GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1723


1723

Venlo H1723-001   -   blz. 36 nr. 1

januarius den 10 dito hebben haar eerste gebod

met attestatie van Mastrigt

Coenraad Vonders weduwenaar soldaat

onder de compagnie van de heer collo-

nel van Vierssen in het regiment

van de heer brigadier Idsinga

met

Maria Anna Wolf geboortig van

Gulick.


Venlo H1723-002   -   blz. 36 nr. 2

den 17 dito hebben haar eerste gebod

Pieter Paulus de Wit gebortig van

Breda tambour in de compagnie van

den heer capitein de Pauw onder ‘t

regiment van sijn excell: de leutt:

generaal den baron van Pallandt

en

Maria Liesebet Beins geboortig

alhier.

getroud den 2 febr.


Venlo H1723-003   -   blz. 36 nr. 3

hebben haar eerste gebod.

Gottfreidt Matthies geboortig van Seehausen

uijt de Altmark Brandenborg corpraal in

de compagnie van d’heer capitein de Larreij

onder ’t regiment croonprins Hollands.

en

Anna Bondt. geboortig uijt Robach in ’t land

van Hessen.

getroud den 9 febr.


1723

Venlo H1723-004   -   blz. 37 nr. 1

febr: 7 dito hebben haar eerste voorstel.

met attestatie van Mastrigt.

Johannes Antonius Servaas. geboor-

tig van Stralen soldaat onder de compag-

nie van de heer capitein Idsinga

met

Anna Geertruij Luebert. geboortig van

Mastrigt.


Venlo H1723-005   -   blz. 37 nr. 2

dito nog voor de eerste maal

Hendrik Caareb corpraal in ’t regiment

van sijn excellentie den luijtenant gene-

raal baron van Pallant, onder de com-

pagnie van d’heer majoor van Hasselt

met

Elisabet Mulders j.d. alhier

getroud den 15 febr.


Venlo H1723-006   -   blz. 37 nr. 3

maart: 21. dito hebben haar eerste voorstel.

Christoffel Poel tambour in de compagnie

van d’heer capitein le Cocq onder ’t regi-

ment van den luijt: generaal baron van

Palland.

en

Aaltje Knelissen j:d:

getroud den 11 april


Venlo H1723-007   -   blz. 37 nr. 4

den 28 dito hebben haar eerste proclamatie

Johannes Decker soldaat van de compagnie

van d’heer capitein de Wijs in ’t regiment

van sijn excellentie d’heer lt: generaal

baron van Palland.

en

Jacomina Schotmans.

getroud den 11 april


1723

Venlo H1723-008   -   blz. 38 nr. 1

dito nog voor de eerste reis.

Andries Numane geboortig van Werder, sol-

daat van de compagnie van d’heer capitein

de Pauw onder ‘r regiment van sijn excellen-

tie lt: generaal baron van Palland.

en

Barbara Sollis j:d: geboortig van Banberg.

getrouwd den 11 april


Venlo H1723-009   -   blz. 38 nr. 2

april den 4de hebben haar eerste gebod

Christiaan Sawassche geboortig van

Mastrigt soldaat int regiment van sijn koonincklijke

hoogh: inde compagnie vande heer brigadier de baron

van Hompesch

met

Isabella Klots geboortig van Maastrigt

nb. vermits vermiste

attestatie, dat de

gebode, te Maastrigt

onverhinderd waren

gegaan, sijn dese ge-

trouwt de 13 junij.


Venlo H1723-010   -   blz. 38 nr. 3

ditto

Christiaan Swigtenberg j.m. van

Sonnenberg

en

Maria Elizabeth Delambremond

j:d: van Venlo

getrouwd den 18 april


Venlo H1723-011   -   blz. 38 nr. 4

den 11 d: hebben haar eerste gebod

Coenraat vander Vlis soldaat int regim:

van sijn excellentie de lt: generaal de baron

van Pallandt inde compagnie kapitein

de Roij

en

Johanna Albertina Fala wed:

geboortig van Gelder.

getroud den 29 dito

attestatie den 3 meij 1727


Venlo H1723-012   -   blz. 39 nr. 1

dito hebben haar eerste gebod met attestatie

van ondertrouw te Maastrigt

Jillis Konto geboortig van Venlo

soldaat int regim: vande heer bregadier Idsinga

inde compagnie vande kapitein Rouse

met

Regina Kleijnsen geboortig van Montenaken

attest. versonden den 27 april


Venlo H1723-013   -   blz. 39 nr. 2

den 2 meij hebben haare eerste voorstellinge

Hermen Hendrikx Kool soldaat inde

compagnie van de lt: generaal de baron

van Pallandt

met

Anna Catharina Menten

van Venlo


nogh

Venlo H1723-014   -   blz. 39 nr. 3

getrouwd den 16 meij

Jan Enskberts karabinier onder den

compagnie vande heer van Lynden

met

Anna Catharina Hermantz wed. van Nymeg[en]


Venlo H1723-015   -   blz. 39 nr. 4

den 9d: hebben de eerste voorstelling

Andries Smits geboortig van Holsappel

soldaat int regim: vande lt: generaal de baron

van Pallandt inde compagnie de heer Pauw

met

Anna Margrieta Rouwin wed.

int. voorn: regim:

attest. gegeven den 8 decemb. 1723


junij 1723

Venlo H1723-016   -   blz. 40 nr. 1

20 hebben haar eerste gebod Joachim Busch

soldaat int regiment van lt: generaal baron

van Pallandt inde kompanie vande heer

kapitein baron van Pallandt

met

Anna Marij Hambouchging

getroud den 4 juli


Venlo H1723-017   -   blz. 40 nr. 2

den 27 dito hebben het eerste gebod

Jan de Viauw, sergeant int reg: van

de lt: generaal de baron van Pallandt,

inde compagnie van heer kap: Fontenelle

met

Johanna Symont van Venlo.

getroud den 25 juli


Venlo H1723-018   -   blz. 40 nr. 3

julij den 4 dito hebben haar eerste voorstel

Hans Adam Kupenbender soldaat in ‘t

regiment van de heer lt. generaal

baron van Palland, inde compagnie

van de heer capitein de Roij, geboortig

van Ranraat

met

Margrita van Rusem j:d: geboortig

alhier.

dese haar roepen in te houden tot nader order.

desen af te kondigen.


Venlo H1723-019   -   blz. 40 nr. 4

den 11 dito hebben haar eerste proclamatie met attestatie

van Mastrigt

Herma[n] Hilbrand Henselier geboortig van

Luxembergh

met

Maria Elizabeth Gosen geboortig van Mastrigt.


1723

Venlo H1723-020   -   blz. 41 nr. 1

den 25 dito hebben haar eerste voorstel

Johannes Korts soldaat onder de compagnie van d’heer

capitein Domselaar in ’t regiment van croon=prins

Hollands

met

Johanna Beunen wed: van Henricus Meulkens woonagtig

alhier.

dese haar roepen in te houden tot nader order.


Venlo H1723-021   -   blz. 41 nr. 2

augustus den 15 d: hebben haar eerste proclamatien

David Jatzquet wood commijs van

de landsvragten. alhier

en

Anna van Atteveld wed: van wijlen

Cornelis van Aalts. woonagtig alhier.


nog

Venlo H1723-022   -   blz. 41 nr. 3

getroud den 29 dito

Cornelis van Coot soldaat in de compagnie

van d’heer capitein baron van Palland

onder ’t regiment van d’ lutt: generaal

baron van Palland

en

Catrina Mangermans j:d: wonende alhier.


nog

Venlo H1723-023   -   blz. 41 nr. 4

Hendrik Kerckens j:m: geboortig uit Mastrigt

soldaat in de compagnie van d’heer overste lutt:

Vulson onder ’t regiment van sijn koninklijke

hoogheid croon prins van Pruijsen Hollands

en

Maria Magteldus Vermaseren j:d: geboortig alhier.

dese haar roepen in te houden tot nader order.


Venlo H1723-024   -   blz. 41 nr. 5

den 22 dito hebben haar eerste voorstel

Martinus Bongman soldaat in de compagnie van

d’heer majoor van Hasselt onder ’t regiment van

den luijtt: generaal baron van Palland

en

Catrina Heese beide geboortig van Kemp.


1723

Venlo H1723-025   -   blz. 42 nr. 1

den 29 dito hebben haar eerste voorstel met attestatie

uit s’Gravenhage

Everhardus Leders j:m: geboortig te Aarnhem

en

Barbara van Else j:d: geboortig in ’t land

van Gulick.

dese sullen donderdaags ook afgeroepen worden.


Venlo H1723-026   -   blz. 42 nr. 2

septemb(e)r den 12 dito hebben haar eerste proclamatie

Hans Jurgen Pereboom soldaat in ’t regi-

ment en compagnie van de luitenant gene-

raal baron van Palland

en

Catharina Daemen weduwe van Andre-

as Trof.


Venlo H1723-027   -   blz. 42 nr. 3

den 19 dito hebben haar eerste voorstel

Johannes Berchoff geboortig uit Sraven Furen

soldaat onder ’t regiment van croon prins Hol-

lands in de compagnie van d’heer capitein

Knock

en

Anna Pach j.d:

getroud den 10 oct.


nog

Venlo H1723-028   -   blz. 42 nr. 4

dito

Lendert Pijel soldaat onder ’t regiment van den

lutenant generaal baron van Palland in de

compagnie van d’heer capitein le Cocq

en

Maria Cathrina Maalsel j:d:

getrouwd den 3 8ber


1723

Venlo H1723-029   -   blz. 43 nr. 1

october 24 hebben het eerste gebod Johannes Gerrardus

de Roket vendrig int regimt: vande heer

lt: generaal de baron van Pallandt

met

Maria Elizabeth van Arentzma j:d:

alhier int garnisoen

nb: na gegeven attestatie

zijn se getrouwd te Sambeek den 8 9ber


Venlo H1723-030   -   blz. 43 nr. 2

dito hebben hun eerste gebod

Christiaan Authaar, soldaat int

reg: van sijn excell. de lt: generaal de baron

van Pallandt, inde compagnie vande kap:

de Wijs

met

Martina Wisselboom, j:d: van Wesel

attest. gegeven den 14 9ber 1723


Venlo H1723-031   -   blz. 43 nr. 3

den 31 dito hebben het eerste gebod

Andries Tresse, soldaar int regim:

vande lt: generaal de baron van Pallan[dt]

inde comp: vande kapitein Houwert

met

Maria Schaijmans, wed: van

wijle Gerrit Otto geboortig van Kranenberg.

getroud den 14 9ber

16 xb: attest. gegeven


nogh

Venlo H1723-032   -   blz. 43 nr. 4

voor d’eerstemaal

Thomas Hendriks vander Mijll

korporaal int reg: van lt: generaal de baron

van Pallandt in de compagnie de kapitein Israel

met

Cornelia Tielen woonende alhier

getroud den 18 9b:


Venlo H1723-033   -   blz. 44 nr. 1

novemb: 7: hebben het eerste gebod

Baltzer Seijff soldaat int regimt:

van sijn konincklijke hoogh. de kroon prins

van Pruijsen Holl(an)ts inde komp. van de kapitein

Hitzaiker

met

Johanna Hanen van Maastrigt

getroud den 21 dito


Venlo H1723-034   -   blz. 44 nr. 2

14 hebben ’t eerste gebod

Kristiaan Heer j.m. van Room

en

Geertruid Sterings j:d: van Gangelt

woonende bijde alhier

getroud den 2 xber

den 4d. attest. gegeven


nog

Venlo H1723-035   -   blz. 44 nr. 3

met attestatie van s’Hertogenbosch

Seger Hendriks j.m. gebooren van Vlymen

laast gewoont hebbende te Venlo

met

Mechelina Struikers j:d:

geboortig van Waalwijk woonende in den Bosch

den 28 d: attest. versonden na den Bosch


Venlo H1723-036   -   blz. 44 nr. 4

den 21 dito hebben het eerste gebod

Jan Styckmeyr soldaat int regt: vande lt: generaal

de baron van Pallandt inde comp: vande kapitein

Fontenelle

met

Maria Madelena Kruijnis wed. van wyle

Pieter Snijder gewesen soldaat in’t selve regim.

getroud den 9 xb:


november 1723

Venlo H1723-037   -   blz. 45 nr. 1

28 hebben het eerste gebod

Jacobus Massaar soldaat int reg. van

den lt: generaal de baron van Pallandt

inde compagnie van wyle de major van Hasselt

met

Maria Magon woonende alhier

getroud den 27 dec:


nogh

Venlo H1723-038   -   blz. 45 nr. 2

dito met attestatie van s’Hertogen=bosch

Henderick Ruijsch j:m: gebooren ’t Utregt

vaandrager int regiment vande lt: generaal

de baron van Pallandt garnisoen houdende

te Venlo

met

Josepha Sara Henrietta Heust

j:d: geboortig tot Utregt en woonende te Reene

attest. versonden na den Bosch den 12 xb.