuse

         straat nr. 191 te Luik. [Luik-19a/b]

7a-14c) twee dokumenten 1 & 15-10-1803 dat J. Faisant, glazenmaker van burger M.D. Sauveur 2 bedragen heeft

         ontvangen voor inzetten van 67 ruiten met mastiek en 5 nieuwe vensterglazen in de huis nr. 191 in "Pierreuse"

         vroeger bezeten door de burger Anscion bakker. [Luik-20a/b]

7a-15) dokument d.d. 3-1-1804 door beheerders van de Goddelijke Godshuizen te Luik, waarin zij verklaren dat zij

         eigenaar zijn van een jaargeld van 30 florijnen Brabants geld Luik op een kapitaal van 1000 florijnen ingesteld

         door gemeente Tignee ten behoeve van gesticht van ongeneeslijken. [Luik-21a/b]

7a-16) wissel 11-1-1805 door Vercour uit Luik voor f 61.19 voor de weduwe S. Lazarus te Luik via Louvrex & van

         Lennep te Amsterdam wat werd voldaan door J.H. Halstenberg te Amsterdam. [Luik-22a/b]

7a-17) brief d.d. 19-3-1805 door de prefect van departement de Ourthe aan de burgemeester van Othée [nu deel van

         Awans] met de vraag of Jean Etienne Dufay in zijn gemeente is geboren? De prefect heeft namelijk een overlij-

         densakte uit Fenestrelle (I - 50 km ten westen van Turijn) ontvangen dat hij als fusilier van 53e regiment infan-

         terie de ligne aldaar op 13 november 1804 is overleden in militair hospitaal. [iemand die weet waar Dufay afkom-

         stig van is? - graag uw hulp in deze] [Luik-23a/b]

7a-18) dokument 30-8-1805 door Changuion & cie uit Luik aan Louvrex & van Lennep te Amsterdam, om aan de

         drager van deze dokument dhr. Despine te geven de topaas versiering. [Luik-24]

7a-18b) dokument d.d. 19-5-1806 door advocaat Gilon namens en in de zaak van weduwe advocaat Leclerc tegen Olivier Rasquines

        wat een opsomming heeft van proces stukken zoals akte waarin rente betaling van Rasquines aan de weduwe is vastgelegd,

        een borderel waarin de schuld werd vastgelegd, een wettelijke uitspraak enz. [Luik-113a/c] 

7a-19) brief d.d. 3-3-1807 uit Monteleone (I) door Hermann kapitein commandant van 13e compagnie van 2e regiment

         artillerie-a-pied [artillerie te voet] gedetacheerd in Calabria (I) aan prefect departement de Ourthe aangaande

         vervanging door dhr. Lamborelle van dhr. Poswick kanonnier van zijn compagnie die overleden is in militaire

         hospitaal te Cosenza (I) op 6 oktober 1806 om zijn ouders te Luik in te lichten. [Luik-25]

7a-20) dokument ca. 1808 als signalement van Charles Auguste Joseph Rensonnet, zoon van Auguste Clement Ren-

         sonnet en wijlen Catharine Albertine Foulon, wonende te Luik, loteling 1809, 1m 784mm, licht kastanje bruin haar

         en wenkbrauwen, grijze ogen, enz. [Luik-26]

7a-21) dossier 1809 met 2 stukken van o.a. departement de Ourthe uit Luik en antwoord uit Julich (D) van Duchesne

         luitenant commandant van 8e compagnie pionieren, over Adam Hertz 21 jaar oud geboren te Caplart? [Duitsland?]

         die op 27 januari 1809 als pionier is overleden in militaire hospitaal van Luik. [iemand die weet waar Hertz afkom-

         stig van is? - graag uw hulp in deze] [Luik-27a/b]

7a-22) brief d.d. 20-2-1809 van Michel kapitein commandant van rekrutering van 26e regiment infanterie de ligne aan

         de prefect van departement de Ourthe, over 7 ondergedoken lotelingen die door militaire poltie waren aangehou-

         den en bestemd zijn voor fort Lillo [dat is nu deel van haven van Antwerpen] het zijn: 1) Villers, Jean uit Hermee -

         2) Dressen, Henry uit Verviers - 3) Noirfalize, Toussaint uit Magnee - 4) Francis, Leonard uit Vaux-sous-Chevre-

         mont - 5) Humblet, Libert uit Saint-Georges - 6) Champioment, Nicolas uit Charneux en 7) Bourgois, Florent uit

         Huccorgne met bijzonderheden over hun aanhoudingen, veroordelingen. enz. [Luik-28a t/m 28c]

7a-23a) gedrukt brief d.d. 3-3-1809 te Luik door de prefect van departement van de Ourthe Charles Emmanuel Micoud

         d'Umons [hij was prefect aldaar 1806-1814] en door hem ondertekend, aan zijn collega's prefecten, om aan hun

         te doen toekomen eronder getekende handtekening van secretaris-generaal Caselli, zodat ze die herkennen

         wanneer nodig. [Luik-29]

7a-23b) brief d.d. 6-4-1809 van Michel kapitein commandant van rekrutering van 26e regiment infanterie de ligne aan

         dhr. Stiennon chef militair buro, om 4 ondergedoken lotelingen aangehouden door gendarmerie te laten leiden

         naar de 86e regiment de ligne, het gaat om: 1) Havelengé, Gilles uit Luik - 2) Louis, Paul gezegd Piette uit kanton

         oosten - 3) Jamar, Pierre uit Ans en 4) Delhuin, Jean uiit Luik met hun bijzonderheden. [Luik-30a t/m 30c]

7a-24a) brief ca. 1809 of eerder van M. Martial aan ridder Villensagne waarin hij schrijft dat procureur Verninck vraagt om extract uit register

         van familie Villensagne over een rente inzake Manjean uit Villers-l'Eveque. [Luik-094a/c] 

7a-24b) dokument na 22 apr. 1809 door advocaat Gilon conform beslissing rechter commissaris de l'Autremange op verzoek van

         Michel Sauveur handelaar te Luik [B] afwikkelaar van familie Villerssagne om inschrijving van een hypotheek vordering van

         f 726.94 ten laste van G: Wilkin. [Luik-092a/b] 

7a-24c) dokument 17 juni 1809 door M. D.Sauveur voor griffier Verninck als betalings verplichting aan mevr. de Burlaimont voor f 300 en

         voor de kosten f 155 met inkomsten daar tegen over. Sauveurs vrouw heeft goederen verkocht en hij deed werkzaamheden voor

         Wilmare gedaan. Verninck tekent voor ontvangst van f 109-13-1 op 17 juni 1809. [Luik-107]   

7a-25) dossier augustus-oktober 1809 met 2 brieven, de 1e uit Luik door L. Rey op briefpapier van Michel kapitein re-

         crutering van 26e regiment infanterie de ligne aan de prefect van departement de Ourthe en de 2e uit Parijs van

         graaf (Lacuee) de Cessac minister aan de prefect van departement de Ourthe, over Jean Baptist Bernard uit Luik

         blijkbaar loteling 1806 voor militaire dienst, overleden 7-7-1809 in ziekenhuis van Bourgoin (Isere) volgens zijn op-

         gave deserteur van 26e RIL, maar Rey heeft de boeken nagekeken maar Bernard komt daar niet in voor en dus

         moet die opgave fout zijn. De regiment was helemaal niet in die omgeving maar in tegenovergestelde richting. De

         minister vraagt aan de prefect om opheldering met name loting jaar, welke afdeling, etc. [Luik-86a t/m 86f] 

7a-26) dokument d.d. 9-8-1809 uit Wenen (Oostenrijk) van militaire geneesheer van het hospitaal van Hongaarse

         kazerne, die verklaard dat Jean Remy geboren te Luik departement Ourthe, fusilier in 18e regiment infanterie de

         ligne, 1e bataillon, 3e compagnie werd gewond op 11 juli 1809. Op 21-7-1809 werd opgenomen in dit hospitaal

         en overleed vervolgens op 9 augustus 1809. [Luik-31a/b]

7a-27) extract van een vonnis d.d. 14-8-1810 uit Versailles door de krijgsraad, waarin zij hebben vrijgesproken van

        desertie Hubert Perree fusilier in 55e regiment infanterie de ligne, geboren te Luik oud 36 jaar groot 1m 73cm

        haren en wenkbrauwen kastanjebruin, hoge voorhoofd, grijze ogen, lange neus, grote mond, vierkante kin met

         een ovale aangezicht. [Luik-87] 

7a-28) brief d.d. 18-8-1810 uit Wissembourg (F) van raad administratie depot 40e regiment infanterie de ligne, aan de

         prefect van departement de Ourthe, over certificaat van diensten van Dethier die zij insluiten [zit er niet bij] dit was

         gevraagd door de prefect op 7-8-1810 - waarschijnlijk is Dethier uit Luik? [iemand die weet waar Dethier afkom-

         stig van is? - graag uw hulp in deze] [Luik-32a/b]

7a-28b) dokument d.d. 3 juni 1811 door Dejaer schatbewaarder van het heilig kruis [sti Croix] met vieringen en jaarrenten van Luikse zieken-

         huizen totaal f 54.48 wat Dejaer heeft ontvangen op 24 dec. 1811. [Luik-112]

7a-29) dokument d.d. 27-11-1811 uit Parijs (F) van generaal Michel commandant van grenadiers te voet van keizer-

         lijke garde, aan de prefect van departement de Ourthe, met de vraag om moraliteit inlichtingen over Jean Baptiste

         Degueldre, geboren te Luik in 1785 vroeger timmerman, die dient bij de 112e regiment infanterie de ligne, die

         blijkbaar wordt overwogen voor de keizerlijke garde. [Luik-33a/b]

7a-29a) dokumenten 1811-1812 door ws. Sauveur over hoeveelheden hakhout gewonen uit verschillende bossen regio Luik gewonnen door

         Henri Donnaij en zijn broer maar ook verzending ervan aan afnemers. Bossen blijken van verschillende kerken te zijn. [Luik-105a/h]

7a-30) dokument d.d. 7-4-1812 uit Stenay (F) van 5e regiment huzaren, voor inlichtingen over een militair die een

         dienstplichtige broer zou hebben maar daarvan vrij dient te gaan, omdat zijn broer Pierre Jacques Joseph

         Bertinchamps woonachtig te Luik van lichting 1812, vrijwillig dienst nam op 14 juli 1809 en werd ingelijfd op 5 juni

         1810 bij 3e regiment huzaren. Hun vader is Jean Joseph. [Luik-34a/b]

7a-31) dokument d.d. 10-4-1812 van departement de Ourthe over Pierre Joseph Ernotte wonende te Luik, zoon van

         Pierre Joseph en Marie Jeanne Hanikenne van lichting 1812, die als vrijwilliger werd ingelijfd op 3 febr. 1810 bij

         de huzaren en op 10-4-1812 aanwezig bij het leger te Fontenay (F). [Luik-88] 

7a-32a) dokument d.d. 7-8-1812 uit Armentières (F) waarin de ambtenaar van de burgelijke stand aldaar verklaard

         dat Louis Lambert Michaut oud 45 jaar geboren te Luik (B) maar wonende te Armentières (F) zoon van wijlen

         Pierre en Marie Albertine Joseph Hardy, echtgenoot van Marie Madeleine Bart, die dag om 5 uur in de morgen

         in de gevangenis van Armentières (F) is overleden. Comparanten Antoine Delespierre 72 jaar, direkteur van de

         gevangenis en Louis Bernier 63 jaar, kantooroverste wonende te Armentières (F). [Luik-35]

7a-32b) dokument d.d. 30-9-1812 uit Lille (Rijsel) (F) van de prefect departement Noorden aan de prefect van depar-

         tement de Ourthe met medezending van akten van 3 mensen laatst woonachtig in departement de Ourthe over-

         leden in hospitalen het zijn: 1) Louis Lambert Michaut uit Luik en 2) Jeanne Sante uit Chênée. De derde werd

         niet vermeld in deze dokument. [Luik-36]

7a-33) dokument sept. 1812 te Luik als verslag over een huis met uithangbord "au Mouton blanc" [in het witte schaap]

         in st. Severinusstraat nr. 117 in geschil tussen erfgenamen, met name de aanvrager Henri Haillot zonder beroep

         te Luik, en de verweerder Hubert Thonon, handelaar te Luik en echtgenoot van Antoinette Haillot. Het huis met 2

         verdiepingen wordt uitvoerig beschreven en heeft een winkel, zolder en kelder. Is verhuurd voor 2 jaar aan Jean

         Hubert Stephany a 300 Luiks-Brabantse florijnen per jaar. Het gebouw 8 m lang en 3½ m breed is in goede staat

         en ondeelbaar en zou beter in zijn geheel worden verkocht. Deze expertise werd uitgevoerd conform vonnis van

         burgelijk tribunaal op 1-8-1812 in 1e aanleg te Luik, door 3 mensen met name genoemd. [Luik-37a t/m 37c]

7a-34) dokument d.d. 2-7-1813 te Luik, waarin voor 2 notarissen [Dejardin en Richard] comparanten Jean Joseph

         Mosbeux inpakker en Jean Hubert Moreau horlogemaker, allebei wonende te Luik, verklaren dat Henri Michel

         Joseph Dubois, voltigeur bij 26e regiment infanterie de ligne wonende te Luik, dezelfde is als Henri Dubois zo ge-

         noemd in besluit van 13-5-1813 van ministerie van oorlog die pensioen van 170 fr. werd toegekend. [Luik-38a/b]

7a-35) brief d.d. 7-7-1813 uit Parijs (F) van raad administratie depot 15e regiment infanterie de legere, aan de burge-

         meester van Luik, over Charles Tutot luitenant in hun regiment geboren in Luik, overleden zijnde, erbij sturende

         overlijdensuitreksel [zat hier niet bij] en afschrift van decreet van 1-7-1809 [zat hier niet bij] om zijn familie in te

         lichten en om 195.32 franken te ontvangen hun toekomende volgens rekening overzicht. [Tutot was geboren te

         Luik op 24-11-1776 en was luitenant in 6e compagnie van 6e [?] bataillon van 15e regiment infanterie de legere,

         werd blijkbaar gewond bij de slag van Borodino op 7 sept. 1812 en overleed 18-12-1812 [ws. Vilnius Rusland]

         ten gevolge van de verwondingen] [Luik-39]

7a-35a) dokument 1809-1810 als lijst van betalingen door Sauveur aan diverse personen waaronder zijn zwager Verninck, ook de weduwe

        Leclerc komt verschillende keren voor alsmede leiding geven van een winkel in kruideniers en kolen. [Luik-101 

7a-36) dokument d.d. 16-8-1814 uit Metz (F) door leden en raad administratie van 6e regiment kurassiers, dat zij

         tijdelijk verlof van 16-8-1814 tot 16-2-1815 hebben gegeven aan Adrien de Lannoy, luitenant van 2e compagnie

         van 2e escadron van hun regiment, geboren te Luik oud 31 jaar groot 1m 788mm. [Luik-40a/b]

7a-36a) rekening 1814-1815 voor fl. 182-14-0 kolen door M. D. Sauveur aan zijn schoonbroer de griffier Verninck. [Luik-102]

7a-37) dokument d.d. 25-7-1815 te Luik, dat ten gevolge van een vonnis van burgerlijk tribunaal van 1e aanleg te

         Luik op 14-7-1815, drie personen met namen genoemd een expertise opmaken van aantal vastgoederen waar-

         onder huis op het st. Paulusplein nr. 56 behorende aan Francois de Closset erin wonende. Het huis en andere

         gebouwen werd uitvoering beschreven. Alsmede een huisje op st. Paulusplein nr. 57 toebehorende aan Fran-

         cois de Closset, een huis in de Dominikanenstraat nr. 826 toebehorende aan Goswin de Closset erin wonende,

         een huis in Mont-Saint-Martinstraat nr. 640 toebehorende aan Francois Marie de Closset. Ze hebben geschatte

         waarden en deskundigen stellen dat e.e.a. verkaveld kan worden. [Luik-41a t/m 41d]

7a-37a) dokument 1805-1816 als rekening overzicht en kasboek door Sauveur voor griffier Verninck zoals 27 aug. 1805 betaling aan dhr.

        Rembouste, 21 nov. 1805 betaling aan dhr. Ruffin, gekocht op 29 nov. 1805 van dhr. Ruffin een zilveren kandellar, betaald op 3 mei

        1806 39 tournoois voor een wagen met 6 delen wijn, op 14 juni 1806 geleverd aan zwager een lijst van geleverde goederen, op 20

         juli ontvbangen 7 flessen wijn, rente op 26 aug. 1806 aangaande juffrouw Burlaimont, op 7 mei 1807 aan juffrouw Leclerc rente van

         aandelen, op 1 mei 1809 ontvangen van zwager de griffier J. S. Louis 1890 gulden enz. totaal bedrag fl. 2449-18-1. [Luik-099a t/m 099h]

7a-37b) dokument 1810-1816 waaruit blijkt dat M. D. Sauveur fl. 13480.10 schuldig is aan zijn zwager Verninck [Luik-100]   

7a-38) dokument d.d. 13-7-1816 waarin de archivaris Chevalier erkent 25 franken te hebben ontvangen van Jean

         Thomas Louvrex voor opzoekingen in rekening registers van Luik en graafschap Looz. [Luik-42]

7a-39) brief d.d. 21-10-1818 van Jacues Du Bois te Luik, aan dhr. H.L. Louvrex te Amsterdam, dat hij onder bestuur

         heeft grote sommen uitstaande op de regering. Meld hem ook dat een rekening op Leroy voor Louvrex heeft

         geind en zal dat aftrekken van een rekening wijn die hij heeft toegezonden, te weten 22 flessen 1815 Cham-

         bertin wijn en 8 flessen 1806 Vôsne wijn, totaal uitstaande f 50.10. [Luik-43a t/m 43c]

7a-39a) dokument d.d. 24 sept. 1819 door de broers Nicolas & George Julin te Luik [B] erfgenamen van Francois Julin verklaren dat zij

         transporteren aan dhr. A. Brouchon en Michel Diedonne Sauveur de 6e restant bedrag. [Luik-093a/b]

7a-39b) brief d.d. 15 juni 1820 door H. J. Xhonneux aan dhr. Sauveur te Luik [B] over 43 livres. [Luik-096a/b]

7a-39c) twee dokumenten 1822 door M. D. Sauveur die was opgetreden als expert van het kadaster voor de Luikse ziekenhuizen en

         timmerman Closon die was benoemd door tegenpartij Lebert de Beau Fraipon over taxatie van houtbossen. [Luik-111a/d]

7a-40) dokument d.d. 11-4-1825 als verslag door aantal deskundigen van een huis gelegen te Luik, op de plaats

         "sur l'eau" bij de brug van Amercoeur toebehorende aan dhr. Bovy schoenlapper wonende aldaar, summier

         beschreven met een huurwaarde van f 1460. Alsmede een 4 roede moestuin met huurwaarde van f 1266 en

         een 2 roeden wei met huurwaarde van f 400. [Luik-44]

7a-40a) rekening d.d. 24 nov. 1824 door S. Carsembrouxk schrijnwerker aan dhr. Sauveur wonende te Luik [B] op "rue table de Pierre"

         voor diverse werkzaamheden. [Luik-097]

7a-40b) dokument d.d. 6 dec. 1824 door Mathias Joseph Lamberts rechter commissaris aan Michel Dieudonne Sauveur wonende te

         Luik [B] over Maria Catharina Henne landbouwster te Luik [B] weduwe van Petrus Renson. [Luik-098a/b] 

7a-41) dokument d.d. 11-4-1825 als verslag door met name genoemde deskundigen ten gevolge van de 12-5-1824

         vonnis door de tribunaal van 1e aanleg om waarde van vastgoederen, dit was eerder gevraagd maar vanwege

         de overstromingen in december 1824 was dat uitgesteld, in de zaak tussen Marie Catherine Henne, weduwe

         van Pierre Renson wonende te "sous l'eau" [onder het water] straat te Amercoeur dat is voorstad van Luik en

         dhr. Joseph Bertrand schoenlapper ook te Amercoeur, van een huis en bijbehorende met 4 roeden moestuin

         op de plaats "sous l'eau" grenzend aan de rivier te Amercoeur voorstad te Luik, en 2 stukken wei op de plaats

         Barbou te Luik en te Bressoux gemeente Luik. Een en ander uitvoering beschreven, blijkbaar in niet zo'n goede

         staat, waarde 2900-3500 franken. [Luik-45a t/m 45e]

7a-42) dokument d.d. 14-5-1827 te Luik als expertise van een huis in de wijk "Gravioulle" te Luik, door 2 met name

         genoemde deskundigen als zodanig benoemd door centraal bureau van weldadigheid te Luik. Het vastgoed

         behorende aan wijlen dhr. Delhaye priester bestaat uit een tuin door muren omringd met vruchtbomen en een

         huisje met kelder en 2 zolderkamers, met waarde van 1200 florijnen. [Luik-46a/b]

7a-43) brief d.d. 30-9-1861 van J. Bouvier uit Luik aan Frowein & compagnie te Arnhem waarin zij informeren aan

         de broeder Capitaine te hebben verkocht franko Rotterdam een baal "Zuygen". [Luik-89a/b]

7a-44) dokument 1890/1891 van instelling van de dames Benedictijnen te Luik, met uitreiking van prijzen aan de juffr.

         E. de Sauvage leerling van 1e middelbare afdeling. [Luik-90] 

7a-45a) akte d.d. 17-3-1908 door Alfred Jamoulle notaris te Luik, waarin de beheerders van NV "Le Phénix Briqueteries

         réunies de Liège et extensions" te Luik voor 2560.25 franken hebben verkocht aan Louis André Derwael, steen-

         houwer te Luik Laveustraat 137, een perceel bouwgrond te Luik Ramouxstraat kadaster D deel van nr. 109f,

         komende van de familie Delame. [Luik-47a t/m 47d]

7a-45b) akte d.d. 15-5-1908 door Alfred Jamoulle notaris te Luik, waarn Louis Andre Derwael steenhouwer en zijn echt-

         genote Agnes Renson huisvrouw samenwonende te Luik Laveustraat 137 erkennen 8000 franken te hebben ge-

         leend van Belgische Maatschappij voor Algemene Verzekeringen te Brussel, tegen 4.75% rente, met onderpand

         bouwgrond te Luik Ramouxstraat sectie D deel van 109f met de verplichting daarop voor 1 november 1908 te

         bouwen een woonhuis, verdieping en bijgebouw. [Luik-48a t/m 48l] 

7a-45c) dokument d.d. 2-6-1908 te Luik als verzoek om inschrijving in het hypotheek buro te Luik, vanwege leningen

         ten gunste van "Compagnie Belge d'Assurances Générales" te Brussel, ten laste van Louis Andre Derwael

         steenhouwer en zijn echtgenote Agnes Renson huisvrouw, te Luik voor totaal bedrag van 10.340 franken met

         onderpand bouwgrond te Luik Ramouxstraat sectie D deel van 109f met de verplichting daarop voor 1 novem-

         ber 1908 te bouwen een woonhuis, verdieping en bijgebouw. [Luik-49a/b]

7a-45d) akte d.d. 23-11-1908 door Alfred Jamoulle notaris te Luik, waarin de coop. vennootschap "Banque populaire

         de Liege" een 6000 franken lopende krediet hebben geopend op verzoek van Louis Andre Derwael steenhouwer

         en zijn echtgenote Agnes Renson huisvrouw samenwonende te Luik Ramouxstraat nr. 15, met onderpand dat

         huis en toebehoren aldaar kadaster sectie D dat deel was van 109f. [Luik-50a t/m 50l]

7a-46) dokument d.d. 19-7-1926 door stad Luik als certificaat van bekwaamheid lagere gemeente scholen, voor Maria

         Arnold, geboren 13 juli 1912 te Luik, met succes eind examen heeft gedaan voor 6e leerjaar, mede ondertekend

         door M. Verscheval, directrice van de school aan Morinval straat. [Luik-51]

7a-47) akte d.d. 2-5-1929 door Ferdinand Detienne notaris te Luik, waarin de familie Gerard voor 63.000 franken heb-

         ben verkocht aan Michel Joseph Mozin, verver geboren te Luik 16-10-1876 en wonende aldaar, een handelshuis

         met toebehoren aan de Montagne straat Saint Walburge nr. 283 kadaster E nr. 331 d14. [Luik-52a t/m 52f]

7a-48) dokument d.d. 14-34-1952 van buro van hypotheekbewaring te Luik, waarin de hypotheek van 13-10-1947

          werd doorgehaald ten gunste van Joseph Remacle gepensioneerd werker te Remicourt, ten laste van Michel

          Mozin verver weduwnaar Cuypers wonende te Luik. [Luik-53]

 

Luik - kerken:

st. Barthelemy [st. Barthelemi - beroemd collegiaal kerk]:

7a-49) brief d.d. 12-8-1755 van A.L. Latour begunstigde van st. Bartelemy te Luik, broer van dhr. Latour ontvanger

          van Jupille, aan dhr. Nassette handelaar "sur la place de Leuven" te Brussel, over zijn kennismaking met advo-

          caat Crahay en dat hij voornemens is naar Brussel te reizen en vraagt hem een herberg aan te wijzen.

          Totdan vraagt hij Nassette zich te informeren over de resident van Engeland in cognito te Luik met de mogelijk-

          heid hem te bezoeken, een en ander dient heimelijk te gebeuren. [Luik-54a/b] 

 

st. Jacobus abdij [st. Jacques]):

7a-50) perkament begin 15e eeuw [dat oorspronkelijk een blad was van een register behorende aan de st. Jacobus

          abdij - daarna werd het als omslag voor een 15e eeuwse boek gebruikt] de binnenzijde was Latijns en bevat te

          veel onleesbare delen en daardoor betekenis onbekend maar er wordt wel de naam van een priester genoemd

          namelijk Balduinus de Hugardis en meermalen de st. Jacobus abdij te Luik; de andere zijde is Franstalig en ook

          van begin 15e eeuw waarvan de samenvatting luidt: Jan van Attenhoven [deken van st. Maartens kapittel], Jacob

          Wolf [van st. Paulus kapittel] en Benche Wins [van st. Jan-Evangelist kapittel] executeurs van het testament van

          wijlen meester Gerard Scaecbrodt [kanunnik van st. Paulus te Luik] hebben comparerende voor schepenen het

          testament goedgekeurd. Ook compareren Servais in naam van st. Jacobus abdij en Jacobus de Wonc [meier

          van een gezworen hof van de st. Jacobus abdij] met 3 andere gezworenen aangaande overgang van een jaar-

          lijkse cijns, die de erflater Gerard Scaecbrodt, op de dag van zijn intreden in de st. Jacobus abdij bezat op 3

          huizen, die liggen op de weg tussen de st. Paulus en st. Jacobus kerken. [Luik-55a/d]

 

st. Jean evangeliste [st. Johannes evangelist]:

7a-50b) dokument 1815 waarin president en leden van buro van kerkmeester op mandaat van Henri Duchamps opdracht geven om

           fr. 141.50 uit te betalen aan dhr. Verninck kassier van st. Servaas kerk te Luik [B]. [Luik-095]          

 

st. Kruis [st. Croix]:

7a-51a) afschrift 16/18-3-1746 van een 6-10-1725 testament van Etienne Goswin, kanunnik van st. Kruis kerk te Luik,

          dat hij in st. Barbara kapel begraven wenst te worden met grafsteen gelijkend op zijn oom de deken. Voor een

          jaardienst na zijn overlijden 400 missen [a 10 stuivers] gelezen te worden met uitdeling van 7 schilden aan armen.

          Aan zijn oude dienstmeid Catherine Hennein laat hij 2 schilden en 4 schellingen per maand haar leven lang. Aan

          zijn huidige dienstmeid Catherine Vivanne een rente van 120 frank haar leven lang. Aan st. Lambrecht kerk een-

          maal 10 "pattars", aan st. Kruis kerk eenmaal 5 schilden en aan zijn st. Hubertus kerk zijn koormantel. Aan zijn petekind

          Etienne de Monfort die hij doopte 31-1-1714 een rente van 150 frank plus voorwaarden daarvoor. Aan zijn andere

          petekind Etienne, zoon van Jean Defresne, die hij doopte 22-2-1722 een rente van 20 Brabantse florijnen die

          zijn vader aan de erflater overdroeg op 28-6-1720. Aan zijn zuster, kloosterlinge in de Beyert te Maastricht, eenmaal

          20 schilden en een rente van 5 schilden haar leven lang. Aan zijn nicht Dame Constante, kloosterlinge te Vivegnis,

          die hij doopte, eenmaal 10 schilden en rente van 5 schilden haar leven lang. Aan Lambert Budin een rente van 50

          frank zijn leven lang, voor de goede diensten bewezen aan de erflater. Rest van zijn wereldlijke goederen worden

          deels nagelaten aan zijn broer Ernest Goeswin, advocaat bij officiaal van Luik en deels aan zijn schoonzuster Jeanne

          Agnes Rebson, weduwe van zijn broer Jean Philippe Goeswin, in leven een van de commissarissen te Luik. De erf-

          later stelt aan 2 testament-uitvoerders, zijn confrater Lohier en zijn neef scholaster van Looz. [Luik-56a/g]

7a-51b) dokument 1808 over klacht van st. Kruis tegen de kerkfabriek van st. Servaas, die betalingen had moeten doen inzake

         jaarrenten van verschillende personen, zoals Sebastiaan Marnette priester, Nicolas de Plem... totaal fr. 100.36. [Luik-114a/b] 

 

st. Servaas: zie apart blad    

 

st. Thomas [st. Thomas]:

7a-52) brief d.d. 16-8-1781 van de pastoor van parochie st. Thomas te Luik aan de officiaal [= diocesane rechter] te Luik,

           over zijn voorkomst naar aanleiding van de aanklacht van 4 blinden [Paul Denis Gerard, Jean Mais, N. Jacquet en

           N. Droixhe] in de straat van de blinden ook Gobie straat, was vastgesteld op st. Rochus dag, maar dat is in zijn kerk

           een feestelijkheid, stelt voor de comparutie de volgende dag te doen op vrijdag 17-8-1781. [Luik-57a/b]   

 

Luik - officiaal [= diocesane rechter] [official de Liege]:

7a-53) dossier 1793-1794 met 19 stukken [uit archief Verninck] inzake de eiser Michael Sauveur [uit Luik] tegen de be-

           schuldigde baron de Crassier [uit Maastricht] waarin de Crassier werd veroordeeld tot betaling van 11 gouden

           Louis, waar hij niet aan voldeed, hij werd daarop gearresteerd [20 september 1793]. Op 19 oktober 1793 werden

           beslag gelegd op zijn goederen. Met deze zaak kwam een schuldenaar of eigenaar naar voren namelijk de weduwe

           Hendrina Dolla van commissaris van de plaats Putfeijs [= Poucet] vertegenwoordigt door Godin maar zij werd in

           ongelijk gesteld en moest een dwangsom betalen vanwege valse verklaring. Ook kwamen andere schuldeisers

           naar voren [L. Honeux als voogd over V.L. Honeux, de vrouw van dhr. Everard, de weduwe d'Or, weduwe Graillet,

           weduwe Lambinon] om hun gelden te verhalen. In april 1794 komt de weduwe Dolla opnieuw terug maar dit keer

           blijkbaar hertrouwd met Henricus Libert om opnieuw hun recht te halen. In mei 1794 was er openbare verkoping

           van de goederen van baron de Crassier en uitdeling ervan aan de schuldeisers. Er werd bezwaar aangetekend

           door een erfgenaam van de echtgenote van de baron, een zekere Libert, die echtgenote [Maria Anna Boten] was

           2 jaar eerder overleden. Het ging om 57 brabantse florijnen en 14 stuivers wat was toegwezen aan mevr. De

           Bertho geboren Huse, maar dat bedrag werd teruggenomen en kwam in handen van de erfgenamen. [de baron

           was Wilhelmus Dominicus Josephus Ludovicus de Crassier geboren Maastricht 4 augustus 1752 en overleden

           aldaar 30 november 1847, was in raad van Maastricht en lid van provinciale staten]. Andere namen: advocaat

           Verninck, Dupont, officiliaat medewerker Monsnierps, dagvaarder en sergeant H.P. Martin, deurwaarder en ser-

           geant Pierre Derechain, officiliaat medewerkers Grisar, Dengihoutz en Bonxhij, luitenant-kolonel de Delchef.

           [Luik-58a t/m 58ad - 30 scans]

 

Luik - rechtbank (justice de Liege):

7a-54) dossier 1711-1721 over de zaak van Nicolas Gheije uit Faubourg [geb. te Vottem] vertegenwoordigt door advocaat

            dhr. Heulteau tegen Jean Desart vertegenwoordigt door advocaat dhr. Waltery, over de plaats van een huis in

            voorstad sinte-Walburge te Luik wat was verbrand door de Fransen, werd in 1702 verkocht door Jean Arnould de

            Cartier burgemeester van Luik en Jean Joseph de Cartier kanunnik van OLV te Hoei en hun broers, aan Nicolas

            Ghaije. Daarna werden huizen en kelders erop gebouwd waarbij de regenwater vallend van de dakken van Desart

            de kelder van Ghije telkens overstromen. Er werden getuigen opgeroepen waaronder de raadsheer De Rijckman

            die herinnert dat er vroeger een dakje bestond boven de trappen naar de kelder van Ghaije, die blijkbaar Ghaije

            zelf heeft laten afbreken. Ook werd experts ingeschakeld om tot een oplossing te komen, men meent dat er een

            grote muur dient te komen met houten steunblokken die buizen moeten dragen om het anders te afvloeien.

            Er wordt ook andere zaak van Nicolas Gheije tegen dhr. Doaffre vermeld. Na onderzoek van experts blijkt dat de

            afvloeing van regenwater van de kant van Jean Desart [bewust] was toegestopt, waardoor Ghaije telkens te maken

            kreeg met overstromingen in zijn kelder. Ook werd aangehaald een oude 1651 overeenkomst tussen de brouwer

            Jean Jusson en Jacquemin Balaes allebei wonende te Luik bij de poort van sinte Walburge, waarin de afvoer van

            regenwater werd geregeld. In 1721 komen Nicolas Ghije en Jean Desart tot akkoord, waarmee Nicolas 20 schilden

            betaalt aan Jean en de zaak daarmee werd afgesloten. Erbij 15-5-1738 document door notaris de Trois Fontaines,

            waarin de weduwe van Nicolas Gaije wonende in parochie en voorstad van sinte Walburge te Luik, zich verheft een

            perceel grond op de plaats "Au Pouillon fosses". En erbij een dokument van 23-4-1743 waarin de weduwe van Nico-

            las Gaye de vruchtgebruik van een huis, kamer, paardestal en bijhorigheden met een tuin erachter liggende in de

            voorstad sinte Walburge bij Luik overdraagt op haar dochters Barbe Therese en Agnes Gaye, die dan voor hun

            moeder op leeftijd zullen zorgen. [Luik-59a t/m 85e - 164 scans]