GenBronnen

maas

Sevenum inventaris 7 schepenbank handelingen prothocollen 1563-1607 afb. 181-197


[afb. 181 links:]

 

Henrich Schenck streckt in een certificatie bij den

schepen van Opploe gedaen, de dato den 13-en junij

1605, geteyckent H, V, Verorkunt

Henrich Schenck streckt noch een attestatie by

den schepen van Venroij gedaen, de dato den 14-en

maij, 1605, geteyckent H, C, c,

Verorkunt

Henrich Schenck streckt in een besegelte attestatie

by den schepen van Gennep gedaen, de dato den

23-en maij, 1605, geteyckent H, D, d,

Verorkunt,

Henrich Schenck streckt in een besegelte certifi-

catie by den schepen van Hornen gedaen de dato den

6-en meij, 1602, geteyckent H, E, e

Verorkunt

Henrick Schenck strecken(de) noch een attestatie be-

segelt van(de) schepen van Hornen, de dato den 26-en

nouem(ber) 1605 geteyckent H, F, f, Verorkunt

Henrich Schenck streckt in een attestatie by den

schepen van Malden besegelt gedaen, de dato den

13-en februarij 1606 geteyckent L, G, g,

Verorkunt

Henrich Schenck hier met sluyten(de) van conden

seggen(de) met syne ingefuerde condtschappen ge-

nochsaem bewesen te hebben, dat allet geene wat

beclachterss sich heft laeten gelusten op syne huys-

vrowen vader sa[liger]: eer, faem en(de) salicheijt te

spreecken, dat selue alles valschelick versiert, er-

dach, en(de) gelogen is, sal cleger daerom een rechte

clachte gedaen hebben, en(de) beclachterss een onrechte

veranteringe, en(de) daerom gehalden syn te doen nae

inhalt der clachten en(de) geuallen syn in sheeren bruecken

en(de) alle geledene schaden en(de) costen van rechten, alles nae

erkenteniss deser ersamen gerichten

 

[afb. 181 rechts:]

 

Strafwordt Jtgen Dericks c(on)tra

Henrich Schenck

 

Jtgen Dericks wederlecht die ierste inheijmss

ingelachte condtschap, en sal haer in heuren

rechten niet hinderlich wesen,

Vnde die andere kondtschappen daer nae met

brengen(de), dat Frederich van Hulss, des clegers

huijsvrowen vader Christelick afgestoruen en(de)

begrauen is, wunscht den seluen frederich met

syn Christelick afsteruen een vrome opver-

stanteniss,

Seggende dat beclachters niet wenich en be-

frembdt des clegers wytueldich inbrengen

en(de) bij gesochte worden,

Jnden iersten dat sich cleger wil suijueren van

het inbrengen van Geradt Roeskens, waer

van hij in dach der clachten geen volmacht

getoent en heft, oock tselue schriue(n)s

niet gedaechdt was soe recht

Ten anderen dat des beclachterss ingefuerden

kondtschappen niet beweert en weren soe recht,

het sal hier een landt recht syn en(de) bliuen, die kondt-

schappe voer schepen afgedingen synde sullen genoech

beweert syn als recht,

Segt beclachters wyders dat der cleger desen

huydigen dach niet bewesen en noch bewysen

sal, dat sy soe daenige worden Frederich van

Hulss naegesacht, dan in hueren huijse heft

hoeren seggen en(de) der cleger huer geen gerichte-

licke afvrageninge geschiet were, daer in sy

sich mocht vergeeten (welck niet geschiet)

te bestendigen, seggen(de) dat cleger desen huydigen

een onrechte clacht gedaen sal hebben, beclachter een

rechte veranteringe gedaen sal hebben, duer deser landt

en(de) banckrecht, en(de) geuallen syn in costen hinder en(de)

schaden

 

[afb. 182 links:]

 

Kondtschappen Jtgen Dericks

c(on)tra Henrich Schenck,

 

Tuijgen Geradt Roeskens en(de) Wijllem Verlijnden schepen

dat Peeter Pouwels sohn vanden Bercken voer hen af-

gedragen, dat hy geseeten hed inden hoeck in Jtgen huyss en(de)

gehoert, datt Jan Reijnen gesacht hed, dat die

dregers soe sij die kiste nae der kirchen

drogen een ydel kist gehaden hedde

Segt beclachterss hierop sluyten(de) van conden dat

sy desen huijdigen dag genochsaem bewesen heft,

met dese voerss kondtschap, dat der tuijge Jan

Reijnen heft hoeren seggen, doen Frederich van Huls

nae der kirchen gedragen is geweest, doen die

kist ijdel geweest is,

Jnsgelycken segt beclachters dat sy op Frederich

van Huls, daer huer Gott verhueden wil, op ehr

en(de) afsteruen niet gesproecken en heft, sonder

gehoert wter Jan Reijnen mont, en(de) der cleger

desen huijdigen dach niet bewesen en heft met

eenige gerichtelicke afvraginge, dat beclach-

tersse sich sulches hed laeten gelusten te spreecken

presentieren(de) huer by hueren vrouwelicken ehr en(de)

eedt, Verorkunt

 

Henrick Schenck verorkunt en(de) wed(er)rlecht

die kondtschap van Peeter voerss vanden Bercken

seggen(de), dywijl hij Peeter direckelick daer tege(n)s

getuijcht heft voer Erken vanden Broeck en(de) Wyllem

inden Hoeck schepen, sal derhaluen syne kondtschap

valss syn en(de) behoeren gestraeft te worden tot

exempel voer anderen, die tweerleij in een saecke

geuen, en(de) besonder dijwijl hy hier gedaechdt

is geweest desen huydigen voer recht niet en

heft dorven compareren, sal cleger derhaluen

niet hinderen, noch in recht niet behoeren aen

 

[afb. 182 rechts:]

 

genohmen te worden, sich referieren(de) aen sijne

kondtschappen, vorige behulp en(de) strafreden, stellen(de)

tselue tot discretie der ersame gerichten, sinen

wordt en(de) wederworden.

 

Jtgen Dericks segt hierop dat sy sich oock refe-

riert op huer veranteringe, kondtschappen, straf-

en(de) behulpreden, en(de) genemde tselue theylige

rechten in huiden, syn sy het wyss, dat sy het

wysen, en(de) syn sy het niet wyss, dat sy het

selue wysen te platsen daer het behoeren sal

op costen van partyen.

Beyde partijen Gott den h. rechten beuolen

 

Vonnisse

 

De schepen, ercleren, aengesien de schepenstoel niet

vol en is, soe lange en geuen sy geen sententz

De schepen ercleren seggen(de) dat sij heuren vorst halden bis

ten naesten

 

Dije schepen, aenspraeck, antwort, conden en(de) kondtschappen, midtsgaders

het wytueldich inbrengen van beijden partijen int lange ouersiegts

en(de) met den anderen gecom(m)uniceert seggen(de), soe twe van(de) altsten

schepen wter der banck geeijscht syn worden, en(de) twe gesworen inder

seluer plaetsen gestalt der saecken onbedreuen, wijsen en(de) erkennen

sy zemptlich dieselue procedure nae heuren bester wit en(de) weeten-

schap voer heur wettlich hoeft, ouermidts sy schepen en(de) aenwesen(de) ge-

sworen sulches niet wyss en syn, Actum de 23-en jan(uari): 1608

 

De saecke tuschen Geradt Kraecken en(de) Derick

Hennents sullen heure saecke veraccordieren

hier en tuschen ten naesten, soe fern moegelicken

soe niet, sullen ten naesten clacht, antwort

konden en(de) kontschappen up eenen dach infuhren

Dese partyen aen der heeren wij getast van huer

saecken te veraccordieren, en(de) aen naesten den heere

die boeten beetehren

 

[afb. 183 links:]

 

De saecken tuschen Pouwels vanden Bercken, en(de)

Alart Verhillen sullen vergelycken hier en tuschen

ten naesten soe fern moegelicken, soe niet, sullen

partijen ten naesten clacht, antwort, conden en(de)

kondtschappen op eene dach infuhren

Dese partyen aen der heeren wij getast, om huer

saecken te vergelycken, en(de) ten naesten des heeren

boeten te verrichten

Gedinge gehalden den 12-en april,

anno 1606

 

Gedinge gehalden den lesten maij

anno 1606

 

Clerniss

 

De schepen ercleren aengesien Henrich Schenck landt-

scholtis daerop lett datter drij swagers inder banck

sitten om sententz te geuen tuischen den scholtis en(de)

Jtgen Dericks, Aengesien huer banckrecht noch Ouer-

quartiers rechten niet en ermoegen, sullen daero(m)

Geradt Roesken en(de) Wyllem Verlinden als broeder

en(de) swager inder seluer sententz te geuen niet

moegen sitten, der landtscholtis verorkunt

 

Gichtwordt Aenclacht,

 

Durch gedaegen,

 

Marten Schenck voer syne persoen als mede momboir

synes broeders en(de) syner suster onmondige kinderen

clacht ouer Peeter Roeskens en(de) is hem afeyschen(de) als

man en(de) momboir syner huysvrow, schijn en(de) bescheijt

als syn huijsvrow Grietien Claessen sich nae dode des

 

[afb. 183 rechts:]

 

clegers broeder Jan Schenck saliger heft doen geuen

van seeckere hond(er)t dalers ongefehrlich, die welcke Jan

Schenck sa[liger]: op het kerspel Seueno(m) staen(de) hadde, Jn

weijgeringe van dijen becalcht, cleger den beclachten voer

200 golt g(ulden) mj(n) eens penni(n)cks, Dingt sich conden

aen met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

dese antwort volgt int naeste gedinge

 

Gedinge gehalden den 14-en junij

anno 1606

 

Henrich Schenck landtscholtis sich erschenen tege(n)s

syn contrapartye Jtgen Dericks, verwachten(de)

ordel en(de) sententz,

 

Jtgen Dericks sich ook erschenen tege(n)s huere contra-

partije der landtscholtiss voerss,

Henrich Schenck segt, dijwijl syn wederpartije

niet te vreden en is met vyff schepens en(de) met

twe gesworen van desen kerspel, en(de) dat syn wed(er)-

partye sustineert dat daer twe ander schepens

int gerichte sollen moeten sitten, het welcke tege(n)s

deser landt en(de) banckrecht is, en(de) die alde wael

hergebrachte costuijmen,

Segt wyders soe die vyff schepen met den twe

geworens niet wijss en weren die sententie

wt te spreecken, stelt den ersamen gerichten vrij

op costen van partijen sich te belehren en(de) te be-

vragen aen huer wettlich hoeff ofte andere bancken

wij Swolgen en(de) Broeckhuysenvorst die een natuer

van rechten hebben, ofte dat den ersame gerichte

gelieuen sal te wysen ter plaetsen daer het

behoeren sal en(de) goetduncken soe hy cleger bouen thouersicht

daer bouen beswaert worde en(de) langer omge-

dreuen, daer van wil hij opentlichen gepro-

testiert hebben, seggen(de) wyders dat geen manier

en is dat negen schepen in een gericht sullen

 

[afb. 184 links:]

 

dijwijl en(de) aengesien beclachters huer beyde swagers

oock mede schepen syn en(de) voerhun by den schepen

ercant is dat die swagers ouer dit recht niet

sollen sitten, ter oersaecken cleger daerop gelet

datter drij swagers int gericht saeten, sal der-

haluen beclachters sich met die vyf schepen en(de)

twe gesworen behoeren te contentieren, stellen(de)

tselue tot discretie van desen ersame gerichte

wael uerstaen(de) dijwijl hij cleger met den vyff

schepen tho vreden is wat costen wegen der twe

gesworen op lopen mochten, daer van segt

cleger niet gehalden syn, sal staen tot laste

van(de) beclachterss, stellen(de) totten ersamen gerechte

discretie

 

De schepen ercleren dat hen sulche werck noijt voer-

com(m)en is als beyde partijen voergebracht hebben,

sonderen seggen voer recht te bliuen by huere vorige

sententie gegeuen, Soe auer der cleger gelet

heft op die twe schepen als partyge en(de) met

die vyff schepen tho vreden is, en(de) die be-

clachters ter contrarien daerop lett dat die

twe schepen trecht besitten sullen, ofte andere bequame

persoen inde plaetse setten, seggen de schepen

dat partijen soe daerop letten aen hoeger

overcheyt ordona(n)tie brengen en(de) weruen sullen

dat die twe partijge schepen afgestelt sullen

worden en(de) andere bequame persoenen in siner platz

stellen, om dese en(de) andere sententien te helpen

wijsen, Henrich Schenck verorkunt,

 

Marten Schenck volmechtiger sich erschenen tege(n)s

Peeter Roeskens ten anderden mael

 

[afb. 184 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 4-en octob(er)

anno 1606

 

Aentwort, die aenclacht staet int vorige gedinge

 

Peeter Roeskens als beclachter ontkent die

clacht met den clachtpenninck soe wijt recht

vermach, kennen(de) den clegere nae luijt syner

clachten niet gehalden te syn eenigen schijn

oft bescheijt tho thonen ofte doen blijcken die hem

clegeren oder met synen mede gedelingen aen-

gaen ofte tho stendich syn, ten were dan saecke

dat cleger beweess soe recht, dat beclachter

ofte syne huijsvrow eenigen schijn oft bescheijt

onder sich hedde, daer cleger met synen mede-

gedelingen in eenigen deel vercort ofte ver-

naedeelt worde, mocht hij sulx bewysen soe

recht, Dingt sich conden aen met den gerichte-

licken schaden,

 

Clerniss

 

De schepen ercleren opt aenhalden des landt-

scholtissen en(de) Jtgen Dericks, aengesien de schepen

noch niet gebleecken eenige ordona(n)c van

hoege ouerheijt dat die twe schepen (soe daer

op gelet wordt) afgestalt sollen worden, om

volgents de banck met twe anderen bequa-

me persoenen te becleden soe recht, seggen

daerom sy schepen te bliuen by huere lester

gegeuene sententz, en(de) hier mede hueren

halden(de) vorst

 

[afb. 185 links:]

 

Gedinge gehalden den xxx-en

maij, anno 1607

 

Kondtschappen Marten Schenck voer sich

en(de) syne mede consorten, c(on)tra Peeter

Roeskens,

 

Tuijcht Grijtien Peeter Roeske[n]s huijsvrow, seggen(de)

dat huer dat kint van sa[liger]: Jan Schenck ter

goeder tijt afgenohmen is worden van(de) erfgenahmen van sa[liger]: Jan Schenck, en(de) dat

het selue onderhalden is worden, soe sulches

eijget en(de) gebuerden, Verorkunt

 

Tuijcht Gritien voerss wyders dat het met hueren

wille het kint wederom bij sich genohmen en(de)

onderhalden, en(de) dat sy tuyge het guetien van

Heijn Cuijpers sa[liger]: gebruijckt heft met die pen-

cion van hondert dalers voer het onderhalt

vanden kinde, en(de) inder tyt sy tuyge geen in-

dracht van(de) partijen geschiet en is, sonderen tgene

voerss vredelicken gebruyckt, Verorkunt,

 

Marten Schenck streckt in een schepen cedule

bij den schepen van Sevenu(m), inhalt desseluen

geteijckent, M, p(er) Verorkunt

Seggen(de) cleger dat desen ingestreckte cedule

claerlick is met brengen(de), dat soe fern

Grijtien dat kint van sa[liger]: Jan Schenck geen

een kinder en maeckten met hueren kinderen

van huer goet, dat sy alsdan aenden penno(n)gen

geen deel noch beerffen en solle

Tuijcht Geradt Roeskens schepen seggen(de) dat hij

tuyge met noch eenen schepen gesant is worden

van(de) cleger voerss by Peeteren synen broeder om hem af te vragen

off hij dat kint van sa[liger]: Jan Schenck met

syne kinderen een kinder maecken wolle, e(n)

daerop Peeter voerss hem tuyge geantwort, dat

hij het voerss kint bij het syne laeten wolle

ter oersaecken dat dit kint tauont ofte

 

[afb. 185 rechts:]

 

morgen mj(n) mochte hebben dat een kinder

weren, als sonst dat het by den synen verble-

uen were, Verorkunt,

 

Tuijcht Peeter Roeskens beclachter en(de) Grijtien

syn huijsvrow seggen te bliuen by de kondtschap

van Gerardt Roeskens wtgedragen, verorkunt

Marten Schenck cleger sluyten(de) van inheijmse

conden, seggen(de) met die kondtschap van

Grijtien bewesen te hebben, dat huer dat kindt

van sa[liger]: Jan Schenck ter goeder tyt afgeneh-

men is, en(de) van(de) cleger en(de) synen consorten

onderhalden,

Jnsgelycken die kondtschap van Geradt Roeskens

Peeter syn broeder en(de) Grijtien voerss genochsam

bewesen is, huer gep(re)sentiert te syn dat sij nae

luijt des briefs sollen den kinde met hueren kinderen

aen huere guederen een kinder maecken,

en(de) wollen die partijen alsdan Heijn Cuijpers

guetien met noch hond(er)t dalers inhalt des briefs

den kinde tot hueren nutt en(de) profyt laeten

het welcke Peeter voerss en(de) Grijtien afgeslaegen

en(de) gerefuseert, sal derhaluen geen reden

hebben daer van ijtwas te vorderen, sonder

gehalden sijn te laeten allet geene wat vanden

syden van sa[liger]: Jan Schenck geco(m)men is aenden

seluen erffgenahmen,

Segt nog wyders cleger dat geen natuerlicker

gelyck tselue kindt een naetuerlicke van

sa[liger]: Jan Schenck geweest is, en connen ijtwas

vort erffen, nae dese Ouerquartierss rechten, noch

niet en can van hun ijtwas versteruen dan

nae dootlichen afganck tselue sonder lyfs erffen

wederom alle goeder soe sy besetten en(de) hun

van(de) partijen in gebruyck gegeuen wordt wedero(m)

behoeren te vallen inden boessen daer her sij gespro-

ten syn

 

Strafwordt Peeter Roeskens c(on)tra

Marten Schenck volmechtiger voerss

 

[afb. 186 links:]

 

Peeter Roeskens beclachter wed(er)legt clegers inge-

fuerde conden soe wijt recht vermach, seggen(de)

desen huijdigen dach geene konden ofte kondtschappe(n)

soe van(de) cleger ingedient syn, gehoert noch

gesien te hebben dat beclachter ofte syn huijsvrow

eenich schijn ofte bescheijt solle hebben onder sich

gemaeckt tho wesen nae dootlichen afganck

van sa[liger]: Jan Schenck, melden(de) van hondert

dalers, daer hij cleger ofte syne mede con-

sorten aen berechticht sollen syn, staen(de) op desen

kerspel Seveno(m), Verorkunt,

Dat dat selue bescheijt ofte vidimus bij schepen

gepassiert tho weeten Heijnken Smets sa[liger]: en(de)

Geradt Roeskens claerlick en(de) wtdrucklich

is met brengen(de), tselue een gifte te wesen

halden(de) op Grijtiens afsteruen en(de) op hueren doot

dat sij Grijtien van het superplus welcke sij

nothwendich van geenen doen en heft gehadt

nae hueren doot nae lijfe, datselue vallen

solle aen huer kint, het welcke sy van sa[liger]:

Jan Schenck erworuen hadde, sal derhaluen

beclachter een rechte veranteringe gedaen hebben

en(de) cleger een onrechte clacht, en(de) geuallen

syn sheeren bruecken en(de) costen van rechten,

 

Kondtschappen Peeter Roeske(n)s

c(on)tra Marten Schenck volmechtiger

voerss,

 

Tuijgen Peeter Roeske(n)s richterbaedt Geradt

Roeskens schepen, dat die ingestreckte cedule

bij hem richterbaedt voerss geschreuen, ende

by Geradt Roeskens en(de) Heijnken Smets

als schepen onderschreuen, met huere eijgen

nahmen, Verorkundt

 

Peeter Roeskens beclachter sluyten(de) van inheijmse

conden met alle notsick des rechten ten naesten seggen(de) genochsaem bewesen te hebben

met die gerichtelicke gift en(de) bekenteniss

 

[afb. 186 rechts:]

 

dat Jan Schenck sa[liger]: syne huysvrow Grijtien

alsulche hond(er)t dalers daer hier questie om is

gerichtelicken becant heft schuldich te syn en(de) huer

gegeuen te hebben, die baete Jaerlix daer van

te gebrujcken, en(de) soe sij met der baete niet

om com(m)en condte wyders daer van aen te

vangen tot huere notturft toe, en(de) aenge-

sien voerg(enoem)te Grijtien tegenwordich noch in

leuen synde niet te weeten en is, hoe wijt

ofte hoe groet haer notturfticheyt wesen

can, en(de) int eijnde der gifte wtdrucke-

licken gementioniert is, die penno(n)gen soe nae

Grytens afsteruen ouer bleuen, sollen vallen

ofte versteruen aen Grijtiens kint, het

welcke kenlick is tselue kint ouerleden is,

en(de) soe het hier landtrechtens is, geen moeder

erfflose kinderen is dragen(de), werden val

soe het opt kint gestoruen were, (dwelck

neen) opten moeder verstoruen en(de) op nye-

mandts anders,

Dat oock cleger cum suis [= met de zijnen] schoen berechtiget

weren aen die ouer geblevene pennongen

soe bouen die notturfticheijt Grijtiens nae

haeren afsteruen ouer bliuen mochten, were hij

niet gefondiert dieselue ehr te vorderen dan

nae het afsteruen Grijtiens, sal der haluen

cleger te vroech gesproecken hebben, referieren(de)

sich beclachter aen het opgerichte schepen cedule

stellen(de) tselue tot discretie der ersame gerichten

 

Strafreden Marten Schenck voerss

als cleger c(on)tra Peeter Roeskens

 

Marten Schenck cleger wed(er)lecht beclachters inge-

fuerde conden soe wijt recht vermach, die hem

dienlick syn treckt hij aen tot behoef synes

goeden rechten,

Seggen(de) die kondtschap van Geradt Roeskens

halden(de) dieselue voer partije, ouermidts het

beclachters broeder is,

 

[afb. 187 links:]

 

Segggen(de) noch wijders, dieselue soe ouer den bescheyt

gestaen hebben, nemptlich Geradt Roeske(n)s en(de)

Heijnken Smets sa[leger]: voer partye te halden, daer

voer beclachter segt sulche gifte geschiet solle

syn, aengesien Geradt der broeder van(de) beclachten

en(de) Heijnken Smets sa[liger]: die ohm van(de) huijsvrow

van(de) beclachten geweest is, en(de) geen confirma-

tion desseluen bescheijts van Jan Schencken sa[liger]:

blijckt, den welcken den beclachten self der tyt inden

leuen geweest te syn, die welcke selfs wel

schriuen condte, noch geene confirmation van

eenige onp(ar)tijge schepen, die doen ter tijt ohn

twiuel binnen Seveno(m) wel te krijgen syn ge-

weest, noch geen confirmation van scholtiss

noch geene subsignatuere van(de) landtschriuer

geschiet en is, het alsoe van weerden solle ge-

halden werden, soe sulches behoerden te ge-

schijeden, dijwijl auer sulches niet geschiet en is

gelyck nae desen Ouerquartiers rechten solle

behoeren, can sulches niet van weerden gehalden

worden want allet gene wat clegers brueder

achtergelaeten heft al op hem ende mede consorten

geuallen sijn ende wan sulx van weerde were, het

welcke nehn, aengesien beclachter sich re-

feriert dat der cleger tho vroch gesproecken solle

hebben, sonderen solle hebben moeten wachten biss nae

Grijtiens doot, soe het bescheyt van weerden

were, het welcke nehn, segt cleger, dat soe

fern Grijtien tselue hed willen gebruijcken, sol sij

het kint met den goede niet gereferiert hebben

gelyck sij gedaen heft als wter kondtschappen

van(de) cleger genochsaem gebliecken heft sonderen

sij sich bij den kinde gehalden, gelyck het bescheyt

daer sy sich op vermiet niet brengen(de) is,

dijwyl sy auer het kinde metten goede gere-

fusiert, en(de) den last van(de) kinde

den cleger met synen consorten tho gewesen

 

[afb. 187 rechts:]

 

sal hem clegeren voerss oock tho staen tgeene der

vader des kints achtergelaeten heft, als ierste

erfgenahmen van sa[liger]: Jan Schenck,

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeskes richterbaedt drecht af dat Wijllem

vanden Wijer eenen com(m)er geslagen aen Thoniss

Veruergert voer duijsent golt g(ulden) mk(n) eenes

pen(n)i(n)cks, voer alsulcken schade als hem waer

Thoniss voerss huijss geschiet were, en(de) Thoniss

voerss voetsettinge gedaen, coram Geradt

Roeskens en(de) Wijllem Verlinden schepen,

 

Aenclacht,

 

Wijllem van(de) Wijer clacht ouer Thoniss voerss

seggen(de) hem clagens noth doet, dat een tyt

geleden is, dat in beclachters huijss aengegean

is eenen brandt, daer duer cleger groeten

hinder en(de) schade becom(m)en, soe in dach van

conden blycken sal, met geloefweerdige luyden

Js cleger den beclachten sulchen hinder en(de) schade(n)

afeyschen(de), Jn weygeringe van dijen beclacht

cleger den beclachten aen nae inhalt des com(m)er-

slaechs, Dingt sich conden aen met den gerichte-

licken schaden,

 

Antwort

 

Thoniss beclachter ontkent die clacht met den

clachtpenni(n)ck soe wijt recht vermach, kennen(de)

den cleger ouer al daer van niet schuldich te syn

cleger queme dan ter goede tyt en(de) bewese

dat hij beclachter van wegen des schadens die hij

pretendiert geleden te hebben, die oersaecke were moest daer van

alsdan nae erkenteniss der ersamen gerichten

dulden en(de) lyden, Dingt sich conden aen met

den gerichtelicken schaden,

 

Gichtwordt,

 

Durch gedaegen,

 

Aenclacht,

 

Peeter Costers clacht ouer Wijllem Verlinden, oft soe

hij christelick genoempt wordt, seggen(de) dat een tijt

geleden is dat sich beclachter heft laeten gelusten

hem clegeren tho schelden voer een dief en(de) schelm

onvrom en(de) dijer gelijcken, het welcke hem cleger

 

[afb. 188 links:]

 

niet te lijden en staet, mede dat beclachter

sulche scheldinge niet geloefweerdige konden

en(de) kondtschappen gehalden sal syn sulches te

bewijsen, en(de) soe niet, daer cleger niet aen

en twiuelt [= twijfelt], sal beclachter gehalden syn alsulcke

scheldinge eenen gerichtelicken keer doen, en(de) die

selue in te laeten gaen, daer wt [= uit] die her ge-

uloeten syn, opentlich voer den scholtiss en(de)

ersamen gerichten, wolde cleger lieuer dat

beclachter sulches niet gedaen en hedde, oock

hem niet befaemroeft en hadde, dan hij hem

daer voer solle verrichten 500 golt g(ulden) min

eens penn(in)cks, Dingt sich conden aen met

den gerichtelicke schaden,

 

Antwort,

 

Wyllem Verlinden beclachter ontkent die clacht met

den clachtpen(n)inck soe wyt recht vermach,

seggen(de) tselue hij den cleger nae gesacht en(de)

gescholden heft, tselue wil hy hem in dach

van conden bewijsen, Dingt sich conden

aen met den gerichtelicken schaden,

 

Clerniss

 

De schepen int lange sich besproecken wegen

der partijen van(de) landtscholtis en(de) Jtgen

Dericks, seggen de schepen te bliuen by huer

hiur beuorens gegeuene verscheyden senten(tie)

sonder hier bij verclaren(de) dat Jtgen voerss

hier en tuschen ten naesten sal doen blijcken

seeckere ordonan(tie) van hoger ouericheyt

daer mede den twe schepen heuren eede ver-

laeten wordt, om andere personen

inder seluer platsen te vereeden, en(de) soe

niet, sal sy Jtgen met den schepen ende twe gesworen tho

vreden syn, daer mede der landtscholtis

niet tho vreden is, en(de) alsoe ten naesten

partyen recht te doen, nae huere bester

wet en(de) wetenschap

 

[afb. 188 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 26-en septemb(er):

anno 1607

 

Behulpreden Marten Schenck volmechtiger

c(on)tra Peeter Roeskens

 

Marten Schenck voerss sluyten(de) van wtheijmse conden

 

Marten Schenck voerss als cleger protestiert, aengesien

hij voergedraegen heft, Aleph van Gelre dienaer wesen(de)

inder saecken, synen principalen geene kondtschap en

solle behoeren te draegen, en(de) der beclachte denseluen

Aleph voerss desen twe voergaen(de) gerichtsdagen hier in

desen gerichte gebruijckt, en(de) met wtheymss, sonderen

in desen gerichtsdagen present is geweest, gelyckwael

der schepen ercleert dat hij der selue kondtschap selle

behoeren te genieten,

 

Strafworden Peeter Roeske(n)s c(on)tra

Marten Schenck voerss

 

Peeter Roeskens beclachter segt hierop dat hij niet

geweeten ofte niet in synen gemuete gecom(m)en sij

wat hem nothwendich in synen wtheymse(n) conden

notdruftich geweest sij, referieren(de) sich op deser landt

en(de) banckrecht,

 

Tuijcht Aleph van Gelre dat der tegenwordiger landt

schriuer het officium des landtschriuers ampt

aengefangen heft in anno 1593 in januario ofte

in februario synes lesten onthalts, Verorkunt

soe lieff als verweert,

Peeter voerss hier met sluijten(de) van conden segt hier met

genochsaem bewesen te hebben opt het voergeuen

des clegers, dat datselue instructie soe van(de) ge-

richtelicke onderschreuen donation van Jan Schenck

sa[liger]: hier in desen rechte ingedient van(de) landtschriuer

niet onderschreuen,

 

[afb. 189 links:]

 

Oock dat Geradt Roeskens der tyt partijen solde

syn geweest, derhaluen tselue van null en(de) onweer-

den sijn, het welck neen, Js ijmmers kenlick

genoech en(de) wahrachtich dat gemelter Geradt Roeske(n)s

broeder Peeter lange nae den tijt die donation

geschiet en(de) Grijtien ter eh genohmen heft,

Vnde oock voer hin eer den tegenwordigen landt-

schriuer het officie bedient heft, Peeter Roeskens

tegenwordich geconsentiert en(de) toegelaeten was alle

contracten te schriuen en(de) te onderschriuen in absentie

des landtschriuers als gesubstitueerden in desen gerichte tho Sevenu(m),

stellen(de) tselue tot discretie der ersamen gerichten

verhopen(de) beclachter een rechte veranteringe gedaen te

hebben, en(de) cleger een onrechte clacht, en(de) geuallen

syn in costen en(de) des heeren bruecken,

 

Strafwordt Marten Schenck voerss

c(on)tra Peeter Roeskens

 

Marten Schenck cleger wed(er)lecht des beclach-

ters ingefuerde conden soe wijt recht vermach,

die hem dienlick sijn treckt hij aen tot behoef sijnes

goeden rechten, seggen(de) die kondtschap van

Aleph van Gelre hem in synen rechten niet hind(er)-

lich en sal wesen, aengesien Aleph voerss der

dienaer van(de) beclachten is, want in recht niet

bestaen en mach dat, een dienaer synen principalen

kondschap mach geuen, en(de) segt in desen processe

noch ter tyt geen substitutie van(de) landstschriuer

van Peeter Roeske(n)s gebleecken en is,

Vnde segt wyders dat beclachter noch ter tyt niet

genoechsaem bewesen en heft alsulcke maeckinge

ofte bescheijt als beclachte voer desen gerichte heft

doen blycken, van weerden tho syn, aengesien sy

beyde daer ouer gestaen en(de) partijen syn, welcke

met nahmen Geradt Roeskens broeder van(de) beclachten

en(de) der ander Heijnken Smets sa[liger]: der ohm van des

 

[afb. 189 rechts:]

 

beclachters huijsvrow is, als beijde partijen, en(de)

aengesien het selue bescheijt soe inden vorigen ge-

richtsdach verhaelt, noch van scholtiss, noch van on-

partijge schepen soe doen der tyt in desen kerspel

te becomen sijn geweest dij noch desen huydigen

dach in desen gerichte sitten, noch van(de) landtschriuer

bekrefticht, noch van clegers sa[liger]: broeder, der

welcke beclachter sich vermeeten doen ter tyt inden

leuen geweest te syn, dieselue selfs wel schriuen

kondt, can derhaluen in desen noch in desen Ouer-

quartiers rechten tselue bescheyt niet van wierden

ercant worden,

 

Ten 2-en segt cleger in desen gerichte en(de) inden gantsen

Ouereste quartier notoir genochsaem te wesen dat

alle kinder soe buijten staen der ech vanden vader ver-

woruen van des vaders syde voer bastarden gehalden

te worden, suecken(de) tot sijnen vordel, Verorkundt

des beclachtes vermeet, daer sij beclachten vermeeten

hier voer desen gerichte dat geene moede bestarden

en can draegen, en(de) aengesien die moeder dit kint

bastart gemaeckt en(de) van alle huere goederen af-

gesneden, en(de) van haere kinderen gesepariert,

gelijck genochsaem wter die kondtschap van Geradt

Roeskens die daer als een gerichtsman met synen

stoelbroeder daerouer gebruyckt is geweest, als

oock wter der kondtschappe van(de) beclachten en(de) syner

huysvrouwen gebleecken, die welcke sij luyt des

bescheijts, soe fern het selue van weerde were

en(de) behoerden eener kinder te maecken, en(de) oock

nae hueren eygen vermeet soe beclachter gedaen dat

geene moeder bastarden en can draegen,

en(de) hed sich totten kinder behoeren te halden, en(de) aen-

gesien sy het selue niet gedaen, sonder het kint

bastart gemaeckt en(de) sich niet totten kinde gehalden

van huere kinderen en(de) guederen afgesneden

 

[afb. 190 links:]

 

en(de) het kint met synen lasten clegeren met synen

consorten toe gestalt, en(de) sich des kindts en(de)

denseluen tho stendich gerefusiert, het kindt

vanden cleger en(de) mede consorten onderhalden

buyten beclachters en(de) syner huysvrowen entgelte-

niss en(de) beclachters huysvrow van alle lasten

des kindts ontlediget, dat sy desfals op cleger

ofte de medeconsorten niet te eijschen, gelyck

huere eijgen kondstschap met sich brengen(de) is,

sal beclachter recht noch reden hebben, ytwas te

eijschen van wegen sijner huysvrouwen, ofte te

spreecken, opt geene clegers sa[liger]: broeder nae-

gelaeten heft, van het selue cleger met synen

meden consorten van Gott en(de) rechtswegen tho

stendich is, die welcke den last des naetuer-

licken kints nae doot des saligen broeders ge-

dragen heft, het welcke beclachters huijsvrow

bastart gemaeckt hadde, en(de) niet en hed nae het

vermeet van hueren man en(de) momboir behoeren te

doen, die welcke sich vermeeten geen moeder bastar-

den te connen draegen, sal derhaluen cleger een

rechte clacht gedaen hebben en(de) beclachter een onrechte

veranteringe, en(de) geuallen syn in sheeren bruecken

en(de) costen van rechten,

 

Sluytreden Peeter Roeskens c(on)tra

Marten Schenck

 

Peeter als beclachter segt hierop te bliuen bij sijne

vorige proposition, hem tho halden bij die gerichte-

licke maeckinge, van Johan Schenck sa[liger]: inge-

willicht voer de gerichten daer in gesprecificeert

seggen(de) wyders dat Peeter Roeskens in tijt doen

die maeckinge geschiet sy, niet partych geweest

en is, als beclachter in sijne behulpreden op sijn

wtheijmse kondtschap verhaelt heft,

Soe viel aenlangt van sa[liger]: Heynken Smets als-

dat die selue dyer tyt schepen geweest die ohm van

 

[afb. 190 rechts:]

 

beclachters huijsvrow geweest were, sal beclachten in

desen noch Ouerquartierss rechten niet hind(er)lich wesen

want desgelijcken viel met in testamenten ofte mage-

scheijden geschiet syn, en(de) noch dagelix geschieden, dat

schepenen om huere gebuerlicke gerechticheijt van

honnen partijen dickwils gebruijckt worden, soe wael al sy syn van bloede en(de) daerom

ouer die saecken daer sy ouer gestaen hebben huere platsen

in geenen rechten niet wed(er)lacht en worden, referieren(de)

noch beclachter sich op syne vorige behulpreden in den

inheymse conden gedaen, daer in(de) gementioniert wordt

noch niet kenlick en is, wat beclachters huysvrow

in hueren leuen noch notwendich wesen can, per-

sisteren(de) soe cleger als schoen goet recht hadde, sal

hij niet eer connen spreecken dan nae het ouerleden

des beclachters huijsvrow, twiuelen(de) niet een

rechte veranteringe gedaen te hebben en(de) cleger een

onrechte clachte, stellen(de) tselue tot discretie der

ersamen gerichten,

 

Marten Schenck persistiert bij syne vorige reden

en(de) aengesien doen der tyt onpartijge schepen te be-

connen waren, hadde dieselue daerouer te gebruycken

en(de) beclachter met der huysvrouwen het kint met

den goede gereserfiert en(de) bastart gemaeckt, sal

cleger met synen mede consorten gelyck bouen ver-

haelt soe sy die lasten des kints hebben moeten

draegen, tgene der broeder naegelaten tho stendich syn,

ofte dese strydige pennongen,

Beyde partyen Gott en(de) den h: rechten beuolen,

 

Vonnisse

 

De schepen ercleren en(de) halden hueren vorst biss ten naesten

De schepen halden hueren vorst biss ten naesten

De schepen ercleren en(de) halden nochmaels hueren vorst biss ten

naesten

 

Die schepen ercleren partyen ten fruntelicken verdrage hier en tuschen ten naesten soe

fern ymmers moegelicken, soe niet, sal der schepen wysen als recht syn sal ten naesten

 

[afb. 191 links:]

 

De saecken tuschen tuscen Peeter Costers cleger en(de) Wijllem

Verlinden beclachter sullen sich hier en tuschen den naesten

vergelycken, soe fern ijmmers moegelicken syn sal, soe

auer niet, sullen partijen ten naesten in recht pro-

cedieren o(n)vercort des heeren en(de) ijderen sijns

goeden rechten, en(de) alle konden en(de) kondtschappen

soe gedaechdt syn sullen gedaechdt bliuen, om soe

noedich ten naesten in recht te gebruijcken,

 

De schepen int lange geco(m)municeert de saecken tuschen

den landtscholtiss en(de) Jtgen Dericks verclaren, soe inde

vorige sententz inden leste geriechte geuloeten, iner-

troueren(de) van een ordonan(tie) soe by hoeger Ouericheijt

van Jtgen voerss solle te wege gebracht worden,

soe dieselue als huijden inden gerichte niet gebleecken,

te meer oock soe inde voerss sententz verclaert

datter twe gesworens by den schepen gestalt sollen

worden om die bedingde stucken te visiteren en(de)

te wysen nae behoeren, soe sulches den schepen noch

niet gebleecken, wysen en(de) erkennen beyde partijen

hier en tuschen ten fruntlichen verdraege, soe

eenichsyns moegelicken, o[n]uer-

cort beyde sytz huer recht, soe auer sulches

niet geschyen condte, sal der scholtiss tege(n)s

den naesten twe gesworen by den schepen doen

stellen, en(de) daer nae alles ouersien te wysen

nae huere bester wet en(de) wetenschap, oft soe

sy des niet wyss end weren, te wysen nae huere

wettelicke hoeft

 

Soeckt vort aen in een

ander newe prothocolle

in het gemechte den 10-en

octob(er): anno 1607

 

[afb. 191 rechts:]

 

Vonnisse tuschen die procedure

van(de) landtscholtiss Henrick Schenck

tegens Jtgen Dericks by den schepen

van Kessel en(de) Helden als een hoeft-

oerdel wtgesproecken den 3-en noue(m)b(er)

anno 1608, en(de) den schepen van

Seveno(m) besloeten tho geschijckt is

worden, en(de) by denseluen wtgespro-

ken den 13-en noue(m)b(er) 1608, aldus

luijden(de)

 

De schepen van Kessel en(de) Helden als een hoeft-

gericht ouersien hebben(de) die procedure soe tuschen

den erentfesten Henrick Schenck scholtiss des

ampts Kessel cleger ter eenre, en(de) Jtgen Dericks

beclachters ter anderer syden, int lange ouersien soe

aenclacht, antwort, conden en(de) kondtschappen, midts-

gaders het wijtueldich inbrengen alles rijpelicken

en(de) grontelicken derseluer acten ouersien,

wijsen en(de) erkennen nae huere bester wit en(de)

wetenschap als een hoeftgericht, dat Jtgen

Dericks als beclachters sal gehalden syn alsulcken

man voer hoeft te brengen, actum als bouen

 

Onder stont

Ditselue vonnisse is met synen

originale accordiren(de) by my

Henrich vander Locht

landtschriuer des

ampts Kessel

 

Die landtscholtiss Henrick Schenck als cleger

ditselue vonnisse verorkunt, actum den 13-en

noue(m)b(er): anno 1608

 

[afb. 192 links was blanco]

 

[afb. 192 rechts:]

 

Op huijden den 4-en decemb(er): anno 1613, sijn voer

ons schepen hier naest volgen(de) als nemptlich, Erken

van(de) Broeck, Jan Verheess, Jan Verheijen en(de) Maess

Vereerdtbrugge als schepen(en), gecompariert Jacop

Veruergert, Letgen Veruergert en(de) Geradt Roeskens

welcke partijen voerss ons schepen voerss op dato voerss

geremonstreert hebben eenen besegelten percamente

brief, voerhin van(de) wel edelen heeren Walrauen

van Wijtenhorst gewesene heere tho der Horst en(de)

drost des ampts Kessel gegeuen en(de) eenen af-

hangenden segel in roeden wass daerop gedruckt

mentioneren(de) van negen morgen art landts staen(de) ten

lijfgewijnss rechten aen(de) huijse ter Horst, welcke

voerss heere tho der Horst sich heft laeten geuallen

dieselue lyfgewijnss gerechticheyt, wt seeckere

redenen sijne ed: daer tho mouieren(de) heft laeten

veranderen tot erftijnss gerechticheijt, ten beheoff den

voerss partijen vande Vergert, Welcke voerss be-

segelte brief was gedatiert in anno 1598 den 6-en

octob(er):, Ditselue post datum deses geinsinueert

sijnde den oock wel edelen heeren Johan van Wytenhorst

ytziger heere tho der Horst aen(de) drost des ampts

Kessel e(n) als respectiue sohn van(de) voerss wel edelen

heeren Walrauen van Wytenhorst als voerss dese

voerss veralienierte lyfgewijnss gerechticheijt in

erftyns gerechticheyt niet en heft willen acceptie-

ren, noch daer in niet te willen consentieren,

daerouer partijen voerss in huere gerechticheijt hier nae-

maels niet achter haelt en mochte worden en(de) durch

afsteruen van Jacop Veruergert soe die voerss negen

morgen landts ten lijfgewijnts rechten alleen aen der

hadden, dat daerom partijen bij prouisie ofte om

seecker te gaen tvoerss landt niet versteruen, hebben

 

[afb. 193 links:]

 

op huijden dato noch een ander handt, als nemptlick

Enken Geradt Roeskens dochter beneffens hem Jacop

Veruergert gesonnen, voer laeten Gijsbert

Truijen en(de) Grijtien Keltiens, soe bij denseluen laten

aengenoemen, Actum als bouen,

 

[afb. 193 rechts:]

 

Op huijden den xxx-en maij anno 1607 sittens gerichts

gecompareert en(de) erschenen is Jan Alarts gedaec[h]dt

synde om een kondtschap der waerheyt ter jnstan(tie)

Marten Schenck alt synde ontrent 65 jaeren

als dat hy tuijge eertyts Grijet van Oordts weij

met com(m)er recht opgewonnen heft voer alsulcke

scholt als hy op dieselue weij hadde, en(de) tselue

onder kirchen gesat, nae kerspels gebruijck, en(de) die

kerss daerouer gerichtelicken aengesteecken en(de) alsoe

dieselue wey hem tuyge met brandender kersen ver-

bleuen, Tuycht verders dat hij tuijge daer nae

Dyderich Schenck gewesene scholtiss des landts

Kessel saliger in sijne plaetse gerichtelicken gestelt

Verorkunt,

Tuijgt Wijlllem Veruergert dat hij tuijge met Jan

Sijmonts saliger als schepen ouer desen voerss com(m)er

als oock int brandender kersen daer ouer gestaen

hebben, en(de) oock daer ouer gestaen daer Jan Alarts

voerss voerss [sic] landstscholtiss in sijne platse

gestalt heft, Verorkunt

Tuijcht oock noch wyders Jan Alarts voerss dat ge-

melter landtscholtiss die kerse oock aengesteecken,

en(de) hem oock met brandender kersen verbleuen,

Verorkunt,

 

[afb. 194 links:]

 

Kondtschappe verlint wegen des kerpsels

sittens gerichts, den 7-en nouemb(er): anno 1601

 

Henrick Hennents gedachdt syn(de) (ter jnstan(tie) des momboir des

kerspels) om een kondtschap der waerheyt tuijcht vnde segt

hem gedenckt dat Peeter Weijen vnd Jan Verschueren tym(m)luydt

die groete brugge vnd cleijn brugge tuschen die blaekt vnd den

aerst gemaekt hebben, vnde datso tot Jan Symonts holt gehouwen

hebben vnd bereyt tot eener bruggen

Tuycht Jenniss Lemmen segt hy ontrent vyftich jaeren geleden gewoent heft

oock ontrent seuen jaren bij Geradt Pouwels sa[liger]: als dat hy tuyge dickmaels ouer

die bruggen gefahren met heij, vnde dat onder alles hy tuyge

doen wael gehoert van Geradten dat Sijmonts hof een

brugge moste ond(er)halden, vnde gep(re)sentiert hier voer ge-

noch te doen beyde dese voerss tuijgen,

Tuycht Zeger van Jndt segt van synen alderen heft hoeren

seggen, van het onderhalt deser bruggen, gelyck dese

vorige tuygen hier bouen getuycht hebben, daer hy tuyge bij

is bliuen(de), presentieren(de) oock als bouen,

Tuycht Henrick Verhyllen, dat hij by Reijnken Erkens gewoent

heft, vnd onder alles van hen verstaen, dat die een

brug hen Reynken Erkens tho queme te onderhalden, vnd

die ander brugg Sijmonts hoff, vnd dat hy tuyge hem

Reynken geuraecht, waero(m) hy die brug onderhielt e(n)

daerop Reyncken antworden, daer voer hebben wij hoefslach

oock presentieren(de) soe fern nodich hier voer genoch te doen,

Tuycht Geradt Veraerdtbruggen schepen, dat voer hen afge-

dingen heft Gaert Schepers, vnd becant, dat hy by Jan

Symonts gewoent heft, vnd die schapen gehuedt heft,

vnd gesien dat Jan Sijmonts, Peeter Maechs vnd

synen sohn een new brugge hebben laeten maecken, auer

hy tuyge en wiste niet wat hij daer voer gehadt heft

sonderen den nahbueren wael hoeren seggen dat hy daer hoefslach

voer gehadt hed

Den kerspels momboir dese kondtschappe verorkunt

 

[afb. 194 rechts:]

 

Anno 1611 den xj-en april sittens gerichts gecompareert

gedaecht om een kondtschap der waerheyt Jan Leuten, vnd

Lenardt Lemmen seggen(de) dat sy onder alles com(m)en syn

op Henrick van Egeren misthoft, vnd daer met niet den

gesproecken, van Jacop Starts brant vnd sy tuygen spraecken

gemelte Start wold wedero(m) sinuieren, want hij tuygen spraeken dat hij Kerst

sijen huijss copen woldt, vnd dat gemelte Henrick

van Egeren doen gesproecken Start mach wederom

timmeren het sal effen wael wederom gebrant werden, want

hij leet en dingt met Goijen Rofferten, vnd syn kinder ryden

vpden krijch, Sy tuijgen ditselue by hueren man

waerheyt behalden, vnd altyt soe fern nodich dese

voerss kondtschap met eede te ver[...]oeren,

 

[afb. 195 links:]

 

Anno 1596 den 20-en nouemb(er): sittens gerichts is gecompareert

der erentfesten Marten Schenck, vnd vertoent eenen schepen

cedule, gepassiert voer Johan Dericks soen vander Heess, vnde

Reijnken vanden Brueck, als schepen der tyt geweest synde, jn-

halden(de) dat Jan Wijnters burger binnen Venlo gerichtelicken becant

heft schuldich te syn Anna van Goer naegelatene weduwe

Arnts van Blitterswick die somma van vier hond(er)t gelderse

rijder gulden, staen(de) opten Copper genoempt, als wyderen inhalt

derseluer cedulen, gedateert de anno 1571, op s: Andriess

dach, welcke voerss somma Marten Schenck voergenoempt

verclaert heft betaelt te hebben vnde dese cedule voerss

daer niet gedoot vnd te niet gedaen, off gebuerden dat

die ander cedule nu off hiermaemaels weders geuonden,

dat sulcke somme gequiteert, vnd volentygen is, als bouen

voerss,

 

Anno 1597 den 5-en feb: heft sittens gerichts getuijcht vnd

afgedragen, Henrich de Schut, dat hy in afwesen des richter-

baedts voer sy(n) gerechticheyt gesonnen een koij van Jan Verhillen,

die welcke Jenniss Splinters van hem gemangelt sold hebben,

die welcke Jan Verhillen hem deponent niet en heft laeten

volgen, sonderen hem Jenniss Splinters opten rusthoff geslaegen

daer bij gesproecken, soe fern daer stocken int huyss te vinden

weren, soe sold hy deponent die koij wael laten staen,

 

[afb. 195 rechts:]

 

Jn sequente latere debet

 

heer Pouwels tuecht dat hy niet gehoert dat Peterken jmantz

wat belaift heft en(de) dat coumpt dat hy geschreue(n), is

weder gevelten, verork(un)t

 

Daer vp seght Peterken dat hy nymant mehr belaift oft

geg(even) hefft, oich niet bewesen dat sulx geschiet is,

Derhalf(en) verhaipt hy dat denich noch ter tit sal to swich

spreecken, Oich is sin huysfr(ow) by dat coumpt niet

geweist, dat heer Pouwels geschreuen en(de) weder gevetten

heft, en(de) die huisfr(ow) segt het is oir guet, dat will sy

behalden

 

Beleronghh der schepens

 

Die schepen erklert dat Jan Geritz ofte Stranck ier

ontfinck caere(n) rinth den beslach wedero(m) bestelle(n) sal

daer er dat gehaelt heeft en(de) in coste(n) en(de) bruecke(n)

geuallen is, Jacob Derisk[en]s des kerspels momboir

dan Verorkundt

 

Opt versueck van Gaert Crouwels als eenige schattinge hem

te swaer gesat were hercom(m)en(de) van partijen Jan Wijnen

 

Verclaren die schepen dat Gaert by sij(n) alde schattinge bliuen

sal, Jngefal partien ten beyden syden tho vreden syn geweest, in

hueren coop, dat Gaert dat deel der schattingen dragen sal, sal

hem wael vnd weh doen, vnde soe niet sal het gaen inden

boessen daer het wt gecom(m)en is, Off Wyllemken Wynen

sal bewijsen soe recht, deil die schatting afgesath sij, bij

den gericht, soe dat gebruijcklich is, vnd vpten gegoeden Gaert

Crouwels aengesat solde sijn,

 

[afb. 196 links:]

 

den 26 septembr(is) a(nn)o [15]71

 

heer Pouwels van Cronenborch tuecht dat hy ein

coumpt vuytter begorten van Peterken Wientgens en(de) Jacop

This en(de) Joist Peterk(en)s son gemairckt melden(de) dat

Joest sinen son verdrag(en) mijt huer suisteren en(de) bruder dat hy dat

guet besitten en(de) gebruicken soldt, en(de) ider kint dair

van geuen en(de) vuytrichten die noch niet bestaet

en wehren hondert vier vp behagen van Jacop

dat voirkint, veroirk(un)t en(de) soe lief als verweert

 

Geertgen Wientgens tuecht dat sy Derisken ein kue

belaufft heft to geuen dat die ander kinder niet

en wusten, en(de) dat Derich dat niet segg(en) solde,

dan het is niet gesacht dat irste of idt leiste

jair, en is him oich noch niet geweig(e)rt

 

Peterken duet oich gestant van ein kuen, wan Derich

swigen kund, veroirk(un)t

 

Hensken van Tongerlo, Hein Cuenen, Gerrit Schepers Jan

Propers Joist Wientgens, en(de) Henrich van Merlo

tugen als hilixvrinden dat sy dair by geweist dat

Peterken Wientgens en(de) Geritg(en) sin huisfr(ow) Derichen mit

oire docht(e)r belaift hebben hondert horns gul(den), en(de) so wolde

hy sin kinder tosamen duen, en(de) alsdan als hy so vm

geweist wehr, so wolde hy dat ein kint duen als

dat ander, dan off hy ein van hun in ein guet guetgen

breng(en) kund, en(de) die ein xxv horns gul(den) mehr gheiff,

so dat sy dair niet vp sien solden verork(un)t so lief als verwert

 

Dair vp seght Derich dat hy mit heer Pouwels getuch nu genoichsam bewesen dat Peterken

Wientgens heft helpen handelen teg(en) die hilickx geloftens, derhalfen

dat Derich genoitdruickt worden dair tegen to bewisen dat hy

niet verkort mocht werden, sall derhalfen sulchen verdrach krachteloos

sien en(de) van onwerden, en(de) gehalden sien Dericken to verrichten

vermoich dit hilixconden, en(de) in kosten en(en) broicken gefallen sien

 

Peterken seght dat Derich niet bewesen dat hy einich kint iets

geg(even) heft en(de) of Joist sin geheile guet hin wegen woldt geuen

en ruert hun niet, oich is heer Pouwels coumpt vp behag(en) g[e]schie-

tige niet hinderen

 

[afb. 196 rechts binnenkant van achterzijde boek]

 

[afb. 197 buitenkant van achterzijde boek]