GenBronnen

maas

Venray municipaliteit overlijdens 1798


Venray 1798 overlijdens aangiften voor municipaliteit

[staan achter aan in begraafboek van Venray]

 

Venray MO1798-001   -   18-08-1798   -   stempel nr. 120

acte van begraeffenisse

op heden den eersten fructidor sesde jaar

der Fransche republijk ten vier uer naermidags

zijn voor mij Peter Gijskens municipal

agent van Venraij op het gemeents huijs

alhier gecompareert twee nabueren van Francis Dekkers waer

van den eersten zig noemt Theodorus Hulsenbeek

oud sevenenvijftig jaaren schoenmaker van professie

ende den tweeden Hend. Kersten oud vijfenvijftig jaar[en]

binnen dese gemeente woonagtig welke com-

paranten Theodorus Hulsenbeek ende Hendrik

Kersten aen mij hebben verklaart dat

Joanna Dekkers oud een jaar en twee

maanden dochter van Francis Dekkers

oud eenendertig jaaren daglooner van

professie en Catharina Versteegen oud

tweeenveertig jaaren ehel. insgelijks

binnen dese gemeente woonagtig, is

overlede des naermiddags voorss. ten drij

ueren binnen des ouders wooninge

ingevolge dese hebbe ik mij seffens

ten selven huijse begeeven, ende nog van

de dood van gemelte dochtertje Joanna

Dekkers verseekert ende daervan dit

tegenwoordig acte vervaardigt, het welk

de nabueren neffens mij hebben

onderteekent tot Venraij op dag maand

en jaar voorss.

[handtekeningen:]

Teodorus Hulsenbeek

Hendrick Kersten

Peter Gijskens agent municipaal

 

Venray MO1798-002   -   19-08-1798   -   stempel nr. 121

op heden de tweeden fructidor der sesde

jaar der Franse republijk ten acht

ueren voormiddag zijn voor mij Peter

Gijskens agent municipaal der gemeente

Venraij op t' gemeents huijs alhier

gecompareert twee naebueren van Francis

van Oeffelt met naeme Peter Loonen oud

tweeenvijftig jaaren daglooner zijner

professie, ende Matijs Groonen oud

vierenveertig jaeren insgelijks daglooner

beijde woonagtig binnen dese gemeente

welke comparante Peter Loonen ende

Matijs Groenen aen mij hebben verklaart

dat Martin van Oeffelt oud circa

twee en een half jaar zoon van

Francis van Oeffelt oud drijenvijftig

jaaren, ende Petronella Hofmans oud

veertig jaaren ehel. insgelijks binnen

dese gemeente woonagtig alhier overleden

is des morgens voorss. om vier ueren

binnen des ouders wooninge, ingevolg

dese hebben ik mij seffens ten selven

huijse begeven nog van de dood van

gemelte soontje Martin van Oeffelt

verseekert, ende daer van dit tegenwoordige

acte vervaardigt, het welk de nabueren

beneffens mij hebben onderteekent tot

Venraij op dag maand jaar als vooren

[handtekeningen:]

Peter Loennen

Matis Groenen

Peter Gijskens agent municipaal

 

Venray MO1798-003   -   21-08-1798   -   stempel nr. 122

op heden de vierden fructidor sesde

jaar der Franse republijk ten vier

ueren snaermiddag zijn voor mij Peter

Gijskens agent municipal der gemeente

Venraij gecompareert twee naebueren

met naeme Arnold van Rossum schoenmaker

van professie oud dertig jaaren en

Matijs Janssen oud achtendertig jaaren

schoenmaker van professie beijde

woonagtig binnen dese gemeente

welke comparante Arnold van Rossum

em Matijs Janssen an mij hebben

verklaart dat Anna Maria Vermeulen

oud veertien maanden dochter van

Antoon Vermeulen oud veertig jaaren

schoenmaker van professie ende

Joanna Buijs oud sesenveertig jaaren

circa twee ueren smorgens binnen

zijne [sic: hare] ouders wooninge alhier overleden

is, ingevolg dese verklaering hebbe

ik mij seffens ten selve huijse begeeve

mij van de dood van gemelte Anna

Maria verseekert ende daervan dit

tegenwoordig acte vervaardigt, het

welke de nabueren voorss. beneffens

mij hebben onderteekent binnen

Venraij op dag maand en jaar als

vooren

[handtekeningen:]

A. van Rossum

Mathiijs IJansen

Peter Gijskens agent municipaal

 

Venray MO1798-004   -   20-08-1798   -   stempel nr. 123 [aangifte 21 augustus 1798]

op heden den vierden fructidor sesde

jaar der Fransche republijk ten ses

ueren savonts zijn voor mij Peter Gijskens

municipaal agent der gemeente Venraij

gecompareert twee naebueren van de

wed[uw]e Verasdonck met naeme Henricus

Roelofs oud vijfensestig jaeren

schoenmaker van professie, ende Antoen

Cuijpers oud sesenveertig jaeren schoenmaker

van professie beijde woonagtig tot

binnen dese gemeente, welke comparante

Henricus Roelofs ende Antoen Cuijpers

aen mij hebben verklaart dat Joannes

Verasdonck oud vierentwintig jaere

schoenmaker van professie, soone van

[wijlen] Willem Verasdonck en Petronella Bijstervels

op den derden voorss. savonts

circa ses ueren binnen sijne moeders

wooninge alhier is overleeden

ingevolg dese verklaering hebbe ik

mij seffens ten selve huijse begeeven

mij van de dood van gemelte Joannes

Verasdonck verseekert, ende daarvan

dit acte vervaardigt, het welk

de nabueren voorss. beneffens mij

hebben onderteekent binnen Venraij op

dag maand jaar als vooren

[handtekeningen:]

Henricus Relofs

Ant: Cuijpers

Peter Gijskens agent

municipaal

 

Venray MO1798-005   -   27-08-1798   -   stempel nr. 124 [aangifte 28 augustus 1798]

op heden de elfden fructidor sesde

jaar der Fransche republijk ten acht

ueren voor noen zijn voor mij Peter

Gijskens municipaal agent der gemeente

Venraij op het gemeents huijs alhier sijn

gecompareert twee naebueren waer van den

eene zig noemt Christiaan Claessens oud

zevenendertig jaeren schoenmaker van

professie den anderen Antoon van Geldorp

oud circa vijfendertig jaaren hoedenmaker

zijns stijl beijde binnen dese gemeente

woomagtig, welke comparante

Christiaan Claessens ende Antoen van

Geldorp voor mij verklaart hebben dat

Josephus Benedictus Raemakers oud drij

jaeren drij maanden en acht daegen

wettigen zoone van Gerardus Raemakers

ende Petronella Allegonde van den

Grootenacker ehelieden insgelijks binnen

dese gemeente woonagtig den tienden

deses maand fructidor des avonds

om elf [uren] binnen zijne ouders wooning

alhier is overleeden, ingevolg dese

verklaering hebbe ik mij seffens

ten selve huijse begeeven mij van de

dood van geseijde Josephus Benedictus

verseekert ende daer van dit tegenwoordig

acte vervaardigt, het welke voorschrevene

beneffens mij hebben onderteekent

op dag maand jaar voorss.

[handtekeningen:]

Christiaan Claessens

Antonius van Geldorp

Peter Gijskens municipaal agent

 

Venray MO1798-006   -   05-09-1798   -   stempel nr. 125 [aangifte 6 september 1798]

op den twintigsten dag van maand

fructidor sesde jaar der Fransche

republijk ten acht ueren voor noen, zijn

voor mij Peter Gijskens agent municipal

der gemeente Venraij op het gemeents huijs

alhier gecompareert Joannes Meeuws oud

circa vierenvijftig jaaren obergist ende Wilhelmus

Robbijns oud sesendertig jaaren

schoenmaker van professie en nabueren van

Wilhelmus Zelen beijde binnen dese gemeente

woonagtig, welke comparanten Joannes Meeuws

ende Wilhelmus Robbijns aen mij verklaert

hebben dat Joannes Zelen oud ontrent

vier jaaren wettige zoene van Wilhelmus

Zelen ende Wilhelmina Verblackt ehelieden

gisteren naer middag circa vier ueren op

sijne ouders huijs Achterplaetse bij het

heijmelijk gemak in een poeltje waeter

is gevallen, door de vaeder daer uijt

getrokken zoo men vermeijnd gesmoort

waer naer immediat [= onmiddellijk] geroepen is den

medicina doctor Henricus Oomen oud

sestig - - jaaren, den welken naer

alle hulpmiddelen aengewend te hebben

geen profijt of voordeel tot behoud des

gemelt kinds leven heeft kunnen

toebrengen vervolgens in genoemde water

verdronken ofte gesmoort ingevolg dese

verklaringe hebbe ik mij seffens ten selven

huijs begeeven de plaats in presentie

van voorseide medicin doctor waer het

kind in verdronken is, gevisiteerd en die

nauwelijks eenen voet diep van waeter

bevonden, ende mij van de dood van geseide

kind versekert, ende daer van dit tegenwoordig

acte vervaardigt het welke de nabueren ende

den medicin doctor beneffens mij hebben ge-

teekent op dag maand en jaar voorschreven

[handtekeningen:]

Joannes Meeuws

Welhaemus Rabyns

H. Oomen med. doctor

P. Gijskens

 

Venray MO1798-007   -   07-09-1798   -   stempel nr. 126

op heden den eenentwintigsten dag

van ma[a]nd fructidor sesde jaar der

Fransche republijk ten vier ueren naer

middag zijn voor mij Peter Gijskens

agent municipal der gemeente Venraij

op het gemeents huijs alhier gecompareert

Bernardus Evers oud vierenvijftig jaaren

akkerman van stijl ende Joannes Peeters

oud tweeendertig jaaren insgelijks akkerman

en beijde nabueren van wijlem Arnoldus

Versleijen binnen dese gemeente woonagtig

welken comparante Bernard Evers ende

Joannes Peeters aen mij verklaart hebben

dat Arnoldus Versleijen oud circa vijf en

ve[e]rtig jaaren wettigen zoene van Reijnier

Versleijen ende Petronella Peeters

gewesene echtelieden, woonagtig bij de

wed[uw]e Reijnier Versleijen als akkerman

binnen dese gemeente den selfden

dag circa twees ueren binnen de

wooninge van voorsschreve weduwe

alhier is overleden ingevolg dese verkla-

ringe hebbe ik mij seffens ten selven

huijs begeeven nog van de dood van

geseide Arnoldus Versleijen versekert

ende daer van dit tegenwoordig acte

vervaardigt het welk voorschreeve

nabueren beneffens hebben ondertee-

kent op dag maand en jaar als boven

[handtekeningen:]

Bernardus Evers

Johanes Peeters

Peter Gijskens agent municipal