GenBronnen

maas

Sevenum inventaris 7 schepenbank handelingen prothocollen 1563-1607 afb. 101-120


[afb. 101 links:]

 

Gegingt den 24en martij anno 1593

 

Kondtschappen Derick Geradts, tegens Gisbert

Raets

 

Derick Geradts legt in een beschreuen magescheiijt, geda-

teert den 1545 den lesten dach augusti, vermoges des

seluigen [= zelvigen], verorkent

 

Derick segt daerop dijwijl het magescheijt met sich brengt

dat die ander suster vnd broed(er) alsulche penno(n)gen ontfangen

sullen verorsaeckt sy(n) alsulcke penno(n)gen huer wederdeel

tho restitueren met alle sulcke wtsettinge [= uitzettingen] vemoge(n)s des

magescheijts,

 

Merij Smets tuijcht vnd segt dat Derick Bestgens

met heft gedeijlt gelyck die andere kinder, vnd hem niet

geweijgert is geweest,

Daerop Derick voerss segt, dewijl Mery voerss asd recht

dat hy met gedeylt heft gelyck de andere(n), sullen te

orsaeckt sij(n) sulckes huer wederdeel tho restitueren,

verorkent,

 

Gichtwort

 

Peeter Rooskens als richterbadt dracht af vnd segt dat Le-

nart Schutten een co(m)merslach gedaen aen Reijner van Aerssen

guederen gelyck hier bin[n]en den kerspel Seue(nu)m liggen hebben(de)

voer een so(m)ma 25 golt g(ulden), ter goeder reeckeno(n)ge, vnd

Reijner voetsettinge gedaen,

 

Aenclacht

 

Nae afdracht der boden gichtwordt nae Jnhalt co(m)merslach

clacht Lenert Schutten ouer [= over] Reijner van Aerssen, vnd is

hem afeijschende 25 golt g(ulden) ter goeder reeckenonge

Jn weijgeronge van den beclaecht cleger den beclachden

vermoge(n)s des co(m)merslachs, dinght sich kondern aen met

den gerichtlicken schaden,

 

Antwort

 

[niets geschreven]

 

[afb. 101 rechts:]

 

Kondtschappe(n) ten behoef Jo: [= jonker] Roffert van wegen Jo:

Goyen gedachter durch dwanck [= door dwang] des rechte(n)s gearresteert

 

Tuijgen Teuken Poels vnd Hanss Nolleke(n)s vnd seggen eendrech-

telicken, dat Goyen gedachter hen eertijts koren vercocht heft

die som(m)a 68 mald(er) roggen

vnd vercoft hebbende, beclachden Teuken voerss voer quade

leueringe, vnd Goijen voerss antworden en sorgt niet voer

quade betalinge, want daer staet het gene daer men v

wt [= uit] leueren sal, wijsende nae den velden, niet wetende wij

het coren tho quam, vnd dat Teuken vnd Hanss voerss

Goijen gedachter op desen coop vanden coren geleuert hebben

twe hond(er)t gulden brab(ants), vnd ditselue geschiet ter Horst

op den huijss, op den voer plaetze, vnd dat sy deponerten

gedachter Goijer dickwijls hebben hoeren sich beclaegen, dat hij

dat coren vercocht hadde, vnd dat der herr vanden Horst

het gelt ontfangen hedde, daerop Teuken vnd Hanss voerss ge-

antwort, dat sij nijn als saecken solden als gedachter Goijen

als heuren vercoper, verorkent,

Dese kondtschappen met eijdt bekrechtigt, vemoge(n)s des rechte(n)s,

 

Tuschen de saecken van Jo: Goijen gedachter, vnd nu Jo: Roffert

als een naesten erfgenaem, tegens Teuken Poels vnd Hanss

Nollekens sy(n) heur saecken veraccordeert, vnd sullen ten naesten

eenen gichtigen man brengen voer des heeren gerechticheijt

vnd van wegen der twe hond(er)t gulden brab(ants), alsdoen genoechdoen

sal, off by seeckeren obligatien, oft and(er)s nah manieren

van rechten

 

Antwort

 

Durch beslach vnd ontslach

 

Aenclacht

 

Jacop Verfergelt clacht ouer Jan sijnen broed(er), dat sy tho same(n)

gebruijkt hebben ethlich lant, die vruchten tho samen gedeylt nah

behoer, Js voer den stadthelder zampt den Ersamen gerichten

die pachtinge van s. Sebastianus gilde de helft daer af,

dat Jan voerss soe wael schuldich sal sij(n) tho betalen als Jacop

Jn weijgero(n)ge van den beclacht cleger den beclachden voer

thijen golt g(ulden) ten goed(en) reeckeno(n)ge, dingt sich konden aen

met den gerichtelicken schaden,

 

[afb. 102 links:]

 

Antwort

 

Jan Verfergert ontkent den clachtpenn(on)ck metter clachte,

vnd en kert hem ouer al niet schuldich tho sy(n), hy en

beweese dan soe recht met geloefwerdige liggen konden

kondtschappen, off seecker bescheijt dat hy hem gehalden

were, sulx te betalen, wil sulx dulden vnd lyden,

soe niet, verhoept Jacop een onrechte vorderinge ge-

daen sal hebben, vnd Jan voorss een rechte veranteringe

dingt sich konden aen, met den gerichtelicken schaden,

verorkent, Dese saecken veraccordeert vnd des heeren

gerechtighejt betael[t]

 

Kondtschappen van Derick Fransen, tege(n)s

m(eeste)r Peeter den Swerdtveger van Blerick

 

D[e]rick Fransen legt in een besegelte certificatien bij

den schepen van Venlo, welcke certificatie m[e]de h[i]er

brengt, dat Derick dat peerdt betalen sold met rogge

gerste, hauer totten leisten tho, dat nah penni(n)cks werde

Alzoe sich Peetter Swertveger middeler tijt eer den boec-

wijt in was heft laeten gelusten hemn sy(n) peerdt afge-

nohmen, selfs sonder des heeren bodt, Oock voer den

tijt eer hen het verscheinen was tho betalen, vermoge(n)s

der certificatie

Verhoert daer mede vermoge(n)s sijner clachte vnd sij(n)

ingelachte certificatie, genoechsam bewesen sal hebbe(n)

vnd Peeter Swertveger een onrechte aentast gedaen sal

hebben, vnd Derick een rechte bewijss heft, dat Peeter

voerss schuldich sal sij(n) peerdt oft sy(n) penno(n)ge wedero(m) tho

restitueren, vermogens sijner clachten, vnd gefallen tho sy(n)

in heren bruecken vnd alle gerichtelicke schaden,

 

Kondtschappen van m(eeste)r Peeter Swertfeger

tegens Derick Fransen

 

m(eeste)r Peeter voerss wederlecht die ingefuerde certifica-

tie soe wijt recht vermach, vnd segt daer bij hij heft

een obligatie vnd Derick voerss dieselue onderteyckent

verhoept dieselue ierst genoech tho doen, vnd alsdan met

newen rechten aensprecke(n), Verorkent,

 

[afb. 102 rechts:]

 

Derick Fransen verbindt met orken [= oirkont] dje Jngelachte schriften van

m(eeste)r Peeteren desen dach van geenen weerden tho halden, verhoept

hujdigen dach een gewon(n)er oordel tho hebben, vermoge(n)s syner aensprach

 

Verhoept m(eeste)r Peeter voerss, hy sal wtheijmsche [= uitheimsche] konden moechen

genieten, ten naesten, verwachten ordel vnd recht,

 

Dije schepen ercleren, dat m(eeste)r Peeter sy(n) wthejmsche konden

ten naesten sal genieten, Verorkent

 

Tuschen Jan Leuten vnd Pouwels de Weuer [= de wever] huren saecken va(n)

com(m)erslach vnd voetsettinge, geworden, sullen een yder de

helft van des heeren brueck betalen,

 

Kondtschappen van Hubert Verheess tegens Jan

Dericks,

 

Tuijcht Geradt Maess vnd segt dat hij heft hoeren seggen dat

Jan Dericks voerss als borger This Wouters schuldich were die som(m)a va(n) twintich daler

Hubert Verheess, oft sijnen vader, sy(n) aenpaert, vnd This als

vercoper daer op het goet heft willen vercopen, verorkendt

soe lief als verweerdt

 

Tuijcht Lijsbeth Maess vnd segt dat sij gesien heft, doen sij

bij Jan Verheess woenden, dat Jan voerss Thijs Wouters

ouergetalt [= overgetelt] heft vijfentwintich niet weten(de) oft gulde(n)s oft

ryders waren, verorkent, soe lief als verweerdt

 

Tuijcht Gisbert Druijen vnd seggt dat hem kondich is dat Jan

Verhees ethlich gelt Thyss vad(er) voerss gedaen heft, waer

af, is hem onbekent Verorkent, soe lief als

verweerdt

 

Verhoept Hubert voerss deser tyt genoechsam bewesen tho hebbe(n)

datt der mo(m)ber of borge gehalden sal sy(n) tho betalen

vermoge(n)s sijne ingefuerde konden,

 

[afb. 103 links:]

 

Jan Dericks wederlecht die ingefuerde konden soe wijt

trecht [= het recht] vermacht, verorkendt

Vnd segt die kondtschap van Geradt Maess die tuijcht

van hoeren seggen, vnd en sal in rechten niet besten-

dich sy(n), vnd dat Lijsbeth Maess segt va(n) vijfen-

twintich gulde(n)s oft ryders, en weet niet waer her oft

wae, geen waerheyt daer af blycken(de), sal oock in gee[n]e(n)

rechten bestendich sy(n)

Vnd dat Gijsbert tuijcht, en weel [= en wel] voer geen seer waer-

heijt, vanden gelde, vnd oock in geenen rechte(n) bestendich sy(n)

verorkendt

 

Kondtschappe van Jan Dericks tege(n)s

Hubert Verheess

 

Jan Dericks voerss legt in een coop cedule, by den

schepen van Seue(nu)m gehandelt, gedateert anno 92

den 25-en maij

 

Segt hierop hij blift bij sijner coop cedule vnd heft

niet gehoert in Huberts voerss conden, geen bewijss soe

recht, hij schuldich sold sij(n) tho betalen, Jdoch befole(n)dt

Godt vnd den heyligen recht

 

Hubert voerss segt daerop dijwijl Geradt Maess bekent

dat hy Huberts vad(er) hem die gued(en) daer op heft wille(n)

vercopen, vnd Lybken afdracht van vyfentwintich

gulden oft ryder dat hy die gehalt heft sal

gehalden sy(n) tho betalen dijwijl niet bewesen is dat

se betaelt sy(n), sullen schuldich sy(n) tho restitueren

vnd Gisberts afdracht dat die penno(n)gen gecort sal ge-

halden sij(n) tho restitueren, Verorkendt

Godt vnd den h: rechten befohlen,

 

Dije schepen nemen dit heuren vorst biss ten naesten

alsdan tho wijsen dat recht sal sy(n)

 

[afb. 103 rechts:]

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeske(n)s als richterbadt [= gerechtsbode] dracht af, dat Jan de Moller een

com(m)er geslagen, aen Pouwels Pruijme(n)s guederen gereet vnd ongereet

gelyck binnen clocken slach Seue(nu)m liggen heft, voer twe hond(er)t

golt g(ulden) ter goeden reeckeno(n)ge, met den gerichtelicken schaden

 

Aenclacht

 

Nae afdracht der boden gichtwordt nah inhall com(m)er slach

clacht Jan de Moller ouer Pouwels Pruijme(n)s dat hy hem schul-

dich is van goeden geleenende gelde, hond(er)t twintich dalers

Jst hem hier voer den stadthalder vnd den Ersamen gerichte

afeyschende, goede bewaringe, oft die voergenoe(m)pde penno(n)gen

dat richter vnd schepen erkennen goede bewaringe tho syn,

vnd is hem noch afeyschen(de) van an(n)o 80 die pencion

van die voergenoe(m)pde som[m]e vanden hond(er)t vijf den daler

Jn weygeronge van den beclacht cleger den beclachden

vermoge(n)s com(m)erslachs, Dingt sich conden aen, met den

gerichtelicken schaden,

 

Gichtwordt

 

Dese saecken veraccordeert met Pouwels voerss vnd Jan de Moller

vnd Marten Schenck den brueck aen sich genohmen, ne(m)lich i golt g(ulden)

 

Hubert Verheess vnd Wolter Drabbels aen des heeren roedt ge-

tast, vn(de) huere saecken veraccordeert vnd ten naeste eenen gichtig-

gen ma(n) brengen voer des heeren bruecken,

Hubert Verheess sal den heeren sy(n) brueck betalen,

vnd aen Marten Schenck betaelt

 

Tuschen Wijllem ingen Hoeck vnd Reijncken Erkens, sullen

huere saecken accorderen, hier en tuschen ten naesten, Jngefal

sy huer niet co(n)ne veraccorderen, sullen staen onuercort hueres

rechte(n)s, oft sonst sy(n) geweerden eene(n) gichtigen ma(n) brengen

voer des heeren brueck, Dieselue saecke veraccordeert

vnd Reynken Erkens des heeren brueck betalen, nemlich 1 gholt g(ulden)

Gisbert Raets tege(n)s sij(n) wederdeel Derick Geradts, is ge-

wesen ten naesten op synen bewyslicken noth, verorkendt

Reijner van Aerssen tege(n)s sy(n) contrapart Lenart Schutten

tegen ten naesten op synen noth, bewesen,

 

[afb. 104 links:]

 

Gedinge gehalden den xvj-en junij anno 1593

 

Gisberts Raetz legt in een bekentniss van Johan van

Beringen als scholtiss tho Venlo gedateert den 23-en

martij, vermogens desseluens aengaende des noots haluen

Noch Gisbert voerss op dit punct kontschap ingefuert

op die seluige bekentniss geannoteert,

Verclaren die schepen, hueren vorst biss ten naesten

 

De saecken tuschen Jan Dericks vnd Hubert Verheess

halden de schepen hueren vorst biss ten naesten

Geradt Roeske(n)s met sy(n) midtgedelinge verbindt met orken [= oirkont]

dat sy partyen nem(m)en hebben gehadt vnd noch eenen bouen

vnd daer van een schrift opgericht, sal Jacop datselue

achteruolgen, Jn soe fern hen daer in etwas feele

mach met gebuerlichten landtrecht suecken, verorkent

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeskens als richterbadt drecht af dat hij

gedacht heft van wegen Derick Nijssen, Hubert Ver-

heess

 

Aenclacht

 

Nae afdracht der boden gichtwordt clacht Derick Nijssen

over Hubert Verheess als momber syner huysvrouwen

als clegt vercocht heft Hubert Verheess oft syner huys-

vrouwen een carre die(n) som(m)e voer vierdenhaluen gulden, vnd is cleger

die vierdenhaluen gulden voerss afeyschen(de) voer den stadt-

helder zampt den ersamen gerichten, Huberten oft syner huys-

vrouwen voerss, Jn weijgeronge van dyen beclacht cleger

den beclachten voer thijen daler mj(n) eener pennincks

Hubert voerss queme ter goede ter tijt en segt alzo

met en ere, Dingt sich cleger konden aen met

den gerichtlicken schaden,

 

[afb. 104 rechts:]

 

Antwort

 

Hubert Verheess wederlecht die voergedaente clacht soe wijt

recht vermach, vnd presenteert Dericken voerss gerichte-

licke reeckeno(n)ge, vnd segt dat een tyt begeuen dat Demss

Dericks huysvrouwen voersaet gehaelt heft twe malder

malts, daer af hem resteert een malder totte som(m)en

belopende iiiij [= v = 5] g(ulden) brab(ants), Vnd Derick vnd sy(n) huysvrow

voerss oock bier gehaldt, oock noch schuldich sij(n), als

blycken sal in de reekeno(n)ge, oft sonst huere reeckenonge

niet passeren, blycken sal in dach van konden, Dingt

sich konden aen met den gerichtelicken schaden,

Dese partije(n) verdragen vnd die boeten gelacht

 

Gichtwordt

 

Geradt Roeske(n)s schepe(n) in absentie des richterbadt heft gedacht

Gaerdt Sijen, tegens sy(n) wederpart Driess Snelkens

 

Nae aefdracht der boden gichtwordt clacht Driess Snelke(n)s

ouer Gaerdt Sijen, vnd segt, dat hy hem sij(n) vercken ver-

dorffen heft, dat wael is gemerkt, als noch blijcken(de) is

dat hem niet tho lijden staet voer thijen daler, oft tot

erkenteniss frome luyden sulx weet tho sy(n), Jff datselue

voer dem stadthelder zampt den ersamen gerichte

aefeyschende, Jn weijgeronge van den beclacht cleger den

beclachten voer vyftyen daler mj(n) eens pennincks, Segt

Driess noch den schaden die dat vercken Gaerdt voerss ge-

daen hedt gerichtelicken tho betalen,

dingt sich konden aen met den gerichte-

licken schaden,

 

De saecken tuschen Reijner van Arssen vnd Lenardt Schutten

nemen de schepen hueren vorst biss ten naesten

 

[afb. 105 links:]

Gedinge gehalden den xvij-en no: anno 1590 [sic: 1593]

 

Kondtschap ingelacht van Gisbert Raetz contra Derick Gerats,

 

Gisbert Raetz legt in nahmen van conden tot syner

noth een certificatie van schepenen van Venlo gedae(n)

gedateert den vij-den sept. anno 1593 verorkendt

 

Vonnisse

 

Vercleren die schepen aengesien den schepenstoel niet vol

ercom(m)en sij, halden dese saecken van noth hueren

vorst biss ten naesten,

 

De saecken Hubert Verheess vnd Jan Dericks sy(n) aen

des heeren rode getast, heure saecken tho veraccorderen

vnd ten naesten eenen gichtigen ma(n) brengen voer des

heeren bruecken,

 

Vonnisse

 

Die schepen ercleren op het voergegangene vonnisse gegae(n)

tuschen Jacop Veruergert vnd sy(n) contrapartije Geradt

Roeske(n)s met sy(n) metgedelinge(n), dat selue vonnisse

volentogen sal worden, Jngefal Jacop voerss yetwas

tho suecken heft op sy(n) contrapartije, mach sulchers

vol newen rechten aensuecken, Geradt Roeske(n)s

zult sy(n) metgedelingen diselue vonniss verorkendt,

 

Jacop Veruergert aen den heeren betalen vijff merck,

 

De saecken tuschen m. Peeter den Swertveger vnd De-

rick Fransen, sy(n) aen der heeren roede getast, als heur

saecken te veraccorderen, vnd ten naesten eenen gichti-

gen ma(n) brengen voer des heeren bruecken, daer voer

Hubert Verheess borch bleuen,

 

Drijss Snellekens erschijnt sich andermal tege(n)s Gaerdt

Sijen,

 

Lenardt Schutten erschynt sich tegens sij(n) wederpartije

Reijner van Arssen, ten derdenmael,

 

Soe der stadthelder die schepen gemae(n)t, oft die saecke

tuschen m: Peeter den Swertveger vnd Derick Fransen

sal wesen een saecke criminael oft ciuile,

 

Vonnisse

 

Daerop die schepen halden hueren vorst biss ten naesten

 

[afb. 105 rechts:]

 

Gedinge gehalden den 26-en jan: anno 1594

 

Vonnisse

 

Dije schepen met den gesworen ercleren aengesien

Gisbert Raets, den naesten dingdach, geenen noth in gebragt

soe recht, sal Gisbert voerss geenen noth hebben, verorkendt

Dese parijen bouen voerss sullen bliuen staen biss ten naeste

onvercort een yderen syns rechten, vnd die konden sullen

gedacht bliuen, Jdoch nestcomen(de) saterdach ouer acht dache(n)

hueren saecken men frintschap te veraccorderen, Jnge-

fal niet sullen daer nae procederen als recht sal sy(n)

 

De saecken tuschen Hubert Verhees vnd Jan Dericks huere

saecke veraccordeert, den heeren boeten betaelt,

 

Antwort Gaert Syen tegens Driess Snellek(en)s

 

Gaert Syen ontkent den clachtpen(n)i(n)ck met der

gehelder clachten soe wijt recht vermach, vnd segt

sy(n) co(n)trap(ar)tije Driess Snelleke(n)s ouer al nidt schuldich te

sij(n) int clej(n) noch int groet, seggen(de) tverken getoenden

hebben(de) in synen schaden, vnd tverken voerss wtgedreuen [= uit gedreven]

vnd niet verdoruen [= verdorven], dat tselue vercken nae beeter is

geweest als iersten, vnd durch sijne luijcken indt inge-

com(m)en, verhopen co(n)trap(ar)tye sal schuldich sy(n), sy(n) vercken

te bewaren, gelyck andere nahbueren, dieselue sy(n) ver-

ken met den dorps sween [= zwijnen] laeten driuen [= drijven], dingt sich

conden aen met den gerichtelichten schaden

 

Daerop segt Driess Snelleke[n]s dat sy(n) co(n)trap(ar)tije sich laet

verlugen, dat tvercken niet en hed gegaen met den sween

is contrarie want sy(n) vercken altyt met den sween ge-

gaen, doch oft heymelick afgelopen is hen onbewoest

tselue vercken mett den schutter hed behoeren te schutten

dese p(ar)tijen ten naesten op huer conden verscheijen,

 

[afb. 106 links:]

 

Gichtwordt

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af dat hy met

twe schepen gep(re)senteert heft van wegen Driess

Snelleke(n)s een vuelen, van wegen heures coops,

Hubert Verheess, vnd Hubert voerss sulches niet en

heft willen ontfangen, alzoe sy beyde p(ar)tyen

ten rechten bescheyden

 

Aenclacht

 

Driess Snellekens claecht ouer Hubert Verheess,

vnd segt, hem afeyschen(de) alsulche lant welcke hy

beclachter van hem gebuyt heft, nae

vermoegens een opgerichter coopcedulen, Jn weyger-

ronge van dyen beclacht cleger den beclachter

voer 200 golt g(ulden) mj(n) eenen, Dingt sich konden

aen met den gerichtelicken schaden

 

Antwort

 

Hubert Verheess wederlegt die voergedaende clacht met

den clachtpenni(n)ck, soe wijt recht vermach vnd verhoept

niet dat hy een rechte vromen comenschap met hem gedaen

heft want hy oock geenen gaedtspenni(n)ck ge-

geuen noch oock ontfangen, noch aen beyden syden gee-

nen lycop gegeuen, hy Driess voerss queme ter goer

tyt en brecht sy(n) vnd bescheyt dat auchs were, wordt

beclachter dulden vnd lyden, Dingt conden aen met

den gerichtelicken schaden

Ten naesten op huer konden bescheyden

 

Dese saecken tuschen Hubert Verheess vnd Driess Snelleke(n)s

veraccordeert, ten nesten eenen gichtigen un(de) breff

voer des heeren brueken

 

De saecke tuschen m: Peeter de Swertveger tege(n)s

Driess Fransen, oft de saecke criminiel oft ciuele

sal wesen is, nemen die schepen hueren vorst biss

ten naesten,

 

De saecken tuschen Lenardt Schutten vnd Reyner van

Arssen veraccordeert, vnd Reyner voerss des heeren

bruecken betalen,

 

[afb. 106 rechts:]

 

Den 9-en februarij anno 1594 gedinge gehalten

 

Die schepen ercleren dese voergegeuene saecken van Merten

Schenck neme hueren vorst biss ten naesten,

 

Gedinge gehalden den xxiij-en martij anno 1594

 

Clerniss

 

Dese voerss saecke van Merten Schenck, ercleren die schepen die

ouer de saecke gestaen hebben, vnd oock zemptlicke schepen,

dat Jo: Aloff [= Adolf] van Borlo sich heft laeten inrichten nah der

banckrecht, vermoegen synes beslachs, van wegen des waters

in gen Oij, Marten Schenck verorkundt,

 

Vonnisse

 

Dije schepen vnd gesworen ercleren tuschen den partijen Gisbert Raets

als momber, met sy(n) contrap(ar)tije, aengesien Giesbert voerss ge-

nen noth ingebracht soe recht, sal gefallen sy(n) in costen vnd

bruecken, Jngefal partije belieft, muegen met newen rechten

aenspreecken

 

Kondtschappen Driess Snelleke(n)s c(on)tra) Gaert Sijen,

 

Tuijgen Wyllem Verlinden vnd Geradt Roeske(n)s als schepen, vnd seggen dat

sy schepen gesant sy(n) worden van Driess voerss by Gaert Syen

vnd henluyden tverken voergebracht, vnd sy Gaerden voerss solden

p(re)senteren, met sulcker daet tvercken gedaen were, tselue waer

te nemen, daerop Gaert seggen(de), wair hy tselue vercken noch

een mael bequeme, in synen schaden, sold noch eens doen, verorku(n)t

 

Tuycht Gisbert Truijen, vnd segt, dat hij gesant is gewesen van

Driess voerss by Gaert Syen, hem aenseggen(de) dat hy het vercken

waer nehmen solde, want tvercken verdoruen were, daerop Gaert

voerss antworden, wan hy het noch eens bequeme, wold den andere voet

oock alzoe maecken, verorkundt, soe lief als verweert

 

Tuijcht Mercken Schutten vnd segt, dat sy gesien heft dat Driess

voerss, dit voerss vercken altyt voer den sween gedreuen heft,

vnd altijt sy(n) neersticheyt daer toe gedaen verorkundt, soe lief als

verweert, Sluyt Driess voerss van conden

 

[afb. 107 links:]

 

Segt Driess voerss daerop genoechsam bewesen sal hebben

dat sy(n) vercken verdoruen vnd schanden gemaeck is geweest

sal derhaluen beclachder gehalden sy(n) op te leggen vnd

betalen, vermoge(n)s der clachten,

 

Gaert Sijen wederlecht die Jngefuerde conden soe wyt

recht vermach, vnd segt verhopen(de) niet gehalden en sal

sy(n) tvercken te betalen, dywyl Driess voerss hem niet

gep(re)senteert en heft sijnen schade te verrichten,

 

Kondtschappen Gaert Syen c(on)tra Driess Snelleke(n)s

 

Tuijcht Wijllem Verlinden vnd segt, dat hy het vercken heft

sy(n) gaen opter straeten, geleent wesen(de), Jdoch daer nae

gesien, tselue vercken beeter was, als te voerens

verorkundt,

 

Segt Gaert daerop aengesien tvercken nae beeter is ge-

wesen als voer, en sal niet georsaeckt sy(n) te betalen

 

Tuycht Marten Beelen, dat hy gesien heft, tvercken gaen(de)

in Gaerden voerss schade, vnd sonst niet meer daer van

weeten verorkundt

 

Tuycht Marten voerss wyders, dat Gaert voerss hem aenge-

sonnen dat hy by Geertien Wynen gaen sel dat gaen solt Geerten voerss by [....] hy tvercken in-

halden sold, want twe oft dry mael in synen schade

geweest were, soe lief als verweert, verorkundt

 

Verhopen(de) Gaert daer mede genochsam bewesen te heb-

ben, dat hy niet georsaeckt en sal sy(n), tvercken te be-

talen, dywyl hy hem voer den tyt heft laeten aenseggen

dat hy het wter [uitter] den schade halden sold,

 

Tuycht Geertien Wynen vnd segt dat sy van Marten Beelen gesa(n)t

is worden by Driess voerss, aber [= maar] nijema(n)t thuijs vindende

dat hy tvercken wter den schade halden solde, verorkundt, soe

lief als verweert,

 

Verhopen(de) niet gehalden en sal sy(n) te betalen, aenge-

sien hy gewaerschout is gewesen, vnd hy den schade

niet weder(en) gep(re)senteert heft te verrichten,

 

Straefwordt Driess Snelleke(n)s c(on)tra Gaert Syen

 

Driess voerss wed(er)lecht alle die ingefuerde conden, soe

wyt recht vermach. Verorkundt,

Seggende inden iersten dat hy wil seggen, dat hy den schade

niet en heft vereyscht te verrichten, daer were schyns ge-

 

[afb. 107 rechts:]

 

noch, datter schade vnd hinen gebuert were, vnd tvercken ge-

rechtelicken gep(re)senteert,

Ten anderen dat Wyllem Verlinden getuijcht heft, dat hy

een lant vercken gesien heft, vnd nae beeter is geweest

als voer, hed hyt laeten gaen op des heeren straeten

vnd hed hem gerichtlicken wed(er)om gep(re)senteert, wold oock

alsoe aengefangen hebben, verorkundt,

Vnd dat Merten Beelen getuijcht heft, dat hy gesant

is worden van Gaerts wegen by Geertien Wijnen, is niet

selfs bij Driess oft sijnen wyne gewesen, vnd

Geertien voerss oock niet verorkundt

Sal Driess voerss genoechsam bewesen hebben vermoge(n)s

clacht va(n) konden, dat Gaert voerss gehalden sal wesen

tvoerss vercken op leggen vnd betalen, Godt vnd h:

rechten beuolen

 

Gaert voerss segt daerop dijwijl scaers eens inden kercken

geroepen wordt, dat een yder sij(n) beesten halden sal wter [= uitter]

andermans schade, sal niet gehalden sijn ijtwas op te

richten, Godt vnd h: rechten beuolen,

 

Vonnisse

 

De schepen nemen dese saecken hueren vorst biss ten naesten,

de partijen ten beyden syden aen der heere rode getast,

den heeren sy(n) boeten gelacht

 

Gichtwort

 

Peeter Roske(n)s richterbadt drecht af, dat Driess Snellekens

heft doen gedagen, Jan Machss,

 

Aenclacht

 

Nae afdracht der boden gichtwordt vermoges der clachten, clacht

Driess Snelleke(n)s ouer Jan Machss, vnd segt dat hy hem schuldich

is vj g(ulden) brab(ants), ter goeden reeckenonge, vnd is hem die

afeyschen(de) voer den stadtholder vnd ersamen gerichte, als

hercom(m)en(de) van eenen peert, Jn weygero(n)gen van dijen beclacht

cleger dem beclachter voer 10 golt g(ulden) mj(n) eens pennincks,

dingt sich cleger conden aen, met den gerichtelicken schaden,

dese p(ar)tyen verdragen den heeren sy(n) boeten gelacht,

 

Antwort

 

[afb. 108 links:]

 

Gijl Metten erschijnt sich tege(n)s sy(n) contrap(ar)tije Aert

Versleyen,

 

Gichtwort,

 

Durch beslach vnd ontslach

 

Aenclacht,

 

Nae afdracht der boden gichtwort vnd clacht

Jan Dericks, ouer Aloff van Gelre als stadtholder des

landtscholtissen, vnd segt dat hy hem schuldich sal sij(n)

13 g(ulden) b(rabants) ter goeden reeckeno(n)ge, die hy beclachter selfs

gereeckent heft vnd afgesproecken by synen brod(er) Bestiaen

vnd hem dieselue scholt is ouergedragen gerichtelicken

der werfen datselue suecken(de) als sy(n) proper schult

als blycken sal in dach van conden, vnd is cleger den

beclachten afeyschen(de) voer den stadtholder zampt den

ersamen gerichten, Jn weygeronge van den beclacht clager

den beclachter voer 25 golt g(ulden) mj(n) eens pennincks

Dingt sich cleger conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

Aloff van Gelre voerss ontkent die clacht met den clacht-

penn(in)ck, soe wijt recht vermach, vnd segt noch ter tyt

niet schuldich sy(n) te betalen, dywyl dat der tyt gewesen is

by den landtschepen, dat die costen sullen bliuen staen

biss wtdracht [= uitdracht] der saecken, als blycken sal in dach van

conden, Dingt sich conden aen met den gerichtelicken schaden,

 

De saecke vanden Sweertveger van Blerick, met sy(n) contrapar-

tije Derick Fransen, nemen de schepen heuren vorst,

 

Gedingt opten den xxviij-en april 94, vnd die banck

gespannen den xxvij-en april,

 

Gichtwort,

 

Geradt Vereerdtbruggen in platzen des gerichts boden drecht af

dat Peeter Roeskens als momber Leijsters kinderen, eenen

com(m)er geslagen voer 100 golt g(ulden) mj(n) ee[n]s penn(in)cks aen Henrick Wolters goet, vnd Jan Dericks

als mo(m)ber sy(n)s broed(er)s Lambert, voetsettinge gedaen

 

Aenclacht,

 

Nach afdracht der boden gichtwordt vermoge(n)s com(m)erslachs

clacht Peeter voerss als mo(m)ber, ouer Jan voerss als mo(m)ber

vnd is hem afeijschen(de) tvierdendeel van hondert dalers

die pencionen daer van, vnd vijfentwintich dalers vanden sommen

 

[afb. 108 rechts:]

 

off goet bewaer daer voer, alzoe lange als Geradt Luijnx

van leuen [= leven] ter doot is com(m)en, Vnd is hem datzelue af-

eijschen(de) voer den stadtholder zampt den ersamen gerichte

ter goeder bewyslicker reeckeno(n)ge, Jn weygero(n)ge van dijen

beclacht cleger den beclachter vermoege(n)s com(m)erslachts

Dingt sich conden aen met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

Jan Dericks als momber voerss wed(er)lecht die clacht, met

den clachtpenn(in)ck soe wijt recht vermach vnd segt, ont-

kent die schuldt niet schuldich te sy(n), vnd wat cleger

met loefwerdigen konden bewijsen can, wil hy beclachter

opleggen vnd betalen, vnd is hem cleger gep(re)senteert

gerichtlicken te betalen eer hij beclachter met hem in

rechten in getreden is, als in dach van conden blycken sal,

Dingt sich beclachter conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Driess Snelleke(n)s sich srschenen tegens sij(n) contrap(ar)tije

Jan Machss,

 

Kondtschappen Jan Dericks c(on)tra Aldolf van Gelre

in platse des scholtissen

 

Tuijcht Bestiaen Dericks met der huysvrowen vnd seggen, dat

hy met Adolff voerss afgereeckent, vnd Adolff voerss

beloeft hem cleger te behelpen aen sijne betalinge, vnd

sy depone(n)ten halden hen voer den ma(n), als voer hen beta-

linge, soe lief als verweert,

 

Tuijgen Thoniss Veruelgert [= Vervelgert] vnd sy(n) huysvrow, seggen

dat Adolff voers henluyden betaelt heft, soe lief als

verweert,

 

Tuijcht Adolff voerss, vnd segt, dat hy met Bestiaen afge-

reeckent heft, vnd beloeft hem oock te behelpen aen sy(n)

betalinge, tot wtdracht der saecken, soe lief als verweert

 

Tuijgen Letgen Veruelgert vnd sy(n) huysvrow vnd segge(n) dat

hy met Adolff voerss afgereeckent, vnd nijema(n)ts anders

halden(de) voer die betalinge als Adolf voerss

soe lief als verweert,

Jan Dericks sluijt van conden

 

[afb. 109 links:]

 

Kondtschappen Adolff van Gelre, c(on)tra

Jan Dericks

 

Jnden rechten wehlecht Adolf van Gelre, alle Jan

Dericks ingefuerde conden, soe wijt recht vermach

ter oorsaecken, syne conden geen met ork[ond]en verbonden

sij(n), ergo altemael verwerplicht, vnd in geenen rechten

aengenohmen werden, vnd cleger desen huydigen

dach in rechten vnd bruecken gefallen sy(n)

 

Tuijgen Geradt Vereerdtbruggen, Heyncken Smets als schepe(n) vnd

seggen, doen dat gedinge geschiet sy tuschen Goijen vnd

sij(n) contrap(ar)tije, dat doen geen costen getaxeert syn,

sonderen die costen sollen staen biss wtdracht [= uitdracht] der saecken

verorkundt

 

Adolf van Gelre segt met sij(n) ingefuerde schepen

conden, genochsam bewesen te hebben, vermoge(n)s syner

veranteringe, dat Jan Dericks noch ter tyt te vroech

op beclager geuorcht [= gevorcht] sal hebben, dywyl de schepe(n)

ercleren, dat die costen sollen staen biss wtdracht der

saecken, vnd die saecke oock noch niet geexpe-

dieert is, sal derhaluen cleger in costen vnd

bruecken geuallen syn vermoge(n)s der veranteringe

Sluyten van conden, fuerbehalden woert vnd wehwoert

 

Strafwort Jan Dericks c(on)tra Adolf van Gelre

 

Jan Dericks wed(er)lecht Adolf van Gelre sy(n)

ingefuerde conden soe wijt recht vermach vero[r]ku[n]dt

vnd segt daer op dat hy beclachter die costen geree-

kent heft, vnd op eener platze(n) betaelt heft

sal genochsam bewesen hebben een rechte vorderinge

vnd beclachter een onrechte veranteringe, sal gehal-

den sy(n) opleggen vnd betalen,

 

Adolff van Gelre segt hier op, so viel die reeckeno(n)-

ge aengaet, heft hij gedaen als een dienaer vn(d)

oft er schoen Thoniss Veruelgert betaelt heft, dat

heft hy gedaen van synen eijgen gelde gedaen, want

een mit met sy(n) eygen golt doen mach wat hen belieft

Beuolen(de) ten beyden syden Godt vnd h: rechten,

 

[afb. 109 rechts:]

 

Vonnisse

 

Dese saecke tuschen Adolff van Gelre vnd Jan Dericks

halden de schepen hueren vorst,

 

De saecken tuschen m. Peeter de Swertueger vnd sy(n) c(on)tra

p(ar)tije Drijss Fransen, oft de saecke crimineel oft ciuile sal

wesen, halden de schepen hueren vorst biss ten naesten

 

Gedinge gehalden den x-en jan: anno 1595

 

Gichtwordt,

Durch besaeth,

 

Aenclacht,

 

Nah afdracht der boden gichtwordt vermoge(n)s der clachten

clacht Mattheus vanden Poel, van Venroy ouer Hej(n) Verboeckelt

als een schepen van Barlo, vnd is hem afeyschen(de) een ver-

deijlinge van heure quota van 200 g(ulden) b(rabants) hercomen(de) van

hauer [= haver] gelt, tho Baremo(n)dt gebeurt tot ouenhalti(n)g des

ridders Cigorgri, geschiet anno 88, van dry verlopen maenden

als martius, aprilis, maius, Jst denseluen beclachter afeyschen(de)

voer den ersamen gerichte, Jn weijgero(n)ge van dyen beclacht cle-

ger den beclachter voer 50 golt g(ulden) mj(n) ee(n)s peni(n)cks, oft be-

clachter ter goeden tyt que vnd segt dat alzoe met en were

Dingt sich cleger conden aen, met den gerictelicken schaden,

 

Aentwort,

 

[niets geschreven]

 

[afb. 110 links:]

 

Kondtschappen Peeter Roeske(n)s als momboir

Heijsters kinderen, c(on)tra Jan Dericks als mo(m)boir

syns broed(er)s Lambert

 

Tuygen Derick Nyssen, Geradts Mags vnd seggen(de) een-

drechtelicken, dat sij bij Gisbert Raets gecom(m)en sij(n) vnd hen

gesacht, dat sy op dat goet 100 dalers to suecken hedden, veror(kondt)

daerop Gisbert voerss geantwort, die salmen betalen

Tuijgen voerss deponenten wyders, dat Gisbert voerss der

tijt inden coop is geweest des voerss goets, verorkondt

soe lief als verweert

 

Tuycht Derick Nyssen vnd segt dat Lambert hem gemacht

die gelegentheyt des goets, daerop hy depone(n)t gesacht

hy were noch een met p(ar)tije des goets, soe hedden sy daer

op dat goet noch hond(er)t daler, daer op Lambert

voerss gesacht, ick moet ierstmael mij(n) coop cedule doer sien

vnd daer na wed(er)o(m) bij voerss deponent com(m)en(de) seggen(de)

ick vinde die hond(er)t dalers in mijne coopcedule,

Verorkundt, soe lief als verweert

 

Peeter Roeskens als mo(m)boir voerss legt in een attestatie

by de(n) schepen van Swolgen vnd vorst gedaen, gedateert den

xxiiij-en martij, anno 1594, geteyckent Aa, verorku(n)dt

 

Tuycht Jan Dericks, vnd segt dat so hem depone(n)t

vermaent is worden van gelt, vnd oock van landt, van wegen

deser saecke, vermoge(n)s eener opgerichte coopcedule, verorkundt

 

Tuijgen Geradt Vereerdtbruggen, Heynken Smets, als schepen

Jacop Deriskens, vnd Jacop Veruergert [= Ververgert], eendrechtelicken, seggen(de)

dat hen deponenten jndechtien, datse by den anderen geweest, vnd

heyss vnd geboden, onder alles dat Peeter voerss als

momboir, geheiss [= geeist] hadde 100 dalers, Waerop Jan voerss als

mo(m)boir geboden 100 g(ulden), onder alles het genedert, vnd die

ander gehoecht heft cleger genedert een ducaet, vnd be-

clachten geboden 100 g(ulden) vnd een ducat, verorkundt

soe lief als verweert,

 

Tuycht Lenardt Schutten dat Neesken een huysvrow van

Geradt Lunx is geweest, vnd opten goede geboren is geweest

vnd datse noch opten seluen goede staen(de) had, huer kindtsdeel

aber, niet weeten(de) hoe veel, Verorkundt, soe lief als v(er)weert

 

[afb. 110 rechts:]

 

Tuijcht Gisbert Truijen, vnd segt, dat hij hoeren seggen Peeterken

Mags, vnd Meer Metering, van denseluen goet, dat sy, hen

wael gesacht hebben, dat Gerat Lunx hund(er)t dalers op Henrich

Wouters goet gelden(de) hadden, vnde daer voer hem een stuck

landts inde handt gesat was, als voer de baet te gebruijck

sonderen niet weeten(de) hoe groet tvoerss stuck lants was

verorkundt, soe lief als verweert,

 

Peeter voerss als mo(m)ber hier met sluyten(de) van conden,

daerop seggen(de), op alle die ingefuerde conden soe schriftlich

als mondtlich met sich brengt die schiftliich certificatie

dat den cooper bekent alsulche gelt opten goede gestaen

heft, oft niet en heft willen vercopen, alsulche penno(n)gen

sollen ierst betaelt sy(n),

Noch die vier kondtschappen die daer geweest sy(n) om het

accordt te maecken, als dat beclachter geboden sol hebben

100 g(ulden) een ducat, Daer wt [= daaruit] men spueren can, den cooper

daer toe gerecht solde sy(n), den voerss Peeter als momber

op leggen vnd betalen, vermoege(n)s syner clachten

Noch dat Lenardt Schut getuycht, dat hen wissich vnd kenlich

is, dat Gerardt Lunx sy(n) huysvrow huer kindtsdeel daer

aen heft staen, aber niet weeten(de) hoe groet, vnd hoe cleij(n),

Noch dat Gisbert Truijen tuycht dat hem oock kenlich is

dat die Geradt Lunx seeckere pen(n)o(n)gen opt

dit voerss staen(de) hebben, daer voer een stuck lants in handen

gesat was, voer die pencion

Segt voerss Peeter als momboir daer mede genochsam

bewesen te hebben, Jan Dericks voerss als momboir schuldich

sal sy(n) op te leggen vnd betalen, vermoge(n)s clachte, vnde

Jngefuerde conden, en schout des ordel noch recht,

Jan Dericks als mo(m)boir sullen sy(n) konden gedacht bliuen [= blijven] biss

ten naesten, alsdan inden rechten te genieten,

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeske(n)s als richterbaedt drecht dat Gisbert als mo(m)ber

der dry gebrud(er)s van Burlo eenen com(m)er geslagen aen alsulchen

gereeden pacht als der pater ingen Oij, dit Jaer te ontfangen

heft, vanden edelen Johan van Broekhuysen, genoe(m)pt Oijen

der der joncker voerss den co(n)uent [= convent] ingen Oij siarlix [= s jaarlijks] schuldich is

te leveren voer alsulcke costen, als hier noch suster Mechtelt

van Bree, als een met co(n)uentuael by hueren alderen verteert heft

voer 100 goltg(ulden) mj(n) ee(n)s pen(n)i(n)cks, vnd alle schaden met recht

Gisbert vanden Velt als mo(m)boir des paters, voetsettinge ged-

 

[afb. 111 links:]

 

Aenclacht

 

Gisbert Truijen als momboir der kinderen van Burlo

clacht ouer Gisbert vanden Veldt als momboir des paters

ingen Oij vermoge(n)s com(m)erslachs, vnd segt dat yder

menlichen wael bewoest sal sij(n), dat het cloester

ingen Oij verbrant vnd verdestrueert vnd verdoruen

is, in der gestaelt, dat alle conuentualen des cloesters

hebben moeten fluchten, soe sich begeuen dat een suster

genoe(m)pt Mechtelt van Bree, een dochter van Burlo

is gecom(m)en bij Schencken vnd syner huysvrouwen op Burlo

vnd schreyenden oogen die destruckt[i]e des cloester, te er-

kennen gegeuen, vnd midts den gebeden voerss Schenck

dat hij wold voerss suster Mechtelt sa[liger]: bij sich in de costen

nehmen, want sy een alde bedachte suster were, vnd niet

met den anderen co[n]uentualen yres alderdoms halten niet buyten

landts en coste gewycken, midts p(re)senteren dat sy ijre

kosten van ijre patrimoni(um) vnd erfrenten, soe sy in het

cloester gebracht hadde ten goeden verrichten vnd betalen

wolde, soe en heft voerss Schenck suster Mechtelt sa-

liger niet conden af slaen, vnd dat by dese bewechlicke

reden, Jerstlick dywyl sy gehoert, geweeten, gesien hebben

dat dese voerss suster Mechtelt, niet moetwillich, noch

eijgen gefalle(n)s wter [= uuter] het conuent [= convent, klooster] gegaen is, dan durch

die destructie des conuents, met alle andere conue(n)tualen

heft moeten wijcken, Ten anderen dywyl sy een alde bedacht

ontrent 90 Jaren alt is geweest, vnd sich selfs niet heft

comen hauenen, die welcke met andere conue(n)tualen buyten landts

niet en heft con(n)en vluchten noch wycken, Ten drytten, soe sy

gep(re)senteert heft, van heure eygen patrimoniu(m) vnd erfrenten

soe sy uit conuent gebracht heft, yre costen te verrichten

vnd betalen, heft derhaluen voerleden Schenck, die suster onge-

ferlicht den tyt van dry Jaren soe in cost als cleder onder-

halden, niet alleen huere p(er)soen, sonder oock een magdt

daer by, die heur gesuchticht, vnd wt vnd aen heft moeten

trecken, vnd nae omganck der voerss dry Jaren ongeferlich

gestoruen, segt derhaluen voerss momboir, dywyl der

pater ingen Oij, oft tconuent inder wylen geen costen met

der suster gehadt en heft, vnd yre patrimoni(um) vnd erf-

 

[afb. 111 rechts:]

 

rente int closter gebracht heft, gebruijckt, sal Gisbert

voerss als momboir, yr nah recht, reden, vnd bellichz, ge-

halden sy(n) yren gedane costen verichten vnd betalen, oft daer

voer te verrichten vermoege(n)s des com(m)erslachs, Dingt

sich conden aen met den gerichtelicken schaden, Waer op

der pater voerss goetwillich betaelt heft thyen malder

roggen, vnd nogh ten verleden Jaer vyf malden met recht

erhalden(de), alles wyd(er)s staen ten goeden reeckeno(n)ge,

 

Antwort

 

De schepen halden dese saecken hueren vorst, biss

ten naesten,

 

De saecken tuschen Adolff van Gelre, vnd sy(n) c(on)tra p(ar)tijen

Jan Dericks, halden huere saecken op biss ten naesten

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af, dat Jan Smetie(n)s

een vrembdt peert heft laeten arresteren, daer op der

rentmeester voetsettinge gedaen, Het peerdt in te

brengen, oft selfs inde platz te staen,

 

Aenclacht,

 

Nach afdracht der boden gichtwort, clacht Jan Smetie(n)s

ouer Lenardt Caspers vnd segt dat hy hem heft laeten

gelusten een vrembt peert in syner weijen, te doen weijen

ongebonden, ongespannen, sonder ytwas aen te doen, welcke

peert daer durch roter die weij gesprongen int broeck gecom(m)en

by andere peerden, nemlich Janss peert voerss tselue verdorue(n)

vnd tho schanden gemaeckt, geschiet op h: sacrame(n)ts

dach, dat tot deser vred(en) bedoruen, noch blycken(de) met den

seluen peerde, Jst cleger den beclachter derwegen afeyschende

35 dalers, tot erkenteniss fromen luyden, als voer peert

vnd hinder vnd schade, Jn weygeronge van dyen beclacht

cleger beclachter voer 50 golt g(ulden), mj(n) ee(n)s pen(n)o(n)cks,

Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort / staet hier nah folio z met der letter B [zie afb. 113 links]

 

Die saecke sal bliuen staen biss ten naesten, alsdan antwort conden

vnd kondtschappen op eenen dach Jnfueren

 

De p(ar)tyen tuschen Gisken vanden Vorst met sy(n) g(enoem)ten p(ar)tjie Enken Erkens

sullen hier en tuschen te veraccorderen, Jngefal niet, sullen ten naesten

met recht procederen,

 

Dye schepen ercleren tuschen m. Peeter den Swertueger vnd Dries Fransen

oft die saeck criminael oft ciuile sal wesen, aengesien die banck niet

vol en is, nehmen de schepen hueren vorst,

 

[afb. 112 links:]

 

Dye schepen ercleren Hey(n) Verboeckelt van Barlo

tege(n)s sy(n) c(on)tra p(ar)tye Matheus vanden Poel, ten naesten

op synen noth, ten naesten,

 

Gichtwort,

Durch Arrest,

 

Aenclacht,

 

Lenardt Veruergert clacht ouer Adolf van Gelre

vnd segt dat een tyt lanck boden is, dat beclachter

by cleger in der herberchen geweest, vnd verteert

heft, tot een seeckere som(m)a als sich erfinden sal

Jn weygero(n)ge van dyen dat beclachter daer not recht

tegen secht, lieuer van hem te hebben 50 golt g(ulden)

vnd alle schaden met recht, Dingt sich cleger

conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort,

 

Dye schepen ercleren, aengesien de banck niet vol en is

en geuen sy deser tyt geen cleerniss,

 

Gedinge gehalden den xxiiij-en may, anno 1595

 

De saecken tuschen den momboiren Gisbert Truyen, als momboir

der kinderen van Burlo, vnd Gisbert vanden Velde als momboir

des paters ingen Oij, hebben huere saecken veraccordeert,

 

De saecken tuschen Lenardt de Schut, vnd Jan de moller vand(en)

Horst, sullen huere saecken veraccorderen, soe balde het water

waer den weyden is, om eenen den anderen palen te wysen, vnd

daer nae den heeren eenen gichtigen man brengen voer die bruecken

oft soe niet, sullen ten naesten met recht vorts fahren,

 

De saecken tuschen Lenardt Caspers vnd Jan Smetie(n)s, sullen huere

saecken veraccorderen hier en tuschen den naesten, vnd daer nae den heeren

eenen gichtigen man brengen voer die bruecken, soe niet, sullen ten

naesten met recht aen beyden syden procederen,

 

De saecken tuschen Peeter Roeske(n)s als momboir van Heysters kinder

c(on)tra Jan Dericks als momboir syns broed(er)s Gisbert Jan, sullen heure

kondtschappen op halden biss ten naesten, vnd alsdan infuhren vnde

gemeten,

 

De saecken tuschen Adolf van Gelre c(on)tra Jan Dericks, hebben

heure veraccordeert, vnd den heeren sy(n) boeten betaelt,

 

Clerniss,

 

Dije schepen ercleren opt punct van m: Peeter de Sweertueger

seggen, aengesien die banck niet vol en is, vnd die saecken

gewichtich is, sal sich der voerss Sweertueger hier en tuschen

ten naesten by den heeren verfuegen, vnd sich ver-

dragen, dat sy es ten beyden syden te vreden sy(n), Jngefal

geen accordt can geschyen, verhopen die schepen dat den

schepenstoel middeler tyt vol gemaeckt sal worden, vnd

sullen daer nae wysen als recht sy(n) sal

 

[afb. 112 rechts:]

 

Clerniss,

 

De saecken tuschen Adolf van Gelre als stadtholder, c(on)tra

Letgen Veruergert, nemen de schepen hueren vorst biss ten naesten

 

Clerniss,

 

De saecken tuschen Mathews vanden Poel, c(on)tra Hey(n) Verbockelt

sal sy(n) noth verwachten, biss ten naesten,

 

Gedinge gehalden den iiij-den octob: anno 1595

 

De saecken tuschen Lenardt Schut vnd Jan de moller vanden Horst,

halden huer saecken open biss ten naesten,

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af, vnd segt dat

Reynken Erke(n)s heft gepant opt lant aent boven tho behoren(de)

den jongen Jan Loyten, voer schattingen vnd andere ruyter gol-

den hy van wegen des lants verlacht heft, die hy segt dat

bij sy(n) schattinge staet, Geradt syen voetsettinge, gedaen,

 

Aenclacht

 

Reijnken Erkens clacht ouer Jan Loyten vnd segt, begeren(de)

assestertie te hebben wegen des voerss landts, dat Jan Loyten

in sy(n) gebruyck heft, welck hy sonst lange voer deser tyt

heft moeten betalen die schattingen vnd costen daerop geloepen

sal hy beclachter georesaeckt sy(n) sulx te dragen,

Jn weygero(n)ge van dijen beclacht cleger den beclachter voer 100

golt g(ulden), mj(n) ee(n)ns pen(n)incks, Dingt sich conden aen met den

gerichtelicken schaden

Seggen(de) wyders hoe dat tselue landt een tijt lanck quyt geweest

is, hoe hy daer wedero(m) aan gecom(m)en is, en

 

Antwort

 

[niets geschreven]

 

Gichtwordt,

 

Peeter Roeskens richterbadt drecht af, dat Heijnken Herma(n)s

als momboir Wolter op Heij, heft doen penden aen Jacop Ver-

uergert schap, voer een penni(nck) van 100 g(olt) g(ulden), Jacop Ver-

uergert voetsettinge gedaen

 

Dese partijen sullen sich veraccorderen hier en tuschen ten naesten,

Jngefal niet, sullen partijen clacht, antwort, conden vnd boodtschap-

pen op eenen dach infuhren,

 

[afb. 113 links:]

 

De saecke tuschen Adolf van Gelre als stadtholder, vnd

Letgen Veruergert, sullen hueren saecken veraccorderen hier en

tuschen ten naesten,

 

Antwort Lenardt Caspers c(on)tra Jan Smetiens B,

 

Lenardt Caspers ontkent den clachtpenn(in)ck, met der geheele

clacht, vnd segt hem cleger ouer al niet schuldig bemen(de)

int cleij(n), noch int groet, hy en beweess dan soe recht

met loefwerdige, lenen(de) of leggen(de) kondtschappen oft seecker

bescheijt, dat er gehalden were, wil beclachter lyden vnd dulden

vnd beclachter een onrechte clacht, Dingt sich

beclachter conden aen met den gerichtelicken schaden,

 

Kondtschappen Jan Smetiens c(on)tra

Lenardt Caspars,

 

Tuijcht Wijllem Verlinden, vnd segt dat Peeter van Heijte-

rick voer hem becant heft, dat dit peert by synen peerden

ongehascht, heft gegaen, aber niet opte gemeijnten, heft

gaen weijen, verorkundt,

Tuijcht Hey(n) Coni(n)x vnd segt dat hij gesien dat hy ditselue

perdt heft sien com(m)en geloepen vnd op dit twistige peert

gesprongen, vnd tselue wedero(m) ontloepen, vnd daer nae weder

om daer by gecom(m)en, vnd daer op gesprongen, alzoe datter

neder geuallen sij, soe lief als verweert, verorkundt

Tuijcht Derick Nijssen vnd segt, dat hy deponent daer by geroe-

pen is worden, daer dit voerss peert lach, vnd dat hy tselue

oock met op geholpen, vnd nah huiss heft helpen driuen [= drijven]

soe lief als verweert, verorkundt

Tuijcht Thoniss Thyss vnd segt, insgelycken daer by geroepen

sy, daert peert gelegen heft, tselue oock op geholpen, vnd

nae huyss helpen driuen, vnd oock daer nae dick vnd me-

nichmael tsynen huyss heft op helpen heffen, verorkundt

soe lief als verweert,

Tuijcht Dryss Reyers des rentmeester knecht, vnd segt dat hy

deponent gesien heft, dat dit twistiche peert, het ander twe

oft drijmael voer het lyf geslagen, vnd daer nae dat peert

van bouen neder op dit voerss twistiche peert ter aerden

gesprongen vnd geuallen is, soe lief als verweert verorkundt,

Jan Smetie(n)s sluijt van conden, seggen(de) genochsam bewesen te

hebben, met sy(n) waelgedane clacht vnd conden, dat beclachter

geuallen te sy(n), vermoge(n)s syner clachten, in allen heeren

bruecken, vnd costen van rechten,

 

[afb. 113 rechts:]

 

Strafwort Lenardt Caspars c(on)tra Jan Smetie(n)s,

 

Lenardt Caspers wehrlecht die ingefuerde conden soe wijt recht

vermach, vnd segt noch geen kondtschappen gehoert heft, die

hem hind(er)lich sullen sy(n) in syen rechten, aengesien tpeert noch

leeft, verhoept en sal niet gehalden ytwas te betaen, verorku(n)dt

Segt oock wyd(er)s niet gehoert en heft, dat yema(n)ts getuycht

heft, dat tselue peert ongebonden sy geweest,

 

Kondtschappen Lenardt Caspers, c(on)tra

Jan Smetie(n)s

 

Tuijcht Jan Welten vnd segt, dat hy gesien heft, dat dit peert

den rentmeester tho behoeren(de), geknijhalstert is geweest,

Tuijcht wyders, dat die weij tho gemaeckt sij geweest, gelyck

daer sy(n) ander beesten in gingen, alzoe datter geen nahbueren

ouer en Eroerden, soe lief als verorkundt,

Lenardt Caspers verbint met orken [= oirkonde] die voerss kondtschappen

van Jan Welten, vnd segt, dywyl er gesien heft, dat het

peert geknijbandt sy geweest, vnd in een open weij geweest

soe en sal niet geoersaeckt sij(n), ijtwas daer van te geuen oft

schade daer van te hebben,

Tuijcht Dryss Reijners, vnd segt, dat hy des rentmeesters peert

smorge(n)s geknybant heft, vnd ontrent tot negen oft thyen vren [= uren]

daer by gebleuen, niet gesien dattet ytwas aengedreuen heft

bij den anderen peerden, vnd dat die weij wael gewerckt

is geweest, soe lief als verweert, verorkundt

Tuycht Wijllem Verlinden vnd segt, dat hy gesien heft dat

Jan Smetie(n)s den meester van Barlo gehaldt heft, vnd gehoert

heft, dat der rentmeester, vnd Jan voerss groete wordt tho

samen hadden, vnd der meester wat viel geeijst, ontre(n)t sess

daler, vnd der meester oock rath gegeuen, watse inde appoteeck

halen solden, om daer toe te gebruycken, vnd dat Jan voerss

der anderen dachs inder apteken gegaen, vnd tselue gesocht soe

hy seyde, vnd der rentmeester den eester gegeuen j real van

xj sp[aans], niet van rechts wegen, sonder wt ginsten, daer by oock

eeten vnd drincken, seggen(de) sy wolden verbeyden, vnd besien

hoe lief hen godt hedde, so lief als verweert, verorkundt

Lenardt Caspers segt hierop aengesien hy sulx gedaen heft met

van rechts wegen, sold(en) wt gonsten, en sal noch tyt niet geh-

halden sy(n), aengesien Jan tpeert selfs aengefangen, und ge-

meestert,

Lenardt Caspars halt open sij(n) wtheijmsche kunden,

 

[afb. 114 links:]

 

Straftwort Jan Smetie(n)s, c(on)tra Lenardt Caspars,

 

Jan Smetie(n)s wed(er)legt alle die ingefuerde conden, soe

wijt recht vermach, van sy(n) c(on)tra p(ar)tije, verorku(n)dt

Segt inden iersten van Jan Welten kondtschap, blift

wael daer bij, dat peert geknijhalstet sy ende,

Dije kondtschap wyd(er)s, dat peert het hoeftschijl [= hoefsel]

afgebroeken is, vnd die stucken nae gesleijpt, treckt

hy tot behoef sijnes rechten, vnd segt dat peert der

tijt vrij was, om te gaen, oft loepen, waer het wolde

verorkundt,

Segt wyders die kondtschap van Wijllem Verlinden, daer

hij tuycht, sij by den meester geweest sij(n) om te accorderen

va(n) der meester eenen wytveltiffen eysch gedaen, vnd der

rentmeester j reael van xj sp[aans] vnd eeten drincken gege-

uen heft, sal daer mede den schade onder worpen hebben,

trecken die kondtschap tot sijnen vordel, verorkundt,

 

Kondtschappen Jan Dericks als momboir

sy(n) broed(er)s Lambert, c(on)tra Peeter

Roeskens, als momboir Heysters kind(er),

 

Jan Dericks voerss legt in een coopcedule, by den schepen

van Seue(nu)m gepasseert, gedateert int leste des briefs

in anno 1592, den 25-den maij, int fransyn

geschreuen, Geradt Roeske(n)s onderteyckent, M

Jan Dericks verbint met orken, dijwijl die(n) coopcedule

met sich brengt, alle bewijselicke schult, dat hy die

selue betalen solde, is noch te vreden, vermoge(n)s der ver-

anteringe, daer by p(re)senteren(de) golt vnd siluer [= zilver], tellen,

vnd voltellen, vermoge(n)s der coopcedule verhoept dessalfs

niet wyder gehalden te sij(n), als hy gep(re)senteert heft

voer de gerichtsvorderinge,

Gerardt Vereerdtbruggen, vnd Wijllem Verlinden tuijgen,

vnd seggen, dat sy deponenten daer by geweest sy, meynen(de) de p(ar)tyen

inen fruntschap te vergelycken vnd tselue niet en heft connen

geschijen, alzoe onder alles Jan Dericks voerss gep(re)senteert

voer als nae tho verrichten vnd betalen vermoge(n)s der coop-

cedule, vnd wes hem van goeden luyden bewesen wid-

wol hij opleggen vnd betalen

 

[afb. 114 rechts:]

 

Jan Dericks voerss als momboir verbint met orken, dijwijl

die schepen afdingen, dat sy bij die anderen geweest sy(n), om te

vergelycken, sulx niet geschiet synde, daerop hij momboir gehalden

sich gehalden heft, op die coopcedule, soe voer als nae,

en sal niet gehalden ytwas meer te doen, dan die coopcedu-

le met sich brengt, die welcke gerichtelicken bekrefticht is

 

Tuijgen Jacop Veruergert, vnd Jacop Deriske(n)s seggen(de) te bliuen

by die kondtschap van Geradt Vereerdtbruggen, vnd Wijllem

Verlinden, dat sich Jan Dericks gep(re)senteert heft op te

leggen vnd betalen, wat hen van goeden luyden bewesen

sonder eenige rechtsuorderinge, verorkundt,

Tuijgen Geradt Vereerdtbruggen, vnd Wijllem Verlinden seggen(de)

dat sy nae der handt noch gesant sy(n) worden by hun c(on)tra p(ar)tye

dat Jan Dericks sich gep(re)senteert voer als naae

voerss, verorkundt,

 

Tuijcht Geradt Vereerdbruggen als schepen, vnd segt, soe dick

mael hy daer by geweest is, dat Jan Dericks die voerss

penno(n)gen die hy geboden hadde van fruntschappen geboden heft

vnd niet van rechts wegen,

Jan Dericks verbint met orken, dywyl Geradt voerss afdracht

dat gene geschiet is wt gonsten, sal niet wyd(er)s gehalden

sij(n), vermoge(n)s der coopcedule,

Jan Dericks wed(er)lecht oock alle sy(n) c(on)tra p(ar)tije ingefuerde

conden, soe wijt recht vermach, Verorkunt, verhoept

dat etzliche kondtschappen in synen rechten niet hind(er)lich syn

sullen, aengesien sy saeckwelders sijn, vnd niet heffen vnd

bueren sullen,

Tuijcht Geradt Machs, vnd Derick Nijssen vnd seggen, dat

sy oock geerne van dese penno(n)gen genieten sollen willen,

Jan Dericks segt hierop dywyl dese tuygen voerss selfs bekenden

dat sy oock erfbuerders sollen, en sullen heure kondtschap-

pen in geenen rechten aengenohmen werden, verorkundt,

Jan Dericks sluyt van conden, sonder wordt vnd wed(er)wordt

 

Strafwort Peeter Roeskens als mo(m)boir c(on)tra Jan Dericks

 

Peeter Roeske(n)s als momboir verorkundt, dywyl c(on)tra p(ar)tye

sy(n) kondtschap niet verlacht heft, sullen voer goet vnd

weerden gehalden werden, verorkundt

 

[afb. 115 links:]

 

Peeter voerss als mo(m)boir wed(er)legt alle Jan Dericks inge-

fuerden conden, soe wijt recht vermach, verorku(n)dt

Jnden yersten die kondtschap vanden schepen, daer blift hij wael

by, om dat die p(re)sentatie daer geschiet is, maer noch

noyt gelt gesien daer ment niet betalen wolde,

dijwijl oock die coopcedule geen schuldt met sich brengt

van eenige schuld die daerop sij(n) mocht,

Alzoe die attestatie met sich brengt vanden vercoper,

dat goet daerop vercocht hebben(de), die 100 dalers aen

Geradt Luijnx p(ar)tije betalt solde werden,

Verhoept daer mede genochsaem bewesen te hebben vermo-

gens der clachten, vnd ingefuerde konden, beclachter sal

opleggen vnd betalen, vnd geuallen sy(n) in alle heeren

bruecken, costen van rechten,

 

Jan Dericks segt van wegen der attestatie en sal

hen niet hind(er)lick sij(n), dywijl sij onder makanders fru(n)dt

vnd mach(en) sy(n), vnd niet bueren sullen, sal inden rechten

niet aengemeen sij(n),

Belangen(de) die p(re)sentatie der penno(n)gen presenteert nae

wy voer, golt vnd siluer, der coopcedule genoch te doen

verorkundt,

Peeter voerss als momboir segt hier op dijwijl der

vercoper Jan Dericks vercocht heft, van Gerardt Luij(n)x

goet, die gerechtichz, soe is hy een vrembde des goets

Godt vnd h: rechten beuolen,

Jan Dericks segt hierop dywyl hy in brengt dat

der vercoper een vrembder sy(n) sol, soe sy(n) die partyen

den vercooper partyen,

Beyde p(ar)tyen Godt und h: rechten beuolen,

 

Vonnisse

 

De schepen nehme(n)s heeren vorst biss ten naesten,

Die schepen clacht, antwort, conden vnd kondtschappen wael

rijpelicken ouersien, wijsen, vnd erkennen nah hueren bester

weetenschap, vnd nah banckrechten, dat Peeter Roeske(n)s als

cleger een rechte vorderinge, vnd Jan Dericks als be-

clachter een onrechte veranteringe gedaen heft,

Peeter Roeske[n]s verorkundt, Binnen Coni(n)ck Carolus dach

 

[afb. 115 rechts:]

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af dat Peeter Kosters

eenen com(m)er geslagen aen Lenart Veruergert, aen gereet vnd

ongereet als hy b(inn(en) clockenslach van Seuen(um) heft, voer

1000 golt g(ulden) mi(n) ee(n)s pen(n)i(n)cks, Lenardt Veruergert voetsettin-

ge gedaen

 

Aenclacht

 

Nah afdracht der boden, gichtwort, vermoege(n)s com(m)erslachs

clacht Peeter Kosters, ouer Lenardt Veruergert vnd segt

dat hy een doot peert voer clegers duer gefuhrt heft,

daer alsulche platz daer toe niet verordineert en is,

dat tot syner groeter lelicker schanden vnd smaet, daer hy

sy(n) frinden ter bruloften hadde, twelcke hen niet te lyden

en slaet vermoge(n)s com(m)erslachts, vnd is hen dieselue

afeyschen(de) voer den stadtholder zampt den ersamen gerichten

Jn weygero(n)ge van den beclacht cleger den beclachter vermoge(n)s

com(m)erslachs, dingt sich cleger conden aen met den ge-

richtelicken schaden,

 

Antwort

 

Lenardt Veruergert ontkent clacht met den clachtpenni(n)ck

soe wyt recht vermach hen cleger ouer al niet schuldich

kennen(de), ten were saeck cleger bewesen soe recht, met

liggen(de) leuen(de) kondtschappen, dat hy beclachter gehalden

were, wil hy dulden vnd lyden, soe niet, verhoept cleger

sal een onrechte com(m)er gedaen vnd beclachter een rechte

veranteringe, Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken

schaden,

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeske(n)s richterbaedt drecht af, dat Jan Dericks

soe voer hem als volmechtiger syner c(on)sorten een com(m)er

geslagen aen Derick Gerats als momboir der partijen

van Roeskens, aen gereet vnd ongereet, soe hij heft in de

clockenslach van Seuen(um), voer 300 golt g(ulden) mi(n) eens

pen(n)o(n)cks, Derick voerss voetsettinge gedaen,

 

Aenclacht

 

Jan Dericks voerss als mo(m)boir clacht ouer Derick Geradts

voerss, vnd segt, dywyl beclachter sich heft laeten

gelusten hem cleger aen te suecken alsulcke hylix

pen(n)o(n)gen, die Derick Bestie(n)s beloeft sy(n)

 

[afb. 116 links:]

 

waer van voerss cleger een litmaet van is,

dewijl dieselue niet verricht en sy(n), sullen noch ge-

oersaeckt sy(n) te berichten, sy en bewesen dan

soe recht, met co(n)den kondtschappen, datse volgen

werd(en), alsdan sal cleger versedicht sij(n), soe niet

beclacht cleger den beclachten vermoge(n)s com(m)ers,

Dinght sich conden aen, met alle schaden met rechten,

 

Antwort,

Vonnisse,

 

Die schepen ercleren, soe Jan Dericks met geloefwerdige

kondschappen bewijsen can, dat hy die costen deser saecken haluen

betaelt wesen sullen partijen vorts procederen, Jngefal niet, sal Jan

Dericks deser tijt tourecht banck staen, Derick Geradts is verorkundt

 

Gichtwort

 

Peeter Roeskens richterbaedt drecht, dat Derick vanden

Beucku(m) als mo(m)boir syner suster Geertien, een com(m)er

geslagen aen Jacop Start aen gereet vnd ongereet, voer

25 golt g(ulden) mj(n) een pen(n)i(n)cks, Jacop Start voetsettinge gedae(n)

 

Aenclacht,

 

Derick voerss clacht ouer Jacop Start, vnd segt hem af-

eyschen(de) is, alsulcke costen sy(n) suster Geertien gedaen heft

van wegen des kindts, dwelck Jacop aengefangen heft

van wegen sijns sohns, sal oock gehalden sy(n) alsulcke

costen te betalen, Jn weygero(n)ge van dijen beclacht cleger

den beclachter vermoge(n)s com(m)erslags, Dingt conden aen

met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

Jacop Start wederlecht die voergedane clacht met den clacht-

penn(in)ck, soe wyt recht vermach, seggen(de) cleger niet schuldich

te sy(n), cruyss noch ter heeren munten, heft oock hem noch syner

suster geloeft eenige pen(n)o(n)gen te geuen, alles wat hy geloeft

heft is operlacht vnd betaelt, cleger queme ter goeder

tijt vnd brecht alsulchen schijn vnd bescheijt dat hy hem

schuldich were wold hy dulden vnd lyden, Dingt sich conden

aen met den gerichtelicken schaden,

 

[afb. 116 rechts:]

 

Gedinge gehalden den xv-den nouemb(ris): anno, 1595

 

Kondtscha[p]

 

De saecken tuschen Jan Smetie(n)s, c(on)tra Lenardt Caspers, bliuen staen

bis ten naesten, vnd voerss Lenardt sy(n) wtheijmse konden

ten naesten infuhren, vnd genieten,

 

Gichtwort

 

Durch gedagen

 

Aenclacht

 

Nah afdracht der boden gichtwort, clacht Jacop Veruergert

ouer synen broed(er) Jan Veruergert vnd segt, dat hy hem

schuldich sal sy(n) te betalen alsulche penno(n)gen daer hy om

versocht wort van Wouter op Hey, van etzliche pencionen

die beclachter schuldich sal sy(n) niet te betalen als hy cleger

een yder synen quota, als blycken sal in dach van conden,

ter oersaecken, dat sy die guederen gelyck gedeylt hebben,

sal beclachter schuldich sy(n) synen quota daer van te betalen

Jn weygeringe van dyen, beclacht cleger den beclachter voer

50 goltg(ulden) mj(n) eens pen(n)i(n)cks, Dingt sich cleger conden

aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

[niets geschreven]

 

De saecken tuschen Jan Verhillen als momboir Jan Gielke(n)s

c(on)tra Geradt Schepers huer saecken veraccordeert, dat

Jan Verhillen voerss als mo(m)boir, geuen sal Geradt Schepers

voerss die som(m)a van 38 dalers, opt gene hij Geradt te

vorderen heft gehadt, op Jan Gielke(n)s als principalen van

wegen des goets, daer niet alles doot, vnd te niet sal syn,

Jdoch tselue op behagen Jan Gielkens voerss, Jn soe fern [= zo verre]

voerss Jan Gielkens niet en geliefden, sal Geradt Schepers

voerss staen, op synen vorigen voet, vnd soe bied voerss

Geradt gecontenteert sal sy(n)n der voerss pen(nin)gen

sal voerss Jan sy(n) goet wederom

aen mogen vangen,

 

[afb. 117 links:]

 

Heijn Verboeckhet erschynt sich tege(n)s sy(n) c(on)tra partye Mathews

vanden Poel, vnd segt dien voerss Matthews hem besath hef

is vanden heer verschreuen geweest, verhoept en sal hem

niet moegen besetten, ontfremen(de) hem oock heller noch pen(nin)ck

schuldich te sy(n), vnd oock daer nae eenen anderen besath

heft, als oock dat in dach syns bewyss in geschreften der

gemeynten Barlo geweest is tho Ruremondt,

Segt oock wyders dywyl sy(n) c(on)tra p(ar)tije deser tyt niet hier

en is, sal ontledicht sy(n) van costen vnd bruecken,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, aengesien die banck niet vol en is

nehme(n) hieren vorst biss ten naesten

 

Gedinge gehalden den xxix-den nove(m)b(ris).

anno 1595,

 

Gichwordt,

 

Durch gedagen,

 

Aenclacht,

 

Nah afdracht der boden gichtwordt clacht Gisbert vanden Veld

als momboir Wijllem van Kessel tho Helden, ouer Giel

Heijnents oft soenen nehmen mach, vnd is cleger af eyschen(de)

acht malden roggen, welcke cleger verstieckt heft den kerspel van

Seuenu(m), welcke beclachter geloeft gerichterlicken te betalen als

sy(n) eygen schuldt, daerop handt vnd mondt gelacht, Jn

weygeringe van den beclacht cleger den beclachter voer 200 golt

g(ulden) mj(n) ee(n)s penn(in)cks, beclachter queme ter goede tyt

vnd segt dat alzoe niet en were, Dingt sich cleger

conden aen, met den gerichtelicken schaden,

 

Antwort

 

[niets geschreven]

 

[afb. 117 rechts:]

 

Clerniss,

 

Die schepen ercleren aengesien Thyss Fonten voer keert oft die banck

sterk genoch were, seggen die schepen, die banck deser tyt niet sterk

genoch te wesen, aengesien partijen daer op letten,

 

Clerniss,

 

Die schepen erkennen vnd ercleren nah huere besten weetenschap, vnd

seggen aengesien sij deser tijt noch geenen noth gesien en hebben,

sal Heij(n) Verbockelt van Barlo, deser tyt gehalden sy(n) op

te leggen, vnd betalen,

 

Kondtschappen Lenardt Caspers, c(on)tra Jan Smetie(n)s

 

Tuijcht Jan Noessen, vnd segt dat Jan

Smetie(n)s voerss eenen meester versocht, om strydige peert tho

meesteren dat derselue wat viel ijsch tselye Jan Smetie(n)s

tho viel dochte sij(n), dat Jan Smetie(n)s doen selfs tmeesteren aen

nemen wolde, Verorkundt met eede verweert,

 

Lenardt Caspars segt hierop dijwijl Jan Smetie(n)s den meester

selfs gesocht heft, vnd niet en heft con(n)en accorderen daer

en bouen tselue peerdt aengefangen vnd gemeestert buijten

beclachters wil vnd weeten, en sal niet gehalden sijn ytwas

te scaden te com(m)en,

Hier mede sluijten van conden,

 

Behulpreden Jan Smetie(n)s c(on)tra Lenardt Caspers,

 

Jan Smetie(n)s wederlecht alle beclachters ingefuerden conden soe wijt

recht vermach, vnd segt die kondtschap van Jan Noessen is

een condtschap alleen, en sal in geenen rechten bestendich sij(n)

verorkundt,

 

Segt noch wijders genochsam bewesen te hebben inhalt syner

clachten vnd ingefuerde conden, dat beclachter geuallen sal

sy(n) inden clachtpenn(in)ck, vnd costen van recht,

 

Lenardt Caspers segt hier op, dijwijl daer gealieert wordt van

Jan Noessen kondtschap dat een kondt geen kondt, segt daerop

aengesien hij niet gehoert en heft denseluen van quaden

noch oft faem te wesen, soe sal die kondtschap soe bondich sy(n)

ofter twe geweest weren, daer by wed(er)leggen(de) alle clegers

conden vnd kondtschappen, soe wijt recht vermach

 

Verorkunden(de)

Beyde partyen Godt vnd h: [= heeren] rechten beuolen,

 

Vonnisse,

 

Die schepen nehmen hueren vorst biss ten naesten

 

Die schepen ercleren, vnd wijsen voerss partijen ten fruntelicken

verdragen, hier en tuschen ten naesten, Jngefal sich niet

con(n)en vergelycken, sal der schepenen ten naesten wysen als recht so hal[t]

 

Die schepen nehmen hueren vorst, biss ten naesten

 

Die schepen clacht, antwort, konden vnd kondtschappen wel rype-

licken ouersien, wysen vnd ercleren nae huere besten weetenschap

dat hen sulx process niet meer voercom(m)en, noch des gelycken niet

meer gesien, oft gefoert tuijgen tselue partyen aen huer wette-

lick hoeft tho Kessel

 

Dese p(ar)tyen aen der heeren van

getast sich te vergelycken

 

[afb. 118 links:]

 

Clerniss

 

Die schepen ercleren, aengesien partyen in rechte gestreden sullen

vorts procederen

 

Kondtschappen Derick vanden Bueck(e)n, c(on)tra

Jacop Start

 

Tuygen Geradt Vereerdtbruggen, vnd Wyllem Verlinden,

als schepen seggen(de), dat sy deponenten hin vnd weder gesant

sy(n) worden, voer huer beloni(n)ge, datter int leste versproecken was

dat het kindt onderhalden moeste sij(n), vnd dat die moeder

toben kinde een moeder suecken solle, Jngefal Janen

kindt aengesworen worde dat alsdan ter auontueren Jan

oock die costen vanden kinde solde moeten betalen, als

Mercken Schutten sulchen raet aen hen schepen gesocht heft, tselue

sy deponenten hier Mercken gerahten als bouen voerss

Derick voerss segt hier op dywyl Jacop Start als vader

vanden sohn dat kint aen sich genohmen heft, sonder aen-

sweren, soe sal hy oock geoersaeckt sy(n) die costen te dragen

Verorkundt

 

Tuijcht Peeter Roeskens richterbaedt vnd segt, dat ter tijt geleden

is, dat hem deponent tkint tho gestalt is, worden als in

platz vanden heer, vnd tkint verdingt, waer voer Jacop Start

vnd Lenardt Schut borgen sy(n) worden voer die costen, vnd oock

betaelt hebben ten beyden syden, verorkundt

Derick voerss segt hier op dywijl sy borgh geworden sy(n)

vnd dieselue betaelt hebben sal oock geoersaeckt sy(n) die

andere te betalen, dywyl beclachter tkint aen sich genohmen

van wes wegen syns soens, sal gehalden sy(n) die costen te

betalen als die voerige,

hier met sluyten(de) van conden,

 

Straefwort Jacop Start, c(on)tra Derick vanden Bueck(e)n

 

Jacop Start wederlecht alle ingefulde conden soe wyt recht

vermach, verorkundt

Jacop Start segt de kondtschap vanden twe schepen treckt

hy tot sijnen voerdel, die tuygen, alzoe sy geenen eedt

gedaen heft, die de costen geloeft heft, solse schuldich

sij(n) te betalen, Wat voerss Jacop geloeft heft, heft oock

betaelt

Die kondtschap vanden richterbaedt oock tuycht dat Lenardt

Schut vnd Jacop Start, dat selue oock betaelt heft, als

geloeft heft, verorkundt

Segt wyders, dat cleger niet genochsam bewesen hebben

eenige costen wyders heft geloeft te betalen,

 

Kondtschappen Jacop Start c(on)tra Derick vanden

Buecken

 

Tuijcht Aleph van Gelre als stadtholder des landt

scholtissen seggen(de) dat hy

versocht sij(n) worden van Lenardt Schulten, vnd van Mercken,

 

[afb. 118 rechts:]

 

Wat rath men met den kinden doen solde, daerop der stadt-

holder den richterbaedt offici(e)rs haluen veel gedaen dat hy

gaen sold dat hy een goed moeder krijgen solde totten ende

tselue onderhalden mochte worden, ter tyt toe, datmen sich mach

wy den vader van(de) kinde sy(n) mach, Verorkundt

Tuycht wyders dat hy niet daer by geweest is daer eenige

costen geloeft sy(n) te betalen, verorkundt,

Tuijcht Peeter voerss als richterbaedt vnd segt te bliuen

by de vorige ko[n]dtschap verorkundt,

 

Jacop Start segt vermoege(n)s der kondtschappen vanden stadthol-

der ve richterbaedt, genochsam bewesen te hebben, geen

schuld meer schuldich te sy(n), dan daer hy voer geloeft heft

Jacop voerss legt in een aenteeckeno(n)ge van een kondtschap

van Matthews vanden Poel, voer den schepen van Geradt

Roeske(n)s vnd Wyllem Verlinden, inhalt desselfs, geteyckent

A verorkundt,

 

Jacop segt hierop dat hy genochsam bewijst costen genoch

aen sich genohmen heft, om alle quaet wyders te verhueden

 

Tuijgen Geradt Roeske(n)s, Geradt Vereerdt-

brugh, Wyllem Verlinden vnd Heynken Smets als schepen, seggen(de)

dat sy daer by geweest sy(n), daer den eedt geschiet sy(n) solle,

alzoe yder ua(n) daer voer gebeden, dat den eede verhuedt

mochte worden, want daer sielen om verdoempt mochten

worden, alzoe onder geschiet, dat Jacop Start alsdaen ge-

sproecken, dat hy het kindt nae sich nehme, hy mochte

dencken, dat hy een kint van een hoer vnd boef op

voeden, want hy soe menigen schade gehadt hedde,

verorkundt,

Tuijgen voerss schepen seggen wijders, seggen(de) dat sy niet en

weeten noch daer by geweest sy(n), daer Jacop eenige costen

oft schaden wyders betalen solle, verorkundt,

Tuychen Lenardt Caspers Leitgen Veruergert, Wyllem Netten

Dryss Snelleke[n]s, Jan Dericks, eendrechtelicken seggen(de), dat sy oock onder alles

daer by gewesen sij(n), daer den eedt wegen des kindts geschien

solle, dat alsdoen voerss Jacop Start voergetreden vnd gesproecken

hy wolle dat kint optrecken, hy mocht denken hy mochte

een hoer oft boef een kint opthalden, hy had desgelycken

schadens wael meer gehadt, vnd wold niet hebben datter

sielen verloren solden worden, verorkundt

Tuijgen voerss deponenten dat sy daer by geweest maer niet

gehoert, dat Jacop voerss eenige pen(n)o(n)gen oft costen

meer heft geloeft te betalen, verorkundt

 

[afb. 119 links:]

 

Jacop Start van conden sluyten(de), seggen(de) dat hy met alle

sy(n) ingefuerde conden bewesen te hebben, den clachtpen(nin)ck ont-

ledicht te sy(n) oft eenigen schaden te lyden, hy oock niet

gehoert en heft, van des clegers voerss conden oft van

Jacop conden yema(n)ts gehoert hebben(de), beclachter eenige

schuld beloeft hebben(de), verhoept daer mede dat cleger

geuallen sal sy(n) in sheeren bruecken, vnd costen van rechten

vnd een onrechte clachte gedaen hebben, vnd tonrecht te

banck staen,

 

Straefwort Derick voerss c(on)tra Jacop Start

 

Derick voerss wed(er)lecht alle Jacop Starten kondtschappen

soe wijt recht vermach verorkundt

Seggen(de) dywyl die moeder vanden kinde op vrijer heeren staten

gestaen heft, vnd bereet [= bereid] is geweest heuren eedt te doen

om tselue Jacop Starten soen te geuen, vnd beclachter sulx

verhind(er)t heft, vnd tkint aen sich genohmen, sal georsaeckt

sy(n) alle costen te betalen, als inde vorige ko(n)dtschap lujden(de)

Beyde partyen Godt vnd h: rechten beuolen,

 

Vonnisse,

 

De schepen nehme(n)s hueren vorst hier en tuschen ten naesten

De schepen ercleren dese voerss partyen ten fruntelicken ver-

dragen, soe sy sich niet con(n)en vergelijcken sal der schepen

ten neesten wysen als recht sijn sal,

Die schepen na verhoerte aenspraeck, antwort, conden, vnde

kondtschappen, wijsen vnd erkennen voer recht, na ban[ck]recht, vnd

heure bester weetenschap, dat Derick vanden Buecke(n) een onrechte

clachte gedaen heft, vnd Jacop Start een rechte veranteringe,

Jacop Start verorkondt, Binnen Coni(n)ck Carolus dach

 

Jacop Veruergert erschynt sich tegens sy(n) c(on)tra p(ar)tye

synen broed(er) Jacop Veruergert ten ander derden mael

Dese partijen sich verdragen, vnd den heeren boete gelacht,

 

[afb. 119 rechts:]

 

Gedinge gehalden den xxxj-en januarij,

anno 1596,

 

De saecken tuschen Derick Geradts als mo(m)boir Roeskens

partijen, vnd Jan Dericks als mo(m)boir syner c(on)sorten, sullen

huere saecken veraccorderen hier en tuschen ten naesten

Jngefal sy sich niet en con(n)en vergelycken, sullen beyde

partijen staen op huer voerste recht,

 

Gichtwort,

 

Peeter Roeskens richterbaedt drecht af, dat der schut hem

aengebracht heft, dat hij gepandt Engel Otie(n)s sy(n)

peerden opten peel, und Engel voerss voetsettinge

gedaen,

 

Aenclacht

 

Nah afdracht der biden gichtwort vermoge(n)s der clachten,

clacht Jacop Deriske(n)s als mo(m)boir des kerspel Seuenu(m) ouer Engel Otie(n)s van Bree, vnd

segt dat hy hem heft laeten gelusten

Engel off sij(n) gesijn [= of zijn gezin] torf te steecken opten Seuenu(m)sen

peel, ongeoerloeft, tselue voerss cleger niet te lyden en

staet, voer 200 goltg(ulden) mj(n) ee(n)s pen(n)o(n)cks beclachter

queme te goeden tijt, vnd brecht alsulche schij(n) vnd bescheyt

dat alzoe niet en were, Dingt sich cleger conden aen

met den gerichtelicken schaden

 

Antwort, Clerniss,

 

Alzoe Engel Otie(n)s sich alhier niet in rechte heft willen ouer-

geuen, sonderen sich beroepen(de) op een ontpartijge banck, oft

ouer den landtschepen, halden(de) dese banck partyen, daerop

der stadtholder gemaent, Hier op verclaren die

schepen dat sy in die bouen gedaener gerichtwort niet

en bemuden, dat sich Engel voerss beroepen heft, onder

een ander onpartyge banck, oft oock onder den landtschepen

sal derhaluen deser tyt antwort geuen,

 

Clerniss,

 

De schepen ercleren, aengesien Engel voerss een buijten

man [= niet van Sevenum, namelijk uit Bree] is, sal hij gehalten sijn borgen te stellen,

 

Die schepen ercleren, soe fern Engels sy(n) segel vnd brief c(on)tra p(ar)tije

in handen gestelt, vnd sy daer niet vrenden sy(n), soe sy(n) die borgen ge-

stelt.

 

Clerniss, clerniss,

 

Die schepen ercleren, dat der gerichtsboedt Derick de Smet aenseggen

dat hy sich hier en tuschen ten naesten, met den heeren sal

verdragen, Jngefal niet, sal der schepen wyders cleren,

 

[afb. 120 links:]

 

Jacop Deriske(n)s als mo(m)boir des kerspels Seuen(um)

verbint met orken, dat hy sy(n) clacht gedaen vnd

E(n)gel Otie(n)s geen antwort gegeuen, oock geen erschyni(n)ge gedaen, verhoept

beclachter geuallen sal sy(n), inden clachtpen(n)i(n)ck, vnd

alle costen van brueken, van rechten,

 

Gedinge gehalden den 6-den martij anno 1596,

 

Gichtwordt,

 

Peeter Roeskens richterbaedt drecht af, dat Alart van Dael als

volmechtiger Henrisken vanden Veldt twe ma(nn)en van Neer doen

arrrestieren, van wegen eenes briefs, die hij begeert te lossen

offt dat die penno(n)gen gerestitueert mochten worden, daerop

Merten Schenck als volmechtiger vnd borger der voerss man(n)en voetsettinge

gedaen opten voerss arrest, die voerss man(n)en sy(n) genoe(m)pt

Wyllem vanden Frythoff, vnd Anthoni N [= nescio = ik weet het niet]

 

Aenclacht,

 

Nah afdracht der boden gichtwort clacht Alart van Dael, als vol-

mechtiger Henrisken vanden Veldt, ouer Merten Schenck als

volmechtiger voerss, vnd segt, dat hy hem heft laeten gelusten

borge te wesen, den man(n) vanden Frythoff van Neer

hinder vnd schandt te doen van eenen brief inhalts van

twe hond(er)t ryders, daer Schenck Merte(n)s vader zaliger

vnd sy(n) husvrow, een accordt gemaekt voer hondert

daler, tselue verlicopt, vnd vergodtspen(n)i(n)ckt, vnd daer

op betaelt, hondert g(ulden), ter goeder reeckeno(n)ge, begeert

den voerss mo(m)boir noch alsulche pen(n)o(n)gen te erleggen,

vnd den brief te lossen, als voerss, oft die penno(n)gen

wed(er)o(m) te rugh te hebben, die daer op betaelt sy(n),

Js cleger beclachter alsulx afeyschen(de) als voerss, oft daer

by te leggen als voerss, Oft Merten queme ter goeden

tyt en segt dat alzoe niet en were, Jn weijgeringe

van den beclacht cleger beclachten voer 100 goltg(ulden) mj[n] ee(n)s

pen(n)i(n)cks, Dingt sich conden aen, met den gerichtelicken schaden

 

Antwort,

 

Die schepen ercleren tvoergeuen vm Merten Schenck en verstaen sy(n) niet

conform te sy(n) der rechten, sonderen wyders inder merteraen te p(ro)cederen.

Merten Schenck voerss als momboir, ontkent den clachtpen(n)i(n)ck

met den geheele clacht, soe wijt recht vermach, seggen(de) dat sy(n)

principalen hier beuore(n)s een verdracht op hebben gericht met sinen

vader sa[liger]: Derick Schenck scholtiss, wegen der 200 ryders

zampt verlopen pentionen [= renten], met den bescheydenheyt bij alzoe

verre, sij binnen den tyt van een Jaer ongefehrlich verricht en

worden, soldt huer vorige bescheijt van werden bliuen,

vnd solden op hueren vorigen voet staen, vermoech huers bescheijts

seggen(de) die pe(nn)o(n)gen sy ontfangen hebben, daer van p(re)senteren(de)

goede reckeno(n)ge der verlopen pentionen, gedencken huer

bescheyt in handen te halden, ter tyt toe, dat die afreeckeno(n)ge

 

[afb. 120 rechts:]

 

gemaeckt sij(n), vnd sij der verlopenen pentionen zampt der hoftsom(m)en betaelt sijn,

waer aen die erlachte pen(n)o(n)gen, den momboir totter betalinge

strecken sullen, alsdan willich synde het bescheyt ouer te leeren

den sulx co(m)peteren sal, Dingt sich conden aen metten gerichte-

licken schaden,

Alart voerss als momboir segt op dese gedaene veranteringe

dat versocht wordt eenige pentionen, dieselue weren afgedaen

met verdrach, datter opgericht sy(n), Vnd sy(n) principalen

durch Neer gefaren co(nn)en synde, lanx Jan vanden Berchs huyss,

hen te kennen gegeuen, siet Jan als ick wedero(m) com(m)e,

sal ick v[oer] die rest wyders erleggen, des Jan voerss vnde

sy(n) huysvrow gesacht, sy weren des tho vreden, want quade

betalinge, en breckt geenen coop,

 

Daerop segt voerss Merten Schenck als mo(m)boir, dat alsulch

verdrach binnen den verschreuen tyt niet volentrocken sy, staen

derhaluen op heur vorige bescheyt, vorderen(de) huer hoeft som(m)e

vnd verlopene pencionen, waer aen die erlachte pen(n)o(n)gen

tot cortinge strecken sullen, totter goeder reeckeno(n)ge,

 

Clerniss

 

Die schepen ercleren, die conden die Jan Dericks voerhin ge-

dacht heft, sal deser tijt moegen genieten, als aengaen(de) der

gerichtscosten,

 

Kondtschappen Jan Dericks als aengaen(de)

der gerichtscosten

 

Tuycht Derick Geradts vnd segt, tgene dat Geradt

Roeskens gedaen heft, tselue met synen wille sy geweest

verorkundt,

 

Tuycht Geradt Roeske(n)s schepen, seggen(de), dat hij durch consent

heure volmechtigen, dat hy ontfangen sold etzlich wtgelachte gerichts-

costen, dat hy van Gisbert Raets ontfangen heft, tot twelf sp[aans] toe

die selue noch tertyt resteren

 

Tuycht Gisbert Raets vnd segt, soe hy co(m)demneert was in costen

vnd bruecken, dat Derick Geradts als mo(m)boir die gerichtscosten

afgeuordert, vnd daerop gepant, vnd daerop oock betaelt, vnd

wyders oock ouergewesen.

 

Tuycht wyders, dat Derick voerss hen deponent beuolen heft

dat hy betalen sold aen Geradt Roeske[n]s, soe lief als verweert,

 

Jan Dericks segt hierop dijwijl der Gisbert Raets condemneert

is in costen vnd bruecken, vnd der mo(m)boir hen die ouerge-

wesen aen Geradt Roeske(n)s, waerop hy oock betalinge

gedaen heft, vnd daider vorts ouergewesen is, verhoepen(de)

genochsa(m) bewesen te hebben dat in synen rechten niet hind(er)lich

sy(n), vnd dat hy met recht sal moegen vorts varen

Der momboir segt hierop dat hy niet hoert noch en spuert

die bewysen dat die 12 sp[aans] noch ter tyt betaelt sy(n), dan ge-