GenBronnen

maas

Sevenum inventaris 7 schepenbank handelingen prothocollen 1563-1607 afb. 121-140


[afb. 121 links:]

 

presenteert sijn, nae der tijt der com(m)er geslagen is,

 

Jan Dericks segt wyders, dywyl der momboir co(n)demneert

is in costen vnd bruecken, vnd ouergewesen sy(n), vnd daer

nae die betalinge op gedaen is, vnd die ander pen(n)o(n)gen

ouergewesen, daer sy niet te vreden geweest sy,

verhoept dywijl der momboir versocht is de costen te

betalen, sullen noch ter tyt aen hem vorderen, vnd niet

aen Jan Dericks, vnd hem niet hind(er)lich sy(n), vorts

te varen in sy(n) process,

 

Der momboir segt hierop, datmen eenen wyst vnd niet

voltreckt, en sal geen betalinge sy(n), vnd p(re)sentatie

die geschiet is, is geschiet nae den newen com(m)erslach

als dem geslagen is,

Beyde partyen stellen(de) ter descretien der schepen, Godt

den h. rechten beuelen,

 

Vonnisse,

 

Clerniss

 

Die schepen nehmen hueren vorst biss ten naesten,

Die schepen nehmen heuren vorst aengesien de banck niet vol is, vnd die twe aengecomen schepen noch

der saecken niet te recht bericht

 

Clerniss

 

Opt mahnen des stadtholders, soe Thyss Font[en] sitte(n)s

gerichts verclaert, meerendeel der schepen sollen inder saecken partyen

sy(n), vnd vanden saecken geniete(n), Ercleren die schepen

dat voerss Thyss Fonten gehalden sal sy(n) te bewijsen,

oft bij faute van dyen, sal hy geuallen sy(n), in costen

vnd bruecken,

 

Jacop Deriske(n)s momboir des kerspels erschynt sich tege(n)s

sy(n) c(on)tra p(ar)tije Engel Otie(n)s van Bree, tselue verorko(n)dt

vnd sy(n) Engel voerss als sy(n) c(on)tra partye niet gesien,

verhoept dat Engel geuallen sy(n) in costen vnd bruecken

verwachten(de) synen noth,

 

Wyllem van Kessel sich erschenen tege(n)s Gijl Metten sy(n)

c(on)tra p(ar)tye, vnd niet erschenen verwachten(de) sinen noth op die

afgedaene sircean(de) van canthler vnd radt,

 

Vonnisse

 

Dye schepen Aenspraeck, Aentwort, konden, vnd

kondtschappen met den anderen gec[.....]ceet wysen voer

recht vnd nae heure beester weetenschap, dywyl

Jan Dericx noch ter tyt niet bewesen en heft, dat de

vorige gerichtscosten deser saecken aengaen(de) betaelt sy(n),

sal dieselue noch betaelen, als daer nae met newen

rechten te procedieren sal hen vry staen

Der momboir voerss verorkondt,

 

[afb. 121 rechts:]

 

Gedinge gehalden den xi-den septemb(ris): anno 1596

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeske[n]s richtebaedt drecht af dat Heynken Herma(n)s

als momboir Wolter op Hey van Venlo heft eenen com(m)er

geslagen aen guederen Jacop Veruelgert soe gereet als

ongereet, soe sy gelegen sy(n) binnen Seuen(um) voer 50 golt

gulden mj[n] eens pen(nin)cks, Jn p(re)sentie Geradt Veraerdt-

bruggen vnd Geradt Roeske(n)s als schepen, vnd

Jacop voerss voetsettinge gedaen vnd p(ar)tyen ten rechte

bescheyden.

 

Aenclacht,

 

Nae afdracht der boden gichtwordt clacht Heijnken Her-

ma(n)s als momboir Wolter op Heij ouer Jacop Veruelgert

vnd segt hem schuldig te sijn achterstedige pencion

van 100 g(ulden)s ongeuerlich acht off negen jaren ter

goeder reeckeno(n)ge van hond(er)t 6 g(ulden)s 1 ort, nae

Ool placcat, Vnd is hem beclachter tselue af

eijschen(de) voer den stadtholder zampt den ersamen

gerichten, Jn weijgeringe van den beclacht cleger den

beclachten vermoge(n)s com(m)erslaghs, Dingt sich conden

aen met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

Jacop Veruelgert wed(er)lecht des momboirs voerss clacht

met den clachtpen(nin)ck soe wijt recht vermach, vnd segt

niet meer schuldich ken(n)en(de) als synen quota der voerss

100 g(ulden)s nemlich 50 g(ulden)s daer van, vnd der cleger queme ter goeder tyt vnd

alguliche bewyss dat hy meer gehalden were, wil

hy beclachter dulden vnd lijden, Dingt sich conden aen

met den gerichtelicken schaden,

 

Heijnken Herma(n)s verbint met orken, dat beclachter schuldich

kent nemlich 50 g(ulden)s,

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeskens drecht af dat Jacop Veruelgert eenen

com(m)er geslagen aen guederen Wyllem Verlinden aen gereede

guederen voer een 50 goltg(ulden) mj(n) eens pen(nin)ck, met

den gerichtelicken schaden,

in p(re)sentie Geradt Veraerdtbruggen, vnd Geradt

Roeskes als schepe(n)s, vnd Wijllem voerss voetsettin-

ge gedaen, vnd beyde p(ar)tyen ten nechten bescheyden

 

Aenclacht

 

Nae afdracht der boden gichtwordt clacht Jacop

Veruelgert ouer Wyllem Verlinden, vnd is hem afeyschen(de)

50 g(ulden)s vnd verlopene pencionen [= renten] op bewyselicken reecke-

ninge vnd is hem deeselue afeyschen(de) voer den stadtholder

zampt den ersamen gerichte, Jn weygeringe van den be-

clacht cleger, beclachten, vermoge(n)s com(m)erslachs,

Dingt sich conden aen met den gerichtelicke schaden,

 

[afb. 122 links:]

 

Antwort,

 

Dese partijen voerss sullen sich veraccorderen hier en

tuschen ten naesten, Jngefal sy sich niet en con(n)en

vergelycken, sullen ten naesten antwort, conden vnd

ko(n)dtschappen ten beyden syden vort fahren

 

Gichtwordt,

 

Durch beslach vnd ontslach,

aen gereet,

 

Aenclacht,

die Antwort staet hier nae den xx-den no[vembris]. 1596

 

Nae afdracht der boden gichtwort clacht Jan Veruelgert

ouer Letgen Veruelgert sy(n) broed(er), vnd segt dat hij

hem schuldich is van hond(er)t vnd 25 ryders, synen

quota daer van die hen moed(er) henluyden achterge-

laeten heft, vnd cleger datselue beclachten af

eyschen(de) voer den stadtholder, zampt die

ersamen gerichten, Jn weygeringe van den beclacht

cleger beclachten voer 50 goltg(ulden) mj(n) ee(n)s pen(nin)cks

vnd beclachter queme te goed(en) tyt vnd segt dat

alzoe niet en were, Dingt sich cleger conden aen

met den gerichtelicken schaden

 

Antwort

 

Ten naesten sullen partijen antwort conden ten beyden

syden vort fahren, soe fern sych niet of vergelycken,

 

De saecken tuschen Jan Costers van Roij als verbot gedaen

hebben(de) van erfguederen aen Dryss Snelleke(n)s, sullen sich

vergelycken, hier en tuschen ten naesten, soe niet, sullen

partyen ten naesten aenspraeck, antwort, conden, vnd

kondtschappen infuhren, als een nahbueren recht, tuschen

die vand(en) Horst, vnd Seuenu(m),

De saecken Peeter Verhillen vnd Merten Schenck

sullen huere saecken veraccorderen hier of tuschen ten

naesten, soe fern mogelick, soe niet, sullen partyen

ten naesten aenspraeck, antwort, conden vnd condtschap-

pen op eenen dach infuhren,

 

Kondtschappen Alart van Dael als

momboir Henrisken vanden Veld, c(on)tra

Merten Schenck

 

Alart van Dael voerss gift tho erkenen, soe hy met

sy(n) edel: des heeren amptma(n)s geschiests te doen

heft, vnd geen inwendige kondtschappen te ge-

nieten

Soe halt voerss momboir sy(n)n wtheymschen conden

open biss ten naesten

 

[afb. 122 rechts:]

 

Kondtschappen Merten Schenck, c(on)tra Alart

van Dael als momboir, voerss,

 

Merten Schenck als momboir syners principalen legt

een attestatie gedaen by den schepen van Helden vnd

Kessel, de dato den xiij-den may, anno 1596

geteyckent M A

Merten Schenck voerss als momboir fuert in een

gerichtelicke kondtschap van Geerken Huben die

welcke ouer die maeckinge aen segsman is geweest

Daer et [= en] genochsam bewijsen(de) dat die maeckinge

met den bescheydenheyt geschiet sy, dat die pen-

nongen ten vollen binnen Jaer vnd dach ten vollen

erlacht sollen werden, soe fern niet, als voerss

dat alsdan die maeckinge van niet vinde ontbeer-

den sold sy(n), vnd dat partijen met heuren bescheyt

soe voer als nae, voert solden fahren, Verordkundt

 

Tuijgen Wyllem Verlinden vnd Gerardt Roeskens als

schepen dragen af dat Hubert Verheess in synen

leuen afgedragen heft, vnd affirmeert te bliuen

bij de kondtschap gegeuen van Geerken Huben voerss,

Verorkundt

Merten Schenck voerss segt hier op met deser kondtschap ge-

nochsam bewesen te hebben van Hubert Verheess

dijwijl Hubert als oock segsman beneffens Geerken

Huben, ouer die saecke gestaen hebben(de), van sich tuycht

dat alsulche maeckinge, soe fern der taelsdach binnen

Jaer en dach niet en geschieden, van niet, vnd onwer-

den is,

 

Clerniss,

 

Die schepen ercleren dat der momboir Henrisken vanden

Veldt sy(n) wtheymsche konden ten naesten genieten, vnd

infugen sal, nah landtrecht.

Merten Schenck voerss helt oock open sy(n) wtheymsche

konden biss ten naesten, Jdoch van inheymschen

gesloeten

Alart van Dael voerss als momboir voerss wed(er)-

lecht die ingefuerde conden soe wijt recht vermach

Verhopen(de) Merten Schenck niet genieten sal in desen

process, ter oersaecken, die onderteyckeninge niet

 

[afb. 123 links:]

 

geschiet en is durch den landtschriuer [= landschrijver], sal die

kondtschap van nul vnd van niet wesen, vnd in

geenen rechten aengenohmen werden,

Oock et [= en] sich brengt, dat die betalinge niet

geschiet sold sy(n), soe recht, quaede betalinge

en brickt geenen coop, en sal derwegen geen

profijt hebben van syne conden, Jdoch richter

vnd schepen erkenden soe recht, sall hujss

genieten, anders niet, Verorkundt

 

Merten Schenck voerss segt daerop dijwijl die

certificatie van Geerken Huben gerichtelicken ge-

schiet bij den gerichten onderschreuen, off schoen den

scholtiss oft landtschriuer heur gebuerlicke ge-

rechtigheyt daer van gehadt hebben, dat dieselue

becroni(n)ge aend Alart van Dael niet staen en

sal, dat dieselue gerechticheyt noch erlacht can

werden, sal derhaluen sulx aen des momboirs

voerss rechten niet hind(er)lich wesen ten were saecke

dat Alart van Dael alsulcke kontschap valss

maeckte, stellen(de) tselue tot erkenteniss der gerichts

Verorkundt

Noch segt voerss Merten Schenck als momboir dat

alsulcke kondtschap als Hubert Verheess sal[iger]: voer de-

sen gerichten afgedragen heft, als een inheijmss

nahbuer, daer tho gedaechdt sijnde soe recht, met

en behoeft voer scholtiss vnd landtschriuer onder-

teyckent te worden, sal hem derhaluen durch in

synen rechten, ten were saecke Alart van Dael als

momboir van onweerden maeckten, Verorkundt

 

Alart van Dael als momboir voerss op beclachters

behulpreden, die kondtschap van Hubert Verheess

een kondtschap eerheen,

 

Jacop Deriskens sich erschenen der derder reyss

als momboir des kerspels Seuenu(m) tegens syn

c(on)tra p(ar)tije Engel Otiens van Bree,

 

[afb. 123 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 6-den noue(m)b(ris): anno 1596,

 

De saecken tuschen Jan Costers van Roij vnd Driess Snelleke(n)s

sullen sich veraccorderen hier en tuschen ten naesten, soe fern

moegelick, soe niet, sullen partijen voerss ten naesten gedinge

aenspraek, antwort, conden vnd kondtschappen op eenen dach in

fuhren,

 

De partijen aengaen(de) Heynken Herma(n)s als momber Wolter op Hey

contra die vander Velgert, fasten die vander Velgelt aen des

heeren rode, de voerss momboir der saecken Wolter op Hey aengaen(de)

Jnwendich Coni(n)ck Carolus dach af te stellen, pencionen oft hoeft

geldt als oock gerichtscosten alhier ind(en) banck erka(n)t sullen

worden soe sy des tho vreden sijn sullen, Vnd wanneer sy tho

samen gereeckent sullen hebben, presentiert sich Wyllem Verlin-

den, ofte eenige weren, die niet soe viel by en behoefden te

leggen, sal voerss Wyllem gehalden syn in de platze te ver-

richten,

 

De partyen Pouwels de Weuer vnd Henrick Herme(n)ts

sullen heure saecke veraccorderen, hier en tuschen ten naesten

soe fern mogelick, soe niet sullen partyen ten naesten

aenspraeck, antwort, conden condtschappen op eenen dach infueren

De saecken tuschen Jan Veruelgert vnd Letien sijn bruder

sullen huere saecken veraccordieren by goede frunden, soe fern

mogelicken, soe niet, sullen voerss partyen staen op hueren

voersten voet, conden, vnd kondtschappen op eenen

dach in te fuhren, die se van doen hebben,

 

Jacop Deryskens sich erschenen ten vierdemael, als momboir

des kerspels Seuenu(m) tege(n)s syn c(on)tra partije Engel

Otiens, van Bree,

Geradt Roeske[n]s, Geradt Veraerbruggen, vnd Wyllem Verlinden

sich erschenen tege(n)s syn c(on)tra p(ar)tije Aert Versleyen ten

tweedenmael,

 

[afb. 124 links:]

 

Gedinge gehalden den xx-en nove(m)b.

anno 1696,

 

Gichtwort,

 

Durch beclach vnd ontslach,

 

Aenclacht,

 

Nae afdracht der boden gichtwordt clacht Jan Jacop Starts

soen, ouer Gysbert Truijen als momber Wijllem Kremers

vnd is hem afeyschen(de) 25 dalers, hercomen(de) van een(en)

peerdt hy cleger hem vercocht, voer goeder reeckeninge

Jn weijgeringe van den beclacht cleger de beclachter van

25 goltg(ulden) mjn eens penni(n)cks, Dingt sich cleger conden

aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Clernisss, antwort,

 

Die schepen ercleren, aengesien der voerss momboir sich niet aen

der banck erschenen soe recht, sal geuallen syn vnd bruecken vnd costen

van rechten

 

Clerniss,

 

Die schepen ercleren aengesien Gisbert Ratz buijten dorps is, vnd

die banck niet vol en is, halden die schepen heuren vorst biss

ten naesten,

 

Die schepen ercleren, vnd wijsen den rentmeester op sij(n) noth aen-

gesien hy niet hier en is, tegens syn c(on)tra p(ar)tye Jan Smetiens

 

Antwort die aenclacht staet hiervoer den xj-en sept: 1596

 

Lenardt Veruelgert ontkent Jan synen bruder die clacht, met

der clachtpe(nn)i(n)ck vnd den gerichtelicken schaden, hem cleger ouer al

niet schuldich kenne(n), cleger queme te goede tyt, vnd bewees

soe recht dat hy hem alsulche penni(n)gen schuldich were, moest hem wael

van wed(er) doen, Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken

schaden,

 

Kondtschappen Jan Veruelgert c(on)tra

Letien syn(en) bruder

 

Tuijcht Letien Veruelgert dat hy 100 rijder, van Jacoppen

ontfangen heft, vnd niet van Jannen,

Tuijcht voerss deponent wyders, doen hy die voerss penno(n)gen

ontfangen heft, datse hem doe ter tyt niet alleen tho be-

hoert hebben soe lief als verweert,

Tuijcht wyders doen hy dese voerss penno(n)gen ontfangen heft

bekent geen volmacht gehadt heft van Jannen synen broeder,

Dese voers kondtschappen verbonden met orken, Segt Jan Veruel-

gert soe sy(n) broer Letien beleden heft, verhoept hij hem

sal schuldich sijn te betalen,

 

Jan Veruelgert legt in memorie, van verdrach tuschen

den gebroederen vander Velgert opgericht, inhalt desseluen

geteyckent,

Jan Veruelgert legt noch in ein magescheyt, de dato anno

1594 den xj-en februarij, inthalt desseluen geteyckent,

 

[afb. 124 recchts:]

 

Jan Veruelgert verbint met orken, dat Letgen geen gelt

meer en is toegelacht als sich in dit magescheyt beuonden

Tuijgen Wijllem Verlinden vnd Peter Snellekens seggende

te bliuen bij het ierste verdrach opgericht wesen,

 

Clerniss, leess gert

De schepen ercleren dat tuygende p(ar)tyen het ierste bescheyt noch

eens voergelecht sal worden, ingefal deponenten te bij

tselve niet en bliyen sullen tuijgen partijen huer weetenschap af-

dragen.

 

Segt Jan Veruelgert oock te bliuen by het seluige ierste op

gerichten verdrach Verorkunt, als die twe tuijgen voerss

getuycht hebben

 

Tuijcht Jacop Veruelgert vnd segt dat hy dess twistige

100 ryders synen broeder Letgen geleuert, overmits hij sijn

condtschap daer mede te doen ale niet eygentlick weten(de)

oft sinen broder Letgen hem daer af penix gegeuen,

dan inden nesten aenfange het neste Jaer 2 mald(en) boeckweyts

daer van ontfangen,

 

Segt Jan voerss op die gedaene kondtschap van Jacop synen

broder dat Letgen voerss die somme voerss ontfangen heft

verorkundt, vnd sulx schuldich sy(n) te restitueren,

vnd betalen,

 

Tuycht Letgen Veruelgert, dat hy met Leenken Smets gecondt-

schapt heft, alzoe dat onder alles 25 ryders ouer bleuen syn

ouer hem depondent, vnd Heynken sa[liger]: tegens hem deponent

verclaert Jan dieselve aen hem laeten pachten, vnd die ander gebruchs

moegen op een ander opt oock 25 ryder bueren, alzoe dat die

25 ryders aen hem deponent sy(n) bliuen staen, vnd Heijnken Smets

voerss hem deponent oock wyders niet daero(m) gemaent

Segt voerss Jan genochsam bewesen te hebben vermoegens der

clachten, dat hy gehalden sal te betalen, sluijten van conden.

 

Straefwort Letgen Veruelgert c(on)tra Jan synen broeder.

 

Lenardt Veruelgert wed(er)lecht alle clegers ingefeurde

conden soe wyt recht vermach, soe hem dienlick syn

treckt hij aen tot bvoerdel, vnd behulp synes gereden rechten

hebbende met orkent dat cleger desen huijdigen dach

noch niet bewesen heft soe recht, dat beclachter den cleger

die 125 ryders soe hem clegeren geeyscht, vermoge(n)s

syner clachten, belangen(de) syns aengedeels, daer cleger hem

aengeclacht heft, int groet oft int cley(n) ytwas gehalden

oft schuldich is, vnd soe viel belangen(de) die neste schriftelick

kondtschap vanden cleger ingelacht treckt beclachter tot behulp

synes rechten aen, sal cleger oock niet dienlick sy(n), ten oersa-

ken dieselue niet verorkunt en is ind landt vnd banckrecht

 

[afb. 125 links:]

 

Wij oock ingelycken de montelicke kondtschap van Jacop

Veruergelt, die oock niet verweert den

desen landt und banckrecht, refereren(de) sich noch totten vori-

gen verdrach, seggen(de) dat cleger geuallen sal sy(n) desen

huijdige dach in bruecken vnd costen van rechten, Sluyten(de)

sonen wordt opte wederwordt,

Jan Veruelgert segt dywijl beclachter laet verluijen niet

bewesen hed soe rechten hem schuldich were, heft Lenard

genochsam becant met sy(n) eygen eygen mont, ontfangen te

hebben 125 ryders, sal hy noch schuldich syn te

betalen, en schout des ordel noch rechte, vnd geuallen

in bruecken, vnd costen van rechten,

 

Lenardt Veruelgert segt hierop dat cleger sich laet verluijen

van Lenardts belijdinge als dat hy die 125 ryders

ontfangen solle hebben, heft cleger noch te tyt niet be-

wesen soe recht hem daer eenich deel af tho te co(n)nen, vnd die

kondtschappen niet verorkont, nae laet vnd banckrecht

ergo sullen clegeren niet dienlick sy(n) dywyl cleger

meer ingebracht als hy heft bewesen, sal derwegen ge-

uallen sy(n) in sheren bruecken, vnd costen van rechten,

verorkundt,

 

Jan Veruelgert segt, alzoe die orken verbonden sy(n), stelt

hy tot discretie der schepen,

Beyde partyen Godt, und h: rechten beuolen,

 

Vonnisse,

 

De schepen halden hueren vorst biss ten naesten

Dye schepen aenspraeck, antwort, konden vnd kondt-

schappe waell rypelicken met den anderen geco(mm)uniceert

Wysen vnd erkennen voer recht vnd nae huer beste weten-

schap, aengesien Lenart Veruergelt belyt die pen-

nongen ontfangen te hebben, sal gehalden syn hier en

tuschen ten naesten te bewysen dat hem alsulcke pen-

nongen alleen toe co(mm)en, soe niet sal Veruergelt

oft syn erfgenaemen niet te deel gaen

Jan Veruergert verorkundt,

 

[afb. 125 rechts:]

 

Gichtwordt,

 

Durch gedagen

 

Aenclacht,

 

Pouwels Weuers clacht ouer Henrick Henne(r)ts vnd is

hem afeyschen(de) een versterff dat hem van Godt vnd h:

kirch aengestoruen is, nemlich 100 ryders, vnd dat syn

aengedeelt, oft beclachter queme ter goeder vnd seght

dat soe niet en were, Dingt sich conden aen met den ge-

richtelicken schaden,

 

Antwort

 

Henrick Hennerts wederlecht die voergedaene clacht et [= en] den

clachtpen(nin)ck, soe wyt recht vermach seggen(de) on[t]ken(n)en(de) den

clegeren ouer al niet schuldich te sy(n), 100 ryders opt eenen

pen(nin)ck daer van, Jdoch cleger queme ter goeden tijt

vnd brecht alsulchen schyn vnd bescheyt, dat hy hem

schuldich were wel beclachter dulden vnd lyden, Dingt

sich conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Kondtschappen Pouwels Weuers c(on)tra

Henrick Hennerts

 

Tuijcht Henrick Hennerts, seggen(de), dat die frintschap

zemlich een verdrach gemaeckt, dat sy dat kyntsmensch

heure leefdaech underhalden sollen vuer dese twistige

100 ryders verorkundt,

 

Tuijcht Henrick voerss wyders dat hy het kint syn leef-

dage noyt varder handt geslaegen heft, niet weeten(de)

dat die frindt eenich leet daer van gehadt hebben,

verorkundt,

Tuijcht Henrick voerss wyders datter geen verdrach meer ge-

maekt is, als bouen voerss, verorkundt,

Tuijcht Henrick wyders, doen dit kyntsmensch verstreecken

was, dat hem deponents suster hem tvoerss kindt weder

om tsynen huiss gebracht heft, Verorkundt,

Tuijcht Henrick voerss wyders, dat sy met Wolter Verheyden

onder alles in woerden geweest als van wegen des onderhalts

des voerss kijndtsmensch, vnd sonst eenich versterff, alzoe

dat sy met den anderen gehandelt, dat Wolter voerss

voerss [sic] deponents deel by het syn sold behalden,

Verorkundt

 

[afb. 126 links:]

 

Tuijcht wyder Henrick voerss, dat hy niet begeert

heft hoe viel tkint jaerlix verteeren sold vande

hoeftsomme, Verorkundt,

Dese kondtschappe met eede verweert,

Tuijgen Reyncken Erke(n)s, seggen(de) dat

hy daer by geweest is, daer dit kyndtsmensch wtgeguet

is met 100 ryders, niet weten(de) waer die bliuen sollen

nae des kindts, Verorkundt

Tuijgen Renken Erkens vnd Heij(n) Ruijnen, dat sy daer by

geweest sijn, daer den kint tho gelacht waert j malden

roggen van Blerick, vnd sess gulden siaers, om dat den

pen(n)i(n)ck vort bliuen solde, dat Pouwels tselue kint

begeerde daer voer te halden twe Jaer lanck,

het welcke alzoe by die funtschap verdragen was als

bouen voerss, Verorkundt soe lief als verweert,

Tuijgen Geradt Maechs vnd Peeter van Nyen huijss seggen(de)

Henrick Hennerts tege(n)s hen

luyden gesacht sollen hebben in een gelaech, Wolter Ver-

heyen hedt dat versterf van Blerick behalden, Verorkundt

soe lief als verweert

Tuijgen voerss deponenten wyders dat sy deponenten daer by

geweest sijn daer Henrick voerss den c(on)tra p(ar)tyen eens ge-

p(re)senteert heft dry gulden, vnd daer nae eens vier gulden,

verorkundt, soe lief als verweert,

Pouwels Weuers helt open syn wtheymse conden biss ten naesten,

 

Straefwort Henrich Henne(r)ts c(on)tra Pouwels Weuers,

 

Henrick Henne(r)ts wederlecht clegers ingefuerde conden soe

wijt recht vermach Verorkundt

Segt daer op niet hoeren(de) eenige kondtschapp bewysen(de)

dat hy tgelt sold restitueren nae doot des kindtsme(n)sch

Oock meeste deel der kondtschappe treckt hy tot

synen voerdel die hem dienlich sijn Verorkundt

Seght dat se hem oock niet hindelick noch schadelick

syn sullen vermoge(n)s syner veranteringe, Verorkundt

 

Kondtschappen Henrick Hen(n)e(r)ts

c(on)tra Pouwels Weuers

 

Tuijcht Pouwels Weuers segt, dat hy daer by geweest is

daer gesproecken vnd gemaeckt is, dat dat het kint

voer diese pen(n)o(n)gen onderhalden worden, ingefal kint storue [= storven, zal sterven]

binnen Jaer vnd dach, sollen die penno(n)ge gelyck ter deylinge gaen

Verorkundt

 

[afb. 126 rechts:]

 

Tuijcht wyders voerss deponent, ingefal tselue kint langer

als Jaer vnd dach leefden, dat alsdan die penno(n)ngen

opten selue goede bliuen solle, met kinde daerop eruen

vnd steruen, Verorkundt

Tuijcht wyders voerss deponent, dat hy tvoerss kint

niet gesonnen heft, Henrich He(n)ne(r)ts

huijss om te halden, Verorkundt

Dese kondtschappe soe lief als verweert,

Tuijcht Pouwels Weuers vnd segt soe viel aengaen(de) in het

leste insaecken etlicke vanden frinden by syn geweest

vnd niet tho mael, Verorkundt

Tuijcht Gisbert Truyen, segt dat hy daer gehaelt is worden

daer die frintschap by een versamlet was, waer entsloeten

was, vnd hy deponent beschreuen, dat tselue kindtsm(en)sch

met 100 rijders wtgeguet solle werden, soe fern dat

voerss kindt storue binnen Jaer vnd dach, dan sollen twe

vanden frinden die saecke doersien, waer die penno(n)gen aenge-

wodt sollen werden, Verorkundt

Tuijcht wyders soe fern tvoerss kindt nae Jaer vnd dach leefden

vnd storue daer nae, sollen die penni(n)gen oock steruen in den

selue goet, vnd geen p(ar)tyen daer van meer eyschen, met

sulcher bescheydenheyt dat dat kint onderhalden sal

werden, dat partijen oft der heer hiernaemaels geen

spreecken op en hedden, Verorkundt

Tuijcht wyders voerss deponent, dat ditselue geschiet is

in aenwesen(de) frinden, Jdoch niet weeten(de), oft se tsamen

bij een geweest syn, wirt daer van seeckere schriften

opgericht syn worden, Verorkundt

Henrick Hennerts legt noch een schriftelicke kondtschap

by den schepen Geradt Roeske(n)s, Erken vanden Broek gepas-

siert, de dato den 17-en noue(m)b(ris), 1596 geteykent R, L

verorkundt

Tuijcht Gisbert Truijen geen maeckinge meer te weeten als

daer boven in sy(n) kondtschap verhaeelt, Verorkundt

Henrick Hennerts halt open wtheijmse conden conden [sic],

Jacop Deriskens als momber des kerspel Seuenu(m) sich erschenen ten vyfden mael tege(n)s sijn

c(on)tra p(ar)tije Engel Otie(n)s van Bree, vnd niet geco(m)pareert

Gerardt Roeske(n)s, Wyllem Verlinden, vnd Geradt Veraertbruggen

sich erschenen tege(n)s Aert Versleyen van Venroij,

 

[afb. 127 links:]

 

Gedinge gehalden den 3-en junij

anno 1598

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt dat Aleph van Gelre als mom-

boir Thews Coppers eenen commerslachs aen Henrick

Henne(r)ts gereede vnd ongereede gueder, soe in den clocken-

slach van Seuenu(m) gelegen syn voer 50 go[l]tg(ulden) mj(n) ee(n)s pe(nnin)ck vnd

alle gerichtelicken schaden, Henrick voerss voetsettinge gedaen

 

Aenclacht,

 

Nah afdracht der boden gichtwort clacht Aleph van Gelre voerss

als momboir ouer Henrick Hennerts, segt dat hem clages

noth doet, dijwijl beclachter sich laet gelusten tot onwillen

des clegers principalen alsulcke naegelaten guederen

als hij in syn gebruyck heft als sa[liger]: Jennisken Peeterken Wijnkens dochter, sonder

clegers principalen huysvrow daer ytwas aen te kennen

als mede afgenaem, Js cleger den beclachten afeyschen(de)

daer van het aengedeelt soe clegers principalen daer

af aen verstoruen sij, Jn weygeringe van dyen belooft

cleger den beclachten Jnhalt des com(m)erslachs,

Dinght sich conden aen met den gerichtelicken schaden

 

Antwort,

 

Henrich Henne(r)ts wederlecht die gedaene clacht, met den

clachtpen(nin)ck, soe wyt recht vermach, segt hem cleger

niet te kennen eenige gueder die hem tsom(m)en noch is

cruyss noch de heeren niet ken(n)en(de), der cleger queme

ter goeder tyt, vnd brecht alsulchen schijn vnd bescheyt

dat hy eenige gueder hed oft besaet die clegeren tso

quemen moest hy dulden vnd lyden, Dingt sich conden

aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Gichtwort,

 

Duith verbott vnd voetsettinge

 

Aenclacht,

 

Jan Spyckermans clacht Lenardt Schutt segt dat hy sich

heft laeten gelusten, eenen eycken boem te houwen, soe

cleger verhoept, dat hy beclachter niet alleen tho con(n)en

en sal, als sulx blycken sal, wanneer het besichtiget

sal worden, int gescheyt staen(de) tuschen huer beyder,

eruen, vnd etzlich tuijnen afgebroecken, van clegers tuijn die

cleger oock selfs geset heft, vnd oock touwen daer aen

gemaeckt, vnd op beclachters erf gesaegen, tselue cleger

niet te lyden en staet voer 25 goltg(ulden) mj(n) ee(n)s pe(nnin)ck

beclachter co(m)pt der geenen tyt vnd brengt hem schyn vnd

 

[afb. 127 rechts:]

 

bescheyt, wyss hem oock voer vnd pael, dat het holt opten synen

gestaen heft, vnd syn erf is, Wil cleger des dulden vnd lyden,

Dingt sich cleger conden, aen met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

Lenardt Schutten ontkent die clacht, zampt den gerichtelicken schade

seggen(de), soe gerechtelicken aen sich cleger hem sich heft laeten gelusten

te verluijen dat holt den beclachten alleen niet toecom(m)en en sold,

sal dat tselue schuldich syn gerechtelicken te bewijsen, Dingt

sich beclachter conden aen, met den gerichtelicken schaden

 

Gichtwordt

De saeken tuschen Jan Marte(n)s vnd Marten Schenck als

volmechtiger Henrick Hennerts sullen huere saecken vergelycken

hier en tuschen ten naesten, Soe niet sullen partyen ten

aenspraeck, Antwort, conden vnd kondtschappen op eenen

dach infuhren

 

Marten Schenck als volmechtiger des heeren pastoers tho

Lottum heer Jan Beeckmans sich erschenen tegens syn

c(on)tra p(ar)tyen Jacop Merts, Gaert de Groet Trijn Kremer

Jacop de Groet, deselve niet erchenen, ercleren, vnd

wjsen de voerss partijen op hueren noth hier af

tuschen ten naesten

 

Gedinge gehalden den 17e junij

anno 1598

 

Kondtschappen Aleph van Gelre momboir

Thews Coppers, c(on)tra Henrich Hen(n)erts

 

Tuijcht Henrich Hennerts seggen(de) niet weeten van eenich

verdrach datte gemaeckt solle wesen, sonderen van worden

die so offt daer voer geslaegen, were met eede bekrechticht

Verorkundt

Ale[p]h van Gelre als momboir verorko(n)dt die gesloetene

kontschappen, voerhem inden gedinge aen xx-en no[u]e(m)b(ris) 1595

geteyckent A, B, C, D.

 

[afb. 128 links:]

 

Aleph van Gelre legt in een certificatie by de

schepen vander Horst gepasseert de dato den 21-en january

anna 1597 geteyckent A, Z, Verorkundt

 

Aleph van Gelre legt, noch in een certificatie by den

schepen van Seuenu(m) gepasseert de dato den

14-en april, anno 1598, geteyckent, A, G,

verorkundt,

 

Tuycht Henrich Hennerts seggen(de), soe hem dat kints

kindt metten kryschvalck [= krijgsvolk/leger] ontstreecklich was, dat tselue

tho Blerick gegaen, alzoe dat hen tuyge

syn suster tvoerss kindts kindt weders thuyss gesont heft

Verorkundt,

 

Ale[p]h van Gelre sluyten(de) van Jnthejmse konden

himbehalden wtheymsche konden ten naesten

Seggen(de) dat hy met syn ingefuerde conden genochsa(m)

bewesen, in neymlich sal boden huyss, een

verraen gekost, wegen des ond(er)halts des kyndts

kindt, nae den iersten verdraech, waer toe sich

beclachter referrieren(de) is, vnd dywyl beclachte

kyndts kindt heft laeth syner straeten loepen

tselue niet ond(er)halden, soe sien der Pouwels

de Weuers erboeden hed, sal hy beclachter ge-

halden syn, tgene kindts kindt bewysselicken nae den

lesten verdrach niet verteet noch verdaen en heft

van synen te keren voerbehalden beclachtes aeng(ehael)t

Sal cleger deseluen een rechte co(m)mer geslagen

hebben und beclachten een onrechte schrijckinge

gedaen, vnd geuallen syn in sheeren bruecken vnd

costen van rechten

 

Behulpreden Henrich Hennerts

c(on)tra Alep van Gelre voerss

 

[afb. 128 rechts:]

 

Henrich Hen[n]erts wed(er)lecht cleger ingefue[r]de conden soe

schriftelick sal mondlich, soe wyt recht vermach

Verorkundt,

Besonder Heijn Kuynen kondtschap hald hy van

nul vnd onweerden ter oersaeken, dat se niet

ond(er)teyckent vanden landtschriuer soe recht, Vero[r]k(un)dt

Wuyders segt de kondtschap van Geradt Veraerdt-

bruggen is een kondt, is eenen, en sal oick

in geene rechten aengenohmen

Segt oock wyders dat beclegter niet gesien noch

gehoert heft eenich schriftlich verdraech daer

de p(ar)tijen eendrechteliche opgericht, vnd vrien

verdracht geschiet is,

Segt beclachtes wyders datse hen dat kindts

kindt dat der tyt hebben gelaeten, sess jaeren lanck

ontrent, tselue kindt nyema(n)ts vanden p(ar)tyen

gesonnen oft tselue nyemants geweygert vanden

frintschapp,

 

Segt wyders dat des kindts suster hem beclacht

tselue kinds kindt wedero(m) gesant, en sullen hen

geen van de clegers koop hind(er)lich wesen

 

Kondschappen Henrich Hennerts c(on)tra

Aleph van Gelre momboir

 

Henrich Hennerts ingedacht tprotocolle der

kondtschappe Pouwels Weuers geteyckent

H, M,

 

Noch de volgen(de) kondtschap vnd Pouwels de

Weuer verorkundt H, N,

Noch de volgen(de) kondtschap van rogge voerss

geteyckent H, L, verorkundt

Noch volgen(de) de selue kontschap van tuygen voerss

geteyckent H, M, verorkundt

 

[afb. 129 links:]

 

Volgents oock die kondtschap Gisbert Truyen

halt der selve geteyckent H, N, verorkundt

Volgents noch die kontschap Gisbert Truyen gedaen

geteyckent H, O, verorkundt

Volgents oock die kondtschap Alart Verynen

by den schepen van Seuen(um) gepasseert de dato

den 17-en noue(m)b(ris geteyckent H, P, verorkundt

Tuycht Pouwels de Weuer seggen(de) dat ditselue kindts

kint by Henrick Hennerts Jaer vnd dach geweest

is, vnd langer, verorkundt soe lief als

verweert,

Tuycht Peeterken Pouwels de Weuers huijsvrow

seyt dat tselue kindts kindt net als een Jaer

Jaer ontrent twe oft dry Jaer by hen tuysen

geweest sij, verorkundt soe lief als verweert

Henrick Hennerts segt genochsaem bewesen te hebben

met ingefuerde co[n]den soe wyt recht vermach

uet gehoert eenige kondtschappe te hebben dese

in syn recht wed(er) hind(er)lich wesen sullen

Dye kondtschap van Geradt Vereerdtbrugggen, is een

ko[n]dt, erheen, en sal hen in sinen rechten niet

hind(er)lich wesen, sal genogsam bewesen, vnd

rechte veranteringe vnd cleger onrechte clacht

gedaen te hebben, sonder wordt vnd wed(er)woert(en)

Gott vnd h. rechten bevelen(de)

 

Aleph voerss als momboir Thews Copper ver-

orkundt, dat beclachter niet gesloeten heft vnd

deser landt vnd banckrecht, wederleggen(de) beloefter

ingefuerde conden soe wyt recht vermach, die

hem dienlich syn, treckt hy tot behoeff syner

rechten aen

Seggen(de) clegeren niet wenich aen befrembt dat

beclachter in gebrocht, vnd ingefuert heft alhier

inden rechten, syne kondtschap[p]en soe schriftlich als

mondtlik, dywyl die kondtschappen tlefe verdrach

 

[afb. 129 rechts:]

 

gehalden in sa[liger]: Reynken des boden huijss, en geenen del-

uentineert, daer hier questie om is, dan vanden

iersten verdrach, soe Gisbert Truyen afgedragen,

cleger sich referier(de) aenden lesten verdraech vermoge(n)s

der ingefuerde co[n]den, ende stellen(de) tot de saeke

de schepen,

 

Henrich Hennerts segt dat cleger niet bewesen heft

soe recht, soe schriftlich als mondtlick, dat eenen

verdrach gemaeckt sy by den frunden, so deen by de

vrembden,

 

Opt vraegen des landtscholtissen oft der rentingk

Lenardt Caspars, sich wil inlaeten inden rechten,

tegens den velmechtigen Jan Coppers wegen soe die

edele erentfeste, Jo[nker]: Geradt, vnd Aldelier

van Goer, daerop geantwoort, Jae, sich

presenteren(de) ten rechten als volmechtiger vermoge(n)s

syner volmechten

 

Vonnisse

 

Dije schepen die volmeltige dispuiten ouerhoert, ercleren

vnd erkennen voer recht, nae hueren bester weetenschap

soe fern der mombo[i]r der Jonckeren van Goir

den volmechtigeren van Marnix vnd weduwe van

Goer dilaij vnd ertstellinge geuen, hebben die

schepen te lyden, vnd syen tselue voer goet aen,

auer soe niet, heft sich der schepen alsdan wyders

te bedencken. Jan Copper als volmechtiger van

Goer, verorkundt, Lenart Caspars als volmechtiger

van Marnix verorkundt,

 

Vonnisse

 

Dye schepen ercleren, soe der volmechtiger vande jonckeren

van Goer den volmechtigeren van Marnix vnd weduwe

van Goer geen delay, vnd wtstant en willen verlehnen,

ercleren, vnd erkennen die schepen den partyen ten rechten

vnd sonst in recht te procederen, Jan Copper voerss

verorkundt,

 

[afb. 130 links:]

 

Vonnisse,

 

Die schepen ercleren, aengesien volmechtiger van Marnix

vnd weduwe van Goer possessio(n) genohmen, vnde

den volmechtiger der J[onke]r van Goer dieselue terbieden,

sal der volmechtige der J[onke]r: van Goer clagen, vnd

in recht procedieren, Lenart Caspars is volmechtiger

verorkundt

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af dat m(eeste)r Wol[t]er

Sassenindt als volmechtiger Vrsula van Marnix heft

possessio(n) genohmen Jo[nker]. Reyner van Goer alhier inden

kerspel Seuen(um) gelegen soe wyt [r]echt vermach vnd

den halfme(n) verbot doen, doen nyemant te kennen als

hen oft synen principalen, daerop Jan Copper als vol-

mechtiger Jo[nker]: Gerdt, vnd Adelaert va(n) Goer vnd

gep(re)sentert die so(mm)a van 2000 dalers aen den vel-

mechtiger van Marnix voerss, vnd Anna van Goer,

op alsulcke versterft, als gemelter principalen

wegen Jo[nker]. Reyner van Goer, nae luyt haer

hylix furwaerten competert, tselue op alsulcke

genohmene possessie(n), als m(eeste)r Wolter voerss der

guederen van sa[liger]: Jo[nker]. Reyner van Goer in den schepen

sostentie genehmen heft, daerop beyde p(ar)tyen ten rechten

bescheyden,

 

Aenclacht,

 

Jan Copper volmechtiger, voerss bedanckt sich der boden

gichtwort, clacht ouer Wolter van Sassenindt, als

volmechtige voerss van Vrsula van Marnix segt

hen clagens noth doet, als dat beclachter sich heft laeten

gelusten, alsulcke possession te nehmen, soe Jo[nker]: Reyner

van Goer syne gedaen gebruyckt, vnd afgestoruen is,

twelck is tegens recht alle eens hylicxfuerwerden daer van

syn(de), dat sij beclachters sich alleen meester maeckt,

vnd anders nijemants kennen(de) daerop verbott doen(de),

Js cleger nochmaels p(re)sentieren(de) siluer vnd golt vnd

eenen vollen buedel met gelt, tot voldoen inge 4000

dalers, inhalt hijlix furwerden, copie daer van syn(en)

sol beclachter gehalden syn alsulcke onrechtmeessige

possession af staent te doen, vnd restitueren, Jn weyge-

ringe van dyen beclacht cleger den beclachten voer 3000

goltg(ulden) mi(n) eens pen(nin)cks, Dingt sich cleger conden aen

met den gerichtelicken schaden,

 

[afb. 130 rechts:]

 

Dye schepen ercleren, soe partyen in rechte ingetreden, vnd sich

ingelaeten sullen vorts in recht procedieren vnd der voer-

gedaene clacht antwort geuen, Jan Copper voerss verorkundt

 

Lenardt Caspars als momboir voerss wed(er)legt alsulcke gedane

clachten vanden voerss volmechtigen

 

Vonnisse,

 

Die schepen ercleren; soe hen desen huijdigen dach volmacht is

geremonstiert van Lenardt Caspars wegen Jo[nkvrow]. Vrsula van

Marnix, vnd derseluer sich oock alhier in rechten ingelaeten

vnd bisherr geprocediert, sullen partijen in rechten procedieren

 

Vonnisse,

 

Dye schepen ercleren dywyl partyen letten opte borchtael

sullen beyde sullen burge vnd burgen stellen, nae deser

landtrecht, Jan Copper voerss volmechtiger verorkundt

 

De burgen, der volmechtiger Jonckeren Goer, Marten Schenck

Dryss Teussen, der saecken, vnd den rechten genoech te doen,

vnd die Jonckeren ter contrarie den burgen te quiteren, vnd

schaedtloess te halden Marten Schenck verorkundt,

De burgen Lenart Caspars volmechtiger van Marnix

Marten Beelen, vnd Jan Loijten, der saecken vnd den

rechten genoch te doen, ter contrarien de volmechtiger

te quiteren, vnd schadeloess te halden,

 

Antwort,

 

Lenardt Caspars, als momboir voerss wed(er)lecht alsulcke

gedaene clacht met den clachtpen(nin)ck vanden voerss volmechtigeren, soe ver recht

vermach, seggen(de) den clegeren niet schuldich kennen(de), doch

cleght queme ter goeden tyt brecht schyn vnd bewyss

dat hy hem schuldich were, wil beclachter dulden

vnd lyden, Dingt sich beclachter conden aen, met den

gerichtelicken schaden,

 

Aenclacht

 

Peeter Roeske(n)s drecht af dat Jan Marte(n)s

hem met Geradt Roeske(n)s, vnd Wyllem Verlinden schepen

geleyt ingen Heess op een guetien Nael Weuers, vnd daer[o]p

possessie als een rechte erff van Nael genohmen voer syn anp(ar)t, soe wyt recht

vermach, vnd laeten verbieden oock eenige pen(nin)gen die sy

Nael huer wtstaen heft gehadt, vnd der volmechtiger

Marten Schenck, van Henrick Hennerts vnd Gerardt

Schepers voetsettinge gedaen

 

[afb. 131 links:]

 

Vonnisse

 

Dye schepen ercleren aengesien Jan Marte(n)s possessie ge-

nohmen vnd Marten Schenck voetsettinge daerop gedaen

als volmechtigen, sal gemelte volmechtiger cleger syn

Jan Martens verorkundt,

De burge [= borgen] Jan Marte(n)s Peeter Gielke(n)s, vnd Marten Beelen

de burgen Marten Schenck Henrich Hennerts, vnd Geradt Schepers,

 

Aenclacht,

 

Nae afdracht der bode gichtwort clacht Marten Schenck als momboir Henrich Henner(t)s, vnd Geridt Schepers

als momboir voerss ouer Jan Marte(n)s, segt dat hy

sich heft laeten te gelusten alsulcke gueder vermoich

der gichtwort aen te verden, sich vermeeten(de), als een

naeste erff, tselue hy schuldich sal syn te

bewijsen, soe fern hij sulx niet en bewese soe recht

dwelck den momboir voerss niet te lyden en staet voer

2000 goltg(ulden) mj(n) eens pen(nin)cks, oft meer der beclachter

queme ter goeden tyt, vnd bre[n]gt alsulchen schyn vnd

bescheyt, dat hy alsulche rechte vnd naeste erff were

vol cleger dulden vnd lijden verhopen(de) cleger geen

naerder eruen en sullen beuonden worden als clegers

principalen, die aen alsulcke gueder tho deel sullen

gaen, Dinght sich conden aen, met den gerechtelicken schaden

 

Antwort,

 

Jan Martens ontkent die clagt met den clachtpen(nin)ck, en

met den gerechtelicke schade, bliuen noch by sy(n) aengefanghen

possessie, als een met erfgenaem van sa[liger]: Nael Euers

seggen(de) dat cleger gehalden sal syn te bewijsen vermoech

syner clachten hy die naeste erff te wesen vnd be-

clachter geen erfgenaem,

Dinght sich conden aen, met den gerichte-

licke schaden,

Marten Schenck als momboir segt, dywyl Jan Marte(n)s

die possessie daerop genohmen heft, seggen(de) den naeste

erfgenaem te syn, sal hy gehalden syn sulx te bewysen,

vnd cleger niet schuldich syn te bewysen, dat hy geen

erfgenaem en is, Want cleger gesacht heft verhopen(de)

geen naerder erffen te syn als syn principalen,

Jan Marte(n)s verorkundt seggen(de), dat de momboir sich

hier sitte(n)s gerichts doet verluijen, dat Jan Marte(n)s sich vol-

meeten sold hebben die nieste erfenaem te wesen, en

sal sich in der boden gichtworden alzoe niet beinden, sonder

alleen sich vermeeten een erfgenaem te wesen, simpelick

 

[afb. 131 rechts:]

 

vnd met de naeste wesen, sich referiren(de) derselue gichtwordt

Marten Schenck verorken(de) dat beclachter sich laet verluijen, een

met erff te syn, seggen(de) dywyl hy hier sittens gerichts

sich laet verluyen een met erf te wesen, sal hy tselue

schuldich syn te bewysen, gelyck hy oock sal tvorige sal

schuldich sy(n) te bewysen

 

Kondtschappen Marten Schenck momboir

c(on)tra Jan Martens,

 

Gisbert Truyen heft in haer kondtschappen een boeck daer

aldus in stont, copie aldus halden(de)

Belid(en) ick Gisbert Truyen dat Jan van Meerlo my

sold betaelen siaers j sp[aans] tyns alzoe heer Pouwels my

gescheyden heft op der heeren boeck van Blitterswick, dat

heer Pouwels my aengesacht heft, Henrich Hennerts

dat erff lyfgewynss goet tho samen aender handt heft,

dat Jan van Meerlo vnd Henrich van Meerlo malcan-

deren beloeft hebben het een den anderen schadeloess te

halden, in leuen vnd steruen, sonder argelist anno 1576

Verorkundt

 

Segt der momboir voersss genochsam te bewijsen dijwijl

Henrich vnd Jan van Meerlo alsulcke guederen malcan-

deren opgehalden, dye welcke Nael noch nae gelaeten

heft, van huer fruntschap te syn vnd die gueder

van syner partyen hergeco(m)men Verorkundt,

 

Tuycht Wijllem Brants, seggen(de) dat hem tuyge indechtich

dat Henrick van Meerlo syn moeder, vnd Geradt

Schepers vrouwen moeder, vnd Nael Euers moeder, dat die dry

persoenen gerechte nichten syn geweest, soe lief

als verweert, Verorkundt

Tuycht Grietien Wyllem Brants huysvrow, dat hue tuyge seer

wael kondich is, als heuren man hier bouen getuycht

als dat dese voergenoe(m)pde dry personen iechte

nichten syn gewest, Verorkundt, soe lief als v(er)weert

vnd et [= en] behalden

 

[afb. 132 links:]

 

Marten Schenck helt wtheymse konden open biss ten

naesten,

Seggen(de) met dese ingefuerde conde genochsam bewe-

sen te hebben, dat syne principalen van die

erffen, vnd genichte kinderen syn ontkennen(de) der

heluen Jan Marte(n)s noch der tyt met duer aen,

alsulcken versterf, ten were saeck hy en queme

ter goeden tyt en beweess soe nae te sy(n), aen

derselue versterff, als synen principalen, wil hy lyden

vnd dulden,

 

Kondtschappen Jan Martens c(on)tra

Marten Schenck momboir voerss

 

Jan Marte(n)s wed(er)lecht clegers ingefuerden conden soe

wyt recht vermach, seggen(de) die kondtschap vanden

momboir wter dat gerschidenen bilet ingefuert, niet

gedaechdt te wesen soe recht, sonder alleen het

boeck, dwelck alhier inden rechten niet gebleecken

en is, syn oock in dat bylet soe hier in gelast

is geen lyfgewinss laten ouer noch aen geweest, dat

hier bewesen is soe recht, sal derhaluen die kondt-

schap alhier in geenen rechten aengenehmen werden

Tuycht Henrich Hennerts seggen(de) dat hy tuyge

Jan Marte(n)s vnd syn medegedelingen inder frintschap

gep(re)senteert heft, soe fern sy hem een frundt-

schap voer wt doen wollen, soe wol hy henluyden

oock mede laeten aenstaen, oft hy wold hem oock

wel vercopen, Verorkundt,

Tuycht Marten van Lynen segt dat hij tuyge haer

Nael sa[liger]: heft hoeren seggen dat Henrick Hennerts

vnd Geritien Schepers, vnd Wyllemken van Ardt nae

heure doot, dat sy achter liet erffen sollen wesen

Verorkundt, soe lief als verweert,

Tuycht Enneken Marten van Lyne(n)s huysvrow segt

te bliuen by heur smanss kondtschap gegeuen verorku(nd)t

 

[afb. 132 rechts:]

 

Tuycht Geradt Jaken segt dat in tyt hy die schaep

huyden, gehoort heft, als Naelen suster de bruyt

was, dat Loef Wyllem vnd Jan van Aerts suster

Nael voerss suster nicht geschulden hed, verorkundt

soe lief als verweert,

 

Tuijcht Gisbert Truyen segt niet ontfangen te hebben

van het opene des lyfgewins boeck, wegen syner ge-

rechticheyt Verorkundt, soe lief als verweert

Tuycht wyders voerss tuuge, dat hy Wyllem van

Aerdt heft hoeren seggen, dat nae doot Naelen,

wel hy schier ofte morgen daerom wedden, wy

voer ten offeren gaen solle, van hem vnde

Henrick Hennerts

Jan Martens halt wtheymse open biss ten naesten

alsdan behulpreden in te schriuen,

 

[afb. 133 links:]

 

Gedinge gehalden den xvi-en sept:

anno 1598

 

Vonnisse

 

Opt mahnen des scholtissen, als aengaan(de) het ruijmen

van Geradt Veraerdtbruggen, ercleren die schepen, nae

huere bester weetenschap, soe fern Geradt Veraerdt-

brugge niet bewysen en can dat hy geruijmpt heft

als recht vnd nae landtrecht, sal hij den scholtiss

soe dickmaels trecht beseeten is geweest, gehalden

syn het hoechste pen(n)i(n)cks gelt

 

Kondtschappen Johan Copper, als volmechtiger

Jo[nkers]: Geradt, vnd Adelaert van Goer, ende

c(on)tra Leonardt Caspars, als volmechtiger

Jo[nkvrow]: Vrsula van Marnix ende

 

Johan Copper legt in een hylix verschriuinge gedateert

de anno 1565, den 11 septemb(ris): Jnhalts deselue clausu-

len, geteyckent, J, G, Verorkundt

Johan Copper noch een ingelacht een andere hylix verschriuinge

gedatteert in anno 1570, den 6-en dach aprilis, geteyckent

J, H, Verorkundt,

Johan Copper segt genochsam bewesen te hebben, met des inge-

fuerde hylix beschriuongen copien autentique daer van wesen(de)

genochsam bewyst, dat beclachter een ondeuchdelicke possessie

vnd machtinge heft laeten doen, naedenmael dat hylix

furwaerden claerlick met sich brengen, dat die

beclachters principalen, met eenen pen(nin)ck tho sullen

syn, vnd daer met van alle erfgueder soe gereet

als ongereet vertegen,

Vnd oock van Jo[nker]: Reynardt van Goer saliger syn nae

gelaeten gueder, oock beloeft hebben, met eenen pen(nin)ck

afstaen te doen, oft te vreden te syn, nemlich duysent

dalers, vermoge(n)s vnd inhalt der hylix beschriuinghe

soe cleger becart vnd vermiecht heft, welcke penno(n)gen

in handen der schepen schuylen syn,

Tuyght Geradt Roeske[n]s vnd Wijllemken Verlinden schepen eendrechtelicken

dat in handen hen tuyge getalt sijn die sommen van twe

duysent dalers, vnd noch meer ouereynsige penno(n)gen

als te weeten een duysent voer die jouffrow N van Marnix

vnd die ander duysent daler voer die jouffrow N van Hoen,

alles tot voldoeninge des versterfs van Jo: Reyner van Goer,

verorkundt

 

[afb. 133 rechts:]

 

Johan Copper als volmechtiger segt hierop segt genochsam

bewesen, und voldaen heft, nae jnhalt der hylix verschri-

uongen, wegen der versterfs Jo: Reyner van Goer nae ge-

latene guederen, vnd sal daer mede cleger een rechte

vorderinge vnd beclachter een ondeuchdelicke possession ge-

nohmen hebben, vnd beclachter gehalden syn afstaent te sien

doen, vnd ruyminge der genohmene possession, vnd sal

geuallen syn in sheeren bruecken, vnd costen van rechten,

Johan Copper legt noch in een quitan(tie) de dato 1580 den

22-en sept: geteijckent, J, P Verorkundt

Johan Coppen legt noch in een quitan(tie) de dato van

83 den 14-en julius, geteyckent, J, Hy Verorkundt

Johan Copper legt noch in een quitan(tie) de dato van

86, den 15-en may, geteyckent, J, K Verorkundt

Jtem noch een quitan(tie) ingelacht de dato van 1587, den

7-en april, geteyckent, J, L, Verorkundt

Johan Copper segt met dese ingefuerde quitan(tien) genochsam

bewesen te hebben, dat beclachters alsulcke hylix

beschriuonge voer goet, vnd weerden gehalden hebben,

Hier met sluyten(de) van conden, fuerbehalden(de) wtheijmse

conden

 

Clerniss,

 

Dye schepen ercleren, dywyl het in dach van conden is, sullen

partyen in heure condtschappen vortfahren. vnd in recht

procederen, Jan Copper Verorkundt,

 

Leonardt Caspars als volmechtiger wederlecht clegers inge-

fuerden kondtschappen soe wyt recht vermach verorkundt

Segt dat hy beclachter niet en verhoept desen huydi-

gen dach niet aenneempt alsulche hylix furwaerden

ten sy sy die principale int gericht in brengt, niet

van weerden halt,

Daerbeneffens alle die ingelachte hijlix furwaerden

die beclachter met furbehalt

 

[afb. 134 links:]

 

Lenardt Jaspers [sic: Caspars] voerss sluyt van conden, halt wt-

heijmse konden open biss ten naesten, Johan Copper

voerss verorkundt

 

Clerniss,

 

Dije schepen ercleren, alzoe ylingden in dese trouble tyden

alle volmachten, sonst andere schriftueren

bij gesworene notarien, ofte secretarien van seecke steden

op heure(n) gedaenen eede verclaren, die originalen van

werdt tot worde met den copien weren accordieren(de), dat

sy schepen ercleren dieselue bishere aengenehmen in recht

auer soe partyen op dieselve eenige notarien, ofte

secretarien, ytwas wisten te spreecken, mach den geinte-

ressierde p(ar)tyen tselue ter platsen doen versuecken

Johan Copper voerss als momboir verorkondt,

 

Clerniss,

 

Dye schepen ercleren, dat sy tot nu toe voer huer landt oft banck

recht gehalden hebben vnd halden, geen copie wter den

signaet te geuen, sonderen wt versueck van p(ar)tyen

het prothocolle oft andere schriftueren openen voer huer gerechticheit, tselue in

halt dick genoch voer lesen laeten, Jan Copper

voerss verorkundt,

 

Kondtschappen Marten Schenck volmechtiger

Henrich Hennerts, vnd Geradt Schepers

c(on)tra Jan Marte(n)s

 

Marten Schenck als volmechtiger, sluyt van wtheym-

se konden, beheltelicken wert vnd wederwort,

 

Kondtschappen Jan Merte(n)s c(on)tra

Marten Schenck voerss ende

 

Gerit Roeske(n)s vnd Erken vanden Broeck schepen tuygen

van een Jngelachte kondtschappe van Baet Herma(n)s

afgedraegen, inhalt dieselue, geteyckent P, R,

Verorkundt,

Hierop seft Jan Martens met dese wtheymse kontschappen

vnd sy(n) inheymse ingefuerde condtschappen genochsam

bewesen te hebben, dat Jan Marte(n)s beclachter

een rechte met erfgenaem sij, van Nael Verwecken sa[liger]:

dywyl dese schriftelicke kondtschap met brengt dat

beclachtes beste moeder een rechte suster geweest sij van Nael

 

[afb. 134 rechts:]

 

Verweckes saliger moeder, sal de haluen beclachter een rechte

possession genohmen hebben, vnd clegers principalen een onrechte

schrickinge gedaen, vnd geuallen sy(n), in sheeren bruecken, vnd

costen van rechten, sluyten(de) van conden,

 

Marten Schenck als volmechtiger wed(er)lecht ingefuerde kondtschap

van Baet Herma(n)s soe wyt recht vermach, Verorkundt

Seggen(de) daerop dese naeuolgen(de) reden, Jerstelick dat sy

Herman Gaetskens heft hoeren seggen dat hy op te bruyloft

gecockt sold hebben, en sal niet bewesen syn noch bewesen

werden, Want Stijn Verwecken geen groete bruyloft ge-

halden heft, dan met sich 6 oft 7 paer te kirchen gegaen(de)

is, vnd die middach maeltyt by Wyllem van Ordt gehalden

is,

 

Ten anderen dat sy segt gehoert sold hebben, oft men

Luff Marte(n)s oft Neesken Schepen van hen beyden het

bruyt laecken geuen solle, segt volmechtiger Neesken Schepers niet met

waerheyt niet bewesen en sal co(nn)en wesen, dat Neesken

voerss opte bruijloft geweest is,

Ten 3-en dat sy sold oock hebben hoeren seggen dat Stijn

van Ordt vnd Nael van Merlo

gesusteren sollen syn geweest, segt nim(m)ermeer met waerheyt

bewesen en can gewerden, want Nael van Meerlo geen

suster of broeder gehadt, sonder een eenich kint geweest is

Segt oock nym(m)ermeer bewesen sal wesen, dat sij wter

Wyllem van Ordts huyss hueren kirchganck heft gedaen

sonder wter heur eygen huyss, met hueren nahbueren

ter kirchen is gegaen, vnd wter kirchen, in Wyllem Marte(n)s

huyss, daer sy die middach maltyt had doen bereyden, vnd

van daer tsavonts in huer eygen huyss is gegaen, segt

de voerss kondtschap van geenen weerden syn sal, vnd

hier by wederleggen(de) alle Jan Marte(n)s inge-

fuerde conden, die welcke al van hoeren seggen ge-

tuijcht hebben, dwelck in geenen rechten mach, bestaen van

hoeren seggen,

Segt daer beneffens volmechtiger hy met synen konden

genochsam bewesen te hebben, dat syne principalen

rechte nichten vnd neuen kinder sy(n), vnd Jan Marte[n]s

 

[afb. 135 links:]

 

noch ter tyt niet bewesen heft vermoech synes vermeets

dat syn vader sa[liger]: soe nae aenden versterf sold

sij(n), als sy(n) principalen, oft schoen hy sulx al bewesen hed

soe en heft syn vaider sa[liger]: den val deses versterfs niet

beleeft, soe en sal hij als een kint synes vader ver-

moech key(nnen), mat beschreyen rechten, deser ouerquartiers

deser banck, vnd landtrechten niet inde platz sijnes vaders

met syne principalen te deel moegen gaen, die welcke

eenen graed naeder syn als hy, dan die kinder in des

vaders platz aenden versterf connen seggen, ohm moy,

nicht vnd neeff, dwelcke dit doch twe graden verner

is, segt derhalue becleger een onrechte possessie ge-

nohmen te hebben, vnd cleger een rechte clachte vnd

beclachter een onrechte veranteringe, sal geuallen syn in

sheeren bruecken, vnd costen van rechten,

 

Jan Martens segt heirop dat hem niet wenich en befrembdt dat

sich die volmechtiger laet verluyden, datte geen bruyjloft en sold

gehalden geweest sold sij(n), niet meer dan 6 oft 7 paer

volx, dwer van niet met allen int cleij(n) oft ont groet ge-

blecken is, in des clegers kondtschappen,

Vnd vorts wyders dat sich cleger wyders laet verluyen

dat der Herma(n) Gaetskens daer niet gecockt en sold heften

is sond(er) twel genochsam bewesen, met der schriftelicker

kondtschappen vanden beclachten ingelacht, sal derhaluen

beclachter een rechte inrichtinge hebben doen daen, vnd cleger

een onrechte clachte, vnd geuallen syn in sheeren br[u]ecken,

vnd costen van rechten,

Vnd dat Jan Marte[n]s bestemoed(er) een rechte suster ge-

weest is van Nael Verwecken moed(er) saliger, daer met

genochsam bewesen is, dat beclachter een rechte meterf-

genaem is, van Nael Verwecken sa[liger]: sal derhaluen een

rechten aenfanck, vnd cleger een onrechte clachte

vnd geuallen sy in sheeren bruecken, vnd costen van rechten

 

Marten Schenck voersss als volmechtiger segt, dat sich Jan

Martens verluyen laet met syne kondtschappen van Baeten

genochsam bewesen te hebben, dwelck Baet in huere kondt-

schappen van articalen [= artikelen] vnd puinckten afgedraegen sold hebben.

 

[afb. 135 rechts:]

 

segt een kondt, erheen, can deseluen niet genochsam be-

wesen te hebben,

Daerbeneffens segt volmechtiger dat Baet niet getuijcht

en heft, als van hoeren seggen, dan selfs sulx niet en

heft connen, heft verificeren sal sulx oock ny(mm)ermeer

met waerheyt bewesen werden, sal beclachter een onrechte

possessie, vnd cleger een rechte veranteringe gedaen

hebben,

Jan Marte(n)s segt hierop dywyl sich cleger laet verluijen

dat die schriftelick kondtschap vanden beclachten ingefert

een eensame kondtschap sij, is niet ingefuert dan

alleen tot sterkinge vnd tot bewyss der kondtschappen

van Marten van Lynen vnd syner huysvrowen, die

welcke afgedraegen hebben vnd getuijcht, dat Nael Ver-

wecken sa[liger]: by hueren leuen mondtlicken beleden

die partyen van Ordt nae huere afsteruen, met erfge-

nahmen sollen wesen, sal derhaluen beclachter een rechte

possession, vnd cleger een onrechte schrickinge gedaen

hebben, vnd geuallen syn in sheeren br[u]ecken, vnd costen va(n) recht

 

Marten Schenck volmechtiger dat sich Jan Martens sich

laet verluijen, dat hy die kondtschappe van Baete tot

streckinge, vande die kondtschappen Marten van Lynen

vnd syn huysvrow, ingefuert, sold hebben Baet

van desen puinckten getuijcht, Marten van Lynen

vnd syn huysvrowe niet getuycht, dan oock van hoeren

seggen getuycht, als Baet oock gedaen heft,

Segt mede want Nael schoen tegens Marten van Lynen

vnd syn huysvrow gesacht hadde, dat partyen van Ordt

mede erfgenahmen weren, soe en heft Jan voerss niet

bewesen, vermaech sy en vermeets, dat syn vaider soe nae

were geweest, als syn principalen, want seluen sulx be-

wesen hed, dat sy erfgenaemen weren, soe en heft den

vader den val des versterfs niet geleeft, soe en sal

hy in sy[n]es vad(er)s platz met clegers principalen

die gelyckwael een grad naerder sollen, als beclachter

te deel moegen gaen, segt een onrechte possessie ge-

nohmen te hebben

 

[afb. 136 links:]

 

Jan Marte[n]s segt hierop dat volechtiger noch ter tijt met

geene konden kontschappen niet bewesen heft dat

der cleger naeder van bloede geweest oft hergesproeten

sy, dan den beclachter, sal derhaluen beclachter een rechte

possessien ende

Marten Schenck als volmechtiger segt, dat Jan Marte(n)s

sich laet verluijen, hy niet genoechsam bewesen te

hebben, dat syn principalen naeder bloet sollen

sijn van sa[liger]: Naelen, als hy segt daer met die

konden van Wyllem Braents vnd sijn huijsvrow dat

syne principalen vnd verstoruene ohm, rechte nichten

vnd neuen kinder syn geweest, dwelcke Jan Marte(n)s

sich heft laeten verluyen in syner verantweringe, oock

soe nae, als syne principalen, geweest sold syn,

dwelck hy met syne konden noch niet bewesen heft,

vnd hy oock met dat tijnsboeck genochsam bewesen

heft, Nael sa[liger]: wter eenen goede gesproeten te syn,

segt dat syne principalen aen alsulche naegelaetene

guederen te deel sullen gaen, vnd niet Jan Marte(n)s

segt deselue Jan Marte(n)s een onrechte possessie ende

Beyde p(ar)tyen Gott vnd h. rechten beuolen

 

Vonnisse,

 

Henrich Schenck scholtiss des ampts Kessel, segt, soe

soe vielicht syn broed(er) als volmechtiger Henrick Hen(n)e[r]ts

vnd syne c(on)sorten, als oock Jnsgelycken Jan Marte(n)s niet

genochsam bewesen en hedden, dat sy recht erfgenahmen

sollen syn van alsulcke naegelaeten guederen van Nael

Verwecken, verhoept, vnd segt dat alsulchen versterf den

heer veruallen sal syn, stellen(de) tselue tot discretie(n) deses

ersamen gerichts willen(de) hen luyden daer met belast hebben

in platz des heeren, dat sy de saecke recht behoer guden

vnd die kondtschappe wel ouersien, die nae synen be-

duncken anders niet en tuighen als van hoeren, seggen tselue

geschiet syn(de), stelt nochmaels als voerss alles tot erkent

geen ongelyckmach geschyen, huer mede co elkanderen

Gott vnd sh[eeren]: recht beuelen(de) verorkunt seqintur,

inden tho comen(de) gedingt geteyckent A B C,

De schepen ercleren, vnd halden hueren vorst

biss ten naesten,

Dye schepen ercleren egtyen ten fruntelicken verdrage hier en tuschen

ten naesten, soe fern moegelick, soe niet sal der schepen ten naesten wisen

als recht syn sal

 

[afb. 136 rechts:]

 

Kondtschappen Aleph van Gelre volmechiger

Tews Coppers c(on)tra Henrich Hennerts,

 

Reynken Erckens segt te bliuen by de kondtschap van Geradt

Veraerdtbruggen gedaen, Verorkundt

Tuycht Reyncken Erkens, dat dit verdraech soe Geradt

Veraerdtbruggen getuycht, verdragen is in Reynken Rey(n)kes

huyss der tyt richterbaedt, geschiet is, Verorke[n]t

soe lief als verweert,

Hier mede sluyten van conden

 

Aleph volmechtiger voerss, segt hierop genochsam [bewesen] te

hebben, dat synes principalen huysvrowen een recht met

erfgenaem is, vanden kindts kinde, vnd dat nae der

tyt inden lesten verdrach, gehalden in des boden Reynken

Reynkes behuijsinge, den clegeren, niet wyders tho er-

cant en were, dan jaerlix een malder rogge,

daer van Jacop Wrinen sa[liger]: een halff malden den clegeren

jaerlix toe leggen solle, vnd beclachter oock een half

malden ook by leggen solle, vnd vort die pencionen [= interest]

vander som(m)en van 100 ryders, daer voer Pouwells de

Weuer dat kints kint aengenohmen hadde vnd

daer nae die schepe(n)s dyer tit daer by geweest,

met den aenwesen(de) frunden, vnd nahbueren, clegeren

gesacht, het kint is vnt tnaeste, tis beeter dat

dat ghi het kint halt als een ander, daerop

cleger dat kints kindt tot sich gehalden, sonder

eenige wydere gelaesten, te doen doen, ofte laeten te

doen, sal deseluen mo(m)boir wegen synes principalen

eenen rechte co(mm)er geslaegen hebben, als een recht

met erfgenaem aen die naegelaeten guederen vanden

kindts kindt saliger naegelaeten tot syner aempt toe

vnd beclachter een onrechte schrickinge gedaen hebben

vnd geuallen syn in sheeren bruecken vnd costen van rechten

 

[afb. 137 links:]

 

Kondtschappen Henrich Hennerts c(on)tra

Aleph van Gelre momboir Thews Copper

 

Henrich Hennerts sluyt van wtheymse conden

Henrich Hennerts wederlecht des volmechtigeren alle

ingefuerde conden soe wyt recht vermach, Verorkundt

Henrich Hennerts segt op die gedaene kondtschap

van Reynken Erke(n)s, treckt hij tot sijnen vordel,

segt wael te vreden te sij(n) dat hy vnd Jacop Wry-

nen elck een half malder roggen geboden hebben # [tekst gaat verder bij #]

 

Clerniss

 

Dye schepen ercleren aengesien p(ar)tyen daeropletten

sal sich Henrich Hennerts met synen overspreecker

behelpen

 

# vnde Henrick Pouwels oock een halfmalden roggen geboden

dat hy hem het kindt afnehmen sulle, vnd tselue niet

geschiet, sonderen tselye by hen gelaeten tot synen doden-

dagen toe, verhoept dat het gelt oock bliuen sal, daer

het kint gestoruen is, gelyck des vorigen verdrachs

 

Aleff voerss als momboir segt dat beclachter met

geenen conden oft kondtschappen bewesen en heft, dat

hy die penn(in)gen behalden solle nae doet des kindts

kindt, die by den lesten verdrach geweest syn, dan

alleenlick in het vorige verdrach dwelck met den

lesten verdrach gehalden in des boden voerss huyss, van

nil, vnd onweerden gemaeckt is geweest, sal der-

haluen cleger wegen sines principalen eenen rechten

co(mm)er aengelacht, vnd beclachter een onrechte schrickin-

ge gedaen hebben, verbin(de) met orken [= orkundt] dat sich

beclachter in syne behulprede heft laeten verluijen

sich te referiren aenden voerigen verdrach,

 

Henrich Hennerts segt datter geen verdrach meer opge-

richt dan het voirge verdrach, vnd tkint by hem ge-

laeten, vnd by hem gestoruen, syn wael by den anderen

geweest om des kints quyt te syn, vnd daer noch

 

[afb. 137 rechts:]

 

een half malden rogge daer by geboden dat Pouwels aen-

nehmen solle, vnd niet geschiet, hen tkint gelyck gelaeten

tot syne doot toe behalden, dywyl dat tkint daer gestoruen

sol het gelt oock daer bliuen, en sal niet schuldich syn

eenige pen(nin)gen te restitueren, cleger een onrechte vordering

vnd beclachter een rechte veranteringe, sal geuallen sy(n)

in sheeren bruecken, vnd costen van rechte

Beyde p(ar)tyen Gott vnd h: rechten beuolen,

 

Vonnisse

 

De schepen ercleren dese partyen ten fruntelicken ver-

drage hier en tuschen ten naesten, soe niet, sal der

schepen wysen als recht syn sal

Dye schepen voerss process geïnsiteert vnde sich daer

in noch ter tijt niet connen erinneren, ercleren vnd

halden hueren vorst biss ten naesten

Dye schepen aenspraek, antwort, conden, vnde

kondschappen wael rypelicken ouersien, wysen, vnd

erkennen voer recht, vnd bester weetenschap

dat Aleph van Gelre als mombo[i]r deser teijt

een onrechte vorderinge gedaen,

Henrich Hennerts voerss verorkundt

 

[afb. 138 links:]

 

Gedinge gehalden den 27-en january

anno 1599

 

Clerniss,

 

De saecken tuschen Jan Dericx als momboir syns broed(er)s Lambert c(on)tra Peeter Roeske[n]s

als momboir vnd Derick Geradts sullen sich veraccor-

deren, hier en tuschen ten naesten, soe niet, sal de

schepen wysen als recht syn sal,

 

Clerniss

 

De saecken tuschen Jan Veruergert sa[liger]: vnd Lenardt

Veruelgert sulllen sich verdraegen hier en tuschen ten

naesten, soe niet, sal der schepen ten naesten wysen als

recht syn sal,

 

Kondtschappen Johan Copper als volmechti-

ger den van Goer, c(on)tra Lenardt

Caspers van Marnix ende,

 

Johan Copper legt in een copie van eene Quitant(ien)

by de burgemeester vnd schepen Schepen der stadt

Emmerick gecollationeert, de dato den 3-en octob(ris):

anno 1598 geteyckent, J, S, S, Verorkundt

Johan Copper hier met sluyten(de) van conden, seggen(de)

genochsam bewesen te hebben met syn ingefuerde kondt-

schappen, als oock nae inhalt hylix verschriuinge,

met ingelachte quitan(tien) jouffrow Anna van Goer

Vrsula van Marnix, dat alsulche hylix verschriuinge

van weerden gehalden is,

Jnsgelycken genochsam bewesen te hebben met schepen

kondtschap, tselue versterf van Jo[nker]: Reyner van Goer

sa[liger]: nae inhalt hylix verschriuingen genochsam

voltogen is, dal derhalen beclachter een onrechtmessi-

ge possession genohmen hebben vnde inrichtigte

gemehnen hebben, sal beclachter derseluer afstandt

doen, vnde van aenfanck reliqua, reecke(nin)ge

vnd restitutie doen, nae gewyss der schepen, ver-

hopen cleger een rechte vorderinge, vnd beclachter

onrechte veranteringe gedaen hebben und gevallen sijn

in sheeren bruecken und costen van rechten

 

[afb. 138 rechts:]

 

Clerniss,

 

De schepen halden hueren vorst biss ten naesten, als aengaed

opt aengehalden des volmechtiger van Marnix wegen des

genes der copien wter den prothocolle, Johan Copper

als volmechtiger verorkundt,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren aengesien henluyden inde leste ordonan(tie)

van Cantzelaer vnd Radt verboden, den partyen in recht

niet te laeten procedieren, eer te beuorens hen copie

niet gedelt worde, halden de schepen hueren vorst

biss ten naesten,

 

Seqintur A B C,

 

Marten Schenck als volmechtiger Henrick Hennerts

vnd synen c(on)sorten segt opt voergenen des s goltissen

wegen des heeren, dat hy met synen conden genochsam

bewesen heft dat syn principalen vnd Neesken Schepers

vnd dese Nael Verwecken genichten, vnde neffen kunden

syn geweest, tselue niet getuycht van hoeren seggen

so men met eede bekreftiget, Daerbeneffe[n]s

met huere konden bewesen te hebben, dat die selue

Nael Verwecken, wter den goede van Meerlo, dwelck

Henrick noch besitten(de) is her geboren sy, Segt

derhaluen dat der aen alsuchen versterf recht noch

reden hebben sal, want der heer in geen versterf naer

getreden en can daer rechte p(ar)tijen geworden worden

Beuelen(de) oock Gott vnd h. rechter,

 

Gedingh gehalden 28 appr[i]ll 1599

 

Gichtword

 

Pieter Rooskens richterbod drecht af dat Alart V(er)hel-

len eene com[m]er geslagen heft aen alsulcke

guider gereijt en(de) ongereijt dan zijn z[aliger]. vad(er) en(de)

moeder Jn afgestoruen sijn voir 50 goltg(ulden)

min eens speeninx altijt ter goeder recken-

ningen en alle schaden miet recht Jn

presentie Willem V(er)linde(n) en Willem

jnden Huick schepe(n)

 

[afb. 139 links:]

 

Gedinge gehalden den 10-en februarij

anno 1599

 

Wolter Wyllemss verorkundt, dat op alsulchen

beschud als der richterbaedt afgedingen, syn c(on)tra

partye huyden niet compareert als te weeten

Tryn Krouwels, off sy christelicken genoempt wordt

 

Den dieste gedinghsdach den 28 apprill 99

steedt opt ander zijdt aengeteicke(n)t

 

Na afdracht des boden gichtwordt clacht

Alart V(er)hullen ouer Powels Pruimes en(de)

secht dat sich beklachter laet geluste(n)

voitsettongh te doen tiegens v(er)streckte peennongen op een onder

pant verlacht is cleg(er) den beklachte(n)

dij selue afeischende tot sijn aengedeilt toe

Jn weijgerongh vandijn beklacht den

beklachte(n) voir 25 golt g(u)l(den) min eens spenninx

konden aen bedingt met den gerichtlicke(n)

schaden

 

Clernis

 

Also Powels Prumes dairop leet dat Alart

V(er)heellen den niet jerst den dach voirden

liesten dach gedaen heft en(de) soodt selue

vuellijcht tot een v(er)rassongh geschiet muicht

sijn, erkleeren dij schepen Alart V(er)heelle(n)

tonrecht ter banck dijwijl den seluen

niet niet ter goeder tijt geschiet en iss

Pouwels voerss verorkundt

 

[afb. 139 rechts:]

 

Gichtwordt,

 

Peeter Roeske[n]s richtebaedt Geradt Roeske[n]s Wyllem

Verlinden schepen dragen af, dat Marten van Ordt eenen

co(mm)er geslaegen aen Gaert Crouwels aen lyf vnd

goet voer 1000 golt g(ulden) mj(n) ee[n]s pen(n)o(n)cks, voer alsulcke

scheltwert soe hen orsacht hed, Gaert Crouwels

voetsettinge gedaen,

 

Aenclacht,

 

Marten van Ordt, clacht ouer Gaert Crouwels als dat sich

beclachter sich heft laten gelusten eenige scheltwordt

op hem clegeren te spreecken, die welcke ehr vnde

limp aendragen, tselue hem clegere niet en staet

te lyden, sal beclachter gehalden syn alsulcke werdt

te bewijsen, soe niet, sal deselue wordt

wedero(m) in laeten gaen, daerse her geuloeten

syn, vnd daer voer doen, nae erkenteniss der gerechts

Jn weygeringe van dyen beclacht cleger den beclachter

vermoech der gichtwordt, Dingt sich conden aen,

met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

Gaert Crouwels ontkent die clacht met den clacht-

penno(n)ck seggen(de), dat hij niet en weet, dat hy clegeren

in eenige saecken gedefamiert, oft vernahdeelt

sold hebben, met eenige scheltworden, wyders

dan der beclachte den nahbueren voer antwort gege-

ven heft, daer met cleger hem beclachter ouersant

heft, sich referreren(de) by deselue, soe cleger queme

ter goeden tyt, vnd hem wyders ouerweess, moest

hy beclachter dulden vnd lyden, Dingt sich

conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

De schepen ercleren vnd halden hueren vorst tuschen die

volmechtiger van Goer vnd van Marnix biss

ten naesten,

 

[afb. 140 links:]

 

Wolter Wyllems verbint met orken, dat syn

c(on)tra p(ar)tijen tot die twede reyss niet erschenen

en is verhopen(de), dat gep(re)tendierte beschudt

nul vnd machteloess sal werden, vnd vrij

geabsoluert, vnd c(on)tra partye in costen vnde

bruecken geuallen sal syn

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren Trijn Crouwels op hueren

noth, hier en tuschen ten naesten,

 

Anno 1600 den 17 maij gedingh

gehalden

 

Gichtwordt

 

Dierik Gierets als mo(m)boir der partijen

van Rueskens heft eene kom[m]er geslage(n)

aen alsulcke gueder gereijt en(de) ongereijt

daer hair [..]enn Mercken Rueskens en(de)

Dierick Mont z[aliger]. Jn afgestorven sijn

zuickende en(de) eijschende haerder muine(n)

hylix pennongh en(de) allet tgenige hun

niet zeht toekomen muist

voir 300 goltg(u)l(den) min eens spenninge en(de)

allen schalen miet zecht Jn presentij

Willem vanden Vergert en(de) Willem jnden

Huick, Jan Dierix als mo(m)boirs voet

siettongh gedaen op suelcken kondicij

Jerst voir all miet gerichtelicken

schijn en quitanty van wiegen

 

[afb. 140 rechts:]

 

sijner vaders of bijden gericht genoichsaem

erkent wuerdt suelckennen hijlx piennong

genoichsaem v(er)richten en(de) voltogen te sijn

sovern sij den dan vankem wederom willen

hebben het selue muegen als dan miet

recht versuicken

 

Aenklacht

 

Dierick Gierats mo(m)boir voirs klacht over Jan

Diericks als mo(m)boir en(de) siecht dat hem klagens

noodt duit en(de) iss den vors af eeijschende alsuel-

cke hijlicks pennonghen en(de) aengestoruen

guider nae quit en(de) inhalt der gichtwordt

Jn weijgerongh van dij beklacht cleger den

beklachten Jnhalt der gichtwordt konde(n)

aenbedingt miet den gerichtlicke schaden

sieghende noch miet dairbij dat alsulcke

piennonghen wiederom dair hien gekiert

sullen werden dairsij van gekomen zijn

 

Antwoirt

 

der schepen erkleren partijen suellen

 

Clernis

 

Jn recht vort varen