GenBronnen

maas

Venlo oproep 23 juni 1815 aan de inwoners


Bron: GA Venlo - archief 450 dekenaat en parochie Venlo 1298-1989 - 2.3.2 contacten met de wereldlijke overheid

          inventaris nr. 1176 - oproep 23-6-1815.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Oproep aan inwoners van Venlo, net na de slag van Waterloo [18-6-1815], waarbij de geallieerden de overwinning

behaalden over de Franse troepen, om "onze dappere krijgslieden met onze trouwen bondgenoten" te ondersteunen.


[transcriptie:]


Stad Venloo


De Burgemeester


Aan de Burgerij en Ingezetenen dezer Stad


De heilige strijd tot verzekering onzer onafhankelijkheid, en handhaving

onzer Eer is begonnen, En onze dappere krijgslieden met onze trouwe bondgenoten

hebben zich wederom loffelijk onderscheiden; Zeegerijk, en en overwinnend

gaan zij op de baan der Eer voort, Zij hebben aanspraak niet alleen op onze

dankbaarheid, maar voor al de verminkte en gekwelde onder hun op Een

menschlievende verzorging; onze plichten schrijven ons voor om het hun

aan niets te laten ontbreken, aan ons word de zorg opgedragen om die brave

van het nodige te voorzien, en hun alle hulp te bewijzen die hunnen

toestand vorderd, en die ons door plicht, dankbaarheid en menschlievend-

heid worden voorgeschreven.

Het zal overbodig zijn deze edele gevoelens onder de Venloosche

inwoonders op te wekken, deze gaven reeds gisteren en heden de verwagte

blijken hunner bekenden ijver en welwillendheid, - Ik zegge daar voor den

hartelijksten dank aan die, welke de soldaten van het aangekomen transport

geholpen gevoed en gehuisvest hebben, - Maar daar wij nog meerdere

diergelijke transporten te gemoet zien; haaste ik mij daar van kennis

te geven, en verlate mij met vertrouwen op die ijverige en kragtdadige

medewerking der goede Burgerij, dat, wanneer men bij gebrek van

geschikte localen, de gekwetsten bij de meest bemiddelde inwoners

zal moeten billetteren, dezelve aldaar het benodigde in kost en drank

mitsgaders geschikte rustplaatsen zullen erlangen, - ook en vooral

word aan de vrouwen welker harten in deze ogenblikken van de

gevoelogste aandoeningen doordrongen zijn, de gelegentheid verschaft

om door het geven van linnen en pluksel ook het hare te kunnen

bijbrengen; - In 't algemeen aan alle klassen der ingezetenen word

aanbevolen, om op de Eerste Oproep der Regering, ter verzorging van

voedsel transport of andere diensten voor de van het Leger komen-

de Militairen alles in gereedheid te hebben, om dadelijk onderstand

te kunnen presteren en daar stellen.

Het linnen en pluksel zal van heden af, aan het Militaire

hospitaal in ontvangst genomen worden.

En zal deze ter gewoonlijke plaats afgekondigd en aangeplakt,

en aan de Leraars van de Godsdienst ten zelfden eende mede-

gedeeld worden.

Gegeven te Venlo den 23 Juny 1815

De Burgemeester voornoemd

[handtekening]