GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1795


register der getrouwde in de cathedraele

en parochiaele kercke van den h: Christophorus

der stadt Ruremonde onder den eerw: heere Joannes

Matthei aldaer canonick en pastoor beginnende

van den eersten dag van den maendt januarius des jaers

1795

 

Roermond H1795-001   -   03-02-1795   -   foto 1795.1 nr. 1

op heden dijnsdag den 3 februarii 1795 sijn naer drij

voorgaende proclamatien voor mij hier toe gecommitteerd

getrouwd Henricus Tomé, en Joanna Catharina Wolteri beijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Goswinus Petrus

Wolters, en Maria Gertrudis Wolken hier woonachtig, en hebben

deeze soo de contractanten als getuijgen voor mij geteekent

Hendrijkus Tome x dit is het merk

van de bruijt schrijvens onervaeren

Goswinus Peter Wolters

x dit is het merk van Maria Gertrudis Wolken

schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-002   -   09-02-1795   -   foto 1795.1 nr. 2

op heden maendag den 9 februarius 1795 heb ick

ondergeschreven naer drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Hermanus Hendricx woonachtig tot Herckenbosch

om te trouwen met Catharina Janssen woonachtig alhier,

tot Melick

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-003   -   09-02-1795   -   foto 1795.2 nr. 1

op heden maendag den 9 februari 1795 heb ick

ondergeschreven naer drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Jacobus Evers woonachtig in den Ruremondsen Weerde

om te trouwen met Agnes van Herten woonachtig tot Beeghden.

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-004   -   17-02-1795   -   foto 1795.2 nr. 2

aujourd’hui le 17 fevrier de l’année 1795 est

marié devant la soussigné curé de la ville de

Ruremonde le citoien Nicolas Mangelle lieutenant

au sixieme regiment d’artillerie avec la citoienne

Marie Joseph Catharine Cocquenet, les temoins

surent Francois Bertaux et la citoienne Baralle

Ruremonde le 17 fevrier

Mangelle lieutenant

Marie Catherine Josepha Cocqueret

Bertaux

Marie Francoise de Baralle

J. Matthei curé de la ville de Ruremonde

 

Roermond H1795-005   -   28-03-1795   -   foto 1795.2 nr. 3

aujourd’hui le 28 mars 1795 est marié devant

le soussigné curé de la ville de Ruremonde le citoien

Jean Rodier appointé au huitieme regiment de cavalerie

de Murat departement Cantal avec la citoienne Augustine

Bonne Joseph Boltreau natife d’Arras department du Pais

de Calais les temoins surent Henri Kelleners et Francois

J. Guertz habitans de Ruremonde

c’est la signe de Jean Rodier

Augustine Bonne Joseph Bottreau

H. Kelleners

F.J. Gürz

J. Matthei curé de la ville de Ruremonde

 

Roermond H1795-006   -   14-04-1795   -   foto 1795.3 nr. 1

op heden dijnsdag den 14 april 1795 sijn near

drij voorgaende proclamatien voor mij onderschreeven hier

toe gecommiteert getrouwd Joannes Cremers, en [erboven: Maria] Elisabeth

Boom beijde hier woonachtig. de getuijgen sijn geweest,

Petrus Boom en M. Boom beijde hier woonachtig en hebben

deeze zoo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent

x dit is het merk van den bruijdegom schrijvens onervaeren

El. Boom

x dit is het merk van de getuijgen schrijvens onervaeren

Peterus Boom

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-007   -   23-04-1795   -   foto 1795.3 nr. 2

op heden donderdag den 23 april 1795 heb ick onderschreven

den losbrief gegeven met de dispensatie en de drij kerckelijke reopen

aen den h(ee)re Joannes Lambertus Josephus Mooren woonachtig alhier

om te trouwen met de juffr: Elisabetha Josepha Emans woonachtig

in Bisschopskempen.

Jo(ann)es Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-008   -   19-05-1795   -   foto 1795.3 nr. 3

op heden dijnsdag den 19 meij 1795 sijn door mij onder-

geschreven met dispensatie in twee kerckelijke reopen getrouwd

Henricus Pollen meester backer ende Theresia Crebber bijde hier

woonachtig de getuijgen sijn geweest Matthias Goedtbloedt

ende Maria Elisabeth Smeedts gebore Goedtbloedt ende Catharina

Goedtbloedt alle hier woonachtig, ende hebben deze soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij canonick ende pastor

geteekent.

H. Pollen

T. Crebbers

M. Goedtbloet

M.E. Smedts gebore Goedtbloedt

C. Goetbeloet

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-009   -   01-06-1795   -   foto 1795.4 nr. 1

op heden maendag den 1 junii 1795 sijn voor mij onderschreeven

hier toe gecommitteeert met dispensatie in twee kerkelijke roepen

getrouwd J: Petrus Kerner barbier, en Ida Telliers beijde hier

woonachtig de getuijgen sijn geweest Josephus Körner en Cornelia

Houben alle hier woonachtig, en hebben deeze soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteekent.

J.P. Körner x [:blijkbaar hand merk van de bruid]

Josephus Körner

Cornelia Houben

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-010   -   02-06-1795   -   foto 1795.4 nr. 2

op heden dijnsdag den 2 junius 1795 sijn near drij voorgaende

roepen voor mij ondergeschreven canonick en pastor getrouwd

Antonius Paghen en Maria Ida Vestiens bijde hier woonachtig,

de getuijgen sijn geweest Bernardus Vincken Franciscus

Leijendeckers Maria Christina Paghen ende Joanna van Lin

alle hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteeckent.

A. Paghen

M.I. Vestiens

B: Vincken

F.S. Leijendackers

J.v. Lin

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-011   -   07-06-1795   -   foto 1795.5 nr. 1

op heden sondag den 7 junius 1795 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij ondergeschreven canonick en pastor

getrouwd Joannes Stroot daghuerder en Anna Catharina Janssens

bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Jacobs

Antonius Claessen Aldegondis Janssens en Maria Elisabeth Evers

alle hier woonachtig, en hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteekent.

dit x x sijn de mercken van J. Stroot en A. C. Janssens

en dese x x x x van de getuijgen alle schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-012   -   16-06-1795   -   foto 1795.5 nr. 2

op heden dijnsdag den 16 junius 1795 sijn voor mij onderschreeven

hier toe gecommitteert met dispensatie in den derden roep getrouwd

Sebastianus Einig en Petronella Jegers beijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest Franciscus Konings Lambertus Jegers

en Margarita Jegers en hebben deeze soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij geteekent.

Sinbestien Eineg

x dit is het merk van de bruijt schrijvens onervaeren

Franceskus Konnigs

Lambertus Jeger

Margarita Jegger

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-013   -   16-06-1795   -   foto 1795.5 nr. 3

op heden dijnsdag den 16 junius 1795 sijn voor mij

onderschreeven hier toe gecommitteert near drij kerkelijke

roepen getrouwd Joannes Hendriks wever, en Josepha Honig

beijde hier woonachtig de getuijgen sijn geweest Henricus

Hendriks en Regina Hönig beijde hier woonachtig en

hebben deese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

geteekent.

proles nomine Catharina illegitime nata 9 aprilis 1794

est facta legitima post matrimoniam me presente et

comissione pastoris contractum ut supra quad testor p. M. Beltiens

sacellaan.

x x dit sijn de merken van de contractanten schrijvens onervaeren

x x dit sijn de merken van de getuijgen schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-014   -   06-07-1795   -   foto 1795.6 nr. 1

op heden sondag den 6 julius 1795 heb ick onder-

geschreven near drij voorgaende kerckelijcke roepen

den losbrief gegeven aen Joannes Lambertus Steures

woonachtig alhier om te trouwen met Elisabeth Houben

woonachtig tot Linne en heb ick dese geteekent

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-015   -   28-07-1795   -   foto 1795.6 nr. 2

op heden dijnsdag den 28 julii 1795 sijn met dispensatie in den

derden roep voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert getrouwd

Joannes Petrus Gubbels en Aldegundis Gijsberts beijde hier

woonachtig. de getuijgen sijn geweest Josephus Coolen, Petronella

Gijsberts en Helena Meijers alle hier woonachtig en hebben deeze

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent.

Johannes Petrus Göbbels

Alegoda Gibets

x x x dit sijn de merken van de getuijgen schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-016   -   28-07-1795   -   foto 1795.6 nr. 3

op heden dijnsdag den 28 julius sijn near drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven canonick en pastor

getrouwd Lambertus Libot wedeman ende Cornelia Laemers weduwe bijde

hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Henricus Matthias

Klinckhamers ende Caecilia Laemers bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

L. Libbot dit is x het merk van C. Laemers

Hin. Klinckhamers dit is x het merk van Caecilia

Laemers schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-017   -   18-08-1795   -   foto 1795.7 nr. 1

op heden dijnsdag den 18 augustus 1795 sijn met dispensatie

in twee kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven canonick

en pastor getrouwd Hermanus Petrus Beltiens horologie maecker

ende Maria Helena Josepha Cremer koopmansdochter bijde hier

gebore en woonachtig, de getuijgen sijn geweest Gerardus Matthei

ende Gertrudis Beltiens bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

H P Beltjens M:H:J: Cremers

G:W: Matthei M:G: Beltiens

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-018   -   23-08-1795   -   foto 1795.7 nr. 2

aujourd’hui le 23 aout 1795 sont mariéz Nicolas

Heitel soldat de la premiere compagnie du deuxieme

bataillon 16tieme brigade natif de Kaiserlauter depar-

tement de la Moselle et la citoienne Catharine Willems

native de Melick pais de Juliers, les temoins surent Jean

Joseph Cranenbroeck et Marie Catharine Borgh natifs de

Ruremonde.

Heitel

dit x is het merck van C: Willems schrijvens onervaere

J.J. Cranenbroek

dit x is het merck van M:C: Borgh schrijvens onervaeren

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-019   -   22-09-1795   -   foto 1795.8 nr. 1

op heden dijnsdag den 22 september 1795 sijn near drij

voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

canonick en pastor getrouwd Servatius Guinen gebooren

tot Hörn ende woonachtig alhier, ende Johanna Maria

Geradon gebore en woonachtig alhier, de getuijgen sijn

geweest Jacobus van Krugten ende Catharina Reijners

bijde woonachtig alhier, ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van Servatius Guinien

J.M. Geradon

J. van Krugten

C. Reijners

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-020   -   29-09-1795   -   foto 1795.8 nr. 2

op heden dijnsdag den 29 september 1795 sijn met dispensatie in den

derden roep voor mij hier toe gecommitteert getrouwd Petrus Geelen

en Maria Sibilla Thomassen beijde hier woonachtig. de getuijgen

sijn geweest Mathias Geelen en Anna Gertrudis Thomassen beijde

hier woonachtig. en hebben deeze soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteekent.

x x dit sijn de merken van de contractanten schrijvens onervaeren

x x dit sijn de merken van de getuijgen schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-021   -   29-09-1795   -   foto 1795.8 nr. 3

aujourdhui mardy le 29 septembre 1795 se sont marié devant moi sousigné

delegé avec dispens dans deux bans Piere Antoine Jardy soldat au service

de la nation Francaise, et Elisabeth Strauch née et demeurante dans

cette paroisse les temoins ont eté Nicolas Guille soldat au dit service

et Petronilla Leijendeckers née et demeurante dans la paroisse de Ruremonde

en foi de quoi ont sousigné tant le contractants que les temoins.

Antoine Jardy Eliesabeth Strous

Nicolas Guille

p M Beltiens maire P Guyot P Leyendeckers

 

Roermond H1795-022   -   04-10-1795   -   foto 1795.9 nr. 1

op heden sondag den 4 october 1795 sijn near drij

voorgaende kerckelijcke proclamatien voor mij ondergeschreven

canonick en pastor getrouwd Franciscus Peters ende Maria

Magdalena Boonen bijde hier woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Jacobus Bosbremers ende Gertrudis Peters

bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteeckent.

F. Peters dit x is het merck van M: M: Boonen

J. Bosbremers dit x is het merck van G: Peters schrijvens

onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-023   -   04-10-1795   -   foto 1795.9 nr. 2

op heden sondag den 4 october 1795 sijn near drij voorgaende

kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven canonick en pastor

getrouwd Josephus Limbourg dienstknegt ende Anna Christina

Paulissen dienstmegdt bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn

geweest Joannes Janssen Franciscus Leijendeckers Maria Paulissen

en Dorothea Wiers alle hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

J. Limbroeg A C Poulissen

dit x is het merck van J: Janssen F. Leijendeckers

M Paulussen D Wiers

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-024   -   04-10-1795   -   foto 1795.10 nr. 1

op heden sondag den 4 october 1795 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert

getrouwd Petrus Jansens geboortig en woonachtig alhier, en

Wilhelmina Evers geboren en woonachtig tot Maesniel. de

getuijgen sijn geweest Winandus Janssens en Aldegonda Janssens

beijde hier woonachtig. en hebben deze soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij geteekent.

x x x x dit sijn de merken van de contractanten en

getuijgen schrijvens onervaeren.

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-025   -   04-10-1795   -   foto 1795.10 nr. 2

op heden sondag den 4 october 1795 sijn near drij voorgaende

proclamatien voor mij onderschreeven hier toe gecommitteert

getrouwd Mathias Frenken geboortig tot Melick en hier woonachtig

en Gertrudis Hommen hier woonachtig de getuijgen sijn geweest

Theodorus Frenken, en Hendrina Frenken beijde woonachtig tot

Melich en hebben deese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteekent

x x x x dit sijn de merken der contractanten en getuijgen

schrijvens onervaeren

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-026   -   06-10-1795   -   foto 1795.11 nr. 1

op heden dijnsdag den 6 october 1795 sijn met dispensatie

in eenen kerckelijcken roep voor mij ondergeschreven canonick en

pastor getrouwd Bernardus Vincken en Maria Vogels bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Ludovicus Ubbels ende

Elisabeth Vogels bijde hier woonachtig, ende hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

B Vincken M Vogels L: Ubbels

E Vogels

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-027   -   06-10-1795   -   foto 1795.11 nr. 2

op heden dijnsdag den 6 october 1795 sijn met dispensatie

in twe kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven canonick en

pastor getrouwd Petrus Henricus Clemens en Margaritha

Messemaeckers bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Matthias Koenen en Catharina Messemaeckers bijde hier

woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens mij geteeckent.

P H Clemens

dit x is het merck van M: Messemaecker

dese x x van de twe getuijgen schrijvens onervaere.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-028   -   01-11-1795   -   foto 1795.12 nr. 1

op heden sondag den 1 november 1795 sijn met

wederzijdse dispensatie in twee kerckelijcke roepen,

door den seer eerweerdigen heere canonick Lemmens,

uijt commissie van den eerw. heere J. Matthei

canonick en pastor deser stadt, getrouwd Hubertus

Laurent schipper gebooren en woonachtig in de

parochiaele kercke van Festinne Luijckse diocese,

ende Petronella Lemmens gebore en woonachtig

alhier, de getuijgen sijn geweest Joannes Lemmens

woonachtig alhier ende Maria Josepha Laurent

woonachtig tot Festinne in het landt van Luijck

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen

beneffens den ondergeschreven geteeckent.

Hubert Laurant P. Lemmens

Joannes Lemmens M.J. Lorant

J: I: Lemmens qui supra

quod attestor J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-029   -   10-11-1795   -   foto 1795.13 nr. 1

aujourd’hui le 10 novembre 1795 sont mariez avec

dispense dans deux bans de l’eglise devant le soussigné

curé de la ville de Ruremonde Etienne Morin preposé du

corps de genie et Petronelle Therése Weijckmans natife de

Ruremonde, les temoins furent Francois Missingh advocat

et Anne Barbe Clingens habitans de cette ville.

en foi de quoi j’ai signé la presente.

Etienne Morin officier du genie ri 6 [bij 6e regiment infanterie]

T:P: Weickmans

F. Missing adv(oca)t

c’est le signe x de Anne Barbe Clingen

J: Matthei curé de la ville de Ruremonde

 

Roermond H1795-030   -   10-11-1795   -   foto 1795.13 nr. 2

op heden sondag den 10 november 1795 sijn naer

drij voorgaende kerckelijcke roepen voor mij ondergeschreven

canonick en pastor getrouwd Joannes Wilhelmus Pesch

en Maria Doesens bijde hier woonachtig, de getuijgen

sijn geweest Henricus Doesens woonachtig tot Merum onder

de parochie van Herten en Frederica Doesens hier woonachtig.

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

dit is x het merck van J:W: Pesch en dit x van M: Doesens

dit is x het merck van H: Doesens alle schrijvens onervaere

Frederica Doejens

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-031   -   13-11-1795   -   foto 1795.14 nr. 1

op heden vrijdag den 13 november 1795 sijn met

dispensatie en in den eersten graedt van verwandschap

en geestelijcke maegschap gegeve door het hof van Roomen

en in drij kerckelijcke roepen gegeven door den eerw. heere

vicarius generael voor mij ondergeschreven getrouwd Paulus

Verhaegh leertouwer ende Maria Barbara Wolters bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Petrus Beckers

ende Johanna Bosbremers bijde hier woonachtig ende hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

P Verhaegh M:B: Wolters

J:P: Beckers dit is x het merck van J: Bosbremers schrijvens

onervaere

J. Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-032   -   17-11-1795   -   foto 1795.14 nr. 2

op heden dijnsdag den 17 november 1795 sijn met dispensatie

in de twee kerkelijke roepen voor mij onderschreeven

hier toe gecommitteerd getrouwd Petrus Wilhelmus Hecker

radmaeker, en Maria Ida van Vorst beijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest Maria Anna van Vorst, Hermanus

Hecker, en Joannes Leonardus Hansen, en hebben deeze soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij geteekent.

Petereus Wilhelmeus Hecker

Maria Ida van Voorst

Maria Anna van Voorst

x dit is het merk van Hermanus Hecker schrijvens onervaeren

Joannes Leonardus Hanssen

p. M. Beltiens capellaen

 

Roermond H1795-033   -   17-11-1795   -   foto 1795.15 nr. 1

op heden dijnsdag den 17 november heb ick ondergeschreven

naer becomene dispensatie in twee kerckelijcke roepen den losbrief

gegeven aen den h(ee)re Edmundus Joannes Baenen hier woonachtig, om te

trouwen met de jufv. Joanna Catharina van Baggenoms woonachtig tot

Gelder.

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-034   -   24-11-1795   -   foto 1795.15 nr. 2

aujourd’hui le 24 novembre 1795 sont mariez avec

dispense dans deux bans de l’eglise devant le soussigné

curé de la ville André Bleder natif de Varsovie garde

magasin de vivres de l’armée Sambie et Meuse, et la

demoiselle Therese Anne Beeckmans demeurans ici, les

temoins furent N: van Veldhoven administrateur du canton

de Ruremonde, et la demoiselle Marie Beeckmans de

Ruremonde.

en  foi de quoi j’ai signé la presente avec les contranctans

et temoins

André Bleder garde magasin de vivres d’armeé Sambre

et Meuse

Thérése Anne Beekmans

van Velthoven administrateur

Maria Beekmans

J: Matthei curé de la ville de Ruremonde

 

Roermond H1795-035   -   24-11-1795   -   foto 1795.16 nr. 1

op heden dijnsdag den 24 november 1795 sijn met

dispensatie in eenen kerckelijcken roep voor mij ondergeschreven

canonick en pastor getrouwd Adolphus Strauch en Anna Gertrudis

Hendrickx bijde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest

Josephus Hendrickx en Theresia Stockx bijde hier woonachtig,

ende hebben dese soo de contractanten als getuijgen beneffens

mij geteeckent.

A Strouch

A: G Hendrickx

Josephus Hendrickx

dit is x het merck van Theresia Stockx schrijvens onervaere

J: Matthei canonick en pastor

 

Roermond H1795-036   -   24-11-1795   -   foto 1795.16 nr. 2

op heden dijnsdag den 24 november 1795 sijn met

dispensatie in twee kerckelijcken roepen voor mij ondergeschreven

getrouwd Leonardus Coren en Joanna Sibilla Dupuis bijde hier

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Jansen en

Maria Agnes Dupuis bijde hier woonachtig, en hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij geteeckent.

dit is x het merck van Leonardus Coren schrijvens onervaeren

J M Dupuijs

J Jansen

M A Dupuis

J: Matthei canonick en pastor