GenBronnen

maas

Wanssum thijnsboek 16e en 17e eeuw


transcriptie door: Rien van den Brand

niet gekontroleerd

geplaatst met toestemming van Rien van den Brand anno sept. 2013

 

Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf

Bestand: Abtei Kamp

Akten nr. 25

 

Thijnsboek van Wanssum 16e en 17e eeuw

 

[pag. 1]

 

Tot Wansom

Thijns boeck to Wansom [16e en 17e eeuw]

fangende den abtt zu Alden Camp war van den pacht betalt mutt sijn op sunte Andrijes dach aaff ijn acht

dagenn dar na, als den rijntmeister daer compt.

Item den pacht belopt alle jar vijeff malder rogen en vijr fat, nog de garst alle jar sees malder garsten war

van Leijnart Baden betalt eijn malder garst.

Item de hafer alle jar veijff malder, des mot min dar van betalen de intrest van ses hondert geldens,

te weten dartijch gildens, war van deij Creijenturs segel en breijff van kennen motten van den vorganden

prelaten war [??] mot men auch dar van den schat beta ..

 

[pag. 2]

 

Item den pacht lijt in den houff tho Wansoum, als im dijt bock to veijnden sal seijn, de weijlken verschreven

houff in parschelen verkocht eijs en op eijder perschell in dijt bock stat hofeijl pacht dat eijn eijder mot alle jaer betalen,

het welke man sal op eijder parseel vijnden en dat dan den pacht dan to fallen sal aut brijngen de ses malder garsten

en en veijff malder en vijr vat rogen en veijff malder hafferen.

Item dijt heb ick onderschreven hijr gestelt om dat dij na mij camen dat to lijchter sullen fijnden beij meij Herman Jansen,

fels deijnnar van den heer prelat feytt zu Alllden Camp van wes to ……………..

 

[pag. 3]

 

to weten fur suemerse roggen leijken in Jacop Robben guett en worden separt betalt van Jacop Robben hoof van

seijn nacommeren parteijen.

 

[pag. 4]

 

Dat Boeck van den Gewin undt Gewerff, welch Johan Verhaegh und Meriken sijn huijsvrouwe tho Wansum verpandt

schapt hebben van den heeren tot Alden Camp in den Jaere [15] 76.

 

[pag. 5] [= fol. 1]

 

Deijs parschel dout eijn maelder garst.

 

1e post

Hanrijck Koch und Lijsbeth syn huisfrouw syn behandt van Johan Verhaegh tho Wansum ten Lijffgewins Rechten aen

den Welleacker omtrent anderhalven morgen, schietende mitten eene eijndt aen Jan Kalckers kamp und mitten

anderen eijnde op Jan Verhaeghs Sleij.

 

Noech aen anderhalve morgen ongeverlick gelegen neffens den gemeijnen wech, genant den Gronen wech,

schietende mitten eenen eijnde aen den Hoigen berch. Actum in den oostmandt, anno XV c LXXXI [1581].

 

Aen dese twee percelen sijnd nu wille Lijsbeth veurscr. behandt Lenardt und Hanrick Pouwels van Wijckraeis soenen.

Oirkondt Peter Gerijts und Jacob Bussers als lijffgewijns laeten. Beheltelijck altijt eenen iederen sijne sgoeden rechten.

Actum op ten 6 Martij Anno 1613

 

Op huide date 1638 den tienden Julij dorch affsterven van Henrick Pouwels van Wijckraijs soen, alsoo is nu in dit

platß gestelt hadt Peterken Ruitiens, Lenardts huisvrouw und dat duerch laeten Jacob Robben und Reijner Bussers.

 

Pouwels Baijen und Aliten sijn huisfrouwe syn behandt van Meriken Jans huisvrouw Verhaegh

[2 posten Erfft partie staet voirder int boeck]

 

[pag. 6] [= fol. 2]

 

ten liffgewyns rechten aen huis und hoff gelegen mitter eender siden neffens Reijner Floris mitter andere sijden

beneffens Reijner Bussers erff, schietende dat huijs aen den gemeijn straete und den hoff aen Jan Robben goet.

Item noech aen een stuck landts behandt, genaemt die sael ongeferlick ander halven morgen grot sijnde, gelegen

mitter eender sijden neven Jan Kalcker landt, mitter ander sijden neven Jan Verhaegh lant, schietende mitten

eenen eijndt op Jan Huijmberts landt unde mitten anderen eijnde aen den Hoogen bergh. Gelden ons jairlix een

malder gersten. Actum in meij Anno XVc tweentnegentich [1592].

Daeraen en over geweest sijn als lijffgewins laeten Jacob Bussers und Ardt Jans soen opgen Sandt.

In presentie van mij Paulij Lochtij, pastoris in Meerlo. Nes no barris aplisa atque im prali …????………

Op huiden dato 1638 den 10e julius deurch aff sterven van Pouwels Baijen is nu in de plaetse gesadt Lenardt

Baijen Pouwels van Wijckraijs soen, und die ander handt van Alitien is nu in de plats gesadt Peterken Rutiens,

Lenardts huisvrouw duerch lijffgewins laeten Jacob Robben und Reyner Bussers.

Aen deese 3 parceelen ad 4½ morgen is in plaets van Lenardt Baijen t boeck gestelt Jan Peters Baijen soon

3 december 1685. Orkondt laten Arnt Viten ende Hobert Kremers.

 

[pag. 7] [= fol. 3]

 

2e partie

Peter de Schroer aen gen Moelen und Metgen syn huisvrou syn behandt van Johan Verhaegh ten lijffgewyns

rechten aen huiss und hoff, gelegen tho Wansum bij der Moelen, schietende mitten eender sijeden aen Jan

Verbeecks hoff und mitter ander zyeden aen die gemeijne straet. Geldende ons daeruit jaerlicx eenen stuver brab.

Actum in augusto anno XVc eenentachtentich [Ao.: 1581].

Nu op ten tiende daech Martij Ao XVIc und seven [1607] is aen dit veurscr. huis und hoff behandt Hanrick Peter

ende Mertiens veurscr. soen. Actum bij Mariken Verhaegh und Peter van Reisenbeeck oer man.

Nu op huidt den 6. Dach Martij Ao. 1613 hefft aen dit vurscr. huiss und hoff een hant gewonnen Lijsken Hanrick

Smidts doechter bij Hanrick Peters vurscr. mit zijnen willen. Oirkundt Peter Gerijts und Pouwels van Wickraijdt als

lijffgewins lathen. Actum op dato als voer beheltelicken eenen iederen altit zijnes goeden rechten.

Op huiden dato Anno 1620 den 30 december soe hefft Jeurien Nolten und Jenneken sijn huisfrou een handt

gewisselt voer laeten nemelich Pouwels van Wijckraeijdt und Arndt opgen Sandt als lijfgewins laten.

 

[pag. 8] [= fol. 4]

 

Op huiden dato Anno 1643 den 2e febrij soo heft sich erschienen Jan Smidts ende heft een handt gefonnen und

gewonnen neffens Jeurien Nolten ende heff sich selven tho boeck laten stellen den voerscr. Jan Smidts.

Oircundt laten Peter van Seoest ende Lenardt Baijen.

Neu op ten lesten Januarius Anno 1654 heft sijch erschienen Lamert Gerijts alias Mollers als aenkoeper van dat

huis end hoff bij der moelen gelegen, daer neu lest van te boeck heff gestaen Jan Smijts boven verhaelt mit in

namen sijnes swager Ties Kerstiens daer van veurs. Lamert tselve aengegolden ende het gewijn daervan betalt

ende voldaen, ende in platß van Jan Smijts hem selve als aencoper ende sijn dochter Jenneke daeraen doen

behanden ter lijffgewins rechten ende alhier te boeck daen stelen ter presentien Jan Kessels ende Peter Vitten

lijffgewijns laten. Actum vuit supra Jan Kessels, Peter Fitten

Titulo emptionis stait nu aen dit huijs eb hoff t boeck Jan Buskens und Catharina Peters coniuges.

Het gewijn en gerechtijcheijt naer lijffgewijns rechten hier toe staende is voldaen en betaelt in presentie

Hubert Kremers en Peter Alardis als laten. 4 december 1692

 

[pag. 9] [= fol. 5] Den teijns eijn alt morken

 

3e partie

Jacob Willems tot Blitterswijck und Peter sijn soen sijn behandt van Meriken sein huisvrouw Verhaegh, ten

lijffgewins rechten, aen anderhalven morgen landts ongeverlijck, dat Jans van Droemel placht toe te hooren,

gelegen mitten eenen eijndt aen de Kulensberch, mitten anderen eijndt aen Willem Hermens lant und mitter

eender sijeden nevens des Heeren van Blitterswijck lant, metter ander sijden neven Jan Huijmberts landt.

Actum in Novembris Anno XVc und tnegentich [1590].

Item huid den 6e Decembris Ao 1615 heft Peter Jacob Willems soen veurscr. een handt gewonnen bij hem,

nemlick Jacoben sijnen zoen. Oircundt lijffgewins laeten Jacob Bussers und Ardt Janß soen op gen Sandt

und mij Paulo Lochtis, pastore in Meerlo et noto publico.

Nu op huiden datum Ao. [16]28 durch affsterven van Jacoben foerscr. is in die platse gesadt Liesbeth huer

doechter durh laeten Pouwels van Wijenraedt und Ardt opt Sandt, als lijffgewijns laeten und gilt den tins 1 alt morcken.

Nu op huden dato 1639 den 11. Junius deur affsterven van Peter Jacop Willems soen Tonis in de platse gesadt

und deurch affsterven van Lisbeth haer dochter is nu in die platse gesedt Jutt, die huisvrouw van Peteren und

dat deurch lijffgewijns laeten

 

[pag. 10] [= fol. 6]

 

Jacob Robben und Lenardt Baijen.

Den 23 Januarius 1653 is gecomen Gerijt den Snijder ende heft gefonnen een handt beneven sijner moeder Jut

veurscr. ende heft Gerijt hem selven te boek doen stellen. Oircundt lijffgewins laeten Reijner Bussers unde Lenardt Baijen.

Den 10 December ijs comen Gerat den Snijder ende heft de doede hant sijns moeder saliger gefonnen en in

de plats doen setten seijnen soen Weijllem en stat noh ten sine handen. orcont laten Lenaert Baeijen, Jan Kessels.

1696 den 6 Novemb. Hefft Heer Johan van der Berck, vicarius tot Blitterswijck deese 1½ morgen landt van Gerardt

den Snijder aen sijch gekofft und sych selver t Boeck laten stellen.

Amanuati Willem den Snijder, Hr. Johan van der Beeck, vicarius tot Blitterswijck 6 Nov. 1696

Titulo emptionis et manuati Andres und Mechtilddis Kessels conjuges et tm jura aman quam ….. 22 decembris 1727.

 

[pag. 11] [= fol. 7]

 

4e partie

Reijner Floris kijnder mit namen Alitien und Peerken sijn behandt van Mariken Jans huijsvrou Verhaegh ten lijffgewins

rechten aen huis und hoff gelegen tusschen Lenardt den Baed und Peter die Bije, schietende mitten eenen eijnde

aen de gemeijn straete und mitten anderen eijnde aen Jan Robben erff.

Actum op synte Andries Ao XVc drientnegentich [30-11-1593].

Oirkundt lijffgewins laeten Jacob Bussers und Arnt Janssoen op gen Sandt et me Paulo Lochtis, pastoir in Meerlo et

sacris aplira atque impial.. auctibus noto publico.

Naer desen is gecomen Tunis Peskens als aencooper ende heft een handt gewonnen aen dede veurscr. hofstaedt

ende heft te boeck laten stellen Guerdt sijnen soen. Oirkunde laeten Jacob Robben, Lambert den Muller.

Geschiet den 9e febrij 1645. Ick segh 1645.

Naer desen is gecomen de veurscr. Peerken ende heft haer handt opgegeven van dese veurscr. hofszaedt ende

daeraen behandt Allert Tunis Peskens soen. Oirkundt laten hierover gestaen Lambert den Mulder, Jacob Robben

geschiet den 29. Januarij 1648.

Nachdem Henrich Kersten oder Florice zu Wansum untern 19ten novembris 1707 gerichtlich beij brennender

kertzen obenstehendes Leibgewinruhrigs land

 

[pag. 12] [= fol. 8]

 

Ahngekauft auch dieserthalb den gebührenden consensium gefonnen, ist solcher von seiner hochwürden herrn

Prelathen zu Camp dieser gestelt ertheilet worden, dass er praestanda prastirn solle, welche zufolg erst gemelter

Henrich Kersten so woll die Jura Amanuationis als inscriptionis abgestattet auch sich selbsten nebst seinen Vetter

Christian sohn von Peter Kersten ahn herbeischriebenen landt hatt behandt lasse.

Signum Wansum den 23 decemb. 1713

 

[pag. 13] [= fol. 9]

 

5e partie

Jacob Bussers und Neesken syn huisvrouwe sijn behandt van Meriken Jans, huisfr. Verhaegh ten lijffgewins

rechten aen die huis stede mit een huixken van den bongardt tsamen groot sijnde omtrent een verdel placks,

gelegen mit der eenre sijden beneven Lenert der Baed und dat huis aen die gemeijn straete.

Actum in 8 sept. Ao.XVc twe en tnegentich. Hier aen en over gewest Aerent Janssoen op gen Sandt als lijffgewins

laten und Peter Jacob Willemsoen et ego Paulus Lochtins, ecclie prochialis in Meerlo et sacris aplira ac Impiali ……..

Jacob Bussers soen, Reijner Bussers heft gewonnen en geworven die affgestorven handt en ende heft neu

in die plats laten stellen Jacob Reijner Bussers soen ende Marie sijn huisvrouw an een huistede mit een hoexke

van den bongart. Hier flen ende over gewest Jacob Robben ende Lenardt Baijen, Pouwels van Wyckraedt soon

als lijffgewins laeten. Anno 1638, den 3e Julius.

Deur affsterven van Marie veurscr. Reyners heusvrouw is neu in de platse gesedt Reijners Bussers doechter

Marie en dat deur laten Lenardt Bayen ende Derick den Clompenmaeker, geschiet 1651.

Anno 1667 loco Mariae amanuata Aleydis soror Mariae, pro sex solidis.

Orcondt laeten Jacob Robben, Lambert den Muller, den 1 decembris

Loco Jacobis Bussers, Reiner Sohnen

Johan Bussers, Jacob Sohne loco Adelheidis ….

Maria Driessens, Peter Driessen, Adelheid …………

 

[pag. 14] [= fol. 10]

 

Anno 1714 den 2ten Decembris ist ahn statt Mariae Driessens ihr Sohn Henrich van den Bergh, ohngefeht 17 Jahr

seines alters ahn diese parcell dess viertell morgens behandt worden, die gewins und schreibgerechtigkeite sein

und so gleich durch seine Vater Johan von den Berg abgestattet.

Nachdem Johan Bussers mit Todt abgange ist, hatt obgedachten Johan Von den Bergh seins alters ohngefehr

50 Jahr alt sich selbsten ahn diese parcell des viertel blaidts [?] behanden lassen latonibus infra scriptis

Wansum den 1ten novembris 1717

1730 den 4ten octobris ist Reinerus van den Bergh ahn platz seines abgestorbenen Vatters Johannem von den

Bergh ahn obenspecificirte parcell behandt word, hatt auch die ordinarie gewins und schreibgeechtigkeit abgeführt.

Anno 1734 9 Jan.seint wegen dass ahngekaiften parcels jura conf.

Amanuati et inscriptionis bouhhe [?] Arnoldus Kessels, pastorem zu Ulleren [Oirlo] nahmens

 

[pag. 15] [= fol. 11]

 

Seines Ohmen Andreas Kessels zu Wansumb die ordinaria jura bezahlt, auch Andreas Kessels, 12 Jahr und

Joannnam Kessels 14 Jahren seines Alters wiederumb zu buch setzen lassen.

 

[pag. 16] [= fol. 12]

 

6e partie

Jacob Robben 4 fat roggen 1 hoen

Item noech een stuck landts geheijten het Morgen landt omtrent gross sijnde twee morgen waer aen t lest

behandt is gewest van heeren tot Alden Camp ten lijffgewijns rechten Henrick Jans soen op gen Sandt,

und is dit vurgen. stuck landts gelegen ten beijden sieden tuschen Thies Leenkens landt, het een eijndt

schietende over den gemeijnen wech, geldende ons dair uuit jaerlijx vier vatt roggen und een schmael hoen.

Item nu op ten Xe dach Martij Ao XVI c und seven [1607] is aen dit vurscr. morgen landt behandt Aert

Janssoen opgen Sandt und Jenneken syn huisfrouw. Actum bij Meriken Verhaegh und Peter van Reijsenbeck

oer man. Oirkundt lijffgewijns laeten Jacop Bussers und Peter Jacob Willems soen und mij Pualo Lochtis,

pastore in Meerlo et sacris aplira act Impiali ….

Anno 1628 den 4 Mais in bij wesen Hanrick Hoogen und Pouwels van Wijckraij, hefft Ardt opt Sandt gewonnen

een sterffhandt sijner seliger huisvrouwe und te boeck laten setten Jan op gen Sandt, Ardt veurscr. soen,

als recht erffgenaem. Actum per me Frein Wilhelmum Dunwaldt, priorem Vetere Campi.

Anno 1635 den 19 december also is komen durch aff sterven van Jan op Sandt ende hefft sich nu in die

verstorven handt toe boeck gestelt Jacop Robben als richte erffgenaem und dat durch laeten Lenardt Baijen

und Peter van Soest.

Op huiden dato 1638 den 15 december durc affsterven van Jenneken AAArdt op gen Sandt husvrouw also

hefft sich nu toe boeck gesteldt Anna Jaspers de huisvrou van Jacob Robben durch laeten Lenardt Baijen und

Reijner Bussers.

Loco Jacobi Robben qui hanc jugera vendidit Arnt Fiten, qui Arnt Fiten hifie [?] duobus ……………1692

Op huijdt Anno 1692 soo is gecompareert de weuduwe von Arent Fiten met naeme Wendel Versleien ende is

gecompareert naer liffgewins rechten haer selfs comparant, neffens haeren soen te boeck doen setten met

naeme Jan Kessels ende hefft haer orken [?] ontfangen ende alles vol daen van de bovenstaende post, stan

alsoo te boeck Wendel Versleien ende wouduwe van Arent Kessels ende haere soene Johan Kessels.

Actum als boven 1692 den 3 december. Orcont laten Peter Allaers , Michgel Flueren.

1737 den 20 november heft den eerwaerdigen hr. pastoir van Oirlo aen die plaets van Jan Kessels benoemt

Joannes van Hegelsom, aetatis 11 en dee gerechtigheiten betaelt. Oercont Arnoldus Kessels, pastor in Oirlo.

Frater Hubertus Löhrer, Kellener zu Camp.

 

[waar is pag. 17 - fol. 13???]

 

[pag. 18] [= fol. 14]

 

7e partie

Beel, Jan de Mollers zeliger achtergelaten huisfrou is mit Hanrick oere soene behandt aen den halven Welle

acker, und aen dat halve landt genumpt den groenen wech, van welcke twee veurscr. parcelen die ander helfft

ten lijffgewins rechten haldende sijn Henrick Hoch und Lisebeth sijn huisvrou als voer aengeteikent.

Actum bij Mariken Verhaegh und Peter van Reisenbeck oer man, op den X Martij Ao XVIc und seven [10-III-1607].

Oirkundt Jacop Bussers und Ardt Jans soen op gen Sandt als lijffgewijns laten.

Nu op ten 6 december Ao 1615 Beel Smollers een handt gewonnen bij haer nemlich Derick int Jan de Mollers en

oer sone in bijwesen Jacob Bussers und Ardt Jans zoen op gen Sandt lijffgewins laten et me Paulo Lochtis,

pastoer in Meerloo et noto publici.

Op huiden dato 1638 den tienden Julius durch affsterven vanDerick die Moller is nu in der plaets gestelt Jan

der Moller, Derickx soen durch laten Jacop Robben und Reijner Bussers als lijffgewijns laeten.

Op huiden den 25. Januari 1640 is aen dse parcelen nevens Jan den Muller te boeck gestelt Marie Jansen de

welches handt van de momburen van Jannen gefonnen ter persoenen van Reijner Bussers ende Lenardt Baijen

so over dese als lijffgewins laeten gestaen.

 

[pag. 18] [= fol. 14]

 

Neu op ten lesten Januarius 1654 heft Lambert Gerijtz alias Mollers een handt gewonnen bij sijne huisvrouw Marij

Jansen aen de twe parcelen op di andere sijede int Wijtte staende den halven Wellacker ende dat halve staende

den halven Wellacker ende dat halve landt genuempt den groenen wech. Ende daervan nevens de veurscr.

sijne huisvrouw alhier te boeck doen stellen huer beijder zoentjen Derick Mullers. Ter presentien Jan Kessels

ende Peter Vitten als lijffgewijns laeten. Actum vuit supra: Jan Kessels, Peter Fittien.

Nota bene

Nou op heuden dato 1661 den 10 December heft seijch erschenen Lambert den Moller ende heift seijch erschenen

en heft de dode handt von sijn huisfr. gefonnen en heft doe Lieff Storfelen [?] sijn huisfrou Marij Jaspers to boeck

doen setten hem selff Lambert den Molder en stat nou to bock ten twe handen dato als boufen.

Oircont laten Reijner Bussers en Lenart Baden.

 

[waar is pag. 19 - fol. 15???]

 

[pag. 20] [= fol. 16]

 

Derick Mullers 1654 loco Marie

Lambert de Muller 1662, den 20 decembris loco Derick Mullers

Johannes de Muller Lambert Joh. Starf 40, Anno 1676 praesentibus latonibus Arntt Fith, Dri… Kessels et Joanne Hogen.

Noch behant ah den huis ………………………………………….

Mr. Johan der Muller hat sein zinsen bezahlt gelich ……….

Anno 1692 is gecompareert Michil Fleuren als rechten geswooren momber van de onmondige kinder van Jan den

Mollers saliger ende heeft sich eerschenen naer liffgewins rechten ende heeft te bock doen setten den soen van

Jan voorschreven, met naeme Gerit de Mollers, Jan de Mollers als rechte  eerffgenaemen van Jan de Moller

voorschreven van het landt aen den groenen weche van den Wellacker. Datum als boven 1692 den 3 december.

Orcont laaten Hubert Cremers Jacob Hoegen.

 

[pag. 21] [= fol. 17]

 

8e partie Desen post stondt achter int origineel boeck.

Anno 1615 den lesten december heft Merike Verhaegh gewonnen ende geworven Jans Verhaegh saliger haren

man. In die plaetse sich selffs te boeck laten setten, namelich Mariken Verhaegh in der wielen sij ´t goet selffs aen

die handt heft ende noch meister daer van is und sijn lijffgewijn goeder. Oirkundt deurch laeten Goerdt op gen Sandt

und Pouwels van Wickraedt.

Nota op huiden den 17 december 1623 hefft Hanrick Hoogen, Harman saliger unde Mariken Hoogen, als soon een

handt gewonnen ten lijffgewijns rechten aen den hoff tot Wansum, genumpt den Gadts hoff, wis erst behandt was

aen Jan Verhaegh und Mariken sijn huisfroue. Endt nu Mariken Hoogen als rechte erffgename hueren soen Henrick

Hoogen als boven daeraen behandt unde toe boeck laten stellen.