GenBronnen

digitalisering

maas

Wessem huwelijken 1780-1789


Wessem H1780-001   -   06-02-1780   -   blz.331  nr. 4

nomina corum qui anno 1780 hic

matrimonium contraxerunt

anno 1780 die sexta mensis februarij

coram me infra scripto factis tribus bannis

matrimonium contraxerunt Jacobus van de

Venne oriundus ex Linne agriola

et Maria Catharina Wolfhagen

vidua relicta Joannis Vogels incola

praesentibus Leonardo Vogels, et

Joanna Garé in colis itam quam

testibus

hoc signum x   posuit Jacobus van de Venne

hoc x  signum posuit Maria Cath:

Wolfhagen sponsa

Leonardus Vogels   Joanna Garee

                               R. Hollen  pastor

 

Wessem H1780-002   -   23-04-1780   -   blz.332  nr. 1

anno 1780 die 23tia aprilis obtenta

dispensatione ab excel: ac ill: d(omi)no

nostro episcopo in tertio et quarto consan-

guinitatis gradu mixto: et factis tribus

bannis coram me infra scripto matrimo-

nium contraxerunt Henricus Valckenborgh

et Maria Willemen ambo majorennes

et incolae praesentibus Petro van

den Sanden, et Agnes Reuten incolis

tam quam testibus.

Henricus Valckenborgh

hoc signum x  posuit sponsa Maria

Petrus van de Sande

Agnes Reuten.     R. Hollen  pastor

 

Wessem H1780-003   -   10-09-1780   -   blz.333  nr. 1

anno 1780. die decima mensis 7bris

factis tribus bannis coram me infra

scripto contraxerunt matrimonium

Henricus Valckenborgh et Anna

van Vloten ambo majorennes et incolae:

praesentibus Theodoro Jacobi et Maria

Pijls incolis tam quam testibus

Hendrick Valckenborg    hoc signum x posuit

sponsa:  Theodorus Jacobi

Maria Pijls.      R. Hollen  pastor

 

Wessem H1780-004   -   11-09-1780   -   blz.333  nr. 2

anno 1780 die undecima septembris

factis tribus bannis coram me infra-

scripto matrimonium contraxerunt

Joannes Wolfhagen ex Wessem, et Maria

Agnes Stijlen ex Schin ad Gölem

ambo majorennes : praesentibus Mathia

van den Sanden et Eva Wolf-

hagen incolis tamquam testibus:

Johannes Wolfhagen sponsus     x hoc signum

posuit sponsa    Matthijs van de Sande

Eva Wolfhagen.        R. Hollen  pastor.

 

Wessem H1781-001   -   30-01-1781   -   blz.332  nr. 2

anno 1781 obtenta dispensatione in

tribus bannis ab excell: ac illustrissimo

episcopo nostro die trigesima januarij

matrimonium contraxerunt in Thorn Wilhel-

mus Joosten Wessemiensis et Maria Elisabeth

Keijers ex Ittervoort.

 

Wessem H1781-002   -   16-10-1781   -   blz.332  nr. 3

op hede dijnsdag den 16. 8ber 1781 zijn

naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Gerardus Bidelot hovenier

ende woonagtigh tot Heel, ende Ida

van Buggenum geboren tot Wessem dienst-

meijdt woonagtig tot Wessem: de getuijgen

zijn geweest Jacobus Veijgelers

dienstknecht woonende tot Heell, ende

Elisabeth van Buggenum jonge dochter

woonende tot Wessem: ende hebben soo

de contractanten ende de getuijgen beneffens

mij getekent.  Geradus Biddeloo

Dy v Buggenum:       Jacobus Veijgelers

Es. van Buggenum.    R. Hollen  pastor

 

Wessem H1782-001   -   14-04-1782   -   blz.333  nr. 3

op heden sondagh de 14. april 1782

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Leonardus Vogels klompen-

maker, ende Elisabeth Garé jonge

ende meerderjaarige dochter, beijde van

ende woonagtigh tot Wessem, de

getuijgen zijn geweest Andreas Gare

Garé ende Jacobus Simons beijde

jonkmans woonagtig tot Wessem ende

hebben soo de contractanten ende de

getuijgen beneffens mij geteekent

Leonardus Vogels  Elisabeth Garee

Andreas Garee.     Jacobus Sijmons

                   R. Hollen  pastor.

 

Wessem H1782-002   -   19-08-1782   -   blz.333  nr. 4

op heden maendag den 19. augustus 1782

zijn met dispensatie in de kerkelijke gebooden

door zijne excellentie onsen bischop gegeven

des 16. deser ende geauthoriseert door den

eerw. heer van den Steenwegh can: ende pastoor

van Ruremonde getrouwd Jacobus van

Goor dienskneght geboortig van Neerder Weert, ende

woonagtig tot Ruremonde, ende Eva Wolfhagen

minderjaarige dochter met assistentie van haren

momboir Joannes Wolfhagen, oudt 22. jaaren

dienstmeijdt tot Ruremonde, gebooren tot

Wessem, de getuijgen zijn geweest

Francis van Goor smit woonagtig

tot Nederweert, ende Judith Hermans

jonge dochter woonagtigh tot Wessem, ende

hebben soo de contractanten als de

getuijgen beneffens mij pastoor getekent.

J. van Goor    Eva Wolfhagen

J. Wolfhaegen schepen ende momber

Francis van Goor    Judeeth Hermans

                               R. Hollen  pastor

 

Wessem H1782-003   -   13-10-1782   -   blz.334  nr. 1

op heden sondag den 13. 8bris 1782

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien Joannes Dieben werckman geboortig

ende woenagtig tot Kessenich getrouwd

met Maria van de Sanden minderjaarige

dochter woonagtig tot Wessem geassisteert

van haren momboir Joannes vande

Sanden : de getuijgen zijn geweest

Mathijs van den Sanden, ende Eva van

der Sanden beijde van Wessem : ende

hebben de contractanten soo als de

getuijgen ende momboir beneffens mij

pastoor getekent Johannes Dieben

Mathijs van der Sanden

Eva van de Sande

Joannes van de Sande als momber

                      R. Hollen pastor.

 

Wessem H1782-004   -   21-11-1782   -   blz.335  nr. 1

copia attestationis d(omi)ni pastoris ex Jemeppe

hac vigesima prima novembris anni millisimi

septingentesimi octogesimi secundi

Christianus Bidlot viduus ex Wessem

diaecesis Ruraemundensis ibidem bapti-

zatus : et Joanna Philippi parochiana

nostra, hic baptizata : remissis ex utraque

parte bannorum proclamationibus matrimo-

nium coram me infrascripto parocho contrax-

erunt in exclesia collegiata sanctae crucis

Leodij, praesentibus ut testibus r(everen)do d(omi)no

Gerardo Josepho Welkennerade presbijtare

sacrista et Nicolas Philippi neo sponsa

patre. in quorum fidem praesentes sigillo

parochiali munitas relaxavi hodie ut supra

J. H: de Villegia pastor in Jemeppe ad

Mosam diaecesis et patriae Leodiensis

            concordantiam attestor.

                     R. Hollen pastor

 

Wessem H1783-001   -   11-02-1783   -   blz.334  nr. 2

op heden dijnsdag den 11. feb: 1783

zijn met dispensatie in den tweeden ende

derden graadt mixte van affiniteijdt ende

in de kerke gebooden gegeven door zijne

doorl: excel: onsen bischop den 6. feb

getrouwd Jacobus Kanters badtmeester

ende klompenmaker geboortig van S’waarde

ende woonagtig tot Wessem, ende Elisabeth

Renet dienstmeijd gebooren ende woonagtig

tot Wessem. de getuijgen zijn geweest

Reijnier Renet dienstknegt woonagtig

tot Wessem, schrijvens onervaren

ende Christina Raemackers jonge

dochter ook woonagtig tot Wessem

ende hebben soo de contractanten als

de getuijgen deze beneffens mij pastoor

getekent

IJacobus Kanters

dit is 't x van den bruijt schrijvens on-

ervaren.   dit is 't teken x van Reijnier Renet

Christina Raemeckers.     R. Hollen  pastor

 

Wessem H1783-002   -   16-07-1783   -   blz.334  nr. 3

op heden woendag den 16. julij 1783. zijn naar

voorgaande kerkelijke proclamatien getrouwd

Mathis van den Sanden schoenmaker ende Barbara Ex

dienstmeijt beijde geboortig ende woonagtig tot

Wessem : de getuijgen zijn geweest Petrus van

den Sanden, ende Margarita Ex, beijde woonagtig

tot Wessem : ende hebben de contractanten soo ook

de getuijgen deze beneffens mij pastoor

getekent.

Maatthijs van de Sande

Barbara Ex

Petrus van de Sande

Margarit Ex         R. Hollen  pastor.

 

Wessem H1784-001   -   10-02-1784   -   blz.335  nr. 2

op heden dijnsdag den 10. feb: 1784 zijn

naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Hermannus Valckenborgh herbergier

gebooren ende woonagtig tot Wessem, ende

Gertrudis Donders geboortig van Ittervoort, ende

woonagtig tot Wessem dienstmeijdt: de getuijgen

zijn geweest Godefridus Valckenborgh, ende

Petrus Valckenborgh beijde woonagtig tot

Wessem, ende hebben de contractanten soo ook

de getuijgen beneffens mij pastoor getekent.

Hermanus Valckenborgh     merk x teken van de bruijt

Geurt Valckenborgh

Peterus Valckenborgh              R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1784-002   -   15-02-1784   -   blz.336  nr. 1

op heden sondag den 15. feb: 1784

met dispensatie in den derder gradt van

bloetverwantschap, ende inde proclamatien

gegeven door zijne doorl: excel: onsen

bisschop den 9. feb: zijn getrouwd

Lambertus Dencken, ende Catharina Jansen

beijde geboortig ende woonagtig tot Wessem

de getuijgen zijn geweest Joannes

Aequarius, ende Theodorus Jacobi beijde

woonagtig tot Wessem: de bruijt minderjaa-

rig dochter met assistentie van

haren momboir Aegidius Jansen, ende

hebben de contractanten als ook den momboir

ende getuijgen beneffens mij pastoor getekent.

Lambertus Dencken

Cat. Jansen          Jo(ann)es Aquarius

           Giel Jansen

Theodorus Jacobi              R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1784-003   -   30-06-1784   -   blz.336  nr. 2

op heden woendag den 30. junij 1784

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien getrouwd Gerardus Henckens,

ende Theresia Nelissen beijde geboor-

tig ende woonagtig tot Wessem  de

getuijgen zijn geweest Jacobus Franquin

Michael Smeets, ende Heleenna Willemen

alle van Wessem: ende hebben de

contractanten als ook de getuijgen beneffens

mij pastoor getekent.

Gerardus Henckens     Tesen Nelissen

Michiel Smeets            Jacobus Franken

                             R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1785-001   -   06-02-1785   -   blz.337  nr. 1

op heden sondag den 6. feb: 1785

zijn naar voorgaande kerkelijke

proclamatien getrouwd Joannes  organist

Aquarius, ende Catharina Joosten

beijde geboortig ende woonagtig tot

Wessem:  de getuijgen zijn geweest

Antonius Joosten ende Theodorus Jacobi

beijde van Wessem, ende hebben de

contractanten, als ook de getuijgen

beneffens mij pastoor getekent.

Jo(ann)es Aquarius    Cathrijna Joosten

Antonius Joosten     Thedorus Jacobi

                             R. Hollen pastoor

 

Wessem H1786-001   -   07-02-1786   -   blz.336  nr. 3

op heden deijnsdag den 7. feb: 1786.

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien getrouwd Joannes Fabrij

minderjaarigen soon geassisteert met

zijnen vader Henricus Fabrij, ende

Maria Garé beijde woonagtig tot Wessem

de getuijgen zijn geweest Andreas

Gare, ende Daniel Driessen ende hebben

de contractanten als ook den vader ende

de getuijgen beneffens mij pastoor getekent

Jo(ann)es Fabrij    Maria Garee     Hendrickus Fabrij

Andreas Garee     Daniel Driessen

                               R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1786-002   -   28-05-1786   -   blz.336  nr. 4

op heden sondag den 28. meij 1786.

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Arnoldus Leters, schoemaker ende

Agnes Garé beijde woonagtig tot Wessem

de getuijgen zijn geweest Stephanus

Leters ende Ida Driessen beijde woonagtig

tot Wessem ende hebben de contractanten

als ook de getuijgen, beneffens mij pastoor

getekent.   Arnoldus Leters

Agnes Garee     Stephanus Leters

Ida Driessen            R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1786-003   -   11-07-1786   -   blz.337  nr. 2

op heden sondag den 11. julij 1786. zijn

naar voorgaende kerkelijke proclamatien

getrouwd Andreas Nijssen ende Ida Driessen

beijde woonagtig tot Wessem, de getuijgen

zijn geweest Daniel Driessen ende

Agnes Reuten beijde van Wessem, ende

hebben de contractanten, als ook de getuijgen

beneffens mij pastoor getekent

Andreas Nijssen  Ida Driessen   Daniel Driessen

Agnes Reuten          R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1786-004   -   02-07-1786   -   blz.337  nr. 3

op heden sondag den 2. julij 1786.

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien getrouwd Petrus van der Schueren

kledermaker woonagtig, ende geboortig te

Ruremonde meerderjaarig, ende Margarita

Valckenborgh meerderjaarige dogter geboortig

ende woonagtig te Wessem: de getuijgen

zijn geweest Thomas van der Schueren

woonagtig te Ruremonde, ende Maria Valckenborgh

woonagtig te Heell, ende hebben de contractanten

als ook de getuijgen beneffens mij pastoor getekent

Petrus van der Schuren    Margarita Valckenborgh

dit is 't x teken van Thomas van der Schueren

schrijvens onervaren.    Maria Valckenborgh

R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1787-001   -   07-01-1787   -   blz.338  nr. 1

op heden sondag den 7. des jaars 1787.

alvorens bekomen hebbende dispensatie

in den derden graedt collateraal van bloedt-

verwantschap van zijne excel: onsen

bischop den 23. xber 1786. ende naar

voorgaande kerkelijke proclamatien

zijn getrouwd Franciscus Garé,

ende Maria Helena Dencken beijde

meerderjaarig, geboortig ende woonagtig

tot Wessem. de getuijgen zijn geweest

Andreas Gare ende Maria Elisabeth

Dencken ook woonagtig tot Wessem

ende hebben de contractanten, als o[o]k

de getuijgen beneffens mij pastoor

getekent.    Frans Garé

M.H. Dencken     Andreas Garee

M. Elisabeth Dencken

 

Wessem H1787-002   -   09-09-1787   -   blz.338  nr. 2

op heden sondag den 9. 7ber. 1787.

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien getrouwd Fredericus le Beau

geboortig van Stevenswaerde, ende Maria

Catharina Valckenborgh geboortig ende

woenagtig tot Wessem minderjaarige

dogter geassisteert van haren momboir

Hermannus Valckenborgh, de bruijdt

schrijvens onervaren. de getuijgen zijn

geweest Engelbertus le Beau woonagtig

tot Stevenswaerde, ende Maria Elisabeth

Dencken van Wessem, ende hebben de contrac-

tanten, als ook de getuijgen beneffens mij

pastoor getekent.  Frederik Lebeau

dit is 't x van de bruijdt      Engellambertus Lebeau

Maria Elisabeth Dencken

Hermanus Valckenborgh       R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1787-003   -   28-10-1787   -   blz.339  nr. 1

op heden sondag den 28. 8ber 1787.

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Andreas Geré, en Eva van de

Sanden minderjaarige dogter

geboortig ende woenagtig tot Wessem geas-

sisteert van haren momboir Joannes van de

Sanden: de getuijgen zijn geweest Andreas

van der Sande ende Susanna van de Sande

ende meer andere van Wessem: ende hebben de

contractanten als ook de getuijgen beneffens mij

pastoor getekent   Andreas Garee  Eva van

Sande        Andreas vande Sande

Susanna van de Sande               R. Hollen  pastoor

Joannes van de Sande

                             

Wessem H1788-001   -   31-03-1788   -   blz.338  nr. 3

op heden maendag den 31. meert 1788.

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Joannes Wolfhagen schepen,

ende Elisabeth Timmermans beijde

geboortig ende woenagtig tot Wessem

de getuijgen zijn geweest Joannes

Wolfhagen den jongen, ende Helena

Kievits beijde woonagtig tot Wessem

ende hebben de contractanten als

ook de getuijgen beneffens mij

pastoor getekent.

J Wolfhaegen             dit is t X van de bruijdt

                                     schrijvens onhervaren

Johannes Wolfhagen     Helena Kieviets

                          R. Hollen  pastoor.

 

Wessem H1788-002   -   20-04-1788   -   blz.338  nr. 4

op heden sondag den 20. april 1788.

zijn naar voorgaande kerkelijke proclamatien

getrouwd Peter Devits schrijvens onhervaren

kleermaker, ende Helena Kivits, beijde

woonagtig tot Wessem: de getuijgen zijn

geweest Henricus Maesen, ende Anna

Margarita Kievits woonagtig tot Grathem:

ende hebben de contractanten als ook de

getuijgen beneffens mij pastoor getekent:

dit is 't x van den bruijdegom schrijvens

onhervaren.   Helena Kievist

Henrreicus Maess     Anna Maegrijt

Kieviets                     R. Hollen pastoor

 

Wessem H1788-003   -   06-07-1788   -   blz.339  nr. 2

op heden sondag den 6. julij 1788. zijn naar

voorgaande kerkelijke proclamatien getrouwd

Peter Smeets werk kneght alhier minderjaarigen

jonkman geassisteert van zijnen vader Gerardus

Smeets woonagtig tot Heell, ende Maria

Helena Valckenborgh, jonge dogter woonagtig

bij haren vader alhier: de getuijgen zijn

geweest Reijnier Dencken, ende Maria

Catharin Smeets woonagtig tot Wessem: ende

hebben de contractanten, als ook de getuijgen

beneffens mij pastoor getekent.

Peetter Semtes   Marija Helena Valckenborgh

Reijnerus Dencken              S: Maria Smets

Gerardus Smets              R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1789-001   -   07-07-1789   -   blz.339  nr. 3

op heden deijnsdag den 7. julij 1789  zijn naar

voorgaande kerkelijke proclamatien getrouwd

Josephus Vogels geboortig van Horn, woonende bij

zijnen vader aldaer, ende Agnes Garé woonagtig

alhier: de getuijgen zijn geweest Joannes Vogels

woonagtig tot Horn, ende Joannes van Boxtel

woonagtig te Wessem met meerdere anderen

ende hebben de contractanten, als ook de

getuijgen beneffens mij pastoor getekent.

Josephus Vogels     't teken x van de bruijdt

schrijvens onervaren

Joannes Vogels    Joannes van Boxtel

                              R. Hollen  pastoor

 

Wessem H1789-002   -   27-10-1789   -   blz.340  nr. 1

op heden deijnsdag den 27. 8ber 1789.

zijn naar voorgaande kerkelijke procla-

matien getrouwd Jo(ann)es Schoufs geboortig

van Thorn minderjaarigen jongeling

geassisteert van zijnen vader Jacobus

Schoufs, ende Maria Elisabeth Wackers

minderjaarige dogter, geassisteert van

Wilhelmus Dencken haren voester vader

ende momboir: de getuijgen zijn geweest

Dominicus Schoufs, ende Theodorus

Jacobi, met Gertrudis Wackers, ende

hebben de contractanten, als ook de

getuijgen beneffens mij pastoor getekent.

Joannes Schoufs     Maria Elisabeth

Wackers     Dominicus Schoufs

Theodorus Jacobi   Gertruijdus Wackers

Jacobus Schoufs      W Dencken

                      R. Hollen pastoor