GenBronnen

maas

Brussel (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Roermond - 10 september 1678 - dispensatie van fr. Reginaldus bisschop van Roermond aan pastoor Sebastianus Antonius graaf Tanarius abt st. Maria

in Brussel apostolisch tussenpersoon in Belgie - nu graafschap "Burgundia" - vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Augustinus van Vucht en Elisabetha van Vucht.

Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in Brussel (B) omdat graaf Tanariuis abt was van st. Maria - volgens een brief bewaard gebleven van pastoor S.A. graaf

Tanarius, in klooster Sint-Gerlach Gerlach in Houthem (RHCL Maastricht - 14.D003).

RHCL Maastricht (1-1678-66 - foto 2200)

 

Venlo - 13 april 1690 - brief van Benedictus van der Engelen kapelaan in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Egidius Bacqaradt "Bruxellensis" en Anna Maria Gens.

RHCL Maastricht (3-1690-48 - foto 860)

 

Hinsbeck (D) - 14 augustus 1690 - brief van Ger Jennen pastoor in Hinsbeck (D) als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Schibruch parochiaan van Hinsbeck (D) afkomstig uit Vekell nabij Brussel (B) en

een meisje uit Roermond.

Bruidegom woont nu 14 jaar in Hinsbeck (D) waarvan 4 jaar en 5 maanden als tuinman voor huize Krickenbeck. De bruid heeft daar 1 jaar gewerkt.

Hij wilt trouwen zonder medeweten van de vrouwe van Krickenbeck omdat hij bang is te worden ontslagen. Daarom aanvraag voor ontheffing van de 3 afkon-

digingen zodat ze in geheim kunnen trouwen, de pastoor weet van geen kanonieke beletselen aangaande de bruidegom.

RHCL Maastricht (3-1690-77 - foto 4918a/b+TV)

 

Roermond - 25 augustus 1703 - brief van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Laurentius Cranen Ruraemundensis en

Sophia Bollen "die Gabetk? patrius Talckenburgenus" in de buurt van Brussel.

Iemand die weet met welke plaats Gabetk wordt bedoeld?

RHCL Maastricht (4-1703-12 - foto 2302)

 

Roermond - 11 januari 1710 - brief van J.D. Portmans pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus van Raij parochiaan van Roermond en

Anna Maria Maes van Brussel (B).

RHCL Maastricht (6-1710-42 - foto 2384)

 

Nijmegen (gld) – 4 december 1716 – brief van fr. Bernardus van Doren als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptista de Bois des Fiennes vaandeldrager in garnizoen alhier en Maria Anna Magdalena de la Motte.

Ze zijn 9 maanden geleden in Brussel (B) getrouwd bij een priester dat niet van hun is en in ander bisdom en zonder afkondigingen vanwege vertrek.

Haar moeder is overleden. Nu de bevalling nabij is en uit gewetensnood vragen ze om heimelijk d. i. zonder afkondigingen herwaardering van hun

huwelijk door katholieke dispensatie van bisdom Roermond.

RHCL Maastricht (8-1716-69 – foto 5945a/b+TV)

 

Roermond - 2 januari 1726 - briefje van J.D. Portmans pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Adamus Weerens parochiaan van Roermond en

Maria Loven parochiane van Brussel (B).

RHCL Maastricht (10-1726-38 - foto 2685)

 

Roermond - 13 juli 1729 - briefje van J. Hoefs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Ludovicus Coenen van Roermond en

Maria Elisabetha Cnops van Brussel (B).

RHCL Maastricht (11-1729-8 - foto 2721)

 

Roermond - 18 mei 1740 - brief van J. Rutijens vice-pastoor van Roermond aan bisdom Roermond aanhalend de brief van J. van Heijdonck pastoor

van Brussel in parochie van de heilige maagd Maria waarin laatstgenoemde erkent dat Joanna op Somener eens zijn parochiane was en handelingsvrij

is om een huwelijk aan te gaan met Joannes Janssen. Er is geen ander beletsel en ze vragen om dispensatie van de 3 afkondigingen.

RHCL Maastricht (14-1740-20 - foto 2815a+b+TV)

 

Roermond - 30 juni 1761 - briefje van J.A. Hooffs pastoor in Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldus van der Bergh parochiaan van Roermond en

Albertina de Wauthier parochiane van "capelle dicta Bruxellis" bisdom Mechelen.

RHCL Maastricht (23-1761-37 - foto 2949)

 

Brussel (B) - 3 november 1763 - dispensatie van Thomas Maria Ghilini aartsbisschop Rhodos aan bisschop van Roermond vanwege 2e graad aanver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Maes en Anna Sybilla Ingelbergh.

Zij trouwen rk te Venlo op 15 november 1763.

RHCL Maastricht (23-1763-1 - foto 4630)

 

Roermond - 8 januari 1767 - brief van A. van Daell pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:   

Matthias Nusseling "schrijnenwercker" en

Henrica ook Hendrina de Rees parochiane van st. Catharina kerk te Brussel (B).

Erbij een zg. "losbrief" d.d. 22-12-1766 van G. Steenkist, pastoor van st. Catharina te Brussel.

En een brief d.d. 1-1-1767 van M.A. de Saint Remij geboren Kroonenbroeck uit Brussel (B) verklarende dat Henrica in haar dienst was en dat zij vrij was.

RHCL Maastricht (24-1766-3 en 24-1767-32 - foto 2971a+b+c+d+e)

 

Roermond - 30 juli 1784 - brief van A. van den Steenwegh kanunnik en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgeno-

men huwelijk tussen:   

Joannes Baptista de Bouge parochiaan van "diva gudula" Brussel (B) en

Joanna Maria Theresia Moss parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (30-1784-36 - foto 3062a+b)

 

Brussel (B) - 4 maart 1793 - dispensatie van Julius PIazza abt st. Georgius in Belgie etc. etc. aan de officiaal van Roermond vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Gommans en Catharina Engels.

Onbekend tot welke parochie zij behoren??? Iemand die het weet?

RHCL Maastricht (31-1793-20 - foto 6085)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

plaats ??? - datum ??? - brief van onbekende schrijver die schrijft dat 25e van die maand de apostolisch nuntius van Brussel om uitleg heeft ge-

vraagd vanwege een huwelijks dispensatie voor niet met namen genoemde verzoekers, die opnieuw moet worden onderzocht en in die tijd van

elkaar gescheiden moeten blijven tot dat sacramentele verbintenis heeft plaats gevonden.

RHCL Maastricht (S-?-149 - foto 5252+TV)

 

Brussel (B) - 23 januari 1679 - brief van J. A. Tanarius abb. s. Maria over Hermannus Zelis en Maria Tripels die probeerde een verklaring te krijgen

dat ze arm zijn en om die manier gratis dispensatie te krijgen voor hun huwelijk. Echter de pastoor protesteert wat ze doen, dat ze feitelijk niet arm

zijn maar uit geloofsoverwegingen in armoedige omstandigheden leven.

RHCL Maastricht (1-1679-1 - foto 6052+TV)

 

Brussel (B) - 19 april 1688 - brief door M. A. Ligiardi over kosten van een dispensatie. Voor wie of over wat onduidelijk.

RHCL Maastricht (2-1688-3 - foto 6116+TV)

 

Brussel (B) - 26 april 1688 - brief door M. A. Ligiardi over kosten van een dispensatie, dit keer 10.5 imperialen.

RHCL Maastricht (2-1688-6 - foto 6119+TV)

 

Brussel (B) - 13 december 1688 - brief door M. A. Ligiardi over kosten van een dispensatie, in dit geval 14 imperialen.

RHCL Maastricht (2-1688-5 - foto 6118+TV)

 

Brussel (B) - 23 december 1688 - brief door M. A. Ligiardi over aanvraag en ontvangst van een dispensatie, zonder vermelding voor wie.

RHCL Maastricht (2-1688-4 - foto 6117+TV)

 

Brussel (B) - 3 januari 1689 - brief door M. A. Ligiardi als begeleidend schrijven bij een verleende dispensatie, zonder vermelding van namen.

RHCL Maastricht (2-1689-25 - foto 6121+TV)

 

Brussel (B) - 20 april 1700 - brief van broeder Stephanus dat Joannes Zacharias Indermair van Strellburg [eigenlijk freiherr In der Mauer zu Strellburg]

oorlogscommissaris en gekozen baljuw van het hof afkomstig uit Tirol [Oostenrijk] van katholieke ouders heeft verklaard ongehuwd te zijn en vrij is om

een huwelijk aan te gaan. Daaronder verklaart J. D. Portmans pastoor van Roermond op 26 april 1700 dat ten aanzien van jonkvrouwe Hendrina Maria

van der Heijden er geen kanonieke beletselen bestaan. Op 28 april 1700 zijn zij in Roermond getrouwd.

RHCL Maastricht (3-1700-42 - foto 5717+TV)

 

ws. Brussen (B) - ca. 1722 - brief van fr. Fr. Sanguessa [die later bisschop van Roermond zou worden 1722-1741] aan Angelus d'Ognijez bisschop van

Roermond [1701-1722] over een onderzoek naar een onbekend persoon. Oordeel was positief voor verlening van dispensatie.

RHCL Maastricht (4-1704-23 - foto 6131a/b+TV)

 

Brussel (B) - 19 oktober 1726 - brieven van A. De Vriese pastoor van st. Herugus en van Limboch pastoor van capella van b. m. v. over:

Josephus Louette of Louwette van stad en bisdom Roermond en

Juliana Kox of Kockx 16 maanden parochie van kapel heilige maagd Maria te Brussel [B] aartsbisdom Mechelen.

De verloving had plaatsgevonden in Brussel [zonder tussenkomst van een priester] naar Mechels kerkelijk recht, echter Juliana is vertrokken

naar Roermond. Er wordt getwijfeld over de rechtsgeldigheid van de verloving. Blijkbaar zou de verloving opnieuw dienen plaats te vinden in

Roermond ten overstaan van een priester. Er werden geen andere beletselen gevonden.

Ze vragen aan bisdom Roermond on hun aldaar te trouwen.

RHCL Maastricht (10-1726-6 - foto 2684a/c+TV)

 

Brussel (B) - 4 juni 1772 - brief van bisdom Brussel (B) aan pastoor Canoij in Helden die hem uitlegt de procedure van het aanvragen van een dis-

pensatie. Zij vertellen hem dat zij toestemming hebben om dispensaties te verlenen boven de 2e graad bloedverwantschap. Zulke gevallen sturen

zij door aan de paus in Rome (I), de kosten ervan f 100 moeten van tevoren worden betaald. Verder schrijven zij dat de redenen van dispensatie

duidelijker omschreven moet worden. Waarom communicatie tussen parochie Helden [die feitelijk bij bisdom Roermond behoort] en bisdom Brussel

is ons onduidelijk, het zou kunnen dat op dat moment er een vacante bisschop zetel was in Roermond.

RHCL Maastricht (26-1772-1 - foto 564a+b+TV)

 

Brussel (B) - 19 juli 1779 - brief van accessor Ant. Maggiora die antwoord op eerdere vraag of de aanvraag voor dispensatie vanwege 1e/2e graad

al was geschreven aan Rome (I) als ontkennend omdat hij geen mandaat voor heeft, maar met toestemming het snel zal doen.

RHCL Maastricht (28-1779-10 - foto 6058+TV)

 

Brussel (B) - 5 november 1791 - franstalige brief van dhr. de Beekern over dat religieuze instellingen zijn vrijgesteld van verzendkosten, en dat er

eerder iets was misgegaan dat hersteld moet worden.

RHCL Maastricht (31-1791-8 - foto 6082+TV)

 

Brussel (B) - 28 november 1793 - brief van Aloysius Ciamberlanis over een dispensatie die officiaal van bisdom Roermond moet doorsturen.

RHCL Maastricht (31-1793-59 - foto 6060a/b+TV)