GenBronnen

maas

Sevenum inventaris 7 schepenbank handelingen prothocollen 1563-1607 afb. 141-160


[afb. 141 links:]

 

Antwort

 

Lennart V(er)uergent als volmechtiger Jn

plats Jan Dierijcks ontkient dij gansche

clacht tsampt den gerichtelicken schaden

konnenden der cleg tsampt sijnen prince

paelen van(de) eeijse ouerall niet schuldich

te sijn aengesien den v(er)meinten hijlixpenno(n)g

so der cleg(er) eeijsst eenmael vand(en) moed(er)

opd(en) doichter veroruen en(de) gerft iss cleg(er)

en quem dan ter goed(en) tijt en beweess

miet ennige gerichtelicke maekonge ofte

bij testamente den parttijen dairuan hij

volmacht heft suelx Jngemackt ofte

gegeuen waer en(de) ock mede dairbij te

bewijsen sooe grot ofte cleijn den hijlix

pennongeh gewest weer niet loofwerdige

schijn ofte quitancijen conden aenbedinckt

miet tsampt den gerichtelicken schade(n)

siecht noch mede dairbij dat der cleg(er)

gehalden sal sijn nae dieser banckrecht

den hijlixpennongh te suicken Jnt

sterfhuis dairde persoon gestor[u]en iss

en(de) niet van hier getogen iss

 

[afb. 141 rechts:]

 

Gichtword

Pieter Guesken gerichtsbodt driecht af

dat Lennart V(er)uergert guet heft slage(n)

Piercken V(er)uergert voetsettongh

 

Anclacht

 

Lennart V(er)uergart clacht ouer sijn

sweeger hilix Piercken sijns broeders

Jans z(aliger) naegelaten huisfrow sieghende

dat sij hem schuldich sij gebleuen van

v(er)terde kosten ter goeder reckeninghen

miet enighe ander actionen omtrint

40 dal(er) dairuoir hij Lennert dij beklachde

af heft doen vorderen rekenningh bij goede

vrinden ofte gericlick het wielcke sij

beklachde afgeslagen en(de) geweigert heft

iss noch tselue dieren huidigen dach haer

af eeijschende miets voldienongh dairaa(n)

Jn weigerongh vandijn beklacht cleg(er)

dij beklachte aen voir 40 golt g(ulden) min eens

spennonghs conden aenbedingt mietten

gerichtlicken schaden

 

Antwort

 

Piercken vorss ontkent dij clacht den clachtpennongh miets

den gerichtlicken schaden so wijt alst recht

v(er)mach en(de) v(er)bint miet orken so gerichtelicke(n)

clag(er) sich laet v(er)luiden beklachte hem

 

[afb. 142 lnks:]

 

schuldich te sijn van v(er)terde kosten

salt tselue also gerichtlick gehalden

sijjn te bewijsen sieghende miet dairbij

so cleg(er) enige and(er) actionen bewijssende

op hair heft te suicken moet sij duelde(n)

en(de) lijden dingt sich konden aen

miet den gerichtlicken schaden

 

Gedinge gehalden den 17-en janiarij

anno 1601,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, aengesien de volmechtiger van

Goer vnd van Marnix beyde syten een mael wtbleuen

vnd in recht niet compariert, vnd die schepen

int signaet niet besonders beschreuen vinden

van huer pretensien, sullen partyen in recht vort

fahren

 

Kondtschappen Lenardt Caspers

volmechtiger van Marnix contra

Jan Copper volmechtiger van Goer

 

Lenardt Caspers streckt een copie by yren clausulen

vertoegen, van een hylix fuerwerden, Jmhalts

desselyen, geteyckent L, M,

Lenardt Caspers voerss streckt oock in eenige clausu-

le eenes testaments, inhalt derseluer, geteyckent

L, N,

Lenardt Caspers voerss als volmechtiger om te be-

wysen dat cleger niet die consuhmtie der twe

duysent dalers niet sufficiert segt het gene

hier na volght,

 

[afb. 142 rechts:]

 

Dat inden iersten staet alhier te considereren, dat durch

het afsteruen Jo[nker]: Reyner van Goer sa[liger]: die vaccante

possessie, niet gecontinueert opten desseluen erffen

dan doer die aenuerdinge [= aanvaarding] vnd acte van possessoen

het welcke beclachte gedaen heft, alhier ouerindt

richterbaedt vnd schepen, tselue niet sonder reden

doer dijen dat haer beclachte moeder voer haer bruyt-

schatt vnd met gaef, niet alleen nae beschreuen rechten

dan oock inhalt der hylix furwaerden, alle guederen

van vader vnd moeder bedeckt off expresselick

verbonden syn tottet betaelinge toe,

Seggen(de) met die ingelachte clausulen die hylix ver-

schriuingen, soe viel den hylix penn(in)ck belangt

referiert,

Wt welcke clausulen blickt dat voer die voerschre-

uen seuen duysent vyfhond(er)t gulden vnd lopende

pencion [= rente] aen seeckeren orteren goede onderpandt, ofte

verseeckeringe te doen beloeft is, die nae ter tyt

niet verseeckert, vid(e)wenige betaelt te syn

wy die clegeren dan nothwendich nae afsteruen van

Vrsula van Wijenhorst huer moed(er) vnd groetmoed(er)

hadde moeten, vnd gehoeren te doen,

Weshaluen dan nothwendich alle guederen van

jouffrow Catrina van Goer der beclachte moeder

achtergelaeten heymlich vnd wtdrucklich

verobligeert moesten bliun, ter oersaecken, Jo[nkeren]:

Adolff, Geradt, Reyner vnd Wyllem app(re)hendieren(de)

ofte aenuerden siner vaderlick vnd moed(er)lick

erfgoet, dat selue als erfenahmen moesten

aenuerden, met denseluen lasten waer miet huer

goeder verbonden waeren, by hylix notele aen siner

dochteren Catrinen vnd Anna,

Vnd hebben daerouer beclachten sich met recht in die

vaceren(de) vnd erledichte guederen inrichten laeten

van Jo[nker]: Reyner saliger, die welcke

henluijden ouen g(e)n(er)ale verseeckeringe verbonden syn

 

[afb. 143 links:]

 

vnde bliuen vnd derhaluen in huere genohmen

possessie behoeren gehandthaft te worden ter tyt

soe die capitale hylix pen(n)o(n)gen betaelt moegen

wesen, met die verlopen pencionen [= renten]

Neffens dem staet alhier te co(n)sidereren dat die

voerss possessie niet genohmen is van alsucke

gift, donatie(n)s causa mortis genant, aldaer by

den acten in co(n)uendt

Van welcke guederen alsoe Catrina vnd Anna

beclachten geen wtreyckinge gecregen hebben, dan

meestendeels by den gebruderen geprofiteert is

derselue ooersaecke neffens die voergaen(de),

rechtmeessich de possessie geapprehendiert,

principelick als voeren ledich vinden(de), totter

restitutie toe,

Vorts genehmen die beclacht inde stadt van huer

moeder Catrina niet gefondiert en weren, gelyck sy

gefondiert syn, inde genohmene possessie der

guederen die hen luyden inde voerss qualiteyt

achteruolgen(de) die aengetiegenen clausule der hylix

verschriuinge, verobligeert syn, vnd volgents daer

toe berechticht syn totte volcom(m)ene betalinge toe

soe is nochtans dat die consignatie der twe

duysent dalers niet en moegen volstaen, om daer

niet te con(n)en uit volle gebruyck der guederen,

wt oersaecken dat die cleger by faute van die

voerss misbetalinge der percionen noch oock die

capitale penn(in)gen, vnd verseeckeringe van dyen,

niet en meritenen het beneficium van(de) hylix furwerden

vnd daer bij gedaene renu(n)ciatie soe fern die bondich

mochte wesen, vnd derhalue huerer susteren selfs

int geheel vm huer aenp(ar)t van(den) vaderlick, vnd moed(er)-

licke guederen te vorderen, wij sij dair den princi-

paen in petitorio niet viellicht doen sollen als

erfgenahmen

Allet voerss aengemerckt al ware het saecke dat

sy beclachten sollen moeten afstaen niet genieten(de)

duysent dalers des yders broeders

 

[afb. 143 rechts:]

 

versterf sonder lyfs gebeurten, soe is gelycke wael

waer, dat dese twe duysent dalers niet sufficent

en sollen wesen voer dese pretensien alleen, waer in

c(on)tra p(ar)tye selfs bekent dat sy berechticht syn, dat

welcke sy nehmen tot heuren voerdel,

Om sulx te bewysen imploeren sij het instrument

van donatio causa mortis, bij Vrsula van Wyenhorst

opgericht, waer wt blyckt int beginsel dat van

Alart van Goer vnd Jo[nkfrow] Vrsula van Wyenhorst

hen beclachten groetvader vnd groetmoeder vercregen syn

vier sohn, Adolph, Reynardt, Geradt vnd Wyllem

vnd twe dochteren Catrinen vnd Anna, welcke dochteren

al waert dat sy contentuerten vnd willich waren

te achteruolgen haer eygen hylix furwaerden, soe ist

dat gelyckwael die clegeren al eer sy condth

com(m)en inde possessie der guederen van Jo[nker]: Reyner

ierstlich aen yder een van hen susteren solden moeten

verrichten, behaluen die verlopen pencionen twe duyse(n)t

dalers, bedingen(de) ouer sulx die som(m)a van vier duyse(n)t

dalers, wt deser oersaecken, dat sy beclachten niet

alleen ten achteren syn dese twe duysent dalers, maer

oock twe duysent met die verlopen pencionen

van Jo[nker]: Wyllem van Goer, die welcke

meer dan 10, 12, ofte 14 jaren verstoruen, sondert

dat die clegeren met hueren broed(er) Reyner doen ter tyt

vnd lange daer nae int leuen geweest synde

huer beclachten die betalinge van(de) hoeftpen(n)i(n)gen

ofte pencionen gedaen hebben, Weshaluen sy dan

met recht die guederen aengefeerdt hebben, gemerckt

noch ter tyt die voerss twe duysent dalers niet

sufficant en syn voer die betalinge der hoeftpen-

ni(n)gen vnd pencionen van Jo[nkfrow]: Anna van Goer inden

geswicht voer Jo[nkfrow]: Vrsula van Marnix dochter van

Jo[nkfrow]: Catrinen van heures aendeels, welcke beclachte

dair wael befoecht wael beuoecht syn

tot die genohmene possessie, principalick Jo[nkfrow]:

Anna, die welcke by hylix furwaerden beloeft

is, van yder broed(er)s verstorfen duysent dalers

sond(er) lyfs gebuert

 

[afb. 144 links:]

 

Met der bescheydenheyt dat die andere bruderen

des afgestoruenen deels sich niet en moegen onder-

vinden, ten sy die duysent dalers ierst verricht

sijn, tot welcken eynde geimploreert wordt

wordt Jo[nkfrow]: Anna hylix notele, by tegen partye

gedient, vnde worden der lester clausulen,

waerwt blyckt by Jo[nkfrow]: Anna die possessie te

recht genehmen te wesen, jae een confor-

miteyt hueren hylix notelen,

 

Vnde aengaen(de) Jo[nkfrow]: Vrsula van Marnix solde tselue

oock met goeden fondamenten gedaen hebben eens

deels ter oersaecken der wegen der misbetalinge

van versterf van Jo[nker]: Wyllem hueres moeders

broeder, wy insgelycken ten eynde sij nu

doer het versterf van Jo[nker]: Reyner niet wed(ero(m)

en mochte gefrustreert vnd omgedreuen worden

dan can vnd begeert dieselue behaluen die

voerss weder huere genehmene possessie op

eenen anderen voet te desendieren,

Of weeten dat sy die gueder aenuerdern(de) is

als erfgenahm met van Jo[nker]: Reyner vnd Jo[nker]:

Wyllem, waer van sy met duysent dalers dan

huer aenp(ar)t ten achteren is, alsoe dat sij huer gelt

inde possessie der guederen met recht, ter tyt

toe die clegere in scheydinge vnd deylinge

in brengen die geheele guederen van Jo[nker]: Reyner

vnd Jo[nker]: Wyllem voerss, Jn welcke Jo[nker]: Wyllems

goeder sy beclachte p(re)tendiren(de) is het vierdendeel

vnd aen Jo[nker]: Reyners goeder het derdendeel, noch

en contrarieert haer niet dat haer moeder niet die

achtehalf duysent gulden hylix pen(n)i(n)gen voer huer

vnd hueren erffen vertegen heft op vaderlick, vnd

moederlicke guederen, zampt der bruderen, met

die voerss bescheydenheyt duer dyen nae allen rechten

alsuche reno(n)ciatie in sich begript een heymelick

 

[afb. 144 rechts:]

 

conditie, te weeten dat die selue vertijcheniss macht

heft, soe fern die gemige soe die

reno(n)tiatie doet, die vallen leeft, dan alsoe Jo[nkfrow]:

Catrina van Goer die vallen ofte versterffenisse

van die voerss twe broederen niet beleeft heft, en can

die reno(n)ciatie haer beclachten niet gep(re)indicieren

die welcke derhalue tot die successie der ohmen

geadmi[ni]steert moet werden, durch haer eygen rech

wy dan openbare rechtens is

Wt welcke redenen ind delfen vnd motiuen die beclachte susti-

neren een deuchdelicke, vnd oprechte possessie ge-

nohmen te hebben ende concluderen daerin ge-

nohmen te hebben, en(de) concluderen daerin ge-

mainteniert te worden, ter tyt alles als voerss

volentrocken worde by den cleger, vnd vorts

ercant dat sy een onrechte clacht gedaen hebben

vnd niet moegen bestaen met die twe duysent

dalers, als niet sufficiant voer die betalinge

van Jo[nkfrow]: Anna alleen, gemerckt die penni(n)gen

niet gelacht en syn in swaren gelde, als ganck-

bair is geweest ten dage der hylix furwaerden

verschriu[i]nge, vnd oock niet onder den gepreue-

nierden pechter, noch niet ter behoerlicker

vnd ouercom(m)ener platsen te weeten int landt

van Gulick, vnd ouer sulx verda[…]t in

alle costen vnd schulden van rechten,

Com(m)en(de) nu tottet solutie der clegeren reden vnd

inbrengen, soe wael hy niet gefundiert

te wesen, wt het gene voerss genochsam

becant is, vnd noch ter tijt met recht te

setten int gebruyck der guederen, seggen(de) beclachte

die ingefuerde hylix furwaerden by contrap(ar)tye

betrecken tot hueren vordel, op form vnd

manier verhaelt, Jnsgelycken die ouergegeuen

quitantz, alsoe daer wt niet en blyckt

dat Jo[nkfrow]: Catrina van Goer van seuen duysent

 

[afb. 145 rechts:]

 

vyfhond(er)t gulden hylix pen(n)i(n)gen die volcom(m)ene

pencioen jaerlix ontfangen heft, waer voer soe

wael die guede[re]n van Alart van Goer, ofte

synen erffen verbonden syn als die principale

wy wt die hylix verschriuinge verschreuen is

Noch en can met die quitantz bewesen werden

dat die hylix notelen by den beclachte voer

goet gehalden syn worden, vorder als int

leuen van hueren alderen gepassiert is, die

niet wyders macht en hadden, huere kinderen

te verminderen, wy den opentlick beuonden

wordt, met die leste quitantz van Jo[nkfrow]:

Vrsula van Marnix, anno 96 binnen Emme-

rick gegeuen, al waer met sy bekent op

reeckeni(n)ge van heures neffen derdendeel ontfangen

te hebben die som(m)e van 200 g(ulden) Em[m]ericks gelt

sonder preiuditie van haer recht, waer wt te be-

mercken soe dat sy bedachte vnd beclachte nae

doot hueres moed(er)s geapprobiert heft die hylix

notele, die welcke in allen geualle nae doot heures

moed(er)s inde twe sterfuallen van heur ohmen Wyllem

vnd Reyner niet wtsluyten connen van daertoe,

vnd in tho com(m)en in eijgenen persohmen, vnd aen die

stockgeuderen om daerinne in capita ofte hoefden tho

deijlen, daer met bewysen(de) huere ongefondiertheyt

sluyten(de) in recht, versuecken(de), vnd concluderen(de) als

voren,

 

Strafwordt Jan Copper volmechtiger

c(on)tra Lenardt Caspers voerss

 

Jan Copper voerss als volmechtiger wederlecht

des beclachters ingefuerde conden, soe wyt recht

vermach, die selue hem dienlick syn, treckt hy aen

tot vordel synes rechten, seggen(de) nademael hy met

 

[afb. 145 rechts:]

 

synen conden genochsam heft doen blycken, nae wtwy-

singe der hylix verschriuinge, dat beclachten aen alsulc

versterf, als Jo[nker]: Reyner van Goer sa[liger]: naegelaeten

heft, welcke gueder Jo[nker]: Reyner sa[liger:] in vredelicker

possessie vnd gebruyck beseeten heft, gelyck der vol-

mechtiger van(de) beclachten in syner behulpreden selfs

genochsam becant heft, sol nae voldoeninge twe

duijsent dalers afstant doen, van alsulcken versterf

welcke twe duysent dalers nae vermoech conden

vnd kondtschappen daer van wesende gerichtelicke ge-

p(re)sentiert vnd ten vollen overgetalt syn, sullen der-

halue beclachten van alsulche ongefondierte geneh-

mene possession afstant doen, vnd restitutieren

alsulcken gebruyck vnd genoet sy vanden guederen

genoeten hebben, vnd reparatie van alsulcke mis-

bouwen, die middeler tyt aenden gehuchten erleden,

midtsgaders restitutie van schaden vnd costen

Seggen(de) oock mede soe beclachter eenige pretensie

van Jo[nker]: Wyllems goeder mochte voerwenden, het

welcke int recht niet en is gebleecken als segwort

sal dieselue moegen suecken ter platsen, daer Jo[nker]:

Wyllems gueder gelegen syn, oock van eenige pre-

tensien soe sy van eenige schulden mochten hebben

soe noch alhier inden rechten niet gebleecken dan segwort

sal dieselue gehalden syn ierstelick te mahnen

vnd alsdan soe sy inden betalinge weygerlick syn

sal hy se aensprecken met manieren van landt

vnd banckrecht, sal derhaluen voer eenige pre-

tensien van schulden possessie aen alsulcken versterf

moegen nehmen, sal derhalue gehalden restitutie

te doen van alsulcke naegelatene guederen van

Jo[nker]: Reyner sa[liger]: vnd allen schaden met recht

Belangen(de) de 2000 dalers p(re)tendiert in silueren gelde te hebben vnd dat

gelyck in dach der hylix verschriui(n)gen ganckbaer solle syn geweest

segt cleger die 2000 dalers sullen behoeren betaelt te worden gelyck die

selue des daer sterfuals ganckbaer waren, tselue ter platsen daer het versterf ge-

uallen is

 

[afb. 146 links:]

 

Lenardt Caspars als volmechtiger segt hierop kentlich

dat van wegen rouwelicker besit der gueder by leef

tyden Jo[nker]: Reyner van Goer sa[liger] alhier geen

stryt sy, sonder dywyl derself in Gott verstoruen

vnd alsoe die possessie syner naegelaten gueder

geuaceert, soe hebben sy volmechtigers principalen

nothsaeckelick rechtmeessige possessie derseluer

gueder genohmen, vnd alsoe nijemandt in syner

possession furbiett, vnd tselue niet alleen te eener

oersaecken wy die gegenteelen vermeijntlick ge-

sustineert wordt, so(n)der verscheydene oersaecken

haluen int lange by den proces verhaelt, vnd die

wyl dan c(on)tra p(ar)tye niet alleen der eener oersaecken

sonder aller dese sijts sustineerde oersaecken

gestendicht alleen dat gegendeel som(m)ige

oersaecken op segworden duyden wil, vnd ander

Lenardt Caspers niet alleen met die inbrachte hylix

verschriuinge vnd testament genochsam syne preten-

sie daer gedaen vnd bewesen, sonder die ter anderer

syden inbrachte documenten van hylix brieuen vnd

quitantz syne pretensie met claerlicken affirmeren

nemlich soe wael van beyde den beclachten hylix pen-

nongen, als des genigen soe den beclachte van wegen

der bruder afsteruen tho verordert, vnd daer beneffen

selfs gestendicht des eenens bruders afsterue(n)s, soe

sustineert nae als voer

 

Jan Copper voerss segt hier op dat dieselue naegelaetene

gueder van Jo[nker]: Reyner van Goer sa[liger]: niet geuaceert,

sonder in yren alle leuen verbonden syn met voldoeni(n)ge

der 2000 dalers aen clegeren, sal derhaluen alsulche ge-

nohmene possesie deser tyt geen plats

nehmen, vnd restitutie doen als voerss

 

Lenardt Caspers segt dat sulche alligaet

gront noch fondement hebben, sonder der

 

[afb. 146 rechts:]

 

openbaer daet vnd geschicht tho weder is,

vnd belangen(de) valeur der mu(n)ten segt Caspars dat

vad(er) vnd moed(er) vort die aenwesen(de) hylix frinden

in dato der opgerichte hylix firwerden niet anders

gesien noch respect genohmen hebben, dan op alsulcke

valeur als dat gelt in der tijt ganckbaer was,

wil sich oock niet gebueren van c(on)tra p(ar)tijen der

voeralderen wil tho veranderen, concludieren(de) als bouen,

 

Jan Copper voerss segt hier op dat alsulchen allegaaet

dat beclachter segt gront noch bodem sal hebben, segt

nae deser landt vnd banckrecht sal moegen bestaen,

teselue wel becant die openbaer daet tho weder is,

want dieselue wed(er) deser banckrechten benomm(m)en

sal werden, vermoch schyn vnd bescheyt daer van syn(de),

 

Lenardt Caspars segt dat syne principalen ten twe

ofte dry deelen her tho beuoecht daer c(on)tra p(ar)tye

alleen eenes wechs pretendieren, vnd dywyl die

richters in aenfanck deses process ercleert dat

sy syne principalen als possesseurs in deser

saecken beuonden, soe verhoepte men tho recht

Ja baidt vnd banckrecht dat dieselue oock daer

by sollen gemainteniert werden, biss ter tyt toe

soewael van wegen hoftsom(m)en vnd pencionen

als oock beyder verstoruen vnd andersyns wy bouen

wytlopich aengetoegen is gebuerlick contente-

ment geschyet sy,

 

Jan Copper segt daerop dat beclachter van syne voerg[enoem]te

pretensie (soe hy segt), dan hier in recht niet gebleec-

ken en is, in desen rechten nae syne p(re)tensien

niet en sal moegen bestaen, sonder met dese 2000

dalers van alsulche possessie van versterf, sal af-

standt doen, als voerr verhaelt

De contrap(ar)tije verhoept ter contrarien als

bouen voerss,

Beyde p(ar)tyen Godt vnd h. rechten beuolen

 

[afb. 147 links:]

 

Vonnisse,

 

De schepen aenspraek, antwordt, conden vnd kondtschappen

midtsgaders het vielueltige inbrengen van beyden parteen

int lange met den anderen gecom(m)uniceert vnd bechertsicht

wysen vnd erkennen voer recht, vnde nae huere beste wit,

vnd wetenschap, vnd nae banckrecht, dat der volmechtiger

van Vrsula van Marnix der naegelaetene guederen van Jo[nker]:

Reyner van Goer saliger genohmene possession, sal sich met

der twe duysent dalers soe onder desen gerichte gecon-

signeert, dese tijt daer met genuegen laeten, vnde der-

seluer possessie afstandt doen, Jdoch hen voerbehalden soe

hy ijtwas meer van hylix pen(n)o(n)gen ofte andersyns pre-

tendiert, bouen dit versterf, sal der volmechtiger van

Marnis met gebuerlicken landtrecht te versuecken vry staen

Der volmechtiger van Goer ditselue verorkunt

 

Gichtwordt

Peeter Roeskens richterbaedt drecht af dat Thonis

Tim[m]ermans eenen com(m)er geslaegen aen alsulche gueder

gereet vnd ongereet tho behoeren(de) Jan de Moller

sa[liger]: vnd syner huysvrowen sa[liger]: Enken voer 700 rosen-

nobelen mj(n) ee(n)s penn(in)cks als dieselue binnen

den clockenslach gelegen syn, daer in sy afgestoruen

syn, coram [= in tegenwoordigheid van] Geradt Roske(n)s vnd Wyllem Verlinden

schepen, vnd Frans de Moller van Vorst voet-

settinge gedaen,

 

Aenclacht,

 

Thoniss Tijmmerman clacht ouer Fransen voerss,

vnd is hem afuorderen(de) syn aengedeelt van 35

dalers, soe hem cleger van Gott vnd h. Arrchen aen

gestoruen vnd aengeerft is, sittens gerichts, Jn

weygeringe van dyen beclacht cleger den beclachten

inhalt com(m)erslach, Dingt sich conden aen et [= met] den

gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

Frans voerss ontkent den clachtpen(n)i(n)ck met der geheel der

clacht ontkennen(de) cleger ouer al niet schuldich, daer toe

bieden(de) synen alingen borch, denselue af te leggen nae ge-

wys der schepen, seggen(de) dat hij een som(m)e gelts nemlich

35 dalers geleent heft gehadt, van Heyncken Smets sa[liger]:

 

[afb. 147 rechts:]

 

vnd van dieselue som(m)a met Heynken vnd syn beclachte

vader sa[liger]: afreecken(in)gen gedaen, vnd voldaen vnd van eenige

niet geuordert is werden, soe cleger dan ter goeden

tyt queme vnd bewees met gloefwerdige conden

off met eenich schyn ofte bescheyt, dat hy sulche

pen(n)o(n)gen noch schuldich were, moet beclachten wael

vnd weh doen, Dingt sich conden aen met den

gerichtelicken schaden,

 

Gichtwordt,

 

Durch beslach, vnd ontslach,

 

Aenclacht,

 

Gysbert Symonts clacht ouer Lenardt Caspers segt

dat beclachter hem clegereh gehalden is negen malder roggen

een vat ter goeden reckeni(n)gen, welcken rogh cleger hem beclach-

te voer langs in gereeden gelden betaelt heft, Js

cleger nochmaels den voerss rogh den beclachten sitte(n)s

gerichts afeijschen(de), Jn weygeringe van dyen beclacht

cleger den beclachten voer 25 golt g(ulden) mj(n) eens pen(nin)ks

Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken schaden

 

Antwort

 

De schepen ercleren aengesien Lenardt Caspers hier

niet geerft noch geguet en is, sal hy gehalden

borgen stellen,

De borgen vanden rentmeester Jan Jacop Smetie(n)s

sohn, vnd Geradt vanden Broeck

Lenardt Caspars beclachter is niet gestendicht eenich gelt

van clegeren ontfangen te hebben, sonderen naeden mael

dersebber cleger eenich gelt aen(de) schathefferen, oft sonst

aent kerspel verschoeten mach hebben, soe heft hy beclachter

den clegeren volgents ter Jnstantien der kerspels luydt

verwesen 29 malder roggen aen die pechters van het groete

veldt, sortieren(de) datmael aen het huijss vanden Donck, niet

anders weeten(de) dan dieseluve 29 malder roggen hem ten vollen

solden betaelt worden sijn, dywyl auer cleger

in mangel sulcher betalinge, vnd niet tegenstaen(de) die pachter

des voerss veldts als wij voer aent huyss sortieren(de), sulchen

restieren(de) rog der negen malder een vat niet alleen

sonder viel meer te achteren, vnd het een soe wael als

het ander noch schuldich syn, vnd auer cleger daer ouer

 

[afb. 148 links:]

 

beslach aen des personaetz thyenden gedaen, soe verhoept

beclachter voer recht, dat cleger een onrecht beslach

vnd beclachter een rechte voetsettinge gedaen sal

hebben, soe viel auer sonst die hoeftsaeck in sich

belangt, is beclachter nijemaels weygerlick geweest

indt beuorderinge helpen te doen, daer met cleger

totten genugen hem roter den groeten veldt vermoech

der overwysinge noch restieren(de) is te verhelpen,

wy inden naeuolgen(de) process bieder gespuert sal worden

bidden(de) sich te absolueren met al[l]e rechten, Jnteressen,

vnd schaden,

Gisbert voerss als cleger segt hierop dat sich beclachter

laet verluijen een ouerwysinge gedaen te hebben hem

alsulchen rogh te ontfangen, welck niet geschiet

en is, en weet hy cleger nijemandts anders te

suecken, daen den geenigen daer hy die penno(n)gen voer

verstreckt heft,

 

Lenardt voerss beclachter blift by syn vorige propositie

seggen(de) dat cleger hem beclachten personelick niet

met den rechten aengesocht heft, sonder met beslach

aen andere heeren thyenden vnd daer cleger hem beclach-

ten met andere manieren van rechten in syne persoen

versocht hedde, mocht sich beclachter oock in dem

nae allen gebuer vanden laeten, bliuen(de) by het vorige,

 

Gichtwordt,

 

Durch pending vnd voetsettinge

 

Aenclacht,

 

Lenardt Caspars clacht vnd vordert aen Wyllem

Veruoert, vnd aen Jan Leuten als momboir Wyllems

voerss burge wesen(de) voer het groete veldt vijf-

entwintichste half malder roggen, noch aen(de) selbigen

van wegen Kerst syen borgh wesen(de) voer den Kronen-

berger hoeck, 13 malder 4 vat rogge, Vnd noch aenden

seluen van wegen Henricks Pouwels borgh wesen(de) voer

Rouwelse veldt voer 9 malder 4 vat rogge, alles

ter goeder reeckeninge, Js cleger der beclachte alsulche

rogh sittens gerichts afeyschen, Jn weygeringe van

beclacht cleger den beclachter voer 125 golt g(ulden) mj(n)

eens pe(nnin)cks, Dingt sich conden aen met den

gerichtelicken schaden,

Gerardt vanden Broeck borge geworden van wegen

Lenardt Caspars,

 

[afb. 148 rechts:]

 

Antwort,

 

Jan Leuten als momboir vnd metpechter,

ontkent den clachtpen(n)i(n)ck, met der geheelder clacht

soe wyt recht vermach, den clegeren ouer al niet

kennen(de), seggen(de) dat hy eenige thyenden gepacht

heft, nae deses kerspels gebruyck, vnd heft dieselue

thyenden aengefangen tho dorssen, vnd oock geleuert

aenfencklich tot stuer der contribution, vnd syn

eygen koren heft moeten laeten liggen, Js daer ouer

den groeten inual [= inval] des krychsuolcks den kerspel ouer-

sonnen, voer den aenbestimpten taeldach, soe sulx

alhier gebruycklich is, alsoe daer durch syn selfs koren

metter thyenden verlaeten moeten, vnd niet genoeten

soe auer cleger ter goeder tyt queme, vnd segt dat alsoe

niet en were, Dingt sich conden aen met den gericht-

licken schaden,

Seggen(de) wyders voerss momboir datter eenen wutslach [= uitslag]

int soemer koren geschiet is, het selue oock gerichte-

lick geuisiteert is sal tselue oock na kerspels

gebruyck een insien in hebben,

Cleger ontkent geheel op eenich gebruyck die

thyenden verpacht te hebben, sonderen dywyl die swairhe-

den van contributien groet geuallen, soe is by de

verpachtinge claerlick verafscheyt dat beclachter

oft die thyenderen sollen ohn eenich vordel, eenich

vermeyntlicken aengetoegen gebruycks tot betalinge

der contributien toe, tho dorssen schuldich syn, dywyl

auer die thyenden bouen soe vielueldige gerichte-

licke, vnd andere aenmaeninghen suyurich bleuen, vnd

het dorssen hin inden winter vertogen, vnd

niet temin die schathefferen aen clegeren die achter-

stendige contributien geuordert in sulcher voegen dat

cleger gedrongen woerden vanden schthefferen

die restanten te betalen, weshaluen hy cleger

wt deses jaers gewassenen vruchten ontrent dry ofte

vier hond(er)t gulden heft moeten opbrengen, vnd voer be-

clachten op alsulche geuorderte restanten, heft moeten

sgenige betaelen, dat welcke meer sess oft seuen

weerlich te vorens is gesat worden, hehr het krychsuolck [= krijgsvolk, leger]

alhier int landt com(m)en is, soe bidt als voren

 

[afb. 149 links:]

 

Gichtwort,

 

Durch pendinge vnd voetsettinge

 

Aenclacht,

 

Dye kerckmeester clagen ouer Jacop Veruergert, als

dat hy sich laet gelusten voetsettinge te doen, op die

kirchen ond(er)panden, waerop hy beclachter voer eenen

Jaer pacht gepant is voer een malder roggen, syn clegers

den beclachten desen huydigen dach afeyschen(de), Jn weyge-

ringe van dyen beclagen clegers den beclachten voer 4

golt g(ulden) mj(n) eens pen(n)i(n)cks, Dingten sich conden aen met

den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

Jacop Veruergert ontkent die clacht, met den clachtpe(nn)i(n)ck

met den gerichtelicken schaden, segt dat clegers hem

beclachter niet soegen beswaren sullen als een pechter

aen Wagenmanss goet, v(er)d(er) dat beclachter ter

goeder tyt bewysen sal, als were hy beclachter die pacht

betaelt heft, als te weeten, aen(de) die schatheffers, vnd

sonst andie ongelden soe den kerspel operlacht wordt

verhopen(de) beclachter niet eener betalinge gedaen

te hebben, dywyl Wagemanss goet geenen besonderen

schat tuischen der kirchen en heft, Dingt sich conden

aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Gichtwort,

 

Durch gedaegen,

 

Aenclacht,

 

Peeter Roeskens als momboir des pastoers clacht

ouer Gyss van Mijl, vnd is hem afeyschen(de) eenige

gerichtscosten, die cleger om des beclachters wil

geleden, vnd gedaen heft, die selue nae erkentnis

der schepen, die welcke gedaen synde, om eene ver-

sochten pael, Js cleger nochmaels den beclachten al-

sulche gedaene kosten afeyschen(de), Jn weygeringe

van dyen beclacht cleger den beclachter voer 10 golt g(ulden)

mj(n) eens pe(nn)i(n)cks, Dingt sich conden aen met den

gerichtelicken schaden

 

Antwort,

 

[afb. 149 rechts:]

 

Dye schepen ercleren aengesien partyen Lenardt Casper

vnd Gisbert Symonts beyde sich vander banck af-

geeyscht, sullen partyen afgeeyscht bliuen, biss ten

naesten,

 

Gedinge gehalden den 14en

february, anno 1601

 

Gichtwordt,

 

Durch gedagen op een nahbueren

Horster recht

 

Aenclacht,

 

Jan Martens volmechtiger syner c(on)sorten clacht ouer Lenert

Rameeckers, seggen(de) dat een tyt leden is, dat syn swager

saliger Jan, in Henricks tegenwordich goet, soe hy deser

tyt besitten(de) is, daer in verhylick geweest is, vnd in syner

hoeger aenliggen(de) noth ethliche penn(in)gen van synen brueder

Jenniss opgenohmen heft, ongeferlich 100 daler, Jdoch syn

tho voerden nae die bekentniss van Jenniss saliger daerop

hy syne sacramenten der h: kirchen genohmen heft vnd

daerop gestoruen met die som(m)e van hond(er)t ghyder gulde(n)

daer van hy oock geen percionen genoeten, niet tegen-

staen(de) dieselue penn(in)gen aengewant syn tot stuer vanden

goede soe gereet als andere, Js cleger den beclachten die

selue som(m)a afuorderen(de) sittens gerichts, Jn weygeringe

van dyen beclacht cleger den beclachten voer 50 golt g(ulden)

mj(n) eens penn(in)cks, Dingt sich conden aen met den

gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

[afb. 150 links:]

 

Vonnisse

 

De schepen aenspraeck, antwort, condtschappen, reedt vnd

wed(er)reedt ouersien, wysen erkennen voer recht, nae huere

bester weetenschap, dat Marten Schenck als volmechtiger

Henrick Hennerts vnd Geritien Schepers een rechte verante-

ringe gedaen heft tegens Jan Martens saliger

Marten Schenck voerss verorkundt

 

Kondtschappen Derick Geradts als

momboir der Roeskens partyen

c(on)tra Letgen Veruergert,

 

Derick voerss het prothocolle ingestrekt, mentioneren

van een kondtschap, daer Mery Smits tuycht vnd

segt, dat Derick Bestiens niet heft gedeilt, gelyck

die andere kinder, vnd hem niet geweygert is geweest

geteyckent D, 3, in het gedinge den 24 marty

anno 1593, verorkundt

 

Derick voerss legt noch een secker magescheyt, inhalt

vnd mentoneren(de) desseluen, de dato den 1544, op

alle kind(er) dach, geteyckent, D, 4 verorkundt

 

Derick voerss segt hierop met der kondtschap van Meri

Smets, vnd der ingelachter magescheyt genochsam bewesen

te hebben, dat die moeder van Beelen, waer van die p(ar)tyen

van beclachten het versterf genoeten hebben, die guederen

van hylix penn(in)gen genoeten hebben, van dat goet daer cleger

die hylix penn(in)gen, ofte soe viel hem vanden versterf

met recht tho erkant mochte werden is versuecken(de)

sullen gehalden hem clegeren te erkennen vermoech des rechten

Derick voerss sluyten(de) van conden voerbehelden wtheymss

konden biss ten naesten,

 

Strafwort Lenardt Veruergert

c(on)tra Derick Geradts,

 

Lenardt Veruergert wederlecht clegers ingefuerde conden

soe wijt recht vermach, ter oersaecken, die kondstschap

gegeuen van Merij Smets een eensaeme kondtschap sij

sal in desen rechten niet aengenohmen werden verorkunt

 

[afb. 150 rechts:]

 

Vnde dat ingelachte cedullen mentioneren(de) van een magescheyt

sal oock in desen rechten niet aengenohmen werden, dan van

nul, vnd onweerden ercant, oersaecken geen magescheyden ge-

halden ofte gemaeckt con(n)en werden, daer moeten ten wenichsten

van beyden syden twe dedings frundt in gespecificeert staen,

ofte daer toe erwelt vnd gecoren syn, twelck hier noch

niet gebleecken en is, dan melden(de) daer ouer gestaen te hebben

twe schepen daer in gespecificeert syn(de), met eenen inde

platse van(de) dagelixe richt, heft oock niet geblecken

die schepen ofte gerichten huer gebuerlicke gerechticheyt daer

van ontfangen gehadt tho hebben, Jae oock dieselue niet

bekreftiget soe recht, oft by gebreck van hueren schriuen

niyemanden daer tho versocht, ofte daer tho gebeden te hebben

sulx voer hem te doen, sal dat selue schrift van(de) clegeren

ingelacht, in desen landt vnd banckrecht, ofte in geenen

rechten acceptiert noch aengenohmen werden,

 

Behulpreeden Derick Geradts c(on)tra

Lenardt Veruergert

 

Derick voerss segt hier met die kondtschap van Merij

Smets, het magescheyt oock mede geuerificeeer wordt

vnd inden magescheyt loefwerdige luyden in gementioneert

syn, die welcke beclachten niet onwarachtich can maecken, dan

dieselue persoenen daer in gementioneert staen(de), van goeden

naemen vnd famen staen(de), oock eenige schepens soe

daer ouer gestaen mochten hebben, soe beclachter tselue wed(er)-

leggen, als dat sy huer gerechticheyt niet ontfangen mochten

hebben, clegere niet hind(er)lich aen synen rechten

wesen sullen, dan geene daechsvrunden op magescheyden ofte

hylix furwaerden beroepen en werden om huere gerechtheyt

sond(er) als frundt, can derhaluen clegeren off den

magescheyt, inden rechten off schedelick wesen,

 

Lenardt voerss segt hierop nae als voer, belangen(de) dat inge-

lachte schrift in naeme van een magescheyt, soe cleger voer gift

die altho samen loefwerdich syn, daer hier ter contrarien niet

op gesproecken wordt, op die persoenen aengaen(de) naem vnd faem

 

[afb. 151 links:]

 

dan p(re)tendieren, dywyl datselue schrift niet bekrefticht

ofte niet onderschreuen en is, van geen maigescheyts

frinden, off van schepen sal tselue in geenen rechten

aengenohmen werden,

 

Derick voerss segt hierop dat hy vermeynt dat dieselue

daechsfrinden soe daer ouer gestaen hebben als oock Gyssen

Roeskens selfs viellicht niet en hebben con(n)en schriuen

hebben derhaluen cedulen doersneden aue Maria op laeten

richten vnd schriuen dywelcke cleger verhoept in desen rechten

niet wed(er)lacht sullen, Oock beneffens dat

van Mery Smets kondtschap, ercant vvan werden dat

Derick Bestiens ofte syn huysvrow saligher Gyssen Roeskens

suster huer patrimoniu(m) soe sy sich verdragen hebben, ontfangen

vnd niet geweygert en is geweest, sullen derhaluen be-

clachten schuldich syn alsulche hylix penn(in)gen, ofte versterf

soe viel hem t recht daer tho erkennen mach te restitueren

 

Kondtschappen Lenardt Veruergert

c(on)tra Derick Geradts

 

Tuugen Derick Geradts, Gyss Symonts, Peeter Roeskens

inden eijgen, Hylleken Schroers eendrechtelicken, dat nae

doot haer der moend(er), noch een dochter achtergelaeten heft

die Beel genoempt is geweest, Verorkundt

 

Lenardt Veruergert streckt in een certificatie by den schepen

van Seuenu(m) gepasseert de dato 1567, geteyckent

L, 3, verorkunt,

 

Lenardt Veruergert legt noch een certificatie by den

decanu(m) vnd capittelaren tho Nijmmegen gedaen, de dato

1593 den 4en aprilis, geteyckent L, 4, verorkunt

Tuijcht Gerardt Vereerdtbruggen seggen(de) dat hy tuyge daer

by geweest is, daer Beel van(de) naegelatene erfguederen

niet gedeilt heft, vnd dat Symoin ingen Olymuelen

hueren velmechtigeren was, die die gueder ontfange

ofte die waer genohmen huer aenpart

verorkundt

Lenardt Veruergert streckt noch in verdrach cedule,

binnen Nijm(m)egen opgericht de dato 87, den 8en augusti

geteyckent L, 5, verorkundt

 

[afb. 151 rechts:]

 

Lenardt voerss sluyten(de) van conden, voerbehalden wt-

heijmse conden biss ten naesten, seggen(de) hier mede

genochsam bewesen tho hebben, alle het versterf hem vnd

synen principalen van Beel aengeerft vnd veruallen were

hen by testamente gemaekt vnd gegeuen is,

wij oock insgelycken van Beelen sohn den jongen Henrick

van Loen tselue bekreftiget, vnd naemaels noch

durch goede scheydtsfrunden veraccordiert vnd gesloeten

alle die naegelaetene gueder aen twe syden verdeilt

die een syde aen die van Loen, vnd die ander partye aen

van Monss, vermoegens dat gescheyt daer van opgericht

in desen rechten ingedient, sal derhaluen cleger

gehelden syn soe wel aen die andere partije tho suecken

vnd tho vorderen, soe hem ytwes queme van alsulchen

vermeijnten hylix penn(in)ck, als aen deser syden, vnd tselue

tho suecken inden sterfhuijss vermoegens der clachten,

sal derhaluen beclachter een rechte veranteringe gedaen hebben

vnd cleger een onrechte clacht, vnd geuallen syn in sheeren

bruecken, vnd costen van rechten,

 

Strafwort Derick Gerats c(on)tra

Lenardt Veruergert,

 

Derick Geradts wed(er)lecht beclachters ingefuerde conden

soe wyt recht vermach, die hem dienlick syn, treckt hy

aen tot synen vordel, seggen(de) dat Derick Monss saliger

met den verdrach soe hy opgericht heft voer Jan vanden

Herss vnd Peeter Olyslegers, daer sy Beelcken syn voer

dochter met synen nahkinderen een kinder gemaekt heft

genochsam te kennen gift dat hy vermoech des mage-

scheyts gecontentiert is geweest, Vnd segt naeder

dywyl Beel aen alsulcke goederen tho deel heft gegaen

gelyck blyck by Geradt Veraerdtbrugge(n)s kondtschap

Seggen(de) oock mede dat sy alsulcke maeckinge aen

hueren versueck der hylix penn(in)gen niet hind(er)lick sonder

voerdelick sal syn, vnd dywyl den hylix pen(n)inck daer

in gebracht, sullen gehalden syn alsulche hylix penni(n)gen

 

[afb. 152 links:]

 

oft soe viel hem nae recht ercant sal werden te restitueren

 

Gichtwort,

 

Durch arrest vnd voetsettinge

 

Aenclacht

 

Lenardt Veruergert clacht ouer Jan Zeelen, seggen(de) hem

sulx noth te doen, oorsaecken sij met den anderen gecom(m)antschayt

hebben, net etlichen weijt den welcke beclachte ontfangen heft

vnd clegeren daer vermieginge geschiet, sonder hem syn

gelt gearrestiert is van andere persoenen onder dexsel cleger

hem beclachten meer weyts vercoft sold hebben, Js cleger

den beclachten afvorderen(de) alsulchen arrest afstandt te doen

doen [sic], vnd syn penni(n)gen loss te maecken, Jn weygeringe van

dyen beclacht cleger den beclachten voer 20 golt g(ulden) mj(n) eens

penni(n)cks, Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken schaden

 

Antwort,

 

[niets geschreven]

 

Kondtschappen Gisbert Sijmonts c(on)tra

Leonardt Caspars,

 

Tuijcht Lenardt Caspars segt vercoft te hebben Gysbert Sijmonts

eenen tax van 29 malder roggen, verorkunt,

Tuijcht noch wyders dat Gisberten voerss noch restiert 9 malden

roggen een vat inhalt der clachten, nae relation van Gisberten

selfs, verorkunt

Tuycht noch wyders dat wt relation van(de) schatthefferen

die penn(in)gen geimploreert syn totten huyss vanden Donck

verorkunt,

Gisbert voerss hier met sluyten(de) van conden, seggen(de) genoch-

sam bewesen te hebben met des rentmeesters eygen

 

[afb. 152 rechts:]

 

belydinge, soe wael van(de) coop, als betalinge daerop geschiet

met oock den ontfanck van(de) koren dat cleger ontfangen heft

op synen coop, datter cleger niet ten vollen betaelt en is,

vnd wat sich tot goet bewijss beuint [= bevind], dat cleger niet

ontfangen heft, sal beclachter gehalden syn, den clegeren vort

ten volle tho leueren vnd tho verrichten, nae inhalt der clachten

dijwijl der beclachter den coop met die betalinge vnd die

leuerantie daerop selfs beleden vnd becant heft, sal der-

haluen cleger een rechte clacht gedaen hebben, vnd beclachter

een onrechte veranteringe, vnd geuallen syn in sheeren

bruecken vnd costen van rechten,

 

Strafwort Leonardt Caspars c(on)tra

Gysbert Sijmonts

 

Leonardt Caspars wed(er)lecht clegers ingefuerde condtschappen

soe wyt recht vermach,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, aengesien Leonardt Caspars in

in [sic] syner veranteringe geen konden aenbedingt

en sal se nu ter tyt in desen rechten niet genieten moegen

verorkunt Gisbert Symo(n)ts

 

Lenardt Caspars segt dywyl wt des clegers eijgen ge-

fuerte kondtschap blyckt dat die aenden schatheffer voer-

gestreckte 200 gulden tot betalinge des huyss vanden

Donck schattingen, gekeert, weshaluen dan

oock die leuerong des roggens gewesen worden int

groete veldt als wesen des Jonckeren thijenden, al waer

hy cleger oock bekent rog ontfangen te hebben, niet auer

bewijst, dat hy met sulche ouerwijsinge niet content

gewesen syn solde, vnd auer die pechteren des voerss veldts

noch ouer die 24 malden roggen ter goeder reeckeninge ten

achteren sijn, soe sal cleger aen denseluen pechteren sijne

restanten noch te vorderen gehalden sijn, desto met dywyl

notoir vnd openbaer is dat cleger aen des personaetz

vruchten in’t ouerbroeckse veldt vnd niet, aen des Jonckeren

thijendt beslach gedaen, concluderen(de) derhaluen als by de

veranteringe gedaen,

 

[afb. 152a:]

 

Gisbert Symonts persisteert bij syne vorige propositie

seggen(de) dijwijl beclachter desen huydigen dach niet bewesen

heft, den clegeren ten volle geleuert te hebben, oft te

doen leueren, sal tselue gehalden syn noch te doen, sich

referiren(de) tot syner clachten, stellen(de) tot discretie

des gerichts

Leonardt Caspars blift nae als voer by der propositie

in der veranteringe gedaen, vnd voergaen(de) behulpreden,

Beyde partyen Gott vnd den h: rechten beuolen,

 

Vonnisse

 

De schepen aenspraeck, antwort kondtschappen vnde sonst

worden vnd wederworden, wysen vnd erkennen voer recht vnd

nae huere bester wit vnd wetenschap, aengesien

Leonardt Caspars in syne kondtschappen selfs becant schuldich

te syn, sal daerouer Gisbert Symo(n)ts een rechte vorderinge

gedaen hebben, Gisbert Sijmonts verorkont

 

Kondtschappen Leonardt Caspars

c(on)tra Jan Leuten als momboir

Wijllem Veruoert

 

Leonardt Caspars streckt in extraict van een pachtcedule

der thyenden, geteyckent L, 9, verorkunt

Tuijgen Geradt Roeskens Wijllem Verlinden, vnd Lenardt

Veruergert eendrechtelicken, dat sy tuygen gesant syn worden

van(de) nahbueren by den rentmeester om der bylage der contri–

bution, vnd sy tuygen doen gehoert dat sich der rentmeester

beclachten, als dat sy den kerspels luyden die thyendt in

handen stellen wolle, vnd dat sy tuygen den rentmeester

berichten, sprecken(de), solle qualick staen, dat wy ons

daer inden ontfanck stellen sollen, ouermits sy rentmeester

weren, vnd der rentmeester daer geproecken, soe fan de

nahbueren niet en sollen willen dorssen, hy en condt tselue

 

[afb. 152b:]

 

van sijnen regelen niet geschaeffen, vnd daerop sy tuijgen

wedero(m) by den nahbueren gegaen, tselue aldaer te kennen

gegeuen, dat alsdoen by den nahbueren versproecken een yder

soe viel korns dorssen dat die contributie

betaelt mochte worden, vnd der rentmeester doen eenige

som(m)e van penni(n)gen te wege gebrocht, verorkunt

 

[in marge:] in het jaer 1600

 

Tuygen sy tuygen wyders dat sy het Sonderseveldt gehadt

hebben, vnde dat sy tuygen het verluyf daer van dit Jaer

noch betaelt hebben, Verorkunt

 

Tuygen die zemptliche schepen seggen(de) eendrechtelicken dat

met branden(de) der kersen dat een yder soe viel korens

solle dorssen, alles totter betalinge van(de) contri-

bution, dat ditselue sonder preinditie van(de) alde gerech-

ticheyt, Verorkunt

 

Tuijcht Peeter Roeskens richterbaedt segt dat hy tuijge gesant

is worden van(de) schepen vnd geswoeren by den thyendt pachters, dat

sy soe viel korns dorssen sollen, als die contributie belopen

solle; ouermidts die contributie betaelt worde, ofte neet

sol die thyendt liggen op heuren schaden, vnd men sol

seluer dorssers stellen op des thyendtpachters costen, dit-

selue versproeken als die schepen vnd gesworen inder scholen

by den anderen waeren,

 

Hier bij die vier schepen by deser kondtschappen, des richter-

baedt syn bliuen(de), Verorkunt

 

Tuycht Peeter Roeskens voerss wyders, dat hy ofter mael vanden

rentmeester als oock vanden schathefferen Gisbert Symonts gesant is worden by

den thyentpachter als dat sy dorssen sollen, ofter eenich

verderf queme dat het selue op hueren schaden liggen sollen,

Verorkunt,

 

Tuycht Gisbert Sijmonts segggen(de) verschoeten te hebben wegen des

rentmeesters aen kerspel 200 g(ulden), daer voer hem tuyge be-

wesen is 29 malden roggen wter den groeten velde, vnd hy

tuyge daer van niet meer als 15 malden ontfangen seggen(de)

hy tuyge der wegen den thijendtpachteren dick genoch gemaent

auer hy tuyge niet meer con(n)en becom(m)en als bouen getuijcht,

Verorkunt,

Tuijcht Gisbert voerss wyders dat hy tuyge by den thyentpachteren

gegaen is vnd gesproecken, my compt noch 9 ofte 10 malden

 

[afb. 153 links:]

 

roggen vanden rentmeester, Jffer noch wael soe viel te

dorssen is, dat die thijentpachters geantwort, daer legen noch

wel een fin thyen ofte twelf, sy en wisterts soe naw

niet, want der een hed voer ingefuert vnd der ander

nae, Verorkunt,

 

Tuijcht Gijl Metten, seggen(de) dat der rentmeester betaelt

heft tot contribution wegen des kerspels ongeuerlich

280 g(ulden), het welcke gesat is geweest en vnd tho

beuoeens het leger hier int landt com(m)en is, vnde

dat hy tuyge eensdeels ontfangen heft 25 g(ulden), noch 12 g(ulden)

vnd acht malden boeckweyts, wesen(de) wter den vruchten

van desen Jare, Verorkunt,

 

Tuycht Gyl voerss wyders, dat hy tuyge wael by propositie(n)

gesproeken heft tegens den rentmeester dat hy die thyenden

wael een half duysent g(ulden) tho duer verpacht hed, auer

hij tuyge segt tselue niet nae gereeckent te

hebben, Verorkunt,

 

Tuygen Jacop Kersten, Denyss Denen, Jan Leuten, Geradt Ver-

hatert, vnd Henrick Floerkens eendrechtelicken,

 

Tuycht Jacop Kersten segt met syn metbroed(er)s genoeten heft

wter den Cronenberecher hoeck twe malden roggen, twe

malden boeckweyt, vnd een wenicht spuerisaet, vnd

als het leger is com(m)en was dat het koren wter der

schueren geworpen was, dat hy doen een gerf twe oft

dry met genohmen vnd syn peerden daer met ge-

uoert te hebben, vnd sonst niet meer genoeten, Verorkunt

Tuygen Jan Leuten, Gerardt Verhatert vnd

Henrick Floerkens eendrechtelicken, als dat sy niet meer

als een wenich spuerijen genoeten hebben, Verorkunt

Tuijcht Henrick Floerkens seggen(de) dat der rentmeester

hem tuyge etlich mael aengemaent heft, dat sy dorssen

sollen, vnd dat Jan Leuten oock wel vermaent is worden

om te dorssen, Verorkunt

Leonardt Caspars streckt in die geheel pachtcedule,

inhalt desseluen, geteyckent, L, Q, verorkunt

Tuycht der pastoer dat hy tuyge Henrick Pouwels ver-

socht heft, dat hy hem aen syn betalinge helpen solle, daerop

Henrick geantwort het en solle aen hem alleen niet

mangelen, want hy alleen geenen dorss maecken condte,

syn betalinge verhelpen wolde, hy wold hem een schueren

roggen schencken Verorkunt

 

[afb. 153 rechts:]

 

Leonardt Caspars segt met den ingefuerten condtschappe genoch-

sam bewesen te hebben, dat die thijentprachteren voer ierst ohn

eenige exceptie schuldich syn geweest te betalen, tot die

contributie toe, vnd dywyl dan notoir is dat int Jaer

[15]99 van eenen Andrex [= Andries] totten anderen geloepen syn, negen

schattingen, op yder deel thyenden bedragen(de) inder schattinge

66 g(uld)ens sp[aans], soe beuindt sich wter opgelachter verpach-

tinge vnd der leuerantien soe daerop geschiet is, dat die

pachters niet totter vollet contributie betaelt noch gele-

uert hebben, Jae, ten respect dat nae die verpachtinge

niet wael ten drijten deel aen rogge, die rest ande

aen allerleij lichte soemer vruchten betaelt worden, die

welcke tot geenen penn(in)gen en slaen, vnd daerbeneffen

der rege soe viel des geuallen ten meerendeels vroech

inden groene voer lichten prijss vnd int gemeijn niet

hoeger als sess g(ulden) meer ofte weniger vercoft worden,

solle derhalue beclachter schuldich syn luyt der clacht

te betaelen, metsgaders geuallen syn in sheeren bruecken

costen van rechten

 

Strafwort Jan Leuten momboir voerss

c(on)tra Leonardt Caspars,

 

Jan Leuten momboir wed(er)lecht clegers ingefuerde condt-

schappen soe wyt recht vermach, soe hem dienlick syn

treckt hy tot behoef synes rechten aen, Verorkunt

 

Dye kontschap van(de) gerichten daer in sij tuijgen inder

voerwaerden ofte conditien van(de) verpachtinge der thyenden

beuoerwaert were, die pachteren wat to dorssen totter

contributien, auer dat sond(er) preinditie der alder gebruijck

Aengaen(de) die kondtschap van Gisbert Symonts vnd vorts

andere kondtschappen int generael van(de) thyentpachteren

afgedragen wed(er)lecht beclagter dat ter oersaecken, dieselue

niet verweert off geuordert soe lyf te syn als ver-

weert, sullen derhaluen in desen rechten niet aengenehmen

werden, vnd van nul vnd crachteloess gehalden te werden

Aengaen(de) die kondtschap van Peeter Roeskens richterbaedt

getuycht, als dat hy den thijenderen dickwels vermaent hedde

durch ordonantie der schepen vnd gesworen te dorssen

 

[afb. 154 links:]

 

vnd te doen dorssen om betalinge der contributien segt

daerop beclachter, dat hy verhoept in synen konden tho bewysen

syne gebuerlicke bylage deser twistige thijenden betaelt

wesen sal, den tijt van huerer pachtinge aengaen(de) tot

s: Andrex [= sint Andries] toe, daer van alhier vanden clegeren noch

niet gebleecken en is met geenen conden dat die

gebuerlicke bylaeg deser twistige thyenden den voerss

tyt niet voldaen en sij, sal derhaluen beclachter een

rechte veranteringe gedaen hebben, vnd cleger onrechte

vorderinge, vnd geuallen syn in sheeren bruecken vnd

costen van rechten,

 

Kondtschappen Jan Leuten momboir

c(on)tra Leonardt Caspars

 

Tuijgen die zemptliche schepen eendrechtelicken seggen(de)

dat sy het halden voer een alt gebruyck, dat die thyenden

geuryet [= gevrijd] waeren van(de) thyendtheeren tot s: Andryss toe

sich wyders halden in huere gegeuene kondtschap

Verorkunt,

Tuijgen wyders die schepen voerss seggen(de) dat sy niet gehoert en

hebben, datter versproecken were, dat die vruchten tsamen

voer s: Andryss gedorst sollen werden, doch soe viel der con-

tributien belopen heft, alles nae inhalt huere vorige

gegeuene kondtsschappen, Verorkunt,

 

Jan Leuten streckt oock die pachtcedule ofte extrantt

desselfs inhalt, vnd is geteyckent L, 9 Verorkunt

Jan Leuten noch ingestreckt den ontfanck wter die

ve[r]pachtinge der thyenden, mentioneren desseluen inhalt

is was geteyckent als bouen L. 9 Verorkunt

Tuycht Leonardt Caspars segt dat hy tuyge met Jan Leuten

vnd Henrick Pouwels gespreeck gehadt, als wanneer sy

den pastoer op een een malen offe twe nae betaelt

hedden, dat sy dan ophalden sollen, dan hy tuyge meer

met den pastoer te doen hedde, hy sol hem daer van vort

bericht doen, Verorkunt,

Tuycht Leonardt Caspars segt dat hy den pachtere vanden

Vorster veldt vnd Bergerhoeck wel gep(re)sentiert soe

 

[afb. 154 rechts:]

 

voer vnd om Egidij soe fern sij terstond vnd nae een

anderen die vruchten worden wtdorssen vnd leueren, dat hy

tuyge hen pachteren eenige frintschap solle doen

 

Tuycht Giel Metten segt datter dry schattingen gesat syn, tho

weeten twe in Augusto vnd een in Octobri van(de) neiwen

aen in anno 99 Verorkunt, soe lieff als verweert,

 

Tuygen Geradt Maegs, vnd Thoniss Denen seggen(de) dat koren

dat noch inder schueren is geweest tselue van(de) krychsuolck wter der

schueren rontom wtgeweorpen is worden vnd verdoruen

iersten gedorssen vnd het stroij daer nae wter der schueren

geworpen, Verorkunt, soe lief als verweert,

 

Tuygen Thonis Denen, vnd Henrick Jenniske(n)s eendrechtelick

dat sy tuygen wael gesien hebben dat het krychsuolck het

koren dat tot Henrick Pouwels lach eens gedorst is

geweest, vnd daer noch eens aengelacht vnd gedorst

vnd het stroy rontom her wter der schueren geworpen vnd

vernielt Verorkunt, soe lief als verweert

 

Tuijgen Geradt Verhatert vnd Jan Symonts seggen dat sy

oock wel gesien hebben in Gijl Metten schuer, vnd opten

Monicken hof het stroij wter der schueren lach geworpen

vnd dat daer nae erwech con(n)en, vnd van(de) krychsuolck

verdoruen vnd genohmen Verorkunt, soe lief als verweert

 

Tuijcht Peeter Roeskens richterbaedt seggen(de) soe hy gesant

was van(de) rentmeester by de pachteren, dat sy dorssen sollen

vnd hy tuyge niet gehoert datse weygerlick syn ge-

weest dat der rentmeester dorssers inder schueren stellen

wolde, Verorkunt

Jan Leuten momboir hier met sluyten(de) van conden

segt genochsam bewesen te hebben met die schepen kondt-

schappe die thyende verpacht te wesen, opten alden ge-

bruyck voerbehalden vanden vruchten gelevert sold werden

totter contributionen vnd is genoch bewesen, vnd ge-

bleecken dat pachteren geleuert sullen hebben, soe viele

als die contributionen deser dry twistige velden beloepen

hebben, nae taxatie vnd quote deser dry twistige velden

dyer contributionen aengaen(de), der sittingen die de schatt-

heffer dyer tyt geweest beleden vnd betaelt heft

 

[afb. 155 links:]

 

off wel schoen cleger p(re)tendieren wold noch voerhin vorige

schattingen onbetaelt te staen, is noch niet gebleecken in

geene kondtschappen van(de) clegeren ingefuert, van dese

thyenden te weeter der dry velden onbetaelt te wesen

dan moegen wel op die guedt van(de) huyse tho die Donck

gehoeren van vorige Jaeren, ader alde resten tho betalen

staen, dan heft genoch gebleecken wt die nahbuere

kondtschappen die welcke gesien vnd gehoert hebben die

ongedorste vruchten tho samen verwust [= verwoest] vnd vernielt

te syn, referiren(de) sich beclachter tot reeckeno(n)ge,

bewyss te doen, geleuert vnd betaelt tho hebben, onge-

uerlick tot twedeel der pachtingen, wat daer aen restiert

p(re)sentiert dat daer by te leggen, referiren(de) sich op die

alde voerwaerden, stellen(de) tselue tot discretie der

ersame gerechten, verhopen(de) beclachter een rechte ver-

anteringe gedaen te hebben, vnd cleger een onrechte

clacht,

 

Strafwordt Leonardt Caspars

c(on)tra Jan Leuten momboir

 

Leonardt Caspars cleger wed(er)lecht beclachters inge-

fuerde kondtschappen soe wyt recht vermach, die

hem dienlick syn treckt hy aen tot behoef synes

rechten, seggen(de) dat wt der schepen vnd nahbueren kondt-

schap die welcke ontrent acht dagen nae Trinitatis

tot hem cleger der contributionen haluen van(de) zemptlichen

nahbueren voer der kirchen verzamlet wesen(de) afge-

uertiget worden viel anders blycken sal, als ne(m)lich

dat cleger niet in sulcker vermeynter dry schat-

tingen wil sonderen syn die selue lange tyt daer nae gesat syn worden wy beclachter vermeijntelick susti-

neert, die thyenden vanden frundt geslaegen, vnd aen het

kerspel gekeert sonderen ierste om der derde

half schattinge wil soe van Andrex biss tot paschen

oft daerontrent by tyden Jan Schutten

verlopen, vnd het ander rest haluen by Gyl Metten tyde

gesat worden syn(de), vnd alsoe totten vollen Jaer sich

strecken(de) int getael, als voeren verhaelt worden,

daer by het die schepen yres getuycheniss haluen als wesen(de)

 

[afb. 155 rechts:]

 

een notair vnd openbare saecke alsoe verbliuen laeten

vnd dywyl dan wt [= uit] redenen by syner vorige conclusie

verhaelt alsulcke schattingen zampt den costen soe op

dach der thyenden verpachting opgaen, vnd sich tot

yderen deel der thijenden ad negenthyenden haluen gulden

bedingen gehadt, wat van die pachter oock goede-

cheit gemaeckt, soe stelt cleger die calculatie

alhier totten ersamen gerichte, dat die contribution

soe viel dieselue op die thyenden wegen des huiss vanden

Donck verlopen sich hoeger heft bedragen, als alle(n) die

thyendtvelden hebben connen wtbrengen ofte wael te verstaen

als wt denseluen velden hed moegen geleuert connen werde(n)

vnd alsoe tselue van(de) eenen soe wael als van(de) anderen

te verstaen, dan off wael beclachter eenige konden

gefuert wtdragen(de) sy gesien hedden dat gersten met

den koren entweder wtgeworpen ofte wtgedorssen

worden het welcke thyendt koren gewesen solde, soe

ist naden minsten doch niet bewesen, soe viel des-

seluige geweest sij, sinen dient tselue alles tot

eenen deckmantel om daer met het verluijss het

welcke notoir vnd ogenschijnlick was, vnd het eenen met

den anderen alsoe te verdonckelen, vnd te vermischen

 

Jan Leuten momboir segt nae als voer p(re)sentiren(de) noch-

maels clegeren die twe deelen, nemlich twe derdendelen

van(de) pachtinge te voltrecken, vnd te veruuegen [= vervoegen], vnd daer

van reecken(in)ge vnd bewijss te doen, vnd wat daer van

noch onbetaelt is, dat ouerentsiche derdendeel

referirt sich deffals op die conditie vnd voerwaerden

der verpachtinge, tselue nae den alden gebruijck, nae

vorige afgedragen kondtschappen, stellen(de) tselue tot discretie

der ersame gerichten,

 

Leonardt Caspars cleger segt dat in desen process geen

alde gebruyck expresselick betuycht noch bewesen te syn

vnd dijwijl dan oock bij den acten genochsam betuycht

 

[afb. 156 links:]

 

dat tegendeelen gerichtelick gemaent, vnd gewaerschout

geworden om te dorssen, soe ist seltsam te hoeren, vnd

der reden vnd billicheyt ongemeess, dat beclachten

in sulcken voerstaen(de) peryckel vnd gefahr dat welcke

soe langen tyt voer gebloyt, sollen sien dorssen ver-

meeten op een vermeijnt onbewesen gebruijck te re-

feriren, vnd is tselue effen soe viel gesacht

gelyck van gewon(n)en goet openbaerlick vnd ogenschijn-

lick moesten te niet vnd verdoruen gaen, het

welcke doch som(m)ige met eenen ofte twe dagen dorsse(n)s

ten hoechsten wael hedde con(n)en verbeteren, weet alsoe

cleger op geen anders sich in the laeten, sonder blyft

by de vorige conclusie

Beyde p(ar)tyen Gott vnd h: rechten beuolen,

 

Vonnisse,

 

De schepen ercleren vnd halden hueren vorst biss ten

naesten,

 

Dye schepen ercleren beyde p(ar)tijen ten fruntelicken verdrage hier en tuschen ten naesten soe

fern moegelicklich, soe niet sal der schepen ten naesten wysen als recht syn sal

De schepen antspraeck, anwort, conden vnd kondtschappen wysen, vnd erkennen voer recht vnde

bester weetenschap vnd banckrecht, aengesien beclachter noch niet bewesen soe viel gedorst

te hebben, tot voller betalingen der contribution, sal een onrechte veranteringe gedaen hebben

vnd geuallen syn in sheeren bruecken vnd costen van rechten

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren die p(ar)tyen van Goer vnd van

Leonart Caspars ver Marnix halden hueren biss ten naesten

orkunt,

 

Clerniss

 

De schepen ercleren aengaen(de) die volmacht van Jan

Zeelen c(on)tra Letgen Veruelgert, halden die schepen

hueren vorst biss ten naesten, biss die schepen anders

geinformiert sullen syn

 

Peeter Roeskes richterbaedt sich erschenen tege(n)s

Gyss van Myl, als volmechtiger des pastoers

vnd niet erschenen

 

[afb. 156 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 14en marty

anno 1601

 

Kondtschappen Derick Geradts voerss c(on)tra

Leonardt Veruergert

 

Derick Geradts voerss sluyten(de) van wtheymse conden

seggen(de) nae als voer genochsam bewesen te hebben met syn inge-

fuerte kondtschappen dat beclachter gehalden sal syn hem synen eysen

te voltrecken, vnd genoch te doen, en heft dese tyt ter contra-

rien niet bewesen, dat hy beuoecht sal wesen, off eenige

recht ofte reden te hebben dien voerss eysen niet te voltrecken,

verhopen(de) een rechte vorderinge gedaen te hebben, vnd beclachter een

onrechte veranteringe, vnd geuallen syn in sheeren bruecken vnd

costen van rechten,

 

Lenardt Veruerlgert sluyten(de) van wtheymse conden, sich

referiren(de) by syn vorige conden vnd bewyss, seggen(de) wyders

dat genochsam blyckt wter syne ingefuerde condtschappen

die persone daer van cleger vorderen(de) is den hylix penni(n)ck

kinderen in staender en verworuen heft, daer wt

claerlick af te nehmen is, den clegeren geene penni(n)gen

oder versterf van wegen des hylix penni(n)cks tho en

compt, sonder opten kinderen alle naegelaeten guederen

van hueren alderen achter gebleuen geuallen, vnd gestoruen

is, daer van der kinder geener vermogens testaments

synes moeders wtersten wil confirmiert vnd beuesticht

heft, die guederen te laeten vallen nae inhalt synes

moeders testamente, voer cappellaen vnd getuygen daer

by geweest gemaeckt was, vnd dywyl hier een landt

recht vnd banckrecht is vnd int gantse ouer quartier

dat alle testamenten gemaeckt voer pastoren ofte sijnen

dienaer in p(re)sentie van getuygen daer by gemaeckt worden

bondich vnd craftich gehalden worden, sal beclachter desen

huyden dach genochsam bewesen hebben een gefondierte ver-

anteringe vnd cleger ongefondiert sal syn in syner

clachten vnd geuallen syn in sheeren bruecken, vnd costen van rechten

Beyde p(ar)tyen Gott vnd h: rechten beuolen,

 

[afb. 157 links:]

 

Vonnisse,

 

De schepen ercleren beyde p(ar)tyen ten frintelicke verdrage

hier en tuschen ten naesten, soe fern mogelicken, soe niet,

sol der schepen ten naesten wysen als recht syn sal,

 

De schepen aenspraeck, antwort conden en(de) kondtschappen

wordt en(de) wederwordt int lange ouer sien, wysen en(de) erkennen

voer recht nae huere beste wit en(de) weetenschap, aengesien

Derick Montz syn voer en(de) naekinde een kindt gemaeckt

en(de) nijemandts van(de) wederpartije daer by geweest syn, sal der-

haluen cleger een rechte vorderinge gedaen hebben Derick Geradts verorkunt,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, dat Wyllem Metten alsodane

volmacht van Jan Zeelen gebleecken, by den schepen van

Dorren sal doen verificeren vnd besegelen, dat sulche

volmacht in hueren effect alzoe geschiet sy, ten

naseten, Lenardt Veruelgert verorkunt

 

Kondtsschappen Lenardt Veruergert

c(on)tra Mercken syn swegerss en(de)

 

Tuijgen Geradt Vereerdtbruggen vnd Geradt Roeskens schepen

eendrechtelicken seggen(de), dat sy tuygen gesant syn worden om huer

gebuerlicke gerechticheyt by Mericken vnd huer wegen Letges

gerichtelicke te mahnen, ofte inder frintschap te reecke-

no(n)gen haer afeyschen(de) syn aenp(ar)t van een peerdt datter

vercoft were, oock ethlich speck, vnd van eenen

pot, alles syn aanp(ar)t, neffens oock van etliche laindt

dat sy gebout had hed gewas daer van daerop Mericken

antwort sij niet weten(de) hem Letgen ytwes schuldich te

syn, dan van het landt, daer van sy hen verrichten wold

alles nae groetheyt placks den pacht daer van, gelyck

ander landt daerontrent gift, Verorkunt,

 

Tuijcht Gijss Kraecken segt dat hy tuijge den pot geuonden

inden broeck, aldaer wtgegrauen heft hy tuyge Jan Ver-

uergert gesacht hy had eenen pot geuonden hem duchte

denseluen nyemants hier tho lande tho com(m)en solle, und

Jan Veruergert gesproecken, laet my den sien, vnd hy den

selue gesien hebben(de) heft gesproecken, den pot compt ons

kinderen toe, vnd alsoe den pot met sich genohmen

verorkunt soe lief als verweert

 

[afb. 157 rechts:]

 

Letgen Veruelgert streckt in syn reeckenboeck, mentio-

neren(de),

 

Extraict

 

Jan Veruergert 6 fahnen, Jtem een vierdel biers,

Jtem een halster rogge van landt, dat hy te half bout

Jtem rest 12 g(ulden) tuschen die scheydong vnd deilinge

beloept Jan 3 g(ulden) verorkunt

 

Tuijgen Jacop Veruergert vnd Mercken weduwe Jan

Veruergert sa[liger]: eendrechtelicken, dat dit twistige peerdt

voer der tyt der deijlinge gedeelt sy, dat daer nae

tselue peerdt den wolf geeten heft,

veroerkunt,

 

Tuijcht Jacop Veruergert segt datter geen gueder geweest

syn voer der scheydinge ofte nae der scheydinge geweest

syn, Letgen en heft syn aenp(ar)t daervan gehadt

Ditselue bij synen eede affirmeert veroerkunt

 

Lenardt Veruergert sluijten(de) van conden, furbehalden wt-

heymse conden halt hy open biss ten naesten

Seggende genochsam bewesen te hebben met syne in-

gefuerde conden, als met syn reeckenboeck dat be-

clachterss hem schuldich is vnd oock met haer eygen be-

lydinge off bekenteniss met Jacop Veruergert belydinge

dat tpeert voer huer scheydinge vnd deylinge Jan sa[liger]:

tegens Jacop gedeilt heft, der oersaecken cleger die

beclachterss durch die getuyge Geradt Veraertbruggen, vnd

Geradt Roeskens tot reeckeni(n)ge geuordert vnd heft

doen vorderen ond(er) presentatie inde frintschap ofte ge-

richtelick, vnd nae ontkenninge der beclachterss

cleger daer toe beweecht, is tselue met recht heft

moeten doen, vnd nu genochsam bewesen beclachterss

hen schuldich is, sal derhaluen cleger desen huydigen dach

syn clachte benochsam bewesen hebben, vnd

beclachterss een onrechte veranteringe gedaen hebben,

vnd geuallen syn in sheren bruecken, vnd costen van rechten

 

[afb. 158 links:]

 

Strafwort Mercken weduwe voerss

c(on)tra Lenardt Veruergert

 

Mercken Veruergert wed(er)lecht clegers ingefuerde conden

soe wyt recht vermach, seggen(de) dat haer dieselue niet

hind(er)lick en syn in haeren rechten, soe haer nodich syn

treckt sy aen tot behoef synes rechten, verorkunt

Seggen(de) dat cleger deser tyt noch niet bewesen

heft, beclachterss clegeren schuldich te syn luyt syner

clachten, dywijl sy versocht is op gerichtelicke reecke-

no(n)ge is daer met niet bewesen dat beclachters hem

cleger schuldich te syn, midts oock syn reeckenboeck

Vnd soe cleger sich oock vermiet aender deylinge

tuschen Jacop vnd Jan sa[liger]: is noch niet bewesen,

dat hem ytwas competiert, sal hier met beclachter

een rechte veranteringe gedaen te hebben vnd cleger een

onrechte clacht, vnd geuallen syn in sheeren bruecken

vnd costen van rechten,

 

Kondtschappe Mercken weduwe voerss

c(on)tra Lenardt Veruergert,

 

Mercken voerss ingestreckt een magescheyt opgericht

op dato 1594 den xi february, inhalt desseluen

geteyckent, M, N, Verorkunt

Noch Mercken noch ingestreckt een memorie

by schepen gepasseert, inhalt desseluen, geteyckent

M, O, Verorkunt

 

Tuygen Geradt Roeskens vnd Wyllem Verlinden

vnd Jacop Veruergert seggen(de) eendrechtelicken te

bliuen by het ingelachte verdrach ofte magescheyt

Verorkunt,

Tuygen sy tuygen wyders dat ingelacht schrift onbe-

teyckent seggen sy eendrechtelicken daer by te bliuen

vnd alsoe geschiet te syn, Verorkunt

 

[afb. 158 rechts:]

 

Tuijcht Wijllem Verlinden seggen(de) dat hy tuijge wesende

int veldt reolen(de), vnd dat onder alles Jan hun broid(er)

wter den dorp com(m)ende gesproicken tot Letgen, het

licht gemocht dat Jtgen vnd ick ook twistich ge-

worden, dat wy malcanden vanden solden gestoeten

hedden, vnd Jtgen tot hem gesproecken, dat hy hem

betaelen solle, dat hy hem schuldigh were, Jtgen were

hem eenen daler schuldich vnd etzlich malt, vnd oock

eenig holt daer hy met gebrout hadde, daer tegen

stonden etliche fahnen biers een fahn vier ofte vyf

niet weeten(de) soe viel, hy begeerden met hem te reeckenen.

Verorkunt

 

Mercken voerss sluyten(de) van conden furbehalden wtheym-

se conden halt sy open biss ten naesten,

Seggen(de) genochsaem bewesen te hebben met haer in-

gefuerde schriftelicke konden vnd mondelick dat

sy den cleger luyt syner clachten niet schuldich en is

dywijl sy verbontelick wtgegaen syn vnd overgegeuen

nae lingt des magescheyts dat sy gescheyden syn het

een den anderen niet te suecken, het sy gereet ofte

ongereet, furbehalden soe daer eenich onweeten(de)

schuldt opstaen mochte, sollen sy kinderen gelyck dragen

dywyl oock Jan Veruergert sa[liger]: becant synen broeder

wyders niet schuldich te syn, vnd met clegeren reecke-

nonge gep(re)sentiert, sal cleger deser tyt geen suecken

ofte spreecken hebben, wyders niet als beclachterss be-

cant heft verhopen(de) hier met beclachterss een rechte ver-

anteringe gedaen te hebben, vnd cleger een onrechte clacht

vnd geuallen syn in sheren bruecken vnd costen van rechten,

 

Strafwort Lenardt Veruergert

c(on)tra Mercken weduwe voerss

 

[afb. 159 links:]

 

Lenardt Veruergert wed(er)lecht beclachters ingeuoerde

conden soe wyt recht vermach, seggen(de) dat beclachters

noch ter tyt niet bewesen heft den clegeren niet schuldich

te syn, nae luyt huer veranteringe, dywijl des clegers

reeckenboeck wtdruckelick met brengt den clegeren

schuldich te wesen, is wael voer der tyt beclachters

man sa[liger]: ducker den cleger schuldich geweest, het

welcke oock des clegers boeck met brengt afge-

reeckent te syn vnd betaelt tselue inden boeck wt-

gedaen is, sal derhalue cleger deser tyt noch een

rechte vorderinge gedaen hebben, vnd beclachters een

onrechte veranteringe, vnd geuallen syn in sheren

bruecken, vnd costen van rechten,

 

Gedinge gehalden den xi-en

april, anno 1601

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, aengesien Jan Ceelen syn volmacht

niet en heft doen vericiferen vnd besegelen by den

gerichte van Dornen, nae inhalt des vorige gege-

uene sententz, sal Jan Ceelen, ofte synen volmechti-

ger deser tyt t onrecht ter banck staen,

Letgen Veruergert verorkunt,

 

Kondtschappen Letgen Veruergert

c(on)tra Mercken syn swegerss,

 

Letgen Veruergert streckt in een missiue vanden

scholtis saliger inhalt desseluen, de dato 1591

den 21-en decemb(ris): geteyckent, L, 3, Verorku(n)t

Letgen voerss segt hier mede bewesen tho hebben dat Jacop

syn broeder inden magescheijt sich niet en heft willen be-

uredigen vnd daer oock niet met tho vreden geweest

wat die segsluijden metten bouen man daer van wtge-

sproecken solten hebben, verorkunt, dat inden vorigen

magescheyt van(de) weduwe ingebracht is, mentioneert staet

 

[afb. 159 rechts:]

 

wtdruckelichen dat cleger van Jacops holt eener solde

houwen, vnd van die ander deelen oock van gelijcken, niet

tegenstaen(de) dyes heft Jacop Veruergert niet willen lyden

der cleger sulchen vereyschten holt af mocht houwen, vnde

tselue den timmerluyden verboden, daer mede genochsam

blyckt dat Jacop met den iersten verdrach tuschen broederen

vnd swager gehalden is, oock niet achter uolgt en heft

sal derhaluen Jacops afgedragen vnd gegeuene kondtschap

in desen rechten niet acceptiert noch aengenohmen werden,

dijwijl hy Jacop soe wael inden lesten als iersten verdrach

sich niet conform gehalden noch gedragen heft, nae inhalt

der magescheyts frunden, seggen(de) mede dat beclachtersse

een onrechte veranteringe gedaen sal hebben, vnd cleger

een rechte vorderinge, vnd hier met sluyten(de) van conden

 

Strafwort Mercken voerss

c(on)tra Letgen Veruergert

 

Mercken Veruergert beclachters wed(er)lecht clegers ingefuerde

conden soe wyt recht vermach, met den gerichtelicken

schaden, seggen(de) dat dieselue haer niet hind(er)lich en syn

in haeren rechten verorkunt, seggen(de) dat cleger

deser tyt noch niet bewesen heft dat die beclachtersse

schuldich is nae luyt der clachten, in welcke kondtschappe(n)

cleger noch niet bewesen heft, dat beclachterss saliger

Jan Veruergert hueren man, schuldich is eenige penn(in)gen

wtrichten sal, Noch oock nae luyt syner reecken-

boecks den cleger sulche som(m)e competeert, sonder

referiert sich noch by tselue verdrach, dat lestleden

gehalden is, vnd oock naecom(m)en syn, soe sich cleger

seluen missiue van(de) scholtis saliger ingefuert, sal

haer tselue in hueren rechten niet hind(er)lich syn, vnd

is hier met sluyten(de) van conden, seggen(de) genochsam

bewesen te hebben dat cleger niet beuoecht en sal

wesen ytwas op huer te suecken nae inhalt mage-

scheyts, vnd meer getuygen daer in gebruyckt,

daer niet bewesen is, dat clegeren ytwas toegelacht

is geweest van Jan Veruergert sa[liger]:, verhopen(de)

beclachterss een rechte veranteringe gedaen te hebben, vnd

cleger een onrechte vorderinge, vnd geuallen syn

in sheeren bruecken vnd costen van rechten,

 

[afb. 160 links:]

 

Letgen Veruergert segt hierop genochsam bewesen te hebben

gehadt met der beclachterss eygen belydinge voer

desen gerichte gespanner banck geschiet, dat sy beleden

vnd becant heft, meer erfs gebowt te hebben, dan

haer competierden, edoch sich daer tho beroepen tselue

geschiet were, durch faute van(de) landtmeeter, oock

genochsam bewesen met synen reeckenboeck het welck

noch ter tyt in desen gerichte ter geender tyt contri-

liert is, hem noch scholt toe compt van den be-

clachtersse, tot goeden reeckeno(n)ge, sal derhaluen desen

huydigen dach een rechte clachte gedaen hebben, vnde

beclachters een onrechte veranteringe, stellen(de) tselue

tot discretie der ersamen gerichten

Mercken beclachters segt als dat sich cleger laet verluyden

dat sy becant sold hebben hem clegeren schuldich te syn,

wess sy becant heft nae heure veranteringe, segt

daer by te bliuen, niet nae luyt des clegers clacht

Beyde partyen Gott vnd h. rechten beuolen,

 

Vonnisse,

 

De schepen halden heuren vorst biss ten naesten,

De schepen ercleren, voerss partijen ten frintelicken verdrage

hier en tuschen ten naesten, soe fern mogelicken, soe niet,

sal der schepen ten naesten wijsen als recht syn sal,

De schepen, aenspraeck, antwort, konden, kontschappen

ouersien, wysen vnd erkennen voer recht vnd beester weten-

schap vnde nae banckrecht, dat genige Mercken Ver-

uergert in heur eijgen belydinge Letgen schuldich te

syn, sal sij gehalden syn, te verrichten, vnd volgents

sullen partyen sich regulieren, nae opgerichte mage-

scheyts cedulen, Letgen verorkundt

 

[afb. 160 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 17-en obtob(ris):

anno 1601

 

Clerniss

 

De schepen ercleren aengesien Leonardt Caspars volmechtiger

van Marnix daerop let dat die banck niet vol en is

halden de schepen heuren vorst biss ten naesten

 

Gedinge gehalden den 7-en noue(m)b(ris).

anno 1601

 

Derick de Smet clacht