GenBronnen

maas

Sevenum 1798 geboorten aangiften bij municipaal agent


Sevenum G1798-001   -   11-08-1798   -   FS afb. 291/292

op heden den vijfentwintigste dag van

den maend thermidor het sesde jaar de

Fransse republiek, compareerde voor mij Peter

Nabben municipael agent der gemeente

van Sevenum, Theodorus Houwen

ackerman, woonagtig binnen dese gemeente,

den welken geassisteert bij Joannes

Sijberts wever oud ses en vijftig jaaren,

en Gertruij Hauwen oud agt en twintig jaa-

ren dienstmeijd alhier in dese gemeente

beijde woonagtig alhier; heeft verklaart

dat Elisabeth Sijberts sijne wettige huijs-

vrouw gisteren den vierentwintigsten dag

van desen maend thermidor ten thien

uijren savonds in sijne wooninge alhier

binnen dese gemeente heeft gebaart een

soontje, het welk hij mij heeft vertoont en

aen welk hij heeft gegeven de naam

van Theodorus; in gevolge dese

verklaering welke den borger Joannes

Sijberts en de borgersse Gertuij Houwen

verklaert hebben conform te wesen

aen de waarheijd, en aen de vertooninge

welke mij van bovengemelte kind is

geschied, hebbe ick uit kragte der

mij toebetrouwde magt, dit tegenwoordig

act vervaerdigt, en dat Theodorus Houwen

vader van ’t kind et de twee getuijgen

Joannes Sijberts et Gertuij Houwen

beneffens mij hebben onderteekent,

gedaen op ’t gemeents huijs tot Sevenum

op dag maend en jaar als boven

[handtekening:]

Theodorus Houwen

Joannes Sijberts en Gertruij Hauwen

verklaeren in ’t schrijven onervaren

te zijn; Peter Nabben agent

 

Sevenum G1798-002   -   12-08-1798   -   FS afb. 292/293

op heden den vijfentwintigste dag

van den maeand thermidor ‘t sesde jaar

der Fransse republiek compareerde voor mij

Peter Nabben municipael agent der

gemeente van: Sevenum; Joannes Hendrickx

den welken geassisteert bij Hendrick

Tillemans daghuurder oud vijftig jaaren

en Agnes Vullings oud agt en vijftig jaaren

vrouwe van Jacobus Huijs ackerman;

beijde woonagtig alhier, heeft verklaert

aen mij Peter Nabben, dat Marij Huijs

sijne wettige huijsvrouw op dato als boven

ten vijf uijren smorgens in sijne wooninge

alhier binnen dese gemeente heeft gebaart

een soontje het welk hij mij heeft verthoont

en aen welk hij heeft gegeven de naam

van Joannes in gevolg dese verklaering

welke den borger Hendrick Tillemans en

de borgersse Agnes Vullings verklaert

hebben conform te wesen aen de

waarheijd en aen de vertooninge

welke mij van bovengenoemde kind

is geschied, hebbe ick, uit kragte

der mij toebetrouwde magt dit tegen-

woordig act vervaerdigt dat Joannes

Hendrickx vader van ’t kind en de

twee getuijgen Hendrick Tillemans en

Agnes Vullings beneffens mij hebben

onderteekent gedaen op ’t gemeents

huijs tot Sevenum op dag maand

en jaar als boven

[handtekeningen:]

Jan Hendrikx Henrick Thilmans

Agnes Vullings verklaert in ’t schrijven

onervaren te zijn

Peter Nabben agent

 

Sevenum G1798-003   -   28-08-1798   -   FS afb. 293/294

aujourd’hui le onze fructidor l’an six

de la republique Francoise a quatre heures

après midi par devant moi Pierre Nabben

agent municipal de la commune de Sevenum

est comparu Louis Jaquet sous lieutenant

de douane domicilié dans la dite commune

de Sevenum. lequel assisté de Gregoire

Taillifer lieutenant de douane agé de

trente ans et Therese Parlier epouse du

dit Gregoire Taillefer agé de vingt quatre

ans lesquels demeurant dans le dite

commune de Sevenum departement de la

Röer, canton de Horst, a declaré à

moi Pierre Nabben que Madalaine

Landragin son epouse en legitime

mariage est accouchée aujourd’hui le

onze fructidor l’an six a trois heures

apres midi dans sa maison située

dans cette commune d’un enfant male

qu’il m’a presente et au quel il á

donne le prenom Jean Jaque

d’apres cette declaration que le

citoijen Gregoire Taillefer et la citoienne

Therese Parlier ont certifié conforme

a la verité et a la representation

qui m’a eté faite de l’enfant denommé

j’ai redigé en vertu des pouvoirs qui

me sont delágues le present acte

que Louis Jacquet pere de l’enfant

et les deux temoins, Gregoire Taillefer

et Therese Parlier ont signé avec

moi, fait a Zevenum a la maison

commune le jour, mois et an

susdit

[handtekeningen:]

Jacques  Taillefer

Therese Parlier a declaré ne savoir

signe; Pierre Nabben agent

 

Sevenum G1798-004   -   30-08-1798   -   FS afb. 294/295

op heden den veerthienden dag van den

maand fructidor sesde jaar der Fransse

republiek compareerde voor mij Peter Nabben

municipael agent der gemeente Sevenum,

Angelus Beckers den welken geassisteert

bij Hendrick Leijsten ackerman oud vijf en

sestig jaaren en Ida Houben oud vijftig

jaaren vrouwe van Matheus Beckers akkerman

beijde woonagtig alhier, heeft verklaert aen

mij Peter Nabben dat Gertruij Leijsten sijne

wettige huijsvrouw gisteren den derthienden

fructidor ten thien uijren savonts ten huijse

van haere ouders Hendrick Leijsten en

Theodora van Meijel ackerlieden; bij welke

sij woonagtig zijn in dese gemeente; heeft

gebaart eene dogter, het welk hij mij heeft

vertoont; en aen welk hij heeft gegeven

den naam van Elisabeth; ingevolge

dese verklaeringe welke den borger Hendrik

Leijsten en de borgersse Ida Houben verklaert

hebben conform te wesen aen de

waarheijd, en aen de vertooninge welke

mij van boven gemelte kind is geschied,

hebbe ik uit kragte der mij toebetrouw-

de magt, dit tegenwoordig act ver-

vaardigt, en dat Angelus Beckers

vader van het kind en de twee

getuijgen Hendrick Leijsten en Ida

Houben beneffens mij hebben onder-

teekent, gedaen op het gemeents

huijs tot Sevenum op dag maand

en jaar als boven

Angelus Beckers; Hendrick

Leijsten en Ida Houben; hebben

verklaert in het schrijven oner-

varen te zijn; Peter Nabben agent

 

Sevenum G1798-005   -   07-09-1798   -   FS afb. 295/296

op heden den een-en-twintigsten van

den maand fructidor sesde jaar der

Fransse republijk compareerde voor mij

Peter Nabben municipael agent der

gemeente Sevenum, Hendrick Daniels

daghuurder, den welken geassisteert bij

Lambert Luccassen wever oud vijf en dertig

jaeren en Marij van Meijel oud drij en ses-

tig jaaren weduwe van wijlen Michiel

Verstappen in leven wever van professie,

beijde woonagtig alhier, heeft verklaert

aen mij Peter Nabben dat Margarita

Peeters sijne wettige huijsvrouw desen

morgen den een en twintigsten fructidor

ten thien uijren in sijne wooninge

alhier binnen dese gemeente heeft

gebaert een soontje het welk hij

mij heeft vertoont, en aen welk hij heeft

gegeven den naam van Wilhelmus

ingevolge dese verklaeringe welke den

borger Lambert Luccassen en de borgersse

Marij van Meijel verklaert hebben

conform te wesen aen de waarheijd,

en aen de vertooninge welke mij van

voorgenoemde kind is geschied, hebbe

ik uit kragt der mij toebetrouwde

magt, dit tegenwoordig act verveerdigt,

en dat Hendrick Daniels vader van

het kind en de twee getuijgen Lam-

bert Luccassen en Marij van Meijel

beneffens mij hebben onderteekent,

gedaen op het gemeents huijs tot

Sevenum op dag maend en jaar

als boven;

[handtekening:] Hendrijck Danijels

Lambert Luccassen en Marij van

Meijel hebben verklaert in het

schrijven onervaren te zijn

Peter Nabben agent

 

Sevenum G1798-006   -   12-09-1798   -   FS afb. 296/297

op heden den ses entwintigsten dag

van den maand fructidor sesde jaar der

Fransse republijk compareerde voor mij

Peter Nabben municipael agent der

gemeente Sevenum, Theodorus Pubben

den welken geassisteert bij Jacobus

Vorstermans clompemaeker oud dertig

jaaren en Marij Pubben oud drij-en-veertig

jaaren vrouwe van Gerardus Houben

ackerman, beijde binnen dese gemeente

woonagtig; aen mij Peter Nabben verklaert

heeft dat Hendrina van Enckevort sijne

wettige huijsvrouw desen nagt tusschen

twaelf en een uijr op dato als boven

ten huijse van sijne moeder Gertruij Tielen

weduwe van wijlen Joannes Pubben in

leven ackerman; heeft gebaert een

soontje, het welk hij mij heeft vertoont

en aen welk hij den naem van

Joannes gegeven heeft, ingevolge dese

verklaeringe welke Jacobus Vorstermans

en Marij Pubben versekeren waeragh-

tig en overeenkomstig te wesen, met

de vertooninge van het voorgenoemde

kind aen mij geschied; hebbe ik uit

kragte der mij toebetrouwde magt, dit

tegenwoordig act vervaerdigt, het welk

Theodorus Pubben vader van het kind

en de twee getuijgen Jacobus Vorstermans

en Marij Pubben beneffens mij on-

dergeteekent hebben; gedaen op den

gemeents huijse tot Sevenum op

dag maend en jaar als boven;

[handtekeningen:]

Derik Pubben Jacob Vorstermans

Marij Pubben; Peter Nabben agent