GenBronnen

maas

Roermond RK huwelijken 1791


matrimonia anni 1791

sub A: vanden Steenwegh canonico et pastore

 

januarius

Roermond H1791-001   -   09-01-1791   -   foto 1791.1 nr. 1

die 9na factis tribus proclamationibus nulloque

detecto impedimento Mathias Peijs

et Eleonora Scheres minorennes ambo

et parochiani mei cum consensu parentum

coram me A: vanden Steenwegh canonico

et pastore matrimonio juncti sunt

præsentibus uti testibus Bartholomæo

van Neer Andrea Arnoldo van Borren Maria

Helena van Neer et Maria Agnete Spe.

 

Roermond H1791-002   -   11-01-1791   -   foto 1791.1 nr. 2

11ma Joannes Christianus Wijers minorennis

cum consensu suorum parentum et Maria

Mechtildis Frencken majorennis, ambo parochiani

mei obtenta in tribus bannis dispensatione

coram rev: domino Matthei vicepastore

de commissione mea matrimonio juncti sunt

præsentibus uti testibus Joanne Francisco Wijers

Joanne Lamberto Borgh Dorothea Wijers

Anna Elisabetha Roemen.

 

Roermond H1791-003   -   16-01-1791   -   foto 1791.1 nr. 3

16ta factis tribus proclamationibus Joannes

Schoenmakers viduus et Elisabeth Houben

majorennis ambo parochiani mei coram me

matrimonio juncti sunt præsentibus uti

testibus Petro Lefeber Wilhelmo Rutten

Anna Maria Schoenmakers et Maria Catharina

Paggen.

 

februarius

Roermond H1791-004   -   02-02-1791   -   foto 1791.2 nr. 1

2da Petrus Henricus Vincken et Maria Josepha

van der Haghen ambo majorennes et parochiani

mei prævie tribus bannis coram me matrimonio

juncti sunt præsentibus uti testibus Cornelio

Feilemon Francisco Koninghs Joanna Vincken

et Petronella Jegers.

 

Roermond H1791-005   -   03-02-1791   -   foto 1791.2 nr. 2

3tia Henricus Antonius van der Lo et Margaretha

Willemen ambo habitatione parochiani mei

factis tribus proclamationibus coram rev:

d(omi)no J. Matthei vicepastore meo de commissione

mea matrimonio juncti sunt præsentibus

uti testibus Joanne Josepho van der Lo, Godefrido

Schreurs Maria Anna van der Lo et Anna Catharina

Stroecken.

 

martius

Roermond H1791-006   -   06-03-1791   -   foto 1791.2 nr. 3

6ta factis tribus proclamationibus dedi litteras

libertatis Godefrido van der Lo majorenni

et habitatione parochiano meo in ordine ad

in eundum matrimonium cum Joanna Ners

parochiana de Swalmen.

 

Roermond H1791-007   -   06-03-1791   -   foto 1791.2 nr. 4

6ta Petrus Henricus Engels minorennis cum

consensu parentum et Maria Catharina Tilmans

majorennis factis tribus proclamationibus

coram me matrimonio juncti sunt præsentibus

uti testibus Wilhelmo Hermans et Maria Engels.

 

Roermond H1791-008   -   06-03-1791   -   foto 1791.3 nr. 1

6ta Mathias Bijlmaeckers et Joanna Schmitz

ambo habitatione parochiani mei

et majorennes factis tribus proclamationibus

coram me matrimonio juncti sunt,

præsentibus uti testibus Arnoldo Peters

et Ida Schmitz.

 

vacat aprilis

 

majus

Roermond H1791-009   -   03-05-1791   -   foto 1791.3 nr. 2

3tia factis tribus proclamationibus

Hilger Mathias Klinckhamers et Joanna

Catharina Libot ambo parochiani mei

coram rev: d(omi)no J. Matthei vicepastore

meo de commissione mea matrimonio

juncti sunt præsentibus uti testibus

Joanne Libot Jacobo Keerenbosch Joanne

Baptista Klinckhamers Anna Barbara Libot

Joanna van Lin et Anna Klingen.

 

Roermond H1791-010   -   03-05-1791   -   foto 1791.3 nr. 3

3tia Bernardus Mulders et Helena Godefridi ambo

parochiani mei factis tribus proclamationibus

coram rev: d(omi)no J. Matthei vicepastore meo de

commissione mea matrimonio juncti sunt præsentibus

uti testibus Joanne Francisco Stregels Joanna Jacobs

Maria Catharina Mulders et Maria Sophia Mulders.

 

Roermond H1791-011   -   04-05-1791   -   foto 1791.3 nr. 4

4ta factis tribus proclamationibus dedi litteras libertatis

Joanni Gertrudi Pluym habitatione parochianæ meæ

in ordine ad ineundum matrimonium cum Joanne

Bongaerts parochiano loci de Steinkirchen.

 

Roermond H1791-012   -   05-05-1791   -   foto 1791.3 nr. 5

5ta Joannes Janssens et Elisabetha Haen ambo majorennes

et parochiani mei factis tribus proclamationibus coram

rev: d(omi)no J. Matthei vicepastore meo de commissione mea

matrimonio juncti sunt præsentibus uti testibus

Benedicto Kempkens et Joanna Mechtilde Hermans.

 

Roermond H1791-013   -   05-05-1791   -   foto 1791.4 nr. 1

5ta Wilhelmus Menten et Maria Elisabeth Slabbers

ambo parochiani mei factis tribus proclamationibus

coram rev: d(omi)no J. Matthei vicepastore meo de

commissione mea matrimonio juncti sunt

præsentibus uti testibus Arnoldo Menten Joanne

Linners Henrico Ehren Eleonora Stillatski

Francisca Janssens.

 

Roermond H1791-014   -   07-05-1791   -   foto 1791.4 nr. 2

7ma factis tribus proclamationibus dedi litteras

libertatis Helenæ Coolen habitatione parochianæ

meæ in ordine ad matrimonium ineundum

cum Joanna Teljers parochiano parochi de Melick.

 

Roermond H1791-015   -   08-05-1791   -   foto 1791.4 nr. 3

8va factis tribus proclamationibus dedi litteras

libertatis Arnoldo Suelen habitatione parochiano

meo in ordine ad matrimonium cum Gertrude

Knippenbergh parochiana loci de Beegden.

 

Roermond H1791-016   -   18-05-1791   -   foto 1791.4 nr. 4

18va factis tribus proclamationibus dedi litteras

libertatis Theodoro Halermans habitatione

parochiano meo in ordine ad matrimonium

cum Elisabetha Naus parochiana de Besel.

 

Roermond H1791-017   -   29-05-1791   -   foto 1791.4 nr. 5

op heden zondag den 29 meij 1791 heb ik

na drij voorgaende proclamatien den losbrief

gegeven aen Godefridus Crompvoets acker-

mansknegt gebortig van Buggenum om te

trouwen met Wilhelmina Polen woonahtig

tot Leeuwen onder de parochie van Maesniel.

 

junius

Roermond H1791-018   -   19-06-1791   -   foto 1791.4 nr. 6 [vervolg op foto 1791.5]

op heden zondag den 19 junij 1791 zijn na

drij voorgaende proclamatien met consent der

ouders getrouwd de minderjaerigen Antonius

Bloemers daghuerder en Joanna Janssens beijde

gebortig en woonahtig alhier, de getuijgen

sijn geweest Petrus Schutsenheld Bartholomæus

Vanneer Maria Helena Vanneer en Helena Bouwens

alle hier woonahtig en hebben dese so de contractanten

als de getuijgen beneffens mij canonik en pastor getekent.

dit is x het teken van A: Bloemers

dit x van J. Janssens

dit x is het teken van Petrus

Schutsenheld dit x van Bartholomæus

Vanneer Maria Helena Vanneer

Helena Bouwens

A: van den Steenwegh canonik en pastor

 

Roermond H1791-019   -   21-06-1791   -   foto 1791.5 nr. 1

op heden dinsdag den 21 junij 1791 zijn na

drij voorgaende proclamatien getrouwd

Henricus Biddelo backersknegt gebortig van

Lottum en Maria Engels dienstmeyd gebortig

alhier de getuygen syn geweest Henricus

Heldens en Maria Barbara Engels alle hier

woonahtig en hebben dese so de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en

pastor getekent.

dit x is het teken van H: Biddelo dit x van

M. Engels dit x van H: Heldens dit x van

M.B. Engels

A: van den Steenwegh canonik en pastor.

 

Roermond H1791-020   -   29-06-1791   -   foto 1791.6 nr. 1

op heden woensdag den 29 junij 1791 sijn met

dispensatie in de kerkelyke geboden, gegeven

door zyne doorluchtigste hoogweerde den

bisschop van Ruremonde en met consent der

momboirs door den eerweerdigen heere Leonardus

Janssens versetiert, voor den selven uyt besondere

commissie van den heere canonik en pastor

ondergeschreven, getrouwd den minderjaerigen

heere Mathias Naus koopmans soone, en de

jufvrouw Helena Beckers koopmansdochter

beyde gebortig van Ruremonde de getuijgen

syn geweest den heere Mathias Painsmaij

en de jufvrouw Maria Josepha Beckers

alle woonahtig aldaer en hebben dese so de

contractanten als de getuygen beneffens den

heere daertoe gecommitteert getekent.

P:M: Naus M:H: Beckers

M G: Painsmaij M:J: Beckers

Leonardus Janssens

A: van den Steenwegh can. en pastor

 

Roermond H1791-021   -   29-06-1791   -   foto 1791.6 nr. 2

op heden woensdag den 29 junij 1791 sijn met

dispensatie in de kerkelijke geboden gegeven door

zyne doorluchtigste hoogweerde en met consent

syner momboirs, mij den 26 deses verthoont, getrouwd

den minderjaerigen heere Hermannus Henricus

Beltjens, rentenier en met consent haers moeders

de jufv: Joanna Naus koopmansdochter beyde

geboortig alhier de getuijgen syn geweest Hermannus

Petrus Beltjens en Joanna Gertrudis Painsmaij

en hebben dese zo de contractanten als de getuijgen

beneffens mij canonik en pastor getekent.

H:H: Beltjens J: Naus

H P. Beltjens

J G Painsmaij

A: van den Steenwegh can: en pastor

 

Roermond H1791-022   -   26-08-1791   -   foto 1791.7 nr. 1

op heden vrijdag den 26 augusti 1791 heb ik

na bekomen de dispensatie in de drij procla-

matien en gesien het consent der ouders den

losbrief gegeven aen de minderjaerige Joanna

Clemens gebortig van Blerick en hier woonahtig

om te trouwen met Gerardus Emmanuel Foré

woonahtig tot Venlo en ten dien eynde gedeputeert

den eerw: heer pastor tot Buggenum synde

eens gelyks daer toe gedeputeert van de pastor van

Venlo.

A: van den Steenwegh can: en pastor

 

Roermond H1791-023   -   30-08-1791   -   foto 1791.7 nr. 2

op heden dijnsdag den 30 augusti 1791 sijn met

dispensatie en de kerckelijcke geboden gegeven door sijne door-

luchtigste hooghweerde den bisschop van Ruremonde, door mij

ondergeschreven uijt besondere commissie van den heere canonik

en pastor, getrouwd den minderjaerigen Petrus Franciscus Bender

kleermaeckersoon met consent synder ouders, ende Bernardina

van der Schuren kleermaeckersdochter, byde geboortig van Rure-

monde, de getuijgen sijn geweest Jacobus Bender en Maria Catharina

Bender bijde hier woonachtig, en hebben dese soo de contractanten

als de getuijgen beneffens mij ondergeschreven geteeckent.

Peter F: Bender P van der Schuren

Jacobus Bender dit is x het merck van Maria

Catharina Bender schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-024   -   18-09-1791   -   foto 1791.8 nr. 1

op heden sondag den 18 september des jaers 1791 sijn

naer drij voorgaende proclamatien door mij ondergeschreve

uijt besondere commissie van den eerw: heere canonick

en pastor getrouwd Franciscus Stregels ambachtsman

en Maria Sophia Mulders neijster bijde hier gebore en

woonachtig, de getuijgen sijn geweest Joannes Jacobs

Martinus Steltermans, Maria Catharina Mulders

Maria Odilia Mulders alle hier woonachtig, en hebben

dese soo de contractanten als getuijgen beneffens mij

capellaen geteeckent.

dit is x het merck van Joannes Franciscus Stregels en dit x

van Maria Sophia Mulders bijde schrijvens onervaere

dit is x het teken van Joannes Jacobs dit x van Martinus

Steltermans, dit is x het teken van Maria Catharina Mulders en dit x

van Maria Odilia Mulders getuijgen alle schrijvens onervaere.

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-025   -   27-09-1791   -   foto 1791.8 nr. 2

op heden dijnsdag den 27 september 1791 sijn met dispensatie in de

kerckelijcke gebooden gegeven door sijn doorluchtigste hoogweerde

den bisschop van Ruremonde door mij onderschreeve uijt besondere

commissie van den heer canonick en pastor getrouwd Joannes Puts

daghuerder geboortig uijt Vlodrop en Catharina Elisabeth Hermans

weduwe alhier geboortig en woonagtig de getuijgen sijn geweest Michael

Parin en Joanna Gils bijde hier woonachtig en hebbe deese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij deservitor der

capellanie geteeckent.

dit x is het teecken van Joannes Puts dit x teecken van Catharina

Elisabeth Hermans bijde schrijvens onervaeren.

Parin Mila

dit x teecken van Joanna Gils

Jo(ann)es de Veth deservitor

 

october

Roermond H1791-026   -   09-10-1791   -   foto 1791.9 nr. 1

op heden zondag den 9 october 1791 syn met

dispensatie in de kerkelyke geboden voor den eerw:

heere A: Beltjens uyt besondere commissie van

den heere canonik en pastor ondergeschreven

getrouwd Jacobus Lambertus Abels molenaerszoon

en de minderjaerige Maria Cornelia Beltjens

horologiemakersdochter met consent der ouders

beyde geboren en woonahtig alhier de getuygen

zijn geweest Hermannus Smits woonahtig tot

Leuvenich en Gertrudis Beltjens woonahtig alhier

en hebben dese zo de contractanten als de getuygen

beneffens den heere daertoe gecommitteert

eygenhandig getekent.

J.L. Abels M:C: Beltjens

H: Schmitz G: Beltiens

Ant: Beltiens pr:

A: van den Steenwegh can: en past:

 

Roermond H1791-027   -   09-10-1791   -   foto 1791.9 nr. 2

op heden zondag den 9 october 1791 zijn met

dispensatie in de kerkelijke geboden gegeven door

zijne doorluchtigste hoogweerde den bisschop van

Ruremonde, getrouwd Martinus Quijten voarmanssoon

hier geboortig en Joanna Beurskens dienstmeijd

geboortig van Kessel en woonahtig alhier de getuijgen

zyn geweest Godefridus Quyten Aldegondis Beurskens

Albertina Quyten en hebben dese zo de contractanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor getekent.

Martinus Quiten Joanna Burskens

Frijdus Frijdus Alegonde Berskens

Albertina Quijten

 

Roermond H1791-028   -   18-10-1791   -   foto 1791.10 nr. 1

op heden dinsdag den 18 october 1791 heb ik

ondergeschreven na drij voorgaende proclamatien

den losbrief gegeven aen Theodorus Veschens acker-

mansknegt geboortig van Neer en hier woonahtig

om te trouwen met Odilia Heynen geboortig tot

Neer en woonahtig aldaer.

A: van den Steenwegh can: en pastor.

 

Roermond H1791-029   -   23-10-1791   -   foto 1791.10 nr. 2

op heden sondag den 23 8ber 1791 sijn naer drij wederzijdse voorgaende

proclamatien door mij ondergeschreven uijt besondere commissie

van den eerw: heere canonick en pastoor getrouwd Gerardus

Janssen ackerman geboortig van Bergh en woonachtig tot Roer onder de

parochie van Herten ende Anna Maria

Cremers geboortig van Montfort en woonachtig alhier, de

getuijgen sijn geweest Joannes Jansen woonachtig tot Linne

en Maria Schreurs woonachtig alhier en hebben dese soo

de contractanten als getuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

G. Ianssen dit is x het merck van A: M: Cremers

J. Iansen dit is x het merck van Maria

Schreurs schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-030   -   23-10-1791   -   foto 1791.10 nr. 3

op heden sondag den 23 8ber 1791 sijn naer drij voorgaende

proclamatien door mij ondergeschreven uijt besondere commissie

van den eerw: heere canonick en pastoor getrouwd Hermanus

Hofmans kooldraeger en Susanna Edelhuijsen

spinster byde hier geboortig en woonachtig, de getuijgen sijn

geweest Petrus Schutsenheldt en Elisabeth Hofmans byde

hier woonachtig, en hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

dit is x het teken van H: Hofmans, dit x van S: Edelhuijsen

dit x van P: Schutsenheldt, en dit x van E: Hofmans

alle schrijvens onervaere.

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-031   -   25-10-1791   -   foto 1791.11 nr. 1

op heden dijnsdag den 25 october 1791 sijn naer drij voorgaende

proclamatien door mij ondergeschreevene uijt besondere

commissie van den eerwaarden heer canonick en pastor

getrouwd Henricus Raemaeckers brouwersknegt geboortig

van Linne en alhier woonagtig en Cornelia Storms geboortig

van Genevorst onder de parochie van Vlodrop dienstmydt

alhier woonagtig de getuijgen sijn geweest Joannes

Gasman woonachtig alhier en Maria Elisabeth

Storms oock alhier woonagtig en hebbe deese soo de

contractanten als getuijgen beneffens mij deservitor

der capellanie geteeckent.

Henrikus Ramakers dit x is het teecken van

Cornelia Storms d. Ioannes Gasman dit x is het teecken

van Maria Elisabeth Storms alle byde schrijvens onervaren

Jo(ann)is de Veth deservitor

 

Roermond H1791-032   -   30-10-1791   -   foto 1791.11 nr. 2

op heden sondag den 30 8ber 1791 sijn met dispensatie

in de kerckelijcke geboden gegeven door sijne doorluchtigste

hoogweerde den bisschop van Ruremonde door mij ondergeschreven

uijt besondere commissie van den eerwaarden heere canonick

en pastoor getrouwd Joannes van Wessem timmerman en

Cornelia Rausschen koopmansdoch[t]er bijde hier woonachtig

de getuijgen sijn geweest Joannes Adam Putz en Agnes

Sterck byde hier woonachtig en hebben dese soo de contractanten

als getuijgen beneffens mij capellaen geteeckent.

J: van Wessem C. Rousschen

J.A. Pütz A. Sterck

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

november

Roermond H1791-033   -   07-11-1791   -   foto 1791.12 nr. 1 [vervolgt op foto 1791.12-14]

op heden maendag den 7 november des jaers

1791 zijn met dispensatie in den tweeden

graed van vrindtschap en in de drij proclamatien

/: prævio consensu parochi sponsi :/ voor mij

onderschreven hier te Ruremonde getrouwd

den heere Wilhelmus de Leau gebortig van

Schinne woonahtig tot Dusseldorp en de

jufvrouw Maria Catharina Hagens minderjaerig,

met consent haerder ouders, gebortig van Heerle

en woonahtig alhier de getuijgen syn geweest den

heere advocaet Joannes Franciscus van Halen en de jufv:

Maria Josepha Fabritius beyde hier woonahtig, en hebben

dese so de contractanten als de getuygen beneffens mij

canonik en pastor getekent.

Wilhelm Deleau

M.C.T. Hagens

J:F. van Halen

M:J: Fabritius

A: van den Steenwegh can: en pastor

 

tenor dispensationis

Julius Cæsar ex comitibus de Zollio

dei et apostolicæ sedis gratia archiepiscopus

Athanarum ss. d. n. pii divina providentia pp. vi.

prælatus domesticus et solio pontificio assistens,

ejusdemque, et sanctæ sedis apostolicæ apud sere-

nissimam electoralem bavaro-palatinam cum

facultatibus legati de latere nuntius.

dilecto nobis in Christo rectori parochialis ecclesiæ infrascriptæ

oratricis - - salutum in domino sempiternam

exhibita nobis pro parte dilectorum in Christo Wilhelmi

Deleau et Mariæ Catharinæ Hagens archi-diæcesis

Coloniensis, ducatus Montensis parochiæ Dusseldorpiensis

petitio continebat, quod ipsi catholicæ fidei cultores

matrimonium inter se contrahere cupiant, sed quia secundo

æquali consanguinitatis grada invicem sunt conjuncti

ideoque.

 

desiderium suum in hac parte absque sedis, apostolicæ

dispensatione ademplere non possunt, quo circa obeorum

paupertatem et iteneris incommoda ad Romanam curiam

pro dispensatione obtenenda accedere velniettere non valentes,

s(erenissi)mo domino N. per nos humiliter supplicare fecerunt

ut secum super dicto impedimento dispensare, et in præmissis

de idenignitate apostolica providere degnaretur: nos igitur

ab eodem s(erenissi)mo domino nostro ad hoc specialiter deputati

authoritate apostolica singulos prænominatos a quibusvis

excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis

sententiis censuris et panis a jure vel ab homine quavis

occasione vel causa latis siquebus quimodo libet innodati

existant, dummodo in illis per annum non insorduerint,

ad effectuni præsentum dumtaxat consequendunc

harum seric absolventies et absolutos fore censcritos

discretioni et prudentiæ tuæ, de quibus in his specialem

in domino fiduciam habemus tenore præsentium

committimus et mandamus quatenus deposita per te

omni spe lueri, aut præmisi, a quo etiam sponte oblato

abstinendum libi esse, sub anathematis pana præcipimus

de præmissis te diligenter informes et si per informationem

eadem proces veritate niti repereris.

deinde cum eisdem dum modo catholici, ac pauperes

ex quotidianis laboribus et sudoribus tantum viventes

exisant, mulier que propter hoc rapta non fuerit, ac

intercedat rationabilis causa, quam ipsi exponunt,

quod oratrix ab oratore absque, spe tamen facilitanei

per hoc, gratiam dispensationis impragnata existat

super quibus omnibus et singulus conscientiam tuam

oneranius, super dicto impedimento, ita uteo ac constitu-

tionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis

nequaquam obstantibus matrimonium de præsenti inter se

juxta formam sacro sancti concilii Tridentini in faciæ ecclesiæ

rite et valide contrahere et solomnisare ac in co postmodum

remanere libere et licete possint et valcant authoritate

ejus modi nostra quam tibi pro hac vice dumtaxat

communicamus dispenses, prolem susceptam, si quæsit,

et suscipiondam exinde legitimam denunciando.

volumus tamen quod, si specta menitione nostra hujus modi,

 

aliquid muneris aut præmii, occasione dicta dispensationis

exiqere, aut oblatum recipere præsumpseris, excommunicationis

latæ sententia pænam incurras a qua visi a sanctissimo

vel a nobis aut aliis a sede apostolica specialem ad id

facultatem habentibus, absolutionis beneficium

obtinere minime valias in quorum fidem de

datum monachie die 10 mensis octobris anni 1791

pontificatus vero s(ereni)s(si)mi domini nostri pp. pii

anno decimo septimo.

erat signatum

J.C. archiep(iscopo)s Athanarum

nun(tionu)s et legi(timu)s ap(ostoli)cus

 

Roermond H1791-034   -   22-11-1791   -   foto 1791.14 nr. 1

op heden dijnsdag den 22 november 1791 sijn naer twee

wedersijdse proclamatien met dispensatie in de derde gegeven door

sijne doorluchtigste hooghweerde den bisschop van Ruremonde

door mij ondergeschreven uijt besondere commissie hier te

Ruremonde getrouwd Petrus Alberts molenaersknegt woonachtig tot Swalmen, en

Anna Margaretha Floren ackermansdochter, de getuijgen sijn

geweest Joannes Helwegen en Anna Catharina Colen bijde

hier woonachtig, ende hebben dese soo de contractanten als

getuijgen beneffens mij capellaen.

dit is x het merck van Petrus Alberts

dit x van Anna Margaretha Floren

Joannes Helwegen

dit x is het teken van Anna Catharina Colen schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-035   -   22-11-1791   -   foto 1791.14 nr. 2

op heden dijnsdag den 22 november des jaers 1791 sijn naer twee

voorgaende proclamatien met dispensatie in de derde gegeven door

sijne doorluchtigste hooghweerde den bisschop van Ruremonde, door

mij ondergeschreven uijt besondere commissie hier te Ruremonde

getrouwd Joannes Hubertus Polen molenaersknegt en Elisabeth

Teliers voermansdogter byde hier woonachtig, de getuijgen sijn geweest Franciscus

Colen en Sophia Polen byde hier woonachtig en hebben dese

soo de contractanten als getuijgen beneffens mij capellaen

geteeckent.

dit is x het teken van Joannes Hubertus Polen

dit x van Elisabeth Teliers

dit x van Franciscus Colen

en dit x van Sophia Polen alle schrijvens onervaere

Jo(ann)es Matthei capellaen

 

Roermond H1791-036   -   26-11-1791   -   foto 1791.15 nr. 1

op heden saterdag den 26 november 1791 syn met

wedersydse dispensatie in de drij proclamatien

getrouwd Cornelius van Kruchten ackerman gebortig

en woonahtig tot Havert en de minderjaerige Anna

Catharina Quix met consent haers momboirs mij

schriftelijk den 25 deses verthoont, dienstmeijd gebortig

van de Nieuwstad en hier woonahtig de getuygen syn

geweest Joannes Theodorus Hacken en Gertrudis Scherens

woonahtig alhier, en hebben dese so de contracatanten

als de getuygen beneffens mij canonik en pastor

getekent.

C. van Krugten

dit x is het teken van A.C. Quix

dit x van J.T. Hacken

G. Scheres

A: van den Steenwegh can: en pastor