GenBronnen

maas

Roosteren 1653 placcaat van de bisschop en 1667 paus Clemens IX


[samenvatting FS afb. 105 links:]

 

bisschop Creusen heeft een plakkaat doen uitgaan in 1653, tekst spreekt voor zichzelf

 

[transcriptie FS afb. 105 links:]

 

anno 1653, soo heft sijne hoochweerdigste heere Creusem ’s bissch[op]

[Andreas Creusen bisschop van Roermond 1651-1666] placcaten uijt laten gaen, waernaer die pastoor

en(de) custodes souden hun hebben te reguleren, aengaende die jura en(de) accidentialia,

soo van bruijdt en(de) bruijdegom, begraffenissen, kinder dopen, ende die dop[en]

te benedictien te paesschen, soo heft den heere pastoor heere Hermanus

Kleijnen die selue placcaten doen publiceren en(de) afflesen, waernaer hun die

gemeente en(de) naebuijren soude hebben te reguleren, doenmals ten tijde

dat Aret Reijnen ende Jan Swijldens borgem(eeste)rs en(de) kerckm(eeste)rs sijn gewest

ende alsoo ouercomen dat die pastoors, susters, soo van alle opvallende

lasten, die dieselue oock mochten voorcomen, vrij en(de) loβ: sullen sijn en(de) bliu[en]

sonder etwas ten geringsten ofte ten minsten beswart sullen worden, ofte

etwas te geuen in contributien /: niettegenstande dat die pastoors vrij hebben een

hondert ducatons, ende in sulcke conditie, dat die pastoors ende

custos alle crancken sullen administreren, begrauen die dooden die kin-

der doopen, behaluen het trouwen sullen sij voorgemelte pastoors en(de) custers

hunne gerechticheydt janderen en(de) betalinge pretendiren. behaluen oeck

die gene die jndie kercke willen begrauen ieder een twee pondt vla[a]ms,

soo aen(de) heere pastoor en(de) custer betalt sal worden. aldus geschiedt ou[er-]

midts die voorβ: borgem(eeste)rs ten huijse van Jan van Bergh aenden rug[...]

 

quod attestor ego Hermannus Kleinen pastor in Roesteren.

 

[samenvatting FS afb. 105 rechts:]

 

opmerkingen over Jezus Christus en

dat Clemens IX de volgende paus zal worden [paus 1667-1669]

 

[transcriptie FS afb. 105 rechts:]

 

P[..]spicimus modo quod populus curia [...]

[..] munera, nec gratus dat sua pauperibu[s] [...]

ex m[...]vm decus, hoc fecit te scandere rerum [...]

copia, nec virtus, fraus tua, non tua laus [...]

omnipotens nec stabilis sit tua conditio

 

annvs Jesv Christi admirabilis.

 

salvo huic domvi.

erit Clemens nonvs pontifex dei.