GenBronnen

maas

Well rente boek 1661


Bron: RHCL Maastricht - nr. 144 Well - boek 1 DH1699-1719 - blz. 1-15


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Transcriptie Well 1661 rente boek "staat van renten ten behoeve van de parochie":


[blz. 1 rechts] 

                                                            127

                        Register

 

            Van alsulcke rentten van thins, rogge

            gerst, haver, wass, jaergelt ende

            andere, als die kercke tot Well

            iaerlix geldende ende quoomende

            heeft geextraheert ende gerenoveert

            vuijt de oude ende nieuwe kercken

            boecken ende vuijt de oude ende nieuwe

            registers, daer van de kercke voorss

            tot den tegenwoordighen jaere sestien

            hondert een en(de) sestich eene volcomene

            possessie heeft gehadt ende noch is gecoomen

                        door mij

                        Petr: Jeurgens secret.

                                    tot Well ./.

 

[in ander handschrift voor hondert: 1661]

 

[later in ander handschrift onder bijgeschreven:

                        Peter Jeurgens was secretaris

                        van Well reeds in 1646

                                    + 1681] 

           

[blz. 2 links blanco] 

 

[blz. 2 rechts]

 

                        Well

 

1          Gudden hoff een malder ruebsaet

 

2          Sophia Cuijpers vuijt huijs ende hoff

            twe deniers thins ende een malder gersten

            vuijt het testament van Alitgen Cuijpers

            eenen gl: viftien sth: deese gulden vijft-

            thien is afgelacht ende betaelt

 

3          Jenneken Fijtten vuijt huijs ende hof

            een vatt gersten. x  noch vuijt den langhen

            morghen in de bant gelegen en(de) van Reijnder

            Aengensandt aengecocht  twe vat gersten

            dese twe vat ontfangen die giltbroeders

NB       Dese twe vat is abuijs en(de) staen op Peterken

            van Gulick 

 

[blz. 3 links]

 

[in linkerbovenhoek in ander handschrift:

modo Gerit Lhens

nu aengecocht

Wilbert 

Peter op

de Groote

Weij]

                        Well

 

            Jasper Hermens vuijt sijnen hoffstatt

            [w]eijde lant twe deniers twe groten

            4½ alt morken thins ende drij sester gersten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

            Noch vuijt Kerstien Keijsers goet twe vat

            roggen een pont wass ende een hoen

            noch vuijt Jan Kopkens hoffstatt van Gerart

            Clooten aengekocht elff sester gersten

            dese - ii - sester ontfangen de giltbroders

 

[in ander handschrift:

Item van Kerstien Keijsers goet daer

van betaelt Nilis Derrickx woonende inde

Coij een vatt roggen een half pont was en

een half hoen,  Jaxken thoe Baerts een

half vatt roggen een verdel ponts was

ende een verdel vant hoen, Diebel

Diebels hier van een spint roggen een

half verdel pont was ende een agtendeel

vant hoen, item Thonis Poell een spint roggen

een half verdel pont was ende een agtendeel

vant hoen]

 

            Wessel Sthevens vuijt huijs en hoff

            xvij alden vlemken   dit is pacht

            modo Seger Hoecken : 

 

[blz.3 rechts]

 

                        Well

 

            Peter Hermens vuijt huijs ende hof

            ½ alden vlemsch en(de) twe vat gersten, noch

            wegh Jan Basten eenen denier en alt morcken

            1½ alde vlemsch thins en(de) een simmeren

            gersten, van hanssen erff een vat roggen hier van

            ontfangen die giltbroders een simmeren gersten

[dan in ander handschrift: modo Peter van den Bergh]

 

            Alitgen Crouwels vuijt huijs ende

            hoff - ij alde vlemsch thins,

[na thins in ander handschrift:      modo den schol-

            tis Wickenhuijsen, nu aengecogt

            Jaspar Raemmaeckers]

 

            Peter Hebben vuijt huijs en(de) hoff so hij

            met Jan opden Hoff heft omgelaght

            eenen groot thins ende een vat gersten

            van Giel Corvers hoffstatt 2 – gl:  10 – sth:

[dan in ander handschrift:

Hier van betaelt Matthijs Hebben

erffgenamen het vatt garsten ende

eenen groot tot thins :

Jtem van Giell Corvers hoffstaett

twe gulden thien stuijvers modo

Jan Hebbens erffgenamen] 

 

[blz.4 links]

 

                        Well

 

            Lindert Roloffs - 3 – alde morckens en(de) ½ alt

            butgen thins ende een vat gersten vuijt sijn

            wertgens, modo Sijbert Buijcker tot

            Gogh

[na Gogh in ander handschrift: modo mijne heer Laeckhuijsen

            heer tot Walbeck etc]

 

            Frederick Hoen van Jan Hanssens erff

            een vat roggen  noch van sijne hoffstatt

            een half malder gersten dese gerst

            ontfangen de gilt broeders

[na broeders in ander handschrift: modo

            Jan Hoenen nu aengecogt het

            onderpandt eenen morgen landts

            Jaspar Raemmaeckers moet aen

            ons kerck s iaerlix ii st geven

            een vatt roggen]

 

            Gerart Huijge van sennen werdt

            4 - groten thins ende twe vat gersten

            van Pouwel de Wiltschuts hoffstatt

            een malder gersten, vant dollens daer

            Jan Seurren t onderpant van heeft vier vat

            gersten, van Gerart de Vehrs hoffstatt

            ½ mald: gersten dit ontfangen de giltbroeders

            Op den 9 Jannuarij 1664: compareerden

            voor haere graffe genade vrouwe tot Well

            ende den heer pastor, Gerart Huijge ende

            heft Jan Seurren ontlast van die vier vatt

            gersten, en(de) daervoor tot onderpant gestelt

            een stuck bowlant gelegen op die Heselingher

            [rest niet zichtbaar, afgesneden bladzijde] 

 

[blz.4 rechts]

 

                        Well

 

            Jan Seuren van sijne hoffstat 2: deniers thins

            noch vandeselve een mald: gersten maer

            hier van betaelt Gerart Huijge vier vatt

            noch vandeselve twe vat haever, noch

            van een weijde van Derick van Guijlick

            aengecocht ½ mald: roggen

 

[in ander handschrift daarboven, terzijde en daaronder:

Hier van betaelt Joannes van Holsaet van

sijn aengecogte hoffstatt een vatt garsten

een vatt haveren ende eenen denier

Ende heer

Lenssen hier

van sijn hoff

staet oick

een vatt garsten

een vatt haveren

ende eenen

denier, jtem Gabriel Vhaes aengecocht de

weijde gelegen achter Elsteren, een sieten de heere

in de Gaesdonck, andersieten Herman Heijns zal: erft

waer inne het half malder roggen is liggende

aen ons kerck sijnde ..cick het onderpandt

voor de kerck tot Well, moet nu betaelen

de erffgn: van Gabriel Vhaes zal]

 

            Henrick Hermens een malder roggen

[dan daaronder in ander handschrijft:

            modo Hendrick Seelen tot Beeck

            zal(ige)r erffgenamen sijnde het onder

            pandt huijs hoff, ende het landt

            agter het huijs]

 

            Grijtien Wevers erffgh: vuijt de hoffstatt

            tot jaergelt viffthien sth. noch eenen sester

            gersten dese gerst ontfangen die giltbroders

            noch eenen alden vlemsch thins 

 

[blz.5 links]

 

                        Well

 

            Mett Vischers vuijt huijs ende hoft

            ½ alden vlemsch thins ende 1½ malder gersten

            het een mald: is verlose maet, op den 30e

            jannuarij 1670 hebben Willem Vischers ende

            Lisbet Vischers desen voorss pacht gedeelt

            ende sall Lisbet betaelen vuijt een stuck

            bowlant gelegen op de Pael eendersits Jan Beckers

            andersits Herman Heijnen met den eenen eijnt op den

            wegh en(de) met den anderen op Jan Beckers vier vat welse #

[in marge aansluitend bij bovenstaand tekst:

# maet ende

Willem Derest

vanden pacht en(de)

vanden thins

hier van nu

aingecoght

Willemken

Lenssen huijs

haft, en lant

moet nu be

talen de vijff

vatt garsten

met den tins]

 

            Tilman Buijs vuijt het lant dat hij in

            buijtinghe becomen tegens Ardt Neelkens

            hoff gelegen bijder weedom eenen sester gersten

[daaronder in ander handschrift:

            modo Peter Hebben zal(ige)r erffgenamen

            eenen sester garsten s'jaerlix]

 

            Gabriel Vaeghs van Peter Victors hoffstadt

            een vat gersten

[daaronder in ander handschrift:

                                  , modo Wilbert Peters]

 

[blz.5 rechts]

 

                        Well

 

            T' Closter tot Well ses alde vlemsch

            eenen groot een alt morcken thins, vijff

            vat gersten

 

            Willem van Holsaet vuijt huijs en(de) hoff ½ alden

            vlemsch en(de) ½ mald: gersten noch vuijt sijnen

            weerdt twe vat gersten dese twe vat

            ontfangen die giltbroders hier van be-

            taelt Peter van Kessel van de hoffstadt

            een half malder garsten, met den ver-

            naembdin thins, ende Joannes van

            Holsaet vuijt den werdt – twe vatt

            garsten.

 

            Derick Willems vuijt huijs en(de) hoff

            ½ alden vlemsch en(de) drij vat gersten,

[daarna in ander handschrift:                          hier

            van betaelt Maria Claessen een

            vatt garsten, ende den darden coet

            van den thins, item voor Derick

            Willems het welcke Jan van Holsaet

            heeft aengecocht van Derrick Roosen

            modo nu Joannes van Holsaet #

[in marge aansluitend bij voorenstaande:

# Item de

camer van

Anna Claes.

Joannes van

Holsaet

oick het vatt

garsten met

den voorss:

spint]

 

            Peterken van Gulick van eenen morgen gelegen

            in de bant hercoomende van Robert van

            Holsaets erffgh: een alt morcken thins

            ende twe vat gersten die de gilt broders

            ontfangen 

 

[blz.6 links]

 

                        Well

 

            Jan op den Hoff vuijt sijne hoffstatt so hij

            van Peter Hebben heeft gebuijt seven

            pont wass hier van betaelt Peter Hebben

            de helft volgens accordt

[dan in ander handschrift:      , hier van de

            erffgenamen van Peter Hebben zal(ige)r

            te weten uijt die huijsinge ende

            haven, Matthijs Hebben zal(ige)r erffge-

            namen uijt huijs ende hoff twe pont

            was, Peter Hebben zal(ige)r erffgenamen

            uijt huijs ende hoff anderhalf

            pont was, jaerlix]

 

            Willem Baijen erft: van huijs en(de) hoff eenen groot

            van den aengecochten morgen lants van Alitgen Cuijpers

            een alt morckens thins 

 

            Willem Beltiens eenen groot thins ende

            een halft malder gersten, dese gerst ontfangen

            die gilt broeders,

[dan in ander handschrift: modo Gaert Beltiens

            zal(ige)r erffgenamen] 

 

[blz.6 rechts]

 

                        Well

 

            Rein Lenssen vuijt huijs ende hoff

            eenen groot thins en(de) eenen horns gulden

[dan in ander handschrift:

            modo Huijbert Mochon heeft het

            voorss: onder pandt aengecocht]

 

            Lambert van Haeff vuijt sijnen huijs en(de) hoff

            eenen groot thins modo Mattheus van

            heeft aengenomen het voorss: onder-

            pandt voor hem

 

            Jan Loeffen vuijt huijs en(de) hoff eenen grooten

            thins en(de) ½ mald: gersten

[dan in ander handschrift:              modo Peter

            Janssen zal(ige)r erffgenamen,]

[dan in weer een ander handschrift:

            modo Jan Tillemans]

 

            Peter Drijskens vuijt huijs en(de) hoff ½ mald:

            gersten

[dan in ander handschrift: modo Catrina Janssens erff-

            genamen: bij deijlonge het voors:

            onderpandt is aengevallen ende

            nu toebehoorende]

[dan in weer een ander handschrift: 

            modo Peter Hebben] 

 

[blz. 7 links]

 

                        Well

 

            Jan Linders vuijt huijs en(de) hoff ½ malder

            gersten,

[dan in ander handschrift: modo Joannes Beltiens

            aengecocht]

[dan in weer een ander handschrift: 

            modo Hendrijkc Diebels]

 

            T'huijs Well vuijt Keverberghs hoff

            2 mald: roggen # 

[in marge aansluitend:

# modo Matteias Wolters]

                                       vande Holl 4 – mald: roggen

            en(de) 1½ mald: haever, vande Facqz 1½ mald:

            haever, van Lem opgen Holl 3½ vat gersten

            ende tot jaergeldt 16 3/4 sth:

[dan in ander handschrift:                de haver

            ad drij malder, ende half malder garsten

            met den thijs moet monsr. Charles

            tot Ruremundt betaelen:]

 

            De Groote Waije vuijt Boegelspas

            3 – groten thins noch vuijt de Waij een

            vat gersten 

 

[blz.7 rechts]

 

            Jan Broell vuijt Gossen Pijpers goet

            2 – mald: roggen

[dan in ander handschrift: nu Peter Brouwers

            erffgenamen]

 

            Thijs Claes ende consortten twe

            simmeren roggen

[dan in ander handschrift: modo Henrick Claes

            een simmeren en(de) Jan Claes sijnen broeder

            een simmeren]

[dan in weer een ander handschrift:

                                   nu Kerst Vermuellen, waer

            van Henrick Heijnen twe vatt roggen]

 

            Jacob Wilberts wegen Hubert Heijnen

            een mald: roggen, wegen Jan Brouwers

            aengecocht erff 2 – mald: roggen –

[dan in ander handschrift:

            hier van betaelt Matthijas Jacobs

            de erft aengecogt – een malder roggen

            ende Jan Coppes den Camp aengecogt

            twe malder roggen s iaerlix] 

 

[blz.8 links]

 

                        Well

 

            Peter den Smidt aende kleijn Waij

            ½ mald: gersten dit ontfangen die

            giltbroeders 

 

[blz.8 rechts]

 

                        Elsteren

 

            Willem Vischers van aengecochte erff van

            Claes Ambrosius ½ mald: roggen

 

            Derick Segers vijft koelsche morckens

            thins

 

            Claes vande Poel van Sluijters erff

            drij schepel roggen, een vat gersten

            ende drij goude enckele guldens 

 

[blz.9 links]

 

                        Elsteren

 

            Jan Verheijden ende Thunis Huberts

            vande wert tegen Geijsteren 4 – grooten

            en(de) vashuijs en(de) Camp een alt morcken thins

            en(de) een mald: roggen, noch vant Moermans

            twe vat roggen, van't Sluijters een scepel

            roggen, vant goet tot Elsteren 2½ sester gersten

            vant Moermans 5½ vat haeveren, noch

            tot jaergelt  – 15 – sth:

 

            Jacob Huberts erffgh: van Moermans

            goet 2 – vat roggen noch -  5½ vat haever

 

            Willem Metselaers off Lens Pott eenen

            Hollanse plack thins 

 

[blz.9 rechts]

 

                        Elsteren

 

            Gerart Damen van de Rijdt van Sluijters

            aengecocht drij goude enckele guldens

 

            Herman Heijnen een alt morcken noch

            van den Boschcamp 2 alde vlemsch thins,

            van Haselmans werdt een vat roggen

            vant Sijmon Robben – 2 hoender

 

            Jan Heijlen van Widtfels 2½ kopken

            thins, van der Abdissenlant op den Bosch

            een vat roggen, vant Loijken xi – sester gersten

            vant Widtfels een vat gersten en(de) twe

            hoender tot hantgelt 21½ sth:

 

[blz.10 links]

 

                        Camp

 

            Henrick Claes en(de) Claes Huijgen van

            eenen pas gelegen beneven Damens Steghe

            acht vat gersten

 

            Derick Damen drij alde morkens thins

            ende twe vat gersten

[dan in ander handschrift:   modo Jochim

            Dhaemen]

 

            Henrick Damen vant Witsels goett

            off kercken lant 2 – mald: roggen

            modo Peter Hermens en(de) consortten,

[dan in ander handschrift:                                modo

            Willem Driessen die het onderpandt

            heeft aengecocht] 

 

[blz.10 rechts]

 

                        Camp

 

            Jan Damen ½ mald: gersten

 

            Peter Segers een alt mocken thins ende

            twe mald: gersten

 

            Henrick Heijlen van eenen pas een alt morcken

            thins 

 

[blz.11 links]

 

                        Bergen ende Aijen

 

            Adam Damen 1½ mald: roggen pachtmaet

 

            Jacob Janssen vuijt sijne hoftstatt

            een malder gersten

            hier van betaelt Hoeb Linders een scepel

[in de marge:

modo Henrick

Linders.

modo Jan

Sijberts]

 

            Den hoft op den Bough een mald: roggen

 

            Drijs Teuwens modo Thunis

            Wiskens een mald: roggen

[in de marge:

modo Jan Geridts

aengen Dick] 

 

[blz.11 rechts]

 

                        Aijen

 

            Henrick Janssen modo Jan Gerardts

            een mald: roggen

 

            Henrick vande Keldonck twe mald: roggen

            het een mald: is Aijense maet

 

            Jochim Jans vant Nillis van Heldens

            goet een mald: roggen Venlose maete

 

            Geurt Drijssen een mald: roggen vuijt

            de hoffstat en(de) coijpas, vuijt sijnnen

            werdt 2½ alde vlemsch thins en(de) twe

            vat gersten 

 

[blz.12 links]

 

                        Aijen

 

            Henricrik Spijgel van sijnen werdt

            vier alde vlemsch thins

 

            Geurt Heijlen van Peter Robben goet

            twe vat roggen een mald: haever en(de)

            eenen capuijn, vant Dinnis Verheijdens

            twe mald: haever

 

            Jan Vaeghs erffgh. van den werdt tegens

            Maesees twe alde vlemscen thins

            ende een malder roggen 

 

[blz.12 rechts]

 

                        Aeijen

 

            Lindert Schelbergh nu Jan Henssen

            iunior twe vat roggen

[dan in ander handschrift:   modo Peter

            Peters die goet heeft aengecocht]

 

            Gerart Rutten van eenen pas genoemt

            den Nittelenpas – 2 – mald: gersten

[dan in ander handschrift:

            modo Wijenbergh Rutten tot Aijen] 

 

[blz.13 links]

 

                        Maesees

 

            Martin Frodemont ende consorten

            van eenen wert – 2½ alden vlemsch thins

            ende twe vat gersten van eenen

            werdt

[dan in ander handschrift: modo Peter Cremers

            tot Masees]

 

            Cornillis Pouwels modo Jan Degens

            4½ vat gersten van sijnen werdt

[dan in ander handschrift:

            modo Jan Thijssen tot Ma-

            sees]

 

            Henrick Franssen van sijnen werdt

            4½ vat gersten 

 

[blz.13 rechts]

 

                         Maesees

 

            Henrick Luijtgens erffgh: van eenen

            werdt een ort was een alt butghen

            thins

[dan in ander handschrift:

                     modo Ardt Portiers tot

            Geisteren s. iaerlix ses deuten

            aen de kerck tot Well]

 

            Derick Franssen van eenen werdt

            ½ groot thins

[dan in ander handschrift:

                                  modo den post-

            meister Lijfkens tot Masees

            s. iaerlix aen de kerck tot Well

            drij deuten tot tins]

 

            Ercken Mels Ardts ende Frans Dericx

            eenen halven kolsche witpenningh

[dan in ander handschrift:

            modo Jan Arts erffgenamen

            van Masees, te weten Melts

            Arts s iaerlix ad ander half

            deut tot tins aen de kerck

            tot Well] 

 

[blz.14 links]

 

                        Maesees

 

            Mels Ardts een alt butien ende twe

            alde vlemsch thins van eenen werdt

            hier van betaelt Maria Linders

            tot Beck twe stuijvers een ort

            ende Leonart Arts van Masees

            twe stuijvers een ort s iaerlix

 

            Henrick van Beeck van eenen werdt

            een rader morken thins 

 

[blz.14 rechts]

 

                        Wanssum

 

            Jacob Segers ses malder gersten

            tot Well vrij te leveren volgens den brijeff

 

            Lindert Baijen ½ mald: gersten vuijt

            Baers werdt over die Maes geleghen welse

            maet,

[dan in ander handschrift:

                     modo Saerken Peters tot Wans-

            sum]

 

            Thijs op den Staij ½ mald: gersten

            vuijt Baers werdt over die Maes

            geleghen welse maet,

[dan in ander handschrift:   modo Peter

            Sijberts]

 

            Henrick Fijtten erffgh: op de Hellingh

            vier mald: roggen pachtmaet 

 

[blz.15 links]

 

                        Wellerloije

 

            Jacob Wismans erffgh: drij Brabants

            thins ende een quart wijns op den goeden

            vrijdagh

 

            Jan Claes ½ rader albus ende een alt

            morcken thins noch twe vat gersten

            modo Peter Coppes die nu het goet

            heeft aengecogt

 

            Jan Beckers vier vat gersten van den

            hoft in de Loi: