GenBronnen

maas

Antwerpen (B) huwelijks dispensaties


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Weert - 21 februari 1689 - brief van Henricus Theodorus Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie van de 3 afroepingen en vanwege

hun voorgenomen huwelijk in gesloten tijd tussen:

Guielmus Mellen en Maria Stocken.

Ze kwamen blijkbaar dag tevoren uit Antwerpen (B) naar Weert want zij zijn bedienden, en zijn gereed om voor de bacchanalen [= zijn vrij liederlijke feesten,

wellicht de tegenwoordige carnaval] te trouwen. Hun eigen pastoor [uit Antwerpen] had geloofsbrieven aan Bisterveldt gestuurd. Vanwege al dit werd het

paar gevraagd om 2 pattacons aan de armen te verdelen.

RHCL Maastricht (2-1689-19 - foto 1944a+b+TV)

 

Weert - 10 april 1698 - brief van Henr. Theod. Bisterveldt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van Kelst parochiaan van Weert en

Beatrice Weelen "Antverpiae habitante".

RHCL Maastricht (3-1698-7 - foto 1951)

 

Weert - 17 juli 1704 - brief van H.T. Bistervelt pastoor van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Cleophas parochiaan van Weert en

Susanna van Caster parochiane van Antwerpen.

RHCL Maastricht (4-1704-36 - foto 1957a+b)

 

Roermond - 22 augustus 1716 - brief van J. D. Portmans pastoor van Roermond aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius van Tits ruim 70 jaar en Joanna Smits gekomen uit Antwerpen [B] en behoefte hebben hier te trouwen en verzekeren dat zij ongebonden zijn en

verzoeken om te trouwen zonder de 3 gebruikelijke afkondigingen.

RHCL Maastricht (8-1716-73 - foto 2622+TV)

 

Weert - oktober 1716 - brief van H.T. Bistervelt pastoor en deken van Weert als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Martinus Willebrinck "Antverpiensis" [= Antwerpen B] en

Maegaretha Laukens parochiane van Weert.

RHCL Maastricht (8-1716-135 - foto 1998)

 

Venlo - 29 maart 1721 - brief van fr. Leonardus Jonckers aan kanunnik Dispa "personatario in Sevenum" in kathedraal Roermond die fungeert als

secretaris van bisschop van bisdom Roermond over 2 zaken:

1) Laurentius Everaerts uit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen soldaat in garnizoen van Hulst en Maria Melsen uit Gent (B). Ze hebben de pastoor van Hulst

benaderd om te trouwen, die hun vertelde dat het onder soldaten noodzakelijk is dat zij eerst huwelijk afsluiten tegenover de protestantse predikant,

daarna kunnen zij rk trouwen. Echter op die dag moest hij in grote spoed Hulst verlaten en komende in Venlo hebben ze een katholieke broeder

benaderd en hun zei dat hij het niet kan doen zonder afkondigingen, wat echter gevaarlijk was omdat autoriteiten die militair zou bestraffen.

2) Joannes Vlims uit Antwerpen (B) soldaat in garnizoen Hulst en Anna Maria van Stertegem uit Nieuwkerck in diocees Gent (B). Ze hebben hun ver-

loving gesloten tegenover een katholieke priester die hun had opgedragen eerst protestants te trouwen. Joannes had zich niet druk gemaakt over de

onwettigheid van dat afgesloten protestantse huwelijk, maar zijn bruid de zieke Anna Maria wenste rk te trouwen. Echter hun wens werd niet vervuld,

omdat Joannes onverwacht uit Hulst werd verplaatst en komende in Venlo bleek geen wettelijke belemmering te zijn.

Jonckers eerste zorg was om hun huwelijken katholiek in te zegenen en vraagt om dispensatie [van de afkondigingen en verlichting van wat ze hadden

te moeten doorstaan] en toestemming zodat de pastoor van Venlo hun katholiek kan trouwen. Dispensatie kwam op 7 april. Aangezien al dit in gesloten

tijd gebeurde en er tot 21 april geen huwelijk rk werden opgetekend denken wij dat deze 2 huwelijken rk in geheim zijn voltrokken in Venlo.

RHCL Maastricht (10-1721-34 - foto 1026a+b+c+TV)

 

Roermond - 22 juli 1728 - briefje van Joannes Hoeffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Heijnen parochiaan st. Jacobus burger van Antwerpen (B) en

Mechteldis van Uffelt parochiane van Roermond.

RHCL Maastricht (10-1728-10 - foto 2694)

 

Antwerpen (B) / Roermond - 6 en 21 juni 1729 - briefjes van J. van der Staack vice-pastoor van Antwerpen parochie st. Jacobus en van J.A. Hoofs kanunnik

en pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Eeckelmans burger van Antwerpen (B) en

Maria Anna van de Sterren parochiane van Roermond.

Met erbij notaris-akte d.d. 2 mei 1729 uit Antwerpen waarin de vader van de bruid consent met daaronder toestemming van de ouders van de bruidegom

zijnde Govaert Eeckelmans en zijn huisvrouw Anna Tresia Cornenssen. In die akte staat zij vermeldt als Margrieta en Anna Catharina Margarita! 

RHCL Maastricht (11-1729-25 - foto 2701a+b+c)

 

Haps - 19 februari 1730 - brief van pastoor F.C. Capiet aan bisdom Roermond als aanvraag voor dispensatie om zonder afroepingen te mogen

trouwen en in de vaste tijd voor:

Philip baron d'Ameraga weduwnaar van vrouwe Anna Maria Ripperbant woonachtig te Haps en

freule Maria Johanna Josepha Theresia de la Faille woonachtig te Antwerpen.

Ze zijn ondertrouwd te Haps op 22 april 1730 en getrouwd [nh] te Cuijck op 21 mei 1730 als:

RHCL Maastricht (S-1730-78+83 - foto 311a/d+TV)

 

Roermond - 9 augustus 1735 - briefje van J.A. Hooffs pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Walckers parochiaan van Roermond en

Mechtildis Roitiens parochiane van Antwerpen (B).

RHCL Maastricht (13-1735-110 - foto 2800a+b)

 

Venlo - 14 november 1750 - brief van fr. Thomas Aquinas Caenen vice-pastoor in Venlo als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Simon Cousin oorspronkelijk uit Frankrijk, deserteur van het leger van Roermond en

Maria Josepha Meulder dochter van hetzelfde leger.

Ze zijn getrouwd met dispensatie voor huwelijk [wat plaats vond op 16 december] in gesloten tijd. Kennelijk had diverse afwegingen zo lang geduurd

dat ze daarmee in gesloten tijd kwamen. De bruidegom was namelijk 2 maanden gelegen in Venlo aangekomen om te trouwen met de bruid die 6

weken geleden in Venlo was aangekomen, ze wonen onder 1 dak en slapen buitensporig samen. De RK kerk heeft hun dat enkele dagen geleden

verboden maar desondanks toch onder 1 dak blijven omdat ze niet de mogelijkheid hebben om voor dubbele woonplaats te zorgen. De RK kerk van

Venlo heeft 2 of 3 keer pater Vandermeer - kapelaan van het Roermondse leger - gevraagd om verklaring van handelingsvrijheid van hen. Inmiddels

heeft hij dat voor het meisje verzonden maar voor de bruidegom niet kan doen omdat hij hem niet kent. Misschien was hij al getrouwd in Frankrijk,

ook al omdat in enige tijd in garnizoen van Antwerpen was, daarmee buiten jurisdictie van de broeder. Inmiddels was de vader van pater Vandermeer

bereid om verklaring voor bruidegom te schrijven, waaronder de bruid ook haar verklaring schreef. Vice-pastoor Caenen vraagt bisdom Roermond

wat te doen met suggestie hen te beoordelen als zwervers met voorafgaande afkondingen en eed van afwezigheid van beletselen. 

RHCL Maastricht (19-1750-4 - foto 1146a+b+TV)

 

ws. Boxmeer (nb) - 11 oktober 1792  - brief van NN van ws. Boxmeer als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Baptiste Antonius Beeckmans geboren en inwoner van Antwerpen (B) en

Joanna Catharina Nelesen geboortig van Boxmeer inwoner van Antwerpen (B).

RHCL Maastricht (31-1793-47 - foto 3276a+b)

 

Roermond – 15 november 1858 – dispensatie van bisschop J.A. Paredis aan Schrijnen van parochie Venlo vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgeomen huwelijk tussen:

Josephus Wouters inwoner van Antwerpen (B) "diocesis Mechliniensis" en

Catharina de Gruyter parochiane van Venlo.

GA Venlo – archief nr. 450 parochie Venlo inv. nr. 1280 (foto 3550)

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Maastricht? - 1705? - brief van Franciscus Scheven presbyter over ene Jacobus van Everbroek van Antwerpen en Christina Schreven van Limburg

ongeveer 34 jaar oud die blijkbaar al 2 jaar samen zijn ongehuwd, maar door alle pelgrims en zwervers die zij kennen en vrienden als getrouwd worden

aangezien. Onlangs waren ze bij de pastoor van st. Catharina oversteekplaats [= Maastricht] die hun aanspoorde om de bisschop erover te benaderen

ook al omdat ze geen vaste verblijfplaats hebben. Christina was hier [= Maastricht] bij haar broer waarbij de pastoor hen verder oproept om de miserable

toestand van hun leven te beeindigen tot heil van hun.

RHCL Maastricht (5-1705-2 - foto 5603a+b+c+TV)

 

Antwerpen? - 1780? - briefje van onbekende schrijver aan bisschop van Roermnond, over zijn bestemming in Antwerpse kerk.

RHCL Maastricht (29-1780-10 - foto 6307+TV)