GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Verheyden


samenstellers: Bert Berings en Andreas W.D. Driessen op den Bulten


november 2017 (aanvullingen december 2017 - laatste voetnoot 2)


Terwijl bezig met genealogie Driessen op Heijden kwamen we deze naam tegen en bij van der Heijden geslacht eerder gepubliceerd

door Verzijl maar die bleek fouten en verkeerde veronderstellingen te hebben.

Doordat meer en meer dingen online komen - digitaal ontsluiting van archieven - konden we die uitgave verbeteren.

Ook deze genealogie zal doorlopend door ons onderzocht worden waarbij we gegevens zullen opladen op grond van bewijzen,

sommige dingen echter zullen altijd wel vraagtekens blijven.

 

We hebben e.e.a. gereconstrueerd gebaseerd op bewijzen, getuigen en naam vernoemingen.

 

Heeft u aanvullingen en/of andere interessante feiten, geef het ons door met bewijs c.q. bronvermelding.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Johan Verheyden

        geb. ??? - † na 1592 -

        tr. ca. 1558/1560 met Lysbeth Kanis - geb. Nijmegen - † Nijmegen 1579 - dr. van Jakob Kanis en Wendel van den Bergh

        Lysbeth was eerder getrouwd Nijmegen 1549 met Laurens Owens - geb. na 1524 - † Nijmegen voor 1558

 

voetnoten: [afb. nog ontv. voor controle]

[1] (Type akte: Cessie / Transport Arch.nr.: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1866 Folio: 31v

In de schepenprotocollen van Nijmegen 6-9-1596 vond ik een akte waarin voorkomen: Rudolphus Verheyen , Willem Verheijen, ene

Dionis Stevens, gehuwd met Margarete Verheijen, Wichman Verheijen, en verwant: Jan Verheijen (vader ?)

Het betrof een huis in de Bottelstraat. Verder werd er verwezen naar een akte gepasseerd te Keulen op 29-5-1596 die een volmacht betrof.

[-] In de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door Jacob Kanis (+ 30-7-1624)

(betreft Jacob Kanis Ottozoon) uit Baerken , Limburgs Jaarboek 14, 1908 staat het volgende:

Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck

 gestorven sijn en waervan noch leven.

1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

3 Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

4 Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

(Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .)

Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk dat is 2e huwelijk van Lysbeth: [blijkbaar 13 kinderen waarvan 9 jong overleden]

 

1.    Roelof [ook Rudolph] Verheyen / van der Heyden  -  volgt IIa

 

2.    Wichman Verheijen / Verheiden  -  volgt IIb

 

3.    Willem Verheijen / Verheijden  -  volgt IIc

 

4.    Margareta Verheijen / Verheijden - geb. ??? - † ??? -

         tr. 1e Nijmegen 24 juli 1595 met Dionijs Stevens - geb. Rotterdam 1554 - † Nijmegen voor 1601 - zn. van ??? -

          Dionijs was eerder getr. met Janneken Jorsid. - geb. ??? - † ???

         tr. 2e voor 8 juli 1612 met Jacob Wientgens / Wijntgis

        uit 1e huwelijk:

        1. doctor Dionijs Stevens - geb. ca. 1597 - † Nijmegen 29 aug. 1666 - tr. Nijmegen 29 okt. 1626 met Johanna van Rinckelsfort

         2. Jan Stevens - geb. ??? - † ws. in het buitenland    

 

voetnoten: [afb. nog ontv. voor controle]

[-] 28-3-1588 door Dionijs Stevensz. 34 jaar, Anthonij Pcqolet 33 jaar, hoedemaeckers. Op verzoek van de gildebroeders van de hoede-

maeckers van Dordrecht.

[-] Betreft het feit dat alle hoedemaeckers van deze stad hun hoeden maken zoals deze worden gedragen, en deze particulier verkopen

zonder inmenging van het cramersgilde. (18_2 Notaris Jacob Symonsz te Rotterdam, 23-Jan-1588 t/m 11-Mrt-1590 Toegangsnummer:

18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Aktenummer: 23 Bladzijden: 36 t/m 36 Inventarisnummer: 2)

[-] Dionijs Stevens huwt Grietjen Verheyden 24-7-1595 (huwelijken voor burgemeesters 1592-1694 zoeklicht)

[1] (Type akte: Cessie / Transport Arch.nr.: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1866 Folio: 31v

In de schepenprotocollen van Nijmegen 6-9-1596 vond ik een akte waarin voorkomen: Rudolphus Verheyen , Willem Verheijen, ene

Dionis Stevens, gehuwd met Margarete Verheijen, Wichman Verheijen, en verwant: Jan Verheijen (vader ?)

Het betrof een huis in de Bottelstraat. Verder werd er verwezen naar een akte gepasseerd te Keulen op 29-5-1596 die een volmacht betrof.

[-] In de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door Jacob Kanis (+ 30-7-1624)

(betreft Jacob Kanis Ottozoon) uit Baerken , Limburgs Jaarboek 14, 1908 staat het volgende:

Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck

gestorven sijn en waervan noch leven.

1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

3 Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

4 Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

(Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .)

Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

[-] 26-mrt-1601 attestatie of verklaring betreft uitkoop Margriete Verheeden weduwe van Denijs Stevensz weduwnaar van Janneken Jorisdr

hoymaker Nimmaghen Gherrit Jacobsz 48jr scheepstimmerman Pieterken Bartents 22jr j.d.

Huych Sebastiaensz

Machtelt Wiggers dochter van Janneken Jorisdr Schiedam

Frans Jansz

Trijntge Wiggers, dochter van Janneken Jorisdr backer

(8_29A Notaris Jacob Duyfhuysen te Rotterdam, 31-Jan-1601 t/m 31-Dec-1603 Aktenummer: 3 Bladzijden: 9 t/m 10 Toeg.nr: 18 Notarissen

te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 29A)

[-] In "Huwelijken voor burgemeesters (1592-1694)" (Zoeklicht) staat op 29-10-1626 het huwelijk tussen Denijs Sluijs en Jenneken van Rinkelsfer.

(=Dionijs Stevens en Jenneken van Rinkelsfort) Op grond van een duidelijke overeenkomst denk ik dat hierbij transcriptie fouten zijn opgetreden.

[-] 6-62) Druten (gld): (uit Driessen groot-archief Genbronnen)

Perkament onderhandse akte d.d. 3-2-1651 waarin Diderick Beltjens en Elisabeth Willems echtelieden, bekennen f 800 schuldig te zijn tegen

5½% rente aan Dionijs Stevens, beider rechten licentiaat, en zijn vrouw Johanna van Rinckelsfort, met onderpand a) de Crense weert groot 3½

morgen en b) een huis, hofstadt, boomgaard, bouw- en weilanden groot 25 morgen genaamd de gront Waeij, beiden te Druten gelegen in ampt

tussen Maas en Waal. Getuigen: Hendrick van Zeller en Roeloff van der Heijden.

Verso aantekening d.d. 19-2-1670 te Tiel dat bedrag werd voldaan door de Cock aan Peter Driessen. [Druten-1a/b]

Transcriptie verso aantekening:

“een obligatie van acht hondert guldens neffens twee hondert end twintigh guldens dat…. gelijck als mijn uit het sterffhuijs van doctor Stevens

is te deel gevallen. Tiel opden 19-2-1670. Peter Driessen

[-] 12-11-1656 Roeloff van der Heijden stelt zich tot borg en 'principael' voor (zijn neef) [-] Dionijs Stevens der rechten licentiaet en bij akte van

25-3-1656 voor diens broer Jan Stevensz, die in het buitenland verblijft en waarvan niet bekend is of hij leeft dan wel dood is. Roeloff zal de

administratie en de financiën (ontfanck) verzorgen. (Archiefnummer: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1882 Folio: 119)

[-] Nr 26 Rekeningh van den kerckmeister Hendrick Heisen, beginnende met den eersten Junij 1666 tot den laesten Maij 1668

Aug. 1666 29+ (Dr) Denijs Stevens Hooge baar voor Dr Dionijs Stevens

(Uit De verloren gegane rekening van de kerkmeester van de St. Stevenskerk (1666-1668) De door wijlen H.A.M. Janssen, destijds verbonden

aan het gemeentearchief van Nijmegen, gemaakte transcriptie van een sedert 1980 vermiste kerkrekeningboek zoeklicht)

[2] (18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v) Den 18 feb. 1695

Voor de heren schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal

consent van die e(ersame) Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der

Heijden drossart des ampts Montfoort als fideicomissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende Alette

de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff”

fidei commis= Een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan

vererven, of dat het in stand moet blijven

[-] Margaretha trouwt later te Nijmegen 11-4-1604 met Jacob Hendricxzn. Wijntgens

11-4-1604 Datum 1e afkondiging: 25-3-1604

Bruidegom: Jacob Hendricxzn. Wijntgens Jonge man van Nijmegen. Bruid: Margrietgen Verheijen weduwe van Dionisius Stevens.

Getuigen: Rein van Reijswijck, moeder van de bruidegom Heijltgen Wijntgen

(Archiefnummer: 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) Inventarisnummer: 1172 Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde

Gemeente, 1592 - 1811 Folio: 109)

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Roelof [ook Rudolph] Verheyen / van der Heyden

          geb. ??? - † na 1626 -

          tr. 21-1-1607 met Lisbeth Jansdr. Verheiden weduwe van Thomas van de Wall - geb. ??? - † na 1626 - dr. van ???

 

voetnoot: [afb. nog ontv. voor controle]

[-] In de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door Jacob Kanis (+ 30-7-1624)

(betreft Jacob Kanis Ottozoon) uit Baerken , Limburgs Jaarboek 14, 1908 staat het volgende:

Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck

 gestorven sijn en waervan noch leven.

1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

3 Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

4 Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

(Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .)

Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

[-] archiefnr. 510 inv. 1172 fol. 145 Nederduits-Gereformeerde gemeente, 1592-1811 retroacta van BS Nijmegen.

[-] 12-11-1656 Roeloff van der Heijden stelt zich tot borg en 'principael' voor (zijn neef) [-] Dionijs Stevens der rechten licentiaet en bij akte van

25-3-1656 voor diens broer Jan Stevensz, die in het buitenland verblijft en waarvan niet bekend is of hij leeft dan wel dood is. Roeloff zal de

administratie en de financiën (ontfanck) verzorgen. (Archiefnummer: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1882 Folio: 119)

 

Uit dit huwelijk: [geen kinderen]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Wichman Verheijen / Verheiden

          geb. ??? - † ??? -

          tr. ??? met ??? - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoot: [afb. nog ontv. voor controle]

[-] In de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door Jacob Kanis (+ 30-7-1624)

(betreft Jacob Kanis Ottozoon) uit Baerken , Limburgs Jaarboek 14, 1908 staat het volgende:

Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck

 gestorven sijn en waervan noch leven.

1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

3 Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

4 Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

(Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .)

Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk: [blijkbaar alleen 1 dochter]

 

1.    Margaretha - geb. ??? - † ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIc     Willem Verheijen / Verheijden

          geb. ??? - † ??? -

          tr. ??? met Henrica van Sande - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

voetnoot: [afb. nog ontv. voor controle]

[-] In de Aanteekeningen der genealogie de familie Kanis betreffende uit het begin van 1600, opgeteekend door Jacob Kanis (+ 30-7-1624)

(betreft Jacob Kanis Ottozoon) uit Baerken , Limburgs Jaarboek 14, 1908 staat het volgende:

Na het afsterven van Laurens Owens is Lisbeth Kanis getrout an Johan Verheijden en heeft daerbij gehat 13 kinderen, waervan der 9 jonck

 gestorven sijn en waervan noch leven.

1. Roloff Verheiden gehilicht an Lisbeth Verheiden sonder vrugten. ,

2. Wichman Verheiden gehilicht hebbende eene dogter, genoemt Margeretha.

3 Willem Verheijden getrout an Henrica van Sande.

4 Margareta Verheijden getrout an Denis Stephens

(Denis Stephens filius Jur. Utr. doctor getrout an . . . . . .)

Margareta Verheijden is na dode van Denis Stephens getrout an Jacob Wientgens

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Roelof van der Heijden  -  volgt IIIa

 

2.    Jan [Johan] van der Heijden  -  volgt IIIb

 

voetnoot: [afb. nog krijgen voor controle]

[-] (18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Aktenummer: 823 Bladzijden:

1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 150)

01-okt-1636 Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen,

om diens zaken waar te nemen.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Roelof [Rudolf] van der Heijden

           geb. ??? - † voor 12 jan. 1683 -

           tr. ??? met Henrina van Haeften - geb. ??? - † na 12 jan. 1683 voor 1692 - dr. van Jacob van Haeften en ???

 

voetnoten: [afb. nog krijgen voor controle]

[-] (18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Aktenummer: 823 Bladzijden:

1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 150)

01-okt-1636 Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen,

om diens zaken waar te nemen.

[-] (1692 Aantekeningen uit de Nijmeegse schepenprotocollen (1692-1699) blz. 117 4.2. (f 70v) )

(Zie ook copia testament Henrina van Haeften nr. 54 uit het archief van de bisschop van Roermond, RHCL inv. 2174-2175)

12-1-1683 Jacob van der Heyden, drossaert van Montfort x Christina Bors verklaren dat hun

moeder wijlen juffr. Henrina van Haeften wed. van Roedolph van der Heyden bij testament

van 12.1.1683 heeft bepaald, dat tot profijt van de kinderen van Jacob van der Heyden x

Christina Bors belegd zou worden een som van 36.000 gl…etc.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Jacobus van der Heyden  -  volgt IV

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Jan [Johan] van der Heijden

           geb. ca. 1600 - koopman 1636 te Rotterdam noemt Rudolf zijn broer - † na 18 mrt. 1655 -

           tr. Nijmegen? ca. 1634 met Anna van Haeps - geb. ??? - † voor 1655 - dr. van Theodoricus van Haeps en Nael van Zeller -

           Anna was eerder getr. met Willem Jansz. van Camerlant - geb. ??? - † voor 25 aug. 1633 - zn. van ???

 

voetnoten: [afb. nog krijgen voor kontrole]

[-] (18_150 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 01-Jan-1634 t/m 31-Dec-1636 Notariële akte 823 machtiging Aktenummer: 823 Bladzijden:

1252 t/m 1252 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 150)

01-okt-1636 Jan van der Heyden, coopman, machtigt zijn broer Rudolf van der Heyde en Jacob van Hoften, cooplieden te Nimmegen,

om diens zaken waar te nemen.

[-] Regestnummer verwijst naar M.M.M. de Mol, Het Oud Archief van de gemeente Nijmegen. Regestenlijst 1592-1807 (Nijmegen 1996), Bestuurlijk

 Archief der Stad Nijmegen, inv.nr. 4247 Nummer: 39 - 14-7-1654 Johan Bors en Johan Verheyden, erfmagescheidslieden, bepalen in een magescheid

 tussen Anna Petronella van Camerlandt, dochter van Anna van Haeps en Willem Jansen van Camerlandt, en Petrus Canisius Driessens, als man en

voogd van Henrica Verheyden, dochter van genoemde Anna van Haeps en Johan Verheyden, als erfgenamen van Neuleken van Zeller, weduwe van

Derrick van Haeps, vader van genoemde Anna, dat Petronella van Camerlandt onder andere heeft verkregen een rente van 36 gulden op de stad

Nijmegen, en dat Petrus Canisius Driessens heeft verkregen ten behoeve van Henrica Verheyden twee erfrenten van elk 30 gulden.

Zegel: Op ovaal zwart stempel: 'Betaald, recto; het zegel of de zegels ontbreken.

[-] ( 18_155 Adriaan Kieboom te Rotterdam, 10-Jan-1651 t/m 30-Jun-1655 Notariële akte 506 verkoop 18-mrt-1655 Aktenummer: 506 Bladzijden:

770 t/m 770 Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) Inventarisnummer: 155) - 18-mrt-1655 Johan

Verheije die getrouwd is geweest met de weduwe van Willem Jansz van Camerlant heeft aan Lambrecht Erckelens verkocht zijn woonhuis, pakhuis

en erf aan de Gelderse Cay, genaamd De Cabelliau voor 7.000 gulden en 1.000 gulden voor de inboedel. Het huis belent ten oosten Dirck Tonisz

scheepmaker, uitkomend in de Coninginnestege en ten westen de gang van de mouterij van de weduwe van Abraham Jacobsz van Rijckenvoorsel,

strekkende voor van de haven tot achter aan de mouterij. Vermeld wordt een oud gifteboek van 20/05/1628.

 

Uit 1e huwelijk van Anna:

 

1.    Anna Petronella van Camerlandt - geb. waar? 7 mei 1632

 

Uit dit huwelijk dat is 2e huwelijk van Anna:

 

2.    Henrica [Hendrina] Elisabeth van der Heijden - geb. ca. 1635 ws. Rotterdam - † ??? -

         [Henrica vernoemt naar Henrica van Sande - Elisabeth vernoemt naar Lysbeth Kanis] -

         tr. Nijmegen 6 febr. 1653 [voor schepenen] met Peter Driessen Opheyden - geb ??? - burger 1656 van Nijmegen [23] -

         eigenaar van de bouwhoeve de "Roode Beek" onder Well [23] - † voor 11-8-1704

 

voetnoten: [afb. nog krijgen voor kontrole]

[-] Regestnummer verwijst naar M.M.M. de Mol, Het Oud Archief van de gemeente Nijmegen. Regestenlijst 1592-1807 (Nijmegen 1996), Bestuurlijk

 Archief der Stad Nijmegen, inv.nr. 4247 Nummer: 39 - 14-7-1654 Johan Bors en Johan Verheyden, erfmagescheidslieden, bepalen in een magescheid

 tussen Anna Petronella van Camerlandt, dochter van Anna van Haeps en Willem Jansen van Camerlandt, en Petrus Canisius Driessens, als man en

voogd van Henrica Verheyden, dochter van genoemde Anna van Haeps en Johan Verheyden, als erfgenamen van Neuleken van Zeller, weduwe van

Derrick van Haeps, vader van genoemde Anna, dat Petronella van Camerlandt onder andere heeft verkregen een rente van 36 gulden op de stad

Nijmegen, en dat Petrus Canisius Driessens heeft verkregen ten behoeve van Henrica Verheyden twee erfrenten van elk 30 gulden.

Zegel: Op ovaal zwart stempel: 'Betaald, recto; het zegel of de zegels ontbreken.

[2] (18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v) Den 18 feb. 1695

Voor de heren schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal

consent van die e(ersame) Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der

Heijden drossart des ampts Montfoort als fideicomissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende Alette

de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff”

fidei commis= Een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan

vererven, of dat het in stand moet blijven

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IV     Jacobus van der Heyden

           geb. ??? - drossard ambt Montfort 1681-1716 aangesteld door prins van Oranje - † ??? -

           tr. Nijmegen 1679 met Christina (de) Bors - geb. Nijmegen 1648 - † ??? - dr. van Johan Bors en Hendrina de Roy

 

voetnoten: [afb. nog krijgen voor controle]

[-] (1692 Aantekeningen uit de Nijmeegse schepenprotocollen (1692-1699) blz. 117 4.2. (f 70v) )

(Zie ook copia testament Henrina van Haeften nr. 54 uit het archief van de bisschop van Roermond, RHCL inv. 2174-2175)

12-1-1683 Jacob van der Heyden, drossaert van Montfort x Christina Bors verklaren dat hun

moeder wijlen juffr. Henrina van Haeften wed. van Roedolph van der Heyden bij testament

van 12.1.1683 heeft bepaald, dat tot profijt van de kinderen van Jacob van der Heyden x

Christina Bors belegd zou worden een som van 36.000 gl…etc.

[2] (18-2 1695 Cessie / Transport Arch.nr: 3 Stadsgerichten Nijmegen Inventarisnummer: 1893 Folio: 10v) Den 18 feb. 1695

Voor de heren schepenen en Wilhelm Roukens zijn verschenen Hendrick Uwens en de Margrita de Haert echteluijden ende hebben met speciaal

consent van die e(ersame) Peter Driessen Opheijden ende vrouwe Cristina Bors overmits d'absentie van haren man die heere Jacob van der

Heijden drossart des ampts Montfoort als fideicomissaire erffgenamen van wijlen doctor Dionis Stevens volgens ..... coopcedullen van den 16 feb.

1695…etc. Het betreft de verdere afwikkeling van de overdracht van een huis in de Smidstraat aan “aen die eersame Jacobus Nagel ende Alette

de Beijer echteluijden en hare erven” “metten achterste einde en uijtganck op ...... St. Stevens kerckhoff”

fidei commis= Een erfenis waarbij van een bepaald goed een extra verplichting is gesteld. In het testament wordt bepaald dat dit niet opnieuw kan

vererven, of dat het in stand moet blijven

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Hendrina Maria van der Heyden - ged. Roermond 22 aug. 1682

 

2.    Jacobus Franciscus Xaverius van der Heyden - ged. Nijmegen [Jezuieten] 23 mei 1684

 

3.    Jacobus Ignatius van der Heyden  -  volgt V

 

4.    Maria Cecilia van der Heyden - ged. Nijmegen 22 nov. 1686

 

5.    Joanna (Maria) van der Heyden - ged. Nijmegen 11 aug. 1688

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Jacob van der Heyden

           ged. Nijmegen [Jezuieten] 25 sept. 1685 - drossaard ambt Montfort 1716-1743 - scholtis 1718-1728 - † Montfort 7 jan. 1743 -

           tr. 1730 met Rebecca Clasina van Esvelt - geb. ??? - maakte 8 nov. 1746 testament - † Roermond 25 nov. 1746 -

           dr. van Wilhelmus van Esvelt en Maria Elisabeth Heerman de Randenbroeck

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Wilhelmus Franciscus van der Heyden - ged. Montfort 9 juli 1731

 

2.    Maria Elisabeth van der Heyden - ged. Montfort 18 juni 1733 - † Montfort 26 juni 1733

 

3.    Anna Mechtildis van der Heyden - ged. Montfort 30 jan. 1735 - † Roermond 26 apr. 1770 -

         tr. Wessem 2 apr. 1766 met Henricus Gerardus Josephus Ridder [sinds 1785 als van der Renne] - scholtis van Roermond

         1763-1790 - geb. Eindhoven 16 dec. 1739 - † Roermond 31 aug. 1790 - zn. van Cornelis Ridder en Anna Isabella van Rijswijck   

 

4.    Rudolphus Eugenius Stephanus van der Heyden - ged. Montfort 7 aug. 1737

 

5.    Joannes Baptista van der Heyden - ged. Montfort 2 juni 1742 - † Roermond 16 febr. 1800