GenBronnen

maas

Tegelen 1697 notitie pastoor Bongaerts


uit: RHCL Maastricht boek 2 dtb Tegelen blz. 87.

 

[samenvatting:]

 

2 oktober 1697

De pastoor Bongaerts in Tegelen werd ontboden naar Kaldenkerken voor een inspectie door de aartsdiaken.

Daarbij zijn de bezittingen van de kerk en van de armen verkeerd genoteerd. Om te voorkomen dat men denkt

dat er slecht is geadministreerd heeft hij dit voor zijn opvolgers genoteerd en hij heeft het gemeld in Luik.

De correctie is door de pater van het Brigittinenklooster in Kaldenkirchen - die korte tijd later naar Luik ging - gemeld.

 

[transcriptie:]

 

p(ro) memoria  ............ Namurcensis

                                    uit Namen

anno 1697 2 8bris fuit archidiaconus

In het jaar 1697 2 oktober is de aartsdiaken,

noster ill(ustrissi)mus comes de Berlo in Caldekirchen

onze zeer aanzienlijke graaf van Berlo in Kaldenkirchen

cum curru 6 equorum ..... in comitatu

met een kar met 6 paarden ... in gezelschap

sui officialis Schelen item sacellano ut secre-

van zijn officiaal Schelen en met de kapellaan als zijn

tario aeconomo suo et 2 famulis in ordi-

economisch secretaris en 2 knechten teneinde

ne ut visitaret ecclesias praesente ubivis

de kerken te bezoeken aanwezig overal

locorum d commissaris Dusseldorpiensis

van de plaatsen van de heer commissaris uit Dusseldorf

qui parundo sumptibus citarunt me in

                        met de kosten hebben mij in

Kaldekirchen ibidemque annotata p(er) secre-

Kaldenkercken ontboden en er de aantekeningen

tarium specificatione reditorum pastoris

                                    van de inkomsten van de pastoor

custodis ludimagistri, ecclesiae et pauperum

de koster, de schoolmeester, de kerk en de armen(kas)

Atque pro iuribus acceperunt 3.imperiales

En voor de rechten hebben zij geaccepteerd 3 imperialen

in specie notandum hic per

in contanten, dit noterend door

inadvertentiam secretario ad calamum

onoplettendheid met de secretaris die dit tot de pen

dictatum esse, reditus pauperum se exten-

gedicteerd is, dat het inkomen van de armen

dere ad 100 imperiales currentis monete

uitgebreid is tot 100 imperialen in baar geld

debuit notari 100 floreni munetae Venlona

en hij had moeten noteren 100 gulden in Venloos geld

item reditus eccliae annotati tunc sunt

evenzo het inkomen van de kerk zijn toen

eodem errore 60 imperiales cur. mon.

door dezelfde fout 60 imperialen baar geld

notari debuit in 100 floreni mon. Venl.

genoteerd en dat moet zijn 100 gulden Venloos geld

quod hic noto ad futuram memoriam

wat hier genoteerd is tot toekomstige memorie

pro successoribus, ne ij praelecta hac

voor de opvolgers, dat niet 2

sinistra annotare viderent male

 

administrasse bona eccliae et pauperum

administreren de goederen van de kerk en de armen

laborabis interim directis litteris

Leodium versus ut in libro archidiaco-

 

nali vitrium illud corriga.. ita testor J Bonga[..]

                                    zo betuigt J. Bongaerts

p(er) tempore pastor in Tegelen a(nn)o et die ut supra

gedurende de tijd pastoor in Tegelen jaar en dag als boven.

correctio sup reditibus sinistre allegatum

facta est p(er) patrem Brigittinum ex Kaldekercke

qui paulo post Leodeum tetendit cui commissi[..]

hac imposita est ex fidelij executus J Bongartz