GenBronnen

maas

Venlo inventaris 1876


Bron: GA Venlo - archief 450 dekenaat en parochie Venlo 1298-1989 - 2.6 stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

           inventaris nr. 1876 - akte 26-4-1698.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


samenvatting:

 

26-4-1698 Akte waarbij Johan Albert van der Boyen, erfvoogd van de stad Roermond, verklaart dat Willem Ramaeckers,

als rentmeester en namens zijn principaal Arnold markgraaf van Schenck van Nydecken, heer van Hillenraeds etc. van Peter van Daelen,

gevolmachtigde van Willem Coentsen, landschrijver van het land van Gulick, een som van 1250 rijksdaalders geleend heeft,

die hij gebruikt heeft om een kapitaal van 3688 rijksdaalders af te lossen die Arnold schuldig was aan de Ursulinen zusters te Roermond,

met als onderpand "de kooren ende oliemeulens tot Swalmen op den Swalm gelegen wesende aen dese erfvooghdije leenroerich".


transcriptie:


Wij Johan Albert van(den) Boijen baron van Neerissen heere van Venraij Helden

Macken etc. erfvooght der stadt Ruremonde, ende heere van Leuwen, doen te weeten, dat voor onsen lieven ende getrouwen Petrus

Daemen Portmans beijde der rechten licentiaet, stadthouder van den leenzaele der voorschreve erfvooghdije ende de mannen

van leen hiernaer beschreven erscheenen ende gecompareert is Willem Raemaeckers tegenwoordighen rentmeester van

heere Arnold marckgrave van Schenck van Nijdecken, heere van Hillenraeds, Swalmen, Asselt, Blijenbeeck, Afferden, Gribben-

vorst, Brempt, Wetten etc. den welcken ons verthoonende d'originele volmacht in dato den 28 februarij van desen jaere

sesthien hondert achtennegentigh door den voorschreven heere marckgrave eijgenhandigh onderteeckent /: waarbij den

selven is geconstitueert ende geauthoriseert om in dessens naeme ende van sijnens wegen nieuwe penninghen op te lichten,

om daermede andere capitaelen tot tijnsheere constituants laste voor hoogeren intereste staende aff te leggen ende daervoor

behoorliche rendts verschrievinghen te geven :/ heeft bekent ende beleeden in naeme van sijnen heere principaelen, uuijt cracht

van onse scepene brieven van octroij de dato den thienden meert lestleden opgenoemen, ende wel ontfanghen te hebben

uuijt handen van den notaris ende procureur Peter van Daelen, als volmachtiger van heere Willem Coentsen landt-

schriever des landts van Gulick, ende vooght der stad ende ammanie van Hinsbergh, eene somme van duijsent

tweehondert ende vijftigh ricxdaelders in harde specia van goede silvere munte tegenwoordigh in desen lande ganckbaer,

welcke somme hij verclaerde mede geene geloijeert te hebben tot afquijtinge van het capitael van drij duijsent seshondert acht-

entachentigh ricxdaelder soo de Religieusen Ursulinnen der stadt Ruremonde tot laste van den voorschreven heere marck-

grave hebben te pretenderen gehadt gelick ons den voors: comparant mitte originele quitantie in dato 28 februarij

lestleden heeft doen blijcken tegens den penninck twintigh voor interesse jaerlicx, belovende den voorschreve comparant

in naeme van sijnen heere principaelen aen den voors: heere Coentsen off sijnen volmachtiger dessens erven off wettigen helder

deses briefs alle jaeren binnen de stadt Ruremonde daervan voor interesse te geven, ende wel te betaelen vijf par cent, vrij van

alle lasten ende impositien hoedaenigh dije oock zouden connen menschen gedachten ingevoert worden, edoch sal den

voors. heere marquijs connen volstaen mit vier vant'hondert mits den integraelen interesse betaelende precisie binnen den

tijt van ses weecken naer den verschijnsdagh, welcken verschijnsdagh sijnen aanvanck heeft genoemen op den achtentwin-

tighsten februarij van desen jaere sesthien hondert achtennegentigh, ende voor de eerste reijse sal commen t'exspireren op den

achtentwintighsten februarij alsmen schrijven sal duijsent ses hondert negenennegentigh, ende soo voorts van jaere tot jaere totte

afloese toe die aen den voors: heere marquijs dessens erven oft naer commelinghen alle jaeren vrij sal staen te doen, naer

opcondinghe van een half jaer voor den verschinsdagh mits erleggende de voors: capitaele somme van duijsent tweehondert ende

vijftigh ricxdaelder munte voors: ende alle verloopen van dijen ende op dat den voors: heere rentm(eeste)r soo wegens sijn capitael

als interessen verseeckert mochte wesen, soo heeft den voors: comparant uuijt crachte sijnder volmacht tot een vastende speciael

onderpandt gestelt, gelick hij doet cracht deses de kooren ende oliemeulens tot Swalmen op den Swalm gelegen wesende aen

dese erfvooghdije leenroerich onbelastende onverbonden aen ijmanden, oock los, ende vrij van allerhande lasten ende contri-

butien voorts generaelick ende speciaelick alle andere goederen van den voors: heere marquijs onder desen vorstendoms gelegen,

en in cas van onverhoopte misbetaelinge soo het voors: capitael als interessen tot volle satisfactie daerop mede te verhaelen, tot

welcken eijnde heeft den voors: comparant in naeme sijner heere principaelen sich gesubmitteert ter parate executie van alle heeren hoven

wetten ende gerichten ende signantelick aen desen ed. leenzaele, ende gerenuntieert op alle exceptien ende privilegien van rechten desen

eenichsints contraxterende ende signanselick op den regel rechtens dicterende dat generaele renuntiatie van geender weerden en

is tenzije dat speciaele voor gaet, end eheeft den voors: notaris ende procureur van Daelen verclaert dat de voorgemelte caputaele pen-

ningen voor hin hebben gestaen tot laste van den heere baron du Magnij ende gevest sijn geweest uuijt erachter van segel ende brieven

in dato den 21 junij sesthien hondert tachentich seven opt caener velt tot Straelen op welcke conditien heeft den voors: stadthouder

in stadt onsen gedaen de realisatie aen handen van den voors: notaris ende procureur Peter van Daelen in naeme ende tot prouffijt

van sijnen he-principaelen mit expressen voorbehaldt dat dese realisatie maer en sal duijren voor den tijt van ses jaeren, binnen

de welcke den rentgelder gehouden sal sijn het leengoedt t'ontlasten oppene als naer de leenrechten, blijvende het selve leengoedt

ende den rentgelder niettemin beswaert mit last ende dienst als eenen leendraeger sijn leenheere schuldigh is, hier sijn over ende

aen geweest onse leenmannen de licentiaeten Matthias van(den) Bergh ende Matthias van Wessem des ter waerer oirconde hebben wij onsen

segel aen desen openen brief gehanghen ende door onsen …… ….. onderteeckenen; ons ieder een sijn goedt recht voor-

behouden actum inde erfvooghdije tot Ruremonde den sesentwintighsten april duijsent seshondert negentigh acht,

Glubbers


zegel van: Johan Albert van(den) Boijen